Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
26-03-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 28. februar 2014
  åbent 3 Ansøgning om erhvervsfremmetilskud til Bright Park Bornholm for 2014
  åbent 4 Den lokale aktionsgruppe på Bornholm 2014 - 2020 - status
  åbent 5 Orientering om analyse af øens uddannelsessystem og evaluering af Bornholms Akademi
  åbent 6 Opfølgning på kommunalbestyrelsens målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 7 Koordination med andre politikområder
  åbent 8 Sager til orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fokusopfølgning pr. 28. februar 2014

00.30.14Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der forelægges fokusopfølgninger på overførselsområdet og på sygefravær pr. 28. februar 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Overførselsområdet.

Udviklingen på sygedagpengeområdet skal ses i sammenhæng med, at budgettet siden 2010 er reduceret med ca. 35 mio. kr. Fokus er nu at fastholde en tidligafklaring af borgerne, og dermed øge borgerens chance for at vende tilbage til beskæftigelse. Aktuelt er der et pres særligt på de langvarige sygedagpengesager. En del borgere er således indstillet til vurdering i rehabiliteringsteamet med henblik på en vurdering af evt. igangsættelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvorved borgeren overflyttes til andet forsørgelsesgrundlag. Der er aktuelt en venteliste til vurdering i rehabiliteringsteamet, hvor borgere som henvises i dag kan forventes at blive indbudt til møde i august.

Udgiften til kontanthjælp har i 2013 været stigende som følge af afkortningen af dagpenge-perioden, samt overgang fra sygedagpenge til kontanthjælp. Der er således flere personer som modtager kontanthjælp.
Da den samlede udgift ikke er stigende skyldes dette to forhold, dels at betydeligt flere unge 18-25årige påbegynder uddannelse og dermed ikke modtager kontanthjælp, og dels at der er en generel større afgangen til anden forsørgelse, særlig selvforsørgelse, men også den reducerede ydelse til unge under 30 år samt gensidigforsørgelsespligt spiller ind.

De nævnte forsørgelsesydelser skal ses i sammenhæng med førtidspension, som udviser et markant fald i antallet af nye tilkendelser, som følge af fleks og førtidspensionsreformen, men hvor også den demografiske udvikling spiller ind. Der er således flere som ophører med at modtage førtidspension som følge af alder og død, end der er nye som får tilkendt førtidspension. Dette betyder at den samlede udgift til førtidspension falder markant.

Ud fra resultatet for 2013 og tendensen for de første 2 måneder af 2014, forventes overførselsydelserne samlet at falde en smule, med forbehold for at det endnu er tidligt at foretaget en samlet vurdering for 2014.

Sygefravær.

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. marts 2014

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 28. februar 2014. (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 28. februar 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Ansøgning om erhvervsfremmetilskud til Bright Park Bornholm for 2014

00.16.00P20-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bestyrelsen for den erhvervsdrivende fond Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken) i Nexø har ansøgt om et erhvervsfremmetilskud i 2014 på 650.000 kr. Bestyrelsen har samtidig påpeget, at Bright Park Bornholm på nuværende tidspunkt har likviditetsmæssige udfordringer, der gør, at det akutte behov for likviditet vedr. første halvdel af 2014 er på godt 425.000 kr.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller ansøgningen til drøftelse for mulig beslutning om tilskud.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Der bevilges erhvervsfremmetilskud på kr. 650.000. Medtages til budgetbehandlingen for 2015.

Sagsfremstilling

Bright Park Bornholm har i en årrække haft likviditetsmæssige udfordringer. Det tidligere Økonomi- og Erhvervsudvalg behandlede således på møder i maj og juni 2012 fremtidsperspektiverne for Bright park Bornholm på baggrund af, at selskabets resultat og generelle forretningsmæssige udvikling ikke var tilfredsstillende. Der blev i den forbindelse afsat et beløb på kr. 520.000 finansieret af kassebeholdningen, og i forbindelse med budgetforliget for 2013 blev der afsat et beløb på kr. 508.000 kr. til Bright Park Bornholm.

 

Den tidligere Kommunalbestyrelse besluttede på sit møde i maj 2013 endvidere at forhøje sit driftstilskud i 2013 med 250.000 kr. Det skete på baggrund af en fornyet henvendelse fra bestyrelsen for Bright Park Bornholm, der samtidig gjorde opmærksom på, at hvis der ikke var politisk opbakning til fortsat at sikre Bright park Bornholm, så var der ingen grund til at forhøje driftstilskuddet kun for 2013.

 

Beløbsmæssigt blev der alene truffet beslutning om en ekstrabevilling på 250.000 kr. i 2013. Der blev sideløbende politisk arbejdet for at placere yderligere aktiviteter på Bright park Bornholm, herunder fx  projekt ”Det grønne Pakhus – et showroom for bæredygtigt byggeri, energi og klima”.

 

Forventningen, om at der kunne laves en selvbærende drift i 2014, som var udgangspunktet for konsolideringen af Bright Park Bornholm 2012, blev allerede i 2013 blev meddelt som værende ikke realistisk. Det blev på dette tidspunkt oplyst, at sikringen ville indebære et årligt tilskud fra regionskommunen på omkring 350.000 kr. pr. år, hvis der ikke skete forbedringer i omsætningen eller blev frasolgt aktiver.

 

 

Bestyrelsen påpeger, at alle tilsvarende iværksætterhuse i Danmark får økonomisk tilskud til driften.

 

Iværksættermiljø

Bright Park Bornholms nuværende vision er formuleret som flg. ”Bright Park Bornholm er etableret for at kunne tilbyde en velegnet fysisk ramme om iværksætteri, kreativitet, virksomhedsdrift og netværksdannelse på Bornholm med det formål at eje og udleje lokaler til uddannelses- og erhvervsmæssige formål, samt at understøtte erhvervsfremme lokalt og regionalt, herunder medvirke til etablering af netværk og erhvervsudviklingsprojekter, alt med udgangspunkt i Bright Park Bornholm”.

 

Bestyrelsen for Bright Park Bornholm oplyser, at det efter mange års udfordringer og konstant udvikling nu er lykkedes at skabe et efterspurgt iværksættermiljø i Nexø. Bright Park Bornholm tiltrækker således også unge iværksættere – og indgår desuden som partner i projekterne under Væksthus Hovedstadsregionen, ”Vækstfabrikken” og ”Iværksætterfabrikken”, hvor der netop satses på at skabe gode rammer for iværksættere.

 

Den nye bestyrelse vil i løbet af 2014 redefinere Bright Park Bornholms mission, vision og strategi og vil her sikre at iværksætterhuset vil tage afsæt i den samlede erhvervsudviklingsstrategi for Bornholm.

 

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har beslutningskompetencen for så vidt angår de kommunale erhvervsfremmemidler.

Der er på nuværende tidspunkt 677.561 kr. til disposition i Erhvervsfremmepuljen i 2014, såfremt der ikke skal reserveres midler til kommunegaranti til Fonden for Bornholms Lakseklækkeri. Her har kommunen i et par år reserveret 500.000 kr. som kommunegaranti over for banken.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ansøgningen var ikke bilagt oversigt over seneste års udvikling i resultat og egenkapital, og indeholdt heller ikke overvejelser om mulighed for evt. frasalg af aktiviteter. Oplysninger om dette – samt evt. behov for fortsat kommunegaranti til Fonden for Bornholms Lakseklækkeri - vil forsøges indhentet inden mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. marts 2014

1.
Ansøgning om erhvervsfremmetilskud (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Den lokale aktionsgruppe på Bornholm 2014 - 2020 , status

00.03.04G01-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har den 5. marts 2014 udsendt et forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020, med høringsfrist den 26. marts 2014.

MBBL foreslår, at der organiseres 20 lokale aktionsgrupper i 54 udvalgte kommuner, herunder fortsat med en lokal aktionsgruppe på Bornholm.

I løbet af foråret vil MBBL holde en række informationsmøder landet over, herunder på Bornholm den 30. april 2014. Herefter vil lokale aktionsgrupper kunne ansøge om godkendelse. De godkendte aktionsgrupper skal afholde stiftende generalforsamlinger og forberede lokale udviklingsstrategier i løbet af efteråret 2014, således at de er klar fra 1. januar 2015 til at påbegynde arbejdet med at prioritere og indstille lokale udviklingsprojekter til tilskud.

I perioden 2007-2013 har LAG-Bornholm været godkendt som en af 57 danske lokale aktionsgrupper, med en årlig støtteramme på ca. 4,1 mio. kr. til støtte for lokale udviklingsprojekter.

MBBL oplyser, at der i 2015 er aftalt en samlet støtteramme på 94,2 mio. kr. for aktionsgruppernes arbejde. Det er ikke oplyst, hvordan denne ramme endelig fordeles på de enkelte lokale aktionsgrupper.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, samt til drøftelse af det fremtidige samspil mellem Bornholm Regionskommune og en lokal aktionsgruppe på Bornholm.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I gennemførelsen af EU’s landdistriktsprogram for Danmark vil lokale aktionsgrupper også i perioden 2014-2020 indgå til gennemførelsen af en del af programmet. De lokale aktionsgrupper arbejder efter LEADER-metoden, der bygger på syv nøgleprincipper, som til sammen kan bidrage med lokal forankring, udblik til omverdenen, fornyelse og brug af lokale ressourcer. De 3 grundlæggende principper er partnerskabet, udviklingsstrategien og den lokale aktionsgruppes territorie.

 

LEADER-metoden sikrer, at lokale borgere har indflydelse på udviklingen og skaber sammenhæng mellem de mange lokale og regionale udviklingstiltag. De enkelte lokale aktionsgrupper tildeles en årlig støtteramme, der på grundlag af en godkendt lokal udviklingsstrategi kan anvendes til støtte for lokale udviklingsprojekter.

 

De lokale aktionsgrupper udpeges ud fra en lokal ”bottom up” tilgang, hvor de lokale interessenter via interessetilkendegivelser definerer deres LAG-område i overensstemmelse med forordningens bestemmelser og de nationale regler og retningslinjer. Den endelige udvælgelse vil ske via en særlig udvælgelseskomité, der nedsættes af MBBL.

MBBL vil i løbet af foråret 2014 invitere alle aktører i de udpegede landdistrikter og fiskeriområder til at tilkendegive interesse for at blive udpeget som et lokalt partnerskab - en lokal aktionsgruppe – der inden for rammerne af et budget og en lokal udviklingsstrategi arbejder med henblik på at understøtte den lokale udvikling i et geografisk afgrænset område. De regionale vækstfora, herunder Bornholms Vækstforum, ventes repræsenteret i komitéen.

Arbejdsfordelingen mellem de lokale aktionsgrupper og de centrale myndigheder videreføres fra programperioden 2007-2013, så de lokale aktionsgrupper inden for rammerne af den godkendte lokale udviklingsstrategi fortsat skal prioritere og indstille lokale udviklingsprojekter til tilskud. De centrale myndigheder foretager herefter legalitetskontrol, træffer endelige beslutning, udbetaler og kontrollerer.

 

Det forventes, at der fortsat vil være et krav om en sammensætning af den enkelte lokale aktionsgruppes bestyrelse på mindst 50 % af medlemmer direkte valgt på de årlige generalforsamlinger. Der ud over forventes kommunalbestyrelsen som hidtil at udpege to medlemmer og Bornholms Vækstforum ét medlem af LAG-bestyrelsen. Ligeledes forventes det, at den lokale udviklingsstrategi også for den kommende periode skal til høring i Bornholms Vækstforum og godkendes af kommunalbestyrelsen indenfor fremsendelse til endelig godkendelse i MBBL.

 

Den støtte, der formidles via de lokale aktionsgrupper, skal bidrage til at:

·       Forbedre rammevilkår med henblik på at skabe ny beskæftigelse og vækst i landdistrikterne

·       Understøtte videns overførsel, styrke kompetence- og informationsniveauet i mikro- og små virksomheder og entreprenørskabende udvikling i landdistrikterne

·       Fremme etablering og udvikling af nye virksomheder i landdistrikterne og basale servicefaciliteter

·       Samarbejde om udvikling af nye virksomheder, produkter, processer og teknologier i landdistrikterne

·       Sikre de nødvendige kompetencer i forhold til ny teknologi, produktudvikling, samarbejde mv.

·       Styrke opbygning af lokale ressourcer og kompetencer for at fremme entreprenørskab og samarbejde

·       Fremme afsøgning af LAG partnere, indgåelse af samarbejder og gennemførelse af transnationale projekter

 

Udover kommunalbestyrelsens faste pladser i LAG-Bornholms bestyrelse, har samarbejdet i perioden 2007-2013 også inkluderet en kommunal medfinansiering på 200.000 kr. årligt til driften af LAG-Bornholms sekretariat. LAG-sekretariatet har været administrativt og økonomisk tilknyttet Bornholms Regionskommune gennem en særskilt aftale om administrativ og regnskabsmæssig bistand. Udgifter i form af BRK medarbejdertimer har været finansieret over LAG-sekretariatets driftsbudget, og af de enkelte LAG-projekters bevillinger.

 

Der er for programperioden 2014-2020 fra EU’s side lagt op til et tættere samspil mellem programmerne medfinansieret af regionalfonden, socialfonden, landdistriktsfonden og hav- & fiskerifonden, de såkaldte samhørighedsfonde. Regionalfonden og socialfonden administreres på Bornholm af Bornholms Vækstforum, og LAG-midler fra de to andre fonde af LAG-Bornholm.

I forbindelse med en ansøgning om en lokalaktionsgruppe på Bornholm for 2014-2020 og udarbejdelsen af en lokal udviklingsstrategi, vil der være behov for samtidig at afklare det fremtidige samspil mellem LAG-Bornholm og Bornholms Vækstforum.

Økonomiske konsekvenser

Tilskud til de lokale aktionsgrupper omfatter tilskud til oprettelse, forberedelse og drift af den lokale aktionsgruppe såvel som tilskud til kapacitetsopbygning, varetagelse af informationsopgaver og kommunikation om mulighederne under LEADER-indsatsen.

 

I henhold til udkastet til et nyt landdistriktsprogram, der var i offentlig høring frem til den 13. februar 2014, vil der være mulighed for op til 100 % støtte til drift og udvikling af lokale aktionsgrupper. I perioden 2007-2013 var støtteprocenten fra EU og staten på 75 %. Bornholms Regionskommune har finansieret de resterende 25 %, med en årlig bevilling på 200.000 kr. fra puljen af kommunale erhvervsfremmemidler.

 

Da det endelige programudkast endnu ikke er offentliggjort, og dermed heller ikke godkendt af Europa-Kommissionen, kan det ikke udelukkes at der også i perioden 2014-2020 vil være behov for kommunal medfinansiering af en lokal aktionsgruppe på Bornholm.

 

Ud fra de foreløbige udmeldinger fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der udsigt til at tildelingen i årlig støtteramme til LAG Bornholm bliver ca. 1,0 mio. kr. mindre, nemlig ca. 1,7 mio. kr. mod hidtil 2,6 mio. kr. Hidtil er der yderligere også bevilget 1,7 mio. kr. af Fiskeriprogrammet til LAG Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. marts 2014

1.
Høringsbrev fra MBBL af 5. marts 2014 (PDF)

2.
Supplerende materiale til høring af 11. marts 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om analyse af øens uddannelsessystem og evaluering af Bornholms Akademi

54.00.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforum har iværksat en analyse af rammevilkårene og udviklingsmulighederne for de videregående uddannelser på Bornholm. I analysen indgår også en evaluering af Bornholms Akademis opgaveportefølje i relation til den bevilling, der udløses via en udviklingskontrakt med Vækstforum.

Center for Regional- og Turismeforskning står for analysearbejdet. I tilknytning hertil er der nedsat en styregruppe, der følger arbejdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Akademi begyndte i 2001 som et Socialfondsprojekt under Bornholms Amt, og er nu en uafhængig, selvejende institution med egen bestyrelse. Lotte Helms er ved seneste konstituerende møde udpeget som ny formand for bestyrelsen efter Carsten Scheibye.

 

Akademiets finansiering

Bornholms Vækstforum bidrager med 750.000 kr. årligt til Bornholms Akademis udviklingsopgaver på det videregående uddannelsesområde. Derudover finansieres Akademiets daglige drift af en bevilling på godt 1,2 mio. kr. på Finansloven under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Herudover kan akademiet jf. vedtægterne udføre indtægtsdækket virksomhed.

 

Ved seneste bestyrelsesmøde i Bornholms Akademi, 12. marts 2014, blev regnskabet for 2013 fremlagt med et overskud på 562.526 kr., der sammen med overført overskud fra tidligere år betyder, at der i 2013 overføres godt 3,1 mio. kr. til budget 2014.

 

Baggrunden for analysen

Bornholms Vækstforum har besluttet, at der i forlængelse af udviklingskontrakten for 2011-2013 skal foretages en evaluering og drøftelse af akademiets opgaveportefølje set i sammenhæng med hele det bornholmske uddannelsessystem, inden der bliver indgået en ny udviklingskontrakt. Den eksisterende udviklingskontrakt er i første omgang forlænget med ½ år frem til 30. juni 2014.

 

Med henvisning til, at Vækstforum som én af sine lovbunde opgaver har ”at overvåge de regionale og lokale vækstvilkår”, vil evalueringen også se på forholdet mellem offentlig og privat brug af uddannelser samt på rammebetingelserne for uddannelse på Bornholm.

Jf. prognoser vil både det private og offentlige arbejdsmarked mangle kvalificeret arbejdskraft på grund af demografien og ændrede kompetencebehov. Derfor er der behov for viden om, hvordan uddannelsesområdet ”spiller sammen”. 

 

Analysens indhold

På baggrund af et kommissorium, hvor der var oplistet flg. seks områder…

1)   En evaluering af Bornholms Akademis opgaveportefølje i relation til Vækstforums bevilling, herunder en kort beskrivelse af Akademiets virke gennem 12 år.

2)   En beskrivelse af hvilke styrker, svagheder, udfordringer og muligheder udbyderne samt private og offentlige aftagere ser af ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og efteruddannelser for det nuværende og fremtidige uddannelsesudbud på Bornholm.

3)   En kortlægning af hvile kompetencebehov offentlige og private arbejdspladser har i en nær og mindre nær fremtid for videreuddannet arbejdskraft og hvorledes dette behov matcher det forventede udbud af arbejdskraft i den samme periode.

4)   Anbefalinger til hvilke institutionelle udfordringer og muligheder en fremtidig uddannelsesstruktur skal matche. Forslag til organisering / evt. samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og efterspørgere af uddannelser.

5)   En vurdering af, om Bornholms Akademi i sin nuvælrende form er i stand til at møde disse udfordringer – eller om der er behov for ændret struktur, som fx organisering, beføjelser, opgaver, finansiering m.v.

6)   Anbefalinger til en uddannelsesstrategi for Bornholm.

 

Center for Regional- og Turismeforskning i gang med flg. tre delanalyser:

1)   Bornholms Akademis opgave og virke gennem 12 år

2)   Udfordringer for videregående uddannelser på Bornholm

3)   Udfordringer og muligheder i et nationalt og i et yderområdeperspektiv

 

De tre delanalyser vil blive sammenskrevet i en ”Grundrapport”, som drøftes i den nedsatte Styregruppe (se næste afsnit), og vil danne udgangspunktet for oplæg til 2-3 mulige modeller for, hvordan Bornholms Akademis funktion kan løftes i et fremtidigt perspektiv.

 

Disse modeller samt foreløbige konklusioner fra rapporten vil endvidere danne grundlag for en workshop den 23. april 2014, inden den endelige rapport færdiggøres.

 

Styregruppe

Styregruppen for analysearbejdet er sammensat med repræsentation fra

-      Bornholms Akademi v. bestyrelsesformanden (både afgående og nytiltrådt)

-      Bornholms Vækstforum v. rektor for UCC Laust Joen Jacobsen

-      Campus Bornholm v. dir. Mads Kofod

-      Bornholms Regionskommune v. Arbejdsmarkedschef Allan Westh, der har afløst servicedirektør Johannes Nilsson 

-      Og sekretariatsbetjenes af Uddannelse og Erhvervsudvikling (Vækstforum-sekretariatet) v. Niklas Dalsjø og Karen-Margrethe Hansen Bager

 

 

Tidsplan

Analysearbejdet blev påbegyndt i efteråret 2013. De kommende møder/aktiviteter er som følger:

31. marts    Næste møde i Styregruppen

  9. april      Bestyrelsesmøde i Bornholms Akademi, hvor foreløbig analyse præsenteres

10. april      Møde i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

23. april      Workshop med uddannelsesinstitutioner og erhvervsrepræsentanter

30. april      Styregruppemøde

13. maj       Mulig foreløbig præsentation for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

17. juni       Forventet fremlæggelse for Bornholms Vækstforum

Økonomiske konsekvenser

Analysens omkostninger på 216.000 kr. finansieres af uddannelsespuljen under de regionale udviklingsmidler, som blev indstillet af Bornholms Vækstforum 30. september 2013 og efterfølgende bevilget af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Opfølgning på kommunalbestyrelsens målseminar 20.-21. februar 2014  

00.22.00P00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20.-21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)     udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)     drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Udvalgte temaer: Erhvervsindsatsen, ungeindsatsen og hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

 

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse med henblik på udarbejdelse af plan for det videre arbejde med temaerne.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Drøftet. Der tilføjes nyt mål: Rekruttering af arbejdskraft.

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 26. marts 2014

På baggrund af de udvalgte tre temaer, og input fra kommunalbestyrelsens behandling på målseminaret den 20. – 21. februar, drøftes den videre behandling heraf med henblik på udarbejdelse af en plan for arbejdet med målene.

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. marts 2014

1.
Steen Colberg Jensens oplæg på målseminar 2014 (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Koordination med andre politikområder

00.17.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Optagelse af et fast punkt på udvalgets dagsordener til løbende behandling af koordinationen med andre politikområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af emner for koordination mellem politikområder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Der forelægges en procesplan for inddragelse af input fra de øvrige udvalg til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets behandling af vækst- og udviklingsstrategien.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i den foregående periode at der skulle optages et fast punkt på udvalgets dagsordener, hvor der løbende var lejlighed til behandling af koordination af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

 

Ifølge ændringen af styrelsesvedtægten der er under politisk behandling, er det Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opgave at varetage regionskommunens opgaver på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Et fast punkt vedrørende koordination med andre politikområder omfatter således dels den interne koordination inden for udvalgets område, og dels koordination med øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a)   Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013.

b)   Status for ledighed og ministermål 2. kvartal 2014

c)    Uddannelsesstatistik for 15-24årige

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. marts 2014

1.
Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013. Marts 2014. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (PDF)

2.
Faktaark. Rammevilkår marts 2014 (XLS)

3.
Status for ledighed og ministermål 2. kvartal 2014. Jobcenternetværk 5. BH&S marts 2014 (PDF)

4.
Uddannelseprocenter marts 2014 (PDF)

5.
15-24årige kvartalsopgørelse marts 2014 (PDF)

6.
Antal unge 15-24årige som ikke er i uddannelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-03-2014

10

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. marts 2014:

Facilitere af etablering af partnerskaber mellem det etablerede erhvervsliv og iværksættere.