Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
13-08-2014 kl. 15:00
Remisen, Rønnevej 74, Lobbæk
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 3 Introduktion til Remisen
  åbent 4 Præsentation af analyse af øens uddannelsessystem og evaluering af Bornholms Akademi
  åbent 5 Fokusopfølgning pr. 30. juni 2014
  åbent 6 Budgetnotat på beskæftigelsesområdet
  åbent 7 Etablering af Regional Vækst og udviklingsstrategi, erhvervsudviklingsstrategi og erhvervspolitik
  åbent 8 South Baltic programmet 2014-2020, høring og udpegning
  åbent 9 Ansøgning: European Ceramic Context 2014 / Bornholms Biennials
  åbent 10 Projektændring af "lokal afsætning af lokalt producerede fødevarer"
  åbent 11 Evaluering af Business Center Bornholm
  åbent 12 Fremtidens erhvervsservice på Bornholm
  åbent 13 Koordination med andre politikområder
  åbent 14 Orientering om proces for regionalt partnerskab med regeringen i 2014
  åbent 15 Orientering om afgjorte ankesager i 1. halvår 2014
  åbent 16 Aftale om Fontænehuset efter projektperioden
  åbent 17 Sager til orientering
  åbent 18 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 20 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

1

 

 

Fraværende

Maria Fromseier Kjærgaard med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Introduktion til Remisen

00.15.02G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Remisen er et tilbud der yder støtte og vejledning i forhold til at opnå et fremtidigt arbejde eller en uddannelse efter individuelle handleplaner. Der er tilknyttet naturværksted, dyrepleje, gartneri og træ- og metalværksted.

 

Teamleder Birgitte Jørgensen vil give en præsentation af tilbuddene i Remisen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Præsentation af analyse af øens uddannelsessystem og evaluering af Bornholms Akademi

54.00.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-06-2014

3

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

4

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til drøftelse.

Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Resumé

Bornholms Vækstforum iværksatte i efteråret 2013 en evaluering af Bornholms Akademis opgaveportefølje samt en generel analyse af behov og muligheder på området for efter- og videregående uddannelser på Bornholm.

Evalueringen af Bornholms Akademis opgaveportefølje er foretaget i relation til den bevilling, der siden 2008 udløses via en udviklingskontrakt med Vækstforum, og som har været på godt 750.000 kr. om året. Aftalen blev i sin tid indgået på baggrund af Vækstforums ønske om at styrke indsatsen på uddannelsesområdet på Bornholm.

 

Evaluering og analyse er foretaget af Center for Regional- og Turismeforskning, der på mødet vil fremlægge konklusionerne.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at analysen tages til efterretning og

-      at Vækstforum forholder sig til de dele af analysen, som Vækstforum har direkte indflydelse på, nemlig opgaveporteføljen i relation til den indgåede udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum.

 

Bornholms Vækstforum, 19. juni 2014 pkt. 3:

Analysen blev taget til efterretning. Vækstforum besluttede, at der ikke sker en umiddelbar forlængelse af udviklingskontrakten med Bornholms Akademi.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller til en fælles drøftelse af analysens anbefalinger og konklusioner med bestyrelsen for Bornholms Akademi ud fra et erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt perspektiv.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Udvalget bakker op om Bornholms Vækstforums beslutning.

Udvalget beder administrationen om at forelægge en egentlig anbefaling og proces frem til 1. januar 2015 overfor EBU, KB og Bornholms Vækstforum. Oplægget skal afspejle at udvalget bakker op om Bornholms Vækstforums beslutning, og ønsker at de midler der bevilges fra staten til arbejdet i Bornholms Akademi i de kommende år fokuseres ud fra et erhvervs- og beskæftigelsesmæssigt perspektiv, og også under hensyn til hvilke behov der er for kompetenceudvikling på det private arbejdsmarked på Bornholm.

Udvalget ønsker at der tages kontakt til Campus Bornholm med henblik på samlokalisering.                                                            

Sagsfremstilling

Rapporten er opbygget med flg. tre afsnit:

1)      Evaluering af Bornholms Akademi på baggrund af udviklingskontrakten med Vækstforum

2)      Udfordringer for videregående uddannelser på Bornholm

3)      Perspektiver på muligheder for videregående uddannelse nationalt og i yderområder

 

I afsnit tre, gives der bud på tre mulige modeller for varetagelse af overvågning af behov og udvikling af videregående uddannelse på Bornholm samt løsning af Bornholms Akademis øvrige opgaver og forpligtelser i forhold til vedtægterne.

Bornholms Akademi er en uafhængig og selvejende institution, hvis overordnede formål er, at understøtte en regional uddannelses- og forskningsindsats i overensstemmelse med både lokale, regionale og andre behov og i samarbejde med uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl. Dvs. at Bornholms Akademi er tiltænkt en tværinstitutionel og koordinerende rolle i forhold til myndigheds- og udviklingsopgaver relateret til uddannelse på Bornholm.

Akademiet hverken kan eller skal tage styringen på udviklingsarbejde i de andre institutioner, men alene varetage opgaver af relevans for Bornholm, som ikke bliver varetaget af enkeltinstitutionerne.

Evalueringens konklusioner

Evalueringen viser, at Akademiet er lykkedes med at organisere og facilitere efteruddannelse på diplomniveau af især nuværende og kommende ledere i BRK. Det vurderes, at dette udviklingsområde er lykkedes grundet et fint samspil mellem Akademiets personale, som har stor erfaring fra den kommunale verden og et stort netværk inden for efteruddannelse af ledere, kombineret med timingen i den vedtagne Kvalitetsreform fra 2008 om en styrket indsats for kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse på de offentlige arbejdspladser.

 

I forhold til opgaveporteføljen, der er beskrevet i Udviklingskontrakten med Bornholms Vækstforum, konkluderes det i evalueringen, at det principielt er problematisk, at Akademiet på samme tid er både rådgivende og udførende aktør for Bornholms Vækstforum. Bornholms Akademi skal således udfylde en vejledende, rådgivende rolle i forhold til ansøgninger om midler, Akademiet også selv har interesse i.

 

Arbejdsmarkedsbalancen for Bornholm viser med tydelighed et behov for faglærte og for folk med videregående uddannelser rettet mod især det private arbejdsmarked.   Samtidigt viste ”Vækstanalyse Bornholm”, at der findes et uudløst vækstpotentiale i bornholmske virksomheder, der kan realiseres ved at styrke virksomhedernes organisatoriske ressourcer, herunder en øgning af ansatte eller ledere med en videregående uddannelse.

 

Evalueringen viser dog, at Akademiet mangler et klart mandat og kæmper med en status som ”hverken fugl eller fisk” i det lokale såvel som det nationale uddannelseslandskab, hvilket gentagne gange har gjort det problematisk for Akademiet at udføre den koordinerende rolle.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har inviteret bestyrelsen for Bornholms Akademi til et møde den 13. august 2014 for at drøfte evt. fremadrettede tiltag på baggrund af denne analyse og evaluering.

Styregruppe

CRT’s arbejde har været fulgt af en styregruppe med repræsentation fra:

·         Bornholms Akademi v. bestyrelsesformand Lotte Helms, der har afløst Carsten Scheibye

·         Bornholms Vækstforum v. rektor for UCC Laust Joen Jacobsen

·         Campus Bornholm v. dir. Mads Kofod

·         Bornholms Regionskommune v. arbejdsmarkedschef Allan Westh, der har afløst servicedirektør Johannes Nilsson

Styregruppen er blevet sekretariatsbetjent af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse v. Niklas Dalsjø og Karen-Margrethe Hansen Bager fra Vækstforumsekretariatet.

Om Bornholms Akademi

Driften af Bornholms Akademi er primært finansieret via en bevilling i finansloven på ca. 1,2 mio. kr. årligt – foruden udviklingskontrakten med Vækstforum, og som har været på godt 750.000 kr. om året.

Bestyrelsens syv medlemmer er udpeget af: Kommunalbestyrelsen, Det Lokale Beskæftigelsesråd, de bornholmske uddannelsesinstitutioner og udenøs uddannelsesinstitutioner, der udbyder udlagt uddannelse på Bornholm og CRT samt to observatører fra BRK og Kunstakademiets Designskole, Bornholm (tidl. Glas- og keramikskolen i Nexø).

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Akademi har i sin seneste udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum, der løb fra 2011-2013 og som er forlænget til udgangen af juni 2014, modtaget et tilskud på 750.000 kr. årligt. Som det fremgår af rapporten, har Bornholms Akademi oparbejdet en egenkapital på ca. 3,1 mio. kr.

En naturlig konsekvens af analysens konklusioner vil være, at udviklingskontrakten ikke forlænges i sin nuværende form.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

13. august 2014: Bestyrelsen for Bornholms Akademi er inviteret til fællesmøde til drøftelse af analysens anbefalinger og konklusioner.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. juni 2014

1.
Analyse- og evalueringsrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fokusopfølgning pr. 30. juni 2014

00.30.14G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der forelægges fokusopfølgninger på overførselsområdet pr. 30. juni 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Overførselsområdet:

Sygedagpengeområdet følger budgettet og der forventes ikke de store udsving resten af året, der tages dog forbehold for implementeringen af den nye sygedagpengereform, som delvis træder i kraft fra 1. juli 2014, og hvor lovgivningens betydning for bevillingspraksis endnu ikke kendes.

 

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug, som dels følge af kontanthjælpsreformen og den ydelsesreduktion der er indført for udvalgte målgrupper, og dels er en følge af at flere unge er påbegyndt og fastholdt i uddannelse.

 

Udgiften til førtidspension er som forventet faldende, dels som følge af fleks- og førtidspensionsreformen, den demografiske udvikling på Bornholm, samt en aktiv indsats som fastholder langt flere i fleksjob, hvor specielt fleksjob på 5-12 timer har medført flere borgere fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed et højere forsørgelsesgrundlag, samtidig med at dette er billigere for kommunen og sikrer et bedre skatteudskrivningsgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13. august 2014

1.
Fokusopfølgning overførselsområdet juni 2014 (PDF)

2.
Fokusopfølgning sygefravær juni 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budgetnotat på beskæftigelsesområdet

00.30.00Ø00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der udarbejdes budgetnotat med henblik på at pege på muligheder for at skabe prioriteringsrum inden for udvalgets område til politisk prioritering. Beskrivelsen vil foregå parallelt med de politiske drøftelser af budget 2015 og kan bidrage til implementeringen af budget 2015.

Indstilling og beslutning

Formanden for erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller, at der udarbejdes budgetnotat, der peger på, hvilke prioriteringsmuligheder udvalget har i lyset af de gode resultater der er skabt på området de seneste år

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014

Godkendt.

Sagsfremstilling

I de seneste måneder er det gået i den rigtige retning på flere af udvalgets områder: Der er færre ledige, et fald i sygedagpengemodtagere og en stigning i antallet af unge, der er i uddannelse på Bornholm.

 

Den udvikling og det arbejde der er pågået i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse afspejler sig i nedskrevne forventninger til udgifterne til forsørgelsesydelser, idet flere borgere forsøger sig selv eller er kommet på andre ydelser som eks. SU

 

Udvalgsformanden ønsker en kortlægning der giver forudsætning for en politisk drøftelse af hvordan udviklingen bør afspejle sig valg i aktiviteter, i udgifter til aktiviteter og til udviklingen på det administrative område.

 

Udvalgsformanden ønsker en nærmere beskrivelse af økonomien på beskæftigelsesområdet med henblik på at udvalget efterfølgende kan sætte fokus på hvordan midlerne bedst understøtter vækst og beskæftigelse på Bornholm og hvilken erhvervs- og beskæftigelsespolitik udvalget ønsker i forlængelse af udvalgenes mål og beskæftigelsesplanen. Og en beskrivelse af hvilke tilbud der besluttes politisk og hvilke der besluttes administrativt. Notatet skal beskrive udgifterne til uddannelse af ledige og koblingen til jobåbninger på Bornholm.

 

Notatet skal give indblik i budgettet på hele området og gennemgå de budgetforudsætninger der ligger for 2015. Både forsørgelse og aktiviteter. Notatet skal omfatte beskrivelse af tilbud og priser på kommunens egne institutioner og tilbud som eks. Remisen, Fontænehuset, Sacs, Sandemandsgården og STU. I forhold til tilbuddene beskrives beslutningskompetencer/-niveauer administrativt og politisk i forhold til hvilke tilbud der anvendes hvornår, samt hvordan der træffes beslutning om, at der er behov for at udvikle tilbudsviften.

 

Notatet skal beskrive de investeringer og tiltag der er sat i værk for at bremse udviklingen i udgifter til forsørgelse på kontanthjælp og sygedagpenge og komme med en vurdering af beskæftigelsesregionens opgørelse af at der kan spares 18 mio. kr. på kontanthjælpsområdet i Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Målet er efterfølgende at kunne fremlægge en sag for kommunalbestyrelsen med forslag til endnu mere fokus på samspil mellem øens erhvervsliv og indsatsen på beskæftigelsesområdet.

 

Det skal samtidig lægges op i kommunalbestyrelsen, hvorvidt praksis om at udvalget kan omprioritere midler fra forsørgelse til aktiviteter skal fortsætte ud fra en holdning om, at der er tale om investeringer, som giver afkast. På andre områder er der ikke adgang til at flytte midler fra ikke overførbare midler til overførbare midler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13. august 2014

1.
Tilbudsanalyse 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Etablering af Regional Vækst og Udviklingsstrategi, Erhvervsudviklingsstrategi og Erhvervspolitik

00.17.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Erhvervsfremmeloven bestemmer at kommunalbestyrelsen skal, med bidrag fra det regionale vækstforum, udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (kaldet ReVUS).

 

Bornholms udviklingsplan bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (kaldet BUS) og skal fortsat beskrive generelle og overordnede aspekter af relevante forhold for Bornholms udvikling. Derudover skal udviklingsstrategien være et inspirationskatalog og en samlet paraply for udviklingsinitiativer. Bornholms udviklingsstrategi og kommunens øvrige strategier og politikker er tæt forbundne. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi og erhvervsstrategien fra Vækstforum er således bidrag til Bornholms udviklingsstrategi.

 

Den Regionale Vækst- og udviklingsstrategi skal udarbejdes i et samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, ØPU og EBU, samt Bornholms Vækstforum. Det forudsætter endvidere fortsat dialog og tæt samarbejde mellem regionskommunen, erhvervslivet og organisationerne. Det er kommunalbestyrelsen der endeligt godkender strategien.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har endvidere en målsætning om, at udvikle en egentlig erhvervspolitik for Bornholm. Arbejdet med at udvikle en erhvervspolitik kan samtænkes med etablering af en erhvervsudviklingsstrategi.

 

Sagsfremstillingen vil tilstræbe at anskueliggøre hvordan arbejdet med erhvervsudviklings-strategien kan blive startskuddet til arbejdet med tilblivelsen af Bornholms Udviklingsstrategi. Samtidig beskrive hvordan arbejdet med erhvervsudviklingsstrategien kan skabe inspiration til en erhvervspolitik, og videre pege ind i tilblivelsen af regional vækst- og udviklingsstrategi og Bornholms Udviklingsstrategi. Der skal udarbejdes en samlet overordnet tids- og procesplan til politisk godkendelse, der skal anskueliggøre sammenhæng mellem strategier, plan og politik.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhverv og beskæftigelsesudvalget at punktet drøftes og at der planlægges initiativer til at sammentænke og koordinere indsatserne i tilblivelsen af Regional Vækst og Udviklingsstrategi, Erhvervsudviklingsstrategien, udviklingen af en Erhvervspolitik samt Bornholms Udviklingsstrategi som overordnet samlet strategi for planarbejde og udvikling af Bornholm som samfund. Kommunaldirektøren indstiller endvidere til, at udvalget godkender den foreslåede tids- og procesplan for erhvervsudviklingsstrategien.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Drøftet. Der planlægges initiativer med at inddrage relevante parter, herunder BCB's bestyrelse. Tids- og procesplanen godkendt.                                                                                   

 

Sagsfremstilling

Bornholms udviklingsplan(BUP) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS),
Bornholms udviklingsstrategi skal være et strategisk værktøj, som dækker de generelle og overordnede aspekter af relevante forhold for Bornholms udvikling. Derudover skal udviklingsstrategien være et inspirationskatalog og en samlet paraply for udviklingsinitiativer.

Bornholms udviklingsstrategi og kommunens øvrige strategier og politikker er tæt forbundne. Erhvervsstrategien fra vækstforum er et bidrag til udviklingsstrategien. Kommunalbestyrelsens visioner bør ligge som grundlag for al planlægning og handling.

 

 

Der er flere mål for udviklingsstrategien. Det er bl.a. at Bornholm får flere arbejdspladser ved at udvikle bedre erhvervsvilkår, at Bornholm bliver et bedre sted at bo, at Bornholm kan tiltrække nye tilflyttere, at der sker en udvikling for de Bornholms byer, landdistrikter og udkantsområder, rekreative formål, turisme, uddannelse og kultur. Målene vil blive udviklet og defineret i det arbejde for hvilket der skal lægges en procesplan. Formålet er ligeledes at få en samlet overordnet strategi, der er retningsgivende for den fremtidige planlægning og udvikling, både den fysiske og den økonomiske, regionalt og lokalt.

 

 

Bornholms udviklingsstrategi består af tre dele:

 

1.    Regional vækst- og udviklingsstrategi (erhvervsfremmelovens § 8a)

Erhvervsfremmeloven bestemmer at Kommunalbestyrelsen skal, med bidrag fra det regionale vækstforum, udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi.(ReVUS).

Kommunalbestyrelsen skal således hvert fjerde år udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi, (ReVUS) der beskriver udfordringer, sætter mål og opstiller regionale løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Bornholms Regionskommune har ønske om udvikle egen ReVUS, og at BRK derved ikke er omfattet af den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Hovedstaden.

 

2.    Kommuneplanstrategi (planlovens § 23a)

Kommunalbestyrelsen skal hvert 4. år offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for udviklingen, samt oplysninger om planlægningen siden den seneste revision af kommuneplanen.

 

3.    Agenda 21 (planlovens § 33a)

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for sin strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling.

 

Den Regionale Vækst- og Udviklingsstrategi

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) skal indeholde en redegørelse for den fremtidige udvikling for regionskommunen og omhandle de regionale vækst- og udviklingsvilkår, herunder infrastruktur, erhvervsudviklingsindsatsen inklusive produktionserhverv og turisme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i byerne og yderområderne, natur og miljø, herunder rekreative formål, og kultur samt sammenhængen med regionens eventuelle samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder om udviklingsmæssige emner. Endvidere skal den regionale vækst- og udviklingsstrategi indeholde en redegørelse for de initiativer, som regionsrådet vil foretage som opfølgning på strategien. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi kan indeholde andre emner af betydning for den regionale udvikling, herunder grøn omstilling, større byers betydning for væksten, klimatilpasning, kollektiv trafik m.v.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev den 26. februar 2014 orienteret om proces for udvikling af en ny erhvervsudviklingsstrategi, der vil indgå som bidrag til den erhvervsrettede del i af Vækst- og Udviklingsstrategien (ReVUS) for Bornholm.

 

Etablering af en Erhvervspolitik for Bornholm

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har en målsætning om at udvikle en egentlig erhvervspolitik for Bornholm. Arbejdet med at udvikle en erhvervspolitik kan samtænkes med etablering af erhvervsudviklingsstrategien.

 

Således kan arbejdet med erhvervsudviklingsstrategien blive startskuddet til arbejdet med tilblivelsen af Bornholms Udviklingsstrategi og samtidig skabe inspiration til en erhvervspolitik. Arbejdet med erhvervsudviklingsstrategien og en erhvervspolitik kan pege videre ind i tilblivelsen af Regional Vækst og Udviklingsstrategi og Bornholms Udviklingsstrategi, hvor en samlet overordnet tids- og procesplan skal anskueliggøre sammenhæng mellem strategier, plan og politik.

 

 

Overordnet tidsplan

Vækstforum forventes at kunne vedtage sit bidrag til den samlede Vækst- og udviklingsplan for Bornholm primo 2015.

 

Proces for udvikling og formulering af en erhvervspolitik er endnu ikke fastlagt, skal først politisk behandles af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Økonomi- og Planudvalget vil på udvalgsmødet den 10. september 2014, blive præsenteret for et forslag der beskriver samlet procesplan, organisering af og rammer for arbejdet med tilblivelsen af Bornholms udviklingsstrategi til politisk behandling, og til videre godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 

Der vil blive lagt op til at der etableres et ”Udvalg for vækst- og udviklingsstrategi” på tværs af kommunalbestyrelsen, de relevante politiske fagudvalg og Vækstforum. Der vil således skulle vedtages et kommissorium og arbejdsplan for udvalgets arbejde, ved udvalgets første møde.

 

En udviklingsstrategi(ReVUS) er et lovpligtigt dokument, der skal udarbejdes inden udgangen af 1. halvdel af den nye valgperiode dvs. inden udgangen af 2015. Strategien er et helt centralt strategisk dokument i kommunens planproces. Målet er ligeledes at Bornholms udviklingsstrategi skal foreligge i færdig form inden udgangen af 2015. Dvs. Bornholms udviklingsstrategi forventes at blive vedtaget af Kommunalbestyrelsen medio 2015 og bliver derefter sendt i høring.

 

Etablering af Erhvervsudviklingsstrategi

Strategien for erhvervsudvikling er som beskrevet en del af Bornholms Regionskommunes Vækst- og Udviklingsstrategi. Strategiens lovbundne formål er, at fungere som prioritets-værktøj i forhold til de indsatser, der efterfølgende skal iværksættes og finansieres de strukturfondsmidler Bornholm er tildelt, for at realisere de overordnede målsætninger om øget beskæftigelse og værdiskabelse, som Vækstforum måles på. Strategien skal bygge på de erhvervsmæssige styrkepositioner, jf. Smart Specialisering tilgangen.

 

Strategiens sekundære formål er, at fungere som en fælles referenceramme for ønsker, behov og til ændrede rammevilkår, der vil kunne bidarge til økonomisk vækst og udvikling på Bornholm.

Strategien skal ”spille sammen med” kommunalbestyrelsens erhvervspolitik og således være retningsgivende i forhold til hvad erhvervslivet kan forvente af kommunalbestyrelsen. Det kan i øvrigt også være indkøbspolitik, skolepolitik, kulturpolitik, centerstruktur, myndighedsopgaver, dagpasning mv.

Strategien skal godkendes i Danmarks Vækstråd, og følges op af årlige handlingsplaner der også skal godkendes i Vækstrådet. Vækstrådet vil kunne pålægge det enkelte vækstforum at arbejde med særlige indsatser.

 

Tidsplan for erhvervsudviklingsstrategien

Dato

Aktivitet

19. juni 2014

Inspirationsmøde med oplæg og drøftelse af prioritering af mulige vækstspor mellem erhvervsliv, politikkere og øvrige interessenter

13. august 2014

Orientering af EBU om datoer for afholdelse af strategi /temamøder i august

August 2014

Konkretisering af strategi for vækstspor gennem temamøder med alle relevante interessenter, erhvervsliv, politikkere og organisationer.

·         Grøn energi og maritime muligheder: 20. august, kl. 13-16

·         Turisme og regionale fødevarer: 25. august, kl. 09-12

·         Erhvervsudvikling og kompetenceudvikling: 27. august, kl. 13-16

3. september 2014

Orientering af EBU om input på strategi/temamøde

13. september 2014

Samordningsgruppemøde

17. september 2014

Drøftelse i af input fra temamøder i vækstforumsekretariats- og kontaktgruppen

29. september 2014

Vækstforum drøfter/prioriterer input fra temamøderne i juni + august

12. november 2014

Drøftelse af oplæg til strategi i sekretariats- og kontaktgruppen

24. november 2014

Vækstforum behandler oplæg til strategi

11. december 2014

Høring i Danmarks Vækstråd

Primo 2015

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og i Vækstforum. Herefter offentlig høring + endelig vedtagelse

Økonomiske konsekvenser

Til arbejdsgruppens møder, evt. temamøder med deltagelse af diverse interessenter samt evt. fagpersoner, forventes omkostninger til lokaler, forplejning og evt. rejser og print, der delvist kan afholdes af Vækstforums sekretariatspulje og delvist af BRK.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  South Baltic programmet 2014-2020, høring og udpegning

00.03.10G01-0112

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Udkastet til et nyt South Baltic program for perioden 2014-2020 er nu klar, og i offentlig hø­ring frem til 15. september 2014, sammen med rapporten for den gennemførte miljøvurdering af programmet.

I forhold til perioden 2007-2013 er støtterammen for det nye program udvidet med ca. 38 % til ca. 620 mio. kr. i perioden 2014-2020. Programmets formål er at støtte investeringer i blå og grøn vækst.

Programmet vil blive ledet af et fælles Overvågningsudvalg, med 6 medlemmer fra hvert af de fem programlande (Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Litauen) samt 2 medlemmer, der repræsenterer Euroregion Baltic og Euroregion Pomerania.

Fra dansk side lægges der op til at der udpeges repræsentanter for Erhvervsstyrelsen, Region Sjælland, Bornholms Regionskommune, de to regionale vækstfora for hhv. Bornholm og Sjælland, samt kommuneforeningen i Region Sjælland.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

-      At der i et høringsvar bl.a. udtrykkes tilfredshed med de valgte strategiske indsats-områder, der i stor grad svarer overens med de prioriterede indsatsområder i Bornholms Udviklingsplan

-      At der udpeges et medlem og en stedfortræder til Overvågningsudvalget for South Baltic programmet

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Udvalget er meget tilfreds med de valgte strategiske indsatsområder således som de i stor grad svarer overens med de prioriterede indsatsområder i Bornholms Udviklingsplan.

Per Ole Petersen udpeges som medlem og Bente Johansen som stedfortræder til Overvågningsudvalget for South Baltic programmet.

Sagsfremstilling

Med repræsentanter for de fem programlande i den sydlige del af Østersøen, samt Euroregion Baltic og Euroregion Pomerania, har en fælles programkomite siden 2012 arbejdet på et udkast til et nyt South Baltic programmet, for perioden 2014-2020.

 

I forhold til det første South Baltic program (2007-2013) er støtterammen fra EU’s Regional­fond udvidet med ca. 170.000 mio. kr. til nu i alt 620.000 mio. kr. for hele perioden.

 

Fremme af Blå og Grøn Vækst vil være programmets overordnede sigte, og til at understøtte dette er der foreslået syv foranstaltninger:

-      Fremme af eksport og virksomheders internationalisering            37 mio. kr.

-      Styrkelse af virksomheders innovationskapacitet              37 mio. kr.

-      Udvikling og markedsføring af bæredygtig og maritim turisme    148 mio. kr.

-      Fremme af grøn teknologi (vandforsyning, energi, affald mv.)   148 mio. kr.

-      Flere og grønnere trafikforbindelser (fly, færge, busser mv.)     118 mio. kr.

-      Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft                           62 mio. kr.

-      Internationalisering af små kommuner og lokale aktører                       31 mio. kr.

-      Teknisk assistance (programsekretariat, kontaktpunkter mv.)      37 mio. kr.

 

De nævnte foranstaltninger imødekommer alle de ønsker, der fra dansk side har været arbejdet på fra programarbejdets start, herunder i god tråd med den bornholmske regionale erhvervsudviklingsstrategi og Bornholms Udviklingsplan.

 

Programmets forvaltningsmyndighed vil være Ministeriet for Regional Udvikling og Infrastruktur i Polen, og det vil blive bistået af et fælles programsekretariat i Gdansk, samt nationale kontaktpunkter i hvert af de fem programlande. Det danske kontaktpunkt forventes fortsat at blive placeret under Bornholms Regionskommune, herunder med dækning af Region Sjælland.

 

I perioden 2007-2013 har Bornholm hentet støtte fra programmet på ca. 14 mio. kr. til 9 projekter:

-          Fire Hjørner samarbejdet, med fokus på havne, turisme og kulturarv

-          CRT, udvikling af tema-cykelturisme PL-Bornholm-Skåne

-          Euroregion Baltic ungdomssamarbejde

-          BCB, innovationssystem for små og mellemstore virksomheder

-          Bornholms Lufthavn, markedsanalyse og nye flyforbindelser

-          Nexø Havn, opgradering af passagerfærgeforbindelse til Polen

-          Bornholms Maritime Udviklings Center (BMUC), 2 projekter:

o    Udvikling af LNG infrastruktur (flydende gas)

o    Fremme af videnskabstekniske uddannelser

-          Det nationale kontaktpunkt i Danmark, med BRK som værtsorganisation

 

Overvågningsudvalget

 

Programmets Overvågningsudvalg vil være det fælles overordnede organ til at overvåge, styre og evaluere programmet, samt behandle/udvælge projekter til støtte.

Der skal udpeges 6 medlemmer fra hvert af de fem programlande. De skal repræsentere offentlige myndigheder, sociale og økonomiske partnere.

Efter samråd med Erhvervsstyrelsen og Region Sjælland vil den danske delegation bestå af medlemmer fra Erhvervsstyrelsen, Region Sjælland, Bornholms Regionskommune, Bornholms Vækstforum, Sjællands Vækstforum og KommuneKontaktRådet (KKR) for Region Sjælland.

For hvert udpeget medlem skal der udpeges en stedfortræder, og i henhold til Ligestillingsloven skal der indstilles både en kvinde og en mand til de nævnte poster.

Der er ikke programmæssige forskrifter, hvorvidt de udpegede medlemmer skal være politikere eller administrativt ansatte. I den hidtidige Styrekomite har næsten alle medlemmer været administrative medarbejdere, hvorimod en lille overvægt af medlemmer i det hidtidige Overvågningsudvalg har været politikere. Fremover slås de to organer sammen i ét udvalg.

Da arbejdet i det kommende Overvågningsudvalg vil indeholde både retningsgivende og mere teknisk-betonede opgaver (behandling af ansøgninger, programmanual mv.), kan det foreslås at de to bornholmske medlemmer fra hhv. kommunalbestyrelsen og Vækstforum udpeger hhv. en politiker og en administrativ medarbejder. Bornholms Vækstforum har således på sit møde den 19. juni 2014 besluttet at der skal udpeges en administrativ medarbejder. Kommunalbestyrelsen kan så anbefales at udpege en politiker, således at Bornholms engagement i programmet vil tilgodese såvel den politiske forankring som den udpræget teknisk-betonede dagsorden.

Økonomiske konsekvenser

I lighed med programperioden 2007-2013 lægges der fortsat op til nationale kontaktpunkter for programmet, der 100 % finansieres af programmets budget for teknisk assistance.

Forudsætning for dette TA-budget er dog, at 25 % af midlerne finansieres af nationale bidrag, og i Danmark er det besluttet, at den nationale medfinansiering sker via de regioner, der er involveret og dermed kan nyde gavn af programmet.

I South Baltic programmet har BRK hidtil afholdt den nationale medfinansiering på årligt ca. 46.000 kr. Denne medfinansiering ventes øget til ca. 69.000 kr. årligt fremover, som følge af programmets øgede budgetramme.

Der foreligger endnu ikke endelige tal, men der føres forhandlinger med Region Sjælland, der kan betyde at de fremover vil betale halvdelen af den nationale medfinansiering, mod at det danske kontaktpunkt finansierer arbejdstid og udlæg til konkrete South Baltic informationsaktiviteter i Region Sjælland, samt administrativ deltagelse i programmøder. Følgen af dette forslag er at kontaktpunktet vil fastholde sit nuværende omfang i form af normering og budget på Bornholm, samtidig med at det bornholmske bidrag til TA-budgettet mindskes.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning: European Ceramic Context 2014 / Bornholms Biennials

24.00.00Ø39-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-06-2014

7

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Kunstakademiets Designskole Bornholm (tidl. Glas og Keramikskolen i Nexø) ansøger om 500.000 kroner af puljen til kulturudvikling under de regionale udviklingsmidler til gennemførelse af European Ceramic Context 2014/Bornholms Biennials, der afvikles i perioden sept.- nov. Der er pt. tilsagn fra deltagere i 30 europæiske lande, USA, Canada, Japan og Australien.

Budgettet er i alt 1,99 mio. kroner.

 

Det er Vækstforumsekretariatets vurdering, at ansøgningen matcher erhvervsudviklingsstrategien på områderne Bornholm som Erhvervs-Ø og Oplevelses-Ø.

Det umiddelbare resultat ventes at være øget omsætning og indtjening uden for højsæsonen i kraft af ca. 2.000 dagsturister, der genererer 3.000 overnatninger. På længere sigt kan aktiviteterne under biennalen bidrage til at styrke internationalisering og kommerciel vækst blandt kunsthåndværkere på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforumforum indstiller ansøgningen om 500.000 kroner af puljen til kulturudvikling i de regionale udviklingsmidler til gennemførelse af ”European Ceramic Context 2014/Bornholms Biennials” positivt overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 19. juni 2014 pkt. 7:

Indstillingen blev godkendt.

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums indstilling godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Godkendt.                                                                        

Sagsfremstilling

Eventen omfatter i alt 10 bornholmsk arrangerede aktiviteter: Udstillinger med bidrag fra 98 keramikere fra 30 forskellige lande; Konference med internationalt anerkendte teoretikere og kritikere; Master Class om den bornholmske kulturhistorie som producent af keramik og øens rigdom af naturlige ressourcer af ler; Uddannelsesseminar med undervisere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i Europa, der sætter fokus på keramikuddannelse og professionelt virke som færdiguddannet; AIR Bornholm – et ”artist in residence” program, der giver danske og internationale kunstnere mulighed for at søge arbejdsophold, værkstedsfaciliteter, materialer og bolig i periode på op til 6 uger og øvrige arrangementer. Det umiddelbare resultat af disse aktiviteter ventes at være øget omsætning og indtjening uden for højsæsonen i kraft af ca. 2.000 dagsturister, der genererer 3.000 overnatninger. På længere sigt kan aktiviteterne under biennalen bidrage til at styrke internationalisering og kommerciel vækst blandt kunsthåndværkere.

 

Projektet appellerer primært til fagfolk, herunder fagpresse, meningsdannere, udøvende kunstnere og designere, kuratorer, uddannelsesinstitutioner og producenter i ind- og udland. Der er pt. tilsagn fra deltagere i 30 europæiske lande, USA, Canada, Japan og Australien.

Glas- og keramikbiennalerne har siden 2006 været afholdt på Bornholm. Først i regi af Bornholms Kunstmuseum og siden 2011 af Kunstakademiets Designskole Bornholm (Glas- og Keramikskolen) i Nexø.

Projektet er i dag forankret i en kreds bestående af Kunstakademiets Designskole, Bornholms Kunstmuserum og Grønbechs Gaard og er bl.a. efterspurgt af den bornholmske sammenslutning af professionelle kunsthåndværkere i ACAB (Støtteerklæringer fremgår af bilaget)

 

Budget

 

Udgifter

Beløb

Subtotal

Løn til medarbejder på projektet

550.000

Konsulentydelser

255.000

Evaluering

0

Rejser, kost og logi (konsulenter)

16.000

Rejser, kost og logi (Medarbejder på projektet)

12.000

Kontormaterialer

40.000

Større anskaffelser, fx edb, møbler mv.

0

Information (inkl. annoncer)

90.000

Ikke refunderbar moms

-

Andet

1.012.000

Fragt udstillingerne - 95 kunstnere fra 30 Europæiske lande

290.000

Forsikring af værker i udstillingsperioden

24.000

Udstillingskatalog produktion (Grafisk arbejde,billeder, tekster, tryk)

180.000

2 Priser af 10.000 € kurs 7,5

150.000

Sekretariatsfunktioner

85.000

Repræsentation

10.000

Uddannelsesseminar

20.000

Konference

20.000

Master class

20.000

Artist in Residence

64.000

Uforudseete udgiftet 8 %

149.000

Revision

15.000

projektindtægter

I alt

1.990.000

Indtægter

Regionale udviklingsmidler /Kulturpuljen (denne ansøgning)

500.000

Anden Finansiering

1.335.000

Bekræftede tilsagn fra fonde:

 - Bikuben fonden

500.000

 - Augustinusfonden

100.000

 - 15.000 Juni Fonden

100.000

 - Sparekassen Bornholms Fond

75.000

 - BRK Kunstråd

68.000

 - Bornholms Brand

50.000

 - Aase og Ejnar Danielsens Fond

50.000

 - Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

40.000

 - Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

40.000

 - Brd. Larsens Fond

40.000

 - Krista og Viggo Petersens Fond

25.000

 - Nordeafonden lokal afd Bornholm

25.000

 - Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond

25.000

 - Martha og Poul Kerrn Jespersens Fond

25.000

 - Toyota Fonden

10.000

- U-finansieret behov søges dækket gennem yderligere fundraising hos private fonde og sponsorer. Besparelser på uforudsete udgifter, repræsentation og rejseudgifter for medarbejder på projektet o.lign.

162.000

 - Egenfinansiering dækker sekretariatsfunktioner, herunder regnskabshold og kontorfunktioner, Mandetimer til uddannelsesseminar, Master Class og Konference

1.335.000

155.000

 -

I alt

1.990.000

 

Det skal bemærkes at projektet pt. er medfinansieret af tilskud fra 15 private og offentlige fonde med i alt 1.173.000 kr. Herunder Bikuben Fonden der støtter eventen med 500.000 kr. under forudsætning af, at Bornholms Vækstforum støtter med et tilsvarende beløb. BRK’s kunstråd støtter med 68.000 kr. og Kunstakademiets Designskole Bornholm bidrager med 155.000 kr. I forhold til budgettet udestår dog endnu 162.000 kr. i flg. ansøger søges dette finansieret af yderligere fundraising eller ved generelle besparelse på enkelte udgiftsposter.

 

Indtægter fra de enkelte events er modregnet, således at det er nettoomkostningen der fremgår af budgettet. Entréindtægter tilgår hhv. Bornholms Kunstmuseum og Grønbechs Gaard.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt ansøgningen godkendes vil det betyde, at der er 14.500 kr. til disponering fra Kulturpuljen i 2014 eller til overførsel.

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. juni 2014

1.
Ansøgning inkl. bilag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Projektændring af "Lokal afsætning af lokalt producerede fødevarer"

24.00.00Ø39-0143

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-06-2014

8

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune anmoder om projektændring i forhold til den oprindelige ansøgning, som Vækstforum behandlede den 25. november 2013. Ændringen går dels på et reduceret budget fra 1.500.000 kr. til 915.000 kr., dels en højere finansieringsgrad fra 50 % til 82 % og dels en reduceret tidsplan fra 18 til 15 måneder.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Vækstforum indstiller overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at projektændringen godkendes.

 

Bornholms Vækstforum, 19. juni 2014 pkt. 8:

Indstillingen blev godkendt.

Winni Grosbøll deltog ikke i behandlingen af punktet.

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums indstilling godkendes.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Godkendt                                                                                                      

Sagsfremstilling

Vækstforum har på mødet 25. november 2013 bevilget 750.000 kr. som 50 % medfinansiering til projektet ”Lokal afsætning af lokalt producerede fødevarer”. Projektet handler om at nedbryde de barrierer, der er for, at de offentlige køkkener på Bornholm kan aftage lokalt producerede fødevarer. Det er hensigten, at der skal arbejdes mod, at nogle af disse fødevarer med tiden også bliver økologiske. Således spiller projektet tæt sammen med BRK´s økologiprojekt, der tilsammen i daglig tale omtales ”tvillingeprojektet”. Dette til trods for at økologi-projektet er i gangsat, mens dette projekt fortsat venter på en endelig igangsætning.

 

Projektet har 3 konkrete delmål:

1.    at afdække råderummet og betingelserne for en offentlig myndigheds indgåelse af leveringsaftaler om lokale fødevarer indenfor rammerne af både EU's udbudsregler, 2020-strategien og samhørighedspolitikken.

2.    at afdække potentialet og forudsætningerne for at indfri målsætningen om 40 % lokalt producerede fødevarer i den kommunale madproduktion.

3.    at fremkomme med konkrete anbefalinger til, hvilke specifikke fødevaretyper, der med blik for et reduceret CO2 udslip, forsyningssikkerhed, kvalitet, mængde pris og lagerkapacitet, vil kunne afsættes lokalt.

 

Trods en intensiv og målrettet fundraising er det ikke lykkedes ansøger at rejse de øvrige 50 % af finansieringen af projektet. Ansøger har skaffet 165.000 kr. i medfinansiering (50.000 kr. hos Madkulturen til løsning af delmål 1, 16.000 kr. i egenfinansiering, 11.500 kr. fra Bornholms Landbrug og 87.500 kr. i timer fra det bevilgede LAG projekt (Grøn vækst) om udvikling af aktiviteter i Bornholms Madkulturhus (indsats omkring udvikling af en klyngehub) til løsning af dele af delmål 2 og 3).

 

Som en konsekvens af dette har ansøger afholdt interessemøde med henholdsvis Bornholms Landbrugs bestyrelse, Københavns Madhus og Væksthus Hovedstadsregionen, med henblik på at finde en anden farbar vej til en realisering af det fælles projekt. Blandt samtlige involverede parter i projektet er der enighed om, at man ønsker at afprøve yderligere veje til en realisering af projektet.

 

Den mulige løsning er at nedskalere projektet fra 1.500.000 kr. til 915.000 kr. Dette lader sig primært gøre ved at forkorte projektperioden og dermed reducere lønningsudgiften til en projektleder fra 18 måneder til 15 måneder samt slanke projektet, hvor det har været muligt. Dette kræver dog, at Vækstforum vil fastholde sin bevilling på 750.000 kr. og accepterer en finansieringsgrad på 82 %.

 

Vækstforumsekretariatet vurderer, at projektet fortsat giver god mening at igangsætte, og den reducerede projektperiode er realistisk, da mange samarbejdssnitflader har modnet, mens projektet det sidste halvår har ventet på at blive igangsat. Fx har flere fødevareproducenter rustet sig til at kunne afsætte flere fødevarer til det offentlige, siden ansøgningen blev fremsendt til Vækstforum. Samtidig har tiden hjulpet ansøger med en erkendelse af, hvor fokusset i projektet skal være, for at målsætningen kan nås.

 

Vækstforumsekretariatet vurderer endvidere, at der er et stadigt stigende behov for projektet i det komplekse landskab af bornholmske fødevareudviklingsinitiativer. Ansøger er i tæt dialog med Bornholms Landbrug, Regionskommunens økologiprojekt og klyngesamarbejdet omkring Melstedgaard-projektet. Projektet udgør på flere måder noget af ”kittet” mellem førnævnte projekter.

 

Samtidig med at projektet er meget "lavpraktisk", spiller det også godt ind i de nationale dagsordener, herunder Regeringens Vækstplan (indsats 18 og 21 om økologi og lokal afsætning af fødevarer) og kan ved realiseringen derfor løfte hele den bornholmske fødevaresatsning ind i fx Vækstpartnerskabsaftalen med Regeringen. Men der kan være brug for projektets fokus på en bred involvering og synliggørelse af ø-samarbejdet mellem alle led i værdikæden fra jord til jord.

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor fremgår den væsentligste ændring af projektet, som vil medføre en højere medfinansieringsgrad fra Vækstforum på 82 %.

 

UDGIFTER

Oprindelig ansøgt

Anmodet budgetændring

Løn

1.294.000 kr.

759.000

Konsulentydelser

93.000 kr.

62.000

Rejser

22.000 kr.

44.500

Materialer

16.000 kr.

 

Andet

65.000 kr.

10.000

Revision

10.000 kr.

10.000

I alt

1.500.000 kr.

915.000

 

FINANSIERING

Oprindelig ansøgt

Anmodet budgetændring

Regionale udviklingsmidler

750.000

750.000 kr.

Øvrig medfinansiering

734.000

 149.000 kr.

BRK

16.000

16.000 kr.

I alt

1.500.000

915.000 kr.

 

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. juni 2014

1.
Ændret budget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Evaluering af Business Center Bornholm

24.10.00P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-06-2014

4

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Jf. Vækstforums udviklingskontrakt med Business Center Bornholm (BCB) 2012-2014, skal der foretages en evaluering inden indgåelse af ny kontrakt. Jf. den nuværende udviklingskontrakt udfører BCB opgaver for Vækstforum for kr. 3.620.000 plus moms (2011-niveau).

Bornholms Vækstforum besluttede på mødet den 25. november 2013, at der skal foretages en ekstern evaluering af BCB som supplement til en ”selvevaluering”, der er udarbejdet i samarbejde med Vækstforumsekretariatet.

 

Direktør Eskild Hansen, Eskild Hansen Strategibureau, der har forestået den eksterne evaluering, vil på dette møde kort redegøre for konklusionerne, og der vil være mulighed for at drøfte disse.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at evalueringen af BCB tages til efterretning og

-      at Vækstforum drøfter konklusionerne 

 

Bornholms Vækstforum, 19. juni 2014 pkt. 4:

Evalueringen af BCB blev taget til efterretning. Konklusionerne, herunder kommunens rolle og snitfladen til VHHR, vil indgå i det videre arbejde bl.a. i regi af "Fremtidens Erhvervsservice på Bornholm".

Kommunaldirektøren indstiller at evalueringen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Taget til efterretning                                                                                                                    

Sagsfremstilling

Evalueringens overordnede konklusion er, at BCB har fokus på de opgaver, som er aftalt med Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål. Det konkluderes dog samtidig, at BCB er en lille organisation med et bredtfavnende arbejdsområde.

 

Evalueringen konkluderer endvidere, at BCB i højere grad bør koncentrere sig om at hjælpe de lokale virksomheder med at afklare ”position og kurs”. Dvs. arbejde med de virksomheder der har behov for specialiseret erhvervsservice for at få disse videre i erhvervsfremmesystemet – herunder til Væksthus Hovedstadsregionen eller til andre relevante aktører og erhvervsfremme ordninger.

Derudover anbefaler evaluator, at BCB fungerer som fødselshjælper/medproducent af erhvervsudviklingsprojekter. Om det er den ene eller anden tilgang der vælges, er det efter evaluators vurdering afgørende, at der skabes et stærkere fokus i indsatsen, så målgruppens behov og potentialer i højere grad end hidtil bliver synlige og styrende for indsatsen.

 

Forretningsudvalget/ledelsen i Business Center Bornholm har gennem den seneste tid valgt at opprioritere den lokale erhvervsfremme til fordel for opgaver inden for kommunikationsområdet og den internationale markedsføring, og har således til dels kommet nogle af evaluators anbefalinger i forkøbet.

 

Ansvaret for den overordnede brandingstrategi Bright Green Island og generel tilflytterservice bør iflg. evaluator overlades til Bornholms Regionskommune, pga. behov for større politisk og administrativ forankring.

 

Sideløbende med denne evaluering arbejder en administrativ nedsat arbejdsgruppe med et oplæg om fremtidens erhvervsservice på Bornholm. Arbejdsgruppen består af kommunaldirektøren, direktørerne for hhv. Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen og sekretariatsbetjenes af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse (Vækstforumsekretariatet). Der orienteres om dette arbejde på særskilt punkt på denne dagsorden. På eftermiddagens temamøde vil kommunaldirektøren ligeledes præsentere oplægget om fremtidens erhvervsservice på Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. juni 2014

1.
Evalueringsrapport (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Fremtidens erhvervsservice på Bornholm

24.00.00G01-0217

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Som opfølgning på ”trykprøvning” af oplæg til fremtidens erhvervsservice på erhvervsdebatmøde den 19. juni fremlægges revideret forslag til fremtidens erhvervsservice og foreslås en proces for at tilrettelægge af det videre arbejde med at etablere én indgang for erhvervslivet til kommunen.

 

Hvis oplægget godkendes vil udvalgets mål om at etablere én fælles indgang til erhvervsservice være implementeret for så vidt angår det udbud af erhvervsservice, som hidtil har været udbud 3 forskellige steder af 3 forskellige aktører.

 

Tilbage vil stå at integrere kommunens egen myndighedsfunktion i én fælles indgang.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at det reviderede oplæg til fremtidens erhvervsservice godkendes

·         at kommunen sammen med Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstaden iværksætter en fysisk sammenflytning på Landemærket til virkeliggørelse af fremtidens erhvervsservice

·         at kommunaldirektøren udarbejder forslag til politisk proces for beslutning om etablering af én indgang til erhvervsservice i forhold til økonomi og organisering med udgangspunkt i den oplyste økonomi, så det kan aftales mellem formanden for BCB, formanden for Væksthus hovedstaden, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og borgmesteren og efterfølgende forelægges Vækstforum og afspejles i udviklingskontrakterne

·         At kommunen iværksætter forarbejder til projekter, der kan virkeliggøre visionen om Bright Green Island (mål i ØPU) og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft (mål i EBU) og fremlægger dem som projektforslag i Vækstforum

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe har arbejdet ud fra et kommissorium, hvor der bl.a. står som formål

 ”-… at få beskrevet, hvilken målgruppe og hvilke services, der skal tilbydes på Bornholm, og hvordan erhvervsservicen skal organiseres, for at give den nemmest mulige indgang for iværksættere og virksomheder, og samtidig imødekomme kommunalbestyrelsens ønske om at få etableret ét kontaktpunkt på Bornholm, hvor iværksætterens/virksomhedens udfordringer screenes, og hvor den bedst mulige erhvervsservice leveres inden for de økonomisk afsatte rammer.”

 

I programmet for Erhvervsdebatmødet den 19. juni 2014 om ”Sådan skaber vi vækst og erhvervsudvikling på Bornholm” indgik et punkt med overskriften ”Trykprøvning af oplæg om fremtidens erhvervsservice på Bornholm”. Forslaget fra arbejdsgruppen havde forud for 19. juni været drøftet i bestyrelsen for Business Center Bornholm samt i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og havde været præsenteret for bestyrelsesformanden i Væksthus Hovedstadsregionen.

 

Oplægget indeholdt forslag til

-       vision og delmål for den fremtidige erhvervsservice på Bornholm

-       hvilke målgrupper, erhvervsservicetilbuddene skal være rettet imod

-       og hvilke ydelser, erhvervsservicen skal omfatte.

 

På baggrund af input fra mødet den 19. juni er oplægget revideret med en række af de forslag der fremkom på mødet. Eksempelvis:

 

·         At lægge mere vægt på netværk og erfaringsudveksling

·         At tydeliggøre arbejdet med at give virksomheder viden om adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling

·         At understrege muligheden for at få rådgivning om indretning af virksomhedens organisering

 

Det blev foreslået ved trykprøvningen at stille krav til virksomhederne forud for visitation af erhvervsservice og opstille regler for at give afslag på service. Arbejdsgruppen har drøftet muligheden og besluttet at indskrive i forslaget at ingen skal gå forgæves, men at der er en forventning om at virksomhederne er forberedte forud for henvendelse og møder.

 

Ambitionerne på de øvrige af kommunens aktiviteter der har relevans for erhvervslivet er nu adresseret i oplægget: Det angives at regionskommunen fortsat arbejder på at forbedre rammebetingelserne for virksomhederne, hvad angår eks. fragtpriser, dialog med uddannelsesinstitutioner, fokus på adgang til kvalificeret arbejdskraft og sagsbehandlingstider uden at dette konkret vil afspejle sig i den fysiske ”Én indgang” som de enkelte virksomheder vil komme til at opleve når fremtidens erhvervsservice skal stå klar 1. januar 2015.

 

Bright Green Island

Der er ved trykprøvningen af oplægget kommet en række forslag om at visionen om Bright Green Island afspejles i fremtidens erhvervsservice. Det er arbejdsgruppens vurdering at virkeliggørelsen af visionen er afgørende for de bornholmske virksomheder, men at det skal foregå i et andet regi end erhvervsservice rettet mod enkelte virksomheder. Arbejdsgruppen foreslår derfor, at parterne involveres i at beskrive et forprojekt til virkeliggørelsen som inddeles i 2 aktiviteter:

 

1.    Undersøger muligheden for en mærkningsordning eller certificering med hjælp fra eksempelvis Dansk Standard, Teknologisk Institut eller Veritas. I samme forbindelse undersøge om en kommende mærkningsordning skal omfatte mere end energiforbrug og optimering. Kunne der eksempelvis også være en fødevaremærkning med? Hvordan kan gebyr og proceskrav være så simple som muligt?

2.    Undersøger muligheden for at involvere Destinationen mere i markedsføring af Bornholm som Bright Green Island. Kan energitours og erhvervsturisme være en del af denne markedsføring?

 

Arbejdet vil udmønte et af målene for Økonomi- og Planudvalget og fremlægges der.

 

Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft

Der er ved trykprøvningen af oplægget også kommen en række forslag om indsats for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til bornholmske virksomheder. Arbejdsgruppen anbefaler at dette foregår i et andet regi end erhvervsservice rettet mod enkeltvirksomheder.

Arbejdet vil udmønte et af målene for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og der fremlægges projektforslag på et senere møde med henblik på involvering af andre offentlige og private aktører på Bornholm og Vækstforum.

 

Arbejdsgruppen udarbejder forud for næste møde i udvalget et overslag over hvilken pris fremtidens erhvervsservice på Bornholm forventes at være forbundet med og arbejdsgruppen har derved afsluttet sit arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der forberedes en sag til politisk fremlæggelse i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, bestyrelsen for Business Center Bornholm og formanden for Væksthus Hovedstaden, så den samlede økonomi og organisering kan drøftes. Økonomien er som udgangpunkt:

 

Væksthus Hovedstadsregionen

Er finansieret af de 29 kommuner i Region Hovedstaden via bloktilskud fra staten. Bornholms Regionskommunes andel er godt 750.000 kr. pr. år.

 

Væksthuset har derudover finansiering under flg. bornholmske projekter:

-          Vækstfabrikken – med 3-årigt tilskud fra regionalfonden på samlet knap 1,7 mio. kr. og knap 1 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler. Projektet udløber pr. 31. dec. 2014

-          Iværksætterfabrikken – med 3-årigt tilskud fra socialfonden på samlet knap 2,4 mio. kr. og knap 300.000 kr. i regionale udviklingsmidler. Projektet udløber pr. 31. december 2014

-          Klyngeudvikling på Bornholm – med 3-årigt tilskud fra socialfonden på samlet godt 4 mio. kr. og knap 1,8 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler. Projektet udløber pr. 31. dec. 2014

-          Fødevare og madkultur med finansiering på 2 mio. kr. i 2014, som udløber ved årets udgang

 

Business Center Bornholm

Har en udviklingskontrakt med Bornholms Vækstforum, der gælder fra 1/1 2012 til 31/12 2014, med et årligt tilskud på kr. 3.620.000 (2011-niveau) Hertil kommer tilskud fra erhvervslivet på årligt ca. 250.000 kr. samt indtægtsdækket virksomhed på ca. 50.000 kr.

 

BCB har derudover finansiering fra flg. igangværende projekter:

-          Det grønne Pakhus – med tilskud fra de regionale udviklingsmidler på godt 400.000 kr. Projektet løber til 30. sept. 2015.

-          Kommercialisering af BGTI samfundsmodellen – med tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 350.000 kr. Projektet er netop afsluttet

-          Udvikling af grønt byggeri og spinn-off i udkantsområder. Projekt under fornyelsesfonden til samlet godt 13 mio. kr., heraf godt 4,4 mio. kr. i regionale udviklingsmidler. Projektet udløber pr. 31. dec. 2014.

-          Grønt Byggeri og uddannelse – med samlet tilskud på knap 6 mio. kr. fra socialfonden i perioden 1/9 2011 – 31/12 2014.

-          Udviklingsprojekt Comfortness Koncept Bornholm – med tilskud fra socialfonden på knap 1,8 mio. kr. projektet udløber i efteråret 2014.

 

BCB fungerer derudover som sekretær for den erhvervsdrivende forening Energi Udvikling Bornholm (EUB), som er tilskudsmodtager på projekt ”Demonstration af strategisk energiplanlægning på Bornholm som afgrænset ø-samfund”, der er medfinansieret fra Energistyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13. august 2014

1.
Trykprøvning af fremtidens erhvervsservice 19. juni 2014 (DOCX)

2.
Fremtidens erhvervsservice på Bornholm fra 1. januar 2015. Udkast 6. august 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordination med andre politikområder

00.17.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

13

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Optagelse af et fast punkt på udvalgets dagsordener til behandling af koordinationen med andre politikområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af emner for koordination mellem politikområder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. august 2014:

Udvalget ønsker en afrapportering af status på resultaterne af det tværfaglige samarbejde.

Sagsfremstilling

Der optages et fast punkt på udvalgets dagsordener, hvor der er lejlighed til behandling af koordinationen med de øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Orientering om proces for regionalt partnerskab med regeringen i 2014

00.01.00P27-0663

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-06-2014

11

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

14

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Erhvervs- og Vækstministeriet har på embedsmandsplan påbegyndt arbejdet med udformning af nye regionale vækstpartnerskaber mellem regeringen og de seks vækstfora, herunder Bornholms Vækstforum.

Det forventes, at regeringen udsender sit forhandlingsudspil i form af seks aftaler til regionale vækstpartnerskaber efter sommerferien.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at orienteringen tages til efterretning, og at umiddelbare bornholmske ønsker til Vækstpartnerskabsaftalen drøftes.

 

Bornholms Vækstforum, 19. juni 2014 pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13. august 2014:

Taget til efterretning.                                                                                      

Sagsfremstilling

De regionale vækstpartnerskaber har til formål at bygge bro mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne indgås årligt mellem de regionale vækstfora og erhvervs- og vækstministeren på vegne af regeringen. De seneste aftaler blev indgået i maj/juni 2013, hvor aftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum blev indgået 31. maj 2013.

 

Vækstpartnerskaberne 2013

Med vækstpartnerskaberne 2013 blev der sat særligt fokus på initiativer, der fulgte op på evalueringen af kommunalreformen og implementeringen af regeringens vækstplaner på større erhvervsområder, som har særlig relevans for vækst og beskæftigelse i de enkelte regioner. I denne aftale, indgår der således en række initiativer indenfor flg. tre indsatsområder:

 

1)    Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner m.v.

2)    Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen

3)    Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

 

Udfordringen med 2013-aftalen var bl.a. at Erhvervs- og Vækstministerriet koordinerede et begrænset antal anbefalinger fra regeringens vækstplaner og fordelte dem på de enkelte vækstfora. Bornholm fik i den forbindelse tildelt flg. to initiativer:

a)    Bredbånd på Bornholm, hvor teksten fra Vækstplan DK indgik om, at der afsættes 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

b)    Smart Grid, hvor der særligt blev refereret til opsamlingen af erfaringer fra det igangværende EcoGrid EU-projekt.

 

Der blev også indskrevet en række initiativer, som var ens for alle vækstfora.

 

Proces 

Der er på nuværende tidspunkt ikke udsendt noget skriftligt materiale om de nye vækstpartnerskaber, men Erhvervs- og Vækstministeriet har holdt møder på embedsmandsplan med de seks Vækstforumsekretariater, hvor der er orienteret om de forventede proces, og hvor der har været en første dialog om muligt indhold. Ud fra denne dialog ventes udspillet at indeholde elementer, der vil være med til at understøtte Bornholms udvikling på fødevare- samt turismeområdet.

 

Det skal bemærkes, at Danmark Vækstråd også har en rolle i forbindelse med indgåelsen af og opfølgningen på Partnerskabsaftalerne. I henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling står der således, at Danmarks Vækstråd skal

-      Følge op på aftalerne om regionale vækstpartnerskaber, herunder følge fremdriften i de allerede indgåede aftaler samt

-      Foreslå nye emner, der kan sætte fokus på de kommende vækstpartnerskaber.

 

Vækst- og Erhvervsministeriet har oplyst, at de forventer, at regeringen udsender sit forhandlingsudspil efter sommerferien. Aftaleudkastene vil herefter blive drøftet i de respektive vækstfora, der for Bornholms Vækstforums vedkommende vil kunne ske på september-mødet.

Ministeriet regner med, at de politiske drøftelser og indgåelsen af aftaler vil ske i efteråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Det ventes, at Vækstpartnerskabet bliver indgået inden for de eksisterende økonomiske og administrative rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 19. juni 2014

1.
2013 Vækstpartnerskab mellem rgeringen og Bornholms Vækstforum (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Orientering om afgjorte ankesager i 1. halvår 2014

27.66.08K03-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

15

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klager over kommunale afgørelser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område kan indbringes til Ankestyrelsen.

 

En ankestatistik forelægges halvårlig for udvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 1. januar til 30. juni 2014 foreligger der 24 afgjorte sager, hvor jobcentrets afgørelse er blevet anket. I 13 sager er afgørelsen blevet stadfæstet, hvilket udgør 54,2 % af samtlige ankesager. 5 sager eller 20,8 % er blevet ændret, 4 sager eller 16,7 % er blevet hjemvist og 2 sager eller 8,3 % er bortfaldet/afvist.

 

Tallene skal ses ud fra, at der i løbet af et halvt år samlet er ca. 6.800 nye forløb:

3.300 nye påbegyndte sygedagpengeforløb
2.400 nye påbegyndte dagpengeforløb
1.000 nye påbegyndte kontanthjælp + uddannelseshjælps forløb
15 nye påbegyndte revalideringsforløb
80 nye påbegyndte fleksjob

Med 24 ankesager svarer det til en ankeprocent på 0,35 %.

Kommunen følger altid Ankestyrelsens afgørelse og forsøger i det omfang det er muligt at undgå klagesager, ved at belyse sagen så grundigt som muligt, og ved dialog med borgeren.  Men da der er tale om komplekse lovområder, hvor der indgår individuelle skøn, vil der være sager, som er nødt til at blive afklaret ved en ankeinstans, således at praksis fastlægges og kan følges i fremtidige sager.


Afgjorte ankesager vurderes derfor i de respektive teams med henblik på læring af disse.

For at forebygge ankesager generelt, men specielt på sygedagpengeområdet, er der i 2014 indledt et udvidet samarbejde med fagforeninger og a-kasser, hvor der bl.a. sigtes mod fælles kompetenceudvikling af medarbejdere og aftaler om tidlig dialog for på den måde at inddrage fagforeningernes/A-kassernes viden om deres medlemmer tidligere i forløbet, hvor tendensen har været, at fagforening/A-kasse først inddrages når forlængelsesmuligheder er ved at være opbrugt.

 

 

Afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet/

Ankestyrelsen

Fra 1. januar til 31. december 2013.

 

 

 

 

 

Stadfæstet

 

 

 

 

 

Ændret

 

 

 

 

 

Hjemvist

 

 

 

 

Bortfald/

afvisning

 

 

 

 

 

Sager i alt

Sygedagpenge

9

5

3

2

19

Dagpengerefusion

 

 

 

 

0

Forsikrede

1

 

 

 

1

Revalidering

 

 

1

 

1

Fleksjob

2

 

 

 

2

Befordring

 

 

 

 

0

Ophør med tilbud/hjælpemidler/

løntilskud

1

 

 

 

1

Særlig ydelse

 

 

 

 

0

Sager i alt

13

5

4

2

24

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Aftale om Fontænehuset efter projektperioden

27.03.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

11-08-2014

4

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Der er indgået aftale om driften af Fontænehuset efter projektperiodens udløb. Fontænehuset forsætter dermed sit arbejde med at kombinere en arbejdsmarkedsrettet indsats overfor for psykiske syge borgere.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. august 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fontænehuset Bornholm blev etableret i januar 2012 som et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og fonden Fontænehusene Danmark. Projektet fik finansiering fra Socialministeriet og daværende Psykiatri & Handicap. Formålet med projektet var at skabe et tilbud til borgere med sindslidelser, der havde et ønske om at komme tilbage eller debutere på arbejdsmarkedet. Projektet skulle give erfaringer med den såkaldte klubhusmodel som rehabiliteringstilbud til voksne med psykiske lidelser uanset deres forsørgelsesgrundlag.

 

Klubhusmodellen indebærer, at borgernes kompetencer styrkes på det personlige såvel som det sociale og faglige område. Tilbuddet skal fremme borgerens muligheder for at mestre eget liv, give borgeren mulighed for at tilhøre et fællesskab og muliggøre et liv, hvor arbejde eller uddannelse spiller en væsentlig rolle.

 

Som et af de eneste Fontænehuse i Danmark er Fontænehuset Bornholm etableret som en del af de kommunale tilbud, hvilket har givet gode forudsætninger for et tæt samarbejde med dels socialpsykiatriens øvrige tilbud og dels Jobcentrets beskæftigelsesindsats.

 

Der blev tidligt i forløbet nedsat en følgegruppe for projektet, som består af repræsentanter fra Jobcentret, Center for Psykiatri & Handicap, Socialudvalget, SIND, Psykiatrisk Center, det lokale erhvervsliv, Fontænehusene Danmark og Fontænehusets medarbejdere og brugere. Denne følgegruppe er stadig fungerende.

 

Projektet afsluttes med udgangen af 2014.

 

Nuværende aktiviteter

Fontænehuset fungerer som et rehabiliteringstilbud for personer med psykiske lidelser, dels gennem målrettede afklaringsforløb, som borgerne henvises til via Jobcentret, og dels gennem frivillig deltagelse i husets arbejde. Der er en række forskellige arbejdsfunktioner i huset, hvor en blanding af frivillige og personer, der er visiteret fra Jobcentret, arbejder med varetagelse af kontoropgaver, madlavning, bemanding af genbrugsbutik, istandsættelse af møbler, vedligeholdelse af hus og have mv. Desuden er der løbende mulighed for at deltage i forskellige kurser, bl.a. skrivekursus og selvværdskursus. Der er i huset en udstrakt grad af brugerinddragelse, bl.a. med daglige morgenmøder. 

 

Udover de interne aktiviteter i Fontænehuset er der etableret en jobenhed, der arbejder med at etablere beskæftigelse på ordinære arbejdspladser og støtte kontakten mellem arbejdspladser og brugerne, som ofte har været uden for arbejdsmarkedet gennem en længere periode. Jobenheden blev etableret primo 2013, efter husets interne struktur var opbygget.

 

Fontænehusets fremtid

For at fastholde fokus på beskæftigelse til sindslidende og et tilbud der understøtter dette, er der lavet en samarbejdsaftale om den fortsatte drift af Fontænehuset. Aftalen er indgået mellem de to udvalgsområder hhv. Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Administrativt er aftalen lavet mellem de to centre for Psykiatri og Handicap og Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Organisatorisk er Fontænehuset en del af kommunens Center for Psykiatri og Handicap, som medfinansieres via køb af afklaringsforløb og ressourceforløb for ledige personer med psykiske lidelser. Fontænehuset tilgodeser både et behov i socialpsykiatrien for at kunne tilbyde brugerne meningsfulde aktivitets- og samværstilbud med et egentligt udviklende sigte og et behov i Jobcentret for at kunne tilbyde en specialiseret og målrettet beskæftigelsesindsats for borgere med sindslidelser.

 

Fontænehusets placering

Fontænehuset er midlertidigt flyttet fra Mariegården til det tidligere plejecenter i Svaneke grundet renovering. Der er endvidere et anlægsønske med i budgetprocessen for 2015, som vedrører tilpasning af bygningerne.

Fontænehusets endelige placering og husleje i de nye lokaler er under afklaring.

Økonomiske konsekvenser

Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse betaler for 20 pladser, jf. samarbejdsaftalen (bilag) Center for Psykiatri og Handicap betaler for det der svarer til aktivitets- og samværstilbuddet før Fontænehus-projektet blev etableret. Center for Psykiatri og Handicap har det nuværende budget fra Mariegården til lokaleleje og forbrug.

 

Finansieringen for Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse fordeler sig med 10 pladser til borgere på ressourceforløb (ny konto i 2014 som følge af fleks- og førtidspensionsreformen), og med 10 pladser til borgere under øvrig afklaring (Konto 5.90 – Uddannelse og aktivering).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13. august 2014

1.
Samarbejdsaftale (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

17

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Der foreligger foreløbigt program for politisk møde om den nye beskæftigelsesreform som KL arrangerer den 3. september i København og den 9. september i Aarhus.

 

Yderligere foreligger Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 fra Beskæftigelsesregionen, samt forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. august 2014:

Udvalgsmødet den 3. september aflyses. Næste møde er den 24. september.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 13. august 2014

1.
Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland juli 2014 (PDF)

2.
Faktaark Bornholm. Rammevilkår april 2014 (XLS)

3.
Foreløbigt program for politisk møde om den nye beskæftigelsesreform (PDF)

4.
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af 18. juni 2014 (PDF)

5.
Bilag til forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

18

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. august 2014:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

13-08-2014

20

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 13. august 2014:

Intet.