Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
29-10-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde med bestyrelserne for BCB og DI Bornholm
  åbent 3 Oplæg til opfølgning på Bright Green Island strategien
  åbent 4 Fokusopfølgning pr. 30. september 2014
  åbent 5 Status særlige indsatser 2014 - fremrykket visitation af sygemeldte
  åbent 6 Status særlige indsatser 2014 - afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.
  åbent 7 Fremtidens erhvervsservice - implementering af budget 2015
  åbent 8 Partnerskab med International House, Københavns Kommune
  åbent 9 Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-
  åbent 10 Anmodning om forlængelse af udviklingskontrakt med Business Center Bornholm
  åbent 11 Afklaring af forhåndsreservation til Campus Bornholm
  åbent 12 Vækstprogram for små og mellemstore virksomheder
  åbent 13 Aftale om turisme mellem regeringen og Danske Regioner
  åbent 14 Status på Vækstpartnerskab mellem regeringen og Bornholms Vækstforum
  åbent 15 Prioritering af strukturfondsmidlerne 2014-2020 og opstart af indsatser
  åbent 16 Koordination med andre politikområder
  åbent 17 Mødeplan 2015
  åbent 18 Sager til orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 20 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde med bestyrelserne for BCB og DI Bornholm

00.15.02G01-0026

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Det er aftalt at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholder et fælles dialogmøde med bestyrelserne for Business Center Bornholm og DI Bornholm kl. 15.00 forud for udvalgsmødet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29.oktober 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der er aftalt følgende emner til dialogmødet:

 

1.    DI’s undersøgelse af Lokalt Erhvervsklima 2014

 

2.    Fremtidens erhvervsservice

 

3.    Erhvervsudviklingsstrategi 2015-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014

1.
Lokalt erhvervsklima 2014. Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet . DI Dansk Indus. (PDF)

2.
Kommuneark Bornholm (PDF)

3.
DI Lokalt Erhvervsklima 14. Resultater for Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Oplæg til opfølgning på Bright Green Island strategien

24.00.00G01-0221

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Medlemmerne i kommunalbestyrelsen er enige om, at Bright Green Island strategien fortsat bør spille en rolle for Bornholms fremtid. Der er derfor udarbejdet dette oplæg til en proces for revitalisering af Bright Green Island. Der lægges op til en proces, som over tid skal brede Bright Green Island ud til et bredt ejerskab blandt øens aktører. I processen er Bornholms Regionskommune bl.a. tænkt ind i en faciliterende rolle.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at udvalget drøfter oplægget, herunder en drøftelse med Teknik- og Miljøudvalget, og godkender den videre proces.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I 2007 Iværksatte Bornholms Vækstforum en proces med udvikling af en ny brandingstrategi. Denne nye brandingstrategi, Bright Green Island, strakte sig frem til 2014. Medlemmerne i kommunalbestyrelsen er enige om, at Bright Green Island strategien fortsat bør spille en rolle for Bornholms fremtid, men at strategien har brug for en revitalisering. Der er derfor udarbejdet dette oplæg til en proces for revitalisering af Bright Green Island.

 

Baggrunden

I en højkonjukturtid efterspurgte primært produktionserhvervene et mere moderne image af Bornholm end ”Lille Per og røget sild” som forudsætning for at kunne vækste mere.  Derfor igangsatte Bornholms Vækstforum en branding proces for at finde ind til en fælles kerne af bornholmsk identitet, og hvad vi ville være kendt for. Resultatet af dette blev projektkataloget Mere Bornholm, som indeholdt 14 aktiviteter og senere omdøbt til Bright Green Island strategien.

 

Som en del af opfølgningen på Bright Green Island har vækstforumsekretariatet afdækket, hvad der er sket med de 14 aktiviteter i Bright Green Island strategien. Resultatet ses i en forkortet form nedenfor og mere uddybende i bilaget.

 

Implementeret, evt. i modificeret form:

 

Implementeret med plads til forbedringer:

 

Delvis implementeret:

 

Ikke implementeret:

 

De fleste aktiviteter kan altså betragtes som gennemført med succes evt. i en tilpasset form. Kun få har vist sig svært realiserbare på et dårligt forretningsgrundlag eller er blevet formålsløse med konjunkturændringen. Sideløbende hermed er flere andre aktiviteter sat i værk med reference til Bright Green Island som et ikke nærmere defineret koncept.

 

 

Oplæg til diskussion

I forbindelse med revitaliseringen af Bright Green Island strategien er det nødvendigt at forholde sig til en række spørgsmål:

 

Har de 14 projekter i strategien været med til at gøre en forskel i forhold til at rykke ved det gamle image?

Har de sideløbende aktiviteter spillet nogen rolle?

Har en evt. imageændring været tilstrækkeligt til, at primært produktionserhvervene har kunnet vækste?

Har andre erhverv haft gavn af Bright Green Island?

Skal andre parametre også tages i betragtning? I så fald hvilke?

 

Herudover vil det i forhold til en revitalisering være relevant at stille spørgsmålet:

Kan Bright Green Island som koncept løfte andre af Bornholms udfordringer, og skal det det?

I så fald hvilke behov skal det dække fremadrettet?

 

Nogle bud kunne være:

 

Kommunalbestyrelsen er blevet enig om, at Bright Green Island strategien fortsat bør spille en rolle for Bornholms fremtid. Dette kan anskues fra mindst to vinkler:

 

Der er et stigende pres på verdens ressourcer og dermed også på de knappe ressourcers pris. Hvis Bornholms skal ruste sig til fremtidens udfordringer med stigende priser på råvarer, vi pt ikke er selvforsynende (bæredygtige) med, skal vi gøre os mindre sårbare overfor de udefrakommende samfundsændringer, som globaliseringen medfører. Dette kan vi gøre klogt ved i højere grad at sammentænke den økonomiske vækst system med det bæredygtige ressourceforvaltningssystem således, at vi både opnår bæredygtighed og levedygtighed – også i fremtidige generationer. Incitamentet bliver kun forstærket af, at vi er en ø, hvortil der er forbundet ekstra omkostninger ved transport til og fra øen. Men ø-perspektivet kan også være en fordel, da der heri ligger en fælles identitet, som skal bringes i spil, hvis man vil opnå den samfundsomlægning gennem kulturændring, som er nødvendig.

 

At være en del af et ansvarligt samfund bidrager til en positiv selvforståelse og dermed i nogle henseender også virksomheders markedsføring. Derfor kan et samfund, hvor der træffes kloge, grønne beslutninger være et godt sted at placere sig, hvad enten det er af private eller professionelle overvejelser, hvis man kan se nytte af at være en del af den fælles fortælling. Derfor kan Bright Green Island også have en positiv tiltrækningskraft både i forhold til turismeområdet og i forhold til tilflytterområdet.

 

Udfordringen for Bornholm kan fx opstilles således:

 

Årsag:

 

Kerneproblem:

 

Virkning/ konsekvens:

 

Bright Green Island strategien lægger op til, at en kobling mellem såvel det økonomiske system, det sociale system og det økologiske system er nødvendig i en erkendelse af, at disse systemer er indbyrdes afhængige af hinanden, og et kollaps eller regimeskift i det ene system vil påvirke de andre (muligvis med en vis forsinkelse). Kun når systemerne er sammentænkt som ét system, vil et samfund kunne absorbere de udefra kommende forandringer. Der opnås med andre ord en resiliens – en slags iboende modstandskraft overfor bl.a. globaliseringens forandringer. Hvis et samfund både skal være bæredygtigt og levedygtigt er det en forudsætning, at samfundet er resilient og altså har indbygget nogle strukturer, som gør det i stand til at absorbere forandringer. Denne omstrukturering af et samfund er en proces, og den tager tid.

 

En samfundsændring, som der her lægges op til, vil kræve en ændring i vores kultur og vores måde at tænke på, hvorfor det vil være nødvendigt med en bred forankring med mange interessenter. Disse kunne være:

 

Flere af disse interessenter er allerede på banen og har et ejerskab til Bright Green Island, som de søger at udmønte inden for deres område. Men ingen af disse aktører har mulighed for at samle det hele samfund som Bornholms Regionskommune. Der er derfor et stort behov for, at Bornholms Regionskommune er tydelig omkring det medejerskab, vi vil tage fremover i forhold til Bright Green Island. Men heller ikke kommunen kan alene tage ansvar for udmøntningen af en revitaliseret Bright Green Island. Der bliver behov for mange delprojekter, hvoraf nogle vil ligge uden for Bornholms Regionskommunes råderum. Derfor vil der opstå et behov for en projektorganisering med et forum for koordinering mellem de enkelte delprojekter således, at ”silotænkning” i de enkelte delprojekter minimeres.

 

Den videre proces

Det forudsættes, at der er konsensus om præmissen for arbejdet, dvs. om hvilken problemstilling Bright Green Island skal afdække, og det anerkendes, at det er en løbende proces med længerevarende indsatser.

 

26. november: På baggrund af indeværende oplæg og dagens politiske drøftelser præsenteres Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget for forslag til Mål, Temaer for indsatser samt Forslag til konkrete indsatser, som skal sættes i værk.

 

December 2014/ Januar 2015: der nedsættes en ad hoc organisering med formålet at udforme de konkrete indsatser, der evt. skal projektfinansieres.

 

Primo 2015: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for et oplæg til en kommunikation af et revitaliseret Bright Green Island koncept samt en plan for, hvorledes andre interessenter indgår i det samledes billede af Bright Green Island.

 

Forår 2015: De konkrete indsatser sættes i værk i takt med, at evt. finansiering er afsøgt.

 

Forår 2015: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget præsenteres for en model for hvorledes Bright Green Island som en del af en projektorganisering kan driftes fremadrettet.

 

Da et revitaliseret Bright Green Island lægger op til en meget bredere definition med en kobling af flere systemer, vil det være naturligt, at arbejdet med Bright Green Island også indarbejdes i Bornholms Udviklingsstrategi (BUS).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014

1.
Status på Bright Green Island-strategien 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Fokusopfølgning pr. 30. september 2014

00.30.14G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der forelægges fokusopfølgninger på overførselsområdet pr. 30.september 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygedagpengeområdet følger budgettet og der forventes ikke de store udsving resten af året, der tages dog forbehold for implementeringen af den nye sygedagpengereform, som delvis trådte i kraft fra 1. juli 2014, og hvor lovgivningens betydning for bevillingspraksis endnu ikke kendes.

 

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug, som dels følge af kontanthjælpsreformen og den ydelsesreduktion der er indført for udvalgte målgrupper, og dels er en følge af at flere unge er påbegyndt og fastholdt i uddannelse.

 

Udgiften til førtidspension er som forventet faldende, dels som følge af fleks- og førtidspensionsreformen, den demografiske udvikling på Bornholm, samt en aktiv indsats som fastholder langt flere i fleksjob, hvor specielt fleksjob på 5-12 timer har medført flere borgere fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed et højere forsørgelsesgrundlag, samtidig med at dette er billigere for kommunen og sikrer et bedre skatteudskrivningsgrundlag.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014

1.
Fokusopfølgning overførselsområdet september 2014 (PDF)

2.
Fo9kusopfølgning sygefravær september 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Status særlige indsatser 2014 - fremrykket visitation af sygemeldte

15.20.05P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet fagudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Ved en hurtig screening vurderes det om borgeren kan fastholdes på arbejdspladsen ved at oplyse om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.), og ved at spørge ind til borgerens sygemelding om det umiddelbart kan afklares om borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med kvartalsvis forelæggelse af status i forhold til indsats og økonomi.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I en årrække er der blevet gennemført en intensiveret og øget fokus på en tidlig fremrykket indsats overfor sygedagpengemodtagere som har betydet at disse fastholder deres tilknytning på arbejdsmarkedet.

 

Alle sygedagpengeanmodninger åbnes på baggrund af en § 7-vurdering (om betingelserne for at modtage sygedagpenge er opfyldt) lavet ud fra borgerens beskrivelse af egen lidelse og sygdom. Der er nogle af disse sager, hvor jobcentret ved en hurtig screening vurderer at vi kan fastholde borgeren på arbejdspladsen bl.a. igennem oplysning om fastholdelsesmuligheder (som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mm) og der vil være nogle af disse sager hvor vi ved at spørge ind til borgerens sygemelding kan få afklaret om hvorvidt borgeren faktisk opfylder § 7.

 

Samtidig gør en hurtig kontakt til og med virksomhederne at vi ligeledes hurtigere kan oplyse dem om fastholdelsesmulighederne. Uden denne fremrykkede indsats iværksættes dette først ved første opfølgningssamtale, tidligst ved 8. uge og før lægelige oplysninger mm er indhentet er sagen oftest 12-16 uger gammel. Dvs. vi har sager hvor der er udbetalt sygedagpenge i op til 16 uger, hvor vi vurderer at vi ved en hurtig indsats kunne have stoppet udbetalingen tidligere og dermed også fastholdt borgerens arbejdsmarkedstilknytning.

 

Siden 2012 har indsatsen med dette fokus haft stor succes, samtidig med at det kan betale sig for kommunen igennem den opnåede besparelse.

 

Indsatsen kræver et stort samarbejde internt i jobcentret mellem sygedagpenge, de arbejdsmarkedsparate og ydelseskontoret, men indsatsen har også vist et stort behov for eksternt samarbejde. Specielt kontakten til virksomhederne, læger og faglige organisationer fylder rigtig meget, og jo større dette samarbejde er og jo tættere kontakten er, jo lettere er arbejdet med den enkelte borger i at fastholde tilknytningen.

 

Efter nu snart to år har vi fået op- og udbygget dette samarbejde, og begynder at kunne bruge hinanden aktivt i arbejdet med den enkelte borger.

 

Den nye sygedagpengereform har rykket behovet for tidlig afklaring yderligere frem. Der er derfor yderligere behov for fokus på den tidlige indsats i sygedagpengesagerne - både for at fastholde disse borgere på arbejdsmarkedet og for at fastholde de lediges arbejdsmarkedstilknytning, men også fordi der heri ligger en kommunal mer- eller mindre udgift alt efter hvordan denne opgave løses. 

Økonomiske konsekvenser

Der er tidligere blevet bevilget kr. 450.000,00 til ansættelse af én sagsbehandler i denne indsatsgruppe på baggrund af at det forventes at varigheden vil kunne afkortes med mindst 1 måned i ca. 15 % af sagerne.

 

På den baggrund forventer jobcentret i 2014 at kunne raskmelde mindst 100 borgere tidligere.

100 sager á 1 måned SDP (100*kr.17.355*1 mdr.):                      kr. 1.735.500,00

- Refusion (30 % af kr.17.355,00)*100                                           kr.    520.650,00

Kommunal netto besparelse:                                                                                kr. 1.214.850,00

Én medarbejder i 12 måneder:                                                                             kr.    450.000,00

Minimum kommunal besparelse:                                                                       kr.   764.850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status Oktober 2014

Figuren nedenfor viser, at der er betydeligt færre borgere på sygedagpenge efter henholdsvis 4, 8 13 og 26 uger sammenlignet med året før.

 

Sygedagpenge. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen1. Bornholm.

ovbfig1

Kilde: KMD's sygedagpengeregister.

1: Antal sygedagpengeforløb er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varighed af perioden på sygedagpenge er opgjort som antallet af uger/år, som personerne ubrudt har været på sygedagpenge.

 

Dette komme også til udtryk i den økonomiske udvikling, hvor der i de første 6 måneder af 2014 er anvendt kr. 1.571.000 færre til sygedagpenge sammenlignet med året før.

Sygedagpenge. Forsørgelsesudgifter.

 

Jan-aug 2013

Jan-aug 2014

Ændring, pct.

Offentlige udgifter1, 1.000 kr.

 

 

 

-  Bornholm

  66.853

  61.388

        -8,2

-  Valgt sammenligningsgrundlag

_

_

        -2,4

Kommunale udgifter, 1.000 kr.

 

 

 

-  Bornholm

  37.031

  35.460

        -4,2

-  Valgt sammenligningsgrundlag

_

_

        -0,1

Kommunale udgifter pr. person i befolkningen2, kr.

 

 

 

-  Bornholm

1.435,20

1.374,30

        -4,2

-  Valgt sammenligningsgrundlag

1.678,59

1.676,51

        -0,1

Kilde: KMD's sygedagpengeregister.

1: Offentlige udgifter er summen af statslige og kommunale udgifter til forsørgelse opgjort i  faste priser. Seneste år (2014) er basisår.2: Befolkningen i alderen 16-66 år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budgettet afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status særlige indsatser 2014 - afklaring af borgere på ledighedsydelse over 18 mdr.

15.20.02P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har givet fagudvalget bemyndigelse til at igangsætte en styrket ekstra beskæftigelsesindsats med henblik på serviceløft i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser.

 

Der udføres en fokuseret og intensiveret indsats overfor borgere på ledighedsydelse over 18 måneder. Dette vil medføre en afkortning af den periode hvor de modtager ledighedsydelse, og vil dermed hjælpe disse borgere med enten at komme nærmere et fleksjob eller blive afklaret til rette ydelse. Samtidig vil der være en besparelse, da disse sager er en 100 % kommunal udgift.

 

Der foretages en løbende opfølgning af de af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede projekter med kvartalsvis forelæggelse af status i forhold til indsats og økonomi.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at opfølgningen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fleks- og førtidspensionsreformens ikrafttræden i 2013 har øget fokus på fleksjob og fleksjob på mindre antal timer end hidtidigt. Denne reform har, sammenholdt med en intensiveret og øget fokus på fleksjobområdet i jobcentret, bevirket at vi har fået en stor del af de borgere der modtager ledighedsydelse ud i fleksjob.


Men tilbage har vi en gruppe borgere som har problemer med at stå til rådighed for fleksjob, og som i langt højere grad skal hjælpes, motiveres og støttes i at blive klar til arbejdsmarkedet. Samtidigt er området udfordret med nye persongrupper af borgere med lidelser og problemer, som før fik en førtidspension, men som nu har mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet, fx i de ’nye’ mikrofleksjob.

Rigtig mange af disse sager er over 18 måneder, og derfor vil en målrettet indsats, udover at hjælpe disse borgere tilbage på arbejdsmarkedet, også kunne spare kommunen for udgiften til ydelsen.

Indsatsen i de seneste perioder har vist at jobcentret netop ved dette fokus, sammenholdt med den øget fokus på fleksområdet generelt i jobcentret, har formået at få antallet af sager på ledighedsydelse til at falde med over 33 % ved udgangen af 2013.

Indsatsen skal nu koncentreres omkring de tilbageværende borgere, som har en langt mere kompleks problemstilling end dem der allerede nu er kommet ud i fleksjob.

Arbejdet med disse borgere er langt mere ressourcekrævende, da der både skal tænkes tværfagligt og mere håndholdt for at motivere, støtte og udvikle dem. Mange af disse borgere har modtaget ledighedsydelse i mange år, og har bevæget sig langsomt længere og længere væk fra arbejdsmarkedet, men de har med den nye reform fået nye muligheder for at genindtræde på arbejdsmarkedet.

Økonomiske konsekvenser

Jf. tidligere beskrivelse af de økonomiske konsekvenser, så vurderes det, at en øget og fokuseret indsats, kan opnå en kommunal besparelse, samtidigt med at en lang række borgere kan hjælpes med at genindtræde på det bornholmske arbejdsmarked.

Ved denne indsats forventes det at der vil spares min. 2 måneders ledighedsydelse, da borgeren vil blive afklaret på ledighedsydelse 2 måneder hurtigere end uden indsatsen.

Dette forventes at kunne gøres i min. 50 % af de resterende sager over 18 måneder, sv. til ca. 20 sager.

Budgettet ser således sådan ud:

Udgifter (én sagsbehandler i 12 måneder):

kr.450.000

Besparelse (ledighedsydelse (100 % udgift) kr. 15.000 *2 måneder*20 sager)

kr.600.000

Minimum kommunal besparelse:

Status Oktober 2014

Figuren nedenfor viser, at der er betydeligt færre borgere på ledighedsydelse efter 2, 3 og flere år sammenlignet med året før.

Kr.150.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ifølge bemyndigelsen fra kommunalbestyrelsen kan erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anvende ressourcer ud over de i budgettet afsatte til beskæftigelsesindsatsen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal dog sikre, at de således igangsatte forsøgsprojekter med anvendelse af yderligere ressourcer til en ekstra beskæftigelsesindsats i sin helhed er selvfinansierende.

 

Finansieringen af udgifterne til yderligere ressourceanvendelse tilvejebringes ved, at den ekstra beskæftigelsesindsats i forhold til borgere der modtager forsørgelsesydelser medfører hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet, eller medfører højere statslig refusionssats som følge af at der gives aktive tilbud.

 

Den således optimerede ressourceanvendelse ved gennemførelse af forsøgsprojekter opnås ved, at besparelserne på forsørgelsesydelser / merindtægterne ved refusioner mindst modsvarer udgifterne til yderligere ressourceanvendelse til den ekstra beskæftigelsesindsats.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Fremtidens erhvervsservice - implementering af budget 2015

00.24.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Resumé

Med udgangspunkt i den seneste sag om fremtidens erhvervsservice i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Vækstforums evaluering af Business Center Bornholm (BCB) og budget 2015 for Bornholms Regionskommunen forelægges forslag til økonomi og organisering af én indgang til erhvervsservice på Bornholm sammen med forslag om dialog med de berørte parter. Sagen beskriver finansiering af fremtidens erhvervsservice på knap 6 mio. kr. og udmøntning af budget 2015 på 2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller

·         At udvalget afsætter 1.500.000 kr. til at finansiere fremtidens erhvervsservice i 2015 og at dette gives som driftstilskud til BCB som derved skal varetage alle opgaver beskrevet i bilaget

·         At regionskommunen aftaler med Væksthus Hovedstadsregionen, at Væksthus Hovedstadens resultatkontrakt, som hidtil har været på 750.000 kr. indgår i finansiering af fremtidens erhvervsservice på Bornholm

·         At udvalget henstiller til Vækstforum at en kommende udviklingskontrakt for Business Center Bornholm for 2015 omhandler fremtidens erhvervsservice på Bornholm, og at udviklingskontraktens størrelse er på op til 3.250.000 kr.

·         At formanden drøfter organisering fra 2016 med parterne ultimo 2014 og primo 2015.

·         At udvalget beder administrationen udarbejde ansøgning til vækstforum om projekt der forankrer kommunikation om Bright Green Island og tilflytterservice i kommunalt regi, idet det vil udgå af udviklingskontrakten for BCB.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til fremtidens erhvervsservice på Bornholm blev drøftet på et erhvervsdebatmøde den 19. juni og efterfølgende rettet til og forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Vækstforum.

I forlængelse af det aftalte vurderer Center for Erhverv og Beskæftigelse, at der skal lægges et særligt fokus på, at aktørerne i fællesskab aftaler screeningsværktøjer, kundekartotek og hvordan fælles metoder og data kan anvendes i arbejdet med at forbedre koordinering af den fremtidens erhvervsservice.

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august godkendte udvalget oplæg til fremtidens erhvervsservice og bad administrationen om at udarbejde forslag til politisk proces for beslutning om etablering af en indgang i forhold til økonomi og organisering.

På Vækstforums møde den 29. september blev forum orienteret om status for arbejdet med fremtidens erhvervsservice på Bornholm og godkendte at forlænge udviklingskontrakten med Business Center Bornholm frem til 31. marts, sådan at kommende udviklingskontrakt kan afspejle ambitionerne i fremtidens erhvervsservice på Bornholm og dermed en større grad af koordinering mellem de offentligt finansierede tilbud.

Efterfølgende har Væksthus Hovedstaden og Business Center Bornholm angivet et estimat på omkostningerne ved fremtidens erhvervsservice på 5.925.000 kr. og angivet fordeling af finansiering.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at afsætte 2.000 000 kr. i budgettet til ny erhvervsindgang.

 

Økonomimodel

Der skal peges på en samlet finansiering af de knap 6 mio. kr. som er estimatet for hvad fremtidens erhvervsservice på Bornholm vil koste.

Center for Erhvervs- og beskæftigelse og Center for Ejendomme vurderer, at der i 2015 bør afsættes 500.000 kr. til at indrette den fælles fysiske indgang på Landemærket i Rønne ud af kommunalbestyrelsens bevilling for 2015.

Administrationen har den samlede vurdering at økonomien til fremtidens erhvervsservice må sammensættes af flere forskellige bidrag: Udviklingskontrakt indgået af Vækstforum med operatør, bevillingen fra budget 2015 i Bornholms Regionskommune og bevillingen til Væksthusets resultatkontrakt for servicering af Bornholm. Det er ikke på forhånd givet hvordan fordelingen af midlerne i budget 2015 fordeles mellem aktørerne og der kan ligge lovgivningsmæssige krav til udbudsudsættelse af opgaven. Da hovedparten af finansieringen i det foreslåede dog stadig kommer fra udviklingskontrakten mellem Vækstforum og BCB er det administrationens vurdering at ydelsen ligger i forlængelse af de almindelige regler for at erhvervsservice kan ydes af kommune og region.

Det vil være forbundet med en del administration dels at fordele opgaverne og dels at aftale konteringen mellem parterne og koordinere hverdagen. Derfor foreslås det at der frem mod 2016 fastlægges en enstrenget model i forlængelse af et udbud eller en aftale mellem parterne hvor der fastlægges fælles ledelse og administration og endnu større synergi og dermed frigivelse af ressourcer til aktiviteter rette mod virksomhederne.

Administrationen foreslår at der på den baggrund fastlægges en økonomimodel for 2015, hvor de ca. 6.000 000 kr. til fremtidens erhvervsservice finansieres som følger:

Bornholms Regionskommune afsætter 1.500.000 kr. til at finansiere fremtidens erhvervsservice i 2015 og at udvalget vælger at lade BCB som løse hele pakken med undtagelse af specialiseret erhvervsservice, som ligger i resultatkontrakten for Væksthuset, eller en

Alternativet kunne have været en fordeling mellem de nuværende operatører i forlængelse af beskrivelse i bilag 1, så hovedparten på blev afsat til VHHR og en mindre del til BCB. Der ligger ikke evalueringer eller lignende der på forhånd peger på, hvem der vil løfte opgaven bedst. Dette ville svare til en arbejdsdeling som beskrevet i bilaget og ligger i forlængelse af den nuværende arbejdsdeling.

Administrativt forudsættes det at Væksthus Hovedstadens resultatkontrakt, som hidtil har været på 750.000 kr. indgår i finansiering af fremtidens erhvervsservice på Bornholm

Administrativt anbefales det at en kommende udviklingskontrakt for 2015 omhandlende fremtidens erhvervsservice på Bornholm for Business Center Bornholm aftales med Vækstforum og at vækstforumsekretariatet indstiller, at udviklingskontrakten størrelse er på 3.250 000 kr.

At de manglende 500.000 kr. i 2015 finansieres ved en reduceret udgift til husleje, ledelsestid, markedsføringstid og administrationstid i forhold til estimaterne angivet i bilag 1.

Der er ikke i dette regnestykke sat beløb på de virksomhedsbidrag som BCB modtager fra de lokale erhvervsdrivende.

 

Anlægsudgiften på ca. 500.000 kr. til etablering af en fælles fysisk indgang på Landemærket kan finansieres af de i budget 2015 afsatte midler på 2.000.000 kr. til ”Erhvervskontakten”. Der vil snarest blive fremlagt en sag om meddelelse af anlægsbevilling til dette projekt via Teknik- og Miljøudvalget, idet projekter vedrørende bygningsmæssige ændringer henhører under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Organisering

Der lægges op til at Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstaden og jobkonsulenterne samarbejder om fremtidens erhvervsservice i 2015 som 3 ligeværdige aktører.

For 2015 vil ansvaret for koordinering af aftaler om arbejdsdeling og implementering af fælles databehandling og kundekartotek forankres i kommunens Center for Erhverv- og Beskæftigelse i team job og virksomhedsservice. Der aftales 3 partsmøder månedsvis og konklusioner fra møderne vil indgå i en efterfølgende evaluering.

Der lægges endvidere op til, at der forud for Vækstforums møde den 24. november afholdes et møde mellem borgmesteren, formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, formanden for Business Center Bornholm og formanden for Væksthus Hovedstaden med henblik på at drøfte om en fremtidig organisering for 2016 og drøfte muligheder for fælles organisering, så der også opnås fælles ledelse af hele personalet og synergi på administration og drift af underlæggende systemer, dialog med Vækstforum og nationale og internationale partere.

Ved samme møde drøftes om der alternativt kan findes mulighed for at konkurrenceudsætte fremtidens erhvervsservice og dermed indhentes tilbud fra flere aktører på erhvervsservice.

Processen for beslutning om fremtidens erhvervsservice vil dermed være

 

·         13. august 2014: Beslutning om fysisk indgang på Landemærket i EBU

·         29. september 2014: Udskydelse af udviklingskontrakt for BCB i Vækstforum

·         29. oktober 2014: Beslutning om økonomimodel i EBU

·         21. november 2014: Møde mellem aktørerne på politisk niveau om fremtidig organisering i 2015 og 2015

·         24. november 2014: Beslutning udviklingskontrakt for BCB for 2015 og beslutning om at lade udviklingskontrakt for BCB og VHHR indgå i økonomi for fremtidens erhvervsservice

·         5. januar 2015: Åbning af én indgang til erhvervsservice på Landemærket

·         Marts 2015: Møde mellem aktørerne på politisk niveau om fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven

·         Juni 2015: Første evaluering af én indgang til erhvervsservice i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og drøftelse fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven

·         x 2015: Drøftelse af én indgang til erhvervsservice i Vækstforum og drøftelse af fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven og operatørdialog i den sammenhæng

Økonomiske konsekvenser

Udover ovennævnte økonomi skal der udarbejdes en huslejekontrakt for BCB og VHHR på Landemærket. Der aftales en fælles lejekontrakt med en husleje med udgangspunkt i omkring 200 m2 således at huslejeindtægten er på omkring 120.000 kr. om året og at der i huslejen indgår adgang til it-support, servere, printere og adgang til at booke mødelokaler samt adgang til kantine.

Det kan yderligere aftales, at kommunen bistår på løn og personaleområdet, hvis der er ønske om det.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014

1.
Fremtidens erhvervsservice på Bornholm fra 1. januar 2015 med angivelse af estimat på økonomi og nuværende finansiering (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Partnerskab med International House, Københavns Kommune

00.14.00A21-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Københavns Kommune inviterer til partnerskab mellem Bornholms Regionskommune og International House, Københavns Kommune om fælles borgerservice for internationale borgere.

 

KKR Hovedstaden opfordrer til at indgåelse af et sådant partnerskab med International House drøftes i kommunalbestyrelsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, 

1)    at der indgås samarbejdsaftale om et partnerskab mellem Bornholms Regionskommune og International House, Københavns Kommune om fælles borgerservice for internationale borgere,

2)    at kommunalbestyrelsen delegerer kompetence til Københavns Kommune, således at Københavns kommune i International Citizen Service kan foretage indrejse i CPR og bestille sundhedskort på vegne af Bornholms Regionskommune.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Københavns Kommunes udgangspunkt for at etablere International House er, at der fremover vil være brug for mere international kvalificeret arbejdskraft i Danmark for at kunne finansiere fremtidens velfærd. Ligeledes vil der være brug for internationalt talent for at kunne tiltrække udenlandske investeringer og øge eksporten. Det gør sig formentlig også gældende for Bornholms vedkommende. Typisk har højtuddannede tilflyttere en høj indtjening, samtidig med at de ikke trækker særlig meget på offentlige ydelser som uddannelses- og sundhedssystemet. Dansk Industri anslår, at 10 højtuddannede udlændinge kan bidrage med 13 mio. kr. om året til dansk økonomi.

 

Der kan være mange udfordringer ved at flytte til et andet land og skabe sig en tilværelse der. Hos Københavns Kommunes International House, der ligger i gåafstand fra Københavns Banegård, kan de internationale tilflyttere udover at få ordnet de nødvendige officielle papirer i International Citizen Service også få rådgivning og en introduktion til generelle arbejds- og levevilkår i Danmark.

 

Københavns Kommune tilbyder Bornholms Regionskommune at udvide servicen til udenlandske tilflyttere, og herigennem hjælpe dem til at få en god start på deres tilværelse i Danmark.

 

I International House er den statslige og kommunale borgerservice samlet i International Citizen Service. I International House får internationale tilflyttere, expats (udsendte medarbejdere) såvel som medfølgende ægtefæller og internationale studerende, én samlet indgang, hvor de har mulighed for at få ordnet de nødvendige officielle papirer (CPR-nummer, opholds- og arbejdstilladelse (EU-borgere), sundhedskort og tildeling af læge, kørekort, tildeling og vejledning om skattekort m.m.) på et og samme sted. Med ressourcerne samlet ét sted betyder det bedre og mere professionel service for borgerne. De internationale tilflyttere får en høj serviceoplevelse, so mange af de nye borgere finder unik, og som de ikke er vant til fra andre lande, samtidig med at BRK undgår, at skulle tilpasse borgerservice til at yde sagsbehandling på engelsk, samt oversætte information, formularer mv. til flere sprog.

 

Ved at tilbyde denne service kan BRK brande sig som en kommune med høj international borgerservice, og fremstå som et attraktivt sted for udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft.

 

En lang række kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland har allerede indgået partnerskab med International House om én fælles indgang til international borgerservice.

Økonomiske konsekvenser

Gennem et partnerskab kan International House tilbyde internationale borgere fra kommunen denne service for kr. 117 pr. indrejse. Der vil ikke være krav om øvrige investeringer som partnerskabskommune i forbindelse med systemløsninger, gebyrer eller lignende. International House vil efter indgåelse af aftale efterfølgende fakturere kvartalsvis for det antal internationale borgere der er indrejst til kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 29. oktober 2014

1.
Skabelon til samarbejdsaftale vedr. CPR og sundhedskort i International Citizen Service (ICS) (DOCX)

2.
Checkliste - Info til samarbejdsaftale - KL CPR samarbejde (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-

24.10.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2014

13

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Vækstforums hidtil gældende erhvervsudviklingsstrategi, ”Bright Green Island – Bornholm en grøn vækst-ø”, har en funktionsperiode fra 2011-2014 og skal derfor revideres.

Jf. ”Lov om Erhvervsfremme” skal hvert af de seks regionale vækstfora med udgangspunkt i områdets rammevilkår og erhvervsspecialisering udarbejde et bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der, i kraft af Bornholms Regionskommunes særlige beføjelser på plan- og erhvervsudviklingsområdet, vedtages af Kommunalbestyrelsen.

 

På dette møde gives der tid til en indledende drøftelse af strategiens prioriteringspunkter. Disse bygger dels på erfaringer og anbefalinger fra forrige periode, Vækstanalysen (2013), samt oplæg og drøftelser med repræsentanter fra erhvervsliv, interesseorganisationer, kommunalbestyrelsen, m.fl. Senest på et strategimøde d. 8. sept. 2014 med ca. 60 deltagere. 

Strategien skal i høring i Danmarks Vækstråd og følges op af årlige handlingsplaner.

RegLabs direktør, Bjarne Jensen, er inviteret til dette punkt og vil kort redegøre for erfaringerne med erhvervsfremmesystemet i landet som helhed, og hvad vi på Bornholm i særdeleshed bør være opmærksomme på.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·         at Vækstforum drøfter prioriteter/målsætninger med henblik på vedtagelse på Vækstforummødet d. 24. november 2014, jf. procesplanen.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2014 pkt. 13:

Vækstforum drøftede oplæg fra hhv. dir. Bjarne Jensen og Lars Nørby Johansen.

Der var opbakning til en fokuseret strategi for erhvervsudvikling med den tilføjelse, at Vækstforum ønsker at fremme iværksætter- og innovationskulturen på Bornholm.

         

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums beslutning tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:

Taget til efterretning.                                                                                                              

Sagsfremstilling

Strategien fungerer dels som en fælles referenceramme for udnyttelse af potentialer, ønsker til forbedrede rammevilkår etc., og dels som prioriteringsværktøj i forhold til indstilling om medfinansiering af regionale erhvervsudviklingsindsatser, der efterfølgende skal iværksættes for at realisere de overordnede målsætninger om øget beskæftigelse og værdiskabelse.

Vækstforum indstiller til Erhvervsstyrelsen om anvendelse af EU’s Social- og Regionalfondsmidler og til Kommunalbestyrelsen (i praksis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget) om anvendelse af regionale udviklingsmidler.

 

Mål

Vækstforaenes overordnede målsætning er at skabe ”vækst og udvikling i hele landet”.

Forventningen til de samfundsøkonomiske effekter af de indsatser, som Vækstforum har mulighed for at investere i, er beskrevet mere præcist i EU’s strukturfondsprogram for 2014-2020:

·         Øget beskæftigelse

·         Økonomisk værdiskabelse

·         Mindre miljøbelastning

·         Mindre økonomisk ulighed

 

Vækstforum kan derudover vælge at tilføje flere delmål, der kan indikere, om indsatsen er på rette vej.

 

Fokusering på resultater

I denne strategiperiode stiller EU og Erhvervsstyrelsen større krav end tidligere om målbare resultater. Derfor er det endnu vigtigere, at handlingsplanerne er skarpe på:

·         Hvorfor der er behov for en offentligt støttet indsats?

·         Hvem er målgruppen for indsatsen?

·         Hvordan skal indsatsen gennemføres?

·         Hvad forventes indsatsen helt konkret at resultere i – på både kort og på lang

sigt?

·         Hvilke evt. barrierer er der, for at indsatsen kan lykkedes?

 

Der vil også være behov for en endnu mere fokuseret, sammenhængende og prioriteret indsats rettet mod beskæftigelsesfremmende initiativer.

 

Overordnet fokus

Jf. beslutningen om ny organisering af erhvervsfremme/-service gennem en fysisk fælles indgang på Landemærket i Rønne, sættes virksomheden i centrum for de erhvervsudviklings- indsatser, der efterfølgende vil følge op på de overordnede mål om øget beskæftigelse og produktivitet jf. figuren nedenfor.

 

Kerneindsatsen kan fx være rådgivning om udarbejdelse af en forretningsplan, rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, dannelse af en professionel bestyrelse, teknologi/automatisering, innovationsforløb, afsætning mm. rettet mod den enkelte virksomheds konkrete behov.

 

Supportfunktionerne rettes mod grupper af virksomheder. Det kan fx være facilitering af netværk/klynger, kurser, fælles markedsføring mv.

 

Både kerneindsatser og supportfunktioner har Vækstforum gode muligheder for at tilbyde gennem projekter.

I Kommunalbestyrelsens erhvervspolitik beskrives kommunen som samarbejdspartner gennem de rammevilkår, der tilbydes erhvervslivet – og borgene. Det er fx rollen som myndighed vedr. byggetilladelser, sygedagpenge, rekruttering, opkvalificering af medarbejdere og ledige, etc. men også forhold, der gør det attraktivt at være borger på Bornholm og således er med til at fastholde og tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Det kan fx være dagpasning, skoler, fritidstilbud, kultur, mv.

Endelig er der kommunens serviceniveau i forhold til infrastruktur – vedligehold, renholdelse mv.

 

Derudover er erhvervslivet underlagt rammebetingelser, som Vækstforum og kommunalbestyrelsen har muligheder for at påvirke indirekte. Det er fx transporten til og fra Bornholm, udrulning af bredbånd, uddannelser over folkeskoleniveau, skatter, afgifter etc.  

 

I strategien bør der fokuseres på de virksomhedsnære områder, hvor Vækstforum reelt kan tilbyde særlige indsatser. Øvrige forhold kan beskrives med henblik på at indarbejde disse i de relevante fora og politikker og det løbende policyarbejde, som foregår mellem BRK og relevante ministre, ministerier, mv.

 

Indsatsområder

På mødet den 31. marts 2014 vedtog Vækstforum, at der arbejdes videre med indsatsområderne: Erhvervs-ø, Grøn test-ø og Oplevelses-ø baseret på den hidtidige strategi.

Vækstforumsekretariatet vil på baggrund af det i resumeet nævnte erfaringsgrundlag anbefale, at strategien omfatter eksisterende og nye produktions- og serviceerhverv med vækstpotentiale samt to bornholmske styrkepositioner – turisme og unikke kvalitetsfødevarer -jf. ønsket om smart specialisering i strukturfondsprogrammet.

”Grøn test-ø”, der blev introduceret som vækstmotor i forbindelse med at brande Bornholm som ”Bright Green Island”, og som der i løbet af de seneste år er sat en række initiativer i værk for at udvikle til et nyt forretningsområde, er tænkt ind denne kategori.

 

Som det fremgår af figuren nedenfor, er fundamentet for alle indsatser virksomheds- og kompetenceudvikling. Dvs. de kerneindsatser og supportfunktioner, der er beskrevet i figuren ovenfor (virksomheden i centrum).

Grøn innovation og social inklusion er tværgående indsatser. Dvs. at der kan iværksættes indsatser, der fremme mål vedr. dette i alle brancher.

 

Den overordnede visionen for Bright Green Island bør efter vækstforumsekretariatets vurdering placeres i den overordnede vækst- og udviklingsstrategi for Bornholm. Vækstforum vil herefter støtte op om de erhvervsrettede elementer af visionen som et tværgående element, jf. figuren nedenfor.

 

Gennemførelse

Ejerskabet til de projekter, som iværksættes for Vækstforums midler, skal så vidt muligt forankres bredt i erhvervslivet, så det ikke blot er en snæver kreds i erhvervslivet, der får gavn af midlerne. Det skal dog ikke afskære enkeltvirksomheder fra at søge midler, såfremt det falder inden for denne strategis rammer.

 

Finansiering

Indsatserne kan finansieres via de regionale udviklingsmidler og de strukturfondsmidler, Bornholm er tildelt, samt naturligvis egenfinansiering fra deltagende virksomheder og øvrige fonde og puljer.

 

Sammenfattende anbefaler sekretariatet for Bornholms Vækstforum:

·       At den kommende strategi har en sammenhængende tilgang,

·       At indsatserne skal ”spille sammen” og hver især være målrettet konkrete behov, være samarbejdsdrevne og opstillet i både logiske og realistiske effektkæder, så det kan måles, om aktiviteten har gjort en forskel,

·       At der indgås tværregionale samarbejder på relevante områder

·       At europæiske og nationale programmer og puljer skal spille sammen med den regionale vækstindsats.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart, idet punktet kun omhandler en strategi for disponering af midler.

Økonomi i forbindelse med processen afholdes inden for sekretariatets eksisterende ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2014

1.
Inputs fra strategimødet 8. sept. 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anmodning om forlængelse af udviklingskontrakt med Business Center Bornholm

24.10.00Ø54-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2014

7

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Business Center Bornholm (BCB) har anmodet Bornholms Vækstforum om at forlænge gældende udviklingskontrakt 2012-2014 frem til 31. marts 2015.

Sagen er relateret til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning om ny organisering af erhvervsfremme på Bornholm (jf. andet punkt på denne dagsorden), der sigter mod en større grad af koordinering mellem de offentligt finansierede tilbud.

Af hensyn til ledelse og medarbejdere i BCB, anbefaler vækstforumsekretariatet, at der kan sikres forsat økonomi til drift af BCB indtil ny udviklingskontrakt er defineret. Dvs. at der indstilles kr. 905.000,- (2011 niveau) af de regionale udviklingsmidler for driften i første kvartal af 2015 baseret på Handlingsplanen for 2014.

Når forslaget til omfanget i den nye udviklingskontrakt ligger klart, vil Vækstforum tage stilling til den årlige bevilling.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-          at Vækstforum indstiller udbetaling af kr. 905.000,- (2011 niveau) til forsat drift af BCB for perioden januar - marts 2015 overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Det forventes, at der forinden er vedtaget en ny udviklingskontrakt, der sætter rammerne for den fremtidige drift af Business Center Bornholm.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2014 pkt. 7:

Tiltrådt.

 

 

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums indstilling godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt.                                                                                                                              

Sagsfremstilling

Visionen for erhvervsfremmeindsatsen på Bornholm er, ”at vi gennem et koordineret, kvalificeret og let tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm.”

Konkret er det besluttet, at Business Center Bornholm skal placeres i BRK’s Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Samme center, hvor BRK’s jobkonsulenter med virksomhedskontakt og Vækstforumsekretariatet også er placeret.

Målet er, at indsatsen vil medvirke til, at der i 2020 er sket en stigning på 5 % i antallet af arbejdspladser i den private sektor på Bornholm.

 

Opgaver

Jf. BCB’s nuværende udviklingskontrakt 2012-2014 arbejdes der med følgende fire forretningsområder:

A.    En opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice

B.    Udvikle og fastholde forretningsrelationer – nationalt og internationalt

C.    Indsats på tilflytterområdet og

D.   Indsats på informationsområdet

 

Ved indgåelse af kontrakten med Vækstforum primo 2012 forudsatte man, at der skulle indtægtsføres kr. 900.000 fra det bornholmske erhvervsliv.

Erfaringerne fra de sidste to år har dog vist, at BCB næppe kan kalkulere med indtægter fra erhvervslivet på mere end kr. 350.000 om året.

Denne manko har BCB taget konsekvensen af og reduceret udgifterne i 2014 for at årsresultatet skal balancere

 

Jf. handlingsplanen for 2014 er BCB’s budget tilpasset dette. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er administration, markedsføring og information nedprioriteret til fordel for erhvervsservice.

 

Reduktionerne i 2014 omfatter omkring 1 årsværk samt driftsudgifter på kr. 150.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsmidler

 

Oprindelig kontrakt

Handlingsplan 2014

Oprindelig kontrakt

Handlingsplan 2014

Ledelse

0,50

0,40

 

Administration

1,35

1,15

 

Erhvervsservice

1,95

2,20

 

Markedsføring

1,40

0,50

450.000

400.000

Tilflytterservice

0,50

0,50

250.000

200.000

Information

0,30

0,20

350.000

300.000

I alt

6,00

4,95

1.050.000

900.000

 

 

Ifølge den evaluering, der blev præsenteret på mødet i Bornholm Vækstforum d. 19. juni 2014, blev det overordnet konkluderet, at BCB har fokus på de opgaver, som er aftalt med Bornholms Vækstforum, og arbejder for at realisere de prioriterede aktiviteter og mål. Det konkluderes dog samtidig, at BCB er en lille organisation med et bredtfavnende arbejdsområde – jf. de fire nævnte forretningsområder ovenfor. Anbefalingen er således, at der skabes et stærkere fokus i indsatsen, så målgruppens behov og potentialer i højere grad end hidtil bliver synlige og styrende for indsatsen.

 

Ansvaret for den overordnede brandingstrategi Bright Green Island og generel tilflytterservice bør – iflg. evaluator – overdrages til Bornholms Regionskommune pga. behov for større politisk og administrativ forankring.

Forretningsudvalget/ledelsen i Business Center Bornholm har igennem den seneste tid netop valgt at opprioritere den lokale erhvervsfremme til fordel for opgaver inden for kommunikationsområdet og den internationale markedsføring og har således til dels kommet nogle af evaluators anbefalinger i forkøbet – hvilket afspejles i visionen for erhvervsfremmeindsatsen som beskrevet ovenfor.

Ved indgåelse af ny udviklingskontrakt tilpasses økonomien i forhold til opgavernes omfang.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Vækstforum beslutter at godkende forlængelsen af udviklingskontrakten med Business Center Bornholm til og med marts 2015, vil dette medføre et træk på kr. 905.000,- (2011 niveau) på de regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Afklaring af forhåndsreservation til Campus Bornholm  

00.03.04Ø39-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

19-06-2014

9

 

Bornholms Vækstforum

29-09-2014

9

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Det ”gamle” Vækstforum har lavet en forhåndsreservation på samlet 10 mio. kr. til byggeriet af Campus Bornholm. Reservationen, der er på 5 mio. kr. fra de nye strukturfondsprogrammer og 5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler, forudsætter, at projektet er støtteberettiget under de nye strukturfondsprogrammer. Som programmerne nu er udformet, vil et Campus-byggeri ikke være støtteberettiget, og forudsætningen for forhåndsreservationen er derfor ikke længere til stede.

Direktør Mads Kofod har anmodet om at få en afklaring af den forhåndsreservation, ”det gamle” Vækstforum gav til byggeriet af et Campus.

Det ”nye” Vækstforum har mulighed for at indstille et tilskud via de tilbageværende regionale udviklingsmidler.

Seneste udvikling i sagen fremgår af ”Supplerende sagsfremstilling” nedenfor.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforum drøfter henvendelsen med henblik på mulig indstilling af regionale udviklingsmidler til endelig beslutning i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 19. juni 2014 pkt. 9:

Punktet udsættes til næste møde, idet der ønskes en klarere redegørelse om betydningen af tilskuddets størrelse fra Vækstforum.

Direktøren for Campus Bornholm, Mads Kofod, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforum giver afslag på anmodningen om tilskud.

-      at Vækstforum opfordrer Campus Bornholm til at gå i dialog med BRK om udvikling af et eller flere tværfaglige, pædagogiske udviklingsprojekter under Socialfonden, der sikrer lokalt præg på uddannelserne på Campus Bornholm, og som kan bidrage til at fastholder de unge.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2014 pkt. 9:

Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der forhåndsreserveres 10 mio. kroner til udviklingsprojekter på Campus Bornholm, der kan finansieres via Socialfonden.

Direktøren for Campus Bornholm, Mads Kofod, deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums indstilling godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt.                                                                                                                              

Sagsfremstilling

I beslutningen fra Vækstforums behandling af sagen ved mødet 4. juni 2012 blev flg. indstilling godkendt:

”at Vækstforum beslutter at reservere op til 5 mio. kr. fra strukturfondene og op til 5 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler i den nye strukturfondsperiode til byggeriet af Campus Bornholm, idet reservationen af de 10 mio. kr. afhænger af, om projektet er støtteberettiget under de nye strukturfondsprogrammer”

 

Som indholdet er i de nye regionalfonds- og socialfondsprogrammer, 2014-2020, vil det ikke være muligt at give medfinansiering derfra til selve byggeriet af Campus. Derfor er den forudsætning, som er skrevet på Vækstforums seneste behandling af sagen 4. juni 2012, ikke opfyldt, og betingelsen for udmøntningen af forhåndsreservationen er ikke opfyldt.

 

Mads Kofod påpeger i sin henvendelse, at Vækstforums opbakning, i form af reservationen på 10 mio. kr. til projektet, har været central for arbejdet med at tilvejebringe midler til det kommende campusbyggeri. 

 

Ønsker Vækstforum at give tilskud til byggeriet af Campus Bornholm, er eneste mulighed, at det sker over de regionale udviklingsmidler. Som det fremgår af tallene under afsnittet ”økonomiske konsekvenser”, råder Vækstforum dog kun over begrænsede midler.

Et muligt tilskud vil kunne fordeles over de næste par år, 2014-2017, idet der først ventes indvielse af det nye Campus-byggeri i foråret 2017, og vil kunne mixes mellem ”Frie midler” og midler fra "Uddannelsespuljen".

 

På den positive side vil Campus Bornholm have gode muligheder for at søge medfinansiering fra Socialfondsprogrammet til gennemførelse af særlige erhvervsuddannelsesaktiviteter.

Økonomiske konsekvenser

Som nævnt er Campus-byggeriet ikke støtteberettiget under de nye Socialfonds- og Regionalfondsprogrammer, 2014-2020. Et muligt tilskud vil derfor skulle tages af de regionale udviklingsmidler.

Vækstforum har delt de regionale udviklingsmidler i såkaldte ”frie midler”, en ”uddannelsespulje” og en ”kulturpulje”, og har under uddannelsespuljen øremærket ca. 1 mio. kr. årligt.

Nedenstående tabel viser de resterende midler under ”frie midler” og ”uddannelsespuljen”. Der er i tallene taget højde for, hvad Vækstforum allerede har disponeret, herunder udviklingskontrakter på nuværende niveau for henholdsvis Business Center Bornholm og Destination Bornholm Eventuelle ændringer i deres kontrakter vil påvirke rådighedsbeløbene. Det kan i den forbindelse påpeges, at der ikke er indregnet forlængelse af udviklingskontrakt med Bornholms Akademi. Hvis der indgås ny kontrakt med Bornholms Akademi, vil beløbene skulle reduceres. Endelig skal det bemærkes, at tallene forudsætter, at Vækstforum modtager samme beløb til indstilling af de regionale udviklingsmidler som i 2014.

Der er i nedenstående eksempel angivet mulig sammensætning af tilskud på i alt 5 mio. kr.

 

Til rådighed

2014

(mio. kr.)

2015

(mio. kr.)

2016

(mio. kr.)

2017

(mio. kr.)

Frie midler

1,2

2,3

3,0

3,0

Uddannelsespulje

0,6

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

Muligt tilskud

på 5 mio. kr.

F: 0,5 + U:0,5

F: 0,75 + U:0,5

F: 1,0 + U:0,5

0,75 + U:0,5

Supplerende sagsfremstilling

Kommunaldirektør Laila Kildesgaard har afholdt møde med A.P. Møller Fonden om betydningen af et tilskud fra Vækstforum til Campus-byggeriet.

 

Fondens holdning var, at i og med at tilskuddet i givet fald skulle tages fra de sparsomme regionale udviklingsmidler og dermed ville gå fra det lokale erhvervsliv, som midlerne er tiltænkt, så var der forståelse for, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Vækstforum anvender disse midler til campusbyggeri.

 

Fonden har dog en forventning om, at der er lokal opbakning i samme størrelsesorden i form af uddannelsesprojekter, der tager højde for de særlige bornholmske udfordringer.

Der skal være tale om pædagogiske projekter, der peger på tværfaglige uddannelsestiltag, som rækker ud over de traditionelle uddannelsesmiljøer og fremmer socialisering og arbejdsmarkedsparathed.

Det kunne eksempelvis være udbredelse af erfaringer fra hotelområdet omkring hvad der skal til for at kunne give kunder en gastronomisk oplevelse. Det kunne også være andre emner.

Det skal som hovedregel kunne sandsynliggøres, at et kommende projekt sætter processer i gang, der har afledte positive effekter i lokalsamfundet. 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Vækstprogram for små og mellemstore virksomheder

24.10.00G01-0149

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2014

11

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

12

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I de regionale vækstpartnerskaber for 2013 enedes Bornholms Vækstforum med de fem øvrige regionale vækstfora og regeringen om etablering af et vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder med særlig fokus på at fremme avanceret produktion.

Den landsdækkende indsats har til formål at styrke produktiviteten og konkurrenceevnen i op til i alt 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder gennem specialiseret rådgivning om avanceret produktion.

 

Indsatsen tilpasses i forhold til de øvrige indsatser, der allerede gennemføres eller planlægges i forhold til målgruppen. Det er uvist hvor mange bornholmske virksomheder, der falder inden for målgruppen. Indsatsen udføres primært af Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR).

Jf. indstillingen forudsætter bornholmsk deltagelse, at Vækstforum bidrager med 200.000 kr., der kan finansieres via de regionale udviklingsmidler.

Ifølge Danmarks Statistiks generelle firmastatistik er der 40 industrivirksomheder inden for programmets målgruppe (5-250 ansatte) på Bornholm. Heraf 17 virksomheder i kategorien ”føde-, drikke- og tobaksvareindustri”. Det vurderes, at ca. 5 - 10 bornholmske virksomheder potentielt vil indgå i denne indsats på nuværende tidspunkt.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-          at Vækstforum drøfter deltagelse i det nationale Vækstprogram for små og mellemstore virksomheder.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2014 pkt. 11:

Tiltrådt.

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums indstilling godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt.

                                                                                                                         

Sagsfremstilling

Operatøren af vækstprogrammet skal på landsplan identificere op mod 1000 små og mellemstore produktionsvirksomheder med et betydeligt vækstpotentiale, hvor der gennemføres et Væksttjek. Der kan blive tale om regionale kvoter.

Væksttjekket er en skræddersyet gennemgang af virksomheden, hvor vækstpotentialer og udfordringer identificeres i dialog mellem konsulenter og virksomhedens ledelse. Det indledende Væksttjek er gratis for virksomhederne og vil munde ud i en handlingsplan med konkrete tiltag, som virksomheden kan sætte fokus på som led i en udviklings- og vækststrategi. Det kan fx være inden for automatisering, digitalisering, ressourceeffektivisering, ledelse, IPR, standardisering e.l.

Virksomhederne kan som led i Væksttjekkets handlingsplan henvises helt eller delvist til andre regionale eller nationale programmer, hvis dette er mere relevant for virksomheden end det efterfølgende Vækstløft.

Minimum 500 af de produktionsvirksomheder, der får gennemført et Væksttjek, skal efterfølgende gennemføre et Vækstløft. Her gives over en periode konkret rådgivning til, hvordan virksomheden realiserer vækstpotentialet, som udstikkes i den handlingsplan, som Væksttjekket resulterer i. Det er den enkelte virksomhed, som fastlægger de konkrete dele af handlingsplanen, som der ønskes gennemført. Vækstløftet skal som udgangspunkt medfinansieres med 50 procent fra den enkelte virksomhed.

Virksomhedernes medfinansiering kan ske ved kontant betaling og ved medgået tid.

Væksttjek og Vækstløft gennemføres af private konsulenter med dokumenteret erfaring fra rådgivning af produktionsvirksomheder eller af aktører med andre specialiserede kompetencer, fx fra GTS-systemet.

Virksomhederne vælger selv, hvilke konsulenter, der anvendes til Vækstløftet på baggrund af kriterier fastlagt af operatøren.

Vækstprogrammets operatør skal findes gennem udbud og vil fx kunne være et konsortium af erhvervsfremmeorganisationer samt offentlige og private aktører, som dog ikke må have en kommerciel fordel ved at deltage i projektet.

Vækstprogrammet gennemføres over en treårig periode.

Programmets aktiviteter skal dokumenteres i en database, som danner grundlag for udarbejdelsen af virksomhedernes handlingsplaner samt videnopsamling og videndeling mellem programmets interessenter.

Databasen skal i videst muligt omfang kombineres med de regionale væksthuses CRM-system, således at de opsamlede informationer efterfølgende kan anvendes af væksthusene og indgå i deres arbejde for dermed at understøtte et enstrenget erhvervsservicesystem. Virksomhederne skal have adgang til dele af den digitale platform, hvor det fx bliver muligt at benchmarke sig med sammenlignelige virksomheder og lade sig inspirere af relevante cases.

Dette kan eventuelt integreres med screeningen af virksomhedernes vækstpotentiale samt være en metode til at identificere specifikke indsatsområder for virksomheden. Her skal virksomhederne også kunne få overblik over eksterne virksomhedskonsulenter med relevante

kompetenceområder.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt der er tilslutning til deltagelse i ”Vækstprogram for små og mellemstore virksomheder” vil dette medføre et engangstræk på 200.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

29. september 2014: Vækstforumsekretariatet har modtaget en fornyet anmodning om deltagelse i programmet hvor beløbet er reduceret med 100.000 kroner. Dvs. at en godkendelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vil medføre et engangstræk på 100.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Aftale om turisme mellem regeringen og Danske Regioner

24.05.00Ø40-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2014

10

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

13

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Dette punkt lægger op til en beslutning om reservation af op til 150.000 kr. af de regionale udviklingsmidler. Tilsvarende beløb har hidtil været anvendt som bidrag til Videncenter for Kystturisme og har givet adgang til en observatørpost i centrets bestyrelse, som varetages af Direktør for Destination Bornholm ApS, Pernille Kofod Lydolph. Videncenter for Kystturisme nedlægges dog fra årsskiftet som følge af aftalen om ny organisering af turismeudviklingen i Danmark.

 

Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om ny organisering af turismeudviklingen i Danmark. Bornholms Regionskommune har størst interesse i det nye overordnede selskab for Dansk Kyst- og Naturturisme, som placeres i Nordjylland, samt Østersøpartnerskabet, der fysisk placeres i Region Sjælland og referer til Dansk Kyst- og Naturturisme.

Aftalen er siden fulgt op af et lovforslag, således at loven ventes at kunne træde i kraft den 1. januar 2015.

 

Der er på nuværende tidspunkt en række uklarheder om opgavefordelingen mellem disse aktører. Ligeledes er betingelserne for en repræsentation i bestyrelserne endnu ikke besluttede. Men det bør dog allerede nu overvejes, om Vækstforum/Bornholms Regionskommune skal arbejde for en plads i bestyrelserne for enten Dansk Kyst- og Naturturisme eller Østersøpartnerskabet.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

·         At Vækstforum over for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at der kan anvendes op til 150.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til deltagelse på bestyrelsesniveau i enten Dansk Kyst- og Naturturisme eller Østersøpartnerskabet.

·         At Vækstforum på et senere tidspunkt – når arbejdsopgaver og analyseområder er afklaret – tager stilling til, om dele af de analysemidler på 500.000 kr., der i dag er bundet til udviklingskontrakten med Destination Bornholm, mere hensigtsmæssigt kan overføres til arbejdet omkring Østersøpartnerskabet.

·         At implementeringen af aftalens intentioner på Bornholm vil indgå i vækstpartnerskabsaftalen, der drøftes med Erhvervsministeriet.

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2014 pkt. 10:

Tiltrådt.

 

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums indstilling godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt.                                                                                                                              

Sagsfremstilling

Aftalen mellem regeringen og Danske Regioner samt den efterfølgende lovgivning om dansk turisme skal samlet set styrke erhvervet for at øge den nuværende omsætning på 82 mia. kr. i Danmark samt skabe flere arbejdspladser end de 120.000 fuldtidsjob, der er i dag.

Det betyder, at der etableres tre nye udviklingsselskaber, der skal koordinere aktiviteterne indenfor hhv.: a) udviklingen af kyst- og naturturisme, b) møde- og erhvervsturisme og c) storbyturisme. Markedsføring vil forsat blive koordineret med VisitDenmark.

Af størst interesse for Bornholm er det nye selskab for Dansk Kyst- og Naturturisme, der etableres med sekretariat i Region Nordjylland og Østersøpartnerskabet, der etableres med sekretariat i Region Sjælland. Men også Dansk Erhvervs- og Mødeturisme (MeetDenmark), der etableres med sekretariat i Region Hovedstaden, har bornholmsk interesse.

Det er de regionale og lokale aktører, der står for sammensætningen af bestyrelserne, idet medfinansiering og indflydelse følges ad.

Bornholms Regionskommune kan i flg. aftalen ”vælge at deltage i udviklingsselskabet”. Men det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet hvorledes bestyrelserne skal sammensættes. Meget tyder dog på, at der bliver en professionel bestyrelse i udviklingsselskabet.

Aftalen betyder således, at Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune ikke er forpligtet til at bidrage økonomisk til selskabets drift, men at der vil være mulighed for at deltage i/bidrage til aktiviteterne efter behov, samtidig med Vækstforums bidrag til Destination Bornholm fastholdes.

Vækstforum/EBU bør dog overveje, om der gives den bornholmske turistbranche et bedre udgangspunkt, hvis deltagelsen er på bestyrelsesniveau. Det hidtidige bidrag til Videncenter for Kystturisme kan således anvendes til fremadrettet deltagelse i bestyrelsen for enten Dansk Kyst- og Naturturisme eller Østersøpartnerskabet, hvis der kan indgås aftale om dette med de øvrige parter bag aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt Vækstforum kan tilslutte sig indstillingen, og der kan indgås aftale om plads i bestyrelsen for Dansk Kyst- og Naturturisme eller Østersøpartnerskabet, vil dette fremover medføre et årligt træk på 150.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2014

1.
Aftale om turisme mellem regeringen og Danske Regioner (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Vækstpartnerskab mellem regeringen og Bornholms Vækstforum

00.01.00P27-0663

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2014

14

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

14

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

De regionale vækstpartnerskaber har til formål at bygge bro mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Aftalerne indgås årligt mellem de regionale vækstfora og erhvervs- og vækstministeren på vegne af regeringen.

Vækstforum havde ved udsendelse af denne dagsorden endnu ikke modtaget udkast til regeringens Vækstpartnerskab for 2014 mellem regeringen og Bornholms Vækstforum.

Det indstilles således, at Bornholms Vækstforum bemyndiger formandsskabet til at forestå forhandlingerne og indgå Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen.

Ministeriet arbejder fortsat for, at de politiske drøftelser så vidt muligt kan afholdes i efteråret og så vidt muligt på de datoer, som er meldt ind (22. okt., 12. nov. eller 19. nov.).

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum bemyndiger formandsskabet til at forestå forhandlingerne og indgå Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen. 

 

Bornholms Vækstforum, 29. september 2014 pkt. 14:

Tiltrådt. Vækstpartnerskabsaftalen udsendes efterfølgende i høring til Vækstforum.

 

Kommunaldirektøren indstiller, at Bornholms Vækstforums beslutning tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 29. oktober 2014:

Taget til efterretning.                                                                                                              

 

Sagsfremstilling

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget skriftligt materiale om de nye vækstpartnerskaber, men Erhvervs- og Vækstministeriet har før sommerferien holdt møder på embedsmandsplan med de seks Vækstforumsekretariater, hvor der er orienteret om den forventede proces, og hvor der har været en første dialog om muligt indhold. Ud fra denne dialog ventes udspillet at indeholde elementer, der vil være med til at understøtte Bornholms udvikling på fødevare- samt turismeområdet.

 

Vækst- og Erhvervsministeriet har tidligere oplyst, at de forventede, at regeringen kunne udsende sit forhandlingsudspil, således at det for Bornholms Vækstforums vedkommende vil kunne ske på dette møde. Det er dog blevet oplyst, at udspillet vil blive udsendt i nærmeste fremtid. Ministeriet arbejder fortsat for, at de politiske drøftelser så vidt muligt kan afholdes i efteråret og så vidt muligt på de datoer, som er meldt ind (22. okt., 12. nov. 19. nov.).

 

Det skal bemærkes, at Danmark Vækstråd også har en rolle i forbindelse med indgåelsen af og opfølgningen på Partnerskabsaftalerne. I henhold til Lov om erhvervsfremme og regional udvikling står der således, at Danmarks Vækstråd skal:

-      Følge op på aftalerne om regionale vækstpartnerskaber, herunder følge fremdriften i de allerede indgåede aftaler samt

-      Foreslå nye emner, der kan sætte fokus på de kommende vækstpartnerskaber.

 

Vækstpartnerskaberne 2013

Med vækstpartnerskaberne for 2013 blev der sat særligt fokus på initiativer, der fulgte op på evalueringen af kommunalreformen og implementeringen af regeringens vækstplaner på større erhvervsområder, som har særlig relevans for vækst og beskæftigelse i de enkelte regioner.

I denne aftale indgik følgende initiativer:

1)    Fælles opfølgning på regeringens vækstplaner m.v.

2)    Styrket sammenhæng mellem erhvervsfremme, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen

3)    Styrket regional resultatopfølgning, arbejdsdeling og koordination

 

Udfordringen med 2013-aftalen var bl.a., at Erhvervs- og Vækstministeriet koordinerede et begrænset antal anbefalinger fra regeringens vækstplaner og fordelte dem på de enkelte vækstfora. Bornholm fik i den forbindelse tildelt flg. to initiativer:

a)    Bredbånd på Bornholm, hvor teksten fra Vækstplan DK indgik om, at der afsættes 30 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til sikring af bedre dækning af højhastighedsbredbånd på Bornholm.

b)    Smart Grid, hvor der særligt blev refereret til opsamlingen af erfaringer fra det igangværende EcoGrid EU-projekt.

 

Derudover blev indskrevet en række initiativer, som var ens for alle seks vækstfora.

Økonomiske konsekvenser

Det ventes, at Vækstpartnerskabet bliver indgået inden for de eksisterende økonomiske og administrative rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Prioritering af strukturfondsmidlerne 2014-2020 og opstart af indsatser

00.03.04G01-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

29-09-2014

5

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

15

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Resumé

Bornholm har fået tildelt 74 mio. kr. i strukturfondsmidler i perioden 2014-2020. Der er krav om, at de årligt afsatte midler på landsplan er udbetalt 3 år efter, ellers skal de tilbagebetales til EU. (Det vil f.eks. sige, at rammen for 2014 skal være anvendt og udbetalt ultimo 2017). På grund af tidligere problemer med afsætning af midler, er der både fra Erhvervsstyrelsens og Rigsrevisionens side stor fokus på afsætningsproblematikken og en tidlig igangsættelse af de nye programmer.

Samtidig står Bornholm i den situation, at den nuværende erhvervsudviklingsstrategi udløber i 2014, og der skal udarbejdes en ny erhvervsudviklingsstrategi.

Der er krav om, at de fremtidige strukturfondsindsatser koncentreres om nuværende og kommende styrkepositioner (smart specialisering), defineret i erhvervsudviklingsstrategi-delen af den kommende Vækst- og udviklingsstrategi for Bornholm. Det ville således være nærliggende at afvente den nye strategi, før der igangsættes strukturfondsinitiativer. Men samtidig er vi oppe imod kravet om afsætning af midler.

Vækstforumsekretariatet anbefaler derfor, at der allerede nu igangsættes initiativer, baseret på den nuværende erhvervsudviklingsstrategi og de områder, som vi forventer vil gå igen i en kommende erhvervsudviklingsstrategi.

Endvidere skal der tages stilling til, hvordan de operatør-drevne indsatser skal igangsættes.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-          at Vækstforum beslutter at følge sekretariatets indstillinger.

Bornholms Vækstforum, 29. september 2014 pkt. 5:

Tiltrådt.

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen om Bornholms Vækstforums beslutning tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:                                                

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor oplistes indsatsområderne i strukturfondsprogrammet med sekretariatets indstillinger vedr. hvert indsatsområde. For nærmere præcisering af indholdet af de enkelte indsatsområder henvises til vedhæftede bilag.

 

Indsatsområderne under Regionalfonden:

 

Prioritet 1: Styrket innovation i SMV’er 16,58 mio. kr. i 2014-2020

Midlerne kan bruges til:

a) innovationssamarbejder (produktudvikling)

b) Øget innovation i SMV’er gennem stærke klyngeorganisationer.

 

Vækstforumsekretariatet indstiller til Vækstforum,

-      at aktiviteter under dette indsatsområde igangsættes nu,

-      at der afsættes op til 4 mio. kr. (2 x 2 mio. kr.) til drift af klyngeorganisationer inden for fødevare- og turismeinnovation*),

-      at der her og nu afsættes en innovationspulje på op til 8 mio. kr., der kan ansøges både af klyngerne og af individuelle ansøgere fra andre brancher,

-      at der indtil videre tilbageholdes 4,5 mio. kr. til evt. fremtidig klyngeindsats/nye individuelle ansøgere.

*) Igangsættelse af klyngeinitiativer afventer dog løsning af statsstøttemæssige udfordringer, der søges løst ved møder mellem vækstforumsekretariaterne.

 

 

Prioritet 2: Flere vækstvirksomheder, 13,19 mio. kr. i 2014-2020

Midlerne kan bruges til: Rådgivning og implementering af vækstplaner (også maskiner/udstyr).  Kræver operatør.

 

Vækstforumsekretariatet indstiller til Vækstforum,

-      at der indkaldes projektforslag til et rammeprogram under dette indsatsområde nu,

-      at der afsættes op til 10 mio. kr. til denne indsats,

-      at der indtil videre tilbageholdes 3,9 mio. kr., såfremt der undervejs bliver behov for en tillægsbevilling, f.eks. til yderligere investeringer i maskiner og udstyr.

 

 

Prioritet 3: Energi- og ressourceeffektive SMV’er, 6,43 mio. kr. i 2014-2020

Midlerne kan bruges til: rådgivning og implementering af grønne forretningsmodeller (også maskiner/udstyr). Kræver operatør.  

 

Vækstforumsekretariatet indstiller til Vækstforum

-      at igangsættelse af denne indsats afventer vedtagelse af den nye erhvervsudviklingsstrategi og den fremtidige Bright Green Island indsats.

 

 

Indsatsområderne under Socialfonden:

 

Prioritet 1: Iværksætteri og jobskabelse, 14,57 mio. kr. i 2014-2020.

Midlerne kan bruges til:

a)vejledning og undervisning af iværksættere og

b)vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne.  

Kræver operatør.

 

Vækstforumsekretariatet indstiller til Vækstforum,

-      at der indkaldes projektforslag til en indsats vedr. b) vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne nu,

-      at der afsættes 3,5 mio. kr. til denne indsats nu,

-      at de 14,57 mio. i øvrigt som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem de to indsatsområder.

Prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse, 8 mio. kr. i 2014-2020.

Midlerne kan bruges til:

a)ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer og

b)indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder.

 

Vækstforumsekretariatet indstiller til Vækstforum,

-      at der indkaldes ansøgninger til en indsats om a)ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer og b) indslusningsforløb nu,

-      at der afsættes 8 mio. kr. nu, og at de to indsatser som udgangspunkt vægtes med 6 mio. kr. til a) ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer og 2 mio. kr. til b) indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder.

 

 

Prioritet 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, 15,14 mio. kr. i 2014-2020. 

Midlerne kan bruges til:

a) Erhvervsuddannelser og

b) Erhvervsfaglig uddannelse af voksne og videregående uddannelse.

Krav om operatør på b)

 

Vækstforumsekretariatet indstiller til Vækstforum,

-      at igangsættelse af disse indsatser udskydes, til den nye strategi er vedtaget

-      at de 15,14 mio. kr. som udgangspunkt fordeles med 10 mio. kr. til a) Erhvervsuddannelser og 5,14 mio. kr. til b) Erhvervsfaglig uddannelse af voksne og videregående uddannelse.

 

 

Ansøgningsprocedure vedr. de operatørdrevne indsatser

Der foreslås følgende procedure:

Der indrykkes en avisannonce, hvor der indkaldes projektforslag til de pågældende indsatser, med henvisning til Vækstforums hjemmeside for nærmere specifikationer og krav til projektforslagene.

Vækstforumsekretariatet gennemgår de indkomne projektforslag, og udvælger det bedste inden for hver indsats.

Vækstforumsekretariatet beder den valgte operatør om at udarbejde en reel ansøgning, der forelægges for Vækstforum til beslutning med en begrundet indstilling.

For de indsatser, hvor der ikke er krav om operatør, indkaldes der ansøgninger via annoncer og hjemmeside.

 

 

 

 

Vækstforumsekretariatet indstiller til Vækstforum,

-          at vækstforumsekretariatet for hvert indsatsområde bemyndiges til at udvælge det bedste af de indkomne projektforslag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 29. september 2014

1.
Oversigt over strukturfondene 14-20 inkl. skema med sekretariatets anbefalinger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Koordination med andre politikområder

00.17.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

16

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Optagelse af et fast punkt på udvalgets dagsordener til behandling af koordinationen med andre politikområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af emner for koordination mellem politikområder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Koordinering med TMU om Bright Green Island.

Sagsfremstilling

Der optages et fast punkt på udvalgets dagsordener, hvor der er lejlighed til behandling af koordinationen med de øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Mødeplan 2015

00.22.02A26-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

17

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2015 og drøfte hvorvidt, der skal fastsættes sluttidspunkt for udvalgsmøder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2015 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes

c) at det drøftes, hvorvidt der skal fastsættes regler om varigheden af møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstillingen godkendt. Mødetidspunktet fastsættes til kl. 15,00 og der fastsættes ikke regler om varigheden.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2014 mødeplanen for 2015 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg.

 

Af mødeplanen fremgår det at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har møder følgende dage i 2015:

7. januar

4. februar

4. marts

8. april

6. maj

3. juni

19. august

16. september

28. oktober

25. november

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Sager til orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

18

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

  1. Bornholms Regionskommune ved Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har søgt, og er blevet udvalgt til at deltage som pilottestkommune i et projekt, der i løbet af de kommende tre måneder skal udvikle fælles modtageapparat og investorportal for Copenhagen-regionen. Modtageapparatet skal sikre, at internationale erhvervsdelegationer skaber mest mulig værdi i regionen.

 

Deltagelsen sker i samarbejde med Business Center Bornholm. Der koordineres med Sekretariatet/borgmesterkontoret.

 

Udover BRK deltager Guldborgsund, Faxe, Holbæk, København, Hillerød, Ballerup, Gladsaxe, Ishøj og Frederikssund kommuner i pilotprojektet.

 

  1. Der afholdes temamøde om implementering af budget 2015 med lederne i Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse den 26. november 2014 kl. 14.00 forud for det ordinære udvalgsmøde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

19

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Pkt. 6 sendes til orientering i Handicaprådet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

29-10-2014

20

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 29. oktober 2014:

Intet.