Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
26-11-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker
  åbent 3 Dialogmøde med Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 5 Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2014
  åbent 6 Integration
  åbent 7 Status på dialogen med Integrationsrådet
  åbent 8 Udenlandsk arbejdskraft og rekruttering
  åbent 9 Godkendelse af Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm
  åbent 10 Oplæg til opfølgning på Bright Green Island - Forslag til mål, temaer for indsatser samt eksempler på konkrete indsatser
  åbent 11 Evaluering af deltagelse i jobCAMP 14
  åbent 12 Koordination med andre politikområder
  åbent 13 Tilsyn 2014 Sandemandsgården
  åbent 14 Tilsyn 2014 - dagtilbud i forbindelse med STU
  åbent 15 Sager til orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms med afbud.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

2 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker

21.07.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I Budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift. Der foreligger nu et konkret forslag til en flytning af folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at Fritids- og Kulturudvalget tager en principbeslutning om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til lokaler ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker, under forudsætning af at Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig at bakke op om beslutningen jf. indstillingens punkt c), d) og e); og at Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender den indstillede økonomiske omplacering mellem bevillingsområder jf. indstillingens punkt f).

b)    At Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby for at afklare forudsætningerne for beslutningen og besvare spørgsmål.

c)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at godkende det beskrevne samarbejde mellem folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen, afdeling Aakers, pædagogiske læringscenter (skolebibliotek)

d)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at godkende at Borgerservice i Aakirkeby flyttes med folkebiblioteket til Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker

e)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de økonomiske effektiviseringsgevinster på bevillingsområde Biblioteker ved tømningen af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby på kr. 229.900 kr. fraregnet liggeomkostninger m.v. på kr. 148.300 kr. i 2015 og 88.300 kr. fra og med 2016; i alt kr. 81.600 i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 som omplaceres fra bevilling Ejendomme og service til Biblioteker som effektivisering af driften jf. Budget 2015.

f)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de i indstillingens punkt e) beskrevne økonomiske omplaceringer.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling a) godkendt.

Indstilling b) godkendt. Aktørmødet afholdes den 20. november kl. 15.00 på skolen. Repræsentanter fra følgende aktører biblioteket, skolen, lokalhistorisk arkiv, Åkirkebytinget incl. Syte, formænd for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fritids- og Kulturudvalget, Borgerservice, repræsentanter fra Ældreråd og Handicapråd inviteres.

Indstilling c) til f) godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke idet han mener at bibliotekstilbuddet bliver forringet.

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at Fritids- og Kulturudvalgets indstilling pkt. d) godkendes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:                                      

Indstilling d) godkendt.

Bente Johansen kan ikke medvirke.         

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift.

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra en tværgående arbejdsgruppe stilles der nu forslag om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til en placering direkte ved det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Ud over de nedenfor beskrevne forudsætninger for og muligheder ved en samlet placering af folkebibliotek og skole skal fremhæves synergien i øvrigt ved at samle tilbuddene i Aakirkeby under samme tag indenfor uddannelse, kultur, bibliotek, borgerservice, fritidsaktiviteter mv.

 

Skolen har frigjort et lokale på 40 m2 for folkebiblioteksdriften, og herudover er det muligt at indrette et gangområde på 20 m2 til biblioteksformål. Gangen forbinder lokalet til folkebiblioteket med det nuværende pædagogiske læringscenter.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby råder i øjeblikket over ca. 400 m2, som trænger til renovering. Folkebibliotekets areal reduceres ved flytningen til 60 m2. Det vil derfor være nødvendigt at foretage indskrænkninger i materialebestanden. Der er ikke plads til børnebøgerne i det nye folkebibliotekslokale, så det foreslås, at de stilles op i det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek), f.eks. på et par reoler ved indgangen. Tænkes det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket sammen, bliver der således adgang til mere end 260 m2.

 

Det nye folkebibliotekslokale giver mulighed for indretning af en arbejdsplads med 4 PC´ere til publikum, printer, en mindre siddegruppe, fritstående reoler, 8 krybber til musik, film og tegneserier. Herudover kan den ene endevæg rumme fritstående reoler, og på den anden endevæg fastmonterede skråhylder til aviser og tidsskrifter.

 

Med hensyn til gangen, hvor udstyret til selvbetjening tænkes placeret, skal der etableres EDB-stik. I gangen er der plads til 2 stk. fastmonterede fag med skråhylder, som vil flankere indgangen til det nye bibliotekslokale.

 

Efter en flytning og indretning som foreslået kan folkebiblioteket i Aakirkeby fortsat fungere som åbent folkebibliotek med de nuværende åbningstider og betjening. I den betjente åbningstid vil der være adgang til alle materialer, men i den selvbetjente åbningstid vil der i starten ikke være adgang til børnematerialer.

 

Det er hensigten efterfølgende at finde den nødvendige finansiering til at indlede en integration af materialebeholdningerne for folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter, som giver mulighed for at begge kan bruge samme udlånssystem. Det kræver en ny registrering af alle materialer i det pædagogiske læringscenter, der skal forsynes med chip. Herefter vil en teknisk samdrift af de to enheder være mulig. Registreringen sættes i værk i forbindelse med samdriften.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby rummer i dag Borgervice. Efter henvendelse til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, der driver Borgerservice, foreslås det, at Borgerservice flytter med til de nye lokaler. Borgerservice har åbent hver den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 9.00 - 12.00 svarende til 6 timer om måneden. Der indrettes et venteområde til publikum på gangen umiddelbart i forbindelse med biblioteket og det pædagogiske læringscenter.

 

Under forudsætning af brandmyndighedernes godkendelse og bygningsmyndighedernes afklaring af spørgsmålet om handicapvenlige faciliteter (byggetilladelse) vil selve arbejdet med flytning og IT-installationer kunne klares på en måned, hvor det i en kort periode vil være nødvendigt at holde lukket i både de gamle og de nye lokaler. Flytningen forudsættes gennemført snarest muligt efter endelig politisk beslutning.

 

Både biblioteket, skolen, borgerservice og de øvrige aktiviteter, der i dag finder sted i Eskildsgade 15, er af stor betydning for lokalområdet Aakirkeby. For at sikre en god og konstruktiv dialog omkring samflytningen af aktiviteter som beskrevet og indstillet foreslås det, at Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby. Mødet anbefales afholdt forud for den videre politiske beslutningsproces dvs. senest med udgangen af uge 47, 2014.

 

Følges den tidsplan der ligger bag indstillingerne i den politiske beslutningsproces, ser tidsplanen ud som følger:

 

Fritid- og Kulturudvalget:               29. oktober 2014

Aktørmøde (FKU):              Inden den 21. november 2014

Teknik- og Miljøudvalget:               24. november 2014

Børne- og Skoleudvalget:              25. november 2014

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:       26. november 2014

Økonomi- og Planudvalget:   8. december 2014

Kommunalbestyrelsen:                  17. december 2014

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser opdeles i tre elementer:

 

1)      Éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

2)      Fremtidige afledte driftsudgifter

3)      Opnåelse af effektiviseringsgevinster på folkebiblioteksområdet fra 2015 og frem

 

Ad 1 éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

 

Udgifter elektriker, idet selvbetjeningsautomatik mv. genbruges (overslag)            220.000 kr.

Opsætning af en klassificeret branddør                                                       15.000 kr.

 

I alt                                                                                              235.000 kr.

 

Engangsudgifterne afholdes indenfor folkebibliotekets driftsramme for 2014

 

Ad 2 Fremtidige driftsudgifter

 

Bygningsbudgettet under Center for Ejendomme og drift for Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

De fremtidige driftsudgifter omfatter fortsat rengøring af biblioteksområdet på afdeling Aaker. Da der ikke bliver tilført nye områder, der skal rengøres, holdes rengøringsudgiften indenfor det nuværende rengøringsbudget.

 

Tomgangsudgifter indtil salg af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby (pr. år):          88.300 kr.

Ekstra udgifter i.f.m. opsigelse af kontrakt med rengøringsselskab (i 2015):          60.000 kr.

 

I alt 2015                                                                                                     148.300 kr.

 

Tomgangsudgifter og udgifter i forbindelse med opsigelse af kontrakt med ekstern rengøringsleverandør på i alt 148.300 kr. i 2015 finansieres af Center for Ejendomme og drift, bygningsbudgettet for Aakirkeby bibliotek. Fra 2016 vil de ekstra udgifter på 60.000 kr. vedr. opsigelse af kontrakt med ekstern leverandør bortfalde. Herefter vil der være et overskud på bygningskontoen.

 

Når Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er tømt vil bygningen kunne sættes til salg. Det forudsættes at Center for Ejendomme og Drift iværksætter det fornødne arbejde med henblik på politisk stillingtagen hertil.

 

 

Ad 3 Opnåelse af effektiviseringsgevinster

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at driften i kommunens afdelinger skal effektiviseres. Bornholms folkebiblioteker på bevillingsområde Biblioteker under Fritids- og Kulturområdet skal præstere en effektiviseringsgevinst på 106.000 kr. i 2015 stigende til 145.800 kr. i 2016 og 184.300 kr. fra 2017 og frem. Samlet set et effektiviseringskrav på 620.300 kr. frem til og med 2018.

 

Effektiviseringsgevinsten på bygningsdriften af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er netto helårligt 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra 2016 og frem. Samlet set en effektiviseringsbesparelse på 506.400 kr. frem til og med 2018. Flytningen af folkebiblioteket mv. i Aakirkeby er således også et udtryk for en effektivisering af driften, der opnås ved at omplacere 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 fra Center for Ejendomme og Drift (bevillingsområde Ejendomme og service) til Center for Skole, Kultur og Fritid under bevillingsområde Biblioteker.

 

Se endvidere uddybende bemærkningerne fra Center for Ejendomme og Drift nedenfor.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Center for Ejendomme og Drift er blevet forelagt forslaget om at flytte folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer skolen, afdeling Aaker og har følgende kommentarer:

 

Arealforvaltning:

I forhold til ejendomsstrategiens fokuspunkter herunder bl.a. optimering af m2, anser Ejendomsservice samling af flere anvendelser på færre adresser som en god idé.

Biblioteksbygningen i Aakirkeby er i meget ringe stand og bliver svær at sælge. Der kan fx nævnes, at biblioteksbygningens tag har været utæt flere steder og bliver lappet løbende – det står snart for en udskiftning. Derudover er der problemer med nedsivning af vand fra kælderen mod vejen.

 

Myndighedskrav:

Center for Ejendomme og Drift præciserer, at en anvendelsesændring fra skolelokaler til bibliotekslokaler er omfattet af byggelovgivningen og skal igennem en konkret myndighedsvurdering. Afhængig af lokalernes fremtidige brug kan en ombygning af rum/installationer blive nødvendig.  Dette i forhold til brand, ventilation og tilgængelighed (handicapforanstaltninger). Evt. krav fra myndigheder er på nuværende tidspunkt ukendt og omkostninger i den forbindelse er derfor ikke medtaget.

 

Skolen har i uge 41 indkaldt til et møde d. 9. oktober 2014, hvor en bygningskonsulent fra Bygnings- og boliggruppen deltager. Herved gives mulighed for at hjælpe i sagen således, at evt. omkostninger i forbindelse med anvendelsesændring/evt. kommende myndighedskrav kan blive vurderet og beregnet. Der er brug for den nødvendige tidsramme til at undersøge sagen og udføre de nødvendige beregninger.

 

Ejendomsservice har kontaktet byggemyndighederne og fået oplyst, at sagen skal igennem en konkret vurdering. Der skal søges byggetilladelse. Det er Ejendomsservice, som bygningsadministrator, som er bemyndiget til at søge byggetilladelse. Evt. krav fra myndighederne skal udføres, inden der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Det medfører, at man skal afvente at byggemyndighederne har behandlet sagen færdigt, inden man må bruge lokalerne til den nye anvendelse.

 

Bygningsbudget:

Bygningsbudget for Aakirkeby bibliotek Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

Ved at flytte biblioteket over til Hans Rømer Skole afdeling Aaker, skal det afklares om borgerservice forbliver i biblioteksbygningen. Ved at borgerservice fortsat gør brug af bygningen, skal bygningen fortsat driftes og bygningsbudgettet vil derfor ikke være disponibelt.

 

I tilfælde af, at bygningen tømmes for brugere, skal der afsættes tomgangsudgifter for 88.300 kr. indtil bygningen kan afhændes. Der vil i 2015 være en øget tomgangsudgift på 60.000 kr. til rengøring, i det der er 6 måneders varsel på opsigelsen af rengøringskontrakten med ekstern leverandør.

 

Center for Ejendomme og Drift oplyser, at lokalhistorisk arkivs lokaler, der ligger i tilknytning til det nuværende folkebibliotek i Aakirkeby ikke bygningsdriftsmæssigt er en del af folkebibliotekets bygning. Hvorvidt det kan overvejes at være hensigtsmæssigt også at flytte lokalhistorisk arkiv til skolen undersøges nærmere, men er ikke en forudsætning for nærværende sag.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde med Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse

00.15.02G01-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Som led i processen med at fastlægge vision og mål for beskæftigelsesindsatsen, er der aftalt et dialogmøde mellem Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og lederne i Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Formålet med dialogmødet er blandt andet at sætte rammerne for målstyring med fokus på allerede fastsatte mål, nye mål og resultater i indsatsen frem for på processer, som skal være med til at sikre en fortsat bedre indsats, øget effektivitet og understøtte en langsigtet positiv påvirkning af økonomien.

Der ud over skal dialogmødet danne rammen for udmøntning af den besparelse på 4,5 mio. kr. som er besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 på beskæftigelsesområdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til udvalget, at

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I KL’s anbefaling til styring af beskæftigelsesområdet[1], som bl.a. er afsættet for det vedhæftede notat, anbefales, at medarbejderne medinddrages, når målene opsættes, og at der skabes tæt sammenhæng i målhierarkiet, så de politiske mål kan nedbrydes til handlingsorienterede mål på team og indsats niveau.

                    

 

 

 

Målene skal være kvantificerbare, og ledelsen vil løbende følge op på nøgletal og være i dialog med medarbejderne i forhold til at opnå målopfyldelse, og afrapportere aftalte nøgletal til det politiske udvalg med henblik på opfølgning og evt. tilretning hvis rammebetingelser eller lovgivning ændres.

 

 

Målstyring som afsæt for resultater betyder:

 

For at kunne fastsætte de rigtige mål, er der aftalt et temamøde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og ledelsen af Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

Til brug for denne proces er der udarbejdet et notat indeholdende følgende:

1)      Rammer(§ og kr.)

2)      Oversigt over udfordringer for de enkelte ydelsesområder(målgrupper, status, økonomi)
- Dagpenge
- Langtidsledighed
- Kontanthjælp
- kontanthjælp UNGE
- Sygedagpenge
- Fleksjob/Ledighedsydelse
- Førtidspension
- Besparelsespotentiale(udvikling)

3)      Oversigt - Tilbudsvifte/pris samt oversigt over type af tilbud/uddannelse

Notat er vedhæftet som bilag sammen med Beskæftigelsesplan 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Beskæftigelsesplan 2015 (DOCX)

2.
Beskæftigelsesregionens høringssvar (PDF)

3.
Tilbudsanalyse 2014 (DOC)

4.
Notat Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.14G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 viser på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på den overførbare bevilling på 0,2 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 13,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 13,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at der overføres 2.000.000 kr. fra puljen til sociale fleksjobs på den overførbare bevilling til ledighedsydelser på den ikke-overførbare bevilling

c)    at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.792.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

a) Taget til efterretning b) og c) anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften

 

Drift

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som vedr. Social- og Sundhedsudvalget, forventes et mindreforbrug på den ikke-overførbare bevilling på 15,8 mio. kr. i 2014, svarende til 5,2 % af det korrigerede budget. I forhold til sidste budgetopfølgning ses en forbedring på 2,9 mio. kr.

 

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som vedrører Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forventes samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 0,2 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 13,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive 13,2 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2014.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2014 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 0,2 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 13,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive 13,2 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

-223

2.792

13.381

13.158

2.792

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

-223

2.792

13.381

13.158

2.792

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
EBU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Fokusopfølgning pr. 31. oktober 2014

00.30.14G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der forelægges fokusopfølgninger på overførselsområdet pr. 31. oktober 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sygedagpengeområdet følger budgettet og der forventes ikke de store udsving resten af året, der tages dog forbehold for implementeringen af den nye sygedagpengereform, som delvis træder i kraft fra 1. juli 2014, og hvor lovgivningens betydning for bevillingspraksis endnu ikke kendes.

 

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug, som dels følge af kontanthjælpsreformen og den ydelsesreduktion der er indført for udvalgte målgrupper, og dels er en følge af at flere unge er påbegyndt og fastholdt i uddannelse.

 

Udgiften til førtidspension er som forventet faldende, dels som følge af fleks- og førtidspensionsreformen, den demografiske udvikling på Bornholm, samt en aktiv indsats som fastholder langt flere i fleksjob, hvor specielt fleksjob på 5-12 timer har medført flere borgere fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed et højere forsørgelsesgrundlag, samtidig med at dette er billigere for kommunen og sikrer et bedre skatteudskrivningsgrundlag.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Fokusopfølgning overførselsområdet oktober 2014 (PDF)

2.
Fokusopfølgning sygefravær oktober 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Integration

00.10.00Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I løbet af 2014 er der kommet betydeligt flere udlændinge omfattet af integrationsprogrammet end tidligere, da kvoten af flygtninge, som kommunen skal modtage, er steget væsentligt. Dette forventes at fortsætte i 2015. Dette medfører et stigende behov for sagsbehandling bl.a. vedr. visitation til danskuddannelse, sundhedstjek, integrationsplan med aktiveringstilbud/ praktikker samt arbejdet med midlertidig og permanent boligplacering.

Der er derfor behov for en øget indsats for fortsat at sikre et optimalt integrationsforløb. Da der samtidig er tale om en betydelig stigning i antallet af børn, enten som direkte er omfattet af det stigende antal kvoteflygtninge, eller som følge af ansøgning om familiesammenføring, vurderes der også behov for at ansættelse af en familiekonsulent, som kan sikre de bedste muligheder for børnenes integration og trivsel, og som påtænkes at arbejde på tværs af Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse, Center for Familier og børn samt Center for Skole, kultur og fritid.

 

Formålet er at sikre et så optimalt integrationsforløb som muligt, således at der er flest mulige som opnår uddannelse/job og dermed også er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til udvalget, at

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse har udarbejdet et oplæg med 2 forslag, som skal styrke modtagelsen af ny-ankomne flygtninge og forbedre integrationen af borgere omfattet af integrationsloven på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forbedre integrationen af børn af integrationsflygtninge.

 

I år har integrationsafdelingen modtaget mere end 100 borger, og der kommer yderligere 8 den 1.dec.2014. Tidligere har vi modtaget ca. 30-35 om året, som oftest kom mere samlet.

Nu kommer de hver måned og suppleres med modtagelse af familiesammenførte som kommer drypvis.

 

Foruden dette varetages sagsbehandling for borgere fra EU og borgere uden for EU som på anden vis har opholdstilladelse, via EU-lovgivning eller familiesammenføring, hvor det specielt er opgaver i forhold til sprogundervisning og anden integration til arbejdsmarkedet.

 

Til dette er der ansat et årsværk i Jobcenteret + mentor, og to årsværk i borgerservice og ydelser til den sociale integration.

 

Med den nuværende tilstrømning af kvoteflygtninge, familiesammenførte samt udenlandsk arbejdskraft i øvrigt, er der behov for yderligere ressourcer til at sikre en optimal integration af både børn og voksne, med henblik på at alle kan komme til at indgå som aktive samfundsborgere og opnå beskæftigelse på Bornholm.

 

Det er afgørende med en tidlig indsats i integrationsperioden, da erfaringen fra tidligere viser, at de mest ressourcestærke flygtninge (med uddannelse) flytter straks efter integrationsperioden udløb(3 år) til områder i Danmark, hvor man i højere grad kan opnå ansættelse. Specielt i den syriske gruppe af flygtninge, er der en del med uddannelse, hvor det bliver vigtigt at hjælpe disse flygtninge med at få godkendt deres uddannelse, og evt. lagt en plan for hvordan de kan supplere deres uddannelse, hvis dette er nødvendigt for at opnå godkendelse jf. dansk lovgivning. Indsatsen skal derfor også ses sammen med muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

 

Forslag 1)
At der ansættes en integrationsmedarbejder, som skal styrke indsatsen for ny-ankomne flygtningen med henblik på den kortets mulige vej fra ankomst i lufthavnen til flygtningen er på vej i arbejde eller uddannelse, og er især begrundet i en stigning på næsten 75 % i antallet af flygtninge fra 2013 til 1014, hvilket forventes at stige yderligere i 2015.

At finansiering finder sted ved det øgede grundtilskud.

Forslag 2)

At der ansættes en familiekonsulent for at styrke de tilbud, som gives til børn af integrationsflygtninge som er omfattet af integrationsloven, med henblik på forebyggende tiltag, som kan sikres en optimal integration for både voksen og barn.

Der vedhæftes bilag med beskrivelse af mulige arbejdsopgaver for familiekonsulenten.

De foreslåede ansættelser forventes som helhed at medføre, at flere borgere omfattet af integrationsloven kommer i beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og dermed reducere antallet af integrationsflygtninge som overgår til offentlige forsørgelsesydelser, efter afsluttet integrationsperiode.

At finansiering finder sted via 100 % statstilskud til både familiekonsulent og de tilbud som iværksættes i henhold til Serviceloven.

 

I nedenstående tabel fremgår antallet af modtagne flygtninge i Bornholms regionskommune i 2013/2014.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Antal personer, gennemsnitlig  varighed og fuldtidspersoner.

 

Jan-sep 2013

Jan-sep 2014

Ændring, pct.

Antal personer1

 

 

 

-       Bornholm

   56

  101

        80,4

Valgt sammenligningsgrundlag

Fredensborg, Frederiksberg, Frederikshavn/Læsø, Halsnæs, Hjørring, Kolding, Køge, Mariagerfjord, Morsø, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Sønderborg, Thisted, Vejle, Vesthimmerland og Aalborg.

_

_

        35,7

Antal fuldtidspersoner2

 

 

 

-       Bornholm

   65

   93

        43,9

-       Valgt sammenligningsgrundlag

_

_

        32,8

Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen3

 

 

 

-       Bornholm

  0,3

  0,4

         0,15

-       Valgt sammenligningsgrundlag

  0,2

  0,3

         0,15

Gnsn. varighed, uger4

 

 

 

-       Bornholm

 45,0

 35,9

       -20,2

-       Valgt sammenligningsgrundlag

 40,3

 39,4

        -2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Af følgende analyse fra LG Indsigt fra 2013 fremgår det, at Bornholms Regionskommune har en både relativ billig og effektiv integrationsindsats.

 

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en højere indtægt på grundtilskud, som kommunen modtager pr. person i integrationsperioden, som følge af de øgede kvoter.

Der forventes øgede indtægter som følge af øgede resultattilskud, ved flere personers ansættelse i job, uddannelse og gennemførelse af dansk uddannelse.

Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet

Kommuner kan modtage resultattilskud fra staten, når en udlænding, der er eller har været i introduktionsprogram, opnår bestemte integrationsresultater.


Rådighedsbeløb

Henvisning

Sats

Rådighedsbeløb for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb

§ 45, stk. 4 og stk. 5

82.042 kr. pr. år

 

Resultattilskud

Henvisning

Sats

 

 

Ordinær beskæftigelse

§ 45, stk. 8, nr. 1

46.880 kr. engangsbeløb

Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse

§ 45, stk. 8, nr. 2

46.880 kr. engangsbeløb

Bestået danskprøve

§ 45, stk. 8, nr. 3 og 4

35.161 kr. engangsbeløb

 

Forventet niveau for grundtilskud, som følge af flere borgere omfattet af integrationsloven:

                                                2013 = 2.306.715 kr.
                                                2014 = 3.017.616 kr.
                                                2015 = 3.502.590 kr.

Grundtilskud øges således fra 2013 til 2015 med kr. 1.195.875, som skal dække de merudgifter der er til administration, sprogskole o.lign.

Derudover er borgere, som har været omfattet af integrationsloven, desværre overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet, hvorfor en forbedret integrationsindsats også må forventes at sænke udgifterne til offentlig forsørgelse, efter afslutning af den 3 årige integrationsperiode.

Den foreslåede familiekonsulent vil blive finansieret 100 % via refusion fra staten, mens den foreslåede opnormering med en integrationsmedarbejder vil skulle finansieres via førnævnte grundtilskud og færre forsørgelsesudgifter, og vil udgøre en udgift på kr. 450.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunen kan få refusion for udgifter til familiekonsulenter, som benyttes efter servicelovens § 11 i den forebyggende indsats for flygtningefamilier i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, jf. svar fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold[2].

 

Der ydes 100 % refusion efter serviceloven § 181, når forældrene er under den treårige introduktionsperiode.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I nedenstående tabel fremgår antallet af modtagne flygtninge i Bornholms regionskommune i 2013/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Notat Familiekonsulent i integrationsindsatsen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Status på dialogen med Integrationsrådet

00.01.00A30-0055

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Resumé

I sit møde den 9. oktober 2014 godkendte kommunalbestyrelsen Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling om at opretholde Integrationsrådet. Udvalget besluttede desuden at indbyde Integrationsrådet til en dialog om den fremtidige virksomhed.

 

På kommunalbestyrelsens møde den 20. november 2014 udpeges politiske repræsentanter til Integrationsrådet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

2 repræsentanter fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholdt den 10. oktober 2014 et dialogmøde med formanden og repræsentanten for Bornholmske Flygtningevenner i Integrationsrådet i den sidste periode, hvor det blev drøftet hvordan man i fællesskab kommer videre med et nyt integrationsråd.

 

Der var enighed om behovet for en forventningsstemning som fælles grundlag for det kommende samarbejde med Integrationsrådet som en brobygger i integrationsindsatsen.

 

De politiske repræsentanter til Integrationsrådet udpeges på kommunalbestyrelsens møde den 20. november 2014. Resten af medlemmerne vil formentlig kunne udpeges af kommunalbestyrelsen tidligt næste år. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger, eller andre tilsvarende personer i kommunen, samt blandt personer med tilknytning til arbejdsmarkedets parter, skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen.

I begyndelsen af december arrangeres et informationsmøde om valget til Integrationsrådet og indstilling af repræsentanter.  Konkret vil det være en god start på samarbejdet om de af kommunalbestyrelsen udpegede politiske repræsentanter og suppleanter deltog i dette møde, for at fortælle om hvordan kommunalbestyrelsen fremadrettet vil bruge Integrationsrådet i integrationsindsatsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Udenlandsk arbejdskraft og rekruttering

15.40.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

På området vedrørende rekruttering af kvalificeret arbejdskraft har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget sat følgende målbeskrivelse 2014-2017: Sikre kvalificeret arbejdskraft til offentlige og private virksomheder på Bornholm.

 

Herunder indgår følgende initiativer, opgaver og projekter:

 

 

·         Alle unge der forlader Bornholm skal vide, hvilke erhvervsmuligheder de kan vende tilbage til

·         Alle jobåbninger skal være synlige og der skal arbejdes for at alle jobs annonceres på jobnet, så de er synlige for alle danskere. Forsøget med Næste-stop-Bornholm fortsætter

·         Et forsøg med at synliggøre jobåbninger systematisk i udlandet skal forsøges i et EU-projekt

·         Antallet af private arbejdspladser skal vokse med 5 % i forhold til 2014

 

 

 

 

Som led i arbejdet med at organisere en indsats for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til de bornholmske virksomheder i fremtiden, gives der en status på udenlandsk arbejdskraft med ansættelser i virksomheder på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Ifølge Jobindsats modtog 754 personer en lønindkomst fra én eller flere virksomheder i Bornholms regionskommune i perioden januar til august 2014. Heraf havde 534 personer bopæl i Danmark, og 229 personer pendlede over landegrænsen. Det er en stigning på 40 % siden 2010.

 

Det fremgår af bilag indenfor hvilke områder der primært sker ansættelser. 

 

Fra EU området er det ud over de nordiske lande, Polen, Tyskland, Tjekkiet og Litauen med flest beskæftigede på Bornholm. Fra 3. verdenslande er det Burma/Bhutan, Thailand, Ukraine.

 

Dette uddybes af bilag.

 

              

 

Som bilag er vedlagt uddybende oplysninger om udenlandsk arbejdskraft i Bornholms Regionskommune.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Udenlandsk arbejdskraft. Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark (XLSX)

2.
Udenlandsk arbejdskraft. Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark. Brancher (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Godkendelse af LAG-Bornholm udviklingsstrategi

04.21.00P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

LAG-Bornholm fremlægger ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune i forhold til, om strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de kommunale- og regionale udviklingsstrategier.

Tidsfristen for udviklingsstrategien i forhold til Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter er den 1. december 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      at ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” anbefales godkendt ved at borgmesteren af hensyn til tidsfristen overfor ministeriet træffer en formandsafgørelse

-      at kommunalbestyrelsen orienteres

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Godkendelse ved borgmesteren anbefales.

Sagsfremstilling

LAG-Bornholm fremlægger ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune i forhold til, om strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de kommunale- og regionale udviklingsstrategier, jf. § 11 stk. 7 i henhold til Bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

 

LAG-Bornholm vil med sin nye, fokuserede udviklingsstrategi frem mod 2020 bidrage til, at Bornholm og bornholmerne opnår en stærkere indre sammenhængskraft og et styrket tilhørsforhold og en styrket tiltrækningskraft overfor folk, der endnu ikke har fast bopæl øen.

 

Ud fra en forhåndsvurdering af øens særlige styrkepositioner har LAG-Bornholm udpeget tre tematiske udviklingsmiljøer, inden for hvilke investeringerne vil blive koncentreret.

 

To af disse relaterer sig til erhvervsudvikling og jobskabelse:

Bioøkonomi – fokuserer eksempelvis på biomasse, ressourceforvaltning og lokale fødevarer.

Oplevelsesøkonomi – fokuserer på potentialer indenfor outdoor-turisme, en mangfoldig eventkultur, kunsthåndværk og andre besøgsvirksomheder m.m.

 

Det tredje udviklingsmiljø relaterer sig til øens tiltrækningskraft som bo-, opholds- og oplevelsessted:

Kultur, identitet og sociale mødesteder er nøgleord, der understøtter fællesskabet, og som bidrager til sammenhængskraften og det styrkede tilhørsforhold til Bornholm, LAG-Bornholm vil arbejde for.

 

Under forberedelse af en ny udviklingsstrategi er det ydermere blevet klart, at der er et stort ønske om en udvikling, der baserer sig på et fælles værdigrundlag med udspring i en grøn og bæredygtig ø – Bright Green Island. LAG-Bornholm vil i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune, erhvervsfremmeaktører, foreningsliv, borgere og erhverv udvikle dette fælles værdigrundlag. LAG-Bornholm anser det fælles værdigrundlag for at være essentielt i arbejdet omkring øens tiltrækningskraft og den brandingværdi, øens produkter vil kunne udnytte i arbejdet med en øget værdiskabelse.

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse vurderer, at LAG-Bornholms udviklingsstrategi 2014-2020 er i overensstemmelse med og understøtter henholdsvis de kommunale- og regionale strategier.

 

Vurderingen bygger på den nuværende strategi, Bornholms Udviklingsplan (RUP), der også indeholder Bornholms kommuneplanstrategi. Således spiller LAG´ens satsning på Bright Green Island fint i tråd med den nuværende Regionale Udviklingsplans (RUP) delvision om en Grøn-ø. Endvidere indeholder den nuværende Regionale Udviklingsplan en delvision om et godt og aktivt liv for alle, der ligger fint i tråd med LAG´ens tematiske udviklingsmiljø om øens tiltrækningskraft som bo-, opholds- og oplevelsessted, hvor kultur, identitet og sociale mødesteder er nøgleord.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” er ligeledes forelagt til godkendelse i Bornholms Vækstforum den 24. november 2014 for så vidt angår om LAG strategien er i overensstemmelse med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi.

 

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Brev fra LAG-Bornholm 12. november 2014 (DOCX)

2.
Lokal udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020. November 2014 (DOC)

3.
E - analyse af området - bidrag til socioøkonomisk beskrivelse og SWOT - endeligt pr 7 nov 2014 (DOCX)

4.
Finansieringsplan for LAG-Bornholm - Landdistriktsprogrammet 2014-2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Oplæg til opfølgning på Bright Green Island - Forslag til mål, temaer for indsatser samt eksempler på konkrete indsatser

24.00.00G01-0221

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I forlængelse af Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets behandling og drøftelse af oplægget til opfølgning på Bright Green Island-strategien den 29. okt. 2014, omfatter dette notat næste skridt i den vedtagne proces: Oplæg til mål, temaer for indsatser samt eksempler på konkrete indsatser, som kan sættes i værk. Endvidere indeholder sagsfremstillingen et oplæg til BRK´s fremadrettede rolle.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller at

·         udvalget drøfter det videre oplæg, herunder en drøftelse med Teknik- og Miljøudvalget,

·         godkender BRK´s fremadrettede rolle,

·         og i forlængelse heraf godkender, at BRK nedsætter en projektorganisering med henblik på at søge bl.a. Bornholms Vækstforum om midler til at iværksætte nogle af de konkrete initiativer.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Erhverv- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 29. okt. 2014 blev det fremhævet, at en revitaliseret Bright Green Island-strategi bør løse flere af Bornholms udfordringer end blot at skabe et nyt og moderne image. Oplægget indeholdt derfor en bredere tilgang. Fokusset ligger i at koble såvel det økonomiske system, det sociale system og det økologiske system. Dette vil være forudsætningen for at skabe den nødvendige modstandskraft (resiliens) i et samfund over for bl.a. globaliseringens forandringer. Bæredygtighed og levedygtighed går således hånd i hånd. Kerneproblemet, som er forårsaget af globaliseringen, er identificeret som, at Bornholm er under pres og mangler et fælles værdigrundlag til at styrke sammenhold og fælles stolthed. Det afstedkommer, at såvel vores image, vores natur som væksten på øen er truet.

 

 

Mål

Målet for Bright Green Island bør afspejle den problemstilling, som der er adresseret. Derfor kan målet for Bright Green Island være at italesætte et nyt sæt af værdier, der kobler flere systemer mellem menneske og natur for at skabe et modstandsdygtigt (resilient) samfund. Dette har til formål dels at styrke øens konkurrenceevne, sikre dets ressourcegrundlag i naturen samt underbygge et mere bæredygtigt image.

 

Målet afspejler, at der vil blive brug for en lang ”knagerække at hænge” de forskelige indsatser op på. Det skyldes, at der kræves en meget bred tilgang til den kulturændring, der her lægges op til. Det er derfor vigtigt, at en revitaliseret Bright Green Island strategi er helhedsorienteret. Det vil sige, at det kan agere som en paraply, for et bredt spektrum af indsatser. Disse kan såvel kommunen selv som andre relevante aktører på Bornholm iværksætte.

 

Temaer for indsatser

Der kan identificeres et behov for to overordnede temaer i forhold til at opnå målsætningen for Bright Green Island: Kommunikation og Innovation. Disse kan hver især underopdeles i yderligere to kategorier. Kommunikation kan dels handle om profilering dels om at skabe forståelse for en kulturændring gennem identitetsskabelse. Innovation kan handle om produkt- og serviceudvikling samt bæredygtig ressourceforvaltning. Under disse 4 underkategorier (profilering, identitetsskabelse, produkt- og service udvikling samt ressourceforvaltning) kan mange indsatser sættes iværk. I det følgende er nævnt en række eksempler, men skal ikke opfattes som udtømmende. Forandringen, som der her med Bright Green Island lægges op til, er en proces, som vil tage tid. En revitaliseret Bright Green Island strategi bør strække sig til 2030. Nogle af indsatserne er markeret et ”(2015)”. Dette skal forstås som et forslag til, at denne indsats bliver projektformuleret i 2015 og evt. igangsat efterfølgende.

 

Profilering

 

Identitetsskabelse

 

Produkt- og serviceudvikling

 

Ressourceforvaltning

 

I den videre proces for kommunikation af et revitaliseret Bright Green Island koncept, kan det overvejes om Bright Green Island navnet skal ændres og i givet fald i hvilken sammenhæng.

 

 

BRK´s rolle

Der er allerede mange aktører på Bornholm, som med indsatser bidrager og fremover ønsker at bidrage til et bredt funderet Bright Green Island. Men disse indsatser har i dag ikke noget overordnet og samlende strategisk ophæng. BRK´s rolle er derfor bl.a. at facilitere, at en sådan strategi tilvejebringes og efterfølgende facilitere, at fremadrettede eksterne indsatser kan finde sted uden, at BRK nødvendigvis involveres yderligere med økonomi eller andre ressourcer.

 

Men BRK bør sikre sig, at ejerskabet til en revitaliseret Bright Green Island strategi bliver forankret så bredt som muligt. Derfor bør BRK tage initiativ til at inddrage flest mulige foreninger og andre organisationer samt facilitere en borgerinddragende proces. Efterfølgende bør BRK have en netværksstyrende funktion, som sikrer en vis koordination mellem de mange initiativer, som refererer til den revitaliserede Bright Green Island strategi.

 

Herudover bør BRK tage initiativ til de tiltag, som synligt kan bakke en Bright Green Island strategi op inden for eget ressort område. Det må gerne være tiltag, som når ud til den enkelte borger fx daginstitutionsområdet. Samtidig bør disse tiltag have en høj grad af brugerdrevenhed for, at der kan skabes mest muligt ejerskab og stolthed (identitet).

 

Teknik- og miljøudvalget forelægges parallelt disse oplæg til opfølgning på Bright Green Island-strategien. Men da Teknik- og miljøudvalget præsenteres for den første del som Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget behandlede ved forrige møde den 29. okt. 2014 efter dagsordenfristen på denne sagsfremstilling, kan der forekomme justeringer, som senest vil blive forelagt ved selve mødet.

Økonomiske konsekvenser

Pt ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Evaluering af deltagelse i jobCAMP 14

00.01.10A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

11

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I KL’s jobCAMP 14 6.-7. november 2014 deltog 5 af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Drøftet.

Sagsfremstilling

KL afholdt jobCAMP 14 den 6.-7. november 2014 under temaet beskæftigelsespolitik i en brydningstid. I jobCAMPen indgik en række oplæg om økonomi og arbejdsmarked, vækst og kvalificeret arbejdskraft, styringen af beskæftigelsespolitikken, skabelse af forandring hos mennesker og skabelse af plads på arbejdsmarkedet, samt motivation som drivkraft. Beskæftigelsesministeren afleverede sine budskaber til kommunerne. Der var debatter med emnerne mangel på job eller mangel på arbejdskraft? og ingen kommunalpolitik uden beskæftigelsespolitik. Desuden 3 sessioner med emnerne vækst og opretholdelse af bæredygtige lokalsamfund i Danmark, bedre service til virksomhederne og helhedsorienteret indsats for svage ledige.

 

Oplægsholdernes præsentationer kan findes på dette link.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordination med andre politikområder

00.17.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Optagelse af et fast punkt på udvalgets dagsordener til behandling af koordinationen med andre politikområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af emner for koordination mellem politikområder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Det fortsatte arbejde med målene koordineres med Børne- og Skoleudvalget og Social- og sundhedsudvalget.

Dafholdes fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget om opfølgning på Bright Green Island.

Sagsfremstilling

Der optages et fast punkt på udvalgets dagsordener, hvor der er lejlighed til behandling af koordinationen med de øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Tilsyn 2014 Sandemandsgården

27.12.16K09-0128

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

14

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

 

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet og oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 23. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets opfattelse, at brugerne af Sandemandsgården er meget glade for deres tilbud, og at de føler, at de går på arbejde, og at det arbejde, som de udfører, er vigtigt.  Sandemandsgården har også gode aktiviteter, til de borgere, som ikke kan deltage i de mere produktionsrettede opgaver. Det er således Tilsynets opfattelse, at Sandemandsgården leverer den ydelse til borgerne, som kan forventes og i forhold til de beslutninger, som der politisk er besluttet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet 2014 ikke givet anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Tilsyn 2014 - dagtilbud i forbindelse med STU

27.12.16K09-0129

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

27-10-2014

15

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres.

Resumé

Jf. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet i tilbuddet og den måde, opgaverne skal udføres på. De gennerelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser, hvor af det fremgår, at kommunalbestyrelsen fører det gennerelle driftsorienterede tilsyn med egne tilbud, som ikke er omfattet om lov om socialtilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at rapporten sendes i høring i Handicaprådet  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014:

Sendes i høring i Handicaprådet, og oversendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Taget til efteerretning.

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet i forbindelse med STU-tilbuddet den 24. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Det er Tilsynets indtryk, at dagtilbuddet som gives i sammenhæng med STU’en opfylder de forventninger og leverer de ydelser, som der er i forbindelse med et tilbud efter servicelovens § 104.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 27. oktober 2014

1.
Tilsynsrapport 2014 - Dagtilbud i forbindelse med STU (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

15

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

-

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Intet.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

16

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

17

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Intet.

 

 

 [1] KL14 anbefalinger til styring af beskæftigelsesområdet http://www.kl.dk/raaderumsportalen/Publikation-14-anbefalinger-til-styringen-af-beskaftigelsesomradet-id94673/?n=0

 

[2]http://dengodemodtagelse.dk/modtagelse/modtagelse/sporgsmal-og-svar-1/kan-kommuner-fa-refusion-for-udgifter-til-familiekonsulenter-som-benyttes-efter-servicelovens-ss-11-i-den-forebyggende-indsats-for-flygtningefamilierKilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA