Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
05-02-2014 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Introduktion til udvalgets arbejdsområde
  åbent 3 Forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 4 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2013
  åbent 5 Uddannelse til Alle - fortsættelse af UTA-udvalget
  åbent 6 Nytteindsats
  åbent 7 Oprettelse af direkte telefonlinje for virksomheder i kommunen
  åbent 8 Ansøgning fra LAG-Bornholm om opretholdelse af bevilling til projektet "LAG-Bornholm mod 2020"
  åbent 9 Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014
  åbent 10 Koordination med andre politikområder
  åbent 11 Den sociale Investeringsfond
  åbent 12 Orientering om arbejdsgruppe om fremtidens erhvervsservice på Bornholm
  åbent 13 Orientering om afgjorte ankesager i 2013
  åbent 14 Sager til orientering
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Pkt. 12 blev behandlet efter pkt. 2.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Introduktion til udvalgets arbejdsområde

00.01.00A00-0067

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

6

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

På baggrund af ny udvalgsstruktur og den igangværende omstrukturering af Bornholms Regionskommunes organisation, er de formelle rammer for udvalgets ansvarsområde endnu ikke fastlagt.

Men på mødet vil der blive givet en indledende introduktion til de områder, som forventes at blive udvalgets ansvarsområde.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at introduktionen drøftes og tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Taget til efterretning og genoptages på næste møde.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil på dette udvalgsmøde blive givet en indledende introduktion til udvalgets arbejdsområde med baggrund i bl.a. de til dagsordenen tilknyttede bilag, og blive lagt op til opfølgende tematiserede introduktioner i de kommende udvalgsmøder, samt for udvalgets besøg i tilbud, virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.v.

 

På mødet vil der blive givet en indledende introduktion til følgende områder, som forventes at blive udvalgets ansvarsområde:

 

Herudover udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om bl.a. beskæftigelsesplaner, samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

 

Som en del af introduktionen, vil Lotte Helms, på baggrund af hendes plads i Beskæftigelsesudvalget i seneste valgperiode, beskrive de 10 mest centrale sager der er behandlet i udvalget, og initiativer rejst af og fulgt op på af udvalget i seneste valgperiode.

 

Den øvrige introduktion vil blive givet af Karen-Margrethe Hansen Bager og Allan Westh.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
Intro til beskæftigelsesområdet og erhvervsområdet (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.22.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2014

4

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 2014 – 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. januar 2014:

Godkendt, således at der til § 2, stk. 2 tilføjes: Møderne kan kun ændres ved enighed herom. Genoptages på næste møde.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:
Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til § 20 stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 fastsætter udvalget selv sin forretningsorden.

Der er udarbejdet forslag til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for perioden 2014 – 2017.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er vedlagt et tilrettet udkast til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2014

1.
Udkast til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2014-2017 (DOCX)

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

2.
Tilrettet udkast til forretningsorden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. december 2013

00.30.14G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Planudvalget fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at fokusopfølgningen tages til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Analyse på baggrund af bogføringen, samt øvrige data hentet direkte fra eksterne kilder eller udarbejdet af områderne.

 

Bogføringen for 2013 er endnu ikke afsluttet og derfor er forbrugstallene pr. 31. december 2013 i fokusopfølgningerne ikke endelige. Det fremgår af de enkelte opfølgninger hvilken dato forbruget pr. 31. december 2013 er gjort op.

 

Følgende områder er med i denne i denne fokusopfølgning: Overførselsområdet og Sygefravær.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
Fokusopfølgning på overførselsområdet pr. 31. december 2013 (PDF)

2.
Fokusopfølgning på sygefravær pr. 31. december 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Uddannelse til Alle - fortsættelse af UTA-udvalget

00.17.00P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2010 at nedsætte et rådgivende § 17, stk. 4-udvalg – Uddannelse til Alle, det såkaldte UTA-udvalg - til at stå for koordinering af den samlede indsats på ungdomsuddannelsesområdet på Bornholm. Det blev besluttet, at udvalget skulle fungere i en fireårig periode, og der skal nu tages stilling til, om udvalget skal fortsætte.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at UTA-udvalget fortsætter med de tilpasninger, der fremgår af sagsfremstillingen.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Anbefales. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler at der er et særligt fokus på de 25-30årige, som er overrepræsenterede i ledighedstallene.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. marts 2010 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg – UTA-udvalget - til at stå for koordinering af den samlede indsats på ungdomsuddannelsesområdet på Bornholm. Det blev desuden besluttet, at udvalget skulle fungere i fire år, og det er derfor nu aktuelt at vurdere, om udvalget skal fortsætte.

For at sikre en fortsat stærk politisk forankring af arbejdet med ungdomsuddannelser og forskellige problemstillinger relateret hertil og samtidigt have et samarbejdsforum for erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner Bornholms Regionskommune på unge-området foreslås det, at UTA-udvalget fortsætter i endnu en fireårig periode.

 

Det nuværende UTA-udvalg består af borgmesteren, formændene for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, samt 2 repræsentanter for arbejdsgiverorganisationerne, 2 repræsentanter for lønmodtagerorganisationerne (FTF/LO), 1 repræsentant fra Ungdommens uddannelsesvejledning og 2 repræsentanter fra relevante uddannelsesinstitutioner.

 

UTA-udvalget foreslås udvidet med formanden for Socialudvalget og andre relevante aktører i forhold til uddannelse og erhvervsliv, samt fra Business Center Bornholm.

 

Hidtil har områdechefen for Borgere og Beskæftigelse og projektleder for UTA-projektet betjent udvalget og også deltaget på møderne.

Hvis dette ændres, bør Centerchefen for Erhverv, Uddannelse og beskæftigelse også have en plads i udvalget.

 

Styregruppe for UU:

UTA-Udvalget er i sin nuværende funktion tiltænkt en strategisk rolle, hvor der på baggrund af løbende afrapportering af fx udvikling indenfor uddannelsesvalg, demografisk udvikling, arbejdsmarkedets behov mm. tværsektorielt kan drøftes de nødvendige tilretninger, som skal foretages og besluttes i de respektive virksomheder/kommune/institution, men hvor udvalget kan være stedet, hvor inspirationen hentes ind inden en egentlig beslutningsproces.

 

UTA-Udvalget er derfor også tiltænkt en funktion som styregruppe/referencegruppe for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning), såfremt udvalget oprettes i den nye valgperiode.

 

Der vil samtidig blive oprettet et tværfagligt vejledningsforum, hvor de praktiske aftaler mellem kommune, uddannelsesinstitutioner m.fl. skal aftales.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
UTA 2.0 (PDF)

2.
Kort smiley-status på delprojekterne i UTA (DOC)

3.
Projektkatalog UTA (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Nytteindsats

15.20.00P22-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

6

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der er indgået politisk aftale om reform af kontanthjælp. Lovgivningen er trådt i kraft pr. den 1. januar 2014.

 

En af de nye muligheder i forbindelse med reformen er muligheder for ”nyttejobs” og ”nytteaktivering”, der i aftaleteksten omtales som ”nytteindsats”.

 

Af aftaleteksten fremgår følgende:

 

  1. ”Uddannelsesparate unge … den unge skal i videst mulig omfang … forsørge sig selv frem til uddannelsesstart. For de åbenlyst uddannelsesparate … skal nytteindsats iværksættes hurtigst muligt og fortsætte, indtil den unge overgår til ordinær uddannelse....”

 

  1. Jobparate voksne og unge med uddannelse… skal arbejde for deres kontanthjælp, … de første tre måneder kan kommunen altid iværksætte en nytteindsats, når kommunen vurderer, at det er relevant… de aktive tilbud, består af krav om at arbejde for kontanthjælpen i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller i et løntilskudsjob. Indsatsen skal i videst muligt omfang rettes mod det private arbejdsmarked.”

 

På denne baggrund er der udarbejdet forslag til strategi for nytteindsats i Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til strategi for nytteindsats drøftes og godkendes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Strategi for unge op til 30 år godkendt. For 30-64årige godkendt strategi 2.

Der sendes dispensationsansøgning for rimelighedskravet til LBR. Jonna Nielsen kan ikke medvirke til at sende dispensationsansøgning.

Sagsfremstilling

Hvad er nytteindsats?

Af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats fremgår det, at:

”Virksomhedspraktik i form af nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Indholdet af opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere.

Ved offentlige arbejdsgivere forstås

1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,

2) statsinstitutioner og

3) organisationer, foreninger, selskaber, institutioner o.l., og hvis udgifter dækkes med mindst 50 pct. af offentlige tilskud.

Nytteindsats kan ud over de opgaver, der efter gældende regler kan udføres af kommunen, bestå af servicearbejde for borgere, som kan dokumentere ikke selv at være i stand til at udføre det pågældende arbejde på grund af fysiske eller psykiske begrænsninger.

 

Ved vurderingen af, om servicearbejde for den enkelte borger er konkurrenceforvridende, skal indgå, at arbejdet ikke kan forventes at blive udført som almindeligt lønnet arbejde for borgeren.

 

En ydelse, som er en del af kommunens serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for reglerne om hjælp i servicelovens § 83.”[1]

 

Af aftaleteksten fremgår det, at:

 ”Nytteindsats er job på kommunale arbejdspladser. Nytteindsats kan maksimalt have en varighed på 13 uger og er omfattet af rimelighedskravet, som gælder for virksomhedspraktik og løntilskud… Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.”

 

Nytteindsats er derfor i langt overvejende grad det samme som en virksomhedspraktik eller et løntilskud, blot forbeholdt de kommunale arbejdspladser, f.eks. praktik som pædagogmedhjælper i et børnehus i 13 uger.

 

Indsatsen frem til nu:

Pr. 1. januar 2014 og frem til oplægget har været drøftet med udvalget, benytter Jobcenter Bornholm derfor de eksisterende aftaler for praktikker og løntilskudspladser, til de borgere som er i målgruppe for nyttejobs. Alle borgere modtager derfor den indsats de har ret til/er forpligtiget til jf. gældende lovgivning.

 

Hvor mange er omfattet på Bornholm?

Nytteindsats omfatter åbenlyst uddannelsesparate og jobparate unge samt jobparate voksne. Indsatsen kan iværksættes fra dag 1, hvis det vurderes relevant, men skal iværksættes senest ved 1 måneds ledighed straks for de ”åbenlyst uddannelsesparate” og skal i værksættes for jobparate senest ved 13 ugers ledighed på kontanthjælp. I forhold til den tidligere matchmodel, vil der typisk være tale om alle match 1’ere på kontanthjælp uanset alder. Samtidig er det dog ikke muligt at konkretisere hvor mange der vil være omfattet af indsatsen fra 0. 13. uge, da dette beror på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation.

 

Af følgende skema fremgår det forventede omfang for nytteindsatsen.

Målgruppen består oktober 2013 af:

I alt 183 borgere i målgruppen.

54 borgere over 30 år kan komme i nytteindsats ved tvivl om rådighed eller hvis det vurderes relevant

46 borgere under 30 år kan komme i nytteindsats, hvis det vurderes relevant, eller hvis de vurderes at være "åbenlyst uddannelsesparate"

14 unge skal i nytteindsats

47 voksne skal i nytteindsats

Den aktuelle situation januar 2014:
Der er p.t. ca. 50 unge i visitationskategorien ”åbenlyst uddannelsesparate” og dermed principielt i målgruppen for nytteindsats.

Hvilken indsats modtager gruppen i dag?

Mange af ovennævnte borgere er i et tilbud i dag, og skal derfor ikke også have en nytteindsats. Dette både fordi målgruppen er prioriteret i beskæftigelsesplanen, og fordi Beskæftigelsesudvalget i forvejen har prioriteret en aktiv linje.

 

Vurdering af behov for nytteindsats

Ud fra et foreløbigt skøn forventer jobcentret at der i løbet af et år vil være ca. 200 borgere i målgruppen for nyttejob.

Det vurderes ikke, at det konkrete behov for nytteindsatspladser vil stige signifikant for gruppen af unge under 30 år, som er åbenlyst uddannelsesparate, men der kan opstå behov for at oprette nytteindsatspladser til en gruppe af borgere, hvor der er tvivl om rådigheden for arbejdsmarked og/eller uddannelse.

 

Af de der skal i nytteindsats efter 4 (1 måned) hhv. 13 uger, er det jobcentrets vurdering, at en stor del vil kunne placeres ved eksisterende aftaler omkring praktikker og løntilskudsjob, dog vil der kunne opstå behov for at indgå aftaler på særlige områder.

 

Forventninger til omfang

Af reformen fremgår det, at borgerne får ret til at indgå i praktikker og løntilskud hvis de selv finder virksomheden. Samtidig vil en meget tidlig nytteindsats (f.eks. fra ca. 2. uge) bevirke et fald i antallet af borgere på kontanthjælp match 1.

 

Det er derfor vurderingen, at en stor del af de borgere der står overfor at skulle i nytteindsats, i langt højere grad end i dag, vil gøre en selvstændig indsats for at gå i uddannelse, finde et arbejde eller et virksomhedsrettet tilbud.

 

Det beregnede behov på 200 virksomhedsrettede tilbud i form af nytteindsats kan derfor vise sig at være en del mindre i praksis.

 

Hvilken nytteindsats kan der være tale om?

Nytteindsats er som tidligere beskrevet i høj grad det samme som ”praktikker mv. på de kommunale arbejdspladser”. Dvs. virksomhedspraktikker i offentlige institutioner, centrale stabe mv.

 

Strategi forslag Unge op til 30 år

 

Nytteindsats som afklaring til uddannelse/Job
Det vurderes, at der er gode muligheder for at udnytte de eksisterende aftaler om praktikker på de kommunale arbejdspladser, og virksomhedspraktik på disse arbejdspladser benyttes også allerede der, hvor dette giver mening for den enkelte ledige.

 

Eksempel 1:
En ung ledig, der gerne vil være social- og sundhedshjælper, kan fx få tilbudt en praktik i form af nytteindsats i Plejehjem- og centre, hvor denne i en periode deltager i forefaldende opgaver. Dette med henblik på at udvikle og fastholde arbejdsidentitet samt motivere til arbejde eller ordinær uddannelse. Formålet med nytteindsats i disse situationer er at fastholde den unges realistiske uddannelsesplan og den unges uddannelsesvalg – og også gerne kvalificere dette valg i praksis.

 

Det er jobcentrets vurdering, at såfremt der til denne gruppe arbejdes med nytteindsats, der ikke er i overensstemmelse med den enkeltes uddannelsesplan, vil være en stor risiko for at de unge vælger enten at opgive deres uddannelsesplan eller vælger at fraflytte Bornholm for at forfølge deres uddannelsesplan et andet sted i landet, hvor den uddannelse, de ønsker at starte på, har en tidligere startdato.

 

Nytteindsats som rådighedsvurdering i forhold til uddannelse/Job

Et andet formål med nytteindsats kunne anlægges i forhold til den gruppe af ledige, hvor jobcentret som led i kontaktforløbet vurderer, at der kan være tvivl om, hvorvidt den ledige reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. I disse situationer vil jobcentret kunne afprøve den lediges rådighed via et tilbud om nytteindsats. I sådanne tilfælde vil hensynet til, hvorvidt indholdet af nytteindsatsen, er i overensstemmelse med den lediges beskæftigelsesmål, erfaringer, kvalifikationer, ønsker m.v., være af mindre betydning. Således vil der i disse sager være tale om nytteindsats, som ikke nødvendigvis giver mening i forhold til enkeltes fortsatte vej mod beskæftigelse – men alene med et formål om at arbejde for kontanthjælpen.

 

Eksempel 2:

En ung ledig, der efter gennemførelse af HF har været uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked i en periode. Den unge vil fx få tilbudt en praktik i form af nytteindsats i BOFA, hvor den unge kan indgå i forefaldende arbejde, bl.a. i forhold til indsamling af genbrugsobjekter, som indgår i BOFA og Jobcenter Bornholms samarbejdsprojekt ”Genbrug”, eller den unge kan visiteres til fx BAT som servicemedarbejder i busserne, som kan hjælpe ældre med deres bagage, turister med orientering, forældre med på- og aflæsning af barnevogn mv. Dette med henblik på at udvikle og fastholde arbejdsidentitet samt motivere til arbejde eller ordinær uddannelse.

 

For at en sådan indsats i forhold til rådighedsafprøvning skal være effektiv, skal den kunne iværksættes umiddelbart, når jobcentrets medarbejder bliver i tvivl om rådigheden. Således er det en forudsætning for denne indsats´ effektivitet, at der er prioriteret en sådan ”aktiv” linje i forhold til denne gruppe af ledige, da det i en del tilfælde vil kræve en indsats, der ligger ud over den minimumsindsats, som kommunen er forpligtet til at iværksætte i forhold til den enkelte.

 

Særlig indsats for unge(Se bilag)

Som bilag vedlægges forslag til en særlig indsats for unge, som vil være en mulighed for at iværksætte en tidlig meget aktiv afklaring af de unge, som samtidig kan afholdes indenfor den nuværende budgetramme.

Forslaget er tænkt til drøftelse og eventuel tilpasning med henblik på politisk stillingtagen på kommende udvalgsmøde.

 

Særlige Bornholmske udfordringer

I anvendelsen af nyttejob generelt, men specielt til unge umiddelbare uddannelsesparate, skal der tages højde for, at langt de fleste uddannelsesinstitutioner kun har optag 1 x årligt. Hvis man presser denne gruppe meget intensivt kan det medvirke til, at nogle unge prioriterer uddannelsesstart andre steder i Danmark, fremfor at afvente uddannelsesstart på Bornholm med krav om deltagelse i nyttejob frem til uddannelsesstart, jfr. ovenfor.

 

Nytteindsats for 30-64 årige kontanthjælpsmodtagere


For kontanthjælpsmodtagere over 30 år, findes der flere muligheder for, at opfylde lovens intentioner.

 

Kommunen kan vælge, at give kontanthjælpsmodtagere tilbud om nytteindsats seneste efter 13 uger.

Nytteindsatsen kan gives i maksimalt 13 uger, men kan herefter følges af endnu et nyt tilbud om nytteindsats i 13 uger osv.

 

Som minimum skal der dog gives et tilbud om virksomhedsrettet indsats i form af nytteindsats eller virksomhedspraktik efter 13 uger med varighed af 4 uger. Tilbuddet skal følges af et nyt tilbud seneste 26 uger efter første tilbud.

 

Det er tanken i kontanthjælpsreformen, at indsatsen i de første 13 uger skal fokuseres på jobsøgning det er dog en mulighed, at give tilbud tidligere.

 

Strategi 1 (Fuld nytteindsats)

Vælges der en løsning hvor kommune tilbyder fuld nytteindsats i perioden 13 – 52 uger til alle kontanthjælpsmodtager skal der med udgangspunkt i tallene for november 2013, etableres op mod 100 pladser.  I forvejen er der en aktiveringsgrad på ca. 25% for denne gruppe. En indsats hvor der er fuldtidsaktivering for målgruppen vil betyde, at der skal etableres yderligere 75 pladser til gruppen.

Dette vil medføre en øget omkostning ud over det nuværende budget.

 

Strategi 2 (Minimumsniveau)
Vælges der, at der etableres en indsats, svarende til lovens minimumskrav vil indsatsen kunne klares inden for den normale indsats, dog mod aftaler med offentlige virksomheder om enkelte nytteindsats pladser.

Dette vil kunne indeholdes i det nuværende budget.

 

Strategi 3 (Straks aktivering)
En straks indsats for kontanthjælpsmodtagere, med en varighed under 13 uger, vil betyde en yderligere etablering af ca. 70 pladser udover de 75 pladser nævnt under strategi 1. Der er i forvejen en aktiveringsgrad på ca. 16 % for gruppen.

Dette vil medføre en øget omkostning ud over det nuværende budget.

 

 

 

Aktuelle tal for denne målgruppe:

 

 

I tilrettelæggelsen af nytteindsatsen skal man være særlig opmærksom på to hensyn:

 

1. Merbeskæftigelseskravet

Kravet betyder, at ledige i nyttejob ikke må varetage opgaver, som normalt varetages af ordinært ansatte medarbejdere. Nytteaktivering må således ikke erstatte ordinær ansættelse, og kommunen er dermed forpligtet til at opfinde nye jobfunktioner og arbejdsopgaver, som ellers ikke vil være blevet varetaget.

 

2. Rimelighedskravet

Kravet betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ledige i nytteindsats. Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktik vil som udgangspunkt også gælde for nytteindsats. Det betyder konkret, at der max. må være 1 person i nytteindsats for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op til 50 ansatte. Herudover må der være 1 person i nytteindsats for hver 10 ordinært ansatte.

 

Det bemærkes, at det lokale beskæftigelsesråd (LBR) på baggrund af begrundet ansøgning fra kommunen kan dispensere fra rimelighedskravet i forbindelse med konkrete nytteindsatser, jf. § 48, stk. 4 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Jobcenter Bornholm indstiller, at det lokale beskæftigelsesråd på først kommende møde i 2014drøfter muligheden for at dispensere for rimelighedskravet. Såfremt der gives dispensation vil det øge mulighederne for iværksættelse af nytteindsats bredt i organisationen.

 

Perspektivering

Nyttejobs skal implementeres fra 1. januar 2014 som led i kontanthjælpsreformen. Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at der skal bruges 5.000 nyttejobs, heraf de 4.000 til kontanthjælpsmodtagere og 1.000 til langtidsledige på arbejdsmarkedsydelse. Eksperter fra tænketanken Kraka og Aalborg Universitet skønner dog, at kommunerne skal levere 10.000 nyttejobs for at leve op til intentionerne i regeringens kontanthjælpsreform.

 

Jf. formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg kræver det opfindsomhed i kommunerne at finde opgaver, som ellers ikke ville være blevet løst. Jyllandsposten har lavet en rundspørge til borgmestre, som viser, at halvdelen finder det vanskeligt at finde meningsfyldte kommunale nyttejobs fra årsskiftet.

 

I februar 2013 var 6,5 procent af de ansatte i kommunerne ansat på særlige vilkår i fleksjob, løntilskud eller seniorjob. Det er en stigning på 45 % i forhold til fem år tidligere, hvor kun 4,5 procent af de kommunale ansatte var på særlige vilkår. Til sammenligning er det i den private sektor 2,8 procent, mens det i staten er 1,5 procent af de ansatte, som er på særlige vilkår.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til de enkelte forslag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
Forslag til en tidlig og effektiv ungeindsats (DOCX)

2.
Orientering om nye bekendtgørelser (PDF)

3.
Vejledning nr. 9023 af 17/1 2006 om afsætning af servicearbejde (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Oprettelse af direkte telefonlinje for virksomheder i kommunen

15.23.05A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Som service for virksomhederne foreslås oprettelse af direkte telefonadgang for virksomheder i kommunen til virksomhedskonsulenterne i jobcentret.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at der oprettes direkte telefonadgang for virksomheder i kommunen.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I Beskæftigelsesplan 2014 fastsættes et konkret mål for en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder om beskæftigelsesindsatsen.

 

Som et led i et øget samarbejde med virksomhederne i kommunen, foreslås etablering af en indgang for virksomhederne, gennem oprettelse af en direkte telefonlinje til jobcentrets virksomhedskonsulenter.

Der er mulighed for at etablere telefonnummeret 5692 9999 som indgang for virksomhederne.
Opringninger til nummeret vil blive besvaret af en medarbejder tilknyttet virksomhedsservice.
Der vil være muligheder for, at telefonen kan besvares uden for jobcentrets normale åbningstid.

 

Ordningen med en direkte telefonadgang til jobkonsulenterne vil kunne iværksættes umiddelbart.

Den direkte telefonadgang for virksomhederne i kommunen skal også sesi sammenhæng med servicestandarden for virksomhedsservice:

 

Senest 24 timer – én arbejdsdag - efter jobcentret har modtaget en ordre fra hotlinen, har jobcentret truffet en konkret aftale med virksomheden, om rekrutteringsopgave eller lignende.

 

Senest efter 72 timer har virksomheden fået dækket behovet. Hvis ikke det er muligt at dække det specifikke behov, har virksomheden inden for de tre arbejdsdage fået besked om, hvorvidt det er muligt at dække rekrutteringsbehovet, alternativt at der er lavet aftale om synliggørelse af ordren på jobnet.dk eller anden aftale om dækning af det konkrete behov via tilskudsjob, jobrotation eller lignende.

 

Samtidig med afslutningen af ordren skal virksomheden have mulighed for at give en tilbagemelding på, om virksomheden er tilfreds med den leverede service. Til brug for tilfredshedsmålingen udvikles i samarbejde mellem Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og jobcentrene et system, der kan anvendes til måling på den enkelte opgave. Der vil blive målt på tilfredshed med den leverede service, ikke på resultatet, da det ikke altid vil være muligt at imødekomme virksomhedens behov.

Økonomiske konsekvenser

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser ved etablering af en direkte linje til virksomhedsservice. Bemandingen uden for normal arbejdstid vil dog kræve en omlægning af arbejdstid, med udgifter i form af tillæg til følge, jf. gældende overenskomst for HK.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning fra LAG-Bornholm om opretholdelse af bevilling til projektet "LAG-Bornholm mod 2020"

24.10.00Ø39-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

8

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede på sit møde 2. oktober 2013 et tilskud på 145.000 kr. til medfinansiering af LAG-Bornholm projektet: ”LAG-Bornholm mod 2020 – et analyseprojekt af udviklingsmuligheder, -metoder og nye mål for Lokal AktionsGruppe Bornholm”.

Udover at bistå med færdiggørelsen af de igangværende LAG-støttede projekter har dette projekt til formål at skabe et godt grundlag for at Bornholm også i 2014-2020 kan blive godkendt som LAG-område.

Den 27. november 2013 meddelte NaturErhvervsstyrelsen afslag på LAG-Bornholms ansøgning om EU-støtte til projektet, begrundet i at projektets aktiviteter vurderes at være driftslignende, hvilket ikke kan støttes under den ansøgte ordning.

LAG-Bornholm er ikke enig i begrundelsen for afslaget og har den 18. december 2013 anket afgørelsen. Samtidig er der udarbejdet en revideret projektbeskrivelse og et revideret budget. Med sine opsparede midler fra programperioden 2007-2013 og en fastholdelse af BRK’s bevilling på 145.000 kr. vil det være muligt at fastholde bemandingen af LAG-Bornholms sekretariat, dog reduceret fra en fuldtidsstilling til en 0,6 stilling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at opretholde bevillingen på 145.000 kr. fra de kommunale erhvervsfremmemidler, som Økonomi- og Erhvervsudvalget bevilgede på sit møde 2. oktober 2013, uanset om LAG-Bornholms klage til NaturErhvervsstyrelsen imødekommes eller ej.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I perioden 2007-2013 har LAG-Bornholm indstillet ca. 100 projekter til støtte fra EU’s Landdistriktsfond og ca. 30 projekter til støtte fra EU’s Fiskerifond. Projekterne har en samlet investeringsramme på ca.100 mio. kr., hvoraf de 28 mio. kr. er finansieret gennem tilsagn fra EU og staten.

Herudover har LAG-Bornholm indstillet yderligere ca. 30 mio. kr. i støtte til projekter på Bornholm, medfinansieret af den statslige landdistriktspulje (ca. 5 mio. kr.) samt, i samarbejde med Bornholms Vækstforum, støtte fra den særlige Grøn Vækst pulje (ca. 25 mio. kr.) til fire offentlige projekter, der er medfinansieret af EU’s Landdistriktsfond (Grøn ring omkring Rønne, Madkulturhuset, Info-tavler og Oplevelses-cykelsti Døndalen-Gudhjem).

Med udkastet til et nyt landdistriktsprogram 2014-2020 er der lagt op til en fortsættelse af den nuværende ordning med lokale aktionsgrupper, og mulighederne for en fortsættelse af LAG-Bornholm vurderes som værende store.

 

Driften af LAG-Bornholm er baseret på flerårige bevillinger fra EU, stat (NaturErhvervsstyrelsen) og Bornholms Regionskommune. Bevillingerne følger EU’s programperioder, og de aktuelle bevillinger ophørte derfor med udgangen af 2013. Nye bevillinger forudsætter Europa-Kommissionens godkendelse af det danske landdistriktsprogram, hvilket tidligst ventes at ske i 2. halvår 2014.

 

Nærværende ansøgning fra LAG-Bornholm har som overordnet mål at skabe et solidt beslutningsgrundlag for godkendelse af en ny udviklingsplan for LAG-Bornholm. Projektet vil blive gennemført i tæt samarbejde med Bornholms Vækstforumsekretariat, for herigennem at sikre sammenhæng og merværdi i forhold til den kommende regionale Vækst- og Udviklingsstrategi, samt i forhold til den igangværende revision af BRK’s landdistriktspolitik.

 

Projektet vil udmunde i en slutrapport indeholdende en række anbefalinger og redskaber til gavn for arbejdet i den kommende lokale aktionsgruppe. Til orientering skal nævnes at en kommende lokal udviklingsplan, som i indeværende programperiode, forventes at skulle i høring i Bornholms Vækstforum og forudsættes godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

Projektet falder i tråd med kommunalbestyrelsens handlingsplan for Bornholms Udviklingsplan, hvor handling nr. 69 omhandler opgaven med at sikre Bornholm fortsat støtte fra EU’s samhørighedsfonde, herunder landdistriktsfonden og Hav- & Fiskerifonden.

Dernæst falder projektet i tråd med kommunalbestyrelsens landdistriktspolitik, hvorefter LAG-Bornholm er den centrale aktør for landdistriktsudviklingen på Bornholm.

 

Projektet gennemføres fra 1. januar til 31. december 2014, og er med til at sikre bemandingen af LAG-Bornholms sekretariat og dermed fastholdelse af de eksisterende kompetencer.

Med afslaget fra NaturErhvervsstyrelsen og i afventen på dennes behandling af klage, har LAG-Bornholm besluttet at gennemføre projektet i reduceret form, således at sekretariatets bemanding reduceres til 0,6 fuldtidsstilling.

Økonomiske konsekvenser

Det reviderede budget for projektet er på 445.000 kr., der finansieres med 300.000 kr. af LAG-Bornholm (opsparede midler) og 145.000 kr. ansøges i medfinansiering fra Bornholms Regionskommune.

 

De 145.000 kr. bevilget den 2. oktober 2013 skete fra den kommunale erhvervsfremmepulje i en forventning om, at der kunne overføres et tilsvarende beløb fra uforbrugte midler i Regional Udvikling, da Erhvervsfremmepulje var disponeret på dette tidspunkt. Denne overførsel sættes i værk, når beslutningen foreligger.

 

Imødekommer NaturErhvervsstyrelsen klagen fra LAG-Bornholm på det meddelte afslag, vil bemandingen i LAG-sekretariatet blive opnormeret og projektet gennemført i overensstemmelse med den oprindelige ansøgning – dog med nødvendige tilpasninger som følge af den tidsmæssige forsinkelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

·         Ansøgning af 2. december 2013 om kommunal medfinansiering som tilskud til LAG-Bornholm i 2014

·         Revideret projektbeskrivelse: LAG-Bornholm i en overgang mod 2020

·         Revideret budget 2014 for LAG-sekretariatet

·         Klage over afslag på ansøgning om tilskud til projektet ”LAG-Bornholm mod 2020”, 18. december 2013

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
Ansøgning af 2. december 2013 om kommunal medfinansiering (DOCX)

2.
Revideret projektbeskrivelse: LAG-Bornholm i en overgang mod 2020 (DOCX)

3.
Revideret budget 2014 for LAG-sekretariatet (XLSX)

4.
Klage over afslag på ansøgning om tilskud til projektet "LAG-Bornholm mod 2020" (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Forberedelse af målseminar 20.-21. februar 2014

00.22.00P00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Der holdes målseminar for kommunalbestyrelsen den 20.-21. februar 2014. Udvalget skal drøfte sit input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    udvalget udvælger 3 temaer inden for udvalgets område, som danner rammen for drøftelser af mål på udvalgets område på målseminaret

b)    drøfter præsentation af temaer på målseminaret

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Udvalgte temaer: Erhvervsindsatsen, ungeindsatsen og hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

Som forberedelse af kommunalbestyrelsens målseminar den 20.-21. februar 2014 skal fagudvalgene hver især gennemføre en politisk drøftelse af udvalgets input til mål for kommunalbestyrelsens arbejde for den kommende valgperiode.

 

Inputtet til målseminaret vil være resultatet af de politiske drøftelser i udvalget, som beskrevet nedenfor. Borgmesteren vil på målseminaret fremlægge regionskommunens vision, og lægge op til fastlæggelsen af en række mål for valgperioden.

 

Målet med udvalgets drøftelse er for det første at kvalificere målseminaret på forhånd i forhold til udvalgenes ønsker. Det betyder, at udvalget skal vælge, hvilke tre temaer, udvalget anser som de vigtigste at formulere mål inden for. Temaerne vil danne rammen for arbejdet på målseminaret om mål inden for udvalgets område.

 

Udvalgsformanden får til opgave at præsentere udvalgets temaer og øvrige input på målseminaret.

 

Målet er derfor for det andet, at udvalget drøfter præsentationen af temaerne på seminaret. Og for det tredje drøfter, hvilke input fra udvalget, der kan understøtte arbejdet med mål på seminaret (fx konkrete forslag til mål inden for udvalgets temaer, dilemmaer, paradokser, udfordringer og muligheder).

 

For at kunne forberede målseminaret bedst muligt, bedes udvalget i forlængelse af den politiske drøftelse udarbejde følgende:

-      tre temaer i overskriftform

-      input til arbejdet med mål på målseminaret i punktform

 

Arbejdet med at gøre målene konkrete og målbare sker i processen, der følger efter målseminaret. Efter målseminaret vil udvalget således på baggrund af de politiske drøftelser på målseminaret og med faglig bistand fra administrationen skulle udarbejde præcise målformuleringer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordination med andre politikområder  

00.17.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

Optagelse af et fast punkt på udvalgets dagsordener til løbende behandling af koordinationen med andre politikområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af emner for koordination mellem politikområder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Med henblik på formuleringen af indholdet af en erhvervsudviklingsstrategi på tværs af udvalgsområderne, anmodes om bidrag hertil fra de øvrige udvalg.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede i den foregående periode at der skulle optages et fast punkt på udvalgets dagsordener, hvor der løbende var lejlighed til behandling af koordination af beskæftigelsesindsatsen med indsatserne på de erhvervspolitiske og uddannelsespolitiske udvalgsområder.

 

Ifølge ændringen af styrelsesvedtægten der er under politisk behandling, er det Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opgave at varetage regionskommunens opgaver på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Et fast punkt vedrørende koordination med andre politikområder omfatter således dels den interne koordination inden for udvalgets område, og dels koordination med øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Den sociale Investeringsfond

00.30.04A21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

11

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

I sit møde den 28. februar 2013 godkendte kommunalbestyrelsen kommissoriet for Den sociale Investeringsfond. I kommissoriet fastlægges målgruppen for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond, samt procedure for igangsættelse og afslutning af projekter, og procedure for opfølgning på projekter inden for rammerne af investeringsfonden.

 

Da der efter beslutningen om godkendelse af kommissoriet ikke havde været forelagt konkrete forslag til politisk behandling af projekter med en tværgående indsats til realisering inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond, tog Beskæftigelsesudvalget i december 2013 initiativ til en fornyet behandling heraf i fagudvalgene.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til orientering om mulighederne for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2013 oprettedes Den sociale Investeringsfond som foreslået i Beskæftigelsesudvalgets budgetbidrag. Det er som anført i bemærkningerne til budget 2013 – 2016 vedtaget, at der med udgangspunkt i Den sociale Investeringsfond i 2013 kan igangsættes projekter som enkeltsager/bevillinger.

 

I sit møde den 28. februar 2013 godkendte kommunalbestyrelsen kommissoriet for Den sociale Investeringsfond.

 

For at få undersøgt de sociale og økonomiske muligheder for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond vil det være afgørende, at alle relevante områder/virksomheder/centre får igangsat en proces med at vurdere om der er mulige projekter som kan igangsættes.

 

Målgruppen for en tværgående indsats er de borgere der modtager en ydelse eller service inden for et eller flere af udvalgsområderne under henholdsvis Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget, og hvor det er muligt ved en sammentænkt og sammenhængende indsats, at optimere serviceydelsen over for den enkelte borger.

 

Virksomhederne kan søge om projektmidler fra Den sociale Investeringsfond. Projektbeskrivelsen skal indeholde en sandsynliggørende begrundelse for, at der ved en igangsættelse af projektet ydes en udvidet indsats over for en gruppe borgeres behov i forhold til virksomhedens hidtidige indsatsmuligheder.

 

Der skal opstilles en business case med beregninger som godtgør, at den udvidede indsats som ydes ved projektmidler fra Den sociale Investeringsfond kan tjenes hjem i løbet af de 4 budgetår 2013 – 2016.

 

Som led i det øgede samarbejde mellem udvalgsområderne skal Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget behandle projektansøgninger til Den sociale Investeringsfond. De relevante fagudvalg skal være enige om at anbefale kommunalbestyrelsen at bevilge ansøgte projektmidler.

 

Ved projektafslutning forelægges en evalueringsrapport over forløb og resultater i forhold til den oprindelige business case for kommunalbestyrelsen efter behandling i de relevante fagudvalg.

 

Som led i det øgede samarbejde mellem udvalgsområderne skal Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Socialudvalget foretage løbende opfølgning af anvendelsen af de bevilgede projektmidler af Den sociale Investeringsfond. Der forelægges regelmæssigt status på resultaterne i udvalgenes møder, herunder med økonomisk redegørelse for anvendelse af projektmidlerne.

 

Opfølgning på anvendelsen af bevilgede projektmidler forelægges kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I december 2013 blev Den sociale Investeringsfond behandlet i fagudvalgene på baggrund af indstilling om,

·         At de sociale og økonomiske muligheder for en tværgående indsats inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond drøftes igen med henblik på,

·         At der besluttes igangsat en proces hvorefter alle relevante områder/virksomheder identificerer mulige tværgående projekter til realisering inden for rammerne af Den sociale Investeringsfond, og

·         At projektforslag forelægges til politisk behandling i de relevante fagudvalg senest i forbindelse med behandlingen af budgetforslag for 2015.

 

Ved behandlingen af Den sociale Investeringsfond besluttede fagudvalgene følgende:

 

 

Beskæftigelsesudvalget den 3. december 2013:

Godkendt.

Martin Sten Jørgensen lagde vægt på at, projektforslag bør forelægges til politisk behandling allerede snarest muligt.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. december 2013:

Indstillingerne godkendes, idet særligt Børne og Skoleudvalgets muligheder for at forebygge og fremme unges muligheder for uddannelse, beskæftigelse og en reduceret social indsats på voksenområdet afdækkes.

 

Socialudvalget, den 5. december 2014:

Dot 1) Drøftet.

Dot 2) og 3) Godkendt.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
Kommissorium for Den sociale Investeringsfond (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om arbejdsgruppe om fremtidens erhvervsservice på Bornholm

24.10.00G01-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Det er afgørende for iværksættere og virksomheder på Bornholm, at der er nem og hurtig adgang til kvalificeret erhvervsservice. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstadsregionen og Bornholms Regionskommune, der skal komme med et oplæg til, hvordan der kan etableres én samlet indgang for erhvervslivet til erhvervsservice.

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af det kommende Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, og at der arbejdes videre med kommissorium for arbejdsgruppen.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Taget til efterretning og genoptages på næste møde.

Sagsfremstilling

På Bornholm serviceres erhvervslivet i dag af flere organisationer, der tilbyder gratis vejledning finansieret af offentlige midler. Business Center Bornholm (BCB) og Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) er de to største aktører på området. Selvom der ved etableringen af Business Center Bornholm i 2008 blev tænkt i et ”Single Point of Entry” for erhvervsservicen, og der blev lavet samarbejdsaftale mellem BCB og VHHR, så har det ikke fungeret optimalt som én samlet indgang for erhvervslivet.

 

Kommunaldirektøren har på den baggrund foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som beskriver, hvordan der kan etableres én samlet indgang for erhvervslivet til erhvervsservice. Målet skal være, at der etableres ét kontaktpunkt, hvor iværksætterens/virksomhedens udfordringer screenes, og det rigtige tilbud kommer på banen.

 

I første omgang handler det om erhvervsservice. I anden omgang kan indsatsen tænkes sammen med det ansvar, som kommunen har som myndighed - både som kobling til Jobcenteret og som kobling til Teknik og Miljøområdet. Og i sidste ende kan det tænkes sammen med kompetenceudvikling, herunder samarbejdet med Campus Bornholm.

 

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen består foreløbig af

-      Fredrik Romberg, direktøren for Business Center Bornholm

-      Marlene Haugaard, direktøren for Væksthus Hovedstadsregionen

-      Laila Kildesgaard, kommunaldirektør.

 

Temaer

De temaer, arbejdsgruppen vil arbejdere videre med, og som vil blive nærmere beskrevet i kommissoriet, er:

-      Hvilke tilbud skal den fremtidige erhvervsservice omfatte?

-      Hvem skal tilbuddene være rettet imod?

-      Hvordan skal den fremtidige organisering være?

-      Hvordan skal erhvervsservicen finansieres?

-      Hvor skal erhvervsservicen lokaliseres?

 

Et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen ventes forelagt på mødet 5. februar 2014 i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Tidsplan

Der er opstillet en foreløbig tidsplan for det videre arbejde som følger:

 

Februar: Kommissorium for arbejdet godkendes i BCB’s bestyrelse, i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og i Væksthus Hovedstadsregionen.

 

Marts: Der arbejdes på udkast til beskrivelse af en samlet erhvervsservice med formål, mål, tilbud til erhvervslivet, samarbejdsbeskrivelse, lokalisering, organisering og økonomi.

 

April: Forslag til beskrivelse af en samlet erhvervsservice drøftes med interessenter på Bornholm, herunder Bornholms Vækstforum, hvorefter forslaget revideres.

 

Maj/juni: Forslag til beskrivelse af en samlet erhvervsservice forelægges Vækstforum og de respektive bestyrelser samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, og implementeringsplan udarbejdes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Orientering om afgjorte ankesager i 2013

27.66.08K03-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

13

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Klage over Jobcenter Bornholms afgørelser kunne indtil 30. juni 2013 indbringes for Beskæftigelsesankenævnet, Statsforvaltningen i Hovedstaden. Gældende fra 1. juli 2013 er klagestrukturen forenklet, således at alle klager over kommunale afgørelser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område indgives til Ankestyrelsen, og de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene er nedlagt.

 

En ankestatistik forelægges halvårlig for udvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I perioden 1. januar til 31. december 2013 foreligger der 52 afgjorte sager, hvor jobcentrets afgørelse er blevet anket. I 39 sager er afgørelsen blevet stadfæstet, hvilket udgør 75 % af samtlige ankesager. 10 sager eller 19,2 % er blevet ændret, og 3 sager eller 5,8 % er bortfaldet/afvist. Ingen ankesager er blevet hjemvist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelse fra Beskæftigelsesankenævnet/

Ankestyrelsen

Fra 1. januar til 31. december 2013.

 

 

 

 

 

Stadfæstet

 

 

 

 

 

Ændret

 

 

 

 

 

Hjemvist

 

 

 

 

Bortfald/

afvisning

 

 

 

 

 

Sager i alt

Sygedagpenge

28

9

 

3

40

Dagpengerefusion

2

 

 

 

2

Forsikrede

3

 

 

 

3

Revalidering

2

 

 

 

2

Fleksjob

2

 

 

 

2

Befordring

 

 

 

 

0

Ophør med tilbud/hjælpemidler/

løntilskud

2

1

 

 

3

Særlig ydelse

 

 

 

 

0

Sager i alt

39

10

0

3

52

 

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

a.    Borgmesterbrev vedrørende ressourceforløb – status og fokusområder: Henvendelsen vil blive mundtligt kommenteret på mødet.

b.      Beskæftigelsesplan 2014: I mødet den 10. oktober 2013 godkendte kommunalbestyrelsen, at Beskæftigelsesudvalget bemyndiges til at fastlægge de endelige niveauer for ministermålene.

Efter tidsplanen skal niveauerne for ministermålene i kommunerne fastlægges endeligt og offentliggøres senest 31. januar. Det statistiske grundlag for at fastsætte ungemålet og virksomhedsmålet vil efter det oplyste først foreligger pr. 6. februar. Som følge heraf vil forslag til endelig niveaufastlæggelse først kunne forelægges i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets næste møde den 26. februar 2014.

Beskæftigelsesplan 2014 er således foreløbigt blevet offentliggjort som den foreligger efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

c.       Overblik over arbejdsmarkedet i Østdanmark 1. halvår 2014

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

-

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 5. februar 2014

1.
KL's brev til borgmester og kommunaldirektør af 15. janaur 2014. Ressourcer - status og fokusområder (PDF)

2.
Bilag 1. Kommunafordelt oversigt over antallet af ressouceforløb oprettet i perioden januar - oktober 2013 (PDF)

3.
Bilag 2: KL-undersøgelse om ressourceforløb. 16. december 2014 (PDF)

4.
Overblik over arbejdsmarkedet Østdanmark 1. halvår 2014. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

15

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

16

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

05-02-2014

17

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 5. februar 2014:

Intet.

 

 

 [1] En serviceydelse, som er en del af en kommunes serviceniveau efter servicelovens § 83, kan ikke samtidig udføres som nytteindsats uden for  

   reglerne om hjælp i servicelovens § 83. Principperne for afgrænsningen af målgruppen og opgavernes omfang følger principperne i AMS

   vejledning om afsætning af servicearbejde fra særligt tilrettelagte projekter til private borgere (VEJ nr. 9023 af 17. januar 2006).