Referat
Kommunalbestyrelsen
13-02-2014 kl. 16:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oprettelse af ekstra børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 3 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

13-02-2014

1

 

 

Fraværende

Linda Kofoed Persson, Henry Schou Madsen, Carsten Scheibye, Winni Grosbøll.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Simon Hampe er indkaldt som suppleant for Linda Kofoed Persson.

Bjarne Westerdahl er indkaldt som suppleant for Henry Schou Madsen.

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye.

Jacob Lund er indkaldt som suppleant for Winni Grosbøll.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2 Oprettelse af ekstra børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015

17.20.01G01-1875

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

13-02-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013 om oprettelse af børnehaveklasser i Rønneskolen er der sket ændringer i antallet af elever, der skal i børnehaveklasse i skoleåret 2014/2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

a)    at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes 6 børnehaveklasser i Rønneskolen fordelt med 2 klasser på afdeling Åvang, 2 klasser på afdeling Østre og 2 klasser på afdeling Søndermark

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. februar 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 13. februar 2014:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsårene blev det besluttet, at der i børnehaveklasserne kan optages 28 elever pr. klasse.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013, at der skulle oprettes 5 børnehaveklasser i Rønneskolen i det kommende skoleår, fordelt med 2 klasser på afdeling Åvang, 2 klasser på afdeling Østre og 1 klasse på afdeling Søndermark.

 

Beslutningen blev truffet på baggrund af, at 122 elever fra Rønneskolens distrikt og 18 elever fra andre distrikter havde søgt optagelse i Rønneskolens børnehaveklasser i det kommende skoleår.

De i alt 140 elever kunne således rummes i 5 børnehaveklasser med 28 elever i hver klasse.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013 er der indskrevet 1 tilflyttet elev til kommende børnehaveklasse.

Fra Rønneskolen vurderes det, at der vil være 4 omgængere i de nuværende børnehaveklasser.

Iht. folkeskolelovens § 36, stk. 2 har elever, der tilflytter et skoledistrikt krav på optagelse i distriktsskolen og iht. § 36, stk. 4 har elever, der er optaget i en skole i eget eller andet distrikt, ret til at fortsætte i den skole, hvori de er optaget.

 

Endelig havde 2 elever fra Skole Nords distrikt ønsket indskrivning på private skoler, men har efterfølgende ændret ønske og søgt om optagelse i Rønneskolens kommende børnehaveklasser.

 

Rønneskolens bestyrelse har anbefalet, at der ved oprettelse af 6 børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 placeres 2 børnehaveklasser på hver af de 3 afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Ved oprettelse af yderligere 1 børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015 tilføres skolens ramme takstbeløbet for en ekstra børnehaveklasse på årligt 230.974 kr. svarende til 96.240 kr. i 2014 (5/12 af det årlige takstbeløb).

Der kan anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

13-02-2014

3

 

 

Kommunalbestyrelsen den 13. februar 2014:

Intet.