Referat
Økonomi- og Planudvalget
13-02-2014 kl. 15:45
Mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Oprettelse af ekstra børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015
  åbent 3 Orientering fra formanden
  åbent 4 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-02-2014

1

 

 

Fraværende

Henry Schou Madsen
Winni Grosbøll

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2 Oprettelse af ekstra børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015

17.20.01G01-1875

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

04-02-2014

6

 

Kommunalbestyrelsen

13-02-2014

2

 

Økonomi- og Planudvalget

13-02-2014

2

 

13-02-2014

2

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013 om oprettelse af børnehaveklasser i Rønneskolen er der sket ændringer i antallet af elever, der skal i børnehaveklasse i skoleåret 2014/2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

a)   at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der i skoleåret 2014/2015 oprettes 6 børnehaveklasser i Rønneskolen fordelt med 2 klasser på afdeling Åvang, 2 klasser på afdeling Østre og 2 klasser på afdeling Søndermark

 

Børne- og Skoleudvalget den 4. februar 2014:

Indstilling anbefales

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. februar 2014:

Indstillingen anbefales

 

Sagsfremstilling

Ved budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsårene blev det besluttet, at der i børnehaveklasserne kan optages 28 elever pr. klasse.

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. december 2013, at der skulle oprettes 5 børnehaveklasser i Rønneskolen i det kommende skoleår, fordelt med 2 klasser på afdeling Åvang, 2 klasser på afdeling Østre og 1 klasse på afdeling Søndermark.

 

Beslutningen blev truffet på baggrund af, at 122 elever fra Rønneskolens distrikt og 18 elever fra andre distrikter havde søgt optagelse i Rønneskolens børnehaveklasser i det kommende skoleår.

De i alt 140 elever kunne således rummes i 5 børnehaveklasser med 28 elever i hver klasse.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning den 19. december 2013 er der indskrevet 1 tilflyttet elev til kommende børnehaveklasse.

Fra Rønneskolen vurderes det, at der vil være 4 omgængere i de nuværende børnehaveklasser.

Iht. folkeskolelovens § 36, stk. 2 har elever, der tilflytter et skoledistrikt krav på optagelse i distriktsskolen og iht. § 36, stk. 4 har elever, der er optaget i en skole i eget eller andet distrikt, ret til at fortsætte i den skole, hvori de er optaget.

 

Endelig havde 2 elever fra Skole Nords distrikt ønsket indskrivning på private skoler, men har efterfølgende ændret ønske og søgt om optagelse i Rønneskolens kommende børnehaveklasser.

 

Rønneskolens bestyrelse har anbefalet, at der ved oprettelse af 6 børnehaveklasser i skoleåret 2014/2015 placeres 2 børnehaveklasser på hver af de 3 afdelinger.

Økonomiske konsekvenser

Ved oprettelse af yderligere 1 børnehaveklasse i Rønneskolen i skoleåret 2014/2015 tilføres skolens ramme takstbeløbet for en ekstra børnehaveklasse på årligt 230.974 kr. svarende til 96.240 kr. i 2014 (5/12 af det årlige takstbeløb).

Der kan anvises finansiering gennem ikke disponerede midler til implementering af folkeskolereformen og den afsatte pulje til finansiering af forventet merforbrug på distriktsskolerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-02-2014

3

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. februar 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

13-02-2014

4

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 13. februar 2014:

Carl Ilsøe gjorde opmærksom på, at kommunen burde have deltaget i By, Bolig og Landdistriktsministeriets konference om By- og oplandsstrategier den 24. februar 2014.