Referat
Økonomi- og Planudvalget
09-12-2014 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2014
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning pr. 31. oktober 2014
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Økonomi- og Planudvalget
  åbent 5 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014
  åbent 6 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 7 Budgetproces for budgetlægningen 2016
  åbent 8 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker
  åbent 9 Udmøntning af pulje til skabelse af fleksjob for borgere med ringe arbejdsevne og forskellige typer af udfordringer
  åbent 10 Godkendelse af Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm
  åbent 11 Integration
  åbent 12 Godkendelse af budgetfordeling til lokalsamfund
  åbent 13 Realisering af effektiviseringer som følge af budget 2015
  åbent 14 Arbejdsdeling mellem administration og udvalg ved udbud
  åbent 15 Ny Digital Kommuneplan
  åbent 16 Justering af betalingsvedtægten for kloakområdet
  åbent 17 Godkendelse af spildevandstakster for 2015
  åbent 18 Anlægsbevilling til installation af tandlægeunits i tandklinikken i Nexø
  åbent 19 Anlægsbevilling til ombygning af Landemærket ved samling af erhvervsservice
  åbent 20 Anlægsbevilling til tage og klimaskærm i kommunens bygninger
  åbent 21 Anlægsbevillinger til forbedring af liften i Tejn Havn -anvendelse af fondskapital
  åbent 22 Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne
  åbent 23 Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti for lån til køb af Vestbornholms Varmeværk
  åbent 24 Forslag om nedsættelse af antal medlemmer i kommunalbestyrelsen
  åbent 25 Kommissorium for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm
  åbent 26 Orientering fra formanden
  åbent 27 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 24 tages af dagsordenen.

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 30. november 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo november (35,4 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (111,6 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-75,2 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2014 (4,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 30. november 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 35,4 mio. kr. er steget med 6,1 mio. kr. i forhold til 31. oktober 2014. Udviklingen er atypisk for november måned, idet der har været et fald i beholdningen i november de seneste fem år. Stigningen i beholdningerne i november skyldes for en stor dels vedkommende, at betalingen til leverandører er noget lavere end i november 2013. Det forventes dog, at en del af disse betalinger vil blive effektueret i december, og at der er tale om en forskydning omkring månedsskiftet.

Det kan samtidig konstateres, at kassebeholdningen det seneste halve år samlet set er steget, hvor der i tidligere år har været et fald i samme periode. Udviklingen understøttes af, at der forventes et samlet mindreforbrug på driften samtidig med, at tidligere overskridelser på anlæg er finansieret via reduktioner på det samlede anlægsbudget.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet, hvilket forventes at ske primo 2015.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er stabiliseret på et niveau på ca. 110 mio. kr. og er nu stigende. Den gennemsnitlige beholdning ultimo november udgør 111,6 mio. kr. og det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau et stykke ind i 2015.

Indfrielse af hovedparten af restgælden på Slottet i Rønne vil først blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten i 2. halvår af 2015.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på 75,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014 inkl. budgetoverførsler fra 2013 til 2014, samt de tillægsbevillinger der er indstillet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014. Endelig er resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 også indregnet. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af de likvide midler inkl. deponeringer forventes at give en nettoindtægt i 2014 på 3,4 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mere end budgetteret. Dette er bl.a. et resultat af, at størstedelen af likviditeten har været bibeholdt i investeringsbeviser samtidig med at renten for udnyttelse af kreditmuligheden er noget lavere end den rente, der opnår af investeringsbeviserne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Beholdninger pr. 30. november 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig fokusopfølgning pr. 31. oktober 2014

00.30.14G01-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Planudvalget hver måned forelægges en fokusopfølgning. Den månedlige fokusopfølgning består af en driftsoversigt, samt opfølgninger på en række fokusområder.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget,

 At fokusopfølgningen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

Indledning:

Fokusopfølgningen er udarbejdet af Økonomi og Personale på baggrund af bogføringen. Øvrige data er hentet enten fra de involverede områder/centre eller direkte fra eksterne kilder.

 

Følgende områder er med i denne fokusopfølgning: Ældreområdet, Børn og Ungeområdet, Overførselsområdet, Dagpasningsområdet og Sygefravær.

 

Kommentering af områderne:

 

Ældreområdet:

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Disse besparelser afspejler sig i fokusopfølgningen under følgende områder:

 

·         Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, dog med et mindre fald i antal ledige boliger i forhold til 2013.

·         Antal brugere i hjemmeplejen er nogenlunde stabile. Der er dog sket et mindre fald. I gennemsnit var der i 2013 1.458 brugere, medens gennemsnittet for ugerne 1-43 i 2014 er 1.421 brugere.

·         Visitererede timer til personlig pleje er faldet fra gennemsnitligt 5.827 timer pr. uge i 2013 medens der for ugerne 1-43 i 2014 er blevet visiteret gennemsnitligt 5.363 timer pr. uge.

·         Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra gennemsnitligt 709 timer pr. uge i 2013 til 478 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014.

·         Det gennemsnitlige antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer pr. uge i 2013 til 4,11 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014.

·         Private leverandøres andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra gennemsnitligt 141 timer pr. uge i 2013 til 124 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014.

·         Private leverandøres andel af personlig pleje (visiterede timer) er et nyt område i fokusopfølgningen, da der i uge 18 startede en ny privat leverandør der udfører personlig pleje. For ugerne 18-43 har den nye leverandør fået visiteret gennemsnitligt 70 timer pr. uge og ydelserne leveres fortrinsvis i Rønne.

·         Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra gennemsnitligt 5.804 timer pr. uge i 2013 til 5.194 timer pr. uge for ugerne 1-43 i 2014. Leverede BUM-timer er lavere end budgetterede timer.

 

1. maj 2014 startede Stabil Pleje som ny privat leverandør og udover at udføre praktisk hjælp, udfører Stabil Pleje også personlig pleje, hvilket ellers kun kommunen tidligere har udført. To private leverandører som kun udførte praktisk hjælp, I/S Husrent og Top Partners, stoppede i marts måned, men der er startet en ny privat leverandør, Pænt og Praktisk.

 

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 124 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er på niveau med oktober sidste år, og 22 færre end i 2012. I forhold til de 3 sidste måneder er der tale om marginale ændringer i antallet af anbringelser. Fra september til oktober er der dog sket en forholdsvis stor stigning i sager < 175.000 kr. Fra 15 sager til 20 sager. Til gengæld er antallet af dyrere sager faldet en smule.

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. F.eks. var antallet af sager, der koster over 0,5 mio. kr. pr. sag i oktober 2013 på 34. I oktober 2014 er tallet steget til 37. Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

 

Overførselsområdet:

Sygedagpengeområdet følger budgettet og der forventes ikke de store udsving resten af året, der tages dog forbehold for implementeringen af

den nye sygedagpengereform, som delvis træder i kraft fra 1. juli 2014, og hvor lovgivningens betydning for bevillingspraksis endnu ikke kendes.

 

På kontanthjælpsområdet forventes et mindreforbrug, som dels følge af kontanthjælpsreformen og den ydelsesreduktion der er indført for udvalgte

målgrupper, og dels er en følge af at flere unge er påbegyndt og fastholdt i uddannelse.

 

Udgiften til førtidspension er som forventet faldende, dels som følge af fleks- og førtidspensionsreformen, den demografiske udvikling på Bornholm, samt

en aktiv indsats som fastholder langt flere i fleksjob, hvor specielt fleksjob på 5-12 timer har medført flere borgere fastholder deres tilknytning til

arbejdsmarkedet og dermed et højere forsørgelsesgrundlag, samtidig med at dette er billigere for kommunen og sikrer et bedre skatteudskrivningsgrundlag.

 

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgetregulering er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. september og der er derfor ingen nye data i forhold til sidste måneds fokusopfølgning.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” bliver den endelige opgørelse for året pr. 31. december.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Driftsoversigt pr. 31. oktober 2014 (PDF)

2.
Fokusopfølgning Ældre pr. 31. oktober 2014 (PDF)

3.
Fokusopfølgning Børn og Unge pr. 31. oktober 2014 (PDF)

4.
Fokusopfølgning Overførsler pr. 31. oktober 2014 (PDF)

5.
Fokusopfølgning Dagpasning pr. 31. oktober 2014 (PDF)

6.
Fokusopfølgning Sygefravær pr. 31. oktober 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014, Økonomi- og Planudvalget

00.30.14G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 viser på Økonomi- og Planudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på den overførbare bevilling på 5,3 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 27,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 22,2 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.158.000 kr. på den ikke-overførbare bevilling, som tilføres kassen

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

Af bilag 1 fremgår afdelingernes budgetopfølgning på driften

 

Drift

I Center for Økonomi og Personale forventes der samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 6,4 mio. kr. i 2014. Heraf er den manglende indtægt fra bortfaldet af præmie og bonus vedrørende elever også en udfordring i 2015. Der vil til Økonomi- og Planudvalgets møde i januar 2015 blive fremsendt en sag med forslag til finansiering.

Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 9,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,3 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2014.

 

I Sekretariatet forventes samlet set et mindreforbrug på den overførbare bevilling på 1,1 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 17,8 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 18,9 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2014.

 

For Asylcenter Bornholm forventes der et overskud på den ikke-overførbare bevilling på 1,2 mio. kr. i 2014. Opfølgningen omfatter opstarts- og administrationsbevillingen samt takstbetalingen for børn (undervisning, fritid og legestue). De øvrige områder honoreres efter regning.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Økonomi- og Planudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 5,3 mio. kr. i 2014. Set under et er der fra 2013 overført et overskud på 27,6 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 22,2 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. i 2014.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2014

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2014

Overført til 2014

Forventet resultat i 2014 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Økonomi og Personale

-6.416

1.385

9.746

3.330

1.385

Sekretariatet

1.088

-389

17.816

18.904

-389

Asylcenter Bornholm

 

1.162

 

 

1.162

Økonomi- og Planudvalget

-5.329

2.158

27.562

22.233

2.158

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
ØPU, driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

00.30.14G01-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen viser, at driftsresultatet bliver bedre end budgetteret, mens det samlede resultat blive dårligere end forventet pga. store anlægsudgifter. Der forventes et mindre træk på kassebeholdningen.

På den skattefinansierede drift forventes et overskud på 59 mio. kr. Det er ca. 38 mio. kr. bedre end forudsat ved budgetlægningen, og skyldes, at udgifterne til indkomstoverførsler, forsikrede ledige og aktivitetsbestemt medfinansiering er blevet lavere end forventet. Denne udvikling i udgifterne er forudsat i budget 2015, og resultatet bidrager til en engangsstyrkelse af kassebeholdningen.

På anlægssiden forventes der udgifter for 97 mio. kr., hvilket er 57 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Der er i 2014 udført anlægsarbejder der var igangsat i tidligere år, hvilket betyder, at budgetoverførslerne til 2015 vedr. anlæg forventes at blive 36 mio. kr. lavere end de var til 2014. Derudover er der bevilget nye anlægsprojekter, hvor størstedelen er lånefinansieret.

Sammenlagt forventes der et underskud på det skattefinansierede område på 38 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. større end forudsat ved budgetlægningen. Det er alene anlægssiden der medfører underskuddet.

Når det brugerfinansierede område medtaget forventes et samlet underskud på 33 mio. kr.

Øvrige poster bidrager til finansiering af underskuddet med 27 mio. kr.

Samlet set forventes der herefter et træk på kassebeholdningen på 6 mio. kr. hvor der ved budgetlægningen var forventet en forøgelse på 4 mio. kr. Dette træk skyldes den store anlægsaktivitet, mens driften isoleret set styrker kassebeholdningen.

 

I denne budgetopfølgning tilpasses bevillingerne med forventningerne til regnskab 2014, hvilket fremgår af bilag 6 og indstillingspunkt c.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

b)    at lønbudgetterne reduceres med i alt -875.054 kr. som følge af generelt lavere lønstigning i 2014, og at beløbet tilføres kassebeholdningen.

c)    at der meddeles tillægsbevillinger som anført i bilag 6 på i alt -30.263.600 kr., som tilføres kassebeholdningen.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014. I 2014 gennemføres budgetopfølgning pr. 28. februar, 30. april, 31. juli samt 31. oktober.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014 ekskl. overførsler fra 2013. Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2014, dvs. inkl. overførsler fra 2013.

 

Resultatet af budgetopfølgningen er i hovedtræk opsummeret i sagsfremstillingen. Der henvises til bilagene for en uddybning af opfølgningerne således:

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen og den samlede påvirkning af kassebeholdningen, samt afvigelser i forhold til oprindeligt og korrigeret budget.

I bilag 2 rettes fokus mod at vise sammenhængen mellem resultatopgørelsen vedr. drift og anlæg i forhold til fagudvalgsområderne, samt opdeling i overførbar og ikke-overførbar bevilling.

I bilag 3 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau, samt fagudvalgenes indstillinger.

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på center og afdelingsniveau.

I bilag 5 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg

I bilag 6 findes en oversigt over tillægsbevillinger

 

I resuméet ovenfor er det forventede regnskabsresultat for 2014 sammenholdt med det oprindelige budget. Der er fokuseret på, hvordan det forventede regnskab bliver, sammenholdt med de oprindelige forudsætninger for budgettet.

I sagsfremstillingen nedenfor beskrives afvigelsen mellem det forventede budget og det korrigerede budget. Der er her fokuseret på overholdelsen af bevillingerne.

 

Skattefinansieret område

Indtægter

I budgetopfølgningen på indtægtssiden forventes merindtægter for 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indtægterne fra skatter forventes at blive 2,7 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen vedrører væsentligst ejendomsskatterne, hvor der dels er tilbagebetalt 2,2 mio. kr. og dels er modtaget et tilskud fra staten på 4,7 mio. kr. vedrørende tilbagebetalinger.

For tilskud og udligning forventes en mindreindtægt i forhold til det oprindelige budget på 7,0 mio. kr. Det består af en negativ regulering af beskæftigelsestilskuddet på 10,0 mio. kr. vedr. efterregulering af tilskuddet for 2013 og midtvejsregulering for 2014, en positiv midtvejsregulering af bloktilskuddet på 2,5 mio. kr. samt mindreudgifter til momsrefusionsordningen på 0,5 mio. kr.

 

Drift

På serviceudgifterne forventes et merforbrug på 6,8 mio. kr. i 2014 set i forhold til det korrigerede budget. Heri indgår den afsatte pulje på 15 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle overskridelser af servicerammen, som ikke forventes anvendt fuldt ud i 2014, idet der forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på serviceudgifterne i forhold til det oprindelige budget.

Siden foråret har der på udvalgte områder været et øget fokus på at nedbringe udgifterne til budgettet, og der er taget initiativ til at bringe driften i balance fremadrettet på disse områder.

Lønstigningen pr. 1. oktober 2014 bliver lavere end forventet ved budgetlægningen for 2014. Der er budgetteret med en lønstigning på 0,90%, men den faktiske stigning bliver på 0,63%. Besparelsen får 3 måneders effekt i 2014 og giver en besparelse på 0,9 mio. kr. for hele kommunen.

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 13,0 mio. kr. og for de forsikrede ledige forventes et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. set i forhold til det korrigerede budget. På den centrale refusionsordning forventes mindreindtægter på 0,7 mio. kr., på den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. mens der er balance på ældreboligerne.

Samlet set på driften forventes et mindreforbrug på 79,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dertil udgør overført nettooverskud fra 2013 59,2 mio. kr., som medgår som mindreforbrug.

 

Tillægsbevillinger

Der er pr. 31. oktober 2014 givet tillægsbevillinger vedr. reduktion af driften for i alt 21,4 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler, primært vedrørende puljen på 15 mio. kr. kr. til imødegåelse af overskridelser på servicerammen.

 

Renter

Opfølgningen på renteindtægterne viser, at indtægter og budget samlet set forventes at balancere. Renteudgifterne forventes at blive 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret.

 

Anlæg

Der er foretaget opfølgning på samtlige anlægsprojekter i forhold til forventet forbrug i 2014. Opfølgningen udviser et mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, inkl. overførsler fra 2013 på 52,0 mio. kr. Der er pr. 31. oktober 2014 givet kasse- eller lånefinansierede tillægsbevillinger vedr. anlæg for i alt 24,9 mio. kr. samt 1,1 mio. kr. overført fra drift til anlæg.

I forbindelse med budgetforliget for 2014 blev det besluttet at der skulle sælges flere bygninger som følge af bedre udnyttelse af bygningsmassen, jf. ejendomsstrategien. Det har kun været muligt at sælge børnehaven i Sorthat-Muleby, hvilket har indbragt en indtægt på 450.000 kr. Således forventes 5,0 mio. kr. i mindreindtægter, hvilket indgår i anlægsopfølgningen.

 

Brugerfinansieret område

Der forventes ikke afvigelser på det brugerfinansierede området.

 

Øvrige poster

Øvrige poster omfatter balanceforskydninger og lån, hvor der samlet set er budgetteret med 162,0 mio. kr. i netto lånoptagelse, som forventes at blive på 108,1 mio. kr., dvs. 53,9 mio. kr. lavere lånoptagelse end forudsat i det korrigerede budget. Der er hvert år forskydninger i optagelsen af lån som følge af, at boligbyggerier og andre anlægsprojekter er forsinkede i forhold til de oprindelige forudsætninger. Eksempler er børnehavebyggerierne og ESCO-projektet, som er bagud i forhold til de oprindelige budgetter. Desuden sker optagelsen af lån det efterfølgende år når lånerammen opgøres. Lån vedrørende 2014 optages således først i 2015.

Der er pr. 31. oktober 2014 givet tillægsbevillinger vedr. balanceforskydninger og optagelse af lån for i alt 4,0 mio. kr.

 

Forventet balance

Balancen i det forventede regnskab for 2014 udviser et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget svarer det forventede resultat til et samlet mindreforbrug på 50,2 mio. kr. i 2014.

 

Oprindeligt var der budgetteret med en kassetilførsel på 4,4 mio. kr. i 2014, og med et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. betyder det, at balancen er forværret med 10,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen fremgår af bilag 3. 

Økonomiske konsekvenser

Resultatopgørelsen 2014 pr. 31. oktober 2014:

 

Beløb i mio. kr.

Opr.

budget 2014

Korr. budget 2014

Forventet regnskab pr. 31. oktober

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

1

Det skattefinansierede område

 

 

 

 

 

1.1

Indtægter

-2.662,8

-2.655,3

-2.658,5

4,3

-3,2

1.2

Drift

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

1.799,9

1.788,3

1.795,1

-4,8

6,8

 

Overførselsudgifter

583,2

574,1

561,1

-22,1

-13,0

 

Udgifter til forsikrede ledige

107,4

106,8

99,9

-7,5

-6,9

 

Central refusionsordning

-13,6

-13,6

-12,9

0,7

0,7

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

178,2

178,2

170,6

-7,5

-7,6

 

Ældreboliger

-13,6

-13,7

-13,7

-0,1

0,0

 

Overførsler fra 2013

 

59,2

 

 

-59,2

 

Drift i alt

2.641,5

2.679,3

2.600,2

-41,4

-79,2

1.3

Renter m.v.

0,1

0,1

-0,7

-0,8

-0,8

 

Resultat af skattefinansieret drift

-21,2

24,1

-59,0

-37,8

-83,1

1.4

Anlæg

40,5

66,5

97,1

56,6

30,6

 

Overførsler fra 2013

 

52,0

 

 

-52,0

 

Resultat af det skattefinansierede område

19,2

142,6

38,1

18,8

-104,5

2

Det brugerfinansierede område

 

 

 

 

 

2.1

Drift

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

2.2

Anlæg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

-5,4

-5,4

0,0

0,0

 

Samlet resultat

13,8

137,2

32,6

18,8

-104,5

3

Øvrige poster

 

 

 

 

 

3.1

Balanceforskydninger

67,4

81,0

81,4

14,0

0,4

3.2

Lån (optagelse og afdrag)

-85,6

-162,0

-108,1

-22,5

53,9

 

Øvrige poster i alt

-18,2

-81,0

-26,7

-8,5

54,3

4

Balancen (kasseforøgelse (-)/-forbrug (+))

-4,4

56,2

5,9

10,4

-50,2

 

Resultatet af det skattefinansierede område udviser et forventet mindreforbrug på 104,5 mio. kr. i 2014 set i forhold til det korrigerede budget. Dette kan fortrinsvis henføres til overførsler af netto overskud fra 2013 på både drift og anlæg, som ikke forventes anvendt i 2014. Der forventes således et mindreforbrug på driften på 79,2 mio. kr. og et mindreforbrug på anlæg på 21,4 mio. kr.

Balancen i det forventede regnskab for 2014 udviser et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget, hvor der er et kassetræk på 56,2 mio. kr., svarer det forventede resultat til et samlet mindreforbrug på 50,2 mio. kr. i 2014.

Oprindeligt var balancen budgetteret med en kassetilførsel på 4,4 mio. kr. i 2014. Med et forventet forbrug på 5,9 mio. kr. i 2014 betyder det, at balancen er forværret med 10,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

 

Resultatet af budgetopfølgningen kan ikke direkte omsættes til udviklingen i den gennemsnitlige kassebeholdning. Overordnet set forventes resultatet af budgetopfølgningen ikke indebære væsentlige ændringer af de tidligere vurderinger af udviklingen i den gennemsnitlige likviditet.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Resultatopgørelsen (DOCX)

2.
Drift og anlæg på udvalgsniveau (DOCX)

3.
Drift og anlæg på fagudvalg og centre (DOCX)

4.
Budgetopfølgning på center og afdelingsniveau (PDF)

5.
Anlægsoversigt pr. 31.10.2014 (PDF)

6.
Tillægsbevillinger pr. 31.10.2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"  

00.01.00P05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter     

 

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    At nuværende beholdning i Danske Invest fastholdes

b)    At afrapporteringen i øvrigt tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank har udarbejdet en afrapportering dateret 25. november 2014 som vedlægges som bilag.

 

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 25. november 2014             79,3 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 31. oktober 2014:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                 

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                 11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 31. oktober 2014 var markedsværdien:

 

 

 - 1,6 mio. kr. i bankens favør    (31. juli 2014: - 1,1 mio.)

 

ændringen i markedsværdien skyldes et fald i markedsrenten.

 

 

Markedsværdien er uden betydning, hvis hensigten er at beholde de 2 swaps i den aftalte periode, hvilket er gældende for kommunens swaps.

 

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 31. oktober 2014: 141,5 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                

Afkast for perioden 1. januar – 31. oktober 2014: 3,89% 

 

Afkastet har været større end hvad forventningerne pegede i retning af ved årets start.
Afkastet er "skabt" med meget lav risiko.

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

 

Indestående: 0,0/0,15% p.a. (afhængig af saldoen)

 

Træk på kreditten:              0,80% p.a.

 

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Begrebet overskudslikviditet er defineret som værende ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten er faldet de senere år, men størrelsen af placeringen i Danske Invest er ikke blevet rørt.

En overholdelse af 80%-reglen vil bevirke en reduktion af placeringen i Danske Invest på ca. 70 mio. kr., således at beholdningen får en kursværdi i niveauet 72 mio. kr.

 

Ved afrapporteringen, som blev behandlet af Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014, blev det besluttet at fastholde placeringen og dermed at dispensere for reglen om at det maksimalt er 80 % af likviditeten der må investeres i værdipapirer”. Der er blevet dispenseret for 80 % reglen siden 18. juni 2013.

 

Afkastet af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar – 31. oktober 2014 har været bedre og dermed mere ”økonomisk fordelagtig” end placering på konto i banken. Banken anser nuværende beholdning i Danske Invest som fornuftig ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt. På baggrund af bankens vurdering, anbefales det at beholdningen i Danske Invest fastholdes. Udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest følges tæt og tages op igen ved næste afrapportering.   

 

Danske Bank har udarbejdet en oversigt over ”horisontafkast” af placeringen i DK Invest. Oversigten viser størrelsen af afkastet på placeringen i Danske Invest det kommende år ved forskellige rente scenarier:

 

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år vil afkastet blive:     1,02%

 

Hvis renteniveauet falder 0,5% i morgen og bliver der:                                              1,60%

 

Hvis renteniveauet stiger 0,5% i morgen og bliver der:                         0,12%

 

Hvis det forudsættes at renteniveauet er uændret det kommende år bliver gevinsten ved nuværende beholdning som minimum: 1,02% - 0,80% = 0,22%    svarende til ca. 0,3 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Rapport pr. 25. november 2014 (PDF)

2.
Rentemarkedet - markedskommentarer og prognose (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetproces for budgetlægningen 2016

00.30.02S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Kommunalbestyrelsen orienteres

 

Resumé

Jf. styrelsesloven er det Økonomi- og Planudvalget, som tilrettelægger budgetprocessen, herunder godkender aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes arbejde frem til budgetvedtagelsen. Disse er beskrevet i ”Budget 2016, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, vedlagt som bilag.

 

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a)    at budgetprocessen for 2016, som beskrevet i ”Budget 2016, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes.

b)    at Økonomi- og Planudvalget indkaldes til et ekstraordinært møde den 18. august 2015, jf. tidsplanen for budgetprocessen

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Drøftet. Punktet genoptages med tilpasninger på Økonomi- og Planudvalgets møde i januar 2015.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en procesplan for budgetlægningen til 2016 som fremgår af bilag til sagen. I forhold til tidligere år adskiller budgetprocessen sig ved at hovedparten af det politiske budgetarbejde foregår i august og september. Ændringen i processen udspringer af et politisk ønske om at afkorte budgetprocessen, der traditionelt har strakt sig over mange måneder og med en lang høringsperiode af spareforslag hen over sommeren.

I forslaget til budgetprocessen for 2016 er der høring af spareforslag efter sommerferien, og budgetforhandlingerne ligger i starten af september, hvor alle tilskud, særtilskud og udligningsbeløb er kendt.

Derudover indgår det i processen, at Økonomi- og Planudvalget fremsætter et forslag til budget 2016 som erstatning for borgmesterforslaget, hvilket også har været et politisk ønske.

 

Som hidtil udarbejdes et administrativt sparekatalog, som har til formål at give kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budgettet for 2016, der kan imødegå de økonomiske udfordringer samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer.

Forud for igangsættelse af dette arbejde vil Økonomi- og Planudvalget få forelagt en sag i februar, hvor udvalget skal tage stilling til fordeling af besparelsesrammen for det administrative sparekatalog på de enkelte udvalgsområder og bevillinger.

Det teknisk beregnede underskud i budget 2016 er på nuværende tidspunkt på 34,6 mio. kr. Dertil kommer de besluttede besparelser på børne- og ungeområdet samt ældreområdet med virkning fra budget 2016, og hvor der sættes særskilte analyser i gang for at se, hvordan de forudsatte besparelser kan opnås.

Det administrative sparekatalog sendes i høring i august, således at høringssvar kan indgå i budgetmaterialet til 1. behandlingen og til budgetseminaret i september.

 

I maj og juni drøfter udvalgene input til nye delmål for 2016, herunder eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene holder budgetmøder med centrene med det formål at drøfte udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Det foreslås at der afholdes gruppeformandsmøde i starten af august og i september. Formålet med gruppeformandsmødet i august er at drøfte det administrative budgetoplæg, samt partiernes input til Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag. Efter budgetseminaret i september afholdes endnu et gruppeformandsmøde med forligspartierne med henblik på at gennemgå emnerne i budgetforliget.

 

På et ekstraordinært møde den 18. august behandler Økonomi- og Planudvalget et budgetoplæg, der kan danne grundlag for et budgetforslag til 2016. Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag er udgangspunktet for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger på budgetseminaret.

 

Der afholdes ét budgetseminar den 2.-3. september for kommunalbestyrelsen. Budgetseminaret gennemføres for at give mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen i et budget som afspejler de politiske visioner, delmål og indsatsområder.

 

HovedMED-udvalget vil blive inddraget og orienteret om budgetarbejdet på deres ordinære møder i HovedMED og høres om budgettet dels i høringsperioden, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Derudover deltager fire medarbejderrepræsentanter i budgetseminaret.

 

Tidsplan

 

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

9. december

Budgetvejledning for 2016 vedtages

ØPU

11. februar

Økonomi- og Planudvalget behandler fordeling af besparelsesramme på udvalgsområder og bevillinger.

ØPU

Februar – juni

 

Udvalgene arbejder med delmål til budgettet.

Administrativt udarbejdes et teknisk basisbudget og et sparekatalog, som udvalgene orienteres om på budgetmøderne før sommerferien.

Alle udvalg

7. og 13. april

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udvalget behandler analyse på børne- og ungeområdet henholdsvis ældreområdet.

BSU og SU

4.-6. maj

Udvalgene drøfter oplæg til delmål og emner til budgetmøderne

Alle udvalg

Maj

Budgetmøder ml. udvalg og centre i BRK

Alle udvalg

19. maj

Økonomi- og Planudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØPU

1.-3. og 16. juni

Udvalgene behandler delmål til budgettet

Alle udvalg

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015

KL, Reg.

3. august

Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 24. august.

Budgetmaterialet sendes til partierne

Økonomi og Personale

Primo august

(fx 6. august)

Gruppeformandsmøde om det administrative budgetoplæg og partierne input til Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag

Gruppeformænd

10. august

Hvis partierne ønsker at have alternative forslag med til budgetforhandlingerne og har brug for administrationens hjælp til beregningerne kan dette ske ved at sende en mail med beskrivelse af forslaget til direktionen senest den 10. august.

Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til partierne til den 24. august.

Partierne

18. august

(ekstraordinært møde)

Økonomi- og Planudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

Økonomi- og Planudvalgets behandling af et administrativt budgetoplæg som danner grundlag for Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag til 2016 til 1. behandlingen. Budgetforslaget er udgangspunkt for budgetforhandlingerne på budgetseminaret.

ØPU

24. august kl. 12.00

Høringsfrist på det administrative sparekatalog til budget 2016

MHU m.fl.

24. august

Tilbagemelding på alternative beregninger til partierne

Centrene

27. august

Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen 

Partierne

1. og 10. september

1. behandling af budgetforslaget

ØPU, KB

2.-3. september

Budgetseminar: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer som led i budgetforhandlingerne til 2016

KB 

10. september

Gruppeformandsmøde med henblik på at præciseret elementerne i budgetforliget

(ØP sender materialet den 8. september)

Borgm. og gruppeformænd

14. september

Økonomi og Personale sender nye og ændrede forslag fra budgetseminaret i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 23. september

Økonomi og Personale

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgm.

 

21. september kl. 8.00

 

Frist for fremsættelse af ændringsforslag.

Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget 

 

KB

23. september kl. 12.00

Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetseminaret

MHU m.fl.

29. september og 8. oktober

2. behandling af budgettet

ØPU, KB

Okt. – dec.

Dialog ml. udvalg og enhederne i BRK

Alle udvalg

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Det politiske arbejde i budgetlægningen til 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

8 Flytning af Åkirkeby bibliotek til Hans Rømer Skolen, afdeling Åker

21.07.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Fritids- og Kulturudvalget

26-11-2014

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget Indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I Budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift. Der foreligger nu et konkret forslag til en flytning af folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at Fritids- og Kulturudvalget tager en principbeslutning om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til lokaler ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker, under forudsætning af at Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget tilslutter sig at bakke op om beslutningen jf. indstillingens punkt c), d) og e); og at Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender den indstillede økonomiske omplacering mellem bevillingsområder jf. indstillingens punkt f).

b)    At Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby for at afklare forudsætningerne for beslutningen og besvare spørgsmål.

c)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at godkende det beskrevne samarbejde mellem folkebiblioteket og Hans Rømer Skolen, afdeling Aakers, pædagogiske læringscenter (skolebibliotek)

d)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at godkende at Borgerservice i Aakirkeby flyttes med folkebiblioteket til Hans Rømer Skolen, Afdeling Aaker

e)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de økonomiske effektiviseringsgevinster på bevillingsområde Biblioteker ved tømningen af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby på kr. 229.900 kr. fraregnet liggeomkostninger m.v. på kr. 148.300 kr. i 2015 og 88.300 kr. fra og med 2016; i alt kr. 81.600 i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 som omplaceres fra bevilling Ejendomme og service til Biblioteker som effektivisering af driften jf. Budget 2015.

f)    At Fritids- og Kulturudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende de i indstillingens punkt e) beskrevne økonomiske omplaceringer.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 29. oktober 2014:

Indstilling a) godkendt.

Indstilling b) godkendt. Aktørmødet afholdes den 20. november kl. 15.00 på skolen. Repræsentanter fra følgende aktører biblioteket, skolen, lokalhistorisk arkiv, Åkirkebytinget incl. Syte, formænd for Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Fritids- og Kulturudvalget, Borgerservice, repræsentanter fra Ældreråd og Handicapråd inviteres.

Indstilling c) til f) godkendt.

René Danielsson kan ikke medvirke idet han mener at bibliotekstilbuddet bliver forringet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at orientering om status på behandling af sagen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

Børne- og Skoleudvalget den 25. november 2014:

c) Indstillingen godkendt. Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 26. november 2014:

Indstilling d) godkendt.

Bente Johansen kan ikke medvirke.         

 

Fritids- og Kulturudvalget den 26. november 2014:

Taget til efterretning.

 

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen

 

a) at folkebiblioteket og borgerservice i Aakirkeby flyttes til lokaler ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker, som indstillet af Fritids- og Kulturudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

 

b) at de økonomiske effektiviseringsgevinster på bevillingsområde Biblioteker ved tømningen af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby på kr. 229.900 kr. fraregnet liggeomkostninger m.v. på kr. 148.300 kr. i 2015 og 88.300 kr. fra og med 2016; i alt kr. 81.600 i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 som omplaceres fra bevilling Ejendomme og service til Biblioteker som effektivisering af driften jf. Budget 2015, som indstillet af Fritids- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

 

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2014 blev det besluttet at fremme samdriften mellem folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre (skolebiblioteker) på skolerne. Trods vanskeligheder ved at finde egnede lokaler har Børne- og Skoleudvalget og Fritids- og Kulturudvalget i juni 2014 besluttet at fortsætte bestræbelserne på øget samdrift.

 

Med udgangspunkt i resultaterne fra en tværgående arbejdsgruppe stilles der nu forslag om, at folkebiblioteket i Aakirkeby flyttes til en placering direkte ved det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) ved Hans Rømer Skolen, afdeling Aaker.

 

Ud over de nedenfor beskrevne forudsætninger for og muligheder ved en samlet placering af folkebibliotek og skole skal fremhæves synergien i øvrigt ved at samle tilbuddene i Aakirkeby under samme tag indenfor uddannelse, kultur, bibliotek, borgerservice, fritidsaktiviteter mv.

 

Skolen har frigjort et lokale på 40 m2 for folkebiblioteksdriften, og herudover er det muligt at indrette et gangområde på 20 m2 til biblioteksformål. Gangen forbinder lokalet til folkebiblioteket med det nuværende pædagogiske læringscenter.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby råder i øjeblikket over ca. 400 m2, som trænger til renovering. Folkebibliotekets areal reduceres ved flytningen til 60 m2. Det vil derfor være nødvendigt at foretage indskrænkninger i materialebestanden. Der er ikke plads til børnebøgerne i det nye folkebibliotekslokale, så det foreslås, at de stilles op i det pædagogiske læringscenter (skolebibliotek), f.eks. på et par reoler ved indgangen. Tænkes det pædagogiske læringscenter og folkebiblioteket sammen, bliver der således adgang til mere end 260 m2.

 

Det nye folkebibliotekslokale giver mulighed for indretning af en arbejdsplads med 4 PC´ere til publikum, printer, en mindre siddegruppe, fritstående reoler, 8 krybber til musik, film og tegneserier. Herudover kan den ene endevæg rumme fritstående reoler, og på den anden endevæg fastmonterede skråhylder til aviser og tidsskrifter.

 

Med hensyn til gangen, hvor udstyret til selvbetjening tænkes placeret, skal der etableres EDB-stik. I gangen er der plads til 2 stk. fastmonterede fag med skråhylder, som vil flankere indgangen til det nye bibliotekslokale.

 

Efter en flytning og indretning som foreslået kan folkebiblioteket i Aakirkeby fortsat fungere som åbent folkebibliotek med de nuværende åbningstider og betjening. I den betjente åbningstid vil der være adgang til alle materialer, men i den selvbetjente åbningstid vil der i starten ikke være adgang til børnematerialer.

 

Det er hensigten efterfølgende at finde den nødvendige finansiering til at indlede en integration af materialebeholdningerne for folkebiblioteket og det pædagogiske læringscenter, som giver mulighed for at begge kan bruge samme udlånssystem. Det kræver en ny registrering af alle materialer i det pædagogiske læringscenter, der skal forsynes med chip. Herefter vil en teknisk samdrift af de to enheder være mulig. Registreringen sættes i værk i forbindelse med samdriften.

 

Folkebiblioteket i Aakirkeby rummer i dag Borgervice. Efter henvendelse til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, der driver Borgerservice, foreslås det, at Borgerservice flytter med til de nye lokaler. Borgerservice har åbent hver den 2. og 4. tirsdag i måneden kl. 9.00 - 12.00 svarende til 6 timer om måneden. Der indrettes et venteområde til publikum på gangen umiddelbart i forbindelse med biblioteket og det pædagogiske læringscenter.

 

Under forudsætning af brandmyndighedernes godkendelse og bygningsmyndighedernes afklaring af spørgsmålet om handicapvenlige faciliteter (byggetilladelse) vil selve arbejdet med flytning og IT-installationer kunne klares på en måned, hvor det i en kort periode vil være nødvendigt at holde lukket i både de gamle og de nye lokaler. Flytningen forudsættes gennemført snarest muligt efter endelig politisk beslutning.

 

Både biblioteket, skolen, borgerservice og de øvrige aktiviteter, der i dag finder sted i Eskildsgade 15, er af stor betydning for lokalområdet Aakirkeby. For at sikre en god og konstruktiv dialog omkring samflytningen af aktiviteter som beskrevet og indstillet foreslås det, at Fritids- og Kulturudvalget afholder et aktørmøde med de relevante parter i Aakirkeby. Mødet anbefales afholdt forud for den videre politiske beslutningsproces dvs. senest med udgangen af uge 47, 2014.

 

Følges den tidsplan der ligger bag indstillingerne i den politiske beslutningsproces, ser tidsplanen ud som følger:

 

Fritid- og Kulturudvalget:                   29. oktober 2014

Aktørmøde (FKU):                            Inden den 21. november 2014

Teknik- og Miljøudvalget:                   24. november 2014

Børne- og Skoleudvalget:                  25. november 2014

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:  26. november 2014

Økonomi- og Planudvalget:                8. december 2014

Kommunalbestyrelsen:                      17. december 2014

 

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser opdeles i tre elementer:

 

1)      Éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

2)      Fremtidige afledte driftsudgifter

3)      Opnåelse af effektiviseringsgevinster på folkebiblioteksområdet fra 2015 og frem

 

Ad 1 éngangsudgifter i forbindelse med flytningen

 

Udgifter elektriker, idet selvbetjeningsautomatik mv. genbruges (overslag)                220.000 kr.

Opsætning af en klassificeret branddør                                                                          15.000 kr.

 

I alt                                                                                                                                 235.000 kr.

 

Engangsudgifterne afholdes indenfor folkebibliotekets driftsramme for 2014

 

Ad 2 Fremtidige driftsudgifter

 

Bygningsbudgettet under Center for Ejendomme og drift for Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

De fremtidige driftsudgifter omfatter fortsat rengøring af biblioteksområdet på afdeling Aaker. Da der ikke bliver tilført nye områder, der skal rengøres, holdes rengøringsudgiften indenfor det nuværende rengøringsbudget.

 

Tomgangsudgifter indtil salg af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby (pr. år):                     88.300 kr.

Ekstra udgifter i.f.m. opsigelse af kontrakt med rengøringsselskab (i 2015):          60.000 kr.

 

I alt 2015                                                                                                                          148.300 kr.

 

Tomgangsudgifter og udgifter i forbindelse med opsigelse af kontrakt med ekstern rengøringsleverandør på i alt 148.300 kr. i 2015 finansieres af Center for Ejendomme og drift, bygningsbudgettet for Aakirkeby bibliotek. Fra 2016 vil de ekstra udgifter på 60.000 kr. vedr. opsigelse af kontrakt med ekstern leverandør bortfalde. Herefter vil der være et overskud på bygningskontoen.

 

Når Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er tømt vil bygningen kunne sættes til salg. Det forudsættes at Center for Ejendomme og Drift iværksætter det fornødne arbejde med henblik på politisk stillingtagen hertil.

 

 

Ad 3 Opnåelse af effektiviseringsgevinster

 

Ved vedtagelsen af budgettet for 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at driften i kommunens afdelinger skal effektiviseres. Bornholms folkebiblioteker på bevillingsområde Biblioteker under Fritids- og Kulturområdet skal præstere en effektiviseringsgevinst på 106.000 kr. i 2015 stigende til 145.800 kr. i 2016 og 184.300 kr. fra 2017 og frem. Samlet set et effektiviseringskrav på 620.300 kr. frem til og med 2018.

 

Effektiviseringsgevinsten på bygningsdriften af Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby er netto helårligt 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra 2016 og frem. Samlet set en effektiviseringsbesparelse på 506.400 kr. frem til og med 2018. Flytningen af folkebiblioteket mv. i Aakirkeby er således også et udtryk for en effektivisering af driften, der opnås ved at omplacere 81.600 kr. i 2015 og 141.600 kr. fra og med 2016 fra Center for Ejendomme og Drift (bevillingsområde Ejendomme og service) til Center for Skole, Kultur og Fritid under bevillingsområde Biblioteker.

 

Se endvidere uddybende bemærkningerne fra Center for Ejendomme og Drift nedenfor.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Center for Ejendomme og Drift er blevet forelagt forslaget om at flytte folkebiblioteket i Aakirkeby til Hans Rømer skolen, afdeling Aaker og har følgende kommentarer:

 

Arealforvaltning:

I forhold til ejendomsstrategiens fokuspunkter herunder bl.a. optimering af m2, anser Ejendomsservice samling af flere anvendelser på færre adresser som en god idé.

Biblioteksbygningen i Aakirkeby er i meget ringe stand og bliver svær at sælge. Der kan fx nævnes, at biblioteksbygningens tag har været utæt flere steder og bliver lappet løbende – det står snart for en udskiftning. Derudover er der problemer med nedsivning af vand fra kælderen mod vejen.

 

Myndighedskrav:

Center for Ejendomme og Drift præciserer, at en anvendelsesændring fra skolelokaler til bibliotekslokaler er omfattet af byggelovgivningen og skal igennem en konkret myndighedsvurdering. Afhængig af lokalernes fremtidige brug kan en ombygning af rum/installationer blive nødvendig.  Dette i forhold til brand, ventilation og tilgængelighed (handicapforanstaltninger). Evt. krav fra myndigheder er på nuværende tidspunkt ukendt og omkostninger i den forbindelse er derfor ikke medtaget.

 

Skolen har i uge 41 indkaldt til et møde d. 9. oktober 2014, hvor en bygningskonsulent fra Bygnings- og boliggruppen deltager. Herved gives mulighed for at hjælpe i sagen således, at evt. omkostninger i forbindelse med anvendelsesændring/evt. kommende myndighedskrav kan blive vurderet og beregnet. Der er brug for den nødvendige tidsramme til at undersøge sagen og udføre de nødvendige beregninger.

 

Ejendomsservice har kontaktet byggemyndighederne og fået oplyst, at sagen skal igennem en konkret vurdering. Der skal søges byggetilladelse. Det er Ejendomsservice, som bygningsadministrator, som er bemyndiget til at søge byggetilladelse. Evt. krav fra myndighederne skal udføres, inden der kan opnås ibrugtagningstilladelse. Det medfører, at man skal afvente at byggemyndighederne har behandlet sagen færdigt, inden man må bruge lokalerne til den nye anvendelse.

 

Bygningsbudget:

Bygningsbudget for Aakirkeby bibliotek Eskildsgade 15, 3720 Aakirkeby udgør 229.900 kr.

 

Ved at flytte biblioteket over til Hans Rømer Skole afdeling Aaker, skal det afklares om borgerservice forbliver i biblioteksbygningen. Ved at borgerservice fortsat gør brug af bygningen, skal bygningen fortsat driftes og bygningsbudgettet vil derfor ikke være disponibelt.

 

I tilfælde af, at bygningen tømmes for brugere, skal der afsættes tomgangsudgifter for 88.300 kr. indtil bygningen kan afhændes. Der vil i 2015 være en øget tomgangsudgift på 60.000 kr. til rengøring, i det der er 6 måneders varsel på opsigelsen af rengøringskontrakten med ekstern leverandør.

 

Center for Ejendomme og Drift oplyser, at lokalhistorisk arkivs lokaler, der ligger i tilknytning til det nuværende folkebibliotek i Aakirkeby ikke bygningsdriftsmæssigt er en del af folkebibliotekets bygning. Hvorvidt det kan overvejes at være hensigtsmæssigt også at flytte lokalhistorisk arkiv til skolen undersøges nærmere, men er ikke en forudsætning for nærværende sag.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Udmøntning af pulje til skabelse af fleksjob for borgere med ringe arbejdsevne og forskellige typer af udfordringer

15.20.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

Puljen blev etableret med vedtagelsen af budget 2014 og er besluttet udmøntet i samarbejde mellem Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Centerfor Psykiatri og Handicap. Puljen foreslås fordelt mellem de to centre, der understøtter ambitionerne i førtidspensions- og flexjobreformen. Konkret foreslås ressourcerne brugt til en jobkonsulent og til omlægning af aktiviteterne i Østergade 54, Rønne, som bliver et sammenhængende tilbud, i et tæt samspil mellem det beskæftigelsesmæssige fokus og aktivitets- og samværstilbud.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget,

·         at puljen på 750.000 kr. fordeles med hhv. 350.000 kr. til ansættelse af en jobkonsulent under bevilling Jobcenter, og 400.000 kr. under bevilling Psykiatri og Handicap, til igangsættelse af en proces for omlægning af aktiviteterne i Østergade 54, Rønne, til et sammenhængende, beskæftigelsesrettet tilbud.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Nærværende pulje blev etableret som en del af budgettet for 2014. Puljen udgør årligt 1 mio. kr. De 250.000 kr. er prioriteret til EGU-elever i alderen 15-17 år, som varetages af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. De øvrige 750.000 kr. er besluttet udmøntet i et samarbejde mellem Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Psykiatri og Handicap.

 

Det foreslås at fordele puljen med 400.000 kr. til Center for Psykiatri og Handicap og 350.000 kr. til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. De 350.000 kr. vil blive anvendt til en jobkonsulent (30-32 timer), som får til opgave at understøtte jobskabelse for målgrupperne indenfor psykiatri- og handicapområdet. De resterende 400.000 kr. vil blive anvendt i det nuværende Kulturhuset, Østergade 54, Rønne, hvor aktivitets- og samværstilbuddet omlægges til i større udstrækning at spille sammen med den individuelle og gruppeorienterede støtte, samt beskæftigelsesmæssige aktiviteter.

 

Borgerne i Christianshøjprojektet vil blive tilbudt denne mulighed, med fokus på at deres indsats bidrager til at drive et aktivitets- og samværstilbud, kombineret med, at Vej og Park kan anvise opgaver på kommunale arealer.

 

Østergade 54, Rønne, bliver dermed rammen for et nyt tilbud, der spiller sammen med intentionerne i Førtidspensions- og flexjob-reformen. Fordelen herved er, at der kan skabes synergi mellem de forskellige opgaver, som er en forudsætning for en effektiv drift af et aktivitets- og samværstilbud, til trods for et generelt reduceret budget, og at så mange borgere som muligt bringes i beskæftigelse.

 

Østergade 54, Rønne, skal ses i sammenhæng med tilbuddene på Sandemandsgården, under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Sandemandsgården er både et beskæftigelsesrettet tilbud og et aktivitets- og samværstilbud til især udviklingshæmmede. Fremadrettet kan unge bl.a. fra Kildebakken indgå i ressourceforløb og evt. STU (den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse) med henblik på afklaring og ansættelse i fleksjob. Denne målgruppe vil have behov for et supplerende tilbud udover et fleksjob på en ordinær arbejdsplads.

 

Det nye tilbud i Østergade vil have et betragteligt reduceret budgettet i forhold til eksempelvis Christianshøjprojektet, og det vil derfor ikke være muligt at videreføre det i uændret form. Men i samspillet med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse er ambitionen, at flere borgere på længere sigt, vil bruge Østergade 54 som afsæt for at komme i beskæftigelse (skånejob, flexjob, beskyttet beskæftigelse) på en ordinær arbejdsplads. Borgere der er kommet i beskæftigelse, kan bruge stedet som base og her modtage den støtte de har brug for. Samtidig vil de være en del af et aktivitets- og samværstilbud, for den målgruppe, som også kommer i huset.

 

Når A-husets borgere flytter ind i Østergade 54 inddrages borgere herfra også, i det omfang det er muligt, henset til den økonomiske ramme der er til den samlede drift af huset.

 

Det forudsættes, at der igangsættes en proces for omlægning af aktiviteterne i Østergade 54 til et nyt og sammenhængende tilbud med fokus på de ovennævnte udviklingsperspektiver.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Godkendelse af LAG-Bornholm udviklingsstrategi

04.21.00P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

LAG-Bornholm fremlægger ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune i forhold til, om strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de kommunale- og regionale udviklingsstrategier.

Tidsfristen for udviklingsstrategien i forhold til Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter er den 1. december 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

-      at ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” anbefales godkendt ved at borgmesteren af hensyn til tidsfristen overfor ministeriet træffer en formandsafgørelse

-      at kommunalbestyrelsen orienteres

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Godkendelse ved borgmesteren anbefales.

Borgmesteren indstiller,
at formandsbeslutningen om godkendelse af ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget, den 9. december 2014:

Taget til efterretning.

 

 

Sagsfremstilling

LAG-Bornholm fremlægger ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” til godkendelse af Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune i forhold til, om strategien er i overensstemmelse med henholdsvis de kommunale- og regionale udviklingsstrategier, jf. § 11 stk. 7 i henhold til Bekendtgørelse nr. 927 af 8. august 2014 om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020.

 

LAG-Bornholm vil med sin nye, fokuserede udviklingsstrategi frem mod 2020 bidrage til, at Bornholm og bornholmerne opnår en stærkere indre sammenhængskraft og et styrket tilhørsforhold og en styrket tiltrækningskraft overfor folk, der endnu ikke har fast bopæl øen.

 

Ud fra en forhåndsvurdering af øens særlige styrkepositioner har LAG-Bornholm udpeget tre tematiske udviklingsmiljøer, inden for hvilke investeringerne vil blive koncentreret.

 

To af disse relaterer sig til erhvervsudvikling og jobskabelse:

Bioøkonomi – fokuserer eksempelvis på biomasse, ressourceforvaltning og lokale fødevarer.

Oplevelsesøkonomi – fokuserer på potentialer indenfor outdoor-turisme, en mangfoldig eventkultur, kunsthåndværk og andre besøgsvirksomheder m.m.

 

Det tredje udviklingsmiljø relaterer sig til øens tiltrækningskraft som bo-, opholds- og oplevelsessted:

Kultur, identitet og sociale mødesteder er nøgleord, der understøtter fællesskabet, og som bidrager til sammenhængskraften og det styrkede tilhørsforhold til Bornholm, LAG-Bornholm vil arbejde for.

 

Under forberedelse af en ny udviklingsstrategi er det ydermere blevet klart, at der er et stort ønske om en udvikling, der baserer sig på et fælles værdigrundlag med udspring i en grøn og bæredygtig ø – Bright Green Island. LAG-Bornholm vil i tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune, erhvervsfremmeaktører, foreningsliv, borgere og erhverv udvikle dette fælles værdigrundlag. LAG-Bornholm anser det fælles værdigrundlag for at være essentielt i arbejdet omkring øens tiltrækningskraft og den brandingværdi, øens produkter vil kunne udnytte i arbejdet med en øget værdiskabelse.

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse vurderer, at LAG-Bornholms udviklingsstrategi 2014-2020 er i overensstemmelse med og understøtter henholdsvis de kommunale- og regionale strategier.

 

Vurderingen bygger på den nuværende strategi, Bornholms Udviklingsplan (RUP), der også indeholder Bornholms kommuneplanstrategi. Således spiller LAG´ens satsning på Bright Green Island fint i tråd med den nuværende Regionale Udviklingsplans (RUP) delvision om en Grøn-ø. Endvidere indeholder den nuværende Regionale Udviklingsplan en delvision om et godt og aktivt liv for alle, der ligger fint i tråd med LAG´ens tematiske udviklingsmiljø om øens tiltrækningskraft som bo-, opholds- og oplevelsessted, hvor kultur, identitet og sociale mødesteder er nøgleord.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” er ligeledes forelagt til godkendelse i Bornholms Vækstforum den 24. november 2014 for så vidt angår om LAG-strategien er i overensstemmelse med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, hvor LAG-strategien blev godkendt.

 

Borgmesteren har den 27. november 2014 godkendt ”Udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020” som en formandsbeslutning, af hensyn til tidsfristen overfor ministeriet.

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Brev fra LAG-Bornholm 12. november 2014 (DOCX)

2.
Lokal udviklingsstrategi for LAG-Bornholm 2014-2020. November 2014 (DOC)

3.
E - analyse af området - bidrag til socioøkonomisk beskrivelse og SWOT - endeligt pr 7 nov 2014 (DOCX)

4.
Finansieringsplan for LAG-Bornholm - Landdistriktsprogrammet 2014-2020 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Integration

00.10.00Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

26-11-2014

6

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

11

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I løbet af 2014 er der kommet betydeligt flere udlændinge omfattet af integrationsprogrammet end tidligere, da kvoten af flygtninge, som kommunen skal modtage, er steget væsentligt. Dette forventes at fortsætte i 2015. Dette medfører et stigende behov for sagsbehandling bl.a. vedr. visitation til danskuddannelse, sundhedstjek, integrationsplan med aktiveringstilbud/ praktikker samt arbejdet med midlertidig og permanent boligplacering.

Der er derfor behov for en øget indsats for fortsat at sikre et optimalt integrationsforløb. Da der samtidig er tale om en betydelig stigning i antallet af børn, enten som direkte er omfattet af det stigende antal kvoteflygtninge, eller som følge af ansøgning om familiesammenføring, vurderes der også behov for at ansættelse af en familiekonsulent, som kan sikre de bedste muligheder for børnenes integration og trivsel, og som påtænkes at arbejde på tværs af Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse, Center for Familier og børn samt Center for Skole, kultur og fritid.

 

Formålet er at sikre et så optimalt integrationsforløb som muligt, således at der er flest mulige som opnår uddannelse/job og dermed også er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til udvalget, at

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 26. november 2014:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget, den 9. december 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse har udarbejdet et oplæg med 2 forslag, som skal styrke modtagelsen af ny-ankomne flygtninge og forbedre integrationen af borgere omfattet af integrationsloven på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet samt forbedre integrationen af børn af integrationsflygtninge.

 

I år har integrationsafdelingen modtaget mere end 100 borger, og der kommer yderligere 8 den 1.dec.2014. Tidligere har vi modtaget ca. 30-35 om året, som oftest kom mere samlet.

Nu kommer de hver måned og suppleres med modtagelse af familiesammenførte som kommer drypvis.

 

Foruden dette varetages sagsbehandling for borgere fra EU og borgere uden for EU som på anden vis har opholdstilladelse, via EU-lovgivning eller familiesammenføring, hvor det specielt er opgaver i forhold til sprogundervisning og anden integration til arbejdsmarkedet.

 

Til dette er der ansat et årsværk i Jobcenteret + mentor, og to årsværk i borgerservice og ydelser til den sociale integration.

 

Med den nuværende tilstrømning af kvoteflygtninge, familiesammenførte samt udenlandsk arbejdskraft i øvrigt, er der behov for yderligere ressourcer til at sikre en optimal integration af både børn og voksne, med henblik på at alle kan komme til at indgå som aktive samfundsborgere og opnå beskæftigelse på Bornholm.

 

Det er afgørende med en tidlig indsats i integrationsperioden, da erfaringen fra tidligere viser, at de mest ressourcestærke flygtninge (med uddannelse) flytter straks efter integrationsperioden udløb(3 år) til områder i Danmark, hvor man i højere grad kan opnå ansættelse. Specielt i den syriske gruppe af flygtninge, er der en del med uddannelse, hvor det bliver vigtigt at hjælpe disse flygtninge med at få godkendt deres uddannelse, og evt. lagt en plan for hvordan de kan supplere deres uddannelse, hvis dette er nødvendigt for at opnå godkendelse jf. dansk lovgivning. Indsatsen skal derfor også ses sammen med muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på Bornholm.

 

Forslag 1)
At der ansættes en integrationsmedarbejder, som skal styrke indsatsen for ny-ankomne flygtningen med henblik på den kortets mulige vej fra ankomst i lufthavnen til flygtningen er på vej i arbejde eller uddannelse, og er især begrundet i en stigning på næsten 75 % i antallet af flygtninge fra 2013 til 1014, hvilket forventes at stige yderligere i 2015.

At finansiering finder sted ved det øgede grundtilskud.

Forslag 2)

At der ansættes en familiekonsulent for at styrke de tilbud, som gives til børn af integrationsflygtninge som er omfattet af integrationsloven, med henblik på forebyggende tiltag, som kan sikres en optimal integration for både voksen og barn.

Der vedhæftes bilag med beskrivelse af mulige arbejdsopgaver for familiekonsulenten.

De foreslåede ansættelser forventes som helhed at medføre, at flere borgere omfattet af integrationsloven kommer i beskæftigelse eller ordinær uddannelse, og dermed reducere antallet af integrationsflygtninge som overgår til offentlige forsørgelsesydelser, efter afsluttet integrationsperiode.

At finansiering finder sted via 100 % statstilskud til både familiekonsulent og de tilbud som iværksættes i henhold til Serviceloven.

 

I nedenstående tabel fremgår antallet af modtagne flygtninge i Bornholms regionskommune i 2013/2014.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Antal personer, gennemsnitlig  varighed og fuldtidspersoner.

 

Jan-sep 2013

Jan-sep 2014

Ændring, pct.

Antal personer1

 

 

 

-       Bornholm

   56

  101

        80,4

Valgt sammenligningsgrundlag

Fredensborg, Frederiksberg, Frederikshavn/Læsø, Halsnæs, Hjørring, Kolding, Køge, Mariagerfjord, Morsø, Nyborg, Næstved, Odsherred, Randers, Sønderborg, Thisted, Vejle, Vesthimmerland og Aalborg.

_

_

        35,7

Antal fuldtidspersoner2

 

 

 

-       Bornholm

   65

   93

        43,9

-       Valgt sammenligningsgrundlag

_

_

        32,8

Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen3

 

 

 

-       Bornholm

  0,3

  0,4

         0,15

-       Valgt sammenligningsgrundlag

  0,2

  0,3

         0,15

Gnsn. varighed, uger4

 

 

 

-       Bornholm

 45,0

 35,9

       -20,2

-       Valgt sammenligningsgrundlag

 40,3

 39,4

        -2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Af følgende analyse fra LG Indsigt fra 2013 fremgår det, at Bornholms Regionskommune har en både relativ billig og effektiv integrationsindsats.

 

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en højere indtægt på grundtilskud, som kommunen modtager pr. person i integrationsperioden, som følge af de øgede kvoter.

Der forventes øgede indtægter som følge af øgede resultattilskud, ved flere personers ansættelse i job, uddannelse og gennemførelse af dansk uddannelse.

Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet

Kommuner kan modtage resultattilskud fra staten, når en udlænding, der er eller har været i introduktionsprogram, opnår bestemte integrationsresultater.


Rådighedsbeløb

Henvisning

Sats

Rådighedsbeløb for udgifter til integrationsprogrammer og introduktionsforløb

§ 45, stk. 4 og stk. 5

82.042 kr. pr. år

 

Resultattilskud

Henvisning

Sats

 

 

Ordinær beskæftigelse

§ 45, stk. 8, nr. 1

46.880 kr. engangsbeløb

Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse

§ 45, stk. 8, nr. 2

46.880 kr. engangsbeløb

Bestået danskprøve

§ 45, stk. 8, nr. 3 og 4

35.161 kr. engangsbeløb

 

Forventet niveau for grundtilskud, som følge af flere borgere omfattet af integrationsloven:

                                                                 2013 = 2.306.715 kr.
                                                                 2014 = 3.017.616 kr.
                                                                 2015 = 3.502.590 kr.

Grundtilskud øges således fra 2013 til 2015 med kr. 1.195.875, som skal dække de merudgifter der er til administration, sprogskole o.lign.

Derudover er borgere, som har været omfattet af integrationsloven, desværre overrepræsenteret i kontanthjælpssystemet, hvorfor en forbedret integrationsindsats også må forventes at sænke udgifterne til offentlig forsørgelse, efter afslutning af den 3 årige integrationsperiode.

Den foreslåede familiekonsulent vil blive finansieret 100 % via refusion fra staten, mens den foreslåede opnormering med en integrationsmedarbejder vil skulle finansieres via førnævnte grundtilskud og færre forsørgelsesudgifter, og vil udgøre en udgift på kr. 450.000 kr.

Lovgrundlag

Kommunen kan få refusion for udgifter til familiekonsulenter, som benyttes efter servicelovens § 11 i den forebyggende indsats for flygtningefamilier i de første 3 år efter datoen for opholdstilladelsen, jf. svar fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold[1].

 

Der ydes 100 % refusion efter serviceloven § 181, når forældrene er under den treårige introduktionsperiode.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

I nedenstående tabel fremgår antallet af modtagne flygtninge i Bornholms regionskommune i 2013/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. november 2014

1.
Notat Familiekonsulent i integrationsindsatsen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af budgetfordeling til lokalsamfund

00.30.04G01-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Udmøntning af aftale om fordeling af 1,2 mio.kr. til lokalsamfund i overensstemmelse med budgetforlig 2015, er betinget af Økonomi- og Planudvalgets godkendelse. Udkast til aftale mellem de Bornholmske borgerforeninger og Bornholms Regionskommune er sammen med en oversigt på faktisk fordeling af puljemidler lagt som bilag til sagen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at udvalget godkender udkast til aftale og udmøntning af puljemidler

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2015 valgte forligspartierne, at prioritere partnerskaber med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund. Det er aftalt, at der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, som skal samarbejder om fordelingen. Dette erstatter lokalpuljen sammen med de tidligere bevillinger til juleudsmykning og sommerblomster.

 

Formålet er at opnå en større lokalt forankret medbestemmelse og indflydelse på hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. Puljen uddeles efter indstilling fra by- og borgerforeningerne. Puljen forankres under Økonomi- og Planudvalget og administreres af Sekretariatet.

 

På et møde mellem repræsentanter fra de Bornholmske borgerforeninger og Sekretariatet den 17. november 2014 enedes borgerforeningerne om en fordeling af puljemidlerne for budgetåret 2015. De formål midlerne skal støtte og de opgaver der forventes løst af lokalområdernes borgerforeninger, lokalforeninger, byting m.v. skal være af almennyttig karakter og respektere kommunalfuldmagten.

 

Fordelingen af midlerne er aftalt således at de foreningsejede kultur- og fritidshuse der berøres af de af Fritids- og Kulturudvalget vedtagene rammebesparelser for 2015 og 2016, kompenseres for besparelserne i 2015. Således udbetales i alt 48.293 kr. til de nævnte foreningsejede kultur- og fritidshuse hvorefter resten af puljen, svarende til 1.178.111 kr. fordeles efter fordelingsnøglen:

 

30 % af midlerne fordeles ligeligt mellem alle lokalsamfund

70 % af midlerne fordeles efter indbyggertal i de enkelte lokalsamfunds områder

 

 

Aftalen indgås mellem Bornholms Regionskommune og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke (BBS) der repræsenterer de Bornholmske borgerforeninger, om fordeling af puljemidler til lokalsamfund.

 

Puljemidlerne udbetales til BBS, der modtager puljemidler på vegne af samtlige lokalsamfund uanset lokalsamfundet er repræsenteret som medlem i BBS eller ikke. Midlerne distribueres af BBS via bankoverførsler uden unødigt ophold til de af medlemsforeningerne anviste konti, efter den aftalte prioritetsrækkefølge og fordelingsnøgle.

 

Foreningerne der modtager puljemidlerne står over for Bornholms Regionskommune, ved Sekretariatet, og BBS til ansvar for, at midlerne alene benyttes til de aftalte opgaver, og skal aflægge revideret årsregnskab, hvoraf det fremgår, hvilke puljemidler foreningen har modtaget ifølge denne aftale, og til hvilke formål midlerne er blevet anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Puljemidlerne udbetales i overensstemmelse med budgetforliget for budget 2015 og fordeles som aftalt mellem Bornholms Regionskommune og de Bornholmske borgerforeninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Aftale om fordeling af puljemidler til lokalsamfund (PDF)

2.
Borgerforeningernes interesseområde og indbyggertal (PDF)

3.
Fordeling af puljemidler (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13 Realisering af effektiviseringer som følge af budget 2015

00.30.12G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

13

 

Hvem beslutter

Økonomi og Planudvalget orienteres

Resumé

Det er i budgetforliget for 2015 aftalt at, der skal ske effektiviseringer for ca. 13 mio. kr. i hele den kommunale drift i 2015 stigende til ca. 17 mio. kr. i 2016 og 22 mio. kr. i 2017 og frem.

Det blev endvidere i budgetforliget aftalt at arbejdet med implementering af effektiviseringer forankres i ØPU. Med denne sag orienteres Økonomi og Planudvalget om de konkrete initiativer der er taget på centerniveau.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Der er meget stor forskel på de enkelte arbejdspladser i Bornholms Regionskommune. Derfor er det op til de enkelte centre selv at definere, hvordan effektiviseringsgevinsten kan indhentes.

 

Ifølge budgetforliget peger forligskredsen på, at kan der konkret findes effektiviseringer gennem bla.:

·         Udnyttelse af den samlede bilpark

·         Kørsel

·         Brug af eksterne konsulenter

·         Gennemgang og evt. omlægning af arbejdsgange

·         Videreudvikling af centerstrukturen og rationaliseringsgevinsterne heri

·         Effektivisering af møder, temadage, ”tvungne” kurser, brug af videokonferencer og de muligheder der ligger i BRKs nye telefonsystem

 

Der er i budgettet for 2015 ikke indlagt yderligere administrative besparelser som konsekvens af centerstrukturen. I takt med at denne udvikles vil der være muligheder for effektiviseringer igennem optimering af de sammenlagte funktioner.

 

Økonomi og Planudvalget orienteres med denne sag om de konkrete initiativer der er taget på centerniveau, en samlet orientering om status på effektiviseringer, om initiativer og afledte konsekvenser for hvert center. Hvert center har udarbejdet en oversigt på hvordan besparelserne udmøntes for at opnå de nødvendige besparelser på effektivisering. (Se oversigten i bilaget).

 

Effektiviseringer 2015

Centrene har siden budgetforligets indgåelse arbejdet intensivt med, at finde effektiviseringer til realisering i 2015. Omfanget af besparelser som følge af krav om effektiviseringer i budgetforliget, øges både i 2016 og 2017. Allerede nu er mange effektiviserings initiativer planlagt og de nødvendige processer for ansættelsesretslige tiltag i form af varsling af ansættelse på færre timer eller afskedigelser, er håndteret i de enkelte centre. Samtidig arbejdes der fortsat på, at finde og planlægge yderligere effektiviseringsmuligheder for at kunne imødekomme de øgede krav i de kommende år.

 

Effektiviseringerne er generelt primært søgt indhentet igennem ændring af arbejdsgange, procedurer og andre initiativer der betyder, at arbejdsopgaverne løses på nye måder, omlægges eller minimeres. Således at centrenes aktivitetsniveau opretholdes på grundlag af et mindre ressourceforbrug, hovedsageligt i form af besparelser på lønmidler.

 

Organisering

Chefgruppen er koncernansvarlig for den samlede eksekvering af rammebesparelserne. Den enkelte centerchef er ansvarlig for centerets egne effektiviseringer. (Se evt. procesplan i orienteringen af ØPU 11. november 2014)

 

Det blev i budgetforliget aftalt at arbejdet med implementering af effektiviseringer forankres i ØPU. Med denne sag orienteres Økonomi og Planudvalget om de konkrete initiativer der er taget på centerniveau. Efterfølgende orienteres ØPU løbende om fremdriften i arbejdet, først i marts 2015 og siden i de følgende budgetår.

 

Økonomiske konsekvenser

Besparelser igennem effektiviseringer svarende til 12,660 mio. kr. i hele den kommunale drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Oversigt effektiviseringer (PDF)

2.
Fordeling af rammebesparelse - effektiviseringsbesparelse 10102014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Arbejdsdeling mellem administration og udvalg ved udbud

83.00.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med regionskommunens EU-udbud af offentlig service trafik har der i processen været stillet spørgsmål til arbejdsdelingen mellem administration og det politiske niveau. Administrationen foreslår derfor med denne sag en præcisering af arbejdsdelingen med en tydeligere inddragelse af det politiske niveau. 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget godkender følgende præcisering af, hvad der lægges op til politisk godkendelse:

 

a)    Vareindkøb og tjenesteydelser: Forelægges som udgangspunkt ikke til politisk godkendelse.

b)    Driftsopgaver: Ved 1.gangsudbud af driftsopgaver, som hidtil har været løst inhouse, forelægges tildelingskriterierne (laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder vægtning af underkriterier såsom pris, kvalitet, miljø mv.) samt udbudsformen altid til politisk godkendelse. Genudbud af driftsopgaver forelægges til politisk godkendelse, såfremt der er væsentlige ændringer i tildelingskriterierne eller udbudsformen i forhold til 1.gangsudbuddet af opgaven.

c)    Anlægsopgaver: Der fastsættes retningslinjer inden for de enkelte områder, således som det er tilfældet i Center for Ejendomme og Drift i forholdet til samarbejde vedrørende anlægsbevillinger til nybyggeri, tilbygninger og ombygninger, hvoraf det fremgår, at det politiske niveau er inddraget i udbudsarbejdet i form af et byggeudvalg ved større opgaver.

d)    Udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan forelægges til orientering, men kræver ikke politisk godkendelse.

e)    Politisk behandling af udbudssager sker som udgangspunkt i det fagudvalg, der har ansvaret for opgavens udførelse.

 

Ovenstående punkter indarbejdes i regionskommunens Udbudshåndbog, som pt. er ved at blive revideret. Den reviderede udbudshåndbog forventes at blive fremlagt til godkendelse primo 2015 og vil tillige få indarbejdet en præcision af brugen af sociale klausuler samt principperne fra ”Drejebog for udbud”.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Ad a) Indstillingen godkendt.

Ad b) Driftsopgaver: Ved 1.gangsudbud af driftsopgaver, forelægges kravsspecifikation, udvælgelseskriterier og kravstildelingskriterier (laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder vægtning af underkriterier såsom pris, kvalitet, miljø mv.) samt udbudsform altid til politisk godkendelse. Genudbud af driftsopgaver forelægges til politisk orientering.

Såfremt der er væsentlige ændringer i kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, tildelingskriterier eller udbudsform i forhold til 1.gangsudbuddet af opgaven, forelægges genudbuddet til politisk godkendelse.

Ad c) Indstillingen godkendt.

Ad d) Udgår.

Ad e) Politisk behandling af udbudssager sker som udgangspunkt efter indstilling fra det fagudvalg, der har ansvaret for opgavens udførelse, med endelig godkendelse i Økonomi- og Planudvalget.

Winni Grosbøll, Maria Fromseier Kjærgaard og Bjarne Westerdahl kan ikke medvirke, idet kommunaldirektørens indstilling ønskes.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med regionskommunens EU-udbud af offentlig service trafik har der i processen været stillet spørgsmål til arbejdsdelingen mellem administration og det politiske niveau. Administrationen foreslår derfor med denne sag en præcisering af arbejdsdelingen med en tydeligere inddragelse af det politiske niveau.

 

Regionskommunens udbud udarbejdes i dag i overensstemmelse med den af kommunalbestyrelsen godkendte Udbuds- og indkøbspolitik samt Udbudsstrategi. Politikken og strategien kan ses på regionskommunens hjemmeside: http://www.brk.dk/Erhverv/Udbud/Sider/Udbud.aspx.

 

Endvidere fremgår det af den nyligt godkendte organisationsbeskrivelse, afsnit 2.2.1 Kompetencer, at ”Direktionen har kompetence til at disponere over samtlige økonomiske, bygningsmæssige og personalemæssige ressourcer i regionskommunen, alt inden for rammerne, der er fastlagt af kommunalbestyrelsen.”

 

Når regionskommunen laver et udbud, skal der udarbejdes et materiale, som indeholder en kravsspecifikation (beskrivelse af den ønskede vare/bygning/tjenesteydelse), udvælgelseskriterier (krav til leverandørerne om fx økonomi og kvalifikationer) samt tildelingskriterier (laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige pris med angivelse af underkriterier, fx kvalitet samt sociale eller miljømæssige hensyn). Der vedlægges som udgangspunkt altid et udkast til kontrakt som bilag til udbudsmaterialet, som efter tildeling underskrives af økonomidirektøren eller en af denne bemyndiget administrativ medarbejder, jf. organisationsbeskrivelsen. 

 

Kravsspecifikation, udvælgelseskriterier og tildelingskriterier udarbejdes på baggrund af en afvejning af regionskommunens behov og de løsninger, som findes på markedet. Hvor det er relevant, har regionskommunen i forarbejdet haft en dialog med markedet, dvs. potentielle tilbudsgivere. De valgte kriterier har også baggrund i politiske prioriteringer og fastsatte kvalitetsstandarder i det omfang, der lovligt kan lægges vægt på det.

 

Det fremgår af regionskommunens Udbuds- og indkøbspolitik, at ”Kravsspecifikationen laves på baggrund af politisk formulerede målsætninger om ydelsens indhold og kvalitetsniveau og kan sammen med det øvrige udbudsmateriale forelægges til politisk godkendelse, inden udbudsrunden sættes i gang”.

 

Det har således ikke hidtil været et krav, at udbudsmaterialet i sin helhed skal godkendes politisk. Der har dog været tradition for politisk godkendelse af tildelingskriterier og udbudsform ved 1.gangsudbud af driftsopgaver med stor politisk bevågenhed (fx rengøring og brandberedskab) samt større anlægsopgaver. Det bemærkes, at EU-udbuddet af offentlig service trafik er et genudbud af en allerede udbudt opgave, og derfor ikke har været lagt op til politisk godkendelse, men Teknik- og Miljøudvalget har dog sideløbende været informeret om den igangværende proces. Ved genudbud lægges tildelingskriterier og udbudsform normalt kun op til politisk godkendelse, når der er væsentlige ændringer af kriterier eller andre særlige årsager, som taler for det.

 

Økonomi- og Planudvalget har til eksempel været involveret i processen omkring yderligere konkurrenceudsættelse af driftsopgaver i regionskommunen, herunder valg af udbudsform og omfanget af den konkurrenceudsatte opgave. Dette er en opfølgning på den aftale, der blev indgået i forbindelse med budget 2014, hvor det fremgår af forligsteksten, at ”Der skal udmøntes en besparelse på 5,6 mio. kr. i 2014 stigende til 9,1 mio. kr. fra og med 2017 i forbindelse med udlicitering og konkurrenceudsættelse. Størstedelen skal findes på rengøring, beredskab, græsslåning, driftsarbejde på fortove samt ITsupport. Arbejdet med konkurrenceudsættelse forankres under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Hvert enkelt forslag til konkurrenceudsættelse vurderes af Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på iværksættelse, således at den samlede ramme nås.”

 

For så vidt angår anlægsopgaver, så har Center for Ejendomme og Drift fastsat retningslinjer for samarbejde vedrørende anlægsbevillinger til nybyggeri, tilbygninger og ombygninger (vedhæftet). Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen via økonomi- og planudvalget godkender anlægsbevillingen, og at et byggeudvalg med politisk deltagelse er ansvarlig for projektering og udbud af opgaven. Udbud i forbindelse med almindeligt vedligehold og mindre opgaver, som ikke kræver deltagelse af et byggeudvalg, bliver normalt ikke forelagt for fagudvalg, økonomi- og planudvalg og kommunalbestyrelsen ud over eventuel godkendelse af en anlægsbevilling.

 

Ved anlægsopgaver på området Veje og Havne er projektet normalt forankret under Teknik- og Miljøudvalget, der uddelegerer arbejdet med eventuelle udbud til administrationen, når anlægsbevillingen er godkendt af kommunalbestyrelsen.

 

Det anbefales, at arbejdsdelingen mellem administration og politisk niveau som udgangspunkt fastholdes som hidtil, da selve udarbejdelsen af udbudsmaterialet kræver særlige juridiske, økonomiske og faglige/tekniske kompetencer og da dette er bedst overensstemmende med regionskommunens principper om målstyring, dog med følgende præcisering af, hvad der lægges op til politisk godkendelse:

 

a)    Vareindkøb og tjenesteydelser: Forelægges som udgangspunkt ikke til politisk godkendelse.

b)    Driftsopgaver: Ved 1.gangsudbud af driftsopgaver, som hidtil har været løst inhouse, forelægges tildelingskriterierne (laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud, herunder vægtning af underkriterier såsom pris, kvalitet, miljø mv.) samt udbudsformen altid til politisk godkendelse. Genudbud af driftsopgaver forelægges til politisk godkendelse, såfremt der er væsentlige ændringer i tildelingskriterierne eller udbudsformen i forhold til 1.gangsudbuddet af opgaven.

c)    Anlægsopgaver: Der fastsættes retningslinjer inden for de enkelte områder, således som det er tilfældet i Center for Ejendomme og Drift i forholdet til samarbejde vedrørende anlægsbevillinger til nybyggeri, tilbygninger og ombygninger, hvoraf det fremgår, at det politiske niveau er inddraget i udbudsarbejdet i form af et byggeudvalg ved større opgaver.

d)    Udbudsmaterialet, herunder kontrakten, kan forelægges til orientering, men kræver ikke politisk godkendelse.

e)    Politisk behandling af udbudssager sker som udgangspunkt i det fagudvalg, der har ansvaret for opgavens udførelse.

 

Ovenstående punkter indarbejdes i regionskommunens Udbudshåndbog, som pt. er ved at blive revideret. Den reviderede udbudshåndbog forventes at blive fremlagt til godkendelse primo 2015 og vil tillige få indarbejdet en præcision af brugen af sociale klausuler samt principperne fra ”Drejebog for udbud”.

 

Det bemærkes, at størstedelen af de udbud, der gennemføres i regionskommunen, har karakter af vareindkøb. Disse indkøb er fortrinsvist ukontroversielle og foretages om muligt via SKI-rammeaftaler eller fællesaftaler indgået i Indkøbsfællesskab Nordsjælland, da dette er meget ressourcebesparende. Krav om politisk godkendelse af udbudsmateriale ved vareindkøb vil i værste fald umuliggøre udbudsarbejdet og i bedste fald udgøre en væsentlig tidsmæssig hindring for administrationens arbejde, da udvalgene vil blive flaskehals for en række sager. Det kan blive meget vanskeligt at overholde lovmæssige frister i forbindelse med udbud og genudbud. Det kan derfor ikke anbefales, at udbud om vareindkøb forelægges til politisk godkendelse.

 

Det bemærkes endvidere i forhold til udbudsprocessen, at det er ret væsentligt, at der ikke sker politisk indblanding og direkte kontakt med tilbudsgivere, når udbudsprocessen først er gået i gang. Det vil sige, når udbudsmaterialet er offentliggjort. Hvis en tilbudsgiver har fået information, som ikke er givet til de øvrige (potentielle) tilbudsgivere, overholdes ligebehandlingsprincippet ikke, og der er derfor grundlag for en klagesag, som vil betyde, at udbuddet skal annulleres og startes forfra. Dette medfører en væsentlig forsinkelse og dermed fordyrelse af arbejdet med udbuddet.

 

Hvis en tilbudsgiver kontakter en politiker (eller andre i forvaltningen) undervejs i udbudsprocessen, skal tilbudsgiveren afvises og henvises til at følge den procedure for spørgsmål og svar, som altid er angivet i udbudsmaterialet. Svar på spørgsmål gives altid i anonymiseret form, som lægges op på regionskommunens hjemmeside samme sted som udbudsmaterialet. Dette sikrer, at alle potentielle tilbudsgivere har samme informationer til rådighed på samme tid. Det er tilbudsgivers ansvar selv at holde sig ajour med ændringer og spørgsmål og svar i udbudsprocessen, hvilket der gøres opmærksom på i udbudsmaterialet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger (DOCX)

2.
20140425_RJ_KB godkendt_bilag ansvar for byggeopgaver i kommunale bygninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ny Digital Kommuneplan

01.02.03P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

15

 

Hvem beslutter

Økonomi og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er nu udarbejdet en digital kommuneplan 2013, som skal erstatte tidligere kommuneplan 2009 og kommuneplantillæg udarbejdet sidenhen. Den digitale kommuneplan 2013 skal ikke offentliggøres som forslag, og indebærer kun en genvedtagelse af kommuneplan 2009 og efterfølgende vedtagne kommuneplantillæg, i overensstemmelse med kommuneplanstrategi 2012. Planen er desuden ajourført i forhold til statslig planlægning og Bornholms Udviklingsplan 2012. Planens indhold mht. retningslinjer mm. er opdaterede, men der mangler fortsat illustrationer mm. Godkendes den digitale plan vil den være gældende umiddelbart efter at planen er offentligt bekendtgjort.  Alle fremtidige kommuneplaner og kommuneplantillæg vil herefter kun foreligge som digitale planer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller at planen godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et udkast til digital kommuneplan 2013, som samtidig skal erstatte tidligere kommuneplan 2009, samt de tillæg til kommuneplanen der er blevet udarbejdet siden kommuneplan 2009 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen.

 

Godkendelsen af en ny digital kommuneplan 2013 indebærer derfor samtidig en genvedtagelse af kommuneplanen, ajourført med de tillæg til kommuneplanen som er blevet vedtaget i den forløbne periode. Foruden de nævnte kommuneplantillæg er planen ajourført indholdsmæssigt med hensyn til statslig lovgivning og planlægning, herunder de nye statslige vandplaner, samt overordnet planlægning som Bornholms Udviklingsplan 2012 (Opgørelse over konkrete ajourføringer etc. er vedlagt som bilag). 

 

Efter kommunalbestyrelsens vedtagelse af den digitale kommuneplan vil udarbejdelse af fremtidige kommuneplaner og kommuneplantillæg kun ske i digital form (afsnit vil kunne udskrives i PDF-format, hvis man ønsker det). Kommuneplanen vil blive gjort tilgængelig fra kommunens hjemmeside.

 

Den digitale kommuneplan er, som den foreligger, udarbejdet af planlæggere i Center for Teknik & Miljø og Sekretariatet, med teknisk bistand fra rådgivervirksomheden NIRAS (der også er systemejer). Planens temaer er derudover koordineret med en række andre medarbejdere i organisationen.

 

De indarbejdede planoplysninger er alle opdaterede, men den digitale kommuneplan mangler f.eks. fortsat en del ”finpudsning” i form af illustrationer og links, som kan tilføjes efterfølgende, ligesom der, efter samkøring med kommunens planindberetninger i PlanDK systemet, har vist sig enkelte fejl der skal rettes manuelt. Dette får ingen betydning mht. planens retsvirkninger.

 

Genvedtagelsen af kommuneplanen sker i henhold til kommuneplanstrategi 2012 (se nedenfor), og planen skal ikke offentliggøres som forslag.

 

Efter planloven vedtages kommuneplanen for en kommunalbestyrelsesperiode (denne gang 2013-17). Omlægningen fra den trykte kommuneplan 2009 til en digital kommuneplan har taget længere tid end forventet. Det var oprindeligt intentionen at den digitale plan skulle ligge klar til endelig godkendelse i foråret 2014.

 

 

Planens indhold:

Den digitale kommuneplan 2013 kan ses her.(ctrl+klik for at følge link)

 

For at komme ind på siden indtastes desuden:

Brugernavn: guest

Adgangskode: kigind

 

Den digitale kommuneplans opbygning er inddelt i en række hovedtemaer: ”Baggrund”, ”Temaer”, ”Lokalområder”, ”Kommuneplantillæg” og ”Kortbilag”.

 

Baggrunden indeholder redegørelser for planens forudsætninger, f.eks. befolkningsudviklingen og forhold til overordnet planlægning. Der hvor retningslinjerne knyttes an til arealudlæg er der tilføjet kortbilag (hvor man kan zoome ind på enkelte delområder).

 

Temaer er afsnit der indeholder retningslinjer for de enkelte temaer/områder der indgår i planen, herunder oplysninger og retningslinjer der kræves i forhold til den statslige planlægning.

 

Lokalområder indeholder generelle rammebestemmelser, beskrivelser af de enkelte byområder, samt rammer for lokalplanlægning for de enkelte områder.

 

Kommuneplantillæg skal indeholde (kommende) nye tillæg til kommuneplanen.

 

Kortbilagene indeholder oversigtskort med de temaer, der også indgik i den tidligere kommuneplans kortbilag.

 

Kommuneplanens indhold, specielt retningslinjer og rammer, er bindende for kommunalbestyrelsen, mens borgerne ikke direkte er forpligtet af den. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre planlægning i strid med kommuneplanens bestemmelser, skal kommuneplanen ændres først.

 

Den digitale kommuneplan gør det fremover muligt at effektuere ændringer af planen umiddelbart efter vedtagelse, så planen derfor altid er helt opdateret (i modsætning til tidligere trykte kommuneplaner). Planen vil desuden gøre det muligt at linke andre planer og dokumenter til de enkelte afsnit, hvor det er relevant, så brugerne ikke skal lede efter dem andre steder.

 

Forhold til kommuneplanstrategien

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en kommuneplanstrategi hvert 4. år, inden midten af en valgperiode. I kommuneplanstrategien fastlægges om kommuneplanen revideres i sin helhed, eller om kun udvalgte temaer revideres og den øvrige kommuneplan genvedtages (jf. planlovens § 23 a, stk. 2.). Da kommunalbestyrelsen i 2012 vedtog en kommuneplanstrategi, blev det besluttet at man kun ville revidere et antal særlige udvalgte temaer, og at resten af kommuneplanen skulle genvedtages.

 

De temaer der er revideret og dermed ændret i den forudgående periode er temaerne ”Bymønster og byudvikling”, ”Boliger” og ”Klima”. Hertil kommer en række mindre ændringer i kommuneplantillæg udarbejdet i tilknytning til lokalplaner.

 

Enkelte temaer var derudover besluttet revideret i den forudgående periode, men er opgivet eller udskudt af forskellige årsager: ”Veje”, ”Kultur- og fritidsanlæg” samt ”Energiforsyning” og ”Vindmøller”.

 

Afsnittene ”Veje” og ”Kultur- og fritidsanlæg” var tænkt revideret på grund af et planlagt cykelsti-projekt – men det har sidenhen vist sig at være unødvendigt.

 

Revision af temaet ”Energiforsyning” er udsat til kommende planperiode da man først skulle have en ny energistrategi på plads (energistrategien og et tilhørende kommuneplantillæg forventes gennemført 2015-16).

 

Revision af temaet ”Vindmøller” var sat i værk i 2014, men blev sat i bero, for at undgå modstrid med den statslige planlægning for nye kystnære havmøller, som evt. indebærer et større kystmølleanlæg ved Bornholm.

 

Som noget nyt besluttede kommunalbestyrelsen at afsnittet ”Detailhandel” skal revideres, selvom dette ikke oprindeligt indgik i planstrategien. Revisionen af detailhandelsafsnittet blev indledt i 2014 med indkaldelse af ideer og forslag (ledsaget af en ny detailhandelsanalyse), som følges op med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner i 2015.

 

Status i forhold til kommuneplanstrategiens udmeldinger om revision skal offentlig bekendtgøres i forbindelse med bekendtgørelsen af kommuneplanens genvedtagelse.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Emner i KP der er ajourført mm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Justering af betalingsvedtægten for kloakområdet

13.00.00S55-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

3

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til justering af betalingsvedtægten for kloakområdet. Som følge af en ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand ændres vedtægtens afsnit om særbidrag sådan, at det henviser til reglerne i den nye bekendtgørelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at ændringen i betalingsvedtægten godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

En ny bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand trådte i kraft 17.10.2014. Heri fastlægges regler for beregning af særbidraget m.v. Bekendtgørelsen indeholder endvidere en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen godkender en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen senest 31.12.2014.

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag til de ændringer af den gældende betalingsvedtægt, der følger af bekendtgørelsen. Den gældende vedtægt har et afsnit om særbidrag, der bl.a. indeholder de hidtidige regler for beregning af særbidraget. Dette afsnit ændres nu sådan, at det blot henviser til bekendtgørelsens regler. Ellers er der ingen ændringer i betalingsvedtægten.

Det ventes ikke, at de nye regler for særbidrag medfører væsentlige ændringer for de virksomheder, der afleder særligt forurenet spildevand.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Ny bekendtgørelse om særbidrag (HTM)

2.
Ny betalingsvedtægt (PDF)

3.
Hidtidig betalingsvedtægt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

17   Godkendelse af spildevandstakster for 2015

13.00.00S55-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

5

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning A/S har fremsendt forslag til takster for spildevand i 2015. Taksterne er hævet mellem 1 % og 4 % bl.a. med henblik på at kompensere for ”trappemodellen”, der giver rabat for storforbrugere.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

at taksterne godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I takstbladet for 2015 er tilslutningsbidraget og det faste vandafledningsbidrag pristalsreguleret med ca. 1 % i henhold til den gældende betalingsvedtægt.

Det variable vandafledningsbidrag (m³-taksten) er hævet med 1,17 kr./m³ svarende til ca. 4 %. For en gennemsnitsfamilie udgør stigningen ca. 120 kr./år. Ud over pristalsregulering er formålet med denne takststigning bl.a. at kompensere for de stigende rabatter til storforbrugerne, der blev indført ved lov med den såkaldte ”trappemodel” sidste år.

Trappemodellens formål er ”at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder”. Rabatterne gælder således kun erhvervsvirksomheder, og er i 2014 4 % ved et vandforbrug på mellem 500 og 20.000 m³ og 12 % ved et vandforbrug over 20.000 m³. Rabatterne stiger de kommende år trinvist til henholdsvis 20 % og 60 % i 2018.

I 2015 vil rabatterne udgøre ca. 1 mio. kr., der kommer 4 bornholmske virksomheder til gode. Det er Danish Crown, Bornholms Andelsmejeri, Espersen i Hasle og Bornholms A/S - konservesfabrikken i Nexø.

Overført til de øvrige kloakbrugere svarer rabatterne til ca. 0,6 kr./m³ eller ca. halvdelen af den samlede takststigning.

Takststigningen vil endvidere bidrage til økonomien i de projekter omkring Tevandsbækken og Byåen i Rønne, der fremgår af Klimatilpasningsplanen og som er nye aktiviteter for spildevandsselskabet. Der er i 2015 afsat 830.000 kr. i budgettet til afdrag på lån til disse projekter.

Priserne for tømningsordningen er hævet ca. 1 % svarende til stigningen i nettoprisindekset, mens gebyrerne stort set er uændrede.

De foreslåede takster holder sig ca. 7 kr./m³ under det prisloft, der er fastlagt af Konkurrencestyrelsen.

 

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret og de nye takster har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen ud over, at betalingen for afløb fra kommunens ejendomme reguleres i henhold til takstbladet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Miljøministeriet har 24. november sendt en bekendtgørelsesændring i høring, der åbner mulighed for en tidligere indfasning af trappemodellen som nævnt ovenfor.

Bekendtgørelsesændringen medfører, hvis den vedtages med de nuværende formuleringer, at priserne for trin 1 (småforbrugerne) kun kan stige 3 %. På den baggrund vil den ovennævnte stigning på 1,17 kr/m3 svarende til ca. 4 % ikke ligge inden for bekendtgørelsens rammer.

Regionskommunen har på den baggrund givet input til KL’s høringssvar d. 25. november, hvor regionskommunen foreslår alternativer til begrænsningen på 3 %:

”Regionskommunen foreslår derfor, at man overvejer at ændre begrænsningen i takststigningerne på en af følgende måder:

·         %-satsen forhøjes til 4 % eller derover

·         %-satsen gøres afhængig af prisloftet, således at der kan ske stigninger med højere %-sats, så længe taksten ligger under prisloftet

·         Der indføres en progressivt faldende %-sats, fx 5 % i 2015, 4 % i 2016 og 3 % i 2017”


Forslaget til ændring af bekendtgørelsen og KL’s høringssvar er vedlagt som bilag.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

1.
Takstblad 2015 (PDF)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

2.
KL's høringssvar - Bkg. om spildevandsbetaling (trappemodel) (PDF)

3.
Høring vedr bekendtgørelse om vandafledningsbidrag 19 11 14 (2) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til installation af tandlægeunits i tandklinikken i Nexø

00.30.08P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

24-11-2014

4

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Tandplejen ansøger om en anlægsbevilling på 600.000 kr. til indkøb og installation af to tandlægeunits i tandklinikken i Nexø.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 600.000 kr. til indkøb og installation af to tandlægeunits i tandklinikken i Nexø,

b)    at udgiften finansieres af driftsbudgettet i 2014 til Den kommunale Tandpleje, og

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Sundhed under Social- og Sundhedsudvalget  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 24. november 2014:

a), b) og c) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Anlægsbevillingen skal anvendes til indkøb og installation af 2 tandlægeunits (tandlægestole) i tandklinikken i Nexø. 

 

To af de eksisterende tandlægeunits i klinikken i Nexø er omkring 20 år gamle og det er ikke længere muligt at få reservedele til disse units. Gennem en længere periode har der desuden været store udgifter til service og vedligehold.  Med indkøb og installation af to nye units udskiftes disse.

 

Udskiftning af tandlægeunits har tidligere været afholdt som anlægsudgifter. Med ansøgningen videreføres denne praksis.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabsprognosen pr. 31.10 2014 viser et forventet mindreforbrug på Den kommunale Tandpleje på 695.915 kr. ekskl. overført mindreforbrug fra 2013.

 

Udgiften på i alt 600.000 kr. til nye units i Nexø foreslås finansieret af Den kommunale Tandplejes driftsbudget i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til ombygning af Landemærket ved samling af erhvervsservice

82.04.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har taget en principbeslutning om, at der skal etableres en fælles fysisk indgang på Landemærket til en samlet erhvervsservice. Bygningens indretning skal tilpasse således at erhvervsservicen ”Erhvervskontakten”, kan rumme Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstaden og jobkonsulenterne for regionskommunen. Der er i de i budget 2015 afsatte midler reserveret 500.000 kr. til dette formål.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på i alt 584.000 kr. til anlægsudgifter vedr. ombygning af Landemærket 26, Rønne

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 584.000 kr. som finansieres med 500.000 kr. af driftsbudgettet i 2015 under bevilling Erhverv og med 84.000 kr. fra Business Center Bornholm

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har afsat et budget på 500.000 kr. til indretning af ”Erhvervskontakten”. Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Ejendomme og Drift har fundet frem til en løsning, som vurderes at være den mest optimale under de økonomiske forudsætninger.

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse har sørget for indretningsforlagets koordinering med BCB og Vækstforum.

Forkontor:

Forkontor skal rumme faste arbejdspladser til i alt 13 medarbejdere plus 3 receptionister. Der bygges to nye mødelokaler med glasfront som bryder gangarealet. Mødelokalerne placeres centreret i afsnit C og D, mod sydfacaden. Foran mødelokalerne etableres åbne områder til fleksible arbejdspladser således, at dagslyset optimeres bedst muligt. Kopirum og toiletter bibeholdes uændret. Pga. økonomi undlades der at udskifte skillevægge i forkontoret. Der vil på et senere tidspunkt ses på muligheder for at udskifte skillevægge til en mere æstetisk og imødekommende løsning. Receptionsfunktionen placeres i afsnit E.

 

Kontorafsnit ved gang E:

Indretning af kontorer på gangen ved afsnit E bibeholdes. I dette kontorafsnit rummes behov for flere enkeltmandskontorer herunder til BCB, Væksthusets og Jobcenters medarbejdere.

 

 

Projektets aktiviteter:

  1. Opbygning af 2 nye møderum i forkontor inkl. tømrer, maler og ventilation
  2. Akustikloft i forkontoret, i alt 325 m2, inkl. el-installation til ny belysning
  3. Maling af vægge og træværk i receptionsområde
  4. Maling af træværk og døre, gang ved afsnit E
  5. Maling af kontorer nr. 201, 202 og 205 samt depotrum 203 ved gang ved afsnit E

I alt skønnet overslagspris: 584.000 kr.

 

 

Der er stor risiko for blyindhold i maling på træværk. Derfor skal der igangsættes prøvetagning af bly i træværk og døre således, at processen ikke forsinkes unødigt. De evt. afledte merudgifter i forbindelse med evt. blyholdig maling er ikke medtaget i kalkulationen. Inden prøveresultater forligger, kan man ikke skønne størrelsen af merforbrug hertil. I tilfælde af bly, vil aktivitet nr. 4 og 5 blive undladt således at rammen overholdes.

 

Der tages forbehold for asbest i loftplader og eventuelle råd- og svampeskader i tagrummet.

Inventar, udskiftning af gulv og yderligere malerbehandling ønskes ikke medtaget.

Udgifter til el og EDB er ikke medtaget, da brugerne har oplyst, at nuværende el- og edb installation er tilstrækkelig.

 

Varmeforhold i bygningen er ikke vurderet og det er usikkert, hvordan de nye mødelokaler vil påvirke varmeanlægget i bygningen. Der skal vurderes mulighed for at udarbejde en varmemodel for forkontoret, hvis det viser sig nødvendigt.  Denne varmemodel skal udføres af ekstern konsulent og udgiften hertil, er ikke medtaget. Varmemodellen skal konkludere eventuel behov for ombygning af eksisterende varmeanlæg.

 

Der tages forbehold for tidsplan i forbindelse med leveringstider og entreprenørernes tidsdisponering.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget principgodkendte den 29. oktober 2014 at anlægsudgiften på ca. 500.000 kr. til etablering af en fælles fysisk indgang på Landemærket finansieres af de i budget 2015 afsatte midler til ”Erhvervskontakten”.

De resterende 84.000 kr. finansieres af Business Center Bornholm, idet det indskrives i lejekontrakten, at de i forbindelse med indflytningen medfinansierer 84.000 kr. af ombygningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevilling til tage og klimaskærm i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

8

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift har omprioriteret budgetmidler med henblik på afhjælpning af ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, herunder primært vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Disse midler udgør i alt 3.960.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

d)    at akutte vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 3.960.000 kr. godkendes

e)    at der gives en anlægsbevilling til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunale bygninger på i alt 3.960.000 kr. som anført i bilaget,

f)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 3.960.000 kr. som finansieres af driftsbudgettet for Ejendomsservice og Idrætsområder med henholdsvis 3.560.000 kr. og 400.000 kr.,

g)    at eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til anlægspulje for vedligeholdelse af kommunale bygninger, og

h)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Udvalget anbefaler aktivitet 3 og 4 jf. bilaget.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Da vandindtrængning går ud over de aktiviteter, som foregår i disse bygninger, har Ejendomsservice omprioriteret de overførte midler fra 2013, således at de kan anvendes til afhjælpning af disse skader.

Der er tale om en bred vifte af bygningsanvendelse. Det kan for eksempel nævnes, at det regner ind i nogle klasseværelser og at konsekvensen ved at undlade afhjælpning kan blive, at man må lukke disse lokaler.

Det samme er sket i Rønne Idrætshal, hvor det regner ind gennem taget og hvor sportsaktiviteter ofte må aflyses når det regner. Idrætsområdet har derfor foretaget en omprioritering af driftsmidler, som er med til at finansiere reparationsudgiften.

Der skal gøres opmærksom på, at der i kommunens bygninger er flere vedligeholdelsesopgaver som har en akut karakter, men som ikke kan blive indeholdt i nuværende indstilling pga. manglende muligheder for finansiering. Disse vil blive prioriteret i henhold til en faglig vurdering og vil indgå i vedligeholdelsesplanlægning for de kommende år.

 

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter er beregnet til 3.960.000 kr. jf. oversigten – se bilag.

Finansieringen af anlægsudgiften sker via omprioritering af midler fra driften, dels ved overført overskud fra 2013 og omprioritering af vedligeholdelsesbudget i Ejendomsservice på 3.560.000 kr. og dels ved omprioritering af vedligeholdelsesbudget på Idrætsområdet med 400.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 21. november 2014

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

Åbent møde

21  Anlægsbevillinger til forbedring af liften i Tejn Havn -anvendelse af fondskapital  

08.03.00S05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

9

 

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte den 28. juni 2012 en principbeslutning om nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Gudhjem kommune.

Nedlæggelsen er nu gennemført og fondsmidlerne er uddelt i overensstemmelse med fondens formål.

Der søges på den baggrund om anlægsbevillinger til anvendelse af midlerne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)      at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. (udgift) til forbedring af liften i Tejn Havn

b)      at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -250.000 kr. (indtægt) vedrørende EU-tilskud til projektet

c)      at nettoudgiften, som udgør 250.000 kr., finansieres af midlerne fra Lånefonden for ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig

d)     at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Den 8. november 2012 anmoder Lånefonden om Civilstyrelsens godkendelse af nedlæggelse af Lånefonden til ophjælpning af fiskeriet i Allinge-Sandvig.

Nedlæggelsen er gennemført og fondsmidlerne er uddelt i overensstemmelse med fondens formål. Havnegruppen under Center for Teknik og Miljø har modtaget 252.957 kr. fra Fonden.

Beløbet er indtægtsført i Bornholms Regionskommunes driftsregnskab under Tejn Havn. Fondens bestyrelse besluttede i forbindelse med nedlæggelsen af fonden, at fondens midler skulle benyttes til forbedring af liften i Tejn Havn, med katodisk beskyttelse og ombygning, så liften også kan tage mindre fartøjer end den oprindelig var tiltænkt.

Der er også ansøgt om EU-tilskud til projektet og der er modtaget tilsagn om tilskud på 250.000 kr. den 6. august 2014.

Da fonden formelt er nedlagt, kan der formentlig ikke træffes anden beslutning om anvendelse af fondens midler.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter til forbedring af liften i Tejn Havn udgør 500.000 kr.

Udgifterne kan dels finansieres af EU-tilskud på 250.000 kr. og dels midlerne fra Lånefonden på 250.000 kr., som pt. indgår i driftsregnskabet for Tejn Havn.

Ombygningen vil forbedre liftens driftsøkonomi.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Vedståelse af kommunegaranti i forbindelse med omlægning af realkreditlån i Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne

03.11.08Ø60-0035

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Realkredit Danmark har på vegne af Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne, den 10. november og den 21. november 2014 anmodet om tilladelse til omlægning af afdragsfrit realkreditlån i Realkredit Danmark A/S, og at eksisterende kommunegaranti på lån hos Realkredit Danmark A/S overføres til det nye lån.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         At omlægningen af lån i Realkredit Danmark A/S godkendes

·         At kommunen i forbindelse hermed vedstår den tidligere stillede kommunegaranti på 18,75 % i 20 år.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Realkredit Danmark A/S har på vegne af Andelsboligforeningen Herligheden, Rønne, ved skrivelse af den 10. november 2014 anmodet om tilladelse til omlægning af afdragsfrit lån i Realkredit Danmark A/S, stort kr. 4.390.000 (2. prioritet) til nyt 30-årigt realkreditlån stort kr. 4.424.000 og hvor der betales afdrag.

Omlægningen til det nye lån medfører ingen provenu til Andelsboligforeningen Herligheden men en løbetidsforlængelse på 10 år samtidig med at der nu betales afdrag.

Løbetiden på den stillede kommunegaranti på 18,75 % forbliver uændret og der gives således kun kommunegaranti for de første 20 år på det 30-årige realkreditlån.

Det bemærkes i den forbindelse, at Andelsboligforeningen Herligheden har et yderligere realkreditlån stort kr. 2.226.000 (1.prioritet) med kommunegaranti, hvor der efter omlægningen i 2013 nu betales afdrag. 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med omlægningen ingen øgede omkostninger for kommunen, løbetiden for realkreditlånet forlænges til 30 år med løbetiden for kommunegarantien forbliver den samme. Omlægningen af lån skønnes derfor, med den fremtidige betaling af afdrag på lånet, at formindske risikoen for, at kommunens garanti kommer til udbetaling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Bornholms Varme A/S, ansøgning om kommunegaranti for lån til køb af Vestbornholms Varmeværk

13.03.01Ø60-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

23

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har den 19. november 2014 ansøgt om kommunegaranti for lån på 32,5 mio. kr. i forbindelse med køb af Vestbornholms Varmeværk.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at der gives en kommunegaranti til Bornholms Varme A/S til lån på 32,5 mio. kr. optaget i KommuneKredit i forbindelse med køb af Vestbornholms Varmeværk.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S ansøger om kommunegaranti vedr. lån på 32,5 mio. kr. i forbindelse med køb af Vestbornholms Varmeværk. Lånet forventes optaget i KommuneKredit.

Bornholms Varme overtog i 2009 fjernvarmenettet i Hasle. I overdragelsesaftalen af 31. marts 2009 er det fastlagt, at Bornholms Varme er forpligtet til at overtage varmeværket i Hasle fra OK Entreprise ApS pr. 1. januar 2015.

Købesummen udgør 31,5 mio. kr. og svarer til det der var forudsat i forbindelse med overdragelsesaftalen. Hertil kommer nødvendige investeringer på 1 mio. kr. i forbindelse med overtagelsen, herunder etablering af brovægt, forbedret udsugning m.v.

Bornholms Varme har fremsendt langtidsbudget for den samlede fjernvarmeforsyning af Hasle, Sorthat/Muleby og Nyker. Budgettet udviser positive resultater fra og med 2016.

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for lånet forventes ikke umiddelbart at få negative økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning vil der blive opkrævet garantiprovision af det garanterede beløb.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Forslag om nedsættelse af antal medlemmer i kommunalbestyrelsen

00.22.02P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det Konservative Folkeparti foreslår, at antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen sættes ned til 19 fra den kommende valgperiode 1. januar 2018 – 31. december 2021.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

forslaget til drøftelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014

Taget af dagsordenen.

Sagsfremstilling

Som en del af besparelseskataloget til budget 2015 var et forslag om at sætte antal medlemmer i kommunalbestyrelsen ned. Forslaget kom ikke med til budget 2015, da det først vil have økonomisk virkning fra den ny valgperiodes begyndelse i 2018.

Det Konservative Folkeparti ønsker at antallet af medlemmer bliver mindre og foreslår, at det sættes ned til 19 medlemmer fra den kommende valgperiode.

 

Antallet af medlemmer i kommuner med over 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31 og fastsat i styrelsesvedtægten, jf. den kommunale styrelseslov § 5. Det er muligt at sætte antallet ned til f.eks. 25, 23, 21 og 19.

 

Antallet af medlemmer i en kommunalbestyrelse kan kun ændres i forbindelse med en ny valgperiode. Kommunalbestyrelsen skal have vedtaget en ændring af styrelsesvedtægten med ændring af antal medlemmer senest den 1. september i valgåret før en kommende valgperiode.

 

Forslaget i besparelseskataloget viste, at der vil være en besparelse på 100.799 kr. pr. medlem. Udgiften tager udgangspunkt i beløbene fra 2013, eller en besparelse på i alt 806.000 kr. i første år efter næste valg.

 

Det skal bemærkes:

o    At vederlaget til borgmester ikke er med i beregningen, da det er uafhængigt af antal medlemmer og er bestemt af indbyggerantallet.

o    At der ikke er medregnet udgifter til børnetillægget. Det er afhængigt af de valgte medlemmer og udgør 13.325 kr. årligt i 2013.

o    At udgifter til udvalgsformandsvederlag og udvalgsvederlag ikke er medregnet. De er afhængige af indbyggerantallet og antallet af udvalg.

o    At medlemmer, der vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, heller ikke kan indregnes, da et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste forud for hvert år i valgperioden.

 

Det kan oplyses:

o    At størrelsen af vederlaget til borgmester og til udvalgsformand og udvalg fra næste valgperiode sættes ned, hvis antallet af borgere på Bornholm fortsat er under 40.000.

o    At summen af de årlige vederlag til udvalgsformand og udvalg er fastsat til 305 % af vederlaget til borgmester ved et indbyggertal over 40.000 og til 275 % ved et indbyggertal under 40.000.

o    At borgmesterens vederlag er fastsat  til skalatrin 53 for en tjenestemandsstilling i staten ved et indbyggertal over 40.000 og til skalatrin 52 ved et indbyggertal under 40.000.

 

Videre kan det oplyses, at vederlaget til udvalgsformand og udvalg samt børnetillægget reguleres hvert år pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften pr. medlem er beregnet sådan:

Årlig udgift

Beløb i kr.

Fast vederlag

86.122

Mobiltelefon

1.500

Abonnement til mobiltelefon

960

Bærbar pc inkl. licenser og drift

3.200

Internetforbindelse

2.988

Årsabonnement på Danske Kommuner

1.175

Kørselsgodtgørelse

4.854

I alt

100.799

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Kommissorium for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm

13.00.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som opfølgning på Kommunalbestyrelsens temadag den 13. november 2014, om forsyningen på Bornholm, blev det foreslået, at udarbejde et kommissorium til senere politisk beslutning for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

         at kommissoriet for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014

Indstillingen anbefales, idet tidsfristen udsættes til 1. juni 2015, og at kommissoriet suppleres med, at BOFA indgår i arbejdet.

 

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens temadag den 13. november 2014 om forsyningen på Bornholm, blev det foreslået, at bestyrelserne for Østkraft og Bornholms Forsyning skal arbejde videre med fremtidens forsyning på Bornholm og der er nu udarbejdet et kommissorium for det videre arbejde. På temadagen blev det endvidere foreslået, at BOFA skulle indgå i det videre arbejde med scenarieafdækningen og administrationen har iværksat dette arbejde. Kommissoriet er vedlagt som bilag og indeholder baggrund for det videre arbejde, formål, bestyrelsernes opgave og produkter, sammensætning af arbejdsgruppe og tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter relateret til det videre arbejde med fremtidens forsyning af Bornholm afholdes af Østkraft og Bornholms Forsyning.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 9. december 2014

1.
Kommissorium for arbejdet med fremtidens forsyning på Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 26  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

26

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

27

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Drøftet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt

 

 [1]http://dengodemodtagelse.dk/modtagelse/modtagelse/sporgsmal-og-svar-1/kan-kommuner-fa-refusion-for-udgifter-til-familiekonsulenter-som-benyttes-efter-servicelovens-ss-11-i-den-forebyggende-indsats-for-flygtningefamilierKilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA