Referat
Kommunalbestyrelsen
22-05-2014 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Lukning af Gudhjem hjælpebrandstation 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

1

 

 

Fraværende

René Danielsson, Steen Colberg Jensen, Andreas Ipsen, Bente Helms, Kirsten Wendell,

Bjarne Hartung Kirkegaard, Linda Kofoed Persson.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ianto Gerdes er indkaldt som suppleant for René Danielsson.

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Steen Colberg Jensen.

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Andreas Ipsen.

Ebbe Frank er indkaldt som suppleant for Bente Helms.

Jacob Lund er indkaldt som suppleant for Kirsten Wendell.

Martin Pihl Sode er indkaldt som suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard.

Jess Christian Persson er indkaldt som suppleant for Linda Kofoed Persson.

 

 

Tillægsdagsordenen blev godkendt og behandlet før den ordinære dagsorden.

 

 

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Lukning af Gudhjem hjælpebrandstation

14.06.07P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

22-05-2014

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Budgetaftalen for 2014 indeholder en ambition om et øget samarbejde mellem offentlig og private. Det er samtidig aftalt at konkurrenceudsætte en større del af den kommunale drift, blandt andet en større del af beredskabet. Det blev også aftalt, at kommunen skulle afsøge muligheden for at indgå et tættere samarbejde med Beredskabsstyrelsen om at lade dem varetage dele af beredskabsopgaven i løbet af 2014.

Ifølge budgetvedtagelsen er aftalen om et partnerskab med beredskabsstyrelsen ikke en del af budgettet og bliver derfor forelagt kommunalbestyrelsen som en selvstændig sag.

 

Det er besluttet at Økonomi- og Planudvalget følger arbejdet med konkurrenceudsættelse og arbejdet med at nå et provenu på 5,5 mio. kr. i 2014. Økonomi- og Planudvalget besluttede den 18. februar 2014, at konkurrenceudsætte beredskabet for distrikt Rønne, samt påbegynde arbejdet med et særligt partnerskab om redningsberedskabet med Beredskabsstyrelsen i distrikt Allinge.

 

Bornholms Regionskommune har den 30. april 2014 modtaget et tilbud fra Beredskabsstyrelsen vedrørende overtagelsen af forpligtigelserne for det operative beredskab i distrikt Allinge. Tilbuddet har været behandlet på Økonomi- og Planudvalgets lukkede dagsorden den 13. maj 2014 og der ligger en anbefaling til kommunalbestyrelsen om at godkende tilbuddet på mødet den 22. maj 2014.

 

Aftalen med Beredskabsstyrelsen vil få en konsekvens for Gudhjem hjælpebrandstation.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at det indarbejdes i den kommende revision af ”Plan for risikobaseret dimensionering” at hjælpebrandstationen i Gudhjem lukkes pr. 1. oktober 2014, idet beredskabsstyrelsen kan varetage slukningsarbejdet fra Allinge, og derfor ikke skal gøre brug af en station i Gudhjem. Provenuet på årligt 650.000 kr. tilgår kassen.

 

Kommunalbestyrelsen den 22. maj 2014:

Indstillingen godkendt under forudsætning af, at pkt. 101 på den ordinære dagsorden godkendes.

 

Liste Ø og liste O kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har efter forudgående dialog, den 30. april 2014 modtaget et tilbud fra Beredskabsstyrelsen vedrørende overtagelsen af forpligtigelserne for det operative beredskab i distrikt Allinge.

 

Aftalen med Beredskabsstyrelsen betyder, at samtlige opgaver med varetagelsen af de operative beredskabsopgaver i distrikt Allinge fremover vil blive udført af Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge. Beredskabsstyrelsen Bornholm vil alene gøre brug af faciliteterne i Allinge, hvorfor faciliteterne på hjælpebrandstationen i Gudhjem blive overflødiggjort. Dette betyder at hjælpebrandstationen i Gudhjem samtidig lukkes.

 

Udrykningstiden for Beredskabsstyrelsen Bornholm er jf. tilbuddet 10 minutter i Allinge by, 15 minutter for øvrige byområder i distrikter, herunder Gudhjem, men dog 18 minutter for Østerlars by. I landområderne er udrykningstiden 15 minutter, dog 18 minutter i landområderne ved Østerlars og øst for Klemensker. De nævnte udrykningstider svarer til de udrykningstider, som administrativt anbefales for serviceniveauet i den igangværende revision af ”Plan for risikobaseret dimensionering”.

 

Lukningen af hjælpebrandstationen i Gudhjem skal for at få retsvirkning, vedtages i forbindelse med en revision af plan for risikobaseret dimensionering. Status for planrevisionen er, at den er behandlet i Beredskabskommissionen og at forslaget er fremsendt til Beredskabsstyrelsens udtalelse. Beredskabsstyrelsen har meddelt, at de ikke kan udtale sig omkring planen, før BRK nøje fastlægger hvilke brandstationer der skal bestå eller nedlægges og hvilket materiel brandstationerne er bestykket med.

 

Medarbejderne på hjælpebrandstationen i Gudhjem er orienteret om dialogen og tilbuddet fra Beredskabsstyrelsen og at det kan betyde en afskedigelse af de 8 deltidsansatte brandmænd. Jf. gældende overenskomst har de deltidsansatte brandmænd 3 måneders gensidig opsigelsesfrist.

Økonomiske konsekvenser

Lukningen af den kommunale hjælpebrandstation i Gudhjem vil betyde et yderligere provenu på årligt kr. 650.000, i 2014 dog kr. 162.500 grundet overenskomstens opsigelsesvarsel.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-