Referat
Teknik- og Miljøudvalget
07-07-2014 kl. 16:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Ekspropriationsbeslutning for oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted
  åbent 3 Gensidig orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 5 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-07-2014

1

 

 

Fraværende

Steen Frandsen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Ekspropriationsbeslutning for oplevelsessti fra Døndalen over Helligdommen og igennem Gudhjem til Melsted

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-07-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget er af Kommunalbestyrelsen d. 27.03.2014 blevet bemyndiget til at godkende projektet og gennemføre ekspropriationen og indgå aftaler om rettigheder og erstatninger. Ekspropriationsbeslutningen vil være endelig da der er tale om en gensidig aftale med de enkelte lodsejere.

D. 26. 27. og 28. maj 2014 blev der gennemført en åsteds- og forligsforretning, hvortil der var indvarslet 22 lodsejere. 18 lodsejere mødte enten personligt eller ved stedfortræder.

Ejeren af lb.nr. 4, Bornholms Forsyning, mødte ikke, men fremsendte et tilbud om, at kommunen vederlagsfrit kan overtage hele ejendommen. Ud over de indvarslede lodsejere mødte ejerne af matr. Nr. 124ac, Østerlars. Deres ejendom skal ikke afgive areal til stien, men stien kommer til at ligge på den anden side af ejendommens skel mod lb. Nr. 22, hvilket blandt andet vil give indbliksgener i deres sommerhus. Da der har været flere forslag til linjeføringen af stien på lb.nr. 22, har der endnu ikke været drøftelser med ejerne om eventuelle afværgeforanstaltninger eller erstatning.

Under åsteds- og forligsforretningen fremkom en række ændringsforslag fra lodsejerne, som Teknik- og Miljø efterfølgende har vurderet, og det har vist sig muligt at imødekomme de flestes ændringsforslag.

På den baggrund er projektet efterfølgende blevet justeret for 11 ejendomme. Det justerede projekt blev præsenteret for ejerne i en opfølgende åsteds- og forligsforretning den 19. juni, hvor 9 lodsejere mødte.

Der er ikke kommet indsigelser mod projektet fra de berørte lodsejere efter projektet er blevet justeret.

Den indsigelse kommunen modtog den 1. april 2014, var underskrevet af 13 lodsejere, hvoraf 3 ikke er berørt direkte af projektet. Den ene lodsejer er ejer af ovennævnte ejendom matr. Nr. 124ac, Østerlars.

Indsigelsen er imødekommet i det omfang det har været muligt, og med videst mulig hensyntagen til lodsejernes ønsker.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

 

a)    at projektet fremmes i overensstemmelse med ekspropriationsplanerne 1 og 2, 6. udgave, revideret den 30.6.2014, med ekspropriationsplan 3, 5. udgave, revideret den 18.6.2014, med ekspropriationsplan 4, 6. udgave, revideret den 30.6.2014, ekspropriationsplan 5, 8. udgave, revideret den 30.6.2014 og ekspropriationsplan 6, 6. udgave revideret den 27.6.2014

b)     der i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3.6.2011 § 49, stk. 1, jf. § 43 træffes beslutning om ekspropriation af de til projektets gennemførelse fornødne arealer og rettigheder

c)    at de fremsatte erstatningstilbud godkendes

d)    at indsigelsen af 1. april 2014 fra 13 lodsejere vedrører stiens placering ikke imødekommes projektet fastholdes

e)    at de dele af mark og pladsarealer på kommunens ejendomme matr. nr. 108fh, Rø og matr.nr. 33a, Rø, ved Bornholms Kunstmuseum/Helligdommen og dele af skov- og stiarealer på matr. nr. 183a, Gudhjem, overføres til stiprojektet.

f)    at dele af mark- og pladsarealer på kommunens arealer på matr.nr. 108fh, Rø og 33a, Rø ved Bornholms Kunstmuseum/Helligdommen og dele af skov- og stiarealer på matr. nr. 183a, Gudhjem overføres til stiprojektet

g)    at Teknik- og miljø bemyndiges til at forhandle om eventuel erstatning/afværgeforanstaltninger med ejerne af matr. nr. 124af, Østerlars

 

Teknik- og Miljøudvalget den 7. juli 2014:
Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Under udformningen af projektet og oplevelsesstiens forløb gennem dette komplicerede og varierede terræn, har der været en tæt dialog med samtlige lodsejere og en række interesseorganisationer.

Åstedsforretningen startede med et fællesmøde, hvor 14 af de 22 indbudte lodsejere mødte, samt 4 andre interesserede. Alle de fremmødte fik en generel orientering om projektet, og det videre forløb af åsteds-og forligsforretningen. Næsten alle de fremmødte var imod stiens placering helt ude ved kysten, som foreslået af kommunen, men ønskede at stien blev anlagt langs landevejen på hele strækningen.

Efterfølgende blev der over 3 dage gennemført individuelle besigtigelser af de enkelte ejen-domme, hvor omfanget af den påtænkte ekspropriation blev påvist. Flere lodsejere ønskede konkrete ændringer af stiens forløb og udformning mv. på deres ejendomme.

Disse ønsker og forslag til ændringer i projektet har været vurderet af Teknik- og Miljø, og det har vist sig muligt at imødekomme næsten alle forslagene, og samtidig har det betydet at det ekspropriative indgreb i de enkelte ejendomme bliver mindre.

For 11 af lodsejernes ejendomme var projektændringer af en karakter, som måtte drøftes på en opfølgende åsteds- og forligsforretning d. 19. juni 2014.

I tilknytning til åsteds- og forligsforretningerne den 26., 27. og 28. maj samt 19. juni 2014, blev der drøftet erstatninger for indgrebet i de respektive ejendomme.

 

Med forbehold af projektets fremme, kommunalbestyrelsens godkendelse og projektets god-kendelse af de respektive myndigheder, blev der indgået forlig om erstatningen med 14 ejere. Der er efterfølgende fremsendt skriftligt forligstilbud til 8 ejere, hvoraf 5 har accepteret erstatningstilbudene. Det forventes at der på mødet vil blive fremlagt de sidste 3 forligstilbud, som forventes tiltrådt.

Ejeren af matr. nr. 124ac, Østerlars, som ikke skal afgive areal til projektet, meldte sig under åsteds- og forligsforretningen med ønske om fastholdelse af projektet for stiens placering på marken umiddelbart før Gudhjem. Såfremt projektet vedtages, vil der blive optaget forhandling med ejerne af matr. nr. 124ac, Østerlars, om eventuel erstatning eller afværgeforanstaltninger.

Bornholms Forsyning, der ejer lb. nr. 4 mødte ikke, men fremsendte et tilbud, om at kommunen vederlagsfrit kan overtage ejendommen.

Den 1. april 2014, er der indsendt en indsigelse imod projektet. Indsigelsen, der er underskrevet af hoveparten af 11 af de berørte lodsejere, samt 3 lodsejere, som ikke er berørt af projektet, herunder ejeren af matr. nr. 124ac, Østerlars. Indsigelsen retter sig primært mod placeringen af stien, som med placeringen ude langs med kysten til skade for den særprægede og sårbare natur. I stedet foreslås, at stien placeres langs landevejen på hele strækningen.

Indsigelsen er indsendt før det projekt, som danner grundlag for åsteds- og forligsforretninger, var udarbejdet.

I det projekt, der blev fremlagt på åsteds- og forligsforretningen, er stien placeret langs landevejen på en længere strækning. Alle de 11 berørte lodsejere, der har underskrevet indsigelsen har efterfølgende accepteret det fremsendte forligstilbud, og en del af disse lodsejere har allerede frafaldet indsigelsen da stien nu ligger langs landevejen.

Med de sidste ændringer i projektet ligger stien nu langs landevejen i det omfang det er muligt færdselsmæssigt, teknisk og naturmæssigt, for at cyklerne har mulighed for at cykle ned til Gudhjem, og at indsigelsen dermed er imødekommet så langt det har kunnet lade sig gøre.

Med baggrund i den stramme tidsplan for projektet, har det været nødvendigt at opnå for-håndstilkendegivelse fra en lang række myndigheder indenfor Naturbeskyttelsesloven, Vej-loven og fredninger. Alle forhåndstilkendegivelser er opnået og der vil efterfølgende blive fremsendt ansøgninger til de respektive myndigheder om dispensationen mv.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme for det samlede projekt udgør ca. 53,0 mio. kr., heraf vil udgiften til erstatninger ved ekspropriationen udgøre ca. 1,75 mio. kr.

 

Bilag (eftersendes)

Ekspropriationsplaner

Protokoller

Aftaler og tilbud der ikke fremgår af protokollerne

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-07-2014

3

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 7. juli 2014:
Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-07-2014

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 7. juli 2014:
Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

07-07-2014

5

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 7. juli 2014:
Afventer næste møde.