Referat
Kommunalbestyrelsen
27-08-2014 kl. 08:30
Green Solution House
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning
  åbent 3 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-08-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

Bemærkninger til dagsordenen

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Plejecenter Snorrebakken 2. etape - statusafslutning

82.06.00P20-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

26-08-2014

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-08-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Byggeriet af Plejecenter Snorrebakken 2. etape er færdigt og afleveret den 16. april 2014. Byggeriet har i projekterings- og udførelsesfasen haft nogle økonomiske udfordringer i forhold til den budgetramme, der var givet af Kommunalbestyrelsen af 28. juni 2012. Borgmesteren blev bemyndiget af Kommunalbestyrelsen til at godkende Skema A og B i juli 2012.

Der er under byggeriet opstået et merforbrug, der samlet er vurderet til 4,8 mio. kr. incl. moms.

Der ansøges på den baggrund om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. incl. moms

b)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)    at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler, eller

d)   at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. juni 2014:

Indstillingens pkt. a) og b) anbefales. Spørgsmålet vedr. finansiering af merudgiften overdrages til Økonomi- og Planudvalget.

Bo Haxthausen kan følge indstillingens pkt. c).


 

Økonomi- og Planudvalget den 17. juni 2014:

Punktet udsættes med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag.

 

Servicedirektøren indstiller

·         til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 11. august 2014:

Orientering taget til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget 12. august 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 13. august 2014:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Kommunaldirektøren indstiller:

a)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til plejeboliger forhøjes med 4.280.066 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 106.966.306 kr. inkl. moms

b)   at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedrørende udgifter til servicearealer forhøjes med 452.630 kr., således at den samlede anlægsbevilling til servicearealer herefter udgør 12.021.858 kr. minus servicearealtilskuddet på 2.400.000 kr., eller netto 9.621.858 kr. excl. moms

c)    at merudgiften på i alt 4.732.696 kr. enten finansieres med 3.250.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler (forslag 1), eller

d)   at hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler (forslag 2), eller

e)   at merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres som anført i forslag 3, eller

f)    at de under finansieringsforslag 3 og 4 anførte projektmidler prioriteres politisk, således at der opnås dækning for merudgiften på 4.732.696 kr.

 

Økonomi- og Planudvalget den 26. august 2014:

Indstilling a) og b) anbefales

Indstilling f) anbefales med følgende finansiering jf. sagsfremstillingen: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 og følgende anlægsbevillinger fra nærværende Økonomi- og Planudvalgsdagsorden pkt. 16 (etablering af kajakfaciliteter på Nørresan), pkt. 17 (opbygning af sprængstenslager til brug for havnene) og pkt. 18 (planlægning og forberedelse af nye havneprojekter) (i alt kr. 4.239.455) samt kr. 493.241 finansieret af de likvide midler; samlet finansiering i alt kr. 4.732.696.

 

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2014:

Liste C stiller forslag om finansiering som følger:

3,25 – Skovbørnehaven; 0,74 – idrætsanlæg (TMU); 0,36 – Munch Petersensvej; 0,026 – Hans Rømerskolen; 0,357 – Rønne Havn; I alt: 4.733.000

For stemte 6: liste W, liste O, liste C og liste K

Imod stemte 20: liste V, liste A og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 1: liste B

Forslaget er faldet

 

Liste Ø stiller forslag om finansiering som følger:

Restbeløbene i de forskellige afsluttede forslag, Skovbørnehaven (3,25) og det resterende beløb fra de likvide midler

For stemte 8: liste W, liste O, liste K, liste C og liste Ø

Imod stemte 18: liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 1: liste B

 

Økonomi- og Planudvalgets indstilling til afstemning:

For stemte 19: liste W, liste V og liste A

Imod stemte 7: liste O, liste K, liste C og liste Ø

Hverken for eller imod stemte 1: liste B

Økonomi- og Planudvalgets indstilling godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Plejecenter Snorrebakken 2. etape med 60 almene ældreboliger er etableret og afleveret til bygherren – Bornholms Regionskommune onsdag den 16. april 2014. Plejecentret er målrettet og indrettet til ældre med demenssygdomme. Det er med tre selvstændige bygningsenheder og med sin beliggenhed i en parklignende omgivelser på Snorrebakke Allé velegnet til formålet. Alle 60 boliger er taget i brug af ældre beboere med demenssygdomme.

Kommunalbestyrelsen godkendte rammerne i Skema A og Skema B i sommeren 2012 og hvor de samlede omkostninger blev fastsat til for både bolig- og servicedelen til 116.831.569 kr. incl. moms, fordelt med 102.686.240 kr. incl. moms for boligdelen og 11.569.228 kr. excl. moms for servicearealerne.

 

I forbindelsen med godkendelsen af skemaerne blev der samtidig redegjort for licitationsresultatet på 89.471.657 kr. incl. moms. Dette lå 14.720.832 kr. incl. moms over den budgetramme, der lå som en forudsætning for de samlede håndværkerudgifter på 74.750.825 kr. incl. moms

Kommunalbestyrelsen godkendte en række besparelser på projektet med bl.a. at

anvende et af de sideordnede tilbud                                                     1.793.000 kr.

afholde udgifter til indeksering af entreprisekontrakterne i støttetilsagnet og derved reducere den kommunale udgift                                                           1.865.970 kr.

øge anskaffelsessummen ved at inddrage vinterhaverne som støttede arealer                                                                                                         2.368.440 kr.

Fradrag i alt                                                                                       6.027.410 kr.

Med de valgte besparelsesforslag og nedsættelsen af grundkapitalen fra 14 pct. til 10 pct. godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 28. juni 2012. at dække en nettomerudgift på 8.328.715 kr.

Byggeudvalget har i hele forløbet understreget over for totalrådgiveren, at de økonomiske rammer skulle holdes også med de relativt få midler der var afsat til uforudsete udgifter (UF) på 3.741.279 kr. incl. moms (4,38 %)

Byggeudvalget blev på mødet den 11. marts 2013 præsenteret for den økonomiske udvikling, hvor der kun var en rest på 129.657 kr. incl. moms til uforudsete udgifter. Den første bygning i etaperne var lukket og derved var de overskridelser, som var konstateret allerede medregnet i de to efterfølgende etaper. Det viste sig dog hurtigt, at der kom flere overraskelser, som kostede ekstra og derved kom der flere overskridelser i forhold til det budgetterede. Byggeudvalget understregede gang på gang, at rammerne skulle holdes og der blev gennemført en række besparelser på ca. 2 mio. kr. uden at rammen kunne holde.

Der vedlægges to bilag, som viser den økonomiske udvikling samt en oversigt over de gennemførte besparelser

Den væsentligste årsag til en yderligere stigning i omkostningerne under byggeriet skal ses i den valgte besparelse på det sideordnede tilbud, hvor der blev skiftet fra Ytong vægkonstruktioner til en betonkonstruktion. Dette medførte merudgifter på ca. 1,8 mio. kr. hvorved den foreslåede besparelse forsvandt.

De øvrige årsager er forsinkelser specielt i opstarten. Hele byggeriet blev forsinket med op til 3 måneder. Forsinkelserne i opstarten var bl.a. begrundet i forskellige opfattelser af opstart af etablering af byggepladsen samt et meget vådt efterår med større vandledende lag i terrænet end forudsat. Den efterfølgende meget hårde vinter i 2012/2013 gav yderligere forsinkelser med vejrligsdage samt udgifter til vinterforanstaltninger. Den oprindelige tidsplan forudsatte, at byggeriet skulle stå færdigt og afleveret den 15. januar 2014. Der blev dog gennemført en etapevis aflevering af de tre selvstændige bygninger og derved også en etapevis indflytning af beboerne med start den 3. marts 2014.

Den daværende formand for Byggeudvalget Birger Rasmussen har i sommeren 2013 givet den daværende kommunalbestyrelse en mundtlig redegørelse for situationen.

Bornholms Regionskommune har sammen med kommunens advokat gjort totalrådgiveren og dennes forsikringsselskab opmærksom på, at der efter kommunens opfattelse er sket fejl i projektmaterialet, i tidsstyringen af byggeriet og specielt ved brug af det sideordnede tilbud, herunder forsinkelsen af færdiggørelsen af byggeriet, hvor kommunen formentlig har lidt et tab, som bør dækkes. Der er ikke enighed og derved er der ikke sket en endelig afklaring af forholdene, der ikke forventes afklaret før byggeriet er endelig afsluttet også regnskabsmæssigt, i løbet af efteråret 2014.

Økonomiske konsekvenser

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte som nævnt licitationsresultatet den 28. juni 2012 med deraf følgende krav til de i dagordenen nævnte besparelser og øvrige vilkår for gennemførelsen af etape 2. Herunder principgodkendelse af et kassetræk på et merforbrug på mellem 8 og 12 mio. kr.

På samme møde blev det foreliggende skema A aflyst og borgmesteren blev bemyndiget til at godkende nye skemaer A og B, hvilket skete den 11. juli 2012. Dette skete på grund af at grundkapitalen til nyt alment byggeri nedsattes fra 14 pct. af anskaffelsessummen til 10 pct. Dette blev indregnet i den nye økonomioversigt, som blev udarbejdet på baggrund af godkendelse af de nye skemaer.

 

På dette grundlag meddelte kommunalbestyrelsen den 20. september 2012 anlægsbevillinger til projektet:

 

Boligdel, udgifter incl. moms                               102.686.240 kr.

 

Servicearealer, udgifter excl. moms                       11.569.228 kr.

Tilskud til servicearealer                                        -2.400.000 kr.

 

Nettomerudgiften udgjorde dengang i alt 2,8 mio. kr. og blev finansieret med 1,2 mio. kr. fra puljen til servicearealer og med 1,6 mio. kr. fra de likvide midler.

 

Merforbrug

 

Byggeudvalget har i sit møde den 14. maj 2014 opgjort det forventede merforbrug til i alt 4,6 mio. kr. Merforbruget er efter en yderligere opfølgning i samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver samt økonomiske rådgivere, specificeret til i alt 4.838.341 kr. incl. moms pr. 21. maj 2014 – se vedlagte bilag vedrørende opgørelse over forbrug af uforudsete udgifter.

 

Da der er momsfradrag for udgifter vedrørende servicearealer, kan merforbruget opgøres således:

4.280.066 kr. incl. moms for boligdelen

452.630 kr. excl. moms for servicearealer

Merforbruget udgør dermed i alt 4.732.696 kr.

 

Der ansøges i denne sag om forhøjelse af projektets anlægsbevillinger og rådighedsbeløb:

 

Finansiering

 

Der indstilles følgende to mulige forslag til finansiering af merforbruget på 4.732.696 kr.

 

Forslag 1:

Merforbruget finansieres med 3.250.000 kr. fra de afsatte rådighedsbeløb til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård samt med 1.482.696 kr. fra de likvide midler.

Ved godkendelse af budgettet for 2013 blev der afsat rådighedsbeløb på 6,5 mio. kr. til ud-/nybygning af skovbørnehaven ved Vibegård. Projektet er forudsat lånefinansieret med 3,25 mio. kr. Hvis kommunen undlader at gennemføre dette projekt kan nettobeløbet på 3.250.000 kr. delvis indgå i finansieringen af merforbruget vedrørende plejeboligbyggeriet.

 

Forslag 2:

Hele merudgiften på 4.732.696 kr. finansieres af de likvide midler.

Supplerende sagsfremstilling til mødet den 26. august 2014.

Økonomi- og Planudvalget udsatte behandling af sagen den 17. juni 2014 med henblik på afdækning af alternative finansieringsforslag ud over forslag 1 og 2 til dækning af et forventet merforbrug på 4.732.696 kr. vedr. ældreboligbyggeri etape 2 på Snorrebakken.

På baggrund af tilbagemelding på nye, igangværende og afsluttede anlægsprojekter, har administrationen udarbejdet et konkret forslag 3 til finansiering af det forventede merforbrug vedrørende plejeboligbyggeriet etape 2 på Snorrebakken.

Der er tale om dels projekter, der er afsluttet med mindreforbrug, dels projekter der kan nedprioriteres, idet der endnu ikke er indgået kontrakter eller igangsat anlægsarbejde.

Forslaget indebærer, at de nævnte projekter ikke gennemføres, samt at de foreslåede disponible puljer inddrages. 

Under forslag 4 er anført en ”bruttoliste” over anlægsprojekter, der kan vælges ud fra, idet de projekter som er omfattet af forslag 3 ikke indgår. Denne supplerende liste er tilføjet, således at der kan blive truffet beslutning på et oplyst grundlag.  

 

Derudover vedlægges en oversigt over samtlige anlægsprojekter i Bornholms Regionskommune, hvoraf bemærkningerne som er indhentet fra centrene fremgår.

Forslag 3:

Merudgifter etape 2 Snorrebakken

-4.732.696

 

 

Alternativt finansieringsforslag 3:

Råd.beløb

Opr. pulje/bevilling

Nr.

09 Teknik og miljø

 

 

 

Disponibel anlægspulje, veje og broer

168.080

19.292.800

3-1

Munch Petersens Vej, forbedr. af vejforhold

368.589

350.000

3-2

Planlægning af et område ved Rønne Havn

808.400

800.000

3-3

Maskinel fugning af granitmolerne på havnene

450.000

0

3-4

Disponibel anlægspulje, havne

60.208

1.446.700

3-5

10 Forsyning og drift

 

Pulje til vedligeholdelse af restboligmasse

144.384

0

3-6

Hans Rømerskolen, gardiner/lydisolering

26.186

220.500

3-7

Rønneskolen, Søndermark, renovering af vinduer

638.000

638.000

3-8

Renoveringspulje til skolebygninger

185.020

1.157.100

3-9

Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet

740.395

629.300

3-10

*DeViKa, renovering af gulv (se også forslag 4-13)

28.879

250.000

3-11

15 Fritid og kultur

 

Renoveringspulje til selvejende haller

1.114.555

838.100

3-12

 

 

 

Finansieringsforslag 3 i alt

4.732.696

 

* Se forslag 4-13

For alle de projekter, der er medtaget i forslag 3 gælder, at der ikke er indgået aftaler/kontrakter – der er altså ikke disponeret.

Nedenfor er anført numre/noter vedrørende beløbene i kolonnen ’Oprindelig pulje/bevilling’:

Nr. 3-1:       Oprindeligt budget 2014.

Nr. 3-2:       Bevilling på 350.000 kr. meddelt den 26.05.2011. Det fremskrevne rådighedsbeløb udgør nu 368.589 kr. Der er ikke afholdt udgifter til projektet. Projektet vil formentlig ikke blive startet op inden for de nærmeste år. Bevilling må søges igen når det bliver aktuelt.

Nr. 3-3:       Bevilling på 800.000 kr. meddelt den 29.08.2013. Det fremskrevne rådighedsbeløb udgør nu 808.400 kr. Der er ikke afholdt udgifter til projektet. Projektet afventer dagligvarebutiksanalyse, hvorefter der skulle igangsættes en yderligere planlægning af arealerne ved Rønne Havn. Projektet er et delprojekt under det samlede Cykelpulje Bornholm projekt på i alt 141 mio. kr. Heraf skal BRK finansiere 84,6 mio. kr. og Vejdirektoratet bidrager med 56,4 mio. kr. Det er i forvejen svært at finde egenfinansiering til puljen.

Nr. 3-4:       Dette dagsordenspunkt blev udsat, da det var på vej til at blive politisk behandlet, idet det skulle afvente behandlingen af denne sag. Projektet skulle have været finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Nr. 3-5:       Oprindeligt budget 2014.

Nr. 3-6:       Ved salg af beboelsesejendomme afsættes 50 pct. af nettoprovenuet i denne pulje, som anvendes til vedligeholdelse af beboelsesejendomme. Beløbet på 144.384 kr. hidrører fra salg af Valnøddestien 6 i Tejn.

Nr. 3-7:       Bevilling på 220.500 kr. meddelt den 04.04.2013. Projektet er afsluttet, så der er tale om overskud/restmidler.

Nr. 3-8:       Bevilling på 638.000 kr. meddelt den 22.05.2014. Projektet er ikke igangsat.

Nr. 3-9:       Oprindeligt budget 2014.

Nr. 3-10:     Oprindeligt budget 2014 (der kan disponeres over 740.395 kr., da der er overført restmidler fra 2013 på 111.095 kr.).

Nr. 3-11:     Bevilling på 250.000 kr. meddelt den 20.09.2012. Projektet er afsluttet. Der er tale om overskud/restmidler på i alt 38.050 kr., hvoraf 28.879 kr. indgår i forslag 3.

Nr. 3-12:     Oprindeligt budget 2014 (der kan disponeres over 1.114.555 kr., da der er overført restmidler fra 2013 på 276.455 kr.). Et dagsordenspunkt vedrørende renoveringsarbejder i selvejende haller blev udsat, da det var på vej til at blive politisk behandlet, idet det skulle afvente behandlingen af denne sag.

 

Forslag 4:

”Bruttoliste” over anlægsprojekter, der kan vælges ud fra sammen med de under forslag 3 nævnte projekter (projekter som er omfattet af forslag 3 fremgår ikke nedenfor):    

 

 

Råd.beløb

Bemærkning

Nr.

01 Dagpasning

 

 

 

Kommunikationsværktøj til daginstitutioner

42.491

I f. m. budgetopfølgningen pr. 31. juli blev det oplyst, at projektet er afsluttet. Restmidlerne på 42.491 kr. vil der således kunne disponeres over.

4-1

02 Undervisning

 

 

 

Folkeskolereform, IT-arbejdspladser

259.000

Projektet er iværksat. Der er disponeret over 2.141.000 kr. Restbeløbet på 259.000 kr. er pt. udisponeret, men der resterer fortsat usikkerhed om en række forhold vedr. ændret lokaleanvendelse, vurdering af lysforhold, indkøb af supplerende IT-udstyr, mindre bygningsmæssige ændringer, transport af inventar m.v.

4-2

09 Teknik og miljø

 

 

 

Mindre vejproj. 2012, krydsforhold cyklister

40.953

Disponeret 35.000 kr., resten 40.953 kr. er ikke disponeret.

4-3

Ombygning af krydset ved Haslevej

166.899

Disponeret 140.000 kr. Resten 166.899 kr. er ikke disponeret.

4-4

Parkeringsanalyse i Rønne

279.400

Disponeret 10.000 kr. Resten 279.400 kr. er ikke disponeret.

4-5

Trafiksanering af Nybyvej i Aakirkeby

290.984

Disponeret 10.000 kr. Resten 290.984 kr. er ikke disponeret.

4-6

Svaneke Havn, etablering af handicaptoilet

30.000

Arbejdet påbegyndt for 20.000 kr. Hvis restbeløbet på 30.000 kr. tages er det spildt, så kommer der ikke noget handicaptoilet.

4-7

Forkastningsarbejder på havnene

33.185

Projektet er afsluttet. Restbeløbet på 33.185 skyldes prisregulering fra 2011 til nu. Der kan disponeres over beløbet.

4-8

10 Forsyning og drift

 

 

 

Disponibel anlægspulje, kom. bygninger

2.500

Der kan disponeres over restbeløbet på 2.500 kr.

4-9

Klemensker Skole, omlægn. install, Ungd.sk.

284.131

Restarbejdet er ikke bestilt. Det drejer sig om flytning af hovedeltavle. Konsekvens - pengene skal bevilges når gymnatistiksal skal rives ned.

4-10

Skole Nord, Kongeskær, renov. tag & vinduer

295.000

Ikke indgået aftale. Udskiftning af bærende vinduer i gymnastiksal. Risiko for tagsammenfald og funktionssvigt.

4-11

Skovbørnehaven v/Vibegård, ud-/nybygning

3.250.000

Der er ikke meddelt bevilling og projektet er ikke igangsat.

Det totale rådighedsbeløb udgør 6,5 mio. kr., men projektet er forudsat lånefinansieret med 50 pct.

4-12

*DeViKa, renovering af gulv

9.171

Restbeløb. Projektet er afsluttet. Der er tale om overskud/restmidler på i alt 38.050 kr., hvoraf 28.879 kr. indgår i forslag 3-11.

4-13

15 Fritid og kultur

 

 

 

Bornholms Museum

6.600.000

Ifm. vedtagelsen af budget 2014 blev det besluttet at afsætte 16,6 mio. kr. til dette projekt. Disse 6,6 mio. kr., som er overført fra det aflyste byggeri af Rønne Svømmehal, er en del af de 16,6 mio. kr. Museet arbejder i øjeblikket på at rejse fondsmidler, vælge arkitekt og rammerne for indhold m.v. Byggeriet er planlagt påbegyndt forår 2015. Såfremt man vælger at afsætte de 6,6 mio. kr. til andet formål reduceres det økonomiske ansøgningsgrundlag i f. t. museets fundraising.

4-14

I alt

11.583.714

 

 

*Se forslag 3-11

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. juni 2014

1.
Økonomisk udvikling (PDF)

2.
Gennemførte besparelser (PDF)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 26. august 2014

3.
Bilag Snorrebakken (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 3  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-08-2014

3

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. august 2014:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt