Referat
Kommunalbestyrelsen
04-08-2014 kl. 18:00
Kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orlov om indkaldelse af stedfortræder
  åbent 3 Principbeslutning om oprettelse af asylcenter på Bornholm 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-08-2014

1

 

 

Fraværende

Henry Schou Madsen

Erik Lund Hansen

Carsten Scheibye

Søren Schow

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Søren Schow

Ebbe Frank er indkaldt som suppleant for Erik Lund Hansen

 

 

René Danielsson indstiller, at dagsordenens punkt 3 tages af dagsordenen.

For stemte 5: liste W, liste O og liste C

Imod stemte 21: liste Ø, A, B, K, V

Forslaget er faldet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orlov om indkaldelse af stedfortræder

00.22.02A30-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-08-2014

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Medlem af kommunalbestyrelsen Henry Schou Madsen har meddelt, at han ønsker orlov fra kommunalbestyrelsen i 1 måned.

Borgmesteren indkalder 1. stedfortræder for liste A til det ekstraordinære møde i kommunalbestyrelsen den 4. august 2014.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

a)    at Henry Schou Madsen bevilges orlov i en måned fra den 4. august 2014,

b)    at 1. stedfortræder for liste A, Bjarne Westerdahl, indkaldes til mødet i kommunalbestyrelsen den 4. august 2014,

c)    at valggruppen AV, der har valgt Henry Schou Madsen i Økonomi- og Planudvalget, beslutter, hvem der skal indtræde som medlem i Økonomi- og Planudvalget,

d)    at valggruppen AV beslutter om der skal indtræde et medlem/en suppleant i stedet for Henry Schou Madsen i de nævnte udvalg og bestyrelser m.v.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 4. august 2014

Indstillingens punkt a) og b) er godkendt.

Borgmesteren bemyndiges til at træffe beslutning i indstillingens punkt c) og d)

Sagsfremstilling

Når borgmesteren får meddelelse om eller kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af helbredstilstand m.v. indkaldes stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Når medlemmet igen kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har valgt pågældende ind, bestemme at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.

 

Henry Schou Madsen er foruden medlem af kommunalbestyrelsen også medlem af følgende udvalg, råd og nævn mm:

 

·         Økonomi og Planudvalget, medlem

·         Børn og Unge-udvalget, suppleant for Kirsten Wendell

·         Hegnsynet, suppleant for Preben Nørregaard Pedersen

·         Mark- og vejfredsloven, suppleant for Preben Nørregaard Pedersen

·         Kommunalpolitisk topmøde, suppleant for Winni Grosbøll

·         NaturBornholm, medlem af bestyrelsen

·         Valgbestyrelse, folketingsvalg, suppleant for Winni Grosbøll

·         Valgbestyrelse, kommunalvalg, suppleant for Winni Grosbøll

·         Valgbestyrelse, Europa-Parlamentsvalg, suppleant for Winni Grosbøll

 

Retten til at udpege har valggruppen AV.

Økonomiske konsekvenser

Henry Schou Madsen beholder sine vederlag under orloven og stedfortræderen modtager vederlag som medlem af kommunalbestyrelsen i orlovsperioden.

 

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Økonomi- og Planudvalget modtager pågældende udvalgsvederlag i orlovsperioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Principbeslutning om oprettelse af asylcenter på Bornholm

00.10.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

04-08-2014

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe en principbeslutning om, hvorvidt regionskommunen kan indgå aftaler med Udlændingestyrelsen og Røde Kors om oprettelse og drift af et eller flere asylcentre på Bornholm, aktuelt hhv. på ”Slottet” (tidl. plejehjem i Rønne) og Nyker Hovedgade (tidl. folkeskole i Nyker).

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

                

at kommunalbestyrelsen vedtager en principbeslutning om, at regionskommunen kan indgå aftaler med Udlændingestyrelsen og Røde Kors om oprettelse og drift af asylcenter på ”Slottet” og Nyker Hovedgade

 

Kommunalbestyrelsen den 4. august 2014:

Borgmesteren havde fremsendt følgende ændringsforslag til indstillingen:

”at regionskommunen indgår aftale med Udlændingestyrelsen om oprettelse af asylcenter på Bornholm og at kommunen som operatør forpligter sig til at modtage minimum 300 asylansøgere set gennemsnitligt over det kommende år med udgangspunkt i opstart med indkvartering på Slottet. Der planlægges ud fra anvendelse af kapacitet svarende til mindst 300 allerede fra efteråret. Aftalen indgås for et år og i løbet af efteråret vil der være afklaring af kapacitet med supplerende pladser op til minimum 300. Der arbejdes frem mod en model, hvor der herudover tilvejebringes bufferkapacitet henover vinterperioden. Aftalen evalueres foråret 2015 bla. med henblik på at undersøge mulighed for et mere varigt samarbejde”

 

Underbehandlingen af punktet blev der stillet forslag om to tilføjelser til ændringsforslaget, hvorved ændringsforslaget fulde ordlyd er:

”at regionskommunen indgår aftale med Udlændingestyrelsen om oprettelse af asylcenter på Bornholm og at kommunen som operatør forpligter sig til at modtage minimum 300 asylansøgere set gennemsnitligt over det kommende år med udgangspunkt i opstart med indkvartering på Slottet. Nyker gl. skole vil fremover ikke indgå i Bornholms Regionskommunes planer om et asylcenter.

Der planlægges ud fra anvendelse af kapacitet svarende til mindst 300 allerede fra efteråret. Aftalen indgås for et år og i løbet af efteråret vil der være afklaring af kapacitet med supplerende pladser op til minimum 300. Der arbejdes frem mod en model, hvor der herudover tilvejebringes bufferkapacitet henover vinterperioden. Aftalen evalueres foråret 2015 blandt andet med henblik på at undersøge mulighed for et mere varigt samarbejde”

Til førstkommende ordinære kommunalbestyrelsesmøde udarbejdes et beslutningspunkt med en procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne – herunder inddragelse af borgere, politiske udvalg og kommunalbestyrelse.”

 

For ændringsforslaget med tilføjelserne stemte 22: Liste Ø, A, B, K og V

Imod stemte 5: Liste C, O og W

 

Ændringsforslaget med tilføjelserne er vedtaget.

 

Tilføjelse til referatet foretaget den 5. august 2014:

Der er i ovennævnte beslutning en fejl i teksten, idet der i afsnittet " Til førstkommende ordinære kommunalbestyrelsesmøde udarbejdes et beslutningspunkt med en procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne…" står "med", hvor der skulle have stået "for". Beslutningen lyder derfor rettelig:

 

Kommunalbestyrelsen den 4. august 2014:

Borgmesteren havde fremsendt følgende ændringsforslag til indstillingen:

”at regionskommunen indgår aftale med Udlændingestyrelsen om oprettelse af asylcenter på Bornholm og at kommunen som operatør forpligter sig til at modtage minimum 300 asylansøgere set gennemsnitligt over det kommende år med udgangspunkt i opstart med indkvartering på Slottet. Der planlægges ud fra anvendelse af kapacitet svarende til mindst 300 allerede fra efteråret. Aftalen indgås for et år og i løbet af efteråret vil der være afklaring af kapacitet med supplerende pladser op til minimum 300. Der arbejdes frem mod en model, hvor der herudover tilvejebringes bufferkapacitet henover vinterperioden. Aftalen evalueres foråret 2015 bla. med henblik på at undersøge mulighed for et mere varigt samarbejde”

 

Underbehandlingen af punktet blev der stillet forslag om to tilføjelser til ændringsforslaget, hvorved ændringsforslaget fulde ordlyd er:

”at regionskommunen indgår aftale med Udlændingestyrelsen om oprettelse af asylcenter på Bornholm og at kommunen som operatør forpligter sig til at modtage minimum 300 asylansøgere set gennemsnitligt over det kommende år med udgangspunkt i opstart med indkvartering på Slottet. Nyker gl. skole vil fremover ikke indgå i Bornholms Regionskommunes planer om et asylcenter.

Der planlægges ud fra anvendelse af kapacitet svarende til mindst 300 allerede fra efteråret. Aftalen indgås for et år og i løbet af efteråret vil der være afklaring af kapacitet med supplerende pladser op til minimum 300. Der arbejdes frem mod en model, hvor der herudover tilvejebringes bufferkapacitet henover vinterperioden. Aftalen evalueres foråret 2015 blandt andet med henblik på at undersøge mulighed for et mere varigt samarbejde”

Til førstkommende ordinære kommunalbestyrelsesmøde udarbejdes et beslutningspunkt for en procesplan for arbejdet med udrulning af asylcenterplanerne – herunder inddragelse af borgere, politiske udvalg og kommunalbestyrelse.”

 

For ændringsforslaget med tilføjelserne stemte 22: Liste Ø, A, B, K og V

Imod stemte 5: Liste C, O og W

 

Ændringsforslaget med tilføjelserne er vedtaget.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af borgmesterens udtalelser til medierne i juni 2014 om, at asylansøgere var velkomne på Bornholm, har Udlændingestyrelsen rettet henvendelse til regionskommunen for at få mulighederne for et asylcenter på Bornholm belyst.

 

Den 23. juli 2014 blev der afholdt møde herom med deltagelse af regionskommunen, repræsentanter fra Udlændingestyrelsen, Røde Kors og Langeland Kommune, der har erfaring med etablering og drift af asylcenter.

 

På mødet blev det aftalt med Udlændingestyrelsen og Røde Kors at foreslå oprettelsen af et asylcenter på Bornholm i et fælles partnerskab mellem Udlændingestyrelsen, Bornholms Regionskommune og Røde Kors og med Langeland Kommune som rådgiver for regionskommunen.

 

De konkrete aftaleudkast er under udarbejdelse i Udlændingestyrelsen.

 

Regionskommunen vil være tovholder på månedlige partnerskabsmøder.

 

Lokaliteter

Indkvarteringen af asylansøgerne er først og fremmest tænkt i den ledige bygning ”Slottet” (tidl. plejehjem i Rønne), men der er også andre bygninger i spil, da det er Udlændingestyrelsens vurdering, at der skal findes logi for mindst 300 flygtninge, hvis det skal være fagligt bæredygtigt og uden økonomisk risiko for Bornholms Regionskommune. Udlændingestyrelsen har set Slottet, Nyker Hovedgade (tidl. folkeskole i Nyker) og Bodilsker Skole.

 

Udlændingestyrelsen er interesseret i en aftale frem til 1. januar 2015, hvis indkvartering kan ske på Slottet.

Udlændingestyrelsen er interesseret i en aftale frem til 1. august 2015, hvis indkvartering både kan ske på Slottet og Nyker Hovedgade.

 

Udlændingestyrelsen er ikke interesseret i Bodilsker Skole.

 

Der er ikke krav om myndighedsbehandling og lokalplanlægning for at kunne indkvartere asylansøgere på Slottet.

 

Der vil være krav om ny lokalplan og kommuneplantillæg for permanent at kunne indkvartere asylansøgere på Nyker Hovedgade. Da der er tale om en midlertidig aftale på op til et år, vil regionskommunen kunne give dispensation fra lokalplanen og lade bygningerne blive anvendt til beboelse og asylcenter. Regionskommunen har aftalt dialogmøde med friskolen i Nyker og Nyker Borgerforening mandag den 4. august for at drøfte sagen, påvirkning af lokalsamfundet og hvordan en modtagelse kan planlægges i fællesskab.

 

Udlændingestyrelsen vil formentlig efter gennemgang med brandmyndigheder og Udlændingestyrelsen skulle bygge om og dermed vil der komme krav om byggetilladelse, som det forventes at tage minimum 1 måned at få sagsbehandlet.

 

Regionskommunens Brandmyndigheder og IT medarbejdere er i gang med at vurdere krav til bygningerne forud for ibrugtagelse.

 

Ydelser

De ydelser og forpligtelser, der følger for regionskommunen i forbindelse med et asylcenter, vil være bolig og bygningsdrift, transport på øen, sundhedsplejen, dagtilbud, undervisning og fritidstilbud for børn. Ydelserne bliver afregnet direkte fra styrelsen til kommunen. Opgaver i forbindelse med indkvartering, den daglige kontakt med asylansøgerne og sociale forhold og aktiviteter for voksne asylansøgere vil Røde Kors varetage. Til alle opgaver vil være knyttet tolkeydelse. Dette afregnes mellem styrelsen og Røde Kors.

 

Derudover er det aftalt, at der mellem kommune og Røde Kors indgås en samarbejdsaftale omkring eksempelvis transport og tolkning.

 

Asylansøgernes baggrund

Udlændingestyrelsen kan ikke forudse præcis, hvilke hjemlande asylansøgerne har. Når det haster med oprettelsen af centeret, skyldes det urolighederne i blandt andet Syrien, Østeuropa og visse afrikanske lande. Det forventes, at en relativ stor andel af asylansøgerne er enlige mænd. Asylansøgerne kan efter nærmere aftale med Udlændingestyrelsen og inden for visse områder få praktik og evt. beskæftigelse på Bornholm.

 

Økonomimodel

Driften af et asylcenter er ikke omfattet af bloktilskuddet, men afregnes som nævnt mellem styrelsen og kommunen. Statsrevisionen står til ansvar overfor Folketinget i forhold til midlernes anvendelse.

Administrationen har fået adgang til aftaler på Langeland og i Jammerbugten og vurderet at den model, der kan realiseres inden for tidsrammen på én måned, vil være et samarbejde med Røde Kors om at varetage den væsentligste del af den såkaldte operatør del, bortset fra børn- og ungeområdet, hvor regionskommunen har ledig kapacitet på dagtilbud og i modtageklasser. Her kan regionskommunen varetage driften.

 

Regionskommunen vil få et starttilskud, huslejeindtægt og betaling for de ydelser (bolig og bygningsdrift, transport på øen, sundhedsplejen, dagtilbud, undervisning og fritidstilbud for børn) regionskommunen leverer med udgangspunkt i faste takster.

 

Perspektiver for planlagt salg af Slottet og Nyker Hovedgade

Huslejen for Slottet er aftalt til ca. 2 mio. kr. årligt.

 

Slottet er til salg, og det vil fortsat være til salg. Ejendomsmæglerne vurderer, at en kommende salgspris kan blive påvirket både i positiv og negativ retning af, at der er beboere i ejendommen.

 

Anvendelsen af Slottet til asylansøgere ændrer ikke ved det aktuelle krav om gældsindfrielse, der ligger på ejendommen.

 

Huslejen for Nyker Hovedgade forventes at være ca. 600.000 kr. om året

 

Ejendommen vil fortsat være til salg. Det bemærkes, at Nyker Hovedgade frem til 9. august er i budrunde, hvorefter evt. salg vil blive forelagt ØPU. Hvis Nyker Hovedgade på salgstidspunktet bliver anvendt til asylindkvartering, kan et salg være betinget af en lejekontrakt eller en udskudt overtagelse ved lejemålets afslutning

 

Samspil med integrationsindsatsen på Bornholm

Et asylcenter er indkvarteringssted for asylansøgere, så længe deres ansøgning om ophold i Danmark behandles af myndighederne. Bliver ansøgningen godkendt får flygtningen opholdstilladelse og herefter går integrationsarbejdet i gang. Bliver ansøgningen afvist skal der ske udrejse. Længden af opholdet i asylcenteret kan varierer meget men er typisk mellem 4 måneder og et år.

 

Oprettelsen og driften af et asylcenter vil have meget begrænset samspil med og påvirkning af integrationsarbejdet med de ca. 50 kvoteflygtninge, som regionskommunen modtager årligt. Der vil kunne komme tilfælde, hvor regionskommunen vil kunne søge Udlændingestyrelsen om, at asylansøgere, som får permanent ophold, og som eks. har haft en vellykket skolegang som asylsøgere på Bornholm, er blandt de kvoteflygtninge, regionskommunen modtager.

 

Der er stillet forslag om, at de kvoteflygtninge, som regionskommunen modtager i forvejen, forsøges involveret i frivilligt arbejde med asylansøgerne.

 

Kommunikation

Efter en evt. politisk godkendelse vil regionskommunen invitere pressen til informationsmøde i tirsdag den 5. august med deltagelse af Røde Kors og Langeland Kommune, samt medlemmer af regionskommunens kommunalbestyrelse og administration.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det, har Langeland Kommune givet tilsagn om at være vært ved et studiebesøg, hvor de stiller sig til rådighed med fremvisning og erfaringsudveksling.

 

Regionskommunen vil månedligt være vært for et dialogmøde med lokale aktører som politi, institutionsledere, lokale butiksejere og evt. frivillige, der er inddraget om status for samarbejdet og påvirkning af lokalsamfundet.

 

Lovgrundlag

Regionskommunen kan drive asylcenter som indkvarteringsoperatør med hjemmel i Udlændingelovens § 42 a, stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i den operatøropgave kommunen påtager sig er sammensat af tre forskellige former for betaling:

En opstartsbetaling på ca. 0,5 mio. kr. til dækning af de akutte planlægningsopgaver,

huslejeindtægten på op til 2,6 mio. kr. årligt, og

en betaling for de ydelser, regionskommunen leverer, i henhold til fastsatte takster i finansloven. 

 

Regionskommunen vil modtage en form for forudbetaling på ca. 2 mio. kr., så det sikres, at operatøropgaven ikke påvirker regionskommunens likviditet.

 

Alle beløb bliver efterregnet, så betalingen svarer til den faktiske udgift.

 

Der kan blive tale om tilkøb, der ligger ud over de fastsatte takster, til eksempelvis specialundervisning.

 

Den samlede vækst i den bornholmske samfundsøkonomi er vanskelig at beregne på forhånd, da eks. vækst i handel og skatteindtægter ved merbeskæftigelse ikke kan fastsættes på forhånd. På baggrund af erfaringer fra Langeland Kommune må det forventes, at der vil være et mindre overskud på regionskommunens drift, at der vil opstå omkring 20-30 arbejdspladser og en meromsætning på Bornholm svarende til 25-30 mio. kr. om året.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse