Referat
Social- og Sundhedsudvalget
07-10-2014 kl. 08:00
mødelokale B, Ullasvej 23
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Negativ budgetudvikling for Center Psykiatri og Handicap
  åbent 3 Gensidig orientering
  åbent 4 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-10-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Negativ budgetudvikling for Center Psykiatri og Handicap

00.30.14G01-0034

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

22-09-2014

5

 

Social- og Sundhedsudvalget

07-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. juli 2014 i Center for Psykiatri og Handicap beskriver samlet set et merforbrug på den overførbare bevilling på 4,9 mio. kr. i 2014. Det forventede merforbrug i 2014 foreslås finansieret af det overførte overskud fra 2013 for centeret i indeværende år. Fra 2013 er der overført et overskud på 4,8 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 0,1 mio. kr.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen beskrives det, at de varige udfordringer samt forslag til handlingsmuligheder forelægges Social- og Sundhedsudvalget i en særskilt sag på udvalgets møde den 22. september. Herunder beskrives de varige udfordringer og handlingsmuligheder efter en nærmere gennemgang af budgetopfølgningens forudsætninger.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at drøfte og tage stilling til det videre arbejde med at finansiere det varige merforbrug på bevillingsområdet for Center for Psykiatri og Handicap

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 22. september 2014:

Drøftet. Genoptages i ekstraordinært møde i udvalget den 7. oktober, kl. 08.00 med henblik på en kvalificering af finansieringsmulighederne.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. oktober 2014:

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at anvise finansiering af det varige merforbrug på 5,9 mio. kr. på bevillingsområdet for psykiatri og handicap ved omprioritering af midler inden for udvalgets samlede budgetområde fordelt som beskrevet i sagsfremstillingen.

Social- og Sundhedsudvalget arbejder ud fra følgende finansieringsforslag til omprioritering mellem de relevante bevillingsområder med henblik på endelig indstilling den 27. oktober 2014 til kommunalbestyrelsens endelige beslutning den 20. november 2014:

1. Reduktion i puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde (§18 midler)  200 t. kr.

2. Fraflyttet borger                                                              1.440 t. kr.

3. Bortfald af kørselsordning til kommunal tandpleje                  500 t. kr.

4. Budgetreduktion i Kulturhuset i Østergade 54, Rønne            400 t. kr.

5. Bedre ressourceudnyttelse af de afsatte midler til Christianshøjprojektet                                                             500 t. kr.

6. Reducering af budget til kurser og efteruddannelse i Center for Ældre                                                                                             500 t. kr.

7. Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen                                    390 t. kr.

8. Opstrammet serviceniveau og håndtering af hjælpemidler i Center for

Sundhed                                                                                500 t. kr.

9. Fjernelse af pædagogiske måltider i Center for Ældre            250 t. kr.

10. Ændret arbejdsgang omkring tilberedning og anretning af mad i eget

hjem og på plejecentre i Center for Ældre                              1.220 t. kr.

I alt                                                                                    5,9 mio. kr.

 

Der ønskes fremadrettet en politisk stillingtagen til serviceniveauet for dagtilbud til borgere over 67 år på handicap- og psykiatriområdet.

Følgende forslag vil skulle yderligere kvalificeres: nr. 4, nr. 5, nr. 8 og nr. 10.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil på mødet den 27. oktober 2014 tage stilling til på hvilke forslag der allerede foreligger høringssvar, og hvilke forslag der sendes i høring inden kommunalbestyrelsens endelige stillingtagen. 

 

Sagsfremstilling

Budgettet i Center for Psykiatri og Handicap er, lidt karikeret, opdelt i to hovedkategorier:

 1. Driftsbudget af egne tilbud (botilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud) (110 mio. kr.).
 2. Myndighedsbudget til køb af pladser (botilbud, bostøtte, aktivitets- og samværstilbud) (76 mio. kr.).

 

Den første post er meget stabil og afvigelserne på driftsbudgettet skyldes øget visitation og/ eller borgere med støttebehov udover den fastlagte normering, med undtagelse af et enkelt tilbud, med langtidssygdom hos tre medarbejdere. Dette sygefravær er beregnet til en afvigelse på driftsbudgettet, svarende til 0,68 mio. kr. af de i alt 4,9 mio. kr.

 

Den anden post er langt mere dynamisk og myndighedsbudgettets andel af merforbruget udgør da også hele 4,2 mio. kr. De 3,8 mio. kr. opsummeres af en sag tabt i ankestyrelsen, som alene beløber sig til 2,3 mio. kr. Dernæst anbringelse af borgere hos private leverandører for yderligere 0,7 mio. kr. udover budgettet, 0,5 mio. kr. til støttemedarbejdere og endelig en opnormering i eget botilbud til en nyindflyttet borger på 0,8 mio. kr.

 

Budgetopfølgningen har givet anledning til en nærmere gennemgang, der viser at budgetforudsætningerne for 2014 ikke holder. Samtidig med de ovenævnte store enkeltbeløb er der sket en stigning i det samlede antal borgere som modtager støtte. De fleste borgere modtager støtte efter § 85 og her var budgetforudsætningerne, at 350 borgere skulle modtage støtte. En aktuel opgørelse viser, at 382 borgere er visiteret til støtte, svarende til 9,1 % flere borgere. Stigningen i antal borgere er størst for A-området (ADHD, autisme, asperger) og senhjerneskadede.

 

Dette skyldes dels et lovgivningsbestemt tværfagligt samarbejde (rehabiliteringsteam), hvor flere borgere ’opdages’ og herigennem visiteres til hjælp, samt et krav om en tidligere indsats. Dernæst skyldes det en betydelig indsats med fokus på at reducere ventetiderne til en sagsbehandler i Psykiatri og Handicap. Ultimo 2013 var der 60 borgere på venteliste. Aktuelt er der 22 på venteliste, samtidig med at den politisk fastsatte frist på to måneder næsten overholdes. 10 borgere er visiteret, men venter på støtte. Det svarer til, at ventelisten er halveret og at omkring 30 flere borgere er i eller på vej i støtte, hvilket også modsvarer afvigelserne i forhold til budgetforventningerne for 2014.

 

Endvidere er der foretaget anbringelser i løbet af 2014, som ved fuldt gennemslag i 2015, vil betyde en merudgift i forhold til 2014 på ca. 1 mio. kr. Der er tale om fem sager, som i budget 2014 udgør 2,6 mio. kr. og som ved fuldt gennemslag vil give et udgiftsniveau på 3,6 mio. kr. i 2015.

 

De samlede budgetmæssige konsekvenser, med ovenstående kendte udfordringer og en øget tilgang i antallet af borgere giver en forventning om betydelige varige budgetudfordringer, anslået for 2015 på 5,9 mio. kr. Udfordringerne er oplistet herunder:

 

 

Handlingsmuligheder

 1. Center for Psykiatri og Handicap har en overførsel fra 2013, svarende til det indmeldte merforbrug ved budgetopfølgningen og kan herigennem midlertidigt finansiere budgetoverskridelsen i indeværende budgetår.
 2. I forhold til den tabte sag er ankestyrelsen kontaktet, idet Center for Psykiatri og Handicap er af den opfattelse, at den praksis afgørelsen hviler på er en fejlfortolkning af lovgivningen.
 3. Der er fulgt intensivt op på langtidssygefraværet, og der er indledt tre sager om afskedigelse. Der vil således være hentet en omkostning på dette område på 0,68 mio. kr. fremadrettet, under forudsætning af, at der ikke opstår andet langtidssygefravær.

 

Med det indgåede budgetforlig for 2015 (som endnu ikke er endeligt vedtaget), er der ikke grundlag for at finde budgettilpasninger i størrelsesordenen 5,9 mio. kr. uden servicemæssige forringelser. Center for Psykiatri og Handicap skal som følge af budgetforliget for 2015 spare for 2,5 mio. kr. på konkrete tiltag og dertil effektivisere, samt spare på sygefravær for til sammen yderligere 1,9 mio. kr. i 2015 – i alt 4,4 mio. kr. Samlet set vil der altså være tale om besparelser på over ti mio. kr. (5,9 + 4,4).

 

Det er en mulighed at se på ikke-vedtagne administrative besparelsesforslag fra budgetprocessen vel vidende at de netop ikke politisk er medtaget i budgetforliget. Det er imidlertid centerets vurdering, at de nedennævnte forslag er de mindst indgribende, mulige forslag. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at den negative budgetudvikling langt overvejende skyldes en stigning i antallet af borgere med behov for støtte. Der er grund til at tro, at stigningen i antallet af borgere fortsætter, idet der stadig stilles krav om en tværfaglig og tidlig indsats.

 

Følgende finansieringsmuligheder er fra det administrative sparekatalog og kan gennemføres med servicemæssige konsekvenser (der er bilag for hvert enkelt af forslagene 4-12):

 1. Fjernelse af tilskud til mad og service i botilbud 0,322 mio. kr.
 2. Lukning af Christianshøjkroen 1,052 mio. kr.
 3. Reduktion i driftstilskud til Kvindekrisecenteret 0,075 mio. kr.
 4. Pædagogisk ledsagelse på handicapområdet 0,66 mio. kr.
 5. Lukning af aktivitets- og samværstilbud i Vestergade, Allinge 0,47 mio. kr.
 6. Reduktion af service på botilbud 0,36 mio. kr.
 7. Lukning af weekend og helligdagstilbud, og flytning af weekendbostøtte til Kommandanthøjen 0,39 mio. kr.

 

De følgende finansieringsmuligheder er nye i forhold til det administrative sparekatalog og kan gennemføres med servicemæssige konsekvenser:

 1. Lukning af beskæftigelsestilbuddet Plantagen for psykisk sårbare 0,40 mio. kr.
 2. Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Kulturhuset 0,80 mio. kr.

 

Uden servicemæssige konsekvenser:

 1. En borger med en BPA-ordning er fraflyttet kommunen. Det er uafklaret om BRK fortsat skal betale udgifterne. Denne sag andrager 1,44 mio. kr.

Forslagene 4-13 udgør tilsammen 5.883.000 kr.

 

Høring og beslutning

Før en beslutning om gennemførelse af konkrete initiativer til finansiering af ubalancen i Center for Psykiatri og Handicaps budget vil de skulle sendes til høring i Handicaprådet og berørte brugerråd. Det skyldes at der er tale om serviceforringelser. Ud over Handicaprådet er det også praksis, at brugerrådene høres, bl.a. i forbindelse med den årlige budgetproces. Det skal gøres opmærksom på, at der allerede foreligger nylige høringssvar på en del af finansieringsmulighederne fra budgetprocessen for 2015.

 

Der skal for de enkelte konkrete finansieringsforslag tages stilling til om beslutningskompetencen ligger i Social- og Sundhedsudvalget eller om kompetencen ligger i kommunalbestyrelsen i henhold til lovgivning og tidligere politiske beslutninger om serviceudbud og -tilbud.

 

Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at anbefale kommunalbestyrelsen, at merforbruget helt eller delvist finansieres af andre bevillingsområder indenfor udvalgets område (Ældre og Sundhed) end det specifikke (Psykiatri og Handicap).

 

Øvrig økonomi

Når Center for Psykiatri og Handicap overtager dyre aktive sager fra børneområdet flytter budgettet med, mod at Center for Psykiatri og Handicap sparer 10 % om året på hver sag. Denne automatik rækker kun frem til og med 2015, hvor der bør ses på dette forhold i god tid forud for vedtagelsen af budget 2016.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 22. september 2014

1.
06-01 Pædagogisk ledsagelse (PDF)

2.
06-02 Fjernelse af tilskud (PDF)

3.
06-06 Lukning af Christianshøjprojekt (PDF)

4.
06-08 Reduktion af tilskud Kvindekrisecentret (PDF)

5.
06-11 Lukning af weekend og helligdagstilbud (PDF)

6.
06-12 Lukning af aktivitets-og samværstilbud Vestergade (PDF)

7.
06-15 Reduktion af serviceniveau på botilbud (PDF)

8.
06 Kulturhuset (DOCX)

9.
06 Plantagen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-10-2014

3

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. oktober 2014:

Intet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

07-10-2014

4

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 7. oktober 2014:

Ingen.