Referat
Børne- og Skoleudvalget
09-10-2014 kl. 17:30
Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Forslag om udskydelse af indskrivningsproceduren for børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-10-2014

1

 

 

Fraværende

Bente Johansen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkt 2 kl. 17.30, deltager skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Forslag om udskydelse af indskrivningsproceduren for børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016

17.20.01G01-2039

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

09-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet foreskriver, at indskrivning til børnehaveklasser sker i oktober året forud for skolestart og at kommunalbestyrelsen efterfølgende i december beslutter, hvor mange børnehaveklasser der oprettes, og på hvilke skoleafdelinger børnehaveklasserne placeres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at proceduren vedr. indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016 udskydes til december 2014 – januar 2015

b)    at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der vippes fra børnehave til skolebørnehave den 1. april 2015 (i praksis 7. april pga. påske)

c)    at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at kommunalbestyrelsen på møde den 26. februar 2015 træffer beslutning om antallet af børnehaveklasser og deres placering for skoleåret 2015-2016. Såfremt der på mødet den 26. februar 2015 træffes beslutning om en ændring af skolestrukturen, der ikke følger indstillingen fra Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2015 eller Økonomi- og Planudvalget den 11. februar 2015 kan der blive behov for at indkalde kommunalbestyrelsen til ekstraordinært møde den 3. marts 2015

d)    at der på Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. oktober 2014 gives en orientering om proceduren for indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 9. oktober 2014:

Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

I styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen, bilag 2, punkt 1.3 beskrives proceduren vedr. indskrivning til børnehaveklasser, herunder den politiske behandling af de indkomne forældreønsker.

Styrelsesvedtægten fastsætter, at indskrivningen til børnehaveklasser foregår i oktober måned og at kommunalbestyrelsen i december beslutter, hvor mange børnehaveklasser, der oprettes til næste skoleår og på hvilke skoleafdelinger, de placeres.

På grund af den igangværende proces vedrørende den fremtidige skolestruktur, hvor der forventes udsendt forslag i høring ultimo november 2014 vurderes det uhensigtsmæssigt at fastholde den nuværende indskrivningsprocedure.

I stedet foreslås, at selve indskrivningsproceduren udskydes til afvikling i december 2014 - januar 2015 og at der først den 26. februar 2015 træffes endelig beslutning om antallet af børnehaveklasser og deres placering.

 

Udkast til tidsplan for indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016.

 

Tid

Aktivitet

23. september 2014

Børne- og Skoleudvalget (BSU) orienteres om problematik vedr. indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016

9. oktober 2014

BSU afholder ekstraordinært møde forud for kommunalbestyrelsesmødet samme dag vedr. procedure for indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016

9. oktober 2014

Kommunalbestyrelsen (KB) beslutter procedure for indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016, herunder at alle børn vippes pr. 1.4.2015 og at KB behandler indskrivningen på møde den 26. februar 2015

28. oktober 2014

BSU orienteres om tidsplan for indskrivningen til børnehaveklasser 2015-2016

Primo december 2014

Indskrivningsprocedure påbegyndes – udsendelse af forældrebreve – annoncering m.v.

Primo januar 2015

Indskrivningsproceduren afsluttes

3. februar 2015

BSU behandler forslag til indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2015-2016

11. februar 2015

Økonomi- og Planudvalget (ØPU) behandler forslag til indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2015-2016

26. februar 2015

KB beslutter den fremtidige skolestruktur med virkning fra 1. august 2015.
KB behandler og beslutter forslag til indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2015-2016

3. marts 2015

KB afholder ekstraordinært møde vedr. indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2015-2016, såfremt der ikke er truffet beslutning herom på KB’s møde den 26. februar

12. marts 2015

Forældre informeres om, hvor deres barn skal gå i børnehaveklasse fra 1. august 2015

1. april 2015

(i praksis efter påske 7. april)

Alle elever, der skal starte i børnehaveklasse 1. august 2015 og ønsker SFO vippes til skolebørnehave i skolefritidsordningen på den kommende skoleafdeling.

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-