Referat
Teknik- og Miljøudvalget
23-10-2014 kl. 12:30
Teknik- og Økonomidirektørens kontor
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Udbud af offentlig servicetrafik 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Behandling af tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Udbud af offentlig servicetrafik

13.05.10P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-10-2014

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Den offentlige servicetrafik er sendt i udbud, og udvalget bliver orienteret om processen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. oktober 2014:

Teknik- og miljøudvalget tager til efterretning, at det i spørgsmål og svar i udbuddet præciseres, at kravene oplistet i udbudsmaterialet som udgangspunkt er minimumskrav, da vurderingskriteriet er laveste pris. Potentielle tilbudsgivere, der har materiel, som på de fleste parametre opfylder mindstekravene, kan imidlertid via den i udbudsmaterialet angivne proces stille spørgsmål om, hvorvidt et givent minimumskrav kan fraviges efter en konkret vurdering. BAT vil herefter tage stilling til det. Eventuelle tilladte fravigelser fra minimumskrav vil således blive gældende for alle tilbudsgivere.

 

Sagsfremstilling

Planen for udbud af den offentlige servicetrafik i Bornholms Regionskommune er som følger:

 

Kørslen vil kunne blive udført med køretøjer indregistreret som Taxi eller minibus/bus med de forskellige tilladelseskrav. Kørslen vil dække hele den Bornholmske geografi og omfatte alt befordring af BRK visiterede borgere inden for alle centre.

 

Udbuddet er lavet med 2 hovedelementer:

 

A - garanti:10 – 12 garantibiler fordelt på 5 geografiske optageområder, hvor kørsel skal udføres på alle skoledage. De enkelte køretøjer har garanti for minimum 6 og maksimum 10 timers omsætning i tidsrummet 05.30 – 18.30. Der vil også kunne være garantikørsel uden for dette tidsrum med et pristillæg som der er budt med. De garanterede timer vil kunne ligge i et samlet forløb eller i blokke af minimum 3 timer.

 

På hverdage, der ikke betegnes som skoledage, vil den garanterede omsætning udgøre minimum en blok af 3 timer og maksimum 10 timer.

 

Den samlede garanterede omsætning vil således udgøre minimum 1300 timer pa.pr. bil.

 

Det bliver muligt at byde på pakker med en bil eller i kombinationer op til alle udbudte biler.

 

Køretøjerne, der skal bruges som garantibiler, er liftbiler med plads til 8 personer incl. 2 kørestole eller 17 personer incl. 4 kørestole. Bilerne skal have indvendig ståhøjde på minimum 180 cm. Alderskrav til køretøjerne er at de må være op til 8 år, men den tilbudte vognparks alder vil blive vurderet i forhold til andre bydere.

 

De tilbudte priser vil afgøre, hvor mange af de 2 typer vogne, der vil blive lavet kontrakt på.

 

Bydere på garantibiler kan også byde med samme køretøj på variabel kørsel, når der ikke udføres garantikørsel.

 

Det er således det kommunale kørselskontor, der er ansvarlig for at udnytte vognparken optimalt, da vognmændene er garanteret den daglige minimumsomsætning. Køretøjerne vil frit kunne anvendes til anden kørsel, når der ikke er kontrakttid for BRK.

  

B - variabel:    Her kan alle køretøjstyper anvendes i følgende kategorier:

 

                      1:                   Sedan/stationcar op til 4 personer

                      2:                   Stor vogn med op til 8 personer

                      3:                   Liftvogn med plads til 1 kørestol  (M1)  

                      4:                   Liftvogn med plads til 2 kørestole (M1 / 2)

                      5:                   Liftvogn med op til 17 personer og 3 kørestole (M2)

 

Der bydes med placering i de 5 geografiske optageområder og der bydes med pris for brug af køretøjet. Det vil sige at vognmændene melder biler ind i de tidsrum, hvor de er ledige til at udføre kørsel for BRK til en forud aftalt pris pr. time. Der betales efter det faktiske forbrugte tidsforbrug. Turtildeling foregår ud fra billigst mulige pris for kørslen blandt de tilmeldte biler, der kan udføre opgaven.

 

Der garanteres ikke omsætning i denne kategori.

 

Det samlede turantal vil udgøre ca. 18.000 transporter pa. ud over de faste kørsler til specialskoler - dagcentre og andre faste planlagte kørsler. Der udbydes kontrakter af 1 års varighed på både garanti- og variabel kørsel, da udviklingen i turantal ikke er kendt grundet den demografiske udvikling. Der er option på 7 måneders forlængelse, så kørslen fremadrettet kan koordineres med skoleåret.

 

Der betales ikke fremkørsel i det aftalte optageområde.

 

Denne udbudsform vil betyde, at alle de på Bornholm bosiddende vognmænd vil have mulighed for at byde i dette udbud. Det betyder samtidig, at der er lige adgang til alle kørsler for alle biltyper til variabel kørsel, da pris er af afgørende betydning. Den geografiske spredning skaber også mulighed for, at det fortsat vil kunne være muligt at drive vognmandsforretning på hele Bornholm, hvis man er konkurrencedygtig på pris og vogntype.

 

Tidsplanen for udbuddet er følgende:

 

·         15. oktober 2014 annonceredes udbuddet i Rytterknægten og på de normale udbudsmedier samt BRK’s hjemmeside.

 

·         15. oktober 2014 kan udbudsmaterialet rekvireres og hentes på BRK’s hjemmeside.

 

·         26. november 2014 kl. 12.00 er der tilbudsfrist.

 

·         Senest 3. december 2014 offentliggøres resultatet af udbuddet og kontakter indgås umiddelbart dagene efter.

 

·         januar 2015 starter de nye operatører.

 

Herefter udestår udelukkende afslutningen af kontrakten med Falck vedr. HandyBat, der løber til 31. marts 2015. Kørsel under denne kontrakt overgår således til de vindende operatører efter denne dato.

 

Økonomiske konsekvenser

Udbuddet er dels en konsekvens af den løbende fornyelse af kontrakter på området, og dels en konsekvens af budgettet for 2015, hvor der under TMU 20 (besparelser ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport) på 600 t.kr. i 2015 stigende til 800 t.kr. i 2016 og følgende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. oktober 2014

1.
Udbud af offentlig servicetrafik (PDF)