Referat
Økonomi- og Planudvalget
17-03-2015 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2015
  åbent 3 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 4 Status på effektiviseringsinitiativer i 2015 og overslagsårene
  åbent 5 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2014
  åbent 6 Budget 2016, fordeling af rammebesparelser
  åbent 7 Budget og mål 2016 - Økonomi- og Planudvalgets område
  åbent 8 Vækstplan 2015
  åbent 9 Partnerskabsaftale - Udvikling og afsætning af Bornholmske kvalitetsfødevarer
  åbent 10 Anlægsmidler i 2016 til Havnepakke III
  åbent 11 Godkendelse af driftsbudget for 2015 Bo42, afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne
  åbent 12 Anlægsbevillinger til byfornyelsesformål - nedrivningspulje 2015
  åbent 13 Forslag til kommuneplantillæg for arealer til butikker
  åbent 14 Forslag til lokalplan nr. 084 og kommuneplantillæg nr. 02 for et fjernvarmeværk mm. i Allinge
  åbent 15 Projektgodkendelse og anlægsbevilling til projekt Helhedsplan for Folkemødet & Allinge
  åbent 16 Fortsat klimatilpasning i 2015 indenfor afsat rammebevilling fra 2014
  åbent 17 Evaluering og godkendelse af asylcenter på Bornholm
  åbent 18 Status på rengøringskvaliteten efter overdragelse af rengøringsopgaven til Elite Miljø A/S
  åbent 19 Affrapportering af status på salg af BRK´s enfamiliehuse
  åbent 20 Orientering fra formanden
  åbent 21 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af areal
  lukket 103 Lukket punkt: salg af areal
  lukket 104 Lukket punkt: valg af tilbudsgivere 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

1

 

 

Fraværende

Maria Fromseier Kjærgaard.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt 16 udsættes til næste møde.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2015

00.32.18G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. pr. 28. februar 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo februar (49,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (126,3 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-30,4 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2014 til 28. februar 2015.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 49,6 mio. kr. er steget med 15,8 mio. kr. i forhold til 31. januar 2015, hvor der sidste år var en nedgang i beholdningen i februar på 3,7 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig at betalingen til leverandører er lavere end i februar sidste år. Fristen for regnskabsafslutningen er fra regnskab 2014 fremrykket med en måned, og dette bevirker en vis forskydning i betalingen af de sidste regninger for 2014 fra februar til januar måned.

Som nævnt sidste måned har SKAT fra 2015 omlagt betalingsfristen for A-skatter fra den første i måneden efter lønudbetalingen til den sidste i måneden for lønudbetalingen. Den faktiske beholdning ultimo måneden er som følge heraf forringet ca. 35 mio. kr. 

KL er fortsat i dialog med SKAT. Der er forskel på betalingsfristen i kildeskattebekendtgørelsen (den sidste i måneden) og OBS-bekendtgørelsen (den første i måneden), så grundlaget skal afklares nærmere.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 126,3 mio. kr. er nu på niveau med den gennemsnitlige beholdning på samme tidspunkt sidste år, og vil fortsat være stigende et stykke ind i 2015.

Indfrielse af hovedparten af restgælden på Slottet i Rønne vil tidligst blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -30,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 (der er ingen indtil nu).

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 11,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Beholdninger pr. 28. februar 2015 (PDF)

2.
Grafisk udvikling oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"   

00.01.00P05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter     

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

a)    At nuværende beholdning i Danske Invest fastholdes

b)    At afrapporteringen i øvrigt tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank udarbejdet en afrapportering dateret 3. marts 2015 som vedlægges som bilag.

 

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 3. marts 2015             101,8 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 27. februar 2015:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                 

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                 11,3 mio.

 

                                                                                       

 

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 27. februar 2015 var markedsværdien:

 

 

 - 2,3 mio. kr. i bankens favør    (31. oktober 2014: - 1,6 mio.)

 

 

Ved indgåelse af de 2 swaps har Regionskommunen forpligtet sig til at betale en fast rente til Nordea indtil udløb af de 2 swaps. Nordea betaler til gengæld variabel rente af swappen til Regionskommunen.

Ændringen i markedsværdien skyldes et fald i markedsrenten, som bevirker at Nordeas kalkulerede rentegevinst i restløbetiden er forøget siden forrige afrapportering (forskellen mellem den faste rente som de modtager og den variable markedsrente som de betaler). Hvis Regionskommunen ophæver de 2 swaps før udløb skal Nordea kompenseres for rentetabet ved indbetaling af markedsværdien.

 

Det skal understreges at markedsværdiens størrelse er uden betydning for Regionskommunen, idet hensigten fra start af har været at beholde de 2 swaps i den aftalte periode. Ved udløb af de 2 swaps er markedsværdien 0 kr. 

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 28. februar 2015: 142,9 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                

                 Afkast 2014: 4,21%                                          

Afkast for perioden 1. januar – 28. februar 2015: 0,64%

 

Afkastet for 2014 blev større end hvad forventningerne pegede i retning af ved årets start.
Afkastet er "skabt" med meget lav risiko.

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

 

Indestående: 0,00 % p.a.

Træk på kreditten:              0,10 % p.a.

 

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Begrebet overskudslikviditet er defineret som værende ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten er faldet de senere år, men størrelsen af placeringen i Danske Invest er ikke blevet rørt.

En overholdelse af 80%-reglen vil bevirke en reduktion af placeringen i Danske Invest på ca. 70 mio. kr., således at beholdningen får en kursværdi i niveauet 73 mio. kr.

 

Ved afrapporteringen, som blev behandlet af Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014, blev det besluttet at fastholde placeringen og dermed at dispensere for reglen om at det maksimalt er 80 % af likviditeten der må investeres i værdipapirer”. Der er blevet dispenseret for 80 % reglen siden 18. juni 2013.

 

Afkastet af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar – 28. februar 2015 har været bedre og dermed mere ”økonomisk fordelagtig” end placering på konto i banken. Banken anser nuværende beholdning i Danske Invest som fornuftig ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt. På baggrund af bankens vurdering, anbefales det at beholdningen i Danske Invest fastholdes. Udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest følges tæt og tages op igen ved næste afrapportering.   

 

Danske Bank har udarbejdet en oversigt over ”horisontafkast” af placeringen i DK Invest. Oversigten viser størrelsen af afkastet på placeringen i Danske Invest det kommende år ved forskellige rente scenarier:

 

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år vil afkastet blive:      0,65%

 

Hvis renteniveauet falder 0,5% i morgen og bliver der:                                              -0,03%

 

Hvis renteniveauet stiger 0,5% i morgen og bliver der:                          1,09%

 

Hvis det forudsættes at renteniveauet er uændret det kommende år bliver gevinsten ved nuværende beholdning: 0,65% - 0,10% = 0,55%    svarende til ca. 0,8 mio. kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Rentemarkedet, markedskommentarer og prognose (PDF)

2.
Afrapportering, 3. marts 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Status på effektiviseringsinitiativer i 2015 og overslagsårene

00.30.02G01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget orienteres

Resumé

I budgetforliget for 2015 indgår effektiviseringer for ca. 13 mio. kr. i hele den kommunale drift i 2015. Besparelsen stiger med 4 mio. kr. i 2016 og med yderligere 5 mio. kr. i 2017 og frem. I budgetforliget er det aftalt at arbejdet med implementering af effektiviseringer forankres i ØPU.

På mødet den 9. december 2014 fik Økonomi- og Planudvalget en orientering om de konkrete initiativer, der er taget på centerniveau for at hente effektiviseringsbesparelsen i 2015.

Med denne sag gives en status på arbejdet med at gennemføre effektiviseringerne i 2015 samt en status på, hvilke processer der er sat i gang for at hente effektiviseringerne i 2016 og frem.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen om status til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge budgetforliget indgår effektiviseringer på 13 mio. kr. i 2015, som stiger til 17 mio. kr. i 2016, og som stiger yderligere til 22 mio. kr. i 2017 og frem.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 pegede forligskredsen på, at der konkret kan findes effektiviseringer gennem bl.a.:

·         Udnyttelse af den samlede bilpark

·         Kørsel

·         Brug af eksterne konsulenter

·         Gennemgang og evt. omlægning af arbejdsgange

·         Videreudvikling af centerstrukturen og rationaliseringsgevinsterne heri

·         Effektivisering af møder, temadage, ”tvungne” kurser, brug af videokonferencer og de muligheder der ligger i BRKs nye telefonsystem

 

 

 

På mødet den 9. december 2014 fik Økonomi og Planudvalget en orientering om de konkrete initiativer, der er taget på centerniveau for at hente effektiviseringsbesparelsen i 2015, herunder de afledte konsekvenser (bilaget er vedlagt nærværende sag).

 

Med nærværende sag får Økonomi- og Planudvalget en status fra hver center på arbejdet med effektiviseringerne i 2015 og om det iværksatte arbejde giver mulighed for at indhente de stigende effektiviseringsbesparelser i overslagsårene.

 

I de tilfælde, hvor allerede igangsatte initiativer ikke imødekommer de stigende besparelser, er det beskrevet, hvilke processer der er sat i gang eller påtænkes igangsat for at imødekomme effektiviseringsbesparelser i overslagsårene.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2015 blev der vedtaget besparelse som følge af effektiviseringer på 13 mio. kr. i 2015. Besparelsen stiger til 17 mio. kr. i 2016 og til 22 mio. kr. i 2017 og frem.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Status på effektiviseringerne i 2015 samt status på effektiviseringer i 2016 og frem (PDF)

2.
Realisering af effektiviseringer i 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2014

00.34.00P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2014 jf. forudsætningerne i budget 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der optages et lån på 23,87 mio. kr.,

b)    at der meddeles anlægsbevilling vedrørende låneoptagelser på 23,87 mio. kr.

c)    at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d)    at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån på baggrund af sidste års låneramme træffes senest 31. marts og lånet optages senest 30. april.

Der optages lån som forudsat i budgettet for 2014, inkl. forudsat optagelse af lån i 2013 som ikke er optaget og overført til budget 2014. Sagen omhandler ikke lån, der optages i forbindelse med plejeboligbyggerierne.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelses regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Generelt kan der kun optages lån svarende til de udgifter, der er afholdt i det pågældende budgetår.

Økonomi og Personale har opgjort den samlede låneramme for 2014 til 23,87 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer for lånerammen i 2014. Det anbefales, at der optages lån svarende til dette beløb.

 

Låneoptagelsen på baggrund af lånerammen for 2014 omfatter følgende poster på budget 2014:

 

Børnehus i Aakirkeby

Der er i 2012 modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til det nye børnehus i Aakirkeby. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2014 godkendt, at lånedispensationen overføres til 2013, og videreføres til 2014 jf. de generelle bestemmelser og overførsel af dispensationer i lånebekendtgørelsen.

Der er optaget lån med 5.161.000 kr. vedrørende udgifter afholdt i 2012 og 2013.

Der er i 2014 afholdt udgifter for 5.377.000 kr., idet der optages lån svarende til den resterende dispensation på 2.039.000 kr.

 

Børnehus i Nexø

Der er modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til 36 pct. af anlægsudgifterne til den nye børnehave i Nexø. Dispensationen videreføres til 2014 jf. de generelle bestemmelser og overførsel af dispensationer i lånebekendtgørelsen.

Der er i 2014 afholdt udgifter for i alt 1.739.000 kr. og der optages således lån med 626.000 kr.

 

ESCO-projektet

Det er forudsat, at udgifterne i forbindelse ESCO-projektet lånefinansieres fuldt ud inden for rammerne af den automatiske låneadgang jf. lånebekendtgørelsen. Der er i 2014 afholdt udgifter for i alt 8.968.000 kr.

 

Generel låneoptagelse

Det er i budget 2014 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. idet der samtidig udestår optagelse af lån på 3.391.000 kr. fra budget 2013. Der optages så stort et lån som muligt inden for den resterende låne­ramme, svarende til 12.237.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2014 følgende rådighedsbeløb vedr. optagelse af lån, inkl. overførte rådighedsbeløb fra 2012 og ekskl. rådighedsbeløb til optagelse af lån vedr. plejeboliger:

 

Formål

Rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Rest

Generel låntagning

13.391.000

12.237.000

1.154.000

Børnehus i Aakirkeby

2.039.000

2.039.000

0

Børnehus i Nexø

7.111.000

626.000

6.485.000

Skovbørnehave i Rønne

3.250.000

 

3.250.000

ESCO-projekter

18.676.000

8.968.000

9.708.000

I alt

44.467.000

23.870.000

20.597.000

 

De resterende rådighedsbeløb forventes videreført i 2015, idet lånene således optages i 2016 på baggrund af lånerammen for 2015.

Der er ikke afholdt udgifter vedr. Skovbørnehaven i Rønne i 2014.

 

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2015.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budget 2016, fordeling af rammebesparelser

00.30.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

I henhold til Budgetvejledning for Budget 2016 skal der udarbejdes et administrativt sparekatalog. Økonomi- og Planudvalget skal tage stilling til fordelingen af besparelsesrammen på de enkelte udvalgsområder og bevillinger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at den samlede ramme for sparekataloget udgør 45 mio. kr., og

b) at fordelingen på udvalgsområder og bevillinger godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningen for Budget 2016 udarbejdes der et administrativt sparekatalog til kommunalbestyrelsens budgetdrøftelse, som dækker en eventuel ubalance samt giver mulighed for et politisk råderum. Økonomi- og Planudvalget skal tage stilling til fordeling af besparelsesrammen på de enkelte udvalgsområder og bevillinger.

 

Der er udarbejdet en fordeling af en samlet besparelsesramme på 45 mio. kr. på fagudvalg og bevillinger jf. økonomiske konsekvenser nedenfor.

 

Den samlede besparelsesramme er fastsat med udgangspunkt i ubalancen i budgetoverslagsår 2016. Ubalancen er nedjusteret som følge af lavere afvandring, og dermed højere indtægter, end forudsat og en forventning om lavere udgifter på beskæftigelsesområdet. Omvendt er ubalancen tillagt de besparelser på børn- og ungeområdet og ældreområdet, som indgik i sidste års budget med virkning fra 2016, ligesom der er indregnet et råderum.

 

Fordelingen på fagudvalg og bevillinger er foretaget ud fra følgende principper:

·         Fordelingsgrundlaget tager udgangspunkt i de overførbare områder i budget, tillagt ikke-overførbare områder på bevilling Dagpasning (forældrebetaling og fripladser), hjælpemidler under bevilling Sundhed og Den aktive beskæftigelsesindsats under bevilling Uddannelse og beskæftigelse. Dette er samme metode som anvendt ved budgetlægningen for 2015.

·         Fordelingsgrundlaget for bevilling Sundhed er fratrukket den budgetandel af bevillingen, der vedrører ældreområdet.

·         Fordelingsgrundlaget på bevilling Vej og Park og bevilling DeViKa er sat til nul, idet der her er nettoindtægtsbudgetter.

·         Fordelingsgrundlaget på bevilling Ejendomme og service er nedjusteret svarende til rengøringskontrakten med Elite-Miljø.

·         Fordelingsgrundlaget på bevilling Administration og IT er nedjusteret svarende til driftsudgifterne til IT-systemer fra andre IT-leverandører.

·         Besparelserne på bevilling Børn og familie og bevilling Ældre er fastlåst svarende til de besparelser, der er indlagt med virkning fra 2016, jf. dog nedenfor om konto 6.

·         Besparelsen på bevilling Undervisning er fastsat til nul, jf. dog nedenfor om konto 6.

·         Alle bevillinger med budget på konto 6/administration bidrager forholdsmæssigt til besparelsen, således også bevilling Børn og familie, bevilling Ældre og bevilling Undervisning.

 

Arbejdet med udarbejdelse af det administrative sparekatalog igangsættes med udvalgets godkendelse af fordelingen. Fagudvalgene orienteres om det administrative sparekatalog før sommerferien og sparekataloget sendes i høring i august.

Økonomiske konsekvenser

Fordeling af rammebesparelser på i alt 45 mio. kr. på fagudvalg og bevillinger:

 

Udvalg / Bevilling

Beløb

Børne- og Skoleudvalget

11.056.000

11 Dagpasning

1.716.000

12 Børn og Familie

9.274.000

13 Undervisning

66.000

Fritids- og Kulturudvalget

916.000

21 Kultur og Fritid

657.000

22 Biblioteker

259.000

Social- og Sundhedsudvalget

25.394.000

31 Ældre

20.509.000

32 Psykiatri og Handicap

3.369.000

33 Sundhed (ekskl. funktion 5.32.32 og 5.32.33)

1.516.000

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

2.321.000

41 Uddannelse og Beskæftigelse

1.931.000

42 Erhverv

390.000

Teknik- og Miljøudvalget

3.513.000

51 Beredskab

156.000

52 Teknik og Miljø

569.000

53 Veje, parker og anlæg

1.121.000

54 Vej og Park

0

55 Ejendomme og service

1.301.000

56 DeViKa

0

57 Kollektiv trafik

366.000

Økonomi og Planudvalget

1.800.000

61 Økonomi og Personale

627.000

62 Administration og IT

973.000

63 Folkemødet

23.000

64 Politikere

177.000

I alt

45.000.000

 

Det skal bemærkes, at besparelserne i budget 2016 på børn- og ungeområdet og ældreområdet indgår i fordelingen ovenfor, således at de to områder alene skal finde mindre besparelser vedrørende administration ud over de besparelseskrav, der allerede er indlagt i overslagsår 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budget og mål 2016 – Økonomi- og Planudvalgets område

00.30.04Ø00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

 

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere genbesøge og drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

Udvalget vil i sagsfremstillingen blive orienteret om målprocessen, i form af en tidsplan med beskrivelse af forløbet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget

·         at udvalget drøfter mål og forløbet frem mod budgetforhandlingerne, samt tager orienteringen om processen til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

Tidsplanen og udvalgets oplæg til mål drøftes i udvalget med henblik på prioriteringer til det fortsatte arbejde med mål, både de langsigtede mål, men især med fokus på evaluering af udvalgets mål for 2015, og drøftelse af udvalgets delmål for 2016, der skal indgå i materialet til hhv. budgettemadagen den 12. august 2015 og budgetseminaret i dagene 1. og 2. september 2015.

 

Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder.

Før sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække

udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august.

 

Tidsplan for målarbejdet i budgetprocessen er som følger:

 

Udvalgsmøder i marts

Opstart på mål- og budgetarbejdet for budget 2016. Med nærværende sagsfremstilling præsenteres beskrivelse af processen og der lægges op til de første drøftelser i udvalget om målarbejdet.

Udvalgets oplæg til mål for 2016 skal forberedes i dialog mellem direktionen, udvalgsformænd og centercheferne.

 

Udvalgsmøder i maj

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

I maj drøfter udvalgene ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

Udvalgene drøfter endvidere emner til budgetmøderne ml. udvalg og centre i juni.

 

Udvalgsmøder i juni

Udvalgene afholder budgetmøder med centrene i juni, hvor udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til levering af kommunal service, og budget drøftes med repræsentanter fra centrene.

 

I juni beslutter udvalgene deres oplæg til delmål for budget 2016 med udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Udvalgsmøder i oktober og november

Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer, for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling.

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialogmøder med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015

 

Eksisterende
politikker/aftaler

Mål for valgperioden

Delmål/budgetmål

Målepunkter

Gennemførte borger- og brugerundersøgelser

Udvalgets ønsker til nye

Økonomisk politik

Bright Green Island

Afklaring af forankring i BCB eller kommune

 

Ingen

 

 

Nye ønsker:

Afklaring af mål med hver samarbejdspartner

 

Afklaring af trappe for CO2-neutralitet og bæredygtighed

 

Økonomisk politik

Det skal være muligt at finansiere anlægsinvesteringer og afdrage på lån samt evt. styrke likviditeten

Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift

Anlægsrammen skal afspejle investeringsbehovet dels i den eksisterende bygningsmasse, dels i de kommunale udviklingsinitiativer

Den årlige investeringsramme skal være på minimum 30 mio. kr.

Likviditeten skal som minimum være stor nok, til at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse

Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal som minimum være på 75 mio. kr.

Omkostningerne ved regionskommunens langsigtede gæld (renteudgifter og afdrag) skal være lave

Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger

Plangrundlag

Udarbejdelse af baggrundsanalyse af mekanismerne og sammenhængene mellem konsekvenserne af den fysiske og servicemæssige planlægning

 

Med afsæt i baggrundsanalysen og med inddragelse af borgere og interessenter i bred forstand at etablere en fælles opfattelse af Bornholms udfordringer og udviklingsmuligheder

 

Serviceplanlægning

At gennemføre analyser for alle serviceområder og fremlægge resultaterne for KB til drøftelse

 

 

 

Status og opfølgning på mål for 2015 gennemgås på udvalgsmødet i maj. Herunder gives udvalget en orientering om hvilke indsatser der er iværksat og en status på fremdrift i forhold til delmål for 2015. Udvalgene drøfter ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Budgetvejledning (PDF)

2.
De politiske fagudvalgs måloplæg B2015 (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Vækstplan 2015 for Bornholm

00.01.00P27-0663

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

5

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforums formandskab, Lars Nørby Johansen og borgmester Winni Grosbøll indgik på vegne af Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune en ”Aftale om Vækstplan for Bornholm” for 2015. Aftalen erstatter ”Vækstpartnerskabsaftalen” som traditionelt indgås mellem regeringen og regionernes vækstfora samt Bornholms Vækstforum.

Iflg. Vækstplanen skabes der grundlag for, at virksomhederne kan etablere 200 nye arbejdspladser på Bornholm som følge af initiativerne. Samtidig vil det bornholmske samfund også få gavn af bedre konjunkturer og den nationale vækst- og reformindsats, som kan skabe grundlaget for, at virksomhederne kan etablere op til 1.000 nye arbejdspladser på Bornholm frem mod 2020.

I modsætning til de tidligere vækstaftaler, er denne Vækstplan mere konkret i forhold til bornholmske forhold, og som noget nyt er nogle initiativer forbundet med ny finansiering. Vækstplanen indeholder samtidig nogle indsatser, der betyder inddragelse af Bornholms Regionskommunes organisation.

På mødet vil Winni Grosbøll redegøre for arbejdsdelingen mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 5:

Taget til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Vækstplanen for Bornholm består af fem hovedområder:

·         Ny vækst i fødevareerhvervet på Bornholm

·         Krydstogtsturisme og maritime services

·         Billigere færgebetjening af Bornholm

·         Adgang til kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder

·         Virksomheden i centrum – en styrket erhvervsfremmeindsats

 

Inden for hvert af disse hovedområder er der beskrevet en række eksisterende eller kommende initiativer, der skal forbedre erhvervslivets ramme vilkår.

 

Aftalernes initiativer gennemføres normalt inden for den eksisterende økonomiske ramme. Trods dette indeholder denne aftale flere initiativer hvor regeringen har afsat ekstra midler til Bornholm. Eksempler herpå er aftalen mellem DI og NNF om at etablere et medarbejder investeringsselskab, hvorigennem slagterimedarbejderne i Danish Crown i Rønne investerer 3,5 pct. af deres bruttoløn i produktionsanlæg, drift og vedligehold af slagteriet i Rønne med henblik på at sikre en mere omkostningseffektiv produktion.

Regeringen har derudover med hjemmel i Lov om erhvervsfremme og regional udvikling givet tilsagn om op til 1 mio. kr./årligt i fem år til investeringer, der kan understøtte en rentabel produktion. Aftalen indeholder desuden en række hensigtserklæringer om at undersøge muligheder for lempelser af spildevandsafgifter.

 

Som opfølgning på aftalen har Erhvervs- og Vækstministeriet i december 2014 afsat 5 mio. kr. til foreningen Gourmet Bornholm. Foreningen vil indgå i et nyt partnerskab med Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune om udvikling af fødevaresektoren på Bornholm i samarbejde med øvrige relevante parter og leverandører. Vækstforumsekretariatet er i dialog med partnerne om muligheden for at matche disse midler med strukturfondsmidler.

 

Bedre rammer for en koordineret virksomhedsrettet indsats understøttes også af Vækstplanen. Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet nedsætter en arbejdsgruppe, der i dialog med Vækstforum, VEU-centre og de nye regionale arbejdsmarkedsråd senest i foråret 2015 udarbejder et beslutningsgrundlag for at styrke samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats.

Også nedsættelsen af færgetaksterne for erhvervstransport med i gennemsnit 80 pct., 60 mio. kr. til udbredelse af bredbånd på Bornholm, samt forlængelse af projekt ”uddannelse til alle” med. godt 1 mio. kr. er hægtet op på denne aftale.

 

Derudover indeholder vækstplanen en aftale om at Regeringen, Bornholms Regionskommune og Rønne Havn A/S udarbejder en business case og undersøger mulighederne for en etapevis udbygning af havnen i Rønne således at større fragtskibe og krydstogtsskibe ville kunne lægge til kaj.

 

De konkrete initiativer er indarbejdet i Vækstforums handlingsplan for 2015-2016, der drøftes under andet punkt på dette møde.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Bornholms Vækstforum eller Bornholms Regionskommune.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Vækstplan for Bornholm, 2015 (PDF)

2.
Tillæg om administrative samarbejder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Partnerskabsaftale - Udvikling og afsætning af Bornholmske kvalitetsfødevarer

00.16.05P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende partnerskabsaftale mellem Gourmet Bornholm, Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at sagen videresendes anbefalet.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur har ansøgt Erhvervs- og Vækstministeriet om midler til etablering af et partnerskab mellem Parterne for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer. Erhvervs- og Vækstministeriet har bevilget 5 mio. kr. til projektet.

 

Formålet er at styrke sammenhængskraften i udviklingen af kvalitetsfødevarer på Bornholm med henblik på skabelsen af flere jobs i flere virksomheder. Partnerskabet skal i fællesskab sørge for at iværksætte aktiviteter, der understøtter de bornholmske fødevarevirksomheders kompetenceløft, styrker innovation og produktudvikling, øger muligheden for afsætning, herunder eksport, samt fastholder og styrker de bornholmske fødevareprodukters stærke markedsposition og varemærke gennem en strategisk markedsføring mod nye markeder.

 

Partnerskabet skal bidrage til skabelsen af 200 nye arbejdspladser – både i kraft af flere ansatte i eksisterende virksomheder samt gennem et fokus på fødevareiværksættere, som vælger at etablere sig som fødevarerelaterede erhvervsdrivende.

 

Endvidere skal partnerskabet medvirke til at sikre, at Bornholm fortsat og i stigende grad vil være en toneangivende fødevareregion i ind- og udland.

 

Aftalen er gældende fra 1. januar 2015 indtil 30. juni 2018.

 

Midlerne fra Erhvervs- og Vækstministeriet er tildelt under forudsætning af et partnerskab mellem Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune af en varighed på 3,5 år. Disse tre primære parter kan ikke udtræde af partnerskabet i ovennævnte periode.

 

Der er forståelse mellem Parterne om, at partnerskabet kan udvikle sig til et længerevarende samarbejde, som kan fortsætte ud over denne aftales gældende periode.

 

Det bemærkes, at der for Parterne gælder en yderligere ansvarsperiode på 5 år efter projektets afslutning, for så vidt angår ansvar for opbevaring af regnskaber og dokumentation, herunder ansvar for korrekt bogføring og forbrug af tildelte midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

 

Parterne har et fælles ansvar for opfyldelse af formålet i ansøgningen til Erhvervs- og Vækstministeriet og deler de økonomiske og juridiske forpligtelser forbundet hermed ligeligt med 1/3 til hver i hele projektets varighed samt i den efterfølgende 5 årige ansvarsperiode.

 

De enkelte Parter forpligter sig til at stille følgende ressourcer til rådighed til varetagelse af de overordnede opgaver i partnerskabet.

 

Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur

 

Bornholms Landbrug

 

Bornholms Regionskommune

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet i partnerskabet er overordnet set finansieret via bevilling af 5 mio. kr. fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Endvidere er der ansøgt om midler fra Regionalfonden, ligesom der forventes at blive ansøgt om regionale udviklingsmidler til medfinansiering af arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. marts 2015

1.
Partnerskabsaftale (PDF)

2.
Bilag 1.1. Ansøgning (PDF)

3.
Bilag 1.2 Overordnet tids- og handlingsplan (PDF)

4.
Bilag 2 (PDF)

5.
Bilag 3 (PDF)

6.
Bilag 4 (PDF)

7.
Bilag 5 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsmidler i 2016 til Havnepakke III

05.01.02Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Rønne Havn har henvendt sig til Bornholms Regionskommune om medfinansiering af et projektforslag på Rønne havn som indstilles til finansiering under Havnepakke III. Projektet vedrører etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds samt ombygning af eksisterende vej.

Projektets samlede omkostning er 13.1 mio. kr. hvoraf Bornholms Regionskommune skal finansiere 5,7 mio. kr., som kan finansieres over anlægsbudgettet i 2016, idet anlægsbudgettet for 2015 er fuldt disponeret.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen lader et anlægsønske på 5,7 mio. kr. indgå som budgetforslag til budget 2016 som Bornholms Regionskommunes medfinansiering af Havnepakke III-ansøgning fra Rønne Havn.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

Rønne Havn har henvendt sig til kommunen om et projekt på Rønne Havn, der skal indsendes til finansiering under Havnepakke III. Havnepakke III finansieres af midler fra EU som Folketinget har afsat til at forbedre adgangen til havne i Danmark fra såvel sø- som landsiden.

Indhold

Projektet fra Rønne Havn, som indstilles til finansiering fra Danske Havne, er et fælles projekt med Bornholms Regionskommune som omfatter:

Tre mindre delprojekter

-       Regulering af opkørsel og kryds fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne

-       Etablering af venstre- og højresvingsbaner på Munch Petersens Vej ud for indkørsel til færgeleje 1 og 2 ved Havnebakken, og

-       Ombygning af eksisterende mindre vej (Bådehavnsvej) mellem indkørsel til færgeleje 3 (Tysklandsvej) og terminal (Finlandsvej)

Projektet skal dermed sikre færdiggørelse af vej- og trafikanlæg i forlængelse af eksisterende færgeforlig og nødvendige vejinvesteringer for at sikre Rønne Havn gunstige betingelser for fortsat udvikling, herunder bl.a. en større satsning på krydstogsmarkedet og offshore aktiviteter.

Finansiering

Totaludgiften for projektet er 13,1 mio. kr., hvoraf Bornholms Regionskommune forventes at finansiere de 5,7 mio. kr. Rønne Havn finansierer 2. mio. kr., mens Havnepakke III finansierer resten, 5,4 mio. kr.

Bornholms regionskommunes anlægsbudget for 2015 er fuldt disponeret, hvorfor der skal reserves midler i budget 2016 til medfinansiering.

Såfremt ansøgningen imødekommes og arbejdet skal igangsættes i 2015 har Rønne Havn meddelt, at de gerne vil mellemfinansiere alle de afholdte udgifter i 2015, under forudsætning af, at Bornholms Regionskommune afsætter den fornødne medfinansiering fra 2016.

 

Arbejdet vil blive udbudt i offentlig licitation. Bornholms Regionskommune vil være byggeherre på projektet.

Prisniveau er januar 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Der skal reserveres 5,7 mio. kr. på anlægsbudget 2016

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Prospekt Rønne Havn (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Godkendelse af driftsbudget for 2015 Bo42, afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne

03.11.01Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den almene boligorganisation Bo42 har den 15. december 2014 rettet henvendelse med anmodning om at godkende driftsbudget for 2015 samt den heraf følgende lejestigning på 9,87 % for afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne.

 

Driftsbudgettet for 2015 blev godkendt af afdelingsbestyrelsen men efterfølgende enstemmigt forkastet på ordinært afdelingsmøde den 25. september 2014. Organisationsbestyrelsen har på møde den 30. september 2014 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2015 og den deraf følgende lejestigning, for at sikre, at der er balance mellem afdelingens udgifter og indtægter.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         At driftsbudgettet for 2015 med den deraf følgende lejestigning på 9,87 % godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget, idet afdelingsbestyrelsen inden ØPUs behandling af sagen bedes tilvejebringe alternative forslag til budget, hvor huslejestigningen formindskes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Teknik- og Økonomidirektørens indstilling anbefales.

 

 

Sagsfremstilling

Den almene Boligorganisation Bo42 har den 15. december 2014 rettet henvendelse med anmodning om, at kommunalbestyrelsen godkender det af Bo42´s administration udarbejdede driftsbudget for 2015 og den heraf følgende lejestigning på 9,87 % for afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne.

 

Lejestigningen på 9,87 % i budgettet skyldes primært øgede driftsudgifter, øgede henlæggelser til vedligeholdelse samt afvikling af underskud i 2013.

 

Administrationens udkast til driftsbudget for 2015 blev drøftet med afdelingsbestyrelsen i maj måned 2014 og efterfølgende ændret, således at afdelingens underskud i 2013 bliver afviklet over 3 år. Dette medførte, at den budgetterede lejestigning blev reduceret til 9,87 %.

 

Afdelingsbestyrelsen indstillede herefter budgettet og den deraf følgende lejestigning på 9,87 % til godkendelse på det ordinære afdelingsmøde den 25. september 2014.

 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 30. september 2014 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2015 og den deraf følgende lejestigning 9,87 %.

Det er bestyrelsens opfattelse, at lejestigningen er nødvendig for at afdelingen til en hver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser. Det er endvidere organisationsbestyrelsens opfattelse, at beboerne på afdelingsmødet den 25. september 2015 ikke reelt har forholdt sig til det fremlagte driftsbudget men alene til størrelsen af lejeforhøjelsen.

 

Tilsynet har gennemgået det fremlagte driftsbudget samt afdelingens regnskab for 2013 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget.

 

Til orientering kan det oplyses, at Bo42´s årsregnskab for 2013 administrativt blev godkendt den 16. januar 2015 uden bemærkninger. Boligorganisationen er gået ud af regnskabsåret med et driftsoverskud på kr. 803.033. Kun 2 af boligorganisationens afdelinger havde således i 2013 et mindre underskud, der forventes afviklet over de næste 3 år og ingen af afdelingerne havde et opsamlet underskud fra tidligere år der skal afvikles.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Planudvalget den 17.3.2015

Bo42 har i mail til Bornholms Regionskommune, Kommunalbestyrelsen, den 2. marts 2015 meddelt, at

TMU’s behandling og indstilling har været forelagt for såvel afdelingsbestyrelse som bestyrelsen i Bo42.

Driftsbudget 2015 for Afdeling 2 fastholdes uændret, og Bo42 vil gerne stille sig til rådighed for en gennemgang af afdelingens driftsbudget.

Bo42 skal atter anmode kommunalbestyrelsen om at godkende det fremsendte driftsbudget 2015 for Afdeling 2.

 

Teknik og Miljø oplyser, at Kommunalbestyrelsen, i henhold til lov om almene boliger §§ 164-165, fører tilsyn med de almene boligorganisationer og at Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, der skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

 

Det er Teknik- og Økonomidirektørens opfattelse, at den budgetterede lejestigning på 9,87 %, som foreslået af Bo42´s bestyrelse, er nødvendig for at afdelingen til enhver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og hensættelser.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. februar 2015

1.
Driftsbudget for afd. 2 for 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevillinger til bygningsfornyelsesformål jf. Pulje til landsbyfornyelse - nedrivningspulje 2015  

01.02.00Ø39-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-03-2015

2

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til nedrivning af ejendomme m.v., idet der er udmeldt en ramme til landsbyfornyelse fra staten på 5,2 mio. kr. Kommunen skal selv medfinansiere 40 % svarende til 3,47 mio. kr. Puljen til landsbyfornyelse udgør en del af den afsatte nedrivningspulje i budget 2015. Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes i det åbne land samt i byer under 3000 indbyggere.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

a)  at der gives en anlægsbevilling på 8.667.000 kr. (udgift) til tilskud og tiltag efter rammerne i byfornyelsesloven under puljen til landsbyfornyelse,

b)  at anlægsbevillingen anvendes til nedrivning og istandsættelse af nedslidte boliger samt til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme,

c)  at der gives en anlægsbevilling på -5.200.000 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter,

d)  at nettobeløbet på 3.467.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat i nedrivningspuljen i budget 2015,

e)  at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har fået meddelt en ramme til landsbyfornyelse 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 5,2 mio. kr. Sammen med kommunens egenfinansiering på 3,47 mio. kr., som der er afsat midler til i nedrivningspuljen i budget 2015, er der således i alt 8,67 mio. kr. til rådighed til brug for byfornyelsesformål i åbent land samt i byer med færre indbyggere end 3000.

 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer sætter rammen for anvendelsen af den tildelte økonomiske ramme. Der er bl.a. mulighed for at yde tilskud til følgende aktiviteter:

-Nedrivning af nedslidte boliger.

-Istandsættelse af nedslidte boliger.

-Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

-Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

-Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Nedrivningspuljen fra 2013 blev benyttet til nedrivning af både ejerboliger, private udlejningsboliger samt erhvervsbygninger.

Rammerne for anvendelsen af midlerne omfatter flere tiltag og giver mulighed for en bredere indsats for oprydning i landsbyer og på landet.

En reservering af en andel af midlerne i nedrivningspulje 2015 til også at omfatte istandsættelse af nedslidte boliger samt fjernelse af skrot og affald på boligejendomme vil kunne styrke indsatsen for oprydning og forskønnelse af landsbyer og åbent land, samt afhjælpe forekomsten af boliger med kondemnable forhold.

Vedr. istandsættelse kan der være tilfælde, hvor en ejendom af bevaringshensyn eller lignende ikke kan eller bør rives ned. Det kan f.eks. være fredede og bevaringsværdige bygninger og bygninger beliggende indenfor bevarende lokalplan, men hvor ejendommen har en tilstand der ellers kunne have begrundet en nedrivning. I disse tilfælde vil det kunne gavne bybilledet, hvis der gives et tilskud til istandsættelse (istandsættelse af klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold).

 

Der fremlægges tillige en sag for Teknik- og Miljøudvalget omkring den konkrete udmøntning af bevillingen, herunder kriterier for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier til brug ved udvælgelsen af de konkrete ejendomme, der tildeles midler til nedrivning.

Økonomiske konsekvenser

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udmeldt en ramme for puljen til landsbyfornyelse for 2015. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 5.200.000 kr.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 13. januar 2015 udmeldt en ramme for puljen til landsbyfornyelse for 2015. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 5.200.000 kr. Kommunens anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct. og kommunens andel udgør 40 pct.:

 

Nedrivning af ejendomme m.v., 100 pct.

 8.667.000 kr.

Statsrefusion af byfornyelsesudgifter, 60 pct.

-5.200.000 kr.

Kommunal medfinansiering, 40 pct.

 3.467.000 kr.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 8.667.000 kr. (udgift) til tilskud til nedrivning af ejendomme m.v., samt om en anlægsbevilling på -5.200.000 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter.

 

Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat en nedrivningspulje på netto 4.400.000, 

kr., netop til brug for denne medfinansiering på 3.467.000 kr.

 

Anlægsbevillingerne på tilsammen netto 3.467.000 kr. udgør således hovedparten af det budgetterede rådighedsbeløb i nedrivningspuljen. Det resterende rådighedsbeløb i nedrivningspuljen ventes at matche statens pulje til bygningsfornyelse (herunder nedrivning), der udmeldes i løbet af foråret og som også dækker byer med mere end 3000 indbyggere.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forslag til kommuneplantillæg for arealer til butikker

01.02.15P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

13

 

Hvem beslutter

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg, hvor der udlægges nye arealer til etablering af butikker. Baggrunden er, at flere discountkæder ønsker at bygge butikker på Bornholm. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et udkast til kommuneplantillægget, som vil kunne sendes i offentlig høring i 8 uger. Efter endt høring vil tillægget kunne vedtages endeligt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a) at forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i perioden 30. marts til 26. maj

b) at forslaget til kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2014 at udarbejde et kommuneplantillæg, der kan danne grundlag for lokalplanlægning for følgende butiksprojekter:

a) Rønne øst: To nye dagligvarebutikker på hver 1000 m2 ved Almindings Runddel 

b) Rønne nord: En ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved krydset Borgmester Nielsensvej/Store Torvegade.

c) Aakirkeby vest: En ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved krydset Birgersvej/Vesterbro

d) Nexø syd: En ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved Søbækken.

Til forskel fra de fleste andre emner, som skal behandles i kommuneplanen, fastsættes der i planloven en række detaljerede krav til redegørelsen for planlægningen for butikker. Hensigten er at sikre en grundig planlægning, hvor behov for nye butiksarealer og konsekvenser af en udbygning analyseres, så borgere, erhvervsliv og offentligheden i øvrigt får indsigt i baggrunden for og de forventede konsekvenser af en ny planlægning.

Teknik og Miljø har nu udarbejdet et udkast til tillæg til kommuneplanen. Udkastet indeholder en beskrivelse af baggrunden for kommuneplantillægget, en målsætning, en redegørelse samt retningslinjer.  

Tillægget til kommuneplanen ligger i digital form. Det kan ses ved at holde CRTL-tasten nede og klikke på dette hyperlink. For at komme ind på den digitale kommuneplan indtastes desuden brugernavn: guest, adgangskode: kigind. Se herefter under fanen ”Kommuneplantillæg”, tillæg nr. 1.

I kommuneplantillægget er områderne til butikker udlagt i bymidter og lokalcentre efter de regler og den terminologi, som er foreskrevet i loven. (I den hidtidige kommuneplan har områder udlagt til butikker været benævnt butiksområde A og butiksområde B.)

Afgrænsningen af områder for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, er uændrede fra den hidtidige kommuneplan, bortset fra at det ny lokalcenterområde med to dagligvarebutikker ved Almindings Runddel er udtaget fra et område, som hidtil har været udlagt til særligt pladskrævende varegrupper.

Når kommuneplantillægget efter en offentlig høring på minimum 8 uger bliver vedtaget i sin endelige form, vil der være skabt et grundlag for en efterfølgende lokalplanlægning for de enkelte butiksprojekter.

Kommuneplantillægget er blevet screenet for en eventuel pligt til at udarbejde miljøvurdering. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at tillægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering skal offentliggøres med begrundelse og klagevejledning.

 

Konsekvenser af de nye arealudlæg

I detailhandelsanalysen er det vurderet, at etableringen af nye butikker ved indfaldsvejene til Bornholms større byer vil føre til en omsætningsreduktion i de eksisterende butikker. Ved etablering af fem-syv nye butikker vil der være tale om en omfordeling af den eksisterende dagligvareomsætning på 200-250 mio. kr. svarende til i størrelsesordenen 20-25 % af den eksisterende dagligvareomsætning.

Det er også vurderet, at flere dagligvarekæder på Bornholm vil betyde, at de fastboende og turisterne umiddelbart får adgang til et større dagligvareudbud. Endvidere vil konkurrencen mellem dagligvare­butikkerne blive øget. Som en konsekvens heraf vil dagligvarestrukturen på Bornholm tilpasse sig et niveau, der i højere grad svarer til resten af landet, hvor byer med befolkningstal på 500-1000 indbyggere ofte ikke har en lokal dagligvarebutik. På Bornholm findes der nu dagligvarebutikker i byer på ned til 250 indbyggere.

 

Lokalplaner for de enkelte butiksprojekter

Ved kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2014 blev det også besluttet, at der skulle udarbejdes lokalplaner for både de fem ovennævnte butiksprojekter samt for følgende to butiksprojekter, som kan rummes inden for rammerne i den hidtidige kommuneplan, idet de er beliggende inden for eksisterende bymidteafgrænsninger:

a) Rønne bymidte: En udvidelse af Snellemarkcentret i to etager med i alt 3000 m2 ud mod Snellemark

b) Nexø bymidte: En ny dagligvarebutik på 1500 m2 ved Købmagergade/Nexø busstation

Udarbejdelsen af lokalplanerne for samtlige syv butiksprojekter er betinget af, at de enkelte bygherrer leverer de nødvendige tekniske bidrag til de respektive lokalplaner. I øjeblikket er lokalplanen for de to butiksprojekter i lokalcentret ved Almindings Runddel således under udarbejdelse. Udarbejdelsen af lokalplaner for de øvrige fem mulige butiksprojekter vil blive iværksat, når bygherrerne leverer de relevante bidrag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag til lokalplan nr. 084 og kommuneplantillæg nr. 02 for et fjernvarmeværk mm. i Allinge

01.02.05P16-0154

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-03-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 21.11.2014 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der skal muliggøre opførelse af et nyt fjernvarmeværk i Allinge. Forslaget indeholder to forslag til placering af værket i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg er nu klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. marts 2015:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Varmeforsyningsplanen, har Bornholms Forsyning anmodet Center for Teknik og miljø om at igangsætte en lokalplanproces, der muliggør at opføre et nyt fjernvarmeværk for varmeforsyning af Allinge, Sandvig, Sandkås og Tejn. Varmeværket ønskes placeret i den sydlige udkant af Allinge, på et kommunalt ejet areal ved Rønnevej. Bornholms Forsyning har sikret sig betinget råderet til arealet, men ibrugtagning af arealet forudsætter, at der først gennemføres kommuneplantillæg og lokalplan for området.

 

Lokalplanen har til formål, at muliggøre opførelse af et varmeværk til lokalområdets forsyning, at udlægge området til erhvervsområde, og at overføre området fra landzone til byzone. Derudover er formålet, at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelsesplacering, arealdisponering og beplantning.

 

Bestemmelserne vedr. ny bebyggelses omfang og placering skal bl.a. sikre, at bebyggelsen ikke medfører en væsentlig visuel påvirkning af landskabet, og for at undgå at forringe udsigten til havet fra tilkørselsvejene til Allinge tillader lokalplanen kun byggeri opført i op til 12 meters højde. Skorstenen tillades dog opført i større højde. Derudover bevares en del af den eksisterende nåletræsbeplantning som et afskærmende beplantningsbælte omkring bebyggelsen.

 

Som følge af den forudgående indkaldelse af idéer og forslag i offentligheden, er der i lokalplanforslaget indarbejdet 2 mulige placeringer af den nye bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Begge placeringsforslag kan nu sendes i offentlig høring, idet der tages beslutning om en af placeringsmulighederne skal udgå ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. (Alternativt kan det evt. besluttes kun at sende et af placeringsforslagene i høring).  

 

Der er udarbejdet visualiseringer af begge placeringsforslag for at kunne sammenholde deres påvirkning af det omgivende landskab. Visualiseringerne illustrerer, hvordan bebyggelsen er tilpasset de terrænmæssige forhold, og bebyggelsens påvirkning af landskabet for henholdsvis placeringsforslag 1 og 2.

 

I kommuneplan 2013 er lokalplanområdet udlagt til ”blandet bolig- og erhvervsformål”. For at tilpasse kommunens arealudlæg og bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen har det været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der alene udlægger området til erhvervsformål, som det også tidligere har været udlagt til.

 

Et naboareal langs adgangsvejen til lokalplanområdet anvendes i dag til erhverv (oplag mm.), men er i kommuneplanen udlagt til boligformål. For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og den faktiske anvendelse inddrages også dette areal i kommuneplanens nye erhvervsområde (selvom naboarealet ikke omfattes af lokalplanens bestemmelser).

 

Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. marts 2015

1.
Forslag til lokalplan nr. 084 for et nyt fjernvarmeværk mm. i Allinge og tillæg nr. 02 til kommuneplan 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Projektgodkendelse og anlægsbevilling til projekt Helhedsplan for Folkemødet & Allinge

00.16.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Realdania har primo 2015 indgået i et partnerskab med Bornholms Regionskommune om at få udarbejdet en helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Formålet med projektet er at få lavet en strategisk plan udviklingen af Allinge der kan pege på realistiske bæredygtige løsninger til, hvordan byen forsat kan levere gode rammer som værtsby for Danmarks politikfestival der samtidigt værner om borgerne og livet i Allinge i øvrigt.

Projektet er kommet i stand via Borgmester og Folkemødesekretariat og det vil være forankret i Økonomi- og planudvalget med dagligt projektansvar i Teknik & Miljø. Det samlede projektresultatet ventes offentliggjort i november 2015. Projektet er finansieret af Realdania.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller:

·         At Økonomi- og Planudvalget tager punktet til efterretning og videresender til kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I kølvandet på succesen og opbakningen til Folkemødet, Danmarks politikfestival, i Allinge har Realdania og Bornholms Regionskommune primo 2015 indgået et partnerskabsprojekt om at udvikle en strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Planen sigter både på at udvikle rammerne for Folkemødet og videreudvikle Allinges særlige bymæssige og landskabelige kvaliteter på en måde der også tilgodeser lokale behov og de der bor, arbejder i eller besøger Allinge på andre tider af året.

Konkret skal forslagene til en helhedsplan bl.a. imødekomme de infrastrukturelle og byrumsmæssige udfordringer der er relateret til afholdelsen af Folkemødet i Allinge. Arbejdet med helhedsplanen skal desuden gerne afstedkomme forslag og idéer til, hvordan afholdelsen af politikfestivallen kan bruges til at skabe en udvikling, der kan komme øen til gavn en større del af året.

Som led i processen vil tre tværfaglige teams blive inviteret til at give hver deres bud på en helhedsplan for Folkemødet og Allinge. En nyere konkurrenceform, parallelopdraget, er valgt, da den giver mulighed for en mere dynamisk proces, hvor mange aktører kan høres og inddrages. Resultatet af projektet ventes at foreligge til offentliggørelse i november 2015. De vedhæftede projektdokumenter uddyber projektindhold og proces.  

Økonomiske konsekvenser

Realdania har givet et tilsagn på 3.700.000 kr.

 

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel:

Anlægsudgifter kr.

2015

Konsulenter

1.170.000

Konkurrencehonorar

1.500.000

Kick-off og Folkemøde

240.000

Borger og interessentinddragelse. Kommunikation.

142.500

Anlægsudgifter i alt

3.052.500

 

Finansiering, kr.

2015

Tilskud fra Realdania

-3.052.500

Fondsafgift på 17,5 % af tilskud fra Realdania

647.500

Tilskud i alt

3.700.000

 

Dertil kommer medarbejdertimer, som Bornholms Regionskommune finansierer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Allingeprojektet_Proces- og projektbeskrivelse (PDF)

2.
Ydelsesbeskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Fortsat klimatilpasning i 2015 indenfor afsat rammebevilling fra 2014

01.11.28P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-03-2015

4

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I september 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skulle ansøges om en bevilling på 15 mio. kr. til to alternative klimaprojekter i Rønne indenfor prisloft 2014. Bevillingen blev imødekommet og implementeringen ventes afsluttet i april 2015. Det samlede slutregnskab forventes at blive 4-5 mio. kr. under bevillingsrammen.

Ultimo 2014 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og KL som betød, at reglen om at kommunerne skal finansiere mindst 25 pct. af investeringsomkostningerne udskydes til den 1. januar 2016. Ansøgningsfristen for projekter der ønskes gennemført i år under den lempeligere ordning er 1. april 2015.

Bornholms Forsyning har tilkendegivet, at de ønsker at samarbejde med kommunen om at gennemføre klimatiltag i Nexø, Tejn og Nylars i 2015 svarende til de ubrugte midler aftalt i forbindelse med prisloft 2014. En gennemførelse forudsætter imidlertid et statsligt tilsagn fra Forsyningssekretariatet. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         at klimatiltag i Nexø, Tejn og Nylars gennemføres som beskrevet, i et omfang der maksimalt svarer til restbeløbet af ubrugte midler i den aftale der blev indgået i forbindelse med prisloft 2014, og i det omfang Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver tilsagn til at projekterne kan gennemføres i 2015 under den lempeligere ordning   

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Udsat.

Sagsfremstilling

De to klimaprojekter til håndtering af regn- og overfladevand der er igangsat i Rønne i 2014 forløber godt. De skitserede delprojekter, som Bornholms Forsyning og kommunen ansøgte om at kunne gennemføre, er optimeret ved hjælp af beregningsmodeller og derved har det været muligt at gennemføre projekterne billigere end først antaget.

Projekt Byåen er afsluttet og projekt Tevandsbækken forventes afsluttet i april 2015. Slutregnskabet ventes at ligge 4-5 mio. kr. under den aftalte samlede bevillingsramme på 15 mio. kr.

 

Foranlediget af en ny aftale mellem Regeringen og KL er der i december 2014 vedtaget en bekendtgørelse som betyder, at reglen om at kommunerne skal finansiere mindst 25 pct. af investeringsomkostningerne udskydes fra den 1. januar 2015 til den 1. januar 2016. 

 

Bornholms Forsyning har som samarbejdspart tilkendegivet, at de gerne ser at der gennemføres klimatiltag i 2015 svarende til restbeløbet fra rammebevillingen, der blev meddelt under prisloft 2014. Forventet anlægsarbejder for samlet 2-3 mio. kr. og øvrige omkostninger for ca. 1 mio. kr.         

 

Bornholms Forsyning har peget på Nexø og Tejn, hvor der er delområder de ønsker afhjulpet, og Bornholms Beredskab har peget på udfordringerne i Nylars. De konkrete afhjælpningsbehov er kort beskrevet i afsnit 8 (Akutelle klimatiltag) i Klimatilpasningsplan-vand. Et foreløbigt overslag sandsynliggør, at der indenfor restbeløbet vil kunne laves tiltag i alle tre byområder der vil afhjælpe de nuværende udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vil på et senere tidspunkt blive forelagt til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling, hvis forsyningssekretariatet imødekommer ansøgningerne.

Bornholms Regionskommune vil have ansvaret for drift og vedligehold af den del af de planlagte tiltag der vedrører åbne vandrender og bassiner mv. De årlige driftsomkostninger er sat til samlet 15.000 kr. Omkostningerne vil blive afholdt indenfor driftsbudgettet.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Evaluering og godkendelse af asylcenter på Bornholm

00.10.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte oprettelse og drift af asylcenter på Bornholm for en periode på 1 år på møde den 4. august 2014. Det blev aftalt, at regionskommunens aftale med Udlændingestyrelsen skulle evalueres i foråret 2015 med henblik på at godkende en eventuel fortsat drift af asylcenter på Bornholm fra august måned 2015 og frem.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

a) Kommunalbestyrelsen tager evalueringer af asylcentret på Bornholm til efterretning.

b) Kommunalbestyrelsen godkender forlængelse og genforhandlinger af den gældende operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen indtil andet besluttes, medmindre genforhandlinger resulterer i væsentlige ændringer i operatørkontrakten.

c) Kommunalbestyrelsen godkender forlængelse og genforhandlinger af den gældende lejeaftale med Udlændingestyrelsen vedrørende Slottet i Rønne indtil andet besluttes, medmindre genforhandlinger resulterer i væsentlige ændringer i lejekontrakten.

d) Kommunalbestyrelsen godkender en fremtidig fast kapacitet på ca. 350 asylansøgere over hele året med virkning fra sommeren 2015.

e) Kommunalbestyrelsen bemyndiger kommunaldirektøren til at indgå lejeaftale med Udlændingestyrelsen for Ravnsgade 1 og 5 i Aakirkeby (de tidligere rådhusbygninger) som fast indkvartering for asylansøgere samt til brug for fælleslokaler og administration for Røde Kors.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Ad a) Taget til efterretning.

Ad b)-e) Anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke til anbefalingen b)-e)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte oprettelse og drift af asylcenter på Bornholm for en periode på 1 år på møde den 4. august 2014. Det blev aftalt, at regionskommunens aftale med Udlændingestyrelsen skulle evalueres i foråret 2015 med henblik på at godkende en eventuel fortsat drift af asylcenter på Bornholm fra august måned 2015 og frem.

 

Udlændingestyrelsen kan kun indgå operatørkontrakter baseret på hele kalenderår, da taksterne i kontrakten er baseret på finansloven for det pågældende år. Regionskommunen har derfor i december 2014 indgået en ny operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen, som er gældende fra 1. januar – 31. december 2015, forudsat at kommunalbestyrelsen godkender en forlængelse af aftalen på de gældende vilkår. Ellers ophører operatørkontrakten pr. 31. juli 2015. Kopi af operatørkontrakten er til orientering vedhæftet som bilag 1.

 

Det er nødvendigt at foretage en evaluering og eventuel godkendelse af fortsat drift af asylcenteret allerede på nuværende tidspunkt af hensyn til personalemæssige dispositioner hos alle parter.

 

Evalueringer

Regionskommunen har den 24. februar 2015 haft møde med Jan Egelund fra Bornholms Politi, Louise Juel Pedersen fra Bornholms Hospital, Morten Krogsgaard fra Svaneke Vandrehjem og Jan Bidstrup som repræsentant for Rønne Handelsstandsforening. Svaneke Handelsstandsforening var også inviteret, men meldte afbud.

 

Herudover har der været afholdt møde med Udlændingestyrelsen og Røde Kors i København den 2. marts 2015 for en generel evaluering af samarbejdet.

 

Endelig har regionskommunen afholdt interne evalueringsmøder med de berørte centerchefer og økonomimedarbejdere.

 

Overordnet kan det oplyses, at regionskommunen har påtaget sig operatøropgaver i forhold til dagtilbud og skole/fritidstilbud til asylansøgerbørn, transport med BAT og udlejning af bygninger til brug for indkvartering og undervisning. Røde Kors varetager øvrige opgaver i form af indkvartering, sundhedsopgaver og aktivering af voksne asylansøgere. Regionskommunen har indgået en partnerskabsaftale med Røde Kors for samarbejdet om asylansøgerne, som giver mulighed for, at parterne kan hjælpe hinanden med at løfte opgaverne. Det kan fx dreje sig om skoletandpleje og hjælpemidler.

 

Dagtilbud

Børn i alderen 3-5 år tilbydes en plads i regionskommunens daginstitutioner. Der har primært været tale om Søstjernen i Rønne, som har haft ledige pladser, og som ligger i gåafstand til Slottet, hvor de fleste asylansøgere er indkvarteret. Pt. er der 3-4 børn i systemet.

 

Overordnet set er tilbagemeldingen, at det er forløbet tilfredsstillende. Det kræver dog mere af personalet at have asylansøgerbørn i daginstitutionen på grund af sproglige vanskeligheder, særligt i indkøringsperioden og ved kommunikationen med forældre.

 

Regionskommunen modtager et fast takstbeløb pr. måned pr. barn i dagtilbud. Center for Børn og Familie modtager afregning pr. barn i forhold til regionskommunens interne takster, som er lavere, da det modtagne takstbeløb fra Udlændingestyrelsen også skal dække over øvrig administration mv.

 

Det bemærkes, at der for 2014 har været et mindre underskud i økonomien på denne ydelse, men dette opvejes af en takststigning for ydelsen på finansloven for 2015. Der forventes derfor balance mellem indtægter og udgifter til ydelsen set over aftaleperioden på 1 år.

 

Regionskommunen undersøger muligheden for fremover at modtage takstbetaling for udvidet børnepasningstilbud til 3-5 årige samt hvordan indsatsen kan fordeles mellem regionskommunen og Røde Kors.

 

Specialområdet

Regionskommunens opgaver omfatter som udgangspunkt ikke specialydelser, men vi er dog som kommune forpligtet til at reagere på indberetninger om børn, ligesom vi også ville være det for danske børn, som fx er på ferie eller lejrskole på Bornholm.

 

Det er muligt at ansøge om kautionsydelser fra Udlændingestyrelsen, såfremt det vurderes nødvendigt at sætte en foranstaltning i værk i form af anbringelser mv., men denne ydelse dækker ikke den forudgående administrative sagsbehandling.

 

Det har indtil videre ikke været vurderet nødvendigt at ansøge om kautionsydelser, men Center for Børn og Familie har oplevet en øget sagsmængde som følge af asylcenteret. Der er derfor opnormeret med ½ sagsbehandler. Opgaver vedrørende asylansøgere varetages af den samme medarbejder. Udgiften hertil afholdes inden for det overskud, regionskommunen samlet set har på asylcenteret.

 

Skole- og fritidstilbud

Børn i alderen 6-16 år tilbydes skolegang i regionskommunens modtageklasser for flygtningebørn i Nexø. Pt. går der ca. 20 asylansøgerbørn i modtageklasserne. Det er relativt få, idet der i perioder har været op til 30 børn. Tallet kan hurtigt svinge. Nogle af de børn, der har opnået flygtningestatus, har fået bopæl på Bornholm og går derfor stadig i modtageklasserne i Nexø.

 

Ligesom på dagtilbudsområdet giver det udfordringer, at asylansøgerbørnene som udgangspunkt ikke har noget kendskab til dansk, når de starter i klassen, men bortset fra det er tilbagemeldingen fra skoleområdet, at det også her er forløbet tilfredsstillende.

 

Rent ressourcemæssigt har det været en udfordring for tilrettelæggelsen af antal klasser, at der er stor udskiftning af børnene, ligesom der har været store udsving i antallet af børn, når en modtageklasse er normeret til maks. 12 elever. Regionskommunen modtager et fast takstbeløb pr. måned pr. barn i skoletilbud, men Center for Skole, Kultur og Fritid modtager et mindre beløb i forhold til den interne afregning. Der skal ses på, om der kan allokeres en større andel af takstbeløbet for at sikre, at der oprettes tilstrækkeligt med klasser.

 

Det kan oplyses, at der er oprettet 6 ekstra fuldtids- og deltidsstillinger til varetagelse af undervisningen. Medarbejderne er indtil videre ansat på tidsbegrænsede kontrakter.

 

Sundhed

Det er som udgangspunkt Røde Kors, der er ansvarlig for sundhedsydelser til asylansøgerne. Regionskommunen har dog været behjælpelig med sundhedsplejerske, hjælpemidler og akut tandpleje til børn.

 

Regionskommunens sundhedsplejerske leverer ydelser til asylansøgere ca. 8 timer om ugen. Røde Kors betaler for ydelsen efter timeforbrug. Samarbejdet fungerer som udgangspunkt udmærket, men det kan overvejes, om Røde Kors selv kan varetage en del af de administrative opgaver, som er forbundet med arbejdet. Det har givet lidt udfordringer at registrere og udveksle oplysninger, da regionskommunen og Røde Kors anvender forskellige journalsystemer.

 

Voksne asylansøgere henvises til privat praktiserende tandlæger, og børn optages først i den kommunale tandpleje, når de får status som flygtninge med opholdstilladelse og CPR-nr. Skoletandplejen i Nexø har dog behandlet enkelte akutte tilfælde. Det er aftalt, at Røde Kors modtager hele sundhedstaksten pr. asylansøger fra Udlændingestyrelsen, og at der laves en afregning pr. behandling, hvis regionskommunen løser en del af Røde Kors’ opgave. Indtil videre har der kun været tale om ganske få akutbehandlinger i tandplejen, og da det er meget tidskrævende at lave afregningen, har man valgt ikke at gøre dette. En evt. anden form for afregning på dette område vil blive drøftet med Røde Kors.

 

Transport

BAT har i samarbejde med medarbejdere på de enkelte asylcenterafdelinger (Slottet, Segen Kaserne og Svaneke Vandrehjem) lavet transportplaner for alle de asylansøgere, der har et kontinuerligt behov for at bruge den kollektive trafik på Bornholm.

 

Dette samarbejde har fungeret udmærket, og der er fra BAT’s side dedikeret en fast medarbejder/kontaktperson til opgaven. Der er en ganske stor dynamik i opgaven, da der løbende er store ændringer i de enkeltes transportbehov samt mange flytninger mellem afdelingerne. Derudover er der stor udskiftning i kredsen af asylansøgere. Det har betydet, at det af praktiske og administrative årsager har været nødvendigt at udstede periodekort til alle brugere, der har et kontinuerligt transportbehov, hvilket samtidig er den billigste løsning. Der udleveres klippekort til brugere, der ikke har et fast transportbehov. BAT har i den forbindelse fået trykt 2-klips klippekort for at mindske administrationen hos Røde Kors.

 

I forbindelse med de yngste brugeres skolegang har det været nødvendigt at tilpasse/forlænge 2 busafgange, så de mange børn har fået forkortet deres rejsetid. De fleste af disse børn transporteres dagligt mellem Rønne og Nexø. Der er i forbindelse med denne transport lavet en ordning, hvor der af asylcentret er udpeget et ledsagehold, der følges med børnene til og fra skole. Det løbende samarbejde mellem BAT’s driftsafdeling og Nexø skoles kontaktperson har afstedkommet, at eventuelle problemstillinger er taget i opløbet.

 

Omkostningerne til rejsehjemmel afregnes i forhold til den rammeaftale, der er lavet mellem BRK og Udlændingestyrelsen. Der er som udgangspunkt fastsat et rammebeløb på 800.000 kr. årligt til transport. Heraf er der indtil videre faktureret ca. 370.000 kr. En del af beløbet vil dog formodentligt skulle refunderes, da faktureringen dækker over udstedelse af 90-dages periodekort og skoleårskort, som vil blive refunderet i det omfang, perioden ikke er udnyttet fuldt ud.

 

BAT har ikke haft behov for at indsætte ekstra busafgange eller ansætte yderligere personale i forbindelse med transport af asylansøgere.

 

Generelt om partnerskabsaftalen med Røde Kors

Partnerskabsmodellen med Røde Kors er helt særlig for Bornholm og findes ikke andre steder i landet. Normalt drives asylcentre enten af Røde Kors eller af en kommune.

 

Det er regionskommunens opfattelse, at partnerskabsmodellen er til fordel for begge parter, som kan koncentrere sig om hver sine kerneopgaver. Regionskommunen om dagtilbud og skoletilbud samt offentlig transport – Røde Kors om indkvartering, aktivering og sundhedsopgaver. Det anbefales at fortsætte med denne opdeling af opgaverne. Røde Kors og Udlændingestyrelsen tilslutter sig denne anbefaling.

 

Røde Kors har sat gang i en større evaluering af partnerskabsmodellen, som vil kunne bruges som case andre steder i landet.

 

Regionskommunen har oplevet problemer omkring kommunikationen om asylansøgerne – særligt i forbindelse med nytilkomne asylansøgere og asylansøgere, som har fået opholdstilladelse og deres fremmøde til regionskommunens tilbud om pasning og skolegang. De involverede centre har haft et dialogmøde med Røde Kors omkring dette, hvilket har afhjulpet situationen, men der er fortsat behov for løbende justering af kommunikationen.

 

Fritidsområdet for børn har været vanskeligt at håndtere, da regionskommunen er ansvarlig for fritidstilbud for de 6-16-årige børn, men børnene opholder sig på asylcentret, som er Røde Kors’ domæne, i deres fritid. Indtil nu har opgaven været løst ved, at børn i alderen 6-16 år indskrives i regionskommunens modtageklasser og kan deltage i SFO-tilbud på lige fod med de øvrige børn i regionskommunen, dvs. hvis de er i den aldersgruppe, der normalt tilbydes SFO. Røde Kors har været behjælpelig med at skabe kontakt til idrætsliv mv. for det tidsrum, hvor børnene opholder sig på asylcentret. Herudover er børnene forældrenes ansvar.

 

Da skoledagen inkl. transport er relativt lang for børnene, har det hidtil været vurderingen, at ovenstående tilbud er tilstrækkeligt. Røde Kors oplever imidlertid et behov for yderligere aktivering af børnene i deres fritid. Behovet opstår særligt i weekender og ferier. Røde Kors har søgt at løse behovet ved brug af frivillige, men har søgt om midler i den nyoprettede pædagogiske pulje til ansættelse af en medarbejder, der kan stå for et understøttende fritidstilbud til børn op til 18 år. Der er endvidere ansøgt om midler, således at der kan tilbydes ca. 4 visiterede vuggestuepladser, da der som udgangspunkt kun ydes dagtilbud til aldersgruppen 3-5 år i børnehave.

 

Der er enighed mellem regionskommunen, Røde Kors og Udlændingestyrelsen om, at vi skal øge samarbejdet mellem alle tre parter for dels at blive mere opmærksomme på muligheder for at ansøge om puljemidler, dels at sikre en bedre sammenhæng i fritidstilbud til børn. Dette vil blive et indsatsområde fremover, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at fortsætte samarbejdet.

 

Kapacitet

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2014 en gennemsnitlig kapacitet hen over året på minimum 300 asylansøgere, hvor der i sommerperioden alene indkvarteres asylansøgere på Slottet, som har en kapacitet på ca. 240 personer, og i vinterperioden oprettes en bufferkapacitet, således at der i gennemsnit er indkvarteret op til 450 asylansøgere i vinterperioden. Bufferkapaciteten har i vinterperioden 2014/15 været på Svaneke Vandrehjem.

 

Udover den oprindeligt godkendte kapacitet har kommunalbestyrelsen i oktober 2014 godkendt en midlertidig nødindkvartering på Segen kaserne for ca. 80 asylansøgere i perioden november – januar.

 

Udlændingestyrelsen har anmodet kommunalbestyrelsen om at godkende en gennemsnitlig kapacitet på ca. 350 asylansøgere fremover, som placeres på Slottet (ca. 240 personer) samt på en anden lokalitet med plads til indkvartering af ca. 100-120 personer. Der vil således være tale om to faste indkvarteringssteder i stedet for en sæsonbaseret bufferkapacitet. Ændringen vil gøre det nemmere at håndtere opgaven omkring indkvartering og aktivering for Røde Kors, da sæsonudsving i kapaciteten giver udslag i normeringer til personale mv. Dette vil formodentlig også smitte af i forhold til regionskommunens løsning af opgaver.

 

Anvendelse af regionskommunens ejendomme til indkvartering mv.

Der er indgået aftale om leje af Slottet til brug for indkvartering mellem regionskommunen og Udlændingestyrelsen. Lejeaftalen er gældende indtil 4. august 2015.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om lejeaftalen kan genforhandles. Udlændingestyrelsen har udtrykt ønske om, at særligt lejen på 2 mio. kr. pr. år reguleres, da lejen anses for at ligge over markedspris. Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen for egen regning har gennemført indvendig renovering af bygningen, således at den egner sig til indkvartering af asylansøgerne og kan huse diverse administrative funktioner hos Røde Kors.

 

Det er fra regionskommunen oplyst om Slottet, at der har været et godt samarbejde omkring driften med Røde Kors og Udlændingestyrelsen. Lejeindtægterne for Slottet betyder, at der nu er penge i budgettet til vedligehold af bygningen. Der har i starten været en del hærværk på bygningen, som fortrinsvist blev udøvet af enkelte individer. De pågældende personer er blevet flyttet til anden indkvartering, og der har ikke været nævneværdige problemer med hærværk siden.

 

Herudover har regionskommunen udlejet lokaler på Snorrebakken til brug for undervisning af voksne asylansøgere.

 

Udlændingestyrelsen ønsker fremover at leje Ravnsgade 1 og 5 i Aakirkeby – de tidligere rådhusbygninger – til fast indkvartering af 100-120 asylansøgere samt til brug for fælleslokaler og administration for Røde Kors. Udlændingestyrelsen afholder omkostninger til istandsættelse af bygningerne, så de egner sig til beboelse mv. Dette beløb forventes at udgøre 3-4 mio. kr. og vil afspejle sig i fastsættelse af markedslejen for bygningerne.

 

Det nuværende plangrundlag er ikke til hinder for, at bygningerne kan anvendes til asylcenter. Der skal dog indhentes byggetilladelse til ombygningen, og bygningerne skal godkendes af brandmyndigheden, inden de kan tages i brug.

 

Ravnsgade 1 anvendes pt. delvist af Ø-arkivet til opbevaring af fysiske dokumenter, og Ravnsgade 5 anvendes af Telefonstjernen og Datastuen. Der vil blive anvist nye lokaler til disse aktiviteter. Regionskommunen aftaler nærmere med Udlændingestyrelsen om flytning af Ø-arkivets dokumenter, og det foreslås, at Telefonstjernen og Datastuen flyttes til lokaler på Hans Rømer-skolen i Aakirkeby.

 

Beskæftigelse

I regionskommunen er der i forbindelse med asylcentret oprettet 6 ekstra stillinger i modtageklasserne i Nexø samt ½ stilling som sagsbehandler i Center for Børn og Familie.

 

Røde Kors har ansat ca. 10 medarbejdere til drift af asylcentret, og der er herudover 1 stilling ledig. Såfremt den fremtidige kapacitet fastsættes til 350 asylansøgere fordelt på to faste indkvarteringssteder, kan der blive tale om ansættelse af yderligere medarbejdere.

 

Svaneke Vandrehjem har haft 5 ekstra medarbejdere ansat i vinterperioden 2014/15, hvor der normalt er lukket.

 

Integration i lokalsamfundet

Tilbagemeldingen fra politi, hospital, indkvarteringssted og handelslivet er, at det overordnet set er forløbet tilfredsstillende.

 

Bornholms Politi oplyser, at det samlede kriminalitetsbillede på Bornholm ikke har været påvirket af oprettelsen af et asylcenter. Politiet har taget initiativ til at afholde såkaldte floor meetings med Røde Kors og asylansøgerne på Slottet, hvor emner om fx kulturforståelse og danske retsforhold tages op, således at asylansøgerne bliver gjort opmærksomme på, hvordan man gebærder sig i det danske samfund. Dette antages at være medvirkende til at holde eventuel kriminalitet og chikane på et minimum. Der er allokeret en fast betjent til at varetage samarbejdet med asylcentret og lave forebyggende politiarbejde i den forbindelse. Der har dog været sager betinget af enkeltindivider, som fortrinsvist har drejet sig om hærværk og berigelseskriminalitet, herunder falsk alarmering af brand. Sagerne er håndteret enkeltvis og i samarbejde med Røde Kors, således at de pågældende personer er søgt flyttet til andre centre.

 

Bornholms Hospital har oplevet asylcentret som en ekstra belastning, særligt i ydertimerne når Røde Kors ikke bemander kontoret på Slottet. Det har i nogen grad afhjulpet situationen, da Røde Kors fik oprettet sin sygeplejeklinik på Slottet, men der mangler kommunikation til asylansøgerne om, hvad man tager på hospitalet omkring, og hvad der kan vente til næste dag, når klinikken hos Røde Kors er åben. Det kan overvejes, om hospitalet kan have glæde af at deltage i politiet og Røde Kors’ floor meetings. Herudover har hospitalet ikke umiddelbart adgang til tolkebistand, hvilket har givet en del sproglige udfordringer. Der opfordres til, at Røde Kors bemander kontoret på Slottet mindst indtil kl. 24, hvor der i dag kun er personale til stede indtil kl. 16 på hverdage.

 

Svaneke Vandrehjem har været tilfredse med at varetage indkvarteringsopgaver vedrørende asylansøgerne. De er blevet taget godt imod i byen, og der har ikke været nogen episoder. Dette kan skyldes, at ejeren bor ved siden af vandrehjemmet og har mulighed for at have løbende opsyn, ligesom asylansøgerne nemt kan henvende sig ved eventuelle problemer. Det bemærkes, at det vil være at foretrække, hvis asylansøgerne selv kan lave mad, da det er vanskeligt at opfylde ønsker fra mange forskellige nationaliteter på en gang, ligesom asylansøgerne helst vil forvalte deres økonomi og madlavning selv. Vandrehjemmet har haft 5 ekstra ansatte til madlavning og opvask i vinterperioden, hvor vandrehjemmet normalt er lukket.

 

Rønne Handelsstandsforening oplyser, at der ikke har været nogen henvendelser til foreningen om problemer med asylansøgere. Eventuelle sager om berigelseskriminalitet mv. er håndteret direkte mellem de enkelte butiksejere og politiet. Handelsstandsforeningen repræsenterer ikke restauratørerne, men politiet har kvartalsvise møder med disse. Den generelle indstilling er, at asylansøgerne er meget velkomne.

 

Konklusion

Samlet set er det administrationens vurdering, at implementeringen af et asylcenter på Bornholm er forløbet tilfredsstillende, og at opdelingen af operatøropgaver mellem regionskommunen og Røde Kors fagligt og organisatorisk set fungerer udmærket.

 

Økonomisk forventes der et mindre overskud på driften for hele året, når alle udgifter og indtægter indregnes.

 

Beskæftigelsesmæssigt har asylcentret genereret ca. 23 ekstra arbejdspladser på Bornholm, hvoraf de 5 dog kun har haft karakter af sæsonarbejde over vinteren.

 

Lokalsamfundet har taget godt imod asylansøgerne og oplever dem overordnet set ikke som et problem. En del af de problemstillinger, som er fremhævet i sagsfremstillingen, vil kunne løses ved bedre kommunikation mellem regionskommunen, hospital, politi, Røde Kors og asylansøgerne samt ved en eventuel døgnbemanding af Slottet.

 

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender en forlængelse af operatørkontrakten med Udlændingestyrelsen samt lejeaftale vedrørende Slottet og lokaliteter i Aakirkeby indtil videre, således at der ikke skal ske fornyet politisk behandling af sagen hvert år. Sagen vil til enhver tid kunne tages op igen i kommunalbestyrelsen på begæring fra et medlem.

Økonomiske konsekvenser

I 2014 udgør de samlede udgifter til drift af asylcenteret 1,8 mio. kr. til opstart, dagtilbud, skole- og fritidstilbud, transport samt rådgivning og administration.

Samlet set har BRK modtaget indtægter fra Udlændingestyrelsen for 3,0 mio. til ovennævnte udgifter. Dagtilbud, skole- og fritidstilbud afregnes i henhold til satser fastsat i Finansloven 2014. I 2014 udgør satsen pr. helårsbarn i dagtilbud 31.944 kr., mens satsen pr. helårsbarn i skole- og fritidstilbud udgør 183.081 kr. I 2014 har BRK modtaget takstbetaling pr. barn for 5 måneder.

I legestuetilbuddet har der været passet 4 helårsbørn, i undervisningstilbuddet har 12 helårsbørn modtaget undervisning og i SFO og SFO klub tilbuddet har 11 helårsbørn været indskrevet.

I 2014 udgør nettooverskuddet dermed 1,2 mio. kr. på de opgaver, som BRK varetager for Udlændingestyrelsen i samarbejde med Røde Kors.

Der er ikke bogført udgifter vedr. sundhedsydelser i 2014.

Derudover er der indgået en erhvervslejekontrakt vedr. Slottet på 2 mio. kr. for perioden 5. august 2014 til 4. august 2015, hvoraf 0,7 mio. kr. er ført som nettoindtægt. Når dette medtages i det samlede regnskab for 2014 udgør det samlede overskud 1,9 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: 2014, beløb i hele kr.

2014

Udgifter

Indtægter

Netto

Opstart

514.632

-500.000

14.632

Planlægning, rådgivning og administration

58.879

-269.623

-210.745

Dagtilbud (Legestue)

132.099

-126.818

5.281

Skole- og fritidstilbud

948.350

-2.135.335

-1.186.984

Transport

104.225

82.065

186.290

I alt (excl. Drift af Slottet)

1.758.185

-2.949.711

-1.191.526

Drift af Slottet

-666.059

 

-666.059

I alt

1.092.126

-2.949.711

-1.857.585

 

 

I 2015 forventes udgifter for 2,5 mio. kr. og indtægter for 3,0 mio. kr. Samlet set et overskud på 0,5 mio. kr. jf. tabel 2. Overskuddet i 2015 forventes at blive mindre end i 2014 pga. justering af satserne på dagtilbud og skole- og fritidstilbuddene.

Der er kalkuleret med 4,18 helårsbørn i legestuetilbuddet henholdsvis 19 helårsbørn i skoletilbuddet og 12,11 helårsbørn i SFO. Samlet set givet det en forventet indtægt på 2,5 mio. kr.. Satserne er i Finansloven 2015 fastsat til 42.240 kr. pr. helårsbarn i dagtilbud henholdsvis 122.917 kr. pr. helårsbarn i skole- og fritidstilbud.

På administrationsområdet er der taget højde for behovet yderligere en ½ stilling til Børn og Ungeområdet som følge af øget sagsbehandling, som finansieres af det samlede overskud på driften.

På transportområdet der er i operatøraftalen med Udlændingestyrelsen afsat 0,8 mio. kr.. Der afregnes efter faktura, og det er forudsat, at udgifterne i 2015 vil svare til niveauet i 2014.

Der er ikke medtaget forventede udgifter til sundhedsydelser i 2015.

 

Når der tages højde for de forventede nettoindtægter for drift af Slottet på (antaget) 1,6 mio. kr. forventes et samlet overskud på 2,1 mio. kr. i 2015.

 

Tabel 2: Forventet 2015

2015 (januar - december)

Udgifter

Indtægter

Netto

Planlægning, rådgivning og administration

410.000

-300.000

110.000

Dagtilbud (Legestue)

152.867

-176.563

-23.696

Skole- og fritidstilbud

1.724.492

-2.335.423

-610.931

Transport

250.140

-250.140

0

I alt (excl. Drift af Slottet)

2.537.499

-3.062.126

-524.627

Drift af Slottet (antagelse)

-1.598.541

 

-1.598.541

I alt

938.958

-3.062.126

-2.123.168

 

 

Der er ikke taget højde for udlejning af lokaler på Snorrebakken til undervisning af asylansøgere i ovenstående opstilling. Der er aftalt en årlig leje på 300.000 kr. herfor. Fra dette beløb skal trækkes eventuelle driftsomkostninger.

 

Herudover vil der fremover være en lejeindtægt fra udlejning af Ravnsgade 1 og 5 i Aakirkeby, hvis dette godkendes af kommunalbestyrelsen. Lejen vil dog formentlig blive fastsat til et lavt beløb i de første år henset til Udlændingestyrelsens forventede investeringer i renovering af ejendommen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Operatørkontrakt 2015 BRK - med underskrift.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Status på rengøringskvaliteten efter overdragelse af rengøringsopgaven til Elite Miljø A/S

00.18.00I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget orienteres

Resumé

Elite Miljø A/S overtog rengøringsopgaven i Bornholms Regionskommune den 1. september 2014. For at give Elite Miljø A/S mulighed for at komme ind i opgaven, blev de første 2 måneder betragtet som introduktionsperiode.

Nu foreligger resultaterne fra 328 kontroller.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget, at orienteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget, den 17. marts 2015:

Taget til efterretning. Der ønskes en månedlig status frem til sommerferien.

Sagsfremstilling

Elite Miljø A/S overtog rengøringsopgaven den 1/9 2014. Der blev inden overtagelsen foretaget en uvildig kontrol af Dansk Servicerådgivning med henblik på at fastlægge rengøringsstandarden på overtagelsestidspunktet.

 

For at give Elite Miljø A/S mulighed for at komme ind i opgaven, blev de første 2 måneder betragtet som introduktionsperiode.

Herefter gennemføres kontroller af kommunens Controller alene, og der gennemføres tillige kontroller sammen med ledende personale fra Elite Miljø A/S.

 

Kommunens Controller har på nuværende tidspunkt gennemført 51 egen kontroller, og 277 kontroller er gennemført sammen med Elite Miljø A/S. Der har i perioden været 93 skriftlige klager over manglende rengøring. I et tilfælde er de samme mangler påpeget 13 gange uden at blive udbedret.

 

I 22 tilfælde siden 1/11 2014 er personale fra Elite Miljø A/S ikke mødt frem til den bestilte opgave. Det sker hovedsagligt, fordi der ikke sættes vikar på ved sygdom- eller ferieafløsning, selvom dette er beskrevet i kontrakten som et ufravigeligt krav. Ejendomsservices påtale af den manglende opgavevaretagelse medfører reduktion i prisen, men det begynder at gå ud over kvaliteten. Der begynder at vise sig en tendens, hvor rengøringsstandarden falder. Der er steder, hvor gulvene ikke er vasket i 6 uger, selvom kontrakten foreskriver 1 x ugentligt, og steder hvor børnene ikke vil gå på toiletter, fordi det er ”så klistret og lugter af urin”. Ejendomsservice har modtaget 2 skriftlige klager fra forældrebestyrelser, som er sendt videre til Elite Miljø A/S.

 

Der afholdes møder med Elite Miljø A/S regionsdirektør og distriktschef hver 2. måned med deltagelse af afdelingsleder for Ejendomsservice og centerchefen for Ejendomme og Drift, hvor disse problemstillinger bliver drøftet. Der er lydhørhed overfor kritikken, men Ejendomsservice erfarer dog ikke, at kritikken når længere ned i Elite Miljø A/S egen organisation, således at forholdene bringes i orden og i overensstemmelse med kontrakten.

 

Såfremt der foreligger svigt af grovere karakter eller ved tre påtaler af samme type svigt på den samme lokation i en løbende periode på 3 måneder, betragtes det som en misligholdelse.

 

Kontrakten kan ophæves af BRK, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra Elite Miljø´s side.

I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår udover ovenstående bl.a. ydelsens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse m.m.

 

I januar 2015 har BRK sendt 19 opkrævninger på bod, hvor der har været manglende fremmøde, svarende til 3.930,95 kr.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Affrapportering af status på salg af BRK´s enfamiliehuse

82.02.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

I forbindelse med den politiske godkendelse af ejendomsstrategien, blev det vedtaget at BRK’s enfamiliehuse skulle sælges i takt med, at disse bliver lejermæssigt forladt og ledige. Efterfølgende blev det desuden fra direktionens side besluttet at undersøge og prøve muligheden for et evt. samlet projektsalg af BRK’s enfamiliehuse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at afrapporteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Drift, ejendomsservice varetager opgaven med køb og salg af ejendomme i BRK. Der har i forbindelse med beslutningen om salg af BRK’s enfamiliehuse været undersøgt muligheden for et samlet projektsalg af hele porteføljen af enfamiliehuse til en mulig investor.

 

Direktionens indstilling om, at frasalg af enfamilieshuse, skal ske ved et samlet projektsalg af alle huse til en mulig investor er nu undersøgt og efterfølgende er beslutningen ændret til, at husene i stedet sælges løbende i takt med at de bliver ledige. Dette begrundes i, at der ved en forespørgsel hos alle øens ejendomsmæglere, kun var to ejendomsmæglere som reelt ønskede, at indgå i et samarbejde om opgaven. Generelt er anbefalingen fra mæglerne, at BRK bør sælge ejendommene efterhånden som de bliver forladt af de nuværende lejere.

 

Mæglernes generelle vurdering af et samlet salg, er at husene vil give et meget lavere nettoprovenu end hvis de sælges løbende. Mæglerne vurderer ligeledes, at et samlet salg af de ca. 23-25 ejendomme vil kunne give en salgspris på ca. mellem 5-6 mio som projektsalg, hvilket vurderes er en urealistisk lav pris i forhold ved et ”normalt” salg. Sælges ejendommene i stedet løbende og der f.eks. regnes med et gennemsnitssalg af de 23-25 ejendomme på bare 300.000 kr. (i alt ca. 7.5 mio.). Vil det alene give et merprovenu på mellem 1.5 – 2.5 mill. kroner.

 

Det videre salgsarbejde med BRK’s enfamiliehuse forsætter derfor som løbende salg i takt med at ejendommene bliver ledige, idet et salg af hver ejendom, når den er fri for lejemål, som nævnt giver BRK et væsentlig højere salgsprovenu.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

20

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Orientering givet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

21

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Paradisbakkeskolen, afd. Svaneke godkendt til salg.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af areal

 

Indkommet købstilbud afvises.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af areal

 

Grundareal, Havnevej 14, Tejn godkendt til salg.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: valg af tilbudsgivere

 

Fire tilbudsgivere valgt