Referat
Økonomi- og Planudvalget
21-04-2015 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af næstformand
  åbent 3 Delberetning for regnskabsåret 2014
  åbent 4 Godkendelse af anlægsregnskaber 2014
  åbent 5 Årsberetning og regnskab 2014
  åbent 6 Bevillingsmæssige omplacering, regnskabsår 2014
  åbent 7 Reduktion af lønfremskrivning i budget 2015
  åbent 8 Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2015
  åbent 9 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - Økonomi- og Planudvalgets eget område
  åbent 10 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
  åbent 11 Godkendelse af fjernvarmetakster 2015/16. Rønne Varme A/S
  åbent 12 Status over energirenovering af kommunens bygninger
  åbent 13 SwanVika, flexboliprojekt. Ansøgning vedrørende forsøgsordning for kyst- og Naturturisme
  åbent 14 Lokalplanforslag nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken
  åbent 15 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby
  åbent 16 Anlægsbevilling til Nexø Børnehus
  åbent 17 Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge
  åbent 18 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015
  åbent 19 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2015
  åbent 20 Ansøgning fra NIF Selskabslokaler om godkendelse af optalelse af lån
  åbent 21 Ansøgning om kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015-2020
  åbent 22 Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm
  åbent 23 Fortsat klimatilpasning i 2015 indenfor afsat rammebevilling fra 2014
  åbent 24 Revideret Udbuds- og Indkøbshåndbog
  åbent 25 Godkendelse af skema C - 17 nye boliger og serviceareal - Nørremøllecentret, Nexø
  åbent 26 Godkendelse af skema C - 60 nye boliger og serviceareal - Snorrebakken, Rønne
  åbent 27 Fundraising i Bornholms Regionskommune som følge af bugetforlig
  åbent 28 Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020
  åbent 29 Forberedelse af valg til Folketinget
  åbent 30 Orientering fra formanden
  åbent 31 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af næstformand

00.22.02A30-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

Steen Colberg Jensen er udtrådt af kommunalbestyrelsen pr. 1. april 2015, og der skal derfor vælges en ny næstformand i Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget vælger en ny næstformand.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Søren Schow er valgt.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af formanden og træffes ved flertalsafgørelse.

 

Steen Colberg Jensen, som var næstformand for udvalget, er udtrådt af kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. april 2015, hvorfor der skal vælges ny næstformand. Se i øvrigt kommunalbestyrelsens beslutning af 26. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Delberetning for regnskabsåret 2014

00.32.10K01-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 25, Delberetning for regnskabsåret 2014.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller,

at beretningen indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og revisionsregulativet for Bornholms Regionskommune afgives hermed beretning om revisionsarbejder vedrørende 2014 udført indtil 10. februar 2015.

Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om Regionskommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold m.v. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

BDO Kommunernes Revision har foretaget anmeldte og uanmeldte revisionsbesøg i løbet af 2014.

I forbindelse med revisionen skal det vurderes, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger, og den øvrige forvaltning af Regionskommunens anliggender, er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Om revisionens tilrettelæggelse og udførelse samt ledelsens og revisors opgaver og ansvar henvises i øvrigt til beretning om revisionsaftale (beretning nr. 22).

Revisionen i den anførte periode har omfattet de områder, der er omtalt i denne beretning.

Revisionen for regnskabsåret 2014 er først afsluttet, når årsregnskabet er revideret og der er afgivet revisionsberetning herom.

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til til-synsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2 i bilaget.

 

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Revisionen har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

• regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger

• der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser

• lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom

• der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler

• foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt.

 

Delberetning 2014 er tidligere fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Delberetning nr. 25, løbende revision 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af anlægsregnskaber 2014

00.32.04Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter     

 

Resumé

Anlægsregnskaber med bruttoudgifter over 2 mio. kr. skal godkendes af kommunalbestyrelsen. 

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Budget- og Regnskabssystem for kommuner skal der aflægges særskilte anlægsregnskaber såfremt bruttoudgifterne ved anlægsarbejdet beløber sig til 2 mio. kr. eller mere. Aflæggelsen skal foretages senest i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet for det år, hvori det pågældende anlægsarbejde er afsluttet.

 

I årsregnskabet for 2014 er der optrykt 12afsluttede anlægsregnskaber, som kræver særskilt godkendelse af kommunalbestyrelsen:

 

 

 

 

 

 

 

                                   Samlet bruttoudgift         Samlet nettoudgift          Nettobevilling

 

Bhs. Brandvæsen, bygn.    

ændringer i Rønne              kr.    2.952.753              kr.    2.952.753           kr.   3.018.800

 

Ombygning af krydset

ved Haslevej                     kr.    4.387.972              kr.    4.387.972           kr.   4.500.000

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2013                    kr.  11.884.418              kr.  11.884.418           kr.  11.900.000

 

Renovering af broer 2013    kr.    2.463.979              kr.    2.463.979           kr.   2.500.000

 

Belægningsvedlige-

holdelse 2014                    kr.  11.906.213              kr.  11.906.213           kr.  12.000.000

 

Forkastningsarbejder          kr.    9.239.339              kr.    5.303.635           kr.   9.239.339  på havnene                                                                                    -  *kr.   3.935.704                                                                                                     kr.   5.303.635

Ombyg. Klem. Plejehj.,

Aflastn.- og døgntilbud        kr.    5.038.862              kr.    5.038.862           kr.   4.946.000

 

Nexø – 17 boliger,

plejeboliger                       kr.  27.308.571              kr.  27.308.571           kr.  27.137.240

 

Rønne – 60 boliger,            kr.    4.663.480              kr.    2.263.480           kr.   4.447.720 etape 1, servicearealer                                                                                  -  *kr.   2.400.000

                                                                                                        kr.   2.047.720

 

Rønne – 60 boliger,

etape 1, plejeboliger           kr. 102.333.660              kr. 102.333.660           kr.  97.418.143

 

Ombygning af Sønderbo      kr.    3.382.353              kr.    3.382.353           kr.   3.348.630

 

Éngangsudg. ifm.

udfasning af 3 adm.bygn.    kr.    2.049.655              kr.    2.049.655           kr.   2.041.000              

 

*) De anførte beløb udgør tilskud til projektet.

 

Det skal bemærkes at bevillingerne er anført i det prisniveau, der var gældende, da anlægsbevillingerne blev givet.

Det enkelte projekts rådighedsbeløb er som hovedregel efterfølgende blevet indeksreguleret, hvilket bevirker, at et eventuelt merforbrug i forhold til rådighedsbeløbet er mindre end merforbruget i forhold til nettobevillingen.

 

De endelige anlægsregnskaber er optrykt i ”Regnskab 2014, specifikationer til årsberetningen”, som behandles under næste punkt ”Årsberetning og regnskab 2014”.

 

Økonomiske konsekvenser

Rønne 60 boliger, etape 1, servicearealer og plejeboliger, udviser et samlet merforbrug på kr. 5.131.277 (nettobevilling kr. 2.047.720 + kr. 97.418.143 minus nettoudgift kr. 2.263.480 og kr. 102.333.660).

På kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2013 blev der truffet en principbeslutning om en tillægsbevilling til projektet på 5,2 mio. kr.

Merforbruget er dermed godkendt politisk. 

 

Der er ikke bemærkninger til de øvrige regnskaber.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Årsberetning og regnskab 2014

00.32.10Ø00-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter 

Resumé

Årsberetning og regnskab 2014 for Bornholms Regionskommune fremlægges til politisk behandling

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at årsberetningen med tilhørende specifikationer og bemærkninger for 2014 fremsendes til revisionen

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Årsberetningen for regnskabsåret 2014 er udarbejdet.

Årsberetningen indeholder et forord, samt en økonomisk del indeholdende

·         Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

·         Balance

Begge med tilhørende noter.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i Budget- og Regnskabssystemet fastsat regler for, hvilke bilag, der skal udarbejdes. De autoriserede specifikationer er følgende:

·         Specifikationer til årsregnskabet

·         Regnskabsbemærkninger

 

De autoriserede specifikationer er optrykt særskilt.

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.
 

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (dvs. drift + anlæg) udviser et overskud på 30,4 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 19,2 mio. kr.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 86,6 mio. kr. mod det oprindelige budget på 41,1 mio. kr.

 

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 3,6 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 5,4 mio. kr.

 

Det samlede resultat

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviser et overskud på 33,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 13,8 mio. kr.

 

Likviditet

Afdrag på lån (29,1 mio. kr.) er 5,5 mio. kr. højere end forudsat i det oprindelige budget.

Øvrige balanceforskydninger afviger med 19,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og 38,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

 

Det samlede resultat af drift og anlæg med tillæg af træk på kreditter og lån minus afdrag på lån samt de øvrige balanceforskydninger medfører en forøgelse af kassen 77,8 mio. kr. imod en oprindelig budgetteret forøgelse af kassen på 4,4 mio. kr. og et træk i henhold til korrigeret budget på 25,9 mio. kr. 

 

Finansieringsoversigt:

(mio. kr.)

Regnskab

Oprindeligt budget

Korrigeret budget

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

116,9

21,8

9,2

Resultat af anlægsvirksomhed/jordforsyning

-86,6

-41,1

-100,7

Resultat af det skattefinansierede område

30,4

-19,2

-91,5

Drift

11,3

5,4

5,4

Anlæg

-7,7

0,0

-15,0

Resultat af det brugerfinansierede område

3,6

5,4

-9,6

Samlet resultat

33,9

-13,8

-101,0

Øvrige poster

 

 

 

Byggekreditter, pleje- og ældreboliger m.v.

-92,6

-88,0

-85,5

Optagelse af lån

125,1

109,2

185,6

Afdrag på lån

-29,1

-23,6

-27,5

Øvrige balanceforskydninger

40,5

20,6

2,5

Øvrige poster i alt

43,9

18,2

75,1

 

 

 

 

Kasseforskydning (+ = forøgelse)

77,8

4,4

-25,9

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Regnskabsbemærkninger (PDF)

2.
Specifikationer til regnskab 2014 (PDF)

3.
Regnskab 2014 - årsberetning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Bevillingsmæssige omplaceringer, regnskabsår 2014

00.30.18G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer af budgetbeløb mellem fagudvalgenes driftsbevillinger i regnskabsåret 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at de bevillingsmæssige omplaceringer godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I løbet af regnskabsåret 2014 er der flyttet en række budgetbeløb mellem driftsbevillingerne, såkaldte bevillingsmæssige omplaceringer.

Bevillingsniveauet var ved budgetvedtagelsen for 2014 fastsat på fagudvalgsniveau. Omplaceringer af budgetbeløb mellem udvalgene skal formelt godkendes af kommunalbestyrelsen, idet Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende disse bevillingsmæssige omplaceringer.

Denne sag samler op på de omplaceringer, der ikke tidligere er godkendt af kommunalbestyrelsen eller Økonomi- og Planudvalget i løbet af 2014.

 

Omplaceringerne er bl.a. udtryk for:

·         Udmøntning af puljer og rammebesparelser generelt

·         Ændringer som følge af flytning af opgaver og ændring af organisation, herunder også ændringer i forlængelse af konstitueringen efter kommunalvalget i november 2013

·         Flytninger af budgetbeløb i øvrigt

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. september 2014 et nyt bevillingsniveau, hvor fagudvalgenes budgetter er opdelt i et antal bevillinger. Denne ændring af bevillingsniveau kan teknisk først indlægges i økonomisystemet fra budget 2015.

Godkendelsen af omplaceringerne sker derfor på fagudvalgsniveau jf. ovenfor om bevillingsniveau ved budgetvedtagelsen. I praksis er ændringerne udmøntet på de enkelte centre (og nye bevillinger), idet omplaceringerne er summeret/specificeret på udvalgsniveau i bilaget.

Omplaceringerne er afstemt med den respektive bevillingsansvarlige/centerchefer.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om bevillingsmæssige omplaceringer, hvor budgetbeløbet flyttes fra én bevilling til en anden, er den samlede budgetvirkning neutral. Budgetvirkningen for de enkelte fagudvalg fremgår nedenfor.

 

Udvalg

Kroner

Børne- og Skoleudvalget

1.038.364

Social- og Sundhedsudvalget

-7.951.237

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19.592.340

Teknik- og Miljøudvalget

-76.632

Økonomi- og Planudvalget

-9.511.356

Fritids- og Kulturudvalget

-11.353.409

Økonomiudvalget - tværgående

8.261.930

Totalt

0

 

De bevillingsmæssige omplaceringer i 2014 er specificeret i bilag 1.

De væsentligste omplaceringer er ændring af opgavers placering på fagudvalg i forbindelse med den nye styrelsesvedtægt, omorganiseringen pr. 1. marts 2014 samt udmøntningen af tværgående besparelser fra Økonomiudvalget – tværgående til de øvrige udvalgsområder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Bevillingsmæssige omplaceringer 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Reduktion af lønfremskrivning i budget 2015

00.30.18P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som følge af den indgående overenskomst pr. 1. april 2015 bliver lønstigningerne i kommunerne lavere end forudsat ved vedtagelsen af budgettet for 2015. Lønbudgetterne i budget 2015 reduceres i overensstemmelse med den aftalte stigning.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at lønfremskrivning i budget 2015 reduceres fra 2,00 pct. til 1,38 pct., og

b) at der meddeles tillægsbevillinger til reduktion af budgetterne med i alt 7.459.237 kr. fordelt på bevillingerne som anført i økonomiafsnittet. Beløbet tilføres kassen.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er indgået en ny 3-årig overenskomst med virkning fra 1. april 2015 til 31. marts 2018. Overenskomsten giver en lavere lønstigning i de første år end forudsat ved budgetlægningen for 2015. Lønbudgetterne er på den baggrund højere end de burde være i henhold til stigningerne i den nye overenskomst.

KL har anbefalet, at kommunerne nedskriver lønbudgetterne med henvisning til den nye overenskomst. Det anbefales samtidig, at de frigivne midler ikke disponeres til andre formål før der er en afklaring af økonomiforhandlingerne med staten for 2016, da der tages højde for ændringer i pris- og lønudviklingen i økonomiaftalerne og sanktionslovgivningen om overholdelse af servicerammen.

 

I 2015 bliver der ifølge den nye overenskomst generelle lønstigninger pr. 1. april på 0,99 pct. og 0,64 pct. pr. 1. oktober, idet lønstigningen pr. 1. oktober indeholder et foreløbigt skøn over reguleringsordningen på 0,29 pct., som først opgøres endeligt i juni 2015.

Disse lønstigninger medfører en samlet lønfremskrivning 1,38 pct. fra 2014 til 2015. Ved budgetlægningen for 2015 blev lønbudgetterne fremskrevet med 2,00 pct. på baggrund af KL’s skøn over udviklingen i løn og priser. Dermed er lønbudgetterne i budget 2015 nu 0,62 pct. højere end den overenskomstmæssige stigning.

Økonomiske konsekvenser

Reduktionen af lønbudgetterne er beregnet til i alt 7.459.237 kr., som fordeler sig på bevillingerne således:

Udvalg / Bevilling

Beløb

Børne- og Skoleudvalget

-2.351.013

11 Dagpasning

-538.627

12 Børn og Familie

-436.884

13 Undervisning

-1.375.502

Fritids- og Kulturudvalget

-94.791

21 Kultur og Fritid

-37.157

22 Biblioteker

-57.634

Social- og Sundhedsudvalget

-3.336.117

31 Ældre

-1.773.816

32 Psykiatri og Handicap

-749.222

33 Sundhed

-813.079

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

-523.863

41 Uddannelse og Beskæftigelse

-498.772

42 Erhverv

-25.091

Teknik- og Miljøudvalget

-465.516

51 Beredskab

-13.565

52 Teknik og Miljø

-152.992

53 Veje, parker og anlæg

-25.299

55 Ejendomme og service

-151.176

57 Kollektiv trafik

-122.484

Økonomi og Planudvalget

-687.937

61 Økonomi og Personale

-494.470

62 Administration og IT

-156.325

64 Politikere

-37.142

I alt

-7.459.237

 

 

Reduktionen af lønbudgetterne i 2015 har ikke servicemæssige konsekvenser, idet der alene er tale om en teknisk tilpasning af lønbudgetterne til den faktiske lønfremskrivning.

Beløbet tilføres kassebeholdningen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Likviditetsoversigter pr. 31. marts 2015

00.32.18G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. marts 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo marts (47,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (134,4 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-30,4 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2014 til 31. marts 2015.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 47,8 mio. kr. er stort set uændret i forhold til 28. februar 2015. Der har været et lille fald, hvilket er lidt bedre end det der var forventet.

Som de sidste måneder har SKAT fra 2015 omlagt betalingsfristen for A-skatter fra den første i måneden efter lønudbetalingen til den sidste i måneden for lønudbetalingen. Den faktiske beholdning ultimo måneden er som følge heraf forringet ca. 35 mio. kr. 

KL er fortsat i dialog med SKAT og Moderniseringsstyrelsen om en nærmere afklaring af lovgrundlaget. Da renten på OBS-kontoen pt. er negativ mister kommunerne ikke renter ved overtræk på kontoen som følge af det tidligere træk.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 134,4 mio. kr. er nu over niveauet for den gennemsnitlige beholdning på samme tidspunkt sidste år, og vil fortsat være stigende et stykke ind i 2015.

Indfrielse af hovedparten af restgælden på Slottet i Rønne vil tidligst blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -30,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 (der er ingen indtil nu).

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 11,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Beholdninger pr. 31. marts 2015 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Budgetoverførsler fra 2014 til 2015 - Økonomi- og Planudvalgets eget område

00.30.10P19-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Økonomi- og Planudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 23,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at budgetoverførslerne for drift indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2014. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Økonomi- og Planudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 28,7 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Heraf overføres 23,0 mio. kr. til 2015.

 

Bevilling 61 Økonomi og Personale

Bevillingen viser et overskud på 6.229.000 kr., hvoraf 1.017.000 ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres 5.212.000 kr. til 2015, idet puljer, der skal balancere over årene, overføres fuldt ud.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2014 er der en forbedring af det forventede resultat på 4,1 mio. kr. Forbedringen skyldes dels, at udgiften til implementering af et nyt ledelsesinformationssystem først kommer i 2015, at der er større overskud på puljerne end forventet samt en forsigtig vurdering af udgifter og indtægter ved budgetopfølgningen.

 

Bevilling 62 Administration og IT

Bevillingen viser et overskud på 21.339.000 kr., hvoraf 17.260.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres 17.376.000 kr. til 2015, idet Sekretariatet har anmodet om at få overført en række opsparinger og reserverede beløb på IT-området fuldt ud. Dette er i overensstemmelse med praksis fra tidligere år.

 

I henhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2014 er der en forbedring af det forventede resultat på 4,4 mio. kr. Forbedringen skyldes dels udskydelse af udgifter til 2015 og dels, at arbejdet med digitaliseringstiltag på IT-området betyder at flere interne driftsprojekter er udskudt til 2015, herunder udbygning af trådløst net, omlægning af netværksinfrastruktur, udskiftning af arbejdspladser, arkivering og videokonference.

 

Bevilling 63 Folkemødet

Bevillingen viser et overskud på 8.000 kr., som overføres fuldt ud til 2015.

 

Bevilling 64 Politikere

Bevillingen viser et overskud på 1.152.000 kr., hvoraf 730.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på 5 pct. Der overføres 422.000 kr. svarende til 5 pct.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2014

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2015

Beløb der ikke overføres

61 Økonomi og Personale

2.777

7,9%

1.759

1.017

0

1.759

1.017

Barselsfond og sygdomspulje

442

442

0

0

442

0

Interne forsikringspuljer

3.011

3.011

0

0

3.011

0

62 Administration og IT

21.339

26,2%

4.079

17.260

13.296

17.376

3.963

63 Folkemødet

8

0,5%

8

0

0

8

0

64 Politikere

1.152

13,7%

422

730

0

422

730

Økonomi og Planudvalget

28.728

 

9.720

19.008

13.296

23.018

5.710

 

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 28.728.000 kr. fordelt med 9.720.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 19.008.000 kr. herudover. Det indstilles, at der overføres 23.018.000 kr. til 2015 på driften.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

00.30.10P19-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Genbevilling af budgetoverførsler fra 2014 til 2015 på driften i henhold til reglerne for budgetoverførsler samt genbevilling af mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke afsluttede anlægsarbejder i 2014 og lån, der ikke er optaget i 2014.

Der overføres 79,8 mio. kr. vedr. drift, 25,5 mio. kr. vedr. anlæg og -55,3 mio. kr. vedr. lån. Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 udgør i alt 50,0 mio. kr.

Indstilling og beslutning

 

Direktionen indstiller

a) at der meddeles tillægsbevilling på driften på 79.814.000 kr. i 2015 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 1, kolonne 6,

b) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 25.535.726 kr. i 2015 som anført i økonomiafsnittet og i bilag 2,

c) at der meddeles tillægsbevilling til rådighedsbeløb til optagelse af lån/udlån på -55.302.020 kr., og

d) at budgetoverførslerne på netto 50.047.706 kr. finansieres af de likvide midler.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Generelt

Fagudvalgene har behandlet budgetoverførslerne for såvel drift som anlæg på deres respektive områder. Udvalgenes behandling og indstilling fremgår af bilag 3, idet budgetoverførslerne er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse som indstillet.

 

Drift

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2014. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

Indstillingen til udvalgene har taget udgangspunkt i, at overskud op til 5 pct. overføres automatisk og at overskud ud over 5 pct. kan overføres for centrale områder efter konkret vurdering, samt at underskud ud over 2 pct. overføres med det fulde beløb.

Budgetoverførslerne ud over 5 pct. udgør i alt 22,6 mio. kr. som omfatter:

·         Disponerede men ikke udbetalte midler for de kulturelle råd samt tilskud der udbetales/efterreguleres i følgende regnskabsår under bevilling 21 Fritid og Kultur.

·         Overskud på flexpuljen under bevilling 41 Uddannelse og Beskæftigelse.

·         Disponerede men ikke udbetalte tilskudsmidler vedr. Vækstforum under bevilling 41 Erhverv.

·         Opsparede og reserverede beløb på IT-området under bevilling 62 Administration og IT.

Dette er i overensstemmelse med den praksis der blev anvendt ved budgetoverførslerne fra 2013 til 2014.

Derudover overføres underskud ud over -2 pct. på 0,1 mio. kr. på bevilling 51 Beredskab.

 

Anlæg

I henhold til gældende regler overføres mer-/mindreforbrug i forhold til de afsatte rådighedsbeløb for ikke-afsluttede anlægsarbejder til det efterfølgende regnskabsår.

Beløbene til overførsel er opgjort på baggrund af den afsluttede bogføring for 2014, idet rådighedsbeløbene for igangværende projekter er indeksreguleret i overensstemmelse med overførselsreglerne og sædvanlig praksis.

 

Optagelse af lån/udlån

Endnu ikke optagne lån og tilsagn om udlån overføres i overensstemmelse med sædvanlig praksis.

Optagelse af lån er begrænset af den låneramme kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen. Lånerammen kan først gøres endeligt op når regnskabet er afsluttet, idet rammen udgøres af afholdte udgifter til specifikke formål samt eventuelle dispensationer. Lån optages derfor normalt efter regnskabsårets afslutning, hvorved hele årets budgetterede låneoptagelse og eventuelle ikke hjemtagne lån fra tidligere år overføres.

Lån vedrørende anlægsprojekter, som finansieres ved byggekreditter, optages når anlægsarbejdet er afsluttet og byggekreditten indfries. Dette omfatter lån til plejeboliger og klimatilpasningsprojekter.

Kommunalbestyrelsen har den 26. marts godkendt optagelse af lån på i alt 23,87 mio. kr., som hjemtages i april måned 2015.

Økonomiske konsekvenser

Drift

Centrenes overskud på den overførbare ramme er opgjort til 88,9 mio. kr., fordelt med overskud på 90,5 mio. kr. og underskud på 1,6 mio. kr. opgjort for de enkelte bevillinger.

Den automatiske overførselsadgang udgør netto 57,4 mio. kr. og herudover anbefales det, at der yderligere overføres 22,4 mio. kr. jf. nedenfor, så den samlede overførsel udgør 79,8 mio. kr.

Overførslerne er opgjort på bevillinger og centre i bilag 1 og fordeler sig således på fagudvalgene:

1.000 kr.

Korrigeret resultat 2014

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2015

Beløb der ikke overføres

Børne- og Skoleudvalget

28.169

24.792

3.377

0

24.792

3.377

Fritids- og Kulturudvalget

2.985

1.824

1.162

1.162

2.985

0

Social- og Sundhedsudvalget

9.743

9.743

0

0

9.743

0

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16.132

7.994

8.138

8.138

16.132

0

Teknik- og Miljøudvalget

3.144

3.282

-138

-138

3.144

0

Økonomi og Planudvalget

28.728

9.720

19.008

13.297

23.017

5.710

 I alt

88.901

57.355

31.546

22.459

79.814

9.088

 

Anlæg

Budgetoverførslerne er opgjort til 25,5 mio. kr. og fordeler sig på udvalgene således, idet eventuelle tilskud og refusionerne vedrørende anlægsprojekterne er indregnet:

1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget

209

Fritids- og Kulturudvalget

553

Social- og Sundhedsudvalget

1.275

Teknik- og Miljøudvalget

43.273

Subtotal

45.311

Køb og salg af grunde og ejendomme (TMU)

-8.629

Udstykningsområder (TMU)

-11.146

 I alt

25.535

 

Budgetoverførslerne er specificeret på de enkelte anlægsprojekter i bilag 2.

 

Optagelse af lån/udlån

Der overføres budgetbeløb vedr. endnu ikke optagne lån og udlån på i alt 55,3 mio. kr.

Der overføres generel låneoptagelse samt lånefinansiering af projekter på kvalitetsfondsområderne på 25,8 mio. kr. Heraf er der hjemtaget lån på 14,9 mio. kr. i april 2015.

Generelle lån optages i henhold til budgetforudsætningerne, hvor der hvert år afsættes optagelse af lån på 10 mio. kr. som finansierer anlægsprojekter, som ikke er specifikt lånefinansieret. Efter hjemtagelsen af lån i april udestår der 1,2 mio. kr.

Projekter på kvalitetsfondsområderne omfatter børnehaverne i Aakirkeby, Nexø og Rønne, hvor lånene først kan hjemtages i takt med afholdelse af anlægsudgifterne. Efter hjemtagelsen af lån i april udestår der 9,7 mio. kr.

Der overføres låneoptagelse vedr. energirenovering i ESCO-projektet på 18,7 mio. kr., hvoraf der er hjemtaget 9,0 mio. kr. i april 2015.

Der overføres lån til finansiering af plejeboliger på 1,0 mio. kr. og lån til finansiering af klimatilpasningsprojekter i Rønne (Byåen og Teevandsbækken) på 10,8 mio. kr.

Endelig overføres der budget vedrørende tilskud til BO42 til renovering af boliger på Fabriksvej, idet kommunalbestyrelsen har givet tilsagn herom.

Budgetoverførslerne fremgår også af bilag 2.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Bilag 1 - Drift (PDF)

2.
Bilag 2 - Anlæg og lån (PDF)

3.
Dagsordner fra udvalg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Godkendelse af fjernvarmetakster 2015/16. Rønne Varme A/S

13.03.00S55-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Godkendelse af takster for Rønne Varme A/S for 2015/16.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at taksterne for 2015/16 godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Rønne Varme A/S har den 10. marts 2015 fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af taksterne for 2015/16. Budget og takster er godkendt af bestyrelsen for Rønne Varme A/S. Bornholms Regionskommune skal, i henhold til selskabets vedtægter, godkende taksterne.

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal ske nogen takstændringer i forhold til 2014/15.

Budgettet for 2015/16 viser et resultat i balance efter indregning af mulighed for at omkostningsføre hidtidige udgifter til geometrisk anlæg, såfremt det besluttes ikke at arbejde videre med projektet. Bornholms Varme forventer at have en overdækning på 2,5 mio. kr. primo regnskabsåret 2015/16, idet overdækningen ikke nedbringes yderligere med det fremsendte budget.

Langtidsbudgettet udviser en positiv likviditetsudvikling, idet afskrivninger og henlæggelser overstiger investeringer og afdrag på lån. Det er forudsat, at en investering i geometrisk anlæg finansieres gennem optagelse af lån.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det fremsendte materiale vurderes der ikke at være en umiddelbar risiko for, at Regionskommunens garantiforpligtelse udløses.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Status over energirenovering af kommunens bygninger

82.09.01G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

10

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenovering i kommunale bygninger, som blev kaldt ”Intern ESCO projekt”. Der præsenteres hermed en orientering omkring projektets status.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Taget til efterretning og videresendes til orientering.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunens interne ESCO projekt tog iflg. daværende lovgivning udgangspunkt i, at solcelleanlæg på sigt producerer EL som ren besparelse. Efter Folketingets energiforlig i november 2012 har lovgivningen, som omhandler netto-afregning af den producerede strøm, været under konstant revision i forhold til dens fortolkning.

Dette afstedkom en ny bekendtgørelse som trådte i kraft den 24. marts 2014, og som kom til at gælde alle solcelleanlæg, som var net-tilsluttet efter den 28. juni 2013.

(Kommunens opførte- og planlagte anlæg er alle med i den statslige pulje for fritagelse for kravet til selskabsdannelse, hvorfor økonomien i disse anlæg stadig er fornuftig.)

 

Af projektets oprindelige 30,2 millioner kr. var ca. 14,5 millioner (+ EU-tilskud på ca. 2,2 mio. kr.) afsat til solceller med en forventet tilbagebetalingstid på 7-8 år.

Status er, at kommunen har opført 9 anlæg, og yderligere 5 anlæg er under udarbejdelse. Som følge af den ændrede lovgivning er alle disse anlæg noget mindre end de oprindeligt var projekteret.

Selvom der er ændrede forbrugsmønstre på skolerne pga. af længere skoledage, og en del ventilationsanlæg er kommet i drift efter renovering, kan der alligevel genereres en målbar besparelse på knap 1,6 million kr. om året. Dette giver en tilbagebetalingstid på ca. 9 år – et godt stykke under de 10½ år, som var udgangspunktet i det oprindelige oplæg.

 

Projektgruppen har set på muligheden for at udskifte til LED-lys. Det har vist sig, at efter et udbud er priserne kommet så langt ned, at udskiftning af gamle belysninger er blevet en rigtig god forretning i forhold til tidligere. Typisk spares 40-50 % af energien, og tilbagebetalingstiden ved udskiftning er ofte nede på 5-7 år. For at belysningen skal kunne leve op til bygningsreglementet og arbejdstilsynets krav bliver tilbagebetalingen dog på mellem 7 til 9 år.

 

Der bliver i øjeblikket arbejdet med etablering af fjernaflæsning, da 40 % af kommunens bygninger står for 80 % af kommunens energiforbrug. Det nuværende system kan ikke håndtere automatiske aflæsninger, og fejlindtastninger accepteres af systemet som et forbrug. Et nyt system vil kunne give en alarm ved afvigelser fra normalforbruget, hvilket er nyttigt for at kunne reagere omgående. Erfaringer viser, at man kan spare 5-15 % af udgiften til EL, vand og varme ved daglig løbende kontrol af forbruget, hvilket vil give kommunen en årlig besparelse på mellem 1 - 2 millioner kr.

 

Med udgangspunkt i, at 40 % af kommunens bygninger står for 80 % af kommunens energiforbrug, foreslås det, at der igangsættes en energiscreening af klimaskærmen i de pågældende bygninger. Energiscreeningen kan finansieres af midler fra ESCO, som oprindeligt var tiltænkt solceller, og er nødvendig for at kunne foretage en mere målrettet indsats iht. ejendomsstrategien og nedbringelse af driftsudgifterne fremover. En højere tilbagebetalingstid må dog forventes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Ændrede fokusområder i ESCO (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  SwanVika, flexboligprojekt - Ansøgning vedrørende forsøgsordning for kyst- og naturturisme

04.14.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

7

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med aftalen om vækstplanen af juni 2014 for dansk turisme var der bred politisk enighed om at gennemføre en række initiativer for at fremme vækst og beskæftigelse i dansk turisme. I efteråret 2014 blev en række initiativer igangsat, herunder grundlaget for en forsøgsordning der muliggør, at op til 10 kommunale ansøgninger om turismeprojekter kan godkendes i 2015, selvom de fraviger gældende lovkrav til planlægning mv. indenfor bl.a. kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Peter Meyer, administrerende direktør i Carpe Diem Invest Gruppen, har i samråd med kommunen udarbejdet vedhæftede ansøgningsmateriale vedrørende en bebyggelse med 17 flexboliger i Svaneke by, nuværende benyttelse er Svaneke Familie Camping som han ejer, med sigte på at ansøge staten om at komme i betragtning i anden og sidste ansøgningsrunde. Afleveringsfrist er 1. maj.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at SwanVika projektet indstilles af Teknik & Miljø til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med sigte på, at Bornholm kommer i betragtning med et projekt i anden ansøgningsrunde.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

 

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 bød Destination Bornholm i samarbejde med BRK ind med mulige projekter, da forsøgsordningen blev kendt. Ultimo 2014 modtog kommunen projektet SwanVika, og projektet blev fundet interessant som muligt forsøgsprojekt fra Bornholm.

Der er i lovteksten til forsøgsordningen opstillet tre kriterier som projekterne til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme vil blive vurderet ud fra:

1.    Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister,

2.    etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i området, og

3.    projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet.

 

Der er redegjort nærmere for dette i vedhæftede ansøgningsskema.

 

Med Swanvika projektet ønskes rejst en generel debat om planlægning for nye flexboliger i byzone. Det er planlovens § 5b stk. 3 der ikke tillader planlægning for bl.a. flexboliger (der også kan anvendes som ferieboliger) i kystnærhedszonen. Af kommuneplanens turistpolitiske overvejelser fremgår blandt andet, at Bornholms Regionskommune ønsker at fremme udviklingen af nye attraktive overnatningssteder knyttet til besøgsområder. Svaneke indgår i udpegningen.

Bornholms Regionskommune ser en mulighed for, at et øget antal nye attraktive flexboliger kan medvirke til at forbedre mulighederne for bosætning samtidigt med at det kan øge lokalområdet Svanekes turismepotentiale.

Projektet er som ansøgningsprojekt utraditionelt til forsøgsordningen, idet turismebranchen primært har ønsket at kunne tage nye arealer i brug i kystnærhedszonen. Ved at rejse debat om, hvilke redskaber kommunerne har for at planlægge for bl.a. flexboliger i byområder der oplever befolkningstilbagegang og/eller stagnation samt nedlæggelse af erhverv med deraf følgende arealer der skal finde ny anvendelse, ønskes afklaring af hvorvidt flexbolig konceptet i videre omfang end i dag fremadrettet vil kunne indgå i kommunernes planer for udvikling af  turismen.

I kommuneplan 2013 er projektarealet udlagt til rekreativt område: campingplads. Pladsen har i mange år været for nedadgående mht. kvalitet, og det er ikke vurderet rentabelt at investere i den nuværende plads bl.a. på grund af størrelsen. 

Investors første skitseforslag, udarbejdet af arkitekt Kim Utzon, indeholdt 17 boligenheder samt en fællesbygning på egen grund. I drøftelserne med Teknik & Miljø er muliggjort en landskabelig tilpasning, så det foran-omliggende åbne fredede klippelandskab, ejet af kommunen, visuelt trækkes med ind på grunden mellem bebyggelsen, der er samlet i to klynger. Det oprindelige fælleshus er i det justerede forslag, der ansøges om, erstattet af en mindre bygning på klipperne helt kystnært med badefaciliteter, for lokale og turister (fx på klubbasis). Landskabstilpasning og badehus skønnes at styrke projektets naturnære profil såvel på investors grund som mht. de faciliteter der foreslås. Badefaciliteter på kommunens fredede areal er kun muligt at foreslå, da det konkret i fredningen er nævnt at det tidligere badehus kan ombyttes. Badefaciliteten kan kun gennemføres hvis projektet vælges til forsøgsordningen, da det vil kræve dispensationer fra planloven. Fredningsnævnet skal desuden godkende en eventuel bygning. 

En arbejdsgruppe bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager gennemførelsen af forsøgsordningen. Ansøgninger vil blive behandlet og vurderet af arbejdsgruppen og forelagt regeringen, inden miljøministeren meddeler tilladelse efter den nye forsøgshjemmel. Af forsøgsordningen fremgår at projekter der sendes til bedømmelse skal være godkendt af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bemærk at opførelse og drift af en eventuel badefacilitet på kommunens ejendom er aftalt skal ske uden byrde økonomisk for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Prospekt 2_skitseprojekt_Kim Utzon_SwanVika (PDF)

2.
Prospekt1_SwanVika_Projektidé (PPTX)

3.
Udkast ansøgning til forsøgsordningen (PDF)

4.
Dokumentation for ansøgningsaftale (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Lokalplanforslag nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken og kommuneplantillæg nr. 021.

01.02.05P16-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

8

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. oktober 2013 at udarbejde et forslag til lokalplan- og kommuneplantillæg, der kan muliggøre en udvikling af et område i Sømarken i Pedersker fra offentligt friareal til sommerhusbebyggelse.

Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for et sommerhusområde i Sømarken. 

 

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller,

at lokalplanforslag nr. 079 og kommuneplantillæg nr. 021 vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af lokalplan nr. 3 for sommerhusområderne Vestre Sømarken, Østre Sømarken og Strandmarken. Arealet er beliggende i lokalplanens delområde 2, i et område udlagt til offentlige formål som friareal, herunder boldbane for Pedersker IF. Friarealet har en størrelse på ca. 3 ha. Alle idrætsaktiviteter er nu ophørt i området.

Selvom området ligger i sommerhuszonen, er det i kommuneplanen udlagt til rekreative formål/idrætsanlæg. En anvendelse af området til sommerhusbebyggelse er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Der har forud været indkaldt ideer og forslag fra offentligheden vedrørende områdets fremtidige anvendelse. Der kom i den forbindelse forslag fra 3 grundejerforeninger i området og en enkelt sommerhusejer. Forslagsstillerne anbefaler primært, at området fortsat bør anvendes som rekreativt friareal til boldspil m.m. Alternativt foreslås, at kun det areal som var benyttet som fodboldbane langs Baunevej udstykkes, mens arealet Bonaveddevejen fortsat anvendes som rekreativt friareal.

I lokalplanforslaget er begge de tidligere boldbaner udlagt til sommerhusudstykning. Af rekreative tiltag i lokalplanforslaget er der er udlagt en gennemgående sti fra Lyngvejen til skovarealet ved Baunevej, som også forbinder 2 søer med omgivne friarealer, herunder ca. ½ ha. fredskov i området. Søerne er udlagt i forbindelse med klimatilpasning, så overfladevand forsinkes i lokalområdet. Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Lokalplanforslag nr. 079 (PDF)

2.
Miljøscreeningsskema (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby

82.06.00P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

8

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

15

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med etableringen af en ny daginstitution i Aakirkeby, har der efter byggeriets igangsættelse vist sig merudgifter for i alt 838.000 kr.

Der søges på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Forhøjelsen foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 838.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.838.000 kr.

b) at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 838.000 kr., som finansieres af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Indstillingen anbefales. Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke. idet de ønsker, at den ekstra udgift skal finansiering af det ansvarlige udvalg. 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte den 25. april 2013 en samlet anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

 

Der har i forbindelse med byggeriet i 2014 vist sig merudgifter til nedgravning af fjernvarme, etablering af fibernet, kloakarbejder og elforbrug.

Yderligere har det primo 2015 været nødvendigt at etablere ekstra dræn på grunden.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede merudgifter udgør:

Fjernvarme, fibernet, kloakarbejder mm.

624.000 kr.

Ekstra dræn

214.000 kr.

Merudgifter i alt

838.000 kr.

 

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 838.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 15.838.000 kr.

De samlede merudgifter foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag for Børne- og Skoleudvalget, idet merforbruget foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte driftsoverskud.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til Nexø Børnehus

02.00.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

3

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljø indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 en finansieringsplan for etablering af nyt børnehus i Nexø på i alt 18,2 mio. kr. Samtidig blev der givet en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til rådgivningsydelser. Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillingen til gennemførelse af byggeriet, idet der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

at anlægsbevillingen til Nexø Børnehus på 1.872.000 kr. forhøjes med 16.738.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 18.610.00 kr. Anlægsbevillingen svarer herefter til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I september måned 2014 blev der afholdt licitation vedrørende byggeriet og der blev efterfølgende indgået entreprisekontrakter. Licitationsresultatet danner grundlag for denne tilpasning af projektets økonomi.

På baggrund af licitationens resultat mv. har rådgiver udarbejdet et anlægsbudget for byggeriet på 18.610.000 kr., se vedlagte bilag.

Byggeriet er påbegyndt i marts 2015 og byggeriets aflevering forventes til november 2015.

Økonomiske konsekvenser

Den 28. november 2013 blev finansieringsplan for etablering af et nyt børnehus i Nexø godkendt i kommunalbestyrelsen:

 

 

Der blev således i budget 2013 afsat et rådighedsbeløb på i alt 18.242.157 kr. til projektet.

Dette beløb er efterfølgende blevet fremskrevet i forbindelse med budgetoverførsel til 2014 og 2015 og udgør nu 18.610.016 kr.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. november 2013 en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

 

Der søges i denne sag om at denne anlægsbevilling forhøjes med 16.738.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 18.610.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge

15.40.10G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

4

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

17

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. februar 2015 at Bornholms Regionskommune accepterer den af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvote på 144 flygtninge.

Kvoten er fastsat ud fra et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne. Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Antallet af flygtninge for Bornholms Regionskommune er i den forbindelse hævet fra 58 til 144 til modtagelse i 2015. Ud over dette antal vil der være flygtninge, som vil have mulighed for at søge familiesammenføring, hvilket kan betyde at det samlede antal nye flygtninge der skal modtages og boligplaceres kan forventes at være betydeligt flere i 2015.

Der søges derfor om frigivelse af de særlige midler kommunen tilføres som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge, og at midlerne anvendes til ombygning af 2 tidligere børnehaver i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a) at to tidligere daginstitutioner ombygges til midlertidige boliger for flygtninge, og

b) at udgiften finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8.april 2015:

Anbefales.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver      

     beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.070.000 kr., finansieret af driftsbudgettet under  

     bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse hvor det ekstraordinære investeringstilskud til   

     kvoteflygtninge forventes at indgå

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. april 2015:

Anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.
Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog den 4. februar 2014 til efterretning, at Bornholms Regionskommune har modtaget og vil modtage langt flere flygtninge i 2014/2015 end forventet.

Udvalget blev derudover orienteret om, at Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse ville forelægge en ny sag for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om boligplacering, herunder vedr. temaet om boliger til flygtninge i fraflyttede børnehaver, ud fra de aktuelle udfordringer der er med at boligplacere nye flygtninge og familiesammenførte.

 

Udfordringen vedr. flygtninge og familiesammenførte, er landsdækkende – og på den baggrund er der den 8. januar 2015 aftalt en ’Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet’ om forskellige præciseringer og nyt tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge kommunen modtager.

 

Aktuel status:
Kommunens integrationsgruppe har generelt svært ved at imødekomme den stadig større efterspørgsel på billige og passende lejeboliger både via den kommunale boliganvisning, almennyttige boliger samt private lejeboliger.

Ventetiden på boliger er derfor stigende, og midlertidige boliger som pensionat-indkvartering må ind i mellem tages i brug. Dette er en udfordring ikke bare for de modtagne nye flygtninge, men får i høj grad også indflydelse for andre i målgruppen for kommunal boliganvisning, da markedet hurtigere bliver mættet.

 

Kommunekvoten

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. Oversigt over forøgelse fremgår af nedenstående tabel:

 

Kommune kvote Årstal

Antal

2015(Gl.)

58

2015(Ny)

144

 

Udover ovennævnte tal modtages familiesammenføringer til flygtninge. Der forventes i 2015 et større antal familiesammenføringer, idet de visiterede syrere har kone og op til flere børn, der forventes at tilflytte kommunen i løbet 2015, når familiesammenføring bevilges. Der er dog aktuelt ved at blive indført nye krav i lovgivningen, som kan udsætte tidspunktet for familiesammenføring).


Udfordringer for Bornholms Regionskommune i forhold til boligplacering

For en optimal integration er det ønskeligt at flygtningene boligplaceres geografisk ligeligt i Bornholms Regionskommune. Udfordringen her er dels at de lovpligtige aktiviteter som modtageklasse, beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse ligger i Nexø eller Rønne. Ind til nu har det været muligt, at finde egnede boliger, men er ved det stigende antal flygtninge blevet vanskeligere, specielt fordi der er behov for mange midlertidige boliger til enlige, idet der først kan endelig boligplaceres, når familiesammenføring har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

Det er på denne baggrund at der nu ansøges om at indrette 2 tidligere børneinstitutioner beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for enlige flygtninge. Skønnede priser af Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift udgør 1.070.000 kr.

Kommunen er allerede i gang med at indrette Center for Psykiatri og Handicaps tidligere A-hus i Dampmøllegade i Rønne til midlertidig bolig for flygtninge, idet dette kan finde sted for et begrænset beløb (tidligere et almindelig beboelse), og derfor kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift skønner udgiften til 115.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, som forventes at indgå i driftsbudgettet under bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet udgiften til ombygning af bygningerne foreslås finansieret af driftsbudgettet under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015

05.01.12S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. januar 2015 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 500.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master og nye master i nødvendigt omfang i forbindelse med Østkrafts kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg i området Aarsdale og Svaneke.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2015

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

I 2015 udfører Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg. Berørte områder er Aarsdale (I Bakkerne og Gaden) og Svaneke ( Reberbanevej, Dyrlæge Jürgensgade og Albret Wolfsensgade ) ca. 2.000 meter. For af sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet. Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, inkl. medtagelsesbidrag, montage af kabel i de master som kan genbruges samt opsætning af nye master i nødvendigt omfang. Østkrafts kabelarbejde sker samtidig med etablering af fjernvarmeanlæg i byerne.

Arbejdet udføres under Østkrafts entreprise.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900 kr., hvoraf der allerede er disponeret 16.139.972 kr.

Centeret for Ejendomme og Drift – Vej, Park og anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til kabellægning af gadebelysning 2015 vil beløbe sig til 500.000 kr.

Udgiften til kabellægning af gadebelysning, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2015

05.03.06S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. januar 2015 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 1.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2015. Renoveringsbehovet i 2015 er dog på 2.500.000 kr. Den øgede finansiering vil kunne afholdes over den disponible anlægspulje vedr. vejanlæg, efter ændret finansiering af Oplevelsesstien.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2015 på 2.500.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2015

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i perioden 2013 – 2016 samt et notat vedrørende anbefalede renoveringsarbejder i 2015.

Renoveringen omfatter i 2015 følgende bygværker:

·         Bro nr. 2025 - Sursænkevej, renovering og forstærkning

·         Bro nr. 1539 - Almindingsvej, strømpeforing / udskiftning af rør

·         Bro nr. 3051 - Sprøjtevej, retablering af skråninger, understøbning af fund.

·         Bro nr. 1511 – Stavsdalvej, strømpeforing samt betonrep. Frontvægge

·         Bro nr. 2508 – Kirkevej, Vestermarie, udskiftning af rør Ø 600

·         Bro nr. 3512 – Flæskedalsvej, udskiftning af rør Ø 600

 

Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på bygværker, der senere vil skulle istandsættes:

·         Bro nr. 3021 – Hjortevej, dispositionsforslag

·         Bro nr. 1071 – Sdr. landevej / Hundsemyrevej, bæreevneberegninger

·         Bro nr. 1026 – Melstedvej, bæreevneberegninger

·         Bro nr. 1018 – Haslevej, bæreevneberegninger

 

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900 kr., hvoraf der allerede er disponeret 16.139.972 kr.

Centeret for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2015 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, blev der den 5. januar 2015 besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne, hvoraf:

1.500.000kr. blev prioriteret til renovering af broer og bygværker og 4.139.972 kr. blev prioriteret til delvis finansiering af Oplevelsesstien (2.000.000 kr. mindre end anført i dagsordenspunktet).

Udgiften til renovering af broer og bygværker, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg, hvoraf 1.500.000 kr. allerede er prioriteret og 1.000.000kr. foreslås finansieret som en del af de 2.000.000 kr. som ikke blev afsat til Oplevelsesstien.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Anbefalede Broarbejder 2015 (PDF)

2.
Anbefalede broarbejder 2013-2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Ansøgning fra NIF Selskabslokaler om godkendelse af optagelse af lån

20.13.00A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Nyker Idræts Forening (NIF) Selskabslokaler ansøger om godkendelse af optagelse af et
20-årigt kreditforeningslån på 600.000 kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at udvalget drøfter, om det kan godkendes, at NIF Selskabslokaler optager et 20-årigt lån på 600.000 kr.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

NIF Selskabslokaler købte i 1988 selskabslokalerne, beliggende Nyker Hovedgade 7, af Hasle kommune. Af skødet fremgår, at køber kun kan videresælge ejendommen til Hasle kommune, nu Bornholms Regionskommune, til kr. 1,- + restgæld på optagne lån, hvilket blev tinglyst servitutstiftende på ejendommen den 12/1 1989 i form af en deklaration.

Den 4/2 2003 tinglystes en allonge til deklarationen med det formål, at ejendommen ikke kan pantsættes uden samtykke fra Hasle kommune/Bornholms Regionskommune.

NIF Selskabslokaler ønsker nu at optage et lån til et nyt tag, nye toiletter, opsætning af solceller samt renoveringsarbejde.

I henhold til ovennævnte allonge ansøges der derfor om regionskommunens godkendelse af optagelse af et lån på 600.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen oplyser, at lånet forventes afdraget inden for foreningens driftsramme. Med opsætning af solceller forventes en besparelse på elforbruget. Foreningen oplyser, at den samlede ydelse på lånet er ca. 40.000 kr. årligt, og at energibesparelsen er ca. 20.000 kr.

I 2013 havde NIF Selskabslokaler en omsætning på 457.374 kr. og inden for denne omsætning skal finansieringen af restudgiften tilvejebringes ved øget udlejning eller yderligere reduktion af udgifter udover den forventede energibesparelse.

Udover disse tilpasninger er driftstilskuddet fra Bornholms Regionskommune nedsat med 40.800 kr. fra 1. januar 2016. (2013 tal)

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Ansøgning om kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015-2020

04.21.00Ø39-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

7

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

21

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Lokal aktionsgruppe på Bornholm (LAG-Bornholm) ansøger om 200.000 kr. til kommunal medfinansiering af tilskud til LAG-Bornholm i perioden 2015–2020. Driften af LAG-Bornholm er baseret på flerårige bevillinger fra EU, stat (Natur og Erhvervs-styrelsen) og indtil nu Bornholms Regionskommune.

LAG-Bornholm er formelt blevet godkendt som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020. (se bilag - skrivelse fra MBBL dateret 4. dec. 2014)

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at ansøgningen fra LAG-Bornholm drøftes

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Ansøgningen oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget for dets vurdering om der i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skal afsættes midler til medfinansiering af tilskud, 124.567,00 kr. pr. år til LAG-Bornholm for perioden 2015 - 2019

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om anvendelse af overførte midler til løbende drift afvises.

Sagsfremstilling

I den tidligere periode 2007-2013 har LAG-Bornholm indstillet ca. 100 projekter til støtte fra EU’s Landdistriktsfond og ca. 30 projekter til støtte fra EU’s Fiskerifond. Projekterne har en samlet investeringsramme på ca.100 mio. kr., hvoraf de 28 mio. kr. er finansieret gennem tilsagn fra EU og staten. Herudover har LAG-Bornholm indstillet yderligere ca. 30 mio. kr. i støtte til projekter på Bornholm, medfinansieret af den statslige landdistriktspulje (ca. 5 mio. kr.) samt, i samarbejde med Bornholms Vækstforum, støtte fra den særlige Grøn Vækst pulje (ca. 25 mio. kr.) til fire offentlige projekter, der er medfinansieret af EU’s Landdistriktsfond (Grøn ring omkring Rønne, Madkulturhuset, Info-tavler og Oplevelses-cykelsti Døndalen-Gudhjem).

Driften af LAG-Bornholm er baseret på flerårige bevillinger fra EU, stat (Natur og Erhvervs-styrelsen) og indtil nu Bornholms Regionskommune.

LAG-Bornholm er netop formelt blevet godkendt som tilskudsberettiget lokal aktionsgruppe under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020. (se bilag - skrivelse fra MBBL dateret 4. dec. 2014)

 

Godkendelsen sker efter lignende model som den foregående periode 2007-2013, og betyder at Bornholm kan se frem til at modtage et årligt bidrag fra EU og den danske stat i størrelsesorden knap 1,9 mio. kr. (I den foregående periode var det tilsvarende beløb på ca. 2,1 mio. kr.).

 

Det er netop blevet bekræftet marts 2015, at Bornholm også er blevet godkendt som en såkaldt Fiskeri-LAG. MBBL har afsat 16 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 under Fiskeriprogrammet. Forventningen til fordelingen er at det vil ske efter nogenlunde samme fordelingsnøgle som under Landdistriktsprogrammet, hvilket betyder at Bornholm vil kunne forvente et bidrag i størrelsesorden 0,9 mio. kr. årligt.

 

De lokale aktionsgrupper under EU’s Landdistrikts-og fiskeriforordninger arbejder med udgangspunkt i den såkaldte LEADER-metode, med fokus på en udvikling baseret på lokale ressourcer, innovation, netværk og samarbejde på tværs af sektorer, tværregionalt og internationalt – samt en bottom-up (græsrods-) tilgang.

 

Til administration af de 2 ordninger er det tilladt at anvende op til 20 % af den tildelte ramme til sekretariatsdrift, hvilket betyder, at der maximalt kan regnes med ca. 560.000 kr. til sekretariatsdrift.

 

MBBL forventer at alle LAG-sekretariater er fuldtidsbemandede og at man indgår i et netværk af koordinatorer regionalt og på landsplan. Det forventes ligeledes at sekretariatsfunktionen ikke blot er en administrativ funktion, men i mindst lige så høj grad er en funktion der agerer proaktivt opsøgende og udviklende med øje for langt flere finansieringsmuligheder end lige LAG-midlerne. En rolle som LAG-Bornholm i alle årene med rimelig succes har arbejdet ud fra.

 

Bornholm har i forhold til Lokale aktionsgrupper under såvel Landdistrikts- som Fiskeriprogrammet en meget stor fordel af at være én enhed. Dvs. én kommune, ét vækstforum og én LAG. Det giver rige muligheder for synergi og samarbejde, samt ikke mindst tæt koordinering. Resultatet af dette samarbejde har været ganske synligt under den netop afsluttede periode, hvor en lang række samfinansierede projekter har set dagens lys. (For blot at nævne nogle få: En række af projekterne under ”Mulighedernes Land”, Områdefornyelsesprojekterne i Sandvig, Hasle og Snogebæk, udvikling af ACAB og Regional Madkultur/Gourmet Bornholm, Madkulturhuset ved Melsted gård, Den Grønne Ring omkring Rønne, Økologi og lokale fødevarer i øens off. institutioner, osv.)

 

LAG-Bornholm har indsendt en ny udviklingsstrategi der ligeledes er tænkt ind i et tæt samarbejde med såvel BRK og Bornholms Vækstforum, og med et fokus på emner der matcher såvel en aktuel politisk dagsorden vedr. Bright Green Island/Grøn og bæredygtig ø, samt indsatser med fokus der matcher øens nye erhvervsudviklingsstrategi med temaer som Bioøkonomi (fødevarer, biomasse, ressourceforvaltning) og Oplevelsesøkonomi (Outdoor, kunsthåndværk, turisme mv.). Endvidere forventes ca. 1/3 af rammen at blive anvendt til såkaldte livskvalitetsprojekter hvor fokus er en styrkelse af fællesskabet via styrkelse af vores kultur, identitet og sociale mødesteder.

 

Det er på denne baggrund at foreningen LAG Bornholm søger om kr. 200.000 til medfinansiering af sekretariatsdriften. Budget fremgår under økonomi. Der er fremsat et alternativ budget pr. 24. marts 2015, som er reguleret til at det ansøgte beløb nu udgør kr. 124.567

Økonomiske konsekvenser

Der er opstillet et alternativ budget pr. 24. marts 2015 hvor det samlede budget er på 679.422 kr., hvor af Landdistriktsprogrammet bidrager med kr. 354.855, Fiskeriudviklingsprogrammet med kr. 200.000 og den resterende del på 124.567 kr. ansøges medfinansieret af Bornholms Regionskommune.

Den kommunale erhvervsfremmepulje har hidtil medfinansieret driften af LAG-Bornholm med årligt 200.000 kr., dog reduceret til 145.000 i 2014.

I forbindelse med denne beslutning om støtte i 2014, fremgik følgende af sagsfremstillingen:

”Beslutter kommunalbestyrelsen at imødekomme ansøgningen, bør det bemærkes at der ikke fra 2015 vil være frie midler til at kunne medfinansiere driften af en kommende LAG-Bornholm, som må forventes at være mindst som for indeværende programperiode på 200.000 kr. årligt.”

En saldokontrol den 26. marts 2015 viser, at der ingen frie midler er i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje til at imødekomme det ansøgte beløb.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
MBBL - tilsagnsbrev for 2014 og 2015 modtaget pr. 4. dec. 2014 (PDF)

2.
BRK - ansøgning - bidrag til sekretariatet 2015-2020 (DOCX)

3.
Udpegning FLAG 2014-2020 (PDF)

4.
FLAG (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Henvendelse fra OCB - Offshore Center Bornholm

24.10.05G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

08-04-2015

9

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

22

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget en henvendelse fra OCB – Offshore Center Bornholm om deltagelse i netværk gennem et medlemskab.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at

·         Bornholms Regionskommune ikke søger medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm, men at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kontakter Offshore Center Bornholm med forslag om fortsat kontakt og dialog.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8. april 2015:

Henvendelsen oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget for dets vurdering om der i budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skal afsættes midler, 30.000 kr. pr. år til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm. Såfremt Økonomi- og Planudvalget godkender at der afsættes midler til medlemskab af netværket omkring Offshore Center Bornholm anbefaler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at Bornholms Regionskommune betinger sig indflydelse, evt. en bestyrelsespost i netværket omkring Offshore Center Bornholm

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets anmodning om anvendelse af overførte midler til løbende drift afvises.

Sagsfremstilling

 

OCB – Offshore Center Bornholm arbejder på at danne og udvikle et maritimt netværk med base i Rønne Havn. Netværket skal stå for at udvikle de maritime/offshore ydelser øen kan tilbyde, der både kan udmønte sig i arbejde både på og uden for øen. Alt i alt skal netværket kunne markedsføre sig og derigennem skabe arbejdspladser på Bornholm. Vel at mærke i en kategori der kræver veluddannede medarbejdere.

 

OCB har som mål, at netværket skal bidrage til at udvikle øen og vi har en forventning om, at kunne tiltrække vindmølleprojekter til øen, der vil kunne skabe et anseeligt antal arbejdspladser til øen bedste.

 

OCB har 10 medlemmer i netværket og er fortsat i gang med at udvide medlemskredsen, således at der kan opnås en så bred fundering så muligt.

 

 

 

 

 

Medlemmer i OC Bornholm er på nuværende tidspunkt:

 

Rønne Havn

Bech-Hansen & Studsgaard

Sydhavnens Motorværksted

Bornholms Elektromotor

Bornfrost

Færgen

Østkraft

Bornholms Lufthavn

Knudsker El

Rønne Revision

 

 

For at netværket fortsat skal vokse og have succes, ønsker OCB så bred en opbakning fra øen så muligt, derfor også denne henvendelse til Bornholms Regionskommune. OCB håber derfor på, at Bornholms Regionskommune vil deltage i netværket igennem et medlemskab. Et medlemskab fra Bornholms Regionskommune vil være med til at vise opbakningen til projektet, således at OCB kan signalere på relevante messer, at alle væsentlige parter på øen støtter op om det positive lokale tiltag og derigennem også en økonomisk støtte til en fremtidig investering.

 

Hvert medlem betaler et årligt medlemskab, hvor medlemskabet for et almindeligt medlem er 30.000 kr., dog betaler flere selskaber i opstartsfasen ekstra for at skabe mere fremdrift i netværket.

 

OCB håber at Bornholms Regionskommune vil støtte op om denne fremdrift og støtte op med et større beløb.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til et medlemskab af Offshore Center Bornholm skulle dækkes af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje. Denne pulje viser et minus for budget 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8. april 2015

1.
Brochure info fra OCB (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Fortsat klimatilpasning i 2015 indenfor afsat rammebevilling fra 2014

01.11.28P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-03-2015

4

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

16

 

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I september 2013 besluttede kommunalbestyrelsen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skulle ansøges om en bevilling på 15 mio. kr. til to alternative klimaprojekter i Rønne indenfor prisloft 2014. Bevillingen blev imødekommet og implementeringen ventes afsluttet i april 2015. Det samlede slutregnskab forventes at blive 4-5 mio. kr. under bevillingsrammen.

Ultimo 2014 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og KL som betød, at reglen om at kommunerne skal finansiere mindst 25 pct. af investeringsomkostningerne udskydes til den 1. januar 2016. Ansøgningsfristen for projekter der ønskes gennemført i år under den lempeligere ordning er 1. april 2015.

Bornholms Forsyning har tilkendegivet, at de ønsker at samarbejde med kommunen om at gennemføre klimatiltag i Nexø, Tejn og Nylars i 2015 svarende til de ubrugte midler aftalt i forbindelse med prisloft 2014. En gennemførelse forudsætter imidlertid et statsligt tilsagn fra Forsyningssekretariatet. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         at klimatiltag i Nexø, Tejn og Nylars gennemføres som beskrevet, i et omfang der maksimalt svarer til restbeløbet af ubrugte midler i den aftale der blev indgået i forbindelse med prisloft 2014, og i det omfang Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen giver tilsagn til at projekterne kan gennemføres i 2015 under den lempeligere ordning   

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Udsat.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

De to klimaprojekter til håndtering af regn- og overfladevand der er igangsat i Rønne i 2014 forløber godt. De skitserede delprojekter, som Bornholms Forsyning og kommunen ansøgte om at kunne gennemføre, er optimeret ved hjælp af beregningsmodeller og derved har det været muligt at gennemføre projekterne billigere end først antaget.

Projekt Byåen er afsluttet og projekt Tevandsbækken forventes afsluttet i april 2015. Slutregnskabet ventes at ligge 4-5 mio. kr. under den aftalte samlede bevillingsramme på 15 mio. kr.

 

Foranlediget af en ny aftale mellem Regeringen og KL er der i december 2014 vedtaget en bekendtgørelse som betyder, at reglen om at kommunerne skal finansiere mindst 25 pct. af investeringsomkostningerne udskydes fra den 1. januar 2015 til den 1. januar 2016. 

 

Bornholms Forsyning har som samarbejdspart tilkendegivet, at de gerne ser at der gennemføres klimatiltag i 2015 svarende til restbeløbet fra rammebevillingen, der blev meddelt under prisloft 2014. Forventet anlægsarbejder for samlet 2-3 mio. kr. og øvrige omkostninger for ca. 1 mio. kr.         

 

Bornholms Forsyning har peget på Nexø og Tejn, hvor der er delområder de ønsker afhjulpet, og Bornholms Beredskab har peget på udfordringerne i Nylars. De konkrete afhjælpningsbehov er kort beskrevet i afsnit 8 (Akutelle klimatiltag) i Klimatilpasningsplan-vand. Et foreløbigt overslag sandsynliggør, at der indenfor restbeløbet vil kunne laves tiltag i alle tre byområder der vil afhjælpe de nuværende udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Sagen vil på et senere tidspunkt blive forelagt til politisk behandling med henblik på meddelelse af anlægsbevilling, hvis forsyningssekretariatet imødekommer ansøgningerne.

Bornholms Regionskommune vil have ansvaret for drift og vedligehold af den del af de planlagte tiltag der vedrører åbne vandrender og bassiner mv. De årlige driftsomkostninger er sat til samlet 15.000 kr. Omkostningerne vil blive afholdt indenfor driftsbudgettet.  

Supplerende sagsfremstilling til ØPU den 21.4.2015

Økonomi- og Planudvalget udsatte den 17. marts 2015 behandlingen af sagen, idet der var et ønske om en alternativ beregning af taksterne på spildevand og indfasning af spildevandstrappen i tilfælde af, at pengene ikke anvendes til klimatilpasningsprojekterne.

 

Det vil sige, at der ønskes en alternativ vurdering, hvor pengene går tilbage og anvendes til reduktion af taksterne på spildevand og en fremrykning af nedsættelse af pris på afledning af spildevand for erhvervslivet, den såkaldte spildevandstrappe.

 

Bornholms Forsyning har som ønsket set på sagen. Klimaprojekterne lånfinansieres over 25 år. En konvertering af disse midler til en takstnedsættelse beløber sig til ca. 300.000 kr. årligt, og fordelt på 1.850.000 m3 spildevand vil det svare til en takstnedsættelse på 16 øre/m3 - hvilket svarer til ca. 18 kr. årligt for en husstand. Beregningen er uden rentetilskrivning.

Kan midlerne bruges til en hurtigere indfasning af Trappemodellen?

Lovgivningen om spildevandstrappen og nedsættelse af priser for afledning af spildevand for erhvervslivet, trådte i kraft 1. januar 2015, giver kun mulighed for en hurtigere indfasning af nedsættelser overfor erhvervslivet, hvis den årlige generelle takststigning er under 3 % og kun differencen op til de 3 % må benyttes. Tanken med dette fra lovgivers side må have været at begrænse muligheden for at flytte udgifter fra erhvervslivet til private hushold og dermed en beskyttelse af borgerne.

 

Bornholms Spildevands takststigning i 2015 var på 4,1 %, hvorfor virksomheden ikke havde mulighed for at indfri ønsket om en hurtigere indfasning af trappemodellen overfor erhvervslivet. Det er forsat bestyrelsens ønske fremadrettet at skabe de rette betingelser for en hurtigere indfasning, men der må tages forbehold for ændringer i 2016-budgettet, som medfører en takststigning over de 3 %, idet en takstnedsættelse hentet på de 300.000 kr. ikke ville kunne nedsætte prisudviklingen til under 3 %.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Revideret Udbuds- og Indkøbshåndbog

83.00.00A50-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udbuds- og indkøbshåndbogen er revideret i forhold til gældende regler og ny organisationsstruktur i regionskommunen. Endvidere er der sket opdateringer i forhold til politiske beslutninger, herunder politisk behandling af udbud og implementering af sociale klausuler.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen

a) godkender Udbuds- og Indkøbshåndbogen

b) beslutter, at der alene skal overvejes anvendelse af sociale klausuler ved bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser, hvor opgaven skønnes at have en varighed på 6 måneder eller mere, og der er lønomkostninger på 0,5 mio. kr. eller derover og/eller en kontraktværdi på min. 2 mio. kr. eks. moms.

c) beslutter, at regionskommunen gør kædeansvar gældende hvor det er muligt og relevant

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Ad a) Anbefales.

Kirstine van Sabben, Søren Schow og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.

Ad b) Anbefales ikke.

Ad c) Anbefales.

Kirstine van Sabben, Søren Schow og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.


Sagsfremstilling

Direktionen har nedsat en arbejdsgruppe, hvis hovedopgave var at implementere Drejebog om det gode udbud i Udbuds- og indkøbshåndbogen. Endvidere skulle arbejdsgruppen arbejde med beskrivelser af, hvordan regionskommunen arbejder med sociale klausuler.

 

Arbejdsgruppen har bestået af jurist Mette Wedel Svenningsen, udbuds- og indkøbskonsulent Mette Rasch Pedersen, analysekonsulent Anette Engell Edvardsen og faglig koordinator Nis Jordt-Petersen.

 

Generel opdatering

Nedsættelsen af arbejdsgruppen falder sammen med, at udbuds- og indkøbsafdelingen i forvejen var i gang med en generel opdatering af håndbogen som følge af organisationsændringen i marts 2014. Ved samme lejlighed skulle håndbogen opdateres i forhold til ny lovgivning, takstændringer og eventuel ny praksis på udbudsområdet.

 

Erhvervs og Vækstministeren har den 18. marts 2015 fremsat forslag til en ny udbudslov, som forventes at træde i kraft tidligst 1. oktober 2015. Der er indsat et afsnit om den nye udbudslov i håndbogen til orientering, og håndbogen vil blive tilpasset de nye regler administrativt, når de træder i kraft, ligesom håndbogen løbende er blevet opdateret i forhold til politiske beslutninger.

 

Drejebog om det gode udbud

Drejebog om det gode udbud er et resultat af møder i den bornholmske bygge- og anlægsbranches Dialogforum med deltagelse fra regionskommunen. Den giver en række anbefalinger i forhold til, hvordan regionskommunen kan tilgodese erhvervslivet ved udformning af udbudsmateriale samt hvordan dialog mellem erhvervslivet og regionskommunen kan foregå hensigtsmæssigt under udbuddet.

 

Anbefalingerne i drejebogen er nu implementeret i udbuds- og indkøbshåndbogen, og medarbejderne er introduceret for drejebogen og tankegangen. Der er indsat et kort afsnit i håndbogen med specifik henvisning til drejebogen for inspiration til, hvordan dialogen med erhvervslivet bedst kan foregå.

 

Dialog med erhvervslivet

Dialogen med erhvervslivet varierer alt efter typen af opgave, som udbydes, og regionskommunens forhåndskendskab til den udbudte opgave eller vare, ligesom dialogen kan være meget begrænset, hvor et udbud gennemføres i indkøbsfællesskab (IN eller SKI).

 

Måden dialogen typisk foregår på, er via årlige dialogmøder med relevante brancheforeninger om generelle forhold, afklarende møder med potentielle leverandører forud for udarbejdelsen af et udbud samt eventuelle spørgemøder under udbuddet som et supplement til den skriftlige spørgsmål-svar-procedure. Alle spørgsmål og svar noteres og lægges ud til øvrige potentielle tilbudsgivere.

 

Regionskommunen har løbende kontakt med den vindende tilbudsgiver til opfølgning på kontrakten, fx i form af byggemøder, ligesom regionskommunen gerne holder møder med virksomheder, som ønsker at blive leverandører til regionskommunen, i det omfang det kan lade sig gøre.

 

Politisk behandling af udbud

Der er som noget nyt indsat et afsnit om politisk behandling af udbud på baggrund af den sag om arbejdsdeling mellem administration og udvalg, som blev behandlet på Økonomi- og Planudvalget i december 2014.

 

Afsnittet definerer og præciserer regionskommunens praksis på området, som hidtil ikke har været nedskrevet. Det er indskærpet, at ved 1. gangsudbud af driftsopgaver skal kravsspecifikation, udvælgelseskriterier, kravstildelingskriterier og udbudsform altid forelægges til politisk godkendelse. Vareindkøb og tjenesteydelser i øvrigt forelægges som udgangspunkt ikke til politisk godkendelse. Bygge- og anlægsopgaver følger de retningslinjer, som er fastlagt på de enkelte områder. Ofte vil de overordnede kriterier for et udbud alene blive angivet i sagsfremstillingen ved frigivelse af anlægsbevillinger til mindre projekter og opgaver.

 

Sociale klausuler

Arbejdsgruppen har haft til opgave at beskrive, hvordan regionskommunen skal arbejde med implementering af sociale klausuler og differentiere på forskellige udbud. Det skal afklares, om der stilles kædeansvar, og hvordan der stilles krav om brug af sociale klausuler i aktieselskaber.

 

Sociale klausuler er krav, der vedrører rummelighed på arbejdspladsen, herunder krav om lærepladser og lignende. Arbejdsklausuler er krav om, at leverandøren betaler overenskomstmæssig løn til sine ansatte.

 

Man skal være opmærksom på, at der kun må stilles krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler, hvor det er relevant for den pågældende opgave og proportionalt med omfanget af den konkrete opgave. Klausulerne gælder kun for selve den ydelse, regionskommunen indkøber, dvs. man kan ikke stille generelle krav til leverandørens øvrige virksomhed, ligesom klausulerne kun kan pålægges arbejde, som udføres i Danmark.

 

Som Udbuds- og indkøbshåndbogen er udformet nu, skal det altid overvejes, om det er relevant at bruge sociale klausuler og arbejdsklausuler ved et udbud. Kommunalbestyrelsen har på møde den 19. december 2013 taget stilling til i hvilket omfang, en virksomhed i givet fald skal leve op til de sociale klausuler. Beslutningen fremgår af håndbogens afsnit 6.9 om sociale klausuler.

 

Hvis der i et udbud skal tages specifikke sociale klausuler i brug, anbefaler arbejdsgruppen at lade det være op til en konkret vurdering på baggrund af den udbudte opgave og eventuelle drøftelser med brancheforeninger el. lign., hvilke krav, der er relevante for den pågældende opgave. Udgangspunktet er, at det er op til virksomheden, hvordan den opfylder kravet. Virksomheden kan således selv bestemme, om det er mest relevant at være en rummelig virksomhed ved ansættelse af fx flexjobbere eller lærlinge mv.

 

Sociale klausuler og arbejdsklausuler vil oftest være relevante at bruge i forbindelse med udbud af tjenesteydelser, særligt driftsopgaver, samt bygge- og anlægsopgaver. Klausulerne vil kun sjældent være relevante ved vareindkøb, hvilket beløbsmæssigt udgør størstedelen af regionskommunens udbudsforretninger.

 

Kædeansvar

Hvis en social klausul eller arbejdsklausul pålægges en leverandør, bør klausulerne tillige gælde for eventuelle underleverandører, for at kravet ikke bliver illusorisk. Det fremgår derfor i dag af udbudshåndbogen, at

 

”Kommunen må overveje, om det er tilstrækkeligt at forpligte leverandøren, eller om det også er relevant og muligt at forpligte leverandøren til at sikre, at klausulerne iagttages af eventuelle underleverandører”.

 

Kommunalbestyrelsen har ikke aktivt besluttet, at kædeansvar skal gøres gældende overfor underleverandører. Det er dog arbejdsgruppens vurdering, at det politiske mål om brug af sociale klausuler og arbejdsklausuler ikke opnås uden at forpligte eventuelle underleverandører, hvor det er muligt og relevant. Arbejdsgruppen foreslår en skærpelse af ovenstående tekst for at tydeliggøre kædeansvaret for underleverandører:

 

”Kommunen skal altid gøre kædeansvar gældende overfor eventuelle underleverandører i forhold til sociale klausuler og arbejdsklausuler i det omfang det ikke strider mod EU-retten. Kædeansvar gøres gældende og håndhæves via kontrakten med hovedleverandøren.”

 

Beløbsgrænse for brug af sociale klausuler

Nogle kommuner har fastsat en nedre beløbsgrænse for, hvornår sociale klausuler skal overvejes i forbindelse med et udbud. Fx har Hillerød Kommune besluttet, at sociale klausuler alene skal anvendes ved tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver, hvor opgaven skønnes at have en varighed på 6 måneder eller mere, og der er lønomkostninger på 3 mio. kr. eller derover og/eller en kontraktværdi på min. 6 mio. kr. eks. moms. Flere kommuner arbejder på at indføre lignende retningslinjer.

 

Sådanne begrænsninger kan også overvejes i Bornholms Regionskommune, men dette skal besluttes af kommunalbestyrelsen. Administrationen har et ønske om, at der indføres beløbsgrænser, da dette vil sikre en ensartet behandling af, hvornår klausulerne tages i brug, ligesom det vil lette arbejdet i forhold til opgaver, der ligger under en sådan grænse, da administrationen i givet fald ikke vil skulle overveje, om det er relevant og proportionalt at anvende klausulerne ved de pågældende opgaver.

 

Arbejdsgruppen foreslår, at sociale klausuler alene skal overvejes ved udbud af bygge- og anlægsopgaver samt tjenesteydelser, hvor opgaven skønnes at have en varighed på 6 måneder eller mere, og der er lønomkostninger på 0,5 mio. kr. eller derover og/eller en kontraktværdi på min. 2 mio. kr. eks. moms.

 

Følg eller forklar-princippet

Som det fremgår af håndbogen, er regionskommunen ved lov forpligtet til at overveje brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser ved bygge- og anlægskontrakter samt tjenesteydelseskontrakter med et driftselement for arbejde udført i Danmark med en varighed på mindst 6 måneder og en kontraktværdi på mindst 10 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr. Hvis der ikke anvendes sociale klausuler i sådanne kontrakter, skal regionskommunen forklare hvorfor. Det kaldes ”følg eller forklar”-princippet.

 

Der er nu også ved lov givet hjemmel til, at almene boligorganisationer kan bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Det betyder, at kommunalbestyrelsen kan stille krav herom, når der gives tilladelse til nybyggeri mv.

 

Ejerstrategier i aktieselskaber

Regionskommunen har aftalt ejerstrategier med Østkraft Holding A/S, Bornholms Forsyning A/S, Rønne Havn A/S og Nexø Havn A/S. Kopi af ejerstrategierne er vedhæftet til orientering.

 

I ejerstrategierne er der stillet krav om, at selskaberne anvender sociale klausuler og arbejdsklausuler ved udbud svarende til den beslutning, kommunalbestyrelsen traf den 19. december 2013.

 

Det bør præciseres, at anvendelsen af klausulerne skal være relevant for og proportionalt med den pågældende opgave, der udbydes. Dette kan ske ved næste revision af ejerstrategien, som er i midten af hver valgperiode.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Udbuds- og indkøbshåndbog 2015 (PDF)

2.
Ejerstrategi Østkraft Holding A/S (DOCX)

3.
Ejerstrategi Rønne Havn A/S pr. februar 2014 (DOCX)

4.
Ejerstrategi for Nexø Havn A/S (DOCX)

5.
Ejerstrategi Bornholms Forsyning A-S (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Godkendelse af skema C - 17 nye boliger og serviceareal - Nørremøllecentret, Nexø

03.02.14G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2010 skema B vedrørende etablering af 17 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Nexø.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for boliger og serviceareal.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a) at skema C for etablering af de 17 nye almene boliger, Nørremøllecentret, Nexø, godkendes,

b) at skema C for etablering af tilhørende serviceareal godkendes,

c) at den i skema C beregnede boligafgift på 899 kr. pr. m² godkendes.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 27. november 2014 fremsendt anlægsregnskaber, revisorerklæringer samt skema C for de 17 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

De underskrevne revisorerklæringer giver ikke anledning til bemærkninger.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum kan boligafgiften ekskl. varme i skema C beregnes til 899 kr. pr. m² og de skønnede forsyningsudgifter til 140 kr. pr. m².

 

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Skema C - Nørremøllecentret - boliger (PDF)

2.
Nørremøllecentret - boliger - regnskab og revisorerklæring (PDF)

3.
Skema C - Nørremøllecentret - serviceareal (PDF)

4.
Nørremøllecentret - serviceareal - regnskab og revisorerklæring (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Godkendelse af skema C - 60 nye boliger og serviceareal - Snorrebakken, Rønne

03.02.14G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. juni 2010 skema B vedrørende etablering af 60 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Rønne.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for boliger og serviceareal.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a) at skema C for etablering af de 60 nye almene boliger, Snorrebakken, Rønne godkendes,

b) at skema C for etablering af tilhørende serviceareal godkendes,

c) at den i skema C beregnede boligafgift på 897 kr. pr. m² godkendes.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 28. november 2014 fremsendt anlægsregnskaber, revisorerklæringer samt skema C for de 60 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

De underskrevne revisorerklæringer giver ikke anledning til bemærkninger.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum kan boligafgiften ekskl. varme i skema C beregnes til 897 kr. pr. m² og de skønnede forsyningsudgifter til 140 kr. pr. m².

 

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Skema C - Snorrebakken, Rønne - boliger (PDF)

2.
Snorrebakken, Rønne - boliger - regnskab og revisorerklæring (PDF)

3.
Skema C - Snorrebakken, Rønne - serviceareal (PDF)

4.
Snorrebakken, Rønne - serviceareal - regnskab og revisorerlæring (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Fundraising i Bornholms Regionskommune som følge af bugetforliget for 2015

00.01.00A00-0070

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

27

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget orienteres

Resumé

Med baggrund i opprioriteringen af fundraising i budgetforliget for 2015, er der fra 1. februar 2015 ansat en fundraiser i Sekretariatet, primært allokeret til fundraising opgaver for Center for Teknik og Miljø, samt Center for Ejendomme og Drift. Udvalget orienteres hermed om realiseringen af opprioriteringen i budgetforliget for 2015, og om de projektinitiativer der aktuelt prioriteres at undersøge nærmere, samt øvrige aktiviteter i relation til målet om at skabe grundlag for øget fundraising på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Fundraiseren skal løse opgaver for Center for Teknik og Miljø, samt Center for Ejendomme og Drift. Udover arbejdet med udvikling af projekter til fundraising, bidrager fundraiseren også til direktionens styring af prioriterede koncernprojekter i Sekretariatet.

 

Der arbejdes med flere konkrete projekter og nye idéinitiativer på de tekniske områder, der skal have højeste prioritet i fundraiserens arbejde og samtidig ligger der flere sager i horisonten der vil kræve fundraising. Eksempler på projektinitiativer er kort beskrevet i det følgende.

 

Cykelvejsprojektet

I 2011 fik BRK en bevilling på 56 mio. kr. til udvikling af øens cykelveje, som følge af en politisk beslutning.  Bevillingen administreres under Vejdirektoratets cykelpulje med betingelse om 60 % medfinansiering, et årligt loft for udbetalinger på 11 mio. kr. og afrapportering efter Vejdirektoratets regler.

Der er for indeværende udbetalt 6 mio. til projekt ”Den grønne ring” i Rønne. Således fortsat ca. 50 mio. i puljen, der kræver 60 % medfinansiering. Anvendelsen skal ske inden udgangen af 2017. Der arbejdes på en afklaring af det videre arbejde med cykelvejsprojektet.

 

BRK ejendomsportefølje

Der er ønske om, at søge midler til renovering af kommunens ejendomme, gerne med energioptimering for øje. Det skal først afklares, hvilke ejendomme der er udset til langsigtet fremtidig brug og derfor skal med i et renoveringsprojekt. Dernæst skal projektet have en forankring i Center for Ejendomme og drift, i form af en projektansvarlig, der har de fornødne ressourcer til at udvikle projektet i samarbejde med andre relevante medarbejdere og fundraiseren.

Det vurderes, at der er muligheder for at søge midler til energioptimering både i Danmark og i EU-regi.

 

Havnefronten i Rønne

Et konsulentforslag for områdets anvendelse er under udarbejdelse. Da projektinitiativet stadig er tidligt i processen, er der endnu ikke defineret en fundraising opgave.

 

Helhedsplan for Allinge

Processen er i gang med midler fra Realdania. Projektet forventes at munde ud i forslag til konkrete tiltag, og fundraiseren vil få til opgave, at søge ekstern finansiering til realisering af konkrete projekter i Allinge by, i samarbejde med fagfolk fra Center for Teknik og Miljø.

 

Fremtidens landskaber på Nordbornholm

Projektinitiativet handler om, at få en samlet plan for Nordbornholms landskaber med udgangspunkt i de senere års mange initiativer samt at udvikle og styrke de nordbornholmske byområder, turismen og andre erhverv i relation til de givne landskabelige muligheder.

Planen skal udarbejdes i dialog med lodsejere, brugere, interesseorganisationer og Bornholms Regionskommune, så der er størst muligt lokalt ejerskab til planens mål. Det forventes, at projektet vil munde ud i ideer til projekter, der kan søges fondsmidler til i løbet af 2016.

 

Kompetenceudvikling af bornholmske fundraisere

Bornholms Regionskommune har igen i 2015 været initiativtager til kompetenceudvikling af både kommunale og ikke-kommunale interessenter til viden om fundraising.

 

Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 13.00 -15.30

Mini-workshop om projektudvikling og fondssøgning for medarbejdere i BRK.

30 deltagere, herunder med 8 af 10 centre repræsenteret

Indledt med kort orientering om styring af BRK’s koncernprojekter v/Brian Lambrecht

 

Torsdag d. 26. marts 2015, kl. 19.00 -21.30

Mini-workshop om projektudvikling og fondssøgning for foreninger.

40 deltagere fra et bredt spektrum af foreninger: MC-klub, svømmeklub, lokalarkiver, borgerforeninger, ACAB, ADHD-forening m.fl.

 

Programmet har været med fokus på, ”Det gode projekt”, ”Den gode ansøgning til fonde”, ”Introduktion til Schultz Puljeguide – fondssøgning” og ”Udvikling af projekter”

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Høring af fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

00.01.00G01-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

 

KL har udsendt forslag til fælleskommunal digitaliseringsstrategi ’Lokal og digital – et sammenhængende Danmark’ til høring i alle kommuner. KL’s bestyrelse opfordrer til, at forslaget behandles politisk og i direktionen. Frist for svar på høringen er mandag den 20. april 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget drøfter den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020. Ligeledes indstilles det, at Økonomi- og Planudvalget sammen med udvalgets mulige kommentarer, godkender det administrativt udarbejdede udkast til et høringssvar.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Drøftet og godkendt.

 

Sagsfremstilling

Digitalisering er ikke længere blot er spørgsmål om teknologi, den digitale udvikling skal ske i tæt samspil med borgere og virksomheder, så vi skaber værdi for borgere, virksomheder, kommuner og for fællesskabet. Strategien anviser en ny kommunal vision, hvor den digitale indsats styrker en offentlig sektor, som er nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv.

 

Den nye strategi sætter retning for kommunernes udnyttelse af de digitale muligheder. Og peger på, hvordan kommunerne bygger videre på det stærke fundament, der er skabt med den tidligere strategi. Strategiforslaget er blevet til i samarbejde mellem KL og kommunerne. Visionerne omsættes til konkrete projekter i en handlingsplan i efteråret 2015.

 

 

 

Den politiske drøftelse af forslaget kan tage udgangspunkt i strategiens målsætninger om:

·         at digitalisering skal sikre en stærk decentral offentlig sektor

·         at KL og kommunerne stiller krav til staten om primært at koncentrere sig om den grundlæggende digitale infrastruktur, herunder tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele Danmark

·         at den digitale udvikling sker i partnerskab med borgere og virksomheder

·         at kommunerne skal løfte en række afgørende digitale indsatser i fælleskab

 

På baggrund af de indkomne høringssvar forventer KL’s bestyrelse at behandle forslaget igen i maj 2015, med henblik på at vedtage strategien endeligt. Derefter går arbejdet med at konkretisere strategien i en form for handlingsplan i gang.

 

Det administrative udkast til høringssvar

Indledningsvist er det vigtigt for Bornholms Regionskommune (BRK), at anerkende værdien af statens tilskud til udrulning af fibernet bredbånd på Bornholm, og den store betydning det har for vækstpotentialet på Bornholm. BRK vil foreslå, at andre yderområder får de samme muligheder igennem flere målrettede statslige tilskud.

 

BRK vil også foreslå, at der i digitaliseringsstrategien indskrives en anerkendelse af de forskelle der gør sig gældende i befolkningssammensætning fra kommune til kommune. Dette fordi en aldrende befolkning, rent statistisk vil betyde, at der er mange borgere der skal fritages for selvbetjeningsydelser og derfor vil den enkelte kommune have svært ved at udmønte de besparelser, der lægges op til fra Statens og KLs side.

 

I udkastet til et høringssvar fra BRK, fremføres en generel bemærkning om vigtigheden af, at sikre de digitalt svage borgere, og særligt svage samfundsgrupper tænkes ind i strategien via øget fokus på og indsats overfor digital læring, samt allokering af midler til fortsat manuel sagsbehandling og dialog med disse målgrupper, sammen med et fokus på de stadigvæk mere komplicerede borgerrettede sagsforløb, der falder uden for de digitale løsninger.

 

Indsatsen for udbredelse af kendskabet til de digitale beslutninger, og de digitale løsninger bør øges for at skabe en større udnyttelsesgrad og derved bidrage til gevinstrealisering. Dette såvel rettet mod de ansatte i kommunerne, som mod borgerne.

 

BRK er i højgrad enig i strategiens indhold om det fælles fundament. Der bør dog især arbejdes på at have stærkt fokus på at implementere de nye digitale løsninger, som erstatter monopolløsninger med i den kommende strategiperiode, for at realisere gevinsterne i monopolbruddet. Ligeledes er det nødvendigt med et fokus på at øge den fælles handlekraft ved at videreudvikle det kommunale samarbejde inden for rammerne af den fælles strategi, blandt andet gennem tættere inddragelse af eksisterende kommunale samarbejder.

 

BRK er i høj grad enig i strategiens indhold om sikkerhed og tilgængelighed, men der er vigtige aspekter og indsatsområder der mangler. Informationssikkerhedsniveauet i alle offentlige myndigheder harmoniseres via krav om implementering af den internationale standard for informationssikkerhed. Det er dog vigtigt at skabe et øget fokus på de sikkerhedselementer der ligger i medarbejdernes håndtering af viden via dataadgang. Systemer beskytter mod uautoriseret adgang, men autoriseret adgang kan give risiko for at data overdrages til medier m.v. hvorfor en indsats rettet mod medarbejdernes håndtering af data, er et vigtigt element.

 

BRK finder at strategiens indhold om en smart digital beskæftigelsesindsats mangler perspektivet om lige vilkår for de borgere der har svært adgang til den digitale verden. Således at der skabes en indsats for de digitalt svagt stillede, en opkvalificering til at kunne begå sig i den nye digitale virkelighed. Strategien bør indeholde målsætninger om sikring af ressourcer i kommunerne til fortsat manuel sagsbehandling og borgerservice til de borgere der ikke formår, at anvende de digitale løsninger eller hvor disse løsninger ikke er fuldt digitalt understøttet.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Sekretariatet, It og digitalisering har gennemgået høringsmaterialet. Høringssvaret skal afgives i form af et digitalt spørgeskema. Det administrativt udarbejdede udkast til høringssvar er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 21. april 2015

1.
Digitaliseringsstrategi 2016-2020 (PDF)

2.
Resume af digitaliseringsstrategi (PDF)

3.
Udkast til høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Forberedelse af valg til Folketinget

84.01.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

29

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Folketingsvalg afholdes efter reglerne i lov om valg til Folketinget (folketingsvalgloven). Valget afholdes endvidere efter de bekendtgørelser og cirkulærer, som ministeriet har udstedt i henhold til folketingsvalgloven. Valg til Folketinget vil senest blive afholdt den 15. september 2015, derfor skal kommunalbestyrelsen iværksætte en lang række forberedelser, herunder delegere ansvaret for afviklingen af valget til hhv. en valgbestyrelse og et administrativt valgsekretariat.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

a)    At de 9 afstemningssteder godkendes.

b)    At de politiske partier tilbydes at indstille personer til udpegning til valgstyrere og valgtilforordnede.

c)    At der kan annonceres i Rytterknægten efter frivillige til at melde sig som valgtilforordnede, herunder også kontakt til foreninger om mulig deltagelse.

d)    At borgmesteren bemyndiges til at fordele eventuelle pladser til afstemningsstederne.

e)    At borgmesteren bemyndiges til at udpege valgstyrerformand for det enkelte afstemningssted.

f)    At der udpeges 10 hold til at modtage brevstemmer i borgernes eget hjem og på plejehjem og -centre og diverse boformer.

g)    At borgmesteren bemyndiges til at foretage udvælgelsen af 10 personer til de 10 brevstemmehold blandt de af partierne indstillede personer.

h)    At borgmesteren bemyndiges til at udvælge stederne for valgbussens placering.

i)     At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som valgtilforordnede, valgstyrersekretærer og medarbejdere, der skal deltage i stemmeoptællingen om aftenen og til fintællingen dagen efter valget.

j)     At administrationen bemyndiges til at udpege de administrative medarbejdere, der skal fungere som stemmemodtagere til brevstemmeholdene og til valgbussen,

k)    At der ydes en valgdiæt til valgstyrere, valgtilforordnede, valgstyrersekretærer, stemmeoptællere og medarbejdere i valgsekretariatet.

l)     At hidtidig praksis vedrørende indsamlinger følges.

m)  At administrationen bemyndiges til at godkende ansøgninger om indsamlinger ved valget.

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om valg af danske medlemmer til Folketingsvalget skal kommunalbestyrelsen bl.a. sørge for, at der er valgt en valgbestyrelse, oprettet afstemningssteder og udpeget valgstyrere og valgtilforordnede mv.

 

Valgbestyrelse

Valgbestyrelsen for valg af 179 medlemmer af Folketinget består af følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen:

 

Winni Grosbøll formand                     Suppleant Margrethe Kjellberg
Bjarne Westerdahl                            Suppleant Maria Fromseier Kjærgaard
Søren Schow næstformand                Suppleant Andreas Ipsen
Carl Ilsøe                                        Suppleant Linda Kofoed Persson
Morten Riis                                      Suppleant Bente Johansen

 

Opstillingskredse og afstemningssteder

Bornholms Storkreds er opdelt i 2 opstillingskredse:

1. opstillingskreds, Rønnekredsen med tidligere Rønne og Hasle Kommuner

2. opstillingskreds, Aakirkebykredsen med tidligere Allinge-Gudhjem, Nexø, Aakirkeby Kommuner og Christiansø.

 

Der er følgende 9 afstemningssteder på Bornholm og 1 på Christiansø:

 

Afstemningssted

Adresse

Allinge Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Allinge-Sandvig, Olsker-Tejn, Rø),

Allinge Valgsted

Nordlandshallen, cafeteriet

Strandvejen 1

3770 Allinge

Østermarie Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Østermarie, Østerlars, Gudhjem),

Østermarie Valgsted

Østermarie Hallen

Idrætsvej 1

3751 Østermarie

Svaneke Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Svaneke, Ibsker)

Svaneke Valgsted

Svaneke Hallen

Sydskovvej 4

3740 Svaneke

Nexø Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Nexø, Bodilsker)

Nexø Valgsted

Nexø Hallens Mødelokale

Stadionvej 22

3730 Nexø

Pedersker Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Pedersker, Poulsker)

Pedersker Valgsted

Pedersker Samlingshus

Pedersker Hovedgade 56,

3720 Aakirkeby

Aakirkeby Afstemningssted

2. opstillingskreds

(består af Aakirkeby, Nylars, Vestermarie)

Aakirkeby Valgsted

Aakirkeby-Hallerne, Mødelokaler

Grønningen 3

3720 Aakirkeby

Klemensker Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Nyker, Klemensker)

Klemensker Valgsted

Bornholms Ungdomsskole,

Sct. Klemensgade 26,

3782 Klemensker

Rønne Afstemningssted

1. opstillingskreds

 

Rønne Valgsted

Rønne Idrætshal

Torneværksvej 1

3700 Rønne

Hasle Afstemningssted

1. opstillingskreds

(består af Rutsker, Hasle, Sorthat-Muleby)

Hasle Valgsted

Hasle Idrætshal

Byvangen 6

3790 Hasle

Christiansø Afstemningssted

 

Valgstyrer og valgtilforordnede vælgere

Nedennævnte tabel viser antal valgstyrere, valgtilforordnede, administrative medarbejdere der foreslås udpeget til Folketingsvalget 2015.

Rolle/ansvar

Antal

Valgstyrer inkl. valgstyrerformand

47

Valgtilforordnet

72

Brevstemmemodtager udpeget blandt de politisk indstillede personer

10

I alt

129

Brevstemmemodtager – administrative medarbejdere

10

Valgsekretariat

3

Valgstyrersekretær

9

Stedfortræder for valgstyrersekretær

9

Indtaster i KMD-valgsystem

3

Elev

8

Tæller

43

Teknisk servicemedarbejder

10

IT-medarbejder

2

Kantinemedarbejder

4

Medarbejder i borgerservice (folkeregister)

3

                               I alt

104

Medarbejdere til fintællingen ved folketingsvalg, og nedtagning af stemmebokse, IT-udstyr mv.

40

I alt

40

Total antal personer

273

 

 

Administrationen foreslår, at de politiske partier indbydes til at indstille så mange personer som muligt til at blive udpeget til valgstyrere, valgtilforordnede og brevstemmemodtagere.

Der er etableret samarbejde med flere af de bornholmske borgerforeninger, om at deres medlemmer kan deltage som valgtilforordnede. Samtidig foreslås det, at der supplerende kan annonceres efter frivillige, hvis det bliver nødvendigt for at få udpeget det nødvendige antal personer.

 

Brevstemmehold

Der skal være udpeget brevstemmehold til at modtage brevstemmer i diverse boformer, som f.eks. plejehjem og plejecentre samt i vælgerens eget hjem.

 

Hvert brevstemmehold består af 1 valgtilforordnet vælger og 1 administrativ medarbejder. Administrationen foreslår, at der udpeges personer til i alt 10 brevstemmehold:

 

Rønne         4 hold

Nexø           2 hold

Aakirkeby    2 hold

Hasle          1 hold

Allinge         1 hold

 

Stemmeoptællingen

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at stemmeoptællingen skal foretages på de enkelte afstemningssteder umiddelbart efter afstemningens afslutning med efterfølgende fintælling i opstillingskredsene senest dagen efter afstemningen.

 

Fintællingen foregår dagen efter selve valgdagen i Rønne Idrætshal.

 

Administrationen foreslår, at administrationen udpeger et antal medarbejdere til dette arbejde.

 

Valgbussen

Administrationen ønsker, at bruge valgbussen nogle dage til at samle brevstemmer inden for de sidste 3 uger før valgdagen.

 

Administrationen foreslår, at valgbussen ved dette valg holder i nogle af de mindre byer i 4 dage fordelt på 2 uger af de 3 uger, hvor der er brevstemmeafgivning, og at der udarbejdes en plan for bussens placeringer, som borgmesteren bemyndiges til at godkende.

 

Indsamlinger

Der er ved tidligere valg givet tilladelse til indsamlinger ved afstemningsstederne forudsat at de blev holdt udenfor afstemningslokalet og i øvrigt ikke er til gene for valghandlingen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 30  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

30

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Orientering givet om møde med Forsvarsministeren, KKR-møde på Bornholm, indvielse af Green Solution House og salg af Svaneke Skole.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

21-04-2015

31

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 21. april 2015:

Intet.