Referat
Økonomi- og Planudvalget
10-09-2015 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Dialogmøde om input til energistrategi
  åbent 2 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 3 Proces og tidsplan for ny energistrategi
  åbent 4 Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker
  åbent 5 Budget 2016, korrektioner som følge lov- og cirkulæreprogrammet
  åbent 6 Budget 2016, 1. behandling
  åbent 7 Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2016
  åbent 8 Likviditetsoversigter pr. 31. august 2015
  åbent 9 Regnskab for 1. halvår 2015
  åbent 10 Vang Vandværk A.m.b.a, ansøgning om kommunegaranti til renovering af vandværket
  åbent 11 Bright Park Bornholm, Ansøgning om kommunegaranti
  åbent 12 Godkendelse af skema C - etablering af 14 nye boliger og serviceareal - Nexøhuset.
  åbent 13 Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørremøllecentret
  åbent 14 Politisk behandling af udbud
  åbent 15 Anlægsbevilling til etablering af ny Skovbørnehave i Rønne
  åbent 16 Etablering af Anonym Unge Rådgivning
  åbent 17 Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020, til godkendelse
  åbent 18 Status på sygefraværet i 2015
  åbent 19 Målinger af Bornholms Regionskommune
  åbent 20 Eventuelt medlemsskab af Landdistrikternes Fællesråd
  åbent 21 forslag til samarbejdsaftale mellem Pontianak, Indonesien og Bornholm
  åbent 22 Mødeplan og sagsflow 2016 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg
  åbent 23 Orientering fra formanden
  åbent 24 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: konkurrenceudsættelse
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 104 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 105 Lukket punkt: overdragelse af areal 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Dialogmøde om input til energistrategi

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

1

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Dialogmøde mellem Økonomi- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og bestyrelsen for Energi Innovation Bornholm.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

·         at input til energistrategi drøftes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Der holdes dialogmøde mellem Økonomi- og Planudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og bestyrelsen for Energi Innovation Bornholm med henblik på overdragelse af input til ny energistrategi. Dialogmødet er berammet til kl. 18-19 og foregår i mødelokale A.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

2

 

 

Fraværende

Kirstine van Sabben.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Proces og tidsplan for ny energistrategi

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Som opfølgning på dialogmøde med bestyrelsen for Energy Innovation Bornholm (EIB) og Teknik- og Miljøudvalget skal Økonomi- og Planudvalget drøfte input til ny energistrategi samt proces og tidsplan for en revidering af energistrategien.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at input til ny energistrategi drøftes

b) at forventninger til proces og tidsplan drøftes

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Drøftet.

Sagsfremstilling

På dialogmødet forud for Økonomi- og Planudvalgets møde blev ØPU præsenteret for Energy Innovation Bornholms input til udkast til kommende energistrategi for Bornholm.

Økonomi- og Planudvalget skal dels drøfte, hvordan disse input kan indgå i den kommende energistrategi for Bornholm og dels forventninger til proces og tidsplan for udarbejdelsen af den ny energistrategi.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Strategisk energiplan_oplæg_KB_juli15 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker

13.03.01P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

4

 

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning (BF) har 30. april 2015 fremsendt projektforslag for omlægning af fjernvarmeproduktionen og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas, Hasle, sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker, til kommunalbestyrelsens godkendelse. Projektforslaget har været i høring. Høringen har ikke medført ændringer i projektforslaget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at projektforslaget godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Anbefales, idet udvalget opfordrer Økonomi- og Planudvalget til specifikt at bede om en samlet vurdering af hvilket scenarie, der er bedst for Bornholm samlet set. Herunder om Bornholm er bedst stillet med 1) en transmissionsledning og et mindre anlæg i Hasle eller 2) ingen transmissionsledning og et større anlæg i Hasle.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Udsat med henblik på at afvente den af Teknik- og Miljøudvalget efterspurgte vurdering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2015 at sende projektforslaget i 4 ugers høring hos Østkraft, RVV og Energiudvikling Bornholm (EUB) nu EIB med en høringsfrist på 4 uger.

 

Projektforslaget blev sendt i høring den 4. juni 2013.

 

Der er inden høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra Østkraft Holding A/S.

BF har den 30. juli 2015 fremsendt bemærkninger til høringssvaret fra Østkraft Holding A/S. 

 

Høringssvaret og BFs bemærkninger til høringssvaret er blevet gennemgået. I nedenstående sagsfremstilling er de væsentligste problemstillinger i de to høringssvar besvaret.

 

Projektforslaget fremgår af bilag 1. Østkrafts høringssvar fremgår af bilag 2. BFs bemærkninger fremgår af bilag 3.

I bilag 4 ses et notat omkring den forventede økonomi ved at aftage varmen fra Østkraft via etablering af en transmissionsledning fra Østkraft til Hasle sammenholdt med den forventede pris ved etablering af nyt fjernvarmeværk ved Hasle. Af notatet fremgår det at det vil være dyrere at købe varmen fra Østkraft.

 

De væsentligste punkter i Østkraft høringssvar er følgende:

1: Østkraft foretrækker en placering i Hasle fremfor Allinge under forudsætning af at der tages hensyn til kommende energistrategi.

2: Østkraft efterlyser en opgørelse over kundernes forsyningspris i forbindelse med dette og kommende projektforslag.

3: Østkraft mener at placeringen af et værk i Hasle vil åbne for en optimering af det samlede energisystem for Hasle og Rønne, set i forbindelse med at Østkrafts blok 6 konverteres til 100 % flis og etablering af en transmissionsledning mellem Rønne og Hasle.

4: Østkraft opfordrer til at foretage simuleringen i energisimuleringsmodel i forhold til varmesystemet i Rønne.

5: Østkraft er uenige i, at det p.t. ikke er økonomisk fordelagtigt at levere varme fra Rønne.

 

De væsentligste punkter i BFs bemærkninger til høringssvar er følgende:

1: Det er vigtigt at projektforslaget godkendes, da borgerne i Allinge kan risikere, at der ikke vil være en tilstrækkelig varmeforsyning i efteråret 2016 af Allinge. Varmen vil indtil efteråret 2016 produceres af et mobilt træpillefyr. Etablering af fjernvarmenettet i det første område starter oktober 2015.

2: BF ser gerne, at der afholdes et møde hvor parterne BRK, Østkraft, Bornholmsforsyning og RVV mødes og gennemgår et udarbejdet projektforslag om en sammenkobling af Rønne-Hasle med en transmissionsledning.

3: BF mener ikke, at energisimuleringsmodel kan belyse de økonomiske forhold, som brugerøkonomi, selskabsøkonomi eller samfundsøkonomi. De vil dog meget gerne se og drøfte de simuleringer, som vil blive udarbejdet. 

4: Bornholms Forsyning ser gerne, at Østkraft konkretiserer deres bemærkninger til BFs beregning af varmeprisen.

 

Bemærkninger til høringssvar

Projektforslagene er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011 og bekendtgørelse nr. 566 af 2.6.2014: ”Projektbekendtgørelsen” samt vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

 

Projektforslag for fjernvarmeprojekter skal følge de anvisninger, der gives i projektbekendtgørelsen. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (kommuneplan og lokalplaner). Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ. Beregningerne skal foretages jævnfør vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne. Elvarmeforbuddet omfatter alene nyetablering af varmeforsyning på elradiatorer. Boliger, der i dag er opvarmet med elradiatorer er ikke omfattet. Opvarmning med varmepumper er ikke omfattet af forbuddet.

 

Vurdering af projektforslaget

Det er fortsat Teknik og Miljøs vurdering, at projektforslaget skal godkendes som beskrevet på TMU mødet den 1-6-2015, for at der ikke opstår unødvendige forsinkelser af fjernvarmeprojektet.

 

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der sideløbende kan foretages de nødvendige simuleringer i simuleringsmodellen af Bornholms energisystem. Arbejdet er allerede igangsat. Resultaterne forventes færdiggjort til kommentering i løbet af uge 34.  

 

Teknik og Miljø vil ligeledes snarest igangsætte udarbejdelsen af et projektforslag vedr. sammenkobling af varmesystemerne for Rønne og Hasle. I den forbindelse vil der blive indkaldt til et møde mellem selskaberne. Der vil ligeledes, når projektforslaget er klart, afholdes et møde, hvor de økonomiske forhold kan belyses. Således vil beregningerne i notatet fra Bornholms Forsyning (bilag 4) blive gennemgået og afklaret.

 

Det er en forudsætning, at der er enighed om energiprisen mellem selskaberne for at et projektforslag om en transmissionsledning mellem Rønne og Hasle formelt kan betragtes som et alternativ til nærværende projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker.  Der er p.t ikke enighed om prisen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Bilag1 (PDF)

2.
bilag2 (PDF)

3.
bilag 3 (PDF)

4.
bilag 4 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budget 2016, korrektioner som følge lov- og cirkulæreprogrammet

00.30.04P19-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Korrektion af budgetrammerne i budget 2016-2019 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at budgetrammerne reguleres som anført i bilag 3.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til budgetvejledningens afsnit 6.1 regulerer Økonomi- og Planudvalget budgetrammerne som konsekvens af årets lov- og cirkulæreprogram samt for ændringer i budgetgarantien som følge af lovændringer.

I forbindelse med fastsættelse af årets bloktilskud kompenseres kommunerne for ændringer i opgaver som følge af ny og ændret lovgivning gennem lov- og cirkulæreprogrammet og justeringer i tilskuddet til de budgetgaranterede områder og forsikrede ledige.

I henhold til budgetvejledningen reguleres budgetrammerne, således at der derved kompenseres for de opgave- og aktivitetsændringer, der medfører bloktilskudsreguleringer. Reguleringen sker som hovedregel automatisk efter indstilling fra direktionen, idet der foretages en vurdering af de enkelte punkters relevans for kommunen.

Lov- og cirkulæreprogrammet indeholder også ændringer vedrørende 2015 i forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud for 2015. Ændringerne i 2015 tages med som tillægsbevillinger i en sag til kommunalbestyrelsen inden budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015.

Reguleringerne som følge af årets lov- og cirkulæreprogram fremgår af bilag 1 til sagen og reguleringerne som følge af ændringer i budgetgarantien og vedrørende forsikrede ledige fremgår af bilag 2.

Den samlede virkning er en udvidelse af budgetrammerne i 2015 med 47,2 mio. kr. Heraf vedrører 46,8 mio. kr. dagpenge og øvrige overførselsudgifter, hvilket helt overvejende skyldes refusionsreformen pr. 1. januar 2016.

 

Økonomiske konsekvenser

Reguleringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien/forsikrede ledige fordeles efter kommunens befolkningstal.

Bornholms Regionskommunes befolkningsandel udgør 0,6930 pct. af landets befolkning.

 

Mio. kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Samlet regulering på landsplan

- heraf lov- og cirkulæreprogram

- heraf budgetgaranti

- heraf forsikrede ledige

792,3

-246,5

822,7

-276,9

6.834,0

1.295,1

4.710,3

828,6

7.624,0

1.837,5

5.030,5

756,0

8.510,2

5.779,5

5.066,5

713,0

8.510,2

5.779,5

5.066,5

713,0

Bornholms Regionskommunes andel

5,5

47,4

52,8

58,8

58,8

Heraf:

Regulering af budgetrammerne

  - heraf serviceudgifter

  - heraf overførselsudgifter

  - heraf forsikrede ledige

  - heraf aktivitetsbestemt medfin.

 

5,4

0,6

6,6

-1,9

0,1

 

47,2

0,4

41,1

5,7

0,0

 

52,7

0,2

47,3

5,2

0,0

 

58,9

0,1

53,9

4,9

0,2

 

58,9

0,1

53,9

4,9

0,2

Regulering af kassen

0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,1

Note: 2015 er i 2015-priser, 2016 – 2019 i 2016-priser

 

Som det fremgår af tabellen indebærer lov- og cirkulæreprogrammet og regulering af budgetgarantien m.m. en udvidelse af budgetrammerne på 47,2 mio. kr. i 2016 stigende til 58,9 mio. kr. i 2018. Det fremgår også af tabellen, at udvidelsen helt overvejende vedrører overførselsudgifterne og forsikrede ledige som følge af refusionsreformen, mens der er mindre udvidelser af budgetrammen vedrørende serviceudgifterne og den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet.

Det skal bemærkes, at refusionsreformen betyder udvidelser af budgetrammerne i Bornholms Regionskommune ud over rammeudvidelsen i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet/budgetgarantien. Der er i budgetlægningen taget højde for dette på baggrund af kommunefordelte tabeller over beregnede konsekvenser fra KL.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Lov- og cirkulæreprogram 2014-15 (PDF)

2.
Konsekvenser for budgetgaranti og beskæftigelsestilskud (PDF)

3.
Rammeændringer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budget 2016, 1. behandling

00.30.10P16-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

1. behandling af budgetforslag for 2016, som er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2016 i Bornholms Regionskommune, som blev indgået af et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer på kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. september 2015.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller

·         at budgetforslaget for 2016 oversendes til 2. behandling.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales med de til referatet bilagte ændringer. (Bilag: ’Tekniske ændringer til KB’ og ’Forslag til ændringer til forliget’).

 

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 37 skal Økonomi- og Planudvalget fremsætte forslag til budget for næste år inden for en af ministeren nærmere fastsat frist. Fristen er senest den xx. september.

 

Budgetforslaget for 2016 er udarbejdet på baggrund af den aftale om budget 2016 for Bornholms Regionskommune, der er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten den 2. september 2015.

 

Alle beløb er anført i 2016-priser med mindre andet er angivet.

 

Budgetprocessen som det er forløbet

Økonomi- og Planudvalget godkendte budgetvejledningen for 2016 den 20. januar 2015.

 

Budgetarbejdet for 2016 tog udgangspunkt i den balance, der var for budgetoverslag 2016 i budget 2015. Budgetoverslagsåret 2015 viste en ubalance på 34,2 mio. kr., og med dette udgangspunkt iværksatte direktionen udarbejdelsen af et administrativt sparekatalog på 45 mio. kr.

Efter indgåelse af aftale mellem regering og KL blev bundlinjen forbedret med 38 mio. kr. Dette blev yderligere forbedret med 7 mio. kr. efter indgåelsen af aftale mellem regeringen og regionerne.

Udvalgene drøftede delmål til budgettet på møderne i maj og juni. 

 

Det administrative sparekatalog, udvidelses- og anlægsforslag samt fagudvalgenes mål blev sendt i høring den 3. august i MED-hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Bornholms Idrætsråd samt i centrene med høringsfrist den 24. august.

 

Den 12. august afholdt kommunalbestyrelsen et budgettemamøde, hvor udgangspunktet for drøftelserne var et administrativt budgetforslag i balance, samt en foreløbig status på økonomien for 2016 efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og KL samt budgetopfølgningen pr. 30. april 2015.

 

Bornholms Regionskommune fik en 28. august svar på ansøgning om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner, om at ansøgningen var imødekommet med et tilskud på 16 mio. kr. i 2016.

 

Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar den 1. og 2. september og indgik budgetforlig en 2. september 2015.

 

I henhold til budgetvejledningen sendes nye og ændrede forslag, som er fremkommet på budgetseminaret og indgår i budgetforslaget, i høring i Ældreområdet, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget, Bornholms Idrætsråd, MED-hovedudvalget og berørte virksomheder. Det nye høringsmateriale udsendes den 14. september med høringsfrist den 23. september.

 

2. behandling af budgetforslag 2016 sker i Økonomi- og Planudvalget den 29. september og i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.
Budgetforslaget for 2016 m.fl. år

Budgetforslaget for 2016 m.fl. år fremgår af nedenstående resultatopgørelse i hovedposter:

 

Mio. kr. - årets priser

BF2016

BO2017

BO2018

BO2019

Indtægter

-2.725,9

-2.721,3

-2.723,9

-2.731,5

  Skatter

-1.685,0

-1.712,3

-1.750,5

-1.777,4

  Tilskud og udligning

-1.040,9

-1.009,0

-973,4

-954,1

Driftsvirksomhed

2.663,1

2.693,0

2.738,7

2.790,8

Renter m.v.

-0,9

-0,7

-0,5

-0,6

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-63,7

-28,9

14,3

58,7

Anlægsvirksomhed

61,7

51,8

49,4

39,6

Resultat af det skattefinansierede område

-2,1

22,9

63,8

98,3

Det brugerfinansierede område

-6,6

-7,1

-7,5

-7,9

Samlet resultat

-8,7

15,8

56,3

90,4

Øvrige poster

5,7

18,4

19,4

20,6

  Optagelse af lån

-18,3

-10,0

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

26,9

31,3

32,3

33,4

  Øvrige balanceforskydninger

-2,8

-2,9

-2,9

-2,9

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-3,0

34,2

75,8

111,0

 

Forudsætninger for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, som er vedlagt i bilag 1. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 7.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2016:

Skatteprocenten fastholdes på niveauet for de sidste to foregående år på 26,2 pct., mens grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Der er efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget tilskud på 16,0 mio. kr. i 2016 i tilskud som særlig vanskeligt stillede kommuner.

Der optages lån for i alt 18,3 mio. kr., fordelt med 3,3 mio. kr. vedr. anlæg på skoleområdet og administration, 5,0 mio. kr. vedr. anlæg på havneområdet og 10,0 mio. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje, ældre- og sundhedsområdet samt hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 7 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelser af de enkelte forslag.

 

Budgetbalancen er siden budgetforliget korrigeret med 1,6 mio. kr. i forbindelse med budgetindberetningen med mindre justeringer til budgettet.

 

 

 

 

Kommunalbestyrelsens mål

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen. I bilag 8 fremgår kommunalbestyrelsens mål.

 

Budgetforliget 2016

På budgetseminaret den 2. september indgik Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten forlig om det kommende års budget. Forliget ligger til grund for Økonomi- og Planudvalgets forslag til budget for 2016 m.fl. år. Oversigten over forligsemnerne fremgår af bilag 7. Der udarbejdes beskrivelser af hvert enkelt forligsemne til kommunalbestyrelsens 1. behandling. 

 

Takster

Forslaget til takster for 2016 fremgår af takstbladet i bilag 5. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til styrelsesloven godkende taksterne på dagpasnings- og ældreområdet, skolefritidsordninger samt forsyningsområdet.

Der tages forbehold for, at der udestår indregning af politiske prioriteringer for 2016 som går på tværs af organisationen. Derfor kan de beregnede takster ændre sig til 2. behandlingen.

 

Den kirkelige ligning

Den kirkelige ligning afventer provstiudvalgets møde den 10. september, og vil derfor først foreligge til Kommunalbestyrelsens 1. behandling i bilag 6. I 2015 udgjorde udskrivningsprocenten for kirkeskat 0,93 pct.

 

Bevillinger

I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler skal der foreligge en bevillingsoversigt til kommunalbestyrelsens 1. behandling. Bevillingsoversigten kan blive justeret til 2. behandlingen i det omfang forslagene fra budgetforliget er faldet på plads, ligesom der kan ske omplacering af budgetbeløb frem til 2. behandlingen.

Bevillingsoversigten fremgår af bilag 2.

 

Driftsbudgettet er opdelt på 23 driftsbevillinger, fordelt på de ansvarlige udvalg. Bevillingerne er inden for hvert udvalgsområde opdelt i driftsbevillinger og rådighedsbeløb/ anlægsbevillinger. Tilsammen udgør bevillingerne udvalgets samlede budgetramme.

 

Budgetbemærkninger

Der er udarbejdet budgetbemærkninger på bevillingsniveau til kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

 

Ændringsforslag

Fristen for medlemmerne af kommunalbestyrelsen til at fremsende skriftslige ændringsforslag er fastsat til mandag den 21. september 2015 kl. 8.00.

Ændringsforslag skal indsendes til Økonomi og Personale med angivelse af, hvilket prisniveau forslaget er angivet i. Ændringsforslag fremsendes pr. e-mail til oep-budget@brk.dk.

Fristen gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Generelle bemærkninger 2016 (PDF)

2.
Bevillingsoversigt (PDF)

3.
Investeringsoversigt (PDF)

4.
Hovedoversigt (PDF)

5.
Takstoversigt 2016 (PDF)

6.
Oversigt over emner i budgetforliget (PDF)

7.
Kommunalbestyrelsens mål i budget 2016 (PDF)

8.
Tekniske ændringer til KB (DOCX)

9.
Forslag til ændringer til forliget (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden for 2016

00.30.04G01-0023

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Kommunerne skal senest den 22. september give regionen besked om deres stillingtagen til udviklingsbidraget for det kommende budgetår.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at borgmesteren bemyndiges til at godkende udviklingsbidraget til Region Hovedstaden for 2016.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Afledt af valget til folketinget i juni er regionernes budgetfrister ændret for budgetlægningen for 2016. Fristen for forretningsudvalget for udarbejdelse af budgetforslag er således den 10. september, og der er ikke modtaget et budgetforslag for 2016 fra Regionen Hovedstaden.

I økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er udviklingsbidraget for 2016 aftalt til 129 kr. pr. indbygger. Det forventes, at budgetforslaget fra Region Hovedstaden vil være baseret på dette beløb.

Bornholms Regionskommune betaler kun 10 pct. af udviklingsbidraget som følge af kommunens regionale status.

Økonomiske konsekvenser

Udviklingsbidraget på 129 kr. pr. indbygger svarer til det beløb der er indarbejdet i kommunens budget for 2016.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Likviditetsoversigter pr. 31. august 2015

00.32.18G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 31. august 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo august (100,7 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (163,5 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-70,1 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2015 (39,9 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2014 til 31. august 2015.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 100,7 mio. kr. er steget med 59,6 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. maj 2015.

 

Som følge af at SKAT fra 2015 omlagde betalingsfristen for A-skatter fra den første i måneden efter lønudbetalingen til den sidste i måneden for lønudbetalingen, har den faktiske beholdning ultimo måneden generelt været forringet med ca. 35 mio. kr. 

SKAT har fra ultimo juli rullet denne ændring tilbage, hvilket medfører at beholdningen ultimo måneden er steget med ca. 35 mio. kr. Herover er der en stigning i beholdningen i forbindelse med indbetaling af 2. rate ejendomsskatter.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 163,5 mio. kr. forventes at være stigende i resten af 2015, idet stigningen dog forventes at være aftagende i sidste halvdel af 2015. 

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -70,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 inkl. budgetoverførsler fra 2014 til 2015. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige bevillinger, herunder også overførslerne fra 2014, anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 18,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den stigende kassebeholdning betyder, at renteindtægten fra de likvide aktiver ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er skønnet til at blive 4,2 mio. kr. eller 2,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Beholdninger pr. 31. august 2015 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Regnskab for 1. halvår 2015

00.32.12Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

9

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommunes regnskab for 1. halvår 2015 fremlægges til politisk behandling.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at regnskabet for 1. halvår 2015 godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunen aflægge et halvårsregnskab.

Regnskab for 1. halvår 2015 er udarbejdet i henhold til Social- og Indenrigsministeriets retningslinjer som beskrevet i ”Budget og regnskabssystem for kommuner”.
Halvårsregnskabet indeholder følgende:

    

·         Regnskabsopgørelse

         inkl. en kort analyse og vurdering af det forventede årsresultat set i forhold til  

         det oprindeligt budgetterede

·         Regnskabsoversigt

                  

 

Der er ikke krav om revision af halvårsregnskabet.

 

Det godkendte halvårsregnskab vil i lighed med årsregnskabet blive offentliggjort, så det bliver tilgængeligt for borgere, presse og andre interessenter.

 

Økonomiske konsekvenser

Resultatet af det skattefinansierede område for 1. halvår udviser et overskud på 38,7 mio. kr.
Forsyningsområdet udviser for samme periode et overskud på 2,4 mio. kr.
Det samlede resultat for 1. halvår kan dermed opgøres til et overskud på 41,1 mio. kr.

 

Det forventede resultat af det skattefinansierede område for 2015 udviser et overskud på
9,6 mio. kr. Forsyningsområdets forventede resultat for 2015 er et overskud på 2,7 mio. kr. Det indberettede samlede forventede resultat for 2015 bliver dermed et overskud på 12,3 mio. kr.

 

Tabel 1.

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr.

Opr. vedt.
Budget 2015

Tillægsbevilling
1. halvår 2015

Halvårsregnskab 2015

Forventet
regnskab
2015

 

 

 

 

 

I. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

 

 

 

 

Indtægter i alt

-2.645.553

0

-1.300.219

-2.638.714

Driftsvirksomhed - Hovedkonto 0 samt 2-6 Ialt

2.593.315

61.908

1.224.767

2.564.864

Renter og kursregulering (funktion 7.05-7.78)

104

0

-242

-2.045

PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT

-52.114

61.908

-75.694

-75.895

Anlægsvirksomhed - Hovedkonti 0 samt 2-6 I alt

56.940

25.613

37.007

66.268

RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

4.826

87.521

-38.687

-9.627

RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET

-5.394

7.294

-2.386

-2.650

RESULTAT I ALT

-568

94.814

-41.074

-12.277

 

De store forholdsmæssige afvigelser mellem halvårsregnskabet og forventet regnskab 2015 kan bl.a. forklares ved, at der er udgifter som ikke periodiseres, som for eksempel ”bidrag til stat/privatskoler”, der alene betales i 2. halvår.

 

For yderligere specifikation af henholdsvis halvårsregnskabet og det forventede regnskab for
2015 henvises til bilagene ”Regnskabsopgørelse” og ”Regnskabsoversigt”, som tillige omfatter bemærkninger/kommentarer til afvigelser i regnskaberne i forhold til oprindeligt budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Regnskabsopgørelse (PDF)

2.
Regnskabsoversigt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Vang Vandværk A.m.b.a, ansøgning om kommunegaranti til renovering af vandværket

13.02.03Ø60-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller 

Kommunalbestyrelsen beslutter 

 

Resumé

Vang Vandværk A.m.b.a har ansøgt om kommunegaranti i forbindelse med optagelse af byggekredit – og efterfølgende lån - på 0,5 mio. kr., til renovering af vandværk. 

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at det skal drøftes

a) hvorvidt der skal gives kommunegaranti for en byggekredit på 0,5 mio. kr. optaget i Kommunekredit og såfremt Økonomi- og Planudvalget anbefaler dette: 

b) at der gives kommunegaranti for et lån på 0,5 mio. kr. i Kommunekredit, som optages i forbindelse med indfrielse af byggekreditten, som nævnt under pkt. a)

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Vang Vandværk A.m.b.a har den 26. juli 2015 ansøgt om en kommunegaranti for en byggekredit på 0,5 mio. kr. i forbindelse med renovering af vandværket for at bringe vandværket op til ”tidens standard”.

Den samlede anlægsudgift er budgetteret til 1,2 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. finansieres af egne midler.

Renoveringen forventes afsluttet medio 2016 og i den forbindelse vil byggekreditten blive indfriet og erstattet af et lån på 0,5 mio. kr. Lånet ønskes optaget med fast rente og en løbetid på 7 år. Der søges om en kommunegaranti for lånet, som vil blive optaget i Kommunekredit.

 

Ifølge formanden for selskabet har de fået accept i banken på udvidelse af kreditfaciliteterne på kr. 500.000 uden kommunegaranti, men til en højere rente end i Kommunekredit.

En låneoptagelse i Kommunekredit vil være til gavn for selskabets økonomi som følge af lavere

udgifter til renter og gebyrer, hvilket er anledningen til at selskabet har fremsendt ansøgningen til Bornholms Regionskommune.

 

Grundet vandværkets størrelse, er det ikke underlagt ”lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold”, hvilket betyder at vandværket ikke er underlagt noget prisloft.

Der er dermed gode muligheder for at skrue på prisen på vandet for at få økonomien genoprettet, hvis der skulle opstå behov herfor.

 

I henhold til §16 i ”lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold” kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen”.

Formanden for Vang Vandværk A.m.b.a har meddelt at lånet kan indregnes i vandprisen og dermed kan kommunen stille garanti for byggekreditten/lånet i henhold til §16.

 

Det kan oplyses, at kommunen generelt set afgiver garantier for byggekreditter/lån til el- og varmeforsyningsselskaber. På vandforsyningsområdet er der pt. afgivet en kommunal garanti. Garantien blev givet til Andelsselskabet Sømarkens Vandværk i forbindelse med deres ansøgning om kommunegaranti til etablering af nyt vandværk, jævnfør punkt 19 på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2015.

Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for Vang Vandværk A.m.b.a ser sundt ud. Uddrag fra regnskab 2014:

 

     Resultat 2014:                            kr. 0,1 mio.

     Egenkapital 31.12.2014:               kr. 2,8 mio.

     Likvid beholdning 31.12.2014:        kr. 0,9 mio. 

 

På baggrund af den sunde økonomi i selskabet, samt muligheden for at selskabet kan skrue på prisen og dermed forbedre regnskabet, anses der ikke at være nogen risiko for at garantien vil blive udløst. Det skal bemærkes at medlemmerne i henhold til vedtægterne alene hæfter ”med den i selskabet indbetalte kapital”.

 

I henhold til §3, stk. 3 i ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.” henregnes vandselskabers låneoptagelse samt kommunal garanti herfor ikke til kommunens låntagning, hvis lånet optages af vandselskaber i henhold ”lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold” i forhold til investeringsudgiften, ved indvinding og distribution af brugsvand. En kommunal garanti til Vang Vandværk A.m.b.a skal dermed ikke henregnes til kommunens låntagning. 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november 2013, at der skal opkræves 0,5% p.a. i løbende garantiprovision, med virkning fra 1. januar 2014 for lån/byggekreditter ydet til forsyningsselskaber. Denne beslutning bevirker at Vang Vandværk A.m.b.a vil blive opkrævet løbende garantiprovision for kreditten/lånet, hvilket det 1. år udgør 2.500 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Bright Park Bornholm, Ansøgning om kommunegaranti

24.10.00Ø60-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

11

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen for Bright Park Bornholm ansøger om en kommunegaranti for et lån på 500.000 kr. til renovering af bygningerne i forbindelse med fremtidig udlejning af lokaler.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at sagen drøftes med henblik på en eventuel kommunegaranti.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Kommunalbestyrelsen anbefales at godkende den ansøgte kommunegaranti.

 

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bright Park Bornholm har den 19. august fremsendt ansøgning om en kommunegaranti for et lån på 500.000 kr. i forbindelse med renovering af lokaler til fremtidig udlejning.

 

Baggrunden for ansøgningen er, at Bright Park Bornholm ikke har en likviditet, der giver mulighed for selv at finansiere renoveringen. Fondens bankforbindelse vil gerne yde lån, men kun mod kommunegaranti. Lånet optages med en løbetid på 10 år.

 

Bright Park Bornholm råder over lokaler, der ikke er renoveret og i en stand, der gør det muligt at leje lokalerne ud. Lånet skal anvendes til renovering af lokaler på i alt 230 m², og omfatter de ydre rammer med kloakforhold, vinduer, isolering, branddør m.m. Nye lejere skal selv stå for indretning af lokalerne.

 

Bornholms Regionskommune yder et tilskud på 500.000 kr. til Bright Park Bornholm i 2015. Tilskuddet aftrappes med 100.000 kr. om året frem til 2018.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2014 en kommunegaranti på 200.000 kr. til Bright Park Bornholm ifm. energirenovering.

 

Økonomiske konsekvenser

Årsregnskabet for Fonden Bright Park Bornholm udviser et overskud i både 2013 og 2014 på hhv. 204.000 kr. og 422.000 kr. efter tilskud fra Bornholms Regionskommune.

Det er oplyst, at renoveringen og optagelse af lån ikke forventes at få væsentlig indflydelse på fondes økonomi, idet lokalerne forventes udlejet.

 

Der vil ikke umiddelbart være økonomiske konsekvenser for kommunen forbundet med afgivelse af en garanti. Meddelelse af en eventuel garanti vil kunne ske uden låneramme, idet der er tale om et formål, der ikke sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Der er ikke foretaget en konkret vurdering af risikoen for, at garantien bliver udløst.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Godkendelse af skema C – etablering af 14 nye boliger og serviceareal - Nexøhuset.

03.02.14G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. april 2010 skema B vedrørende etablering af 14 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Nexø.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for boliger og serviceareal.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at skema C for etablering af de 14 nye almene boliger, Nexøhuset, Nexø, godkendes,

b) at skema C for etablering af tilhørende serviceareal godkendes,

c) at den i skema C beregnede boligafgift på 1.044 kr. pr. m² godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 30. juni 2015 fremsendt anlægsregnskaber, revisorerklæringer samt skema C for de 14 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

De underskrevne revisorerklæringer giver ikke anledning til bemærkninger.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum kan boligafgiften ekskl. varme i skema C beregnes til 1.044 kr. pr. m² og de skønnede forsyningsudgifter til 180 kr. pr. m².

 

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Skema C - boliger (PDF)

2.
Revisorerklæring - Skema C - Boligdel (PDF)

3.
Skema C - servicearealer (PDF)

4.
Revisorerklæring - Skema C - servicearealer (PDF)

5.
Anlægsregnskab - Boligdel (PDF)

6.
Revisorerklæring - anlægsregnskab - Boligdel (PDF)

7.
Anlægsregnskab - Servicearelaer (PDF)

8.
Revisorerklæring - anlægsregnakab - servicearelaer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørremøllecentret

82.00.00Ø00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er udarbejdet regnskab for 2014 samt budget for 2016 for De 17 kommunale almene Plejeboliger på Nørremøllecentret.

 

Baseret på det udarbejdede budget skal der varsles en huslejestigning på 4,6 %. Stigningen skal varsles senest den 30/9 2015, så den kan træde i kraft pr. 1/1 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at regnskab for 2014 og budget 2016 godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Regnskab 2014 udviser et underskud på kr. 90.924. Underskuddet skyldes primært at udgifterne til varme og el er kr. 82.996 højere end budgetteret.

Underskuddet overføres til henlæggelse, akkumuleret underskud og er budgetteret afviklet over 6 år. Akkumuleret underskud udgør pr. 31/12 2014 kr. 199.706

 

Budgettet for 2016 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal i 2013, 2014 og 2015 (tallene pr. 30/6 2015). Huslejestigningen skal varsles senest den 30/9 2015 for at kunne træde i kraft pr. 1. januar 2016 og dermed få driften til at balancere i 2016.

 

For at få driften til at balancere og afviklet det akkumulerede underskud på kr. 199.706 indenfor 6 år, er der budgetteret med en huslejestigning på 4,6 %.

 

Ifølge bekendtgørelsen for drift af almene boliger skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i en afdeling.

 

Boligydelsen (et tilskud til huslejen som beboerne kan søge) vil for de flestes vedkommende stige som følge af huslejestigning og dermed kompensere for noget af huslejestigningen. Boligydelsen er individuelt beregnet og afhænger af indkomst, formue og lejevilkår. Det er derfor ikke muligt, at sige noget generelt om hvor meget boligydelsen vil kompensere.

 

Regnskab og budget er udarbejdet af Bornholms Forvaltning ApS og ikke revideret.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, boligernes drift skal hvile i sig selv.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Nørremøllecentret R2014 (PDF)

2.
Nørremøllecentret B2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Politisk behandling af udbud

83.00.00G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Søren Schow (V) har stillet forslag om at drøfte Økonomi- og Planudvalgets beslutning af 9. december 2014 om arbejdsdeling mellem administration og udvalg ved udbud.

Indstilling og beslutning

Søren Schow (V) indstiller, at Økonomi- og Planudvalget drøfter fremgangsmåden ved udbud.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Drøftet.

 

Sagsfremstilling

Søren Schow (V) har stillet forslag om at drøfte Økonomi- og Planudvalgets beslutning af 9. december 2014 om arbejdsdeling mellem administration og udvalg ved udbud. Baggrunden er særligt et ønske om varetagelse af lokale interesser.

 

Referat fra dagsordenspunktet er vedhæftet til orientering.

 

Administrationens bemærkninger

Følgende tekst er indsat i Udbuds- og indkøbshåndbogen, som er administrationens arbejdsredskab:

 

 

Med driftsopgaver menes typisk tjenesteydelser som er eller hidtil har været kommunale kerneopgaver og større driftsmæssige opgaver fx rengøring, beredskab, offentlig servicetrafik, pleje- og pasningsopgaver, pedelopgaver mv.

 

·         Politisk behandling af udbudssager sker som udgangspunkt efter indstilling fra det fagudvalg, der har ansvaret for opgavens udførelse med endelig godkendelse i Økonomi- og Planudvalget.

 

Det er ikke tilladt at lægge vægt på eller kræve, at tilbudsgiver er lokalt funderet. Det følger af grundprincipperne i EU-retten, at der ikke må diskrimineres hverken nationalt eller lokalt.

 

Regionskommunen kan derimod ved udformningen af udbudsmaterialet give mulighed for, at lokale leverandører kan byde ind på større opgaver, fx ved at dele en bygge- og anlægsopgave op i fagentrepriser i stedet for at udbyde en hovedentreprise.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Arbejdsdeling mellem administration og udvalg ved udbud (DOCX)

2.
Retningslinjer for samarbejde vedr. anlægsbevillinger til nybyggeri, ombygninger og tilbygninger (DOCX)

3.
20140425_RJ_KB godkendt_bilag ansvar for byggeopgaver i kommunale bygninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til etablering af ny Skovbørnehave i Rønne

28.09.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

18-08-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om godkendelse af projektbeskrivelse og meddelelse af anlægsbevilling til etablering af ny skovbørnehave ved Vibegård i Rønne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at projektbeskrivelsen godkendes,

b)    at der gives en anlægsbevilling på 6.700.000 kr. til etablering af ny skovbørnehave i Rønne, idet der i budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. til formålet,

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 200.000 kr. finansieret af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud, således at det samlede rådighedsbeløb til projektet herefter tilsvarende udgør 6.700.000 kr., og

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Servicedirektøren indstiller,

a)    at projektbeskrivelsen godkendes,

b)    at der gives en anlægsbevilling på 6.700.000 kr. til etablering af ny skovbørnehave i Rønne, idet der i budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. til formålet,

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 200.000 kr. finansieret af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud, således at det samlede rådighedsbeløb til projektet herefter tilsvarende udgør 6.700.000 kr., og

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 18. august 2015:

Indstillingen anbefales.
Morten Riis kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 at afsætte 6,5 mio. kr. til ud- og nybygning af Skovbørnehaven ved Vibegård. I efteråret 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget nedsættelse af et byggeudvalg med repræsentation fra de to udvalg, forældrerepræsentanter og embedsmænd. Byggeudvalget har arbejdet med en løsning, der både tilgodeser de fysiske og pædagogiske behov og som stort set kan realiseres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Byggeudvalget har fundet en elementbygning i Esbjerg, som kan nedtages og flyttes til Bornholm, hvor den vil kunne rumme børnehavebørn fra henholdsvis Martahas Minde og den nuværende Skovbørnehave samt en vuggestuegruppe.

Det vil være nødvendigt at foretage mindre ombygninger i elementbygningen særligt omkring køkkenfunktionen. Hertil indstilles overførte midler fra dagpasningsområdet anvendt.

 

Rådgiver har udarbejdet en projektbeskrivelse samt et anlægsbudget for projektet på 6.555.710 kr. – se vedlagte bilag. Hertil kommer udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer. På den baggrund er anlægsrammen fastsat til i alt 6.700.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der, som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet, afsat et rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. til ud- og nybygning af Skovbørnehaven ved Vibegård i Rønne. Beløbet er nu overført til budget 2015.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 6.700.000 kr. til dette projekt. Anlægsudgiften kan finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. samt med 200.000 kr. fra det overførte driftsoverskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, som henhører under Center for Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet foreslås tilført overførte driftsmidler fra Center for Børn og Familie.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 18. august 2015

1.
15-031 anlægsbudget 29.05.2015 (PDF)

2.
Skovbørnehave Rønne - Projektbeskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Etablering af Anonym Unge Rådgivning

29.09.04G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

12

 

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget til orientering

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der etableres en anonym ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug.

Projektet etableres som samarbejde mellem Center Sundhed og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Finansieringen vil være reducerede udgifter til kontanthjælp, som anvendes til en forebyggende parallelindsats, som fastholder unge i uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget godkender etableringen af Anonym Ungerådgivning under forudsætning af, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan medvirke med den fornødne finansiering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Servicedirektøren indstiller,

·         at Børne- og Skoleudvalget tager punktet til orientering

Børne- og Skoleudvalget, den 18. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget godkender etablering af Anonym Ungerådgivning som beskrevet, og at finansieringen findes ved at reducere budgettet for kontakthjælp svarende til de beskrevne udgifter til drift af ungerådgivningen og beløbet overføres til Center for Sundhed

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsudviklingsprojektet og overgangen til en centermodel i BRK, var der opgaver og snitflader af væsentlig karakter, som ikke blev færdigbehandlet i projektet. Disse opgaver og snitflader skulle afdækkes og beskrives, så håndteringen og udviklingen af dem kunne ske på bedste vis nu og fremover. Et af disse opgave- og snitfladeområder var misbrugsområdet. Til dette blev der udarbejdet er kommissorium, som blev godkendt af chefgruppen 17. juni 2014.

En første prioritet i kommissoriet var at der skulle udarbejdes forslag til kommunens indsats målrettet primært unge mellem 13- 25 år (med mulighed for at målgruppen kan være op til 30), som har et problemgivende brug af rusmidler.

Med afsæt i ovenstående blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af udvalgte medarbejdere og ledere med reference til en styregruppe indenfor sundhedsområdet. bestående af centerchefer fra Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Skole, Kultur og Fritid og Sundhed.

Arbejdsgruppen foreslår etableringen af en såkaldt Anonym Ungerådgivning som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk - der er i kontakt med børn og unge med misbrugsproblemer - kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug, uden at det kræver visitation.

Langt de fleste unge forventes at være godt hjulpet af et samtaleforløb i regi af Anonym Ungerådgivning. Tilbuddet er dog samtidig tænkt som en sluse til eventuel efterfølgende behandling.

Tilbuddet er ledelsesmæssigt forankret i Center for Sundhed / Misbrugsområdet. Anonym Ungerådgivning placeres rent fysisk i Ungdoms Uddannelsesvejledningen på Merkurvej i Rønne. Dog vil langt den største del af rådgivningen foregår ’der’, hvor de unge er – det vil sige på skoler m.m.

Det forventes at de to rådgivere, som skal være de primære kræfter i Anonym Ungerådgivning, er ansat ultimo 2015. 

 

Center for Økonomi og Personale er inddraget i projektet og vil understøtte udarbejdelsen af retvisende materiale, som kan synliggøre effekten af projektet, hvilket vil blive forelagt udvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Ved tilbud om en forebyggende parallelindsats er forventningen, at det kan ændre de unges adfærd, således at de bliver i stand til at påbegynde og gennemføre uddannelse.
Dette vil medføre en besparelse pr. ung som starter uddannelse på mellem kr. 67.128 og kr. 104.160 pr. år i sparet forsørgelsesydelse.

Alene med udgangspunkt i den nuværende ungegruppe tilknyttet Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, vil der være en årlig potentiel besparelse på mellem 8 x 67.128 kr. = kr. 537.024 og 16 x 8.680 kr. = 1.666.560 kr., som kan danne grundlaget for en finansiering af en parallelindsats.

Udover dette vil oprettelsen af en ungerådgivning også komme en bredere målgruppe til gavn, og øge deres muligheder for at påbegynde og gennemføre uddannelse.

Udgifter til ungerådgivning
Der ansættes 2 medarbejdere (socialrådgiver eller lign.) på 37 timer ugentligt fra 1.10.2015. Der er udgifter til IT-arbejdsplads ved opstart, men det forudsættes, at medarbejdere kan rummes i Ungeporten på Campus Bornholm.  

Udgift:

2015: I alt 300.000 kr.
It-arbejdspladser: 2*25.000 kr.                                                                            =  50.000 kr.
Personale: 2 medarbejdere i 3 mdr. (årlig udgift 500 tkr. pr. medarbejder) = 250.000 kr.

2016 og fremover:  1 mio. kr. årligt
Personale: 2 medarbejdere i 12 mdr. (årlig udgift 500 tkr. pr. medarbejder) = 1.000.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020, til godkendelse

24.10.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

11-05-2015

4

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

17

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum skal jf. Lov om erhvervsfremme og regional udvikling, § 10, udarbejde et bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategi – dvs. Bornholms Udviklingsstrategi. I daglig tale benævnes bidraget ”erhvervsudviklingsstrategien”.

 

Vækstforums bidrag er godkendt af Danmarks Vækstråd, og har været udsendt i en otteugers høringsperiode. Dette punkt lægger op til en drøftelse af de indkomne høringssvar, hvorefter erhvervsstrategien afleveres til kommunalbestyrelsen, der indarbejder bidraget i Bornholms Udviklingsstrategi.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        At de indkomne hørringssvar (bilag og opsummeret i sagsfremstillingen nedenfor) drøftes og godkendes.

-        At erhvervsudviklingsstrategien herefter fremsendes til indarbejdelse i Bornholms Udviklingsstrategi.

 

Bornholms Vækstforum, 11. maj 2015, pkt. 4:

Anbefales.

Videresendes til indarbejdelse i Bornholms Udviklingsstrategi.

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                                  At sagen anbefales og videresendes til indarbejdelse i Bornholms

                                  Udviklingsstrategi.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Anbefales.

Videresendes til indarbejdelse i Bornholms Udviklingsstrategi.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er modtaget fem høringssvar til Vækstforums forslag til erhvervsudviklingsstrategien.

Derudover har repræsentanter fra flere af erhvervslivets interesseorganisationer udtrykt opbakning til det foreliggende udkast.

 

Danmarks Vækstråd

På forrige møde Bornholms Vækstforum blev anbefalingerne fra Danmarks Vækstråd drøftet. Flere af anbefalingerne blev indarbejdet i et revideret udkast hvorefter Danmarks Vækstråd har kvitteret med en samlet opbakning til erhvervsstrategien. Vækstrådet ser dog gerne, at ydelsestilbuddene konkretiseres yderligere i strategien og at flere af strategiens mål kvantificeres.

Vækstrådet ønsker fortsat, at argumentationen for den beskrevne jobeffekt udbygges, så de kritiske antagelser, der ligger til grund for den beskrevne vækst tydeliggøres, idet rådet vurderer, at målet om 5 % flere jobs (svarende til 100-200 nye jobs i udvalgte brancher) forsat er meget ambitiøse.

 

Udover høringssvaret fra Danmarks Vækstråd, er der modtaget høringssvar fra:

 

Business Center Bornholm

Bestyrelsen for Business Center Bornholm har i sit høringssvar tilkendegivet opbakning til strategien, som den foreligger.

 

Dansk Byggeri

Dansk Byggeri tilslutter sig såvel vision som forslag til indsatsområder. Der udtrykkes tilfredshed med, at strategien fokuserer på turisme og fødevareudvikling idet vækst i disse brancher giver afledte effekter i bl.a. bygge- og anlægsbranchen. Samtidig udtrykkes tilfredshed med, at bygge og anlægsbranchen er nævnt blandt brancher med vækstpotentiale.

Dansk Byggeri konstaterer, at de bornholmske virksomheder overvejende er hjemmemarked orienterede mht. afsætning og arbejdskraft, og holder således gang i Bornholm hele året. Derfor er de rette bornholmske rammevilkår – herunder adgang kvalificeret arbejdskraft – og stimulering af væksten en forudsætning for at kunne øge værditilvækst og beskæftigelse.

Dansk Byggeri savner en klarere markering af SMV’ernes vækstmuligheder i forhold til de fonde, der administreres af Vækstforum.

Dansk Byggeri vurderer, at bygge- og anlægsbranchen vil kunne opnå konkurrence- og vækstfordele indenfor energiløsninger og energirenovering, hvis der sker en forsat satsning og synlighed på det område.

 

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd, Bornholm

Arbejdsmarkedsrådet finder generelt, at Vækstforums oplæg sætter god fokus på Bornholms udfordringer i forhold til at opnå øget vækst og beskæftigelse samt behovet for kvalificeret arbejdskraft. Rådet finder det positivt, at strategien for Bornholms erhvervsudvikling i lighed med andre regioner lægger vægt på de tværregionale perspektiver i indsatsen.

Arbejdsmarkedsrådet bifalder, at den samlede strategiplan lægger sig tæt op ad intentionerne i beskæftigelsespolitikken og i de beskæftigelsespolitiske reformer, samt at der arbejdes med konkrete mål for virksomhedsindsatsen, som skal sikre flere borgere job og uddannelse.

 

Rådet bemærker, at strategien, med fordel kan sætte tydeligere fokus på især

to forhold:

·         Den ledige del af arbejdsstyrken på Bornholm. Både dagpengemodtagere og øvrige grupper af ledige udgør en vigtig del af vækstpotentialet på Bornholm, hvis der sikres og tilrettelægges en målrettet opkvalificeringsindsats for disse.

·         Hvad har virksomhederne brug for- hvor er deres vækstpotentiale?

 

Dette vil også være i fokus i arbejdet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Arbejdsmarkedsrådet vil fortsat gerne understøtte arbejdet med forankring af Bornholms vækst- og udviklingsstrategier og ser frem til en god dialog med Vækstforum om støtte til konkrete initiativ og evt. samarbejdsprojekter.

 

Ingeniørforeningen, IDA

Høringssvaret finder, at strategien har fokus på en række relevante problemstillinger – herunder at ét af indsatsområderne er målrettet produktionsvirksomhederne.

Ingeniørforeningen, IDA, hæfter sig ved, at produktiviteten i de bornholmske virksomheder jf. Vækstanalyse 2013, halter bagefter. Derfor anbefales det at øget rådgivning af de bornholmske produktionsvirksomheder om mulighederne og barrierer for at indføre automatisering, tilføjes som en fast del af standardiserede vejledningsforløb for de bornholmske virksomheder. Også vejleding om standardisering nævnes som afgørende for eksport af mange typer produkter.

Ingeniørforeningen, IDA, foreslår desuden, at der udvikles særlige forløb for højtuddannede iværksættere.

Endeligt peges der i høringssvaret på, at der som et element i en tilflytningsstrategi etableres en ordning, hvor virksomheder kan dele højtuddannede medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til mangfoldiggørelse afholdes inden for vækstforumsekretariatet økonomiske ramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 11. maj 2015

1.
Høringssvar (PDF)

2.
Erhvervsudviklingsstrategi, 2015-2020 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Status på sygefraværet i 2015

00.30.04G01-0018

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Budgetforliget for 2015 indeholder en besparelse i 2015 og overslagsårene på 5 mio. kr. som følge af nedbringelse af sygefraværet i Bornholms Regionskommune.

På mødet den 11. november 2014 besluttede Økonomi- og Planudvalget en proces, hvor udvalget orienteres om status på udviklingen i sygefraværet hhv. medio og ultimo 2015.

I forlængelse af orienteringen om status på sygefraværet på udvalgets møde den 16. juni 2015 er administrationen bedt om at se på udviklingen i udgifter til vikarer som følge af udviklingen i sygefraværet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a.    orienteringen om udviklingen i sygefraværet tages til efterretning

b.    orienteringen om mulighederne for at opgøre besparelse som følge af fald i sygefraværet tages til orientering

c.    sygefraværsbesparelsen i 2015 finansieres inden for Økonomi- og Planudvalgets eget område af overført overskud på it-området.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I 2014 var sygefraværet i BRK i gennemsnit 4,1 %, hvis der ses på perioden efter centermodellens ikrafttrædelse fra 1. marts til 31. december 2014.

I sagen til Økonomi- og Planudvalget den 16. juni 2015 er beskrevet, hvordan der arbejdes med de indsatsområder, der er beskrevet i HR-strategien for 2014-2017.

Sygefraværet følges hver måned og nedenstående figur viser udviklingen i sygefraværet i 2015 sammenholdt med udviklingen i 2014.

Ultimo juli 2015 er det gennemsnitlige sygefravær i BRK på 4,2 %.

Det ses at tendensen i udviklingen i første halvår 2015 følger samme mønster som i første halvår 2014. Det betyder også, at der må forventes en stigning i sygefraværet igen i efteråret 2015.

 

 

Bemærkninger til 2014-tallene: ny organisation var først endelig på plads i systemerne i juli 2014.

 

Udviklingen i udgifter til vikarer som følge af udviklingen i sygefraværet

Det har vist sig ikke at være muligt at give et retvisende billede af, hvor mange udgifter der bruges i BRK til vikarer, som er vikarer i forbindelse med sygefravær.

I BRK’s økonomisystem er der ikke særskilte konti til vikarer, hverken budget- eller bogføringsmæssigt.

I BRK’s lønsystem er der forskellige medarbejdergrupperinger. En af disse grupperinger indeholder projektansatte, tidsbegrænsede ansatte, studentermedhjælpere, barselsvikarer, vikarer på timeløn, faste vikarer, herunder lærere i ungdomsskolen. Når en medarbejder ansættes i denne medarbejdergruppering, bliver det ikke registreret om medarbejderen dækker et fravær for en anden medarbejder og dermed heller ikke, hvilken type fravær det i så fald er. Der kan anvendes vikarer i forbindelse med sygdom, ferie, uddannelse, barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage, planlagte fridage, afspadsering m.v.

Som det fremgår ovenfor er vikarer i forbindelse med sygefravær en del af en gruppering med mange forskellige typer medarbejdere/vikarer, og det er ikke muligt at skille dem ud fra de øvrige typer af medarbejdere.

På ældreområdet findes et vagtplanlægningsværktøj, hvori det registreres, hvis en medarbejder er syg eller fraværende af andre årsager. Det er ikke muligt at trække data ud om vikardækning i dette system.

Det er derfor ikke muligt at trække data fra kommunens systemer, som kan vise, hvor store udgifterne har været til vikarer for sygdom i år eller tidligere år.

 

Besparelse i budget 2015 som følge af nedbringelse af sygefraværet

Der er en besparelse i budget 2015 og overslagsårene på 5 mio. kr. som følge af nedbringelse af sygefraværet. Som besluttet på Økonomi- og Planudvalgets møde den 11. november 2014 ligger sygefraværsbesparelsen i en pulje under Økonomi- og Planudvalget til senere udmøntning.

Det er politisk tilkendegivet at besparelsen skal findes der, hvor der har været en økonomisk besparelse som følge af fald i sygefraværet.

Som beskrevet er det ikke muligt at påvise hvor i organisationen, der har været en økonomisk besparelse som følge af udviklingen i sygefraværet, og dermed et lavere brug af vikarer.

I BRK som helhed er sygefraværet i 2015 på niveau med sygefraværet i 2014, men der må forventes en lille stigning i det gennemsnitlige sygefravær, hvis udviklingen følger tendensen med at stige efter sommerferien.

Samlet set er sygefraværet således ikke nedbragt i forhold til 2014, og det forventes heller ikke at komme under niveauet for 2014 trods øget fokus og gode resultater i enkelte afdelinger og teams i organisationen.

Grundlaget for at fordele sygefraværsbesparelsen synes derfor ikke at være til stede.

Økonomiske konsekvenser

Da der ikke er grundlag for at fordele sygefraværsbesparelsen i hele organisationen kan besparelsen enten finansieres inden for Økonomi- og Planudvalgets eget område, overføres som underskud til det kommende budgetår eller dækkes af et kassetræk.

På Økonomi- og Planudvalgets område har it-området har fået overført 16,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Hvis sygefraværsbesparelsen i 2015 finansieres af overført overskud til investeringer på it-området vil det betyde, at overskuddet fra 2015 til 2016 forventes at blive ca. 11 mio. kr., og at konkrete investeringer må udskydes til 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Målinger af Bornholms Regionskommunes erhvervsvenlighed

24.00.00G01-0229

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

19

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Søren Schow (V) har ønsket en sag på dagsordenen, med en oversigt over hvor og i hvilke sammenhænge kommunen bliver målt på erhvervsområdet.  Søren Schow har desuden bedt om at få en redegørelse af, hvordan kommunen kan sikre, at de korrekte oplysninger er til rådighed.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Søren Schow (V) har påpeget, at da det viser sig, at BRK ikke er korrekt placeret i de seneste opgørelser over udliciteringer i kommunerne samtidig med, at vi ikke var korrekt placeret i rapporten om erhvervsvenliglighed, ønsker han et punkt på dagsordenen til dette møde i ØPU med en liste over de steder, hvor kommunen bliver målt og sammenlignet med andre kommuner i Danmark på erhvervsområdet.

 

Administrationens bemærkninger

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri udsendte i juni 2015 en ny analyse om den generelle erhvervsvenlighed i de danske kommuner. I den forbindelse har Bornholms Regionskommune rejst tvivl om rigtigheden af datagrundlaget for Dansk Byggeris analyse.

 

Torsdag den 27. august blev der afholdt et fælles møde ml. Bornholms Regionskommune og Dansk Byggeri vedr. datakilder og fremtidige analyser.

 

Bornholms Regionskommune bliver målt og sammenlignet med andre kommuner i Danmark på tilfredshed med kommunens erhvervsservice generelt, af flere organisationer. De væsentligste er:

·         Dansk Industri, ”Lokalt erhvervsklima”

·         Dansk Byggeri, ”Kommunal erhvervsvenlighed”

 

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri udsendte i juni 2015 en ny analyse om den generelle erhvervsvenlighed i de danske kommuner. I den samlede rangordning af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed er Bornholms Regionskommune placeret som nr. 87, et fald på 16 pladser set i forhold til 2014.

 

Den lave placering skyldes primært flg. målinger:

·         En udliciteringsgrad på kun 12 % af primært Vej og Park. Her viser det sig, at BRK’s konteringspraksis i mange år har været forkert, hvilket betyder at BRK reelt ligger i den bedste halvdel og ikke på en sidsteplads.

·         Sagsbehandlingstiden på byggesager er opgjort til 73 dage, hvilket skyldes at BRK ikke stopper sagen, når vi afventer oplysninger fra kunderne. Dette giver en brutto sagsbehandlingstid som er langt højere end de politiske fastsatte mål for nettotiden.

·         Manglende servicemål for byggesagsbehandlingen. Servicemålene har BRK haft i mange år, men de var ikke synlige på hjemmesiden.

·         Åbningstider for BOFA trækker ned. Oplysningerne hentes på BOFA’s hjemmeside, hvor det ikke tydeligt fremgår at Nexø er døgnåbnet ved selvbetjening.

·         Manglende samarbejde med andre kommuner omkring affaldspladser, hvilket ikke er en mulighed for BRK.

·         Lav score på antallet af byggetilladelser pr. 1000 indbyggere. En faktor BRK kun har meget lidt eller ingen har indflydelse på.

 

BRK har desuden fået en lavere placering ifb. med dækningsafgiften, selv om denne i alle årene har været 0. Dette skyldes dog en ændret opgørelsesmetode, så her ligger BRK i realiteten fortsat på en delt første plads.

 

Dialogen med Dansk Byggeri fortsætter, så data til brug for opgørelsen for 2015 kan afspejle situationen korrekt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Bilag Notat vedr. beregning af PLI for BRK (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Eventuelt medlemsskab af Landdistrikternes Fællesråd

04.21.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

20

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Landdistrikternes Fællesråd er, som den overordnede landdistriktsorganisation i Danmark, optaget af at sikre rammer for vækst og udvikling i alle landets kommuner og lokalsamfund. Landdistrikternes Fællesråd har 39 kommuner som medlemmer, men for at skabe tyngde og gennemslagskraft opfordres flere kommuner til at blive medlemmer – herunder Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at der ikke indgås medlemskab. 

 

Økonomi- og Planudvalget den 1. september 2015:

Det anbefales ikke at indgå medlemskab.

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråd er en politisk neutral interesseorganisation, der arbejder på to niveauer – det overordnede politiske for at sikre bedre rammevilkår – og de mere borgernært rettede tiltag, der skal motivere de enkelte lokalsamfund til selv at skabe udvikling.

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for at sikre bedre rammevilkår indenfor bosætning, erhverv, infrastruktur, sundhed og uddannelse, og Rådets mission er at være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden og erfaring til gavn for landdistrikter og yderområder.

 

For at opnå de bedst mulige resultater ved at indgå i et sådant fællesskab forudsættes det, at der sættes yderligere fokus på området, og at kommunen deltager aktivt og bidrager med idéer og konkrete forslag, hvilket således betyder, at der i Bornholms Regionskommune skal prioriteres de fornødne ressourcer hertil.

 

Administrationen vurderer, at ressourcerne der vil være knyttet på medlemskab i forhold til deltagelse i konferencer, bidrag til indlæg og rejseaktivitet er bedre givet ud, som det foregår i øjeblikket på konkrete initiativer, samarbejde og lobbyvirksomhed i andre sammenhænge f.eks. vedr. modstanden mod atomaffaldsdepot og vedr. investeringer i infrastruktur og trafikal ligestilling.

Økonomiske konsekvenser

Kommunemedlemskab koster i 2015 kr. 7.000. Udover medlemskab vil der være en udgift til rejseaktivitet, konferencedeltagelse og medarbejdertid til forberedelse mm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Brev om kommunemedlemsskab (DOCX)

2.
Invitation strategimøde (DOCX)

3.
Program (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Forslag til samarbejdsaftale mellem Pontianak by, Indonesien og Bornholm

00.05.01G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget

Resumé

Bornholms Regionskommune har modtaget forslag til indgåelse af samarbejdsaftale mellem Pontianak by i Indonesien og Bornholm. Der er ikke tale om en traditionel venskabsbyaftale idet kommunalbestyrelsen tidligere har truffet beslutning om, ikke at deltage i venskabsby samarbejder længere.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         sagen til drøftelse

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Samarbejdsaftalen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Jan Høybye, Just Business Ltd, Bornholm har på vegne af Pontianak by, Indonesien, fremsendt udkast til samarbejdsaftale mellem den indonesiske partner og Bornholm. Aftalen er udarbejdet på baggrund af et tidligere studiebesøg til byen Pontianak, hvor en række bornholmske interessenter deltog, bl.a. Østkraft.

Som det fremgår af udkastet, nævnes der er række mulige samarbejdsområder indenfor:

·         Innovation og uddannelse: Erhvervsuddannelse af indonesiske studerende på Bornholm, fælles træningsaktiviteter og konkurrencer og udveksling af studerende

·         Udvikling af tilpasset teknologi og produkter: Energiproduktion i fjernt beliggende områder(sol, vand, biomasse og affald), affaldshåndtering, vand og spildevand, Entreprenørskab og forretningsudvikling: Landbrugsprodukter, turisme planlægning og udvikling af Kapuas Riverside Area og kunst og kunsthåndværk

·         Såvel Østkraft som Campus Bornholm har tilkendegivet interesse for denne aftale og har bekræftet, at de vil løfte den indholdsmæssige del af aftalen. Det betyder også, at aftalen ikke forpligtiger BRK, hverken juridisk eller økonomisk. Omvendt er en sådan aftale bl.a. vigtig for muligheden for eventuelle tilskud fra fonde og Udenrigsministeriet.

 

Såvel Østkraft som Campus Bornholm har vist interesse for dette samarbejde og har tilkendegivet, at de vil løfte den indholdsmæssige del af aftalen. Den foreliggende aftale forpligtiger ikke Bornholms Regionskommune, hverken juridisk eller økonomisk.

At det så er Bornholms Regionskommune, der alligevel skal underskrive aftalen, er formalia, men det er også vigtigt for parterne, at kommunen formelt og officielt tiltræder aftalen. Ved kommunens underskrift sikres også, at parterne har mulighed for at søge støtte fra de respektive landes ambassader og andre relevante puljer.

Det kan oplyses, at der ikke er tale om en traditionel venskabsbyaftale, idet kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet ikke at deltage i og indgå nye venskabsbyaftaler, af budgetmæssige grunde.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Samarbejdsaftale mellem Pontianak, Indonesien og Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Mødeplan og sagsflow 2016 for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

22

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Mødeplanen for 2016 for Kommunalbestyrelsen (KB), Økonomi- og Planudvalget (ØPU) og de stående udvalg fastlægges.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    udkast til mødeplan for Kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg godkendes

b)    møderne i Kommunalbestyrelsen begynder kl. 17.00

c)    møderne i Økonomi- og Planudvalget begynder kl. 18.00

d)    de stående udvalg fastlægger mødetidspunkt på de i udkastet fastsatte dage

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2016:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Møderne i Kommunalbestyrelsen holdes som hovedregel den sidste torsdag i hver måned. Der er dog nogle undtagelser (september og oktober), som fremgår af udkast til mødeplan.

 

I udkastet er foreslået et KB-møde den 30. juni 2016, hvilket er i skolernes sommerferie. Forud ligger ØPU den 21. juni og udvalgsmøder 6., 7. og 8. juni. Af hensyn til den planlagte behandling af budgetopfølgningssager vil det være vanskeligt at rykke juni måneds sagsflow forud.

 

Det foreslås, at KB-møderne begynder kl. 17.00, og at der indlægges en spisepause kl. 19.00, i stedet for som hidtil hvor der spises efter mødet.

 

 

Møderne i Økonomi- og Planudvalget holdes som hovedregel tirsdag i ugen før kommunalbestyrelsesmødet, bortset fra i februar, september, oktober, og december, hvor de foreslås holdt onsdag i ugen før KB-mødet.

 

Møderne i de stående udvalg foreslås holdt i begyndelsen af hver måned eller i slutningen af foregående måned af hensyn til sagernes videre behandling i ØPU og KB, således at de sager, der går videre herfra, kan videresendes rettidigt til behandling på førstkommende møde i ØPU og KB. Mødedagene for de stående udvalg fremgår af bilaget. Udvalgene fastlægger selv mødetidspunktet.

 

I udkastet til mødeplanen er der fastsat et månedligt temamøde, som kan aflyses, hvis det viser sig ikke at være relevant. Der er ikke foreslået temamøde i september, hvor der er budgetseminar.

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Det samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 10. september 2015

1.
Udkast til mødeplan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 23  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

23

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

24

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Drøftet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: konkurrenceudsættelse

 

Status taget til efterretning.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendommen Ørningevej 3, Vestermarie godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendommen Jakob Hansensvej 1, Nexø godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Købstilbud afvist.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

105. Lukket punkt: overdragelse af areal

 

Overdragelse af vejareal ved Sandvejen i Pedersker godkendt.