Referat
Økonomi- og Planudvalget
29-09-2015 kl. 18:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget 2016, 2. behandling
  åbent 3 Efterbetaling af vejbidrag 2007 - 2011
  åbent 4 Bevillinger til budget 2015
  åbent 5 Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"
  åbent 6 Konkurrenceudsættelsespakke - status og tiltag
  åbent 7 Rapport om belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (fase II)
  åbent 8 Fleks- og førtidspensionsreform
  åbent 9 Social- og Sundhedsuddannelser og voksenlærling/voksenelev
  åbent 10 Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker
  åbent 11 Fornyet høring af Forslag til revideret spildevandsplan
  åbent 12 Revision af råstofplan
  åbent 13 Administrativ budgetopfølgning i Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 14 Budgetopfølgning byggesagsbehandling pr 31 juli 2015
  åbent 15 Anlægsbevilling til udskiftning af tag m.m. på Ejendommen, Hvide Hus
  åbent 16 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Træningshallen i Rønne Idrætshal
  åbent 17 Anlægsbevillinger til bygingsfornyelsesformål - nedrivningspulje 2015, 2. del
  åbent 18 Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/bygningsfornyelse af kommunens udlejningsboliger – Kalmarvej 12, Rønne
  åbent 19 Anlægsbevillinger til vedligeholdelse / bygningsfornyelse af Kærnehuset, Allinge
  åbent 20 Godkendelse af driftsbudgetter for 2015/2016 for Lejerbo, Afd. 676-0 Holms Hotel, Nexø, afd. Stenarbejderhusene, Sandvig og afd. Byvangen/Pilestræde, Hasle
  åbent 21 Udsmykning af kommunalbestyrelsessalen
  åbent 22 Orientering fra formanden
  åbent 23 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: tilbudssag
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: personalesag 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

1

 

 

Fraværende

Carl Ilsøe, Maria Fromseier Kjærgaard.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Winni Grosbøll blev erklæret inhabil i behandlingen af punkt 7. Punkt 7 blev behandlet som første punkt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget 2016, 2. behandling

00.30.10P19-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

2. behandling af budget 2016 og overslagsår.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller,

a)    at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vælges

b) at budgetforslaget for 2016 og overslagsår godkendes

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015, at budgetforslag for 2016 m.fl. år blev oversendt til 2. behandlingen.

Budgetforslaget for 2016 er udarbejdet på baggrund af det budgetforlig, der er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten den 2. september 2015.

Forudsætningerne for budgetforslaget fremgår af dagsordenen til kommunalbestyrelsens 1. behandling med bilag.

 

Skatte- og budgetforudsætninger for 2016

Forudsætninger for budgetforslaget fremgår af de generelle bemærkninger til budgetforslaget, jf. bilag 1 fra 1. behandling af budget 2016. Herudover er budgetforslaget specificeret i de forskellige oversigter til budgettet til budgettet jf. bilag 2-4 og i oversigten over budgetforliget i bilag 8.

Der er i hovedtræk lagt følgende forudsætninger til grund for budgetforslaget for 2016:

Skatteprocenten fastholdes på niveauet for de sidste to foregående år på 26,2 pct., mens grundskyldspromillen fastholdes uændret på 33,41 promille. Der opkræves dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de maksimale satser på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien.

Der er efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget tilskud på 16,0 mio. kr. i 2016 i tilskud som særlig vanskeligt stillede kommuner.

Der optages lån for i alt 18,3 mio. kr., fordelt med 3,3 mio. kr. vedr. anlæg på skoleområdet og administration, 5,0 mio. kr. vedr. anlæg på havneområdet og 10,0 mio. i generelle lån.

Driftsbudgettet er tilrettet i forhold til den demografiske udvikling på børnepasningsområdet, skoleområdet, SFO, Ungdomsskolen, PPR- og Sundhedspleje, ældre- og sundhedsområdet samt hjælpemidler.

Ændringer i opgaver som følge af ændret lovgivning, lov- og cirkulæreprogrammet, er indregnet i budgetforslaget.

Budgetforliget indeholder en række besparelses- og udvidelsesforslag på de forskellige udvalgsområder, som er indarbejdet i budgetforslaget. I bilag 8 findes en oversigt over ændringerne som følge af budgetforliget, og i de generelle bemærkninger findes tillige en kort beskrivelser af de enkelte forslag.

 

Valg af udskrivningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen skal ved 2. behandlingen tage stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget.

Statsgaranti indebærer, at kommunen er sikret en bestemt skatteindtægt samt bestemte indtægter fra tilskud og udligning. Det er staten der fastsætter udskrivningsgrundlaget på baggrund af udskrivningsgrundlaget tre år tidligere, forhøjet med den forventede stigning i de skattepligtige indkomster på landsplan. En kommune vil typisk vælge statsgaranti, hvis skatteindtægterne i kommunen ikke forventes at stige lige så meget som gennemsnittet for landet, eller hvis der er usikkerhed om udviklingen i skatteindtægterne fx ved forventninger om nedgang i konjunkturerne i det kommende år. Statsgaranti giver stor budgetsikkerhed for kommunens økonomi, da indtægterne er kendt på forhånd og ikke efterreguleres for den faktiske udvikling i udskrivningsgrundlaget.

Selvbudgettering indebærer, at kommunens eget skøn over udskrivningsgrundlaget lægges til grund for budgetteringen. En kommune vil typisk vælge selvbudgettering, hvis skatteindtægterne i kommunen forventes at stige mere end på landsplan. Kommunen bærer imidlertid også selv en risiko ved at vælge selvbudgettering, idet kommunens indtægt tre år senere efterreguleres i forhold til det realiserede udskrivningsgrundlag. Hvis skatteindtægterne ikke stiger som forudsat skal kommunen selv finde finansiering til at dække mindreindtægten.

Ved statsgaranti er der altså ingen chance/risiko for hverken gevinst eller tab, mens der ved selvbudgettering er chance/risiko for både gevinst og tab.

Ved vurderingen af, hvilket valg der vil være det økonomisk mest fordelagtige, skal skatteprovenuet ses i sammenhæng med tilskud og udligning, da skattegrundlaget har indvirkning på beregningen af udligningen.

Beregninger af de to alternativer viser, at valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016 vil være økonomisk fordelagtigt med 13,5 mio. kr. Samtidig indebærer det statsgaranterede udskrivningsgrundlag som nævnt sikkerhed for indtægtsbudgettet. Der er foretaget beregninger af hvorvidt en højere befolkning i forhold til befolkningsprognosen vil resultere i højere indtægter, men også her vil valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag være det mest fordelagtige.

 

 

Resultatopgørelsen

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2016 – 2019 opstillet i en resultatopgørelse. I de generelle bemærkninger i bilag 1 findes en mere detaljeret resultatopgørelse, der også viser regnskabet for 2014 og budgettet for 2015.

I forhold til 1. behandlingen er balancen uændret i 2016 -2019.

 

Resultatopgørelse 2016 – 2019

Mio. kr. - årets priser

BF2016

BO2017

BO2018

BO2019

Indtægter

-2.726,0

-2.721,4

-2.724,0

-2.731,6

  Skatter

-1.685,0

-1.712,3

-1.750,5

-1.777,4

  Tilskud og udligning

-1.041,0

-1.009,1

-973,5

-954,2

Driftsvirksomhed

2.662,5

2.691,9

2.737,7

2.789,9

Renter m.v.

-0,9

-0,7

-0,5

-0,6

Resultat af ordinær driftsvirksomhed

-64,4

-30,2

13,2

57,7

Anlægsvirksomhed

61,7

51,8

49,4

39,6

  - heraf pleje-/ældreboliger

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultat af det skattefinansierede område

-2,7

21,7

62,6

97,2

Det brugerfinansierede område

-6,8

-7,2

-7,6

-8,0

Samlet resultat

-9,5

14,5

55,0

89,2

Øvrige poster

5,7

18,4

22,9

24,0

  Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri

0,0

0,0

0,0

0,0

  Optagelse af lån

-18,3

-10,0

-10,0

-10,0

  Afdrag på lån

26,9

31,3

32,3

33,4

  Øvrige balanceforskydninger

-2,8

-2,9

0,5

0,5

Kasseforøgelse ( - )/-forbrug ( + )

-3,8

32,8

77,9

113,2

 

 

Forligsemner

I bilag 8 fremgår enkeltbeskrivelser af alle forligsemnerne i budget 2016.

 

Takster

Forslag til takster for 2016 anført i 2016-prisninveau fremgår af takstbladet i bilag 5. Taksterne er uændret i forhold til 1. behandlingen.

 

Høringssvar

Nye og ændrede forslag til budget 2016, som indgår i budgetforliget, har været sendt i høring fra 14. september med høringsfrist den 23. september. De modtagne høringssvar fremgår af bilag 6.

 

Ændringsforslag

Ved fristens udløb den 21. september 2015 var der ikke indkommet ændringsforslag til Økonomi og Personale.

 

Den kirkelige ligning

Budgettet for den kirkelige ligning fremgår af bilag 7. Kirkeskatten udskrives med 0,93 pct. af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.900,3 mio. kr., hvilket giver et provenu på 45,6 mio. kr. I forhold til 2015 er udskrivningsprocenten uændret. Budgettet udviser et underskud på 4.372 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 29. september 2015

1.
1_Generelle bemærkninger (PDF)

2.
2_Bevillingsoversigt (PDF)

3.
3_Hovedoversigt (PDF)

4.
4_Investeringsoversigt (PDF)

5.
5_Takster (PDF)

6.
6_Høringssvar vedr. nye og ændrede forslag (PDF)

7.
7_Den Kirkelige ligning (PDF)

8.
8_Emner i budgetforliget (PDF)

9.
Kommunalbestyrelsens mål for 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Efterbetaling af vejbidrag 2007 - 2011

13.02.00G01-0162

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Regionskommune efterbetalte i 2012 og 2013 vejbidrag til spildevandsforsyningen på baggrund af afgørelser efter stoploven fra Forsyningssekretariatet. Forsyningssekretariatet har nu trukket afgørelserne tilbage og godkendt de oprindelige indberetninger efter stoploven.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at sagen tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har for årene 2007-2011 efterbetalt vejbidrag til Bornholms Spildevand på i alt 3.754.950 kr.

Efterbetalingen skete, fordi Forsyningssekretariatet i udkast til afgørelser efter stoploven ville anse et vejbidrag på 4 pct. for en underprissætning, og dermed for udlodning i henhold til stoploven. Kommunen fik dog mulighed for at efterbetale et bidrag op til 8 pct.

Kommunalbestyrelsen besluttede at efterbetale vejbidrag op til 8 pct., hvorefter Forsyningssekretariatet godkendte kommunens indberetninger i henhold til stoploven.

Kommunen har ved betalingen taget forbehold over for Bornholms Spildevand for at kræve beløbet tilbagebetalt, såfremt Forsyningssekretariatets afgørelse på et senere tidspunkt måtte blive ændret.

 

Forsyningssekretariatet har den 3. september 2015 ophævet de tidligere afgørelser for årene 2007 til 2011, og godkendt kommunens indberetninger i henhold til stoploven på baggrund af et vejbidrag på 4 pct., dog uden at tage stilling til kommunens betaling af vejbidrag.

Forsyningssekretariatet ophæver de tidligere afgørelser på baggrund af en dom i Østre Landsret af 13. februar 2015, hvor retten gav Slagelse Kommune medhold i, at Forsyningssekretariatet ”ikke i medfør af § 5 i stoploven ved godkendelsen af indberettede rådighedsbeløb kan anse en eventuel for lav fastsættelse af vejbidrag, der er fastsat efter betalingsloven, for en uddeling”. Forsyningssekretariatet har således ikke lovhjemmel til at ændre den af kommunalbestyrelsen fastsatte procent for vejbidrag.

Forsyningssekretariatet har den 12. marts 2015 anket Østre Landsrets dom af 13. februar 2015 til Højesteret. Forsyningssekretariatet har endvidere den 10. april 2015 anmodet Højesteret om opsættende virkning af anken, hvilket ankeudvalget den 21. maj 2015 ikke har anerkendt. Sagen forventes behandlet i Højesteret i januar 2016.

 

Efterbetalingen for 2007 - 2011 vil med den nye afgørelse blive krævet tilbagebetalt. Vi vil dog afvente dommen i Højesteret før tilbagebetalingen bliver effektueret, da vi må forvente, at Forsyningssekretariatet vil genoptage sagerne hvis de vinder sagen i Højesteret.

 

Fremtidige vejbidrag

Kommunalbestyrelsen har i betalingsvedtægten for Bornholms Spildevand A/S fastsat et vejbidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje på 8 pct. af anlægsudgifterne til spildevandledningsanlæggene.

Vejbidraget har været fastsat til 8 pct. siden 2012, hvor det blev forhøjet fra 4 til 8 pct. med baggrund i Forsyningssekretariatets tidligere afgørelser om udlodning for 2007 – 2010.

Betalingsvedtægten bør tages op til revision med henblik på fastsættelse af vejbidrag når Højesterets dom foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Tilbagebetaling af beløbet vil indgå som en ekstraordinær driftsindtægt i regnskab 2016. En eventuel nedsættelse af vejbidraget fremadrettet vil reducere de årlige driftsudgifter på vejområdet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Bevillinger til budget 2015

00.30.18G01-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der ansøges om tillægsbevillinger til midtvejsregulering af tilskud og udligning, lov- og cirkulæreprogram m.m. og bevillingsændringer i øvrigt, der i tidligere år er blevet godkendt i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr. 31. juli.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at der meddeles tillægsbevilling til tilskud og udligning på 9.240.000 kr. vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2015, finansieret af de likvide midler,

b) at der meddeles tillægsbevilling til tilskud og udligning på -3.216.000 kr. og til bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse på 1.070.000 kr., idet nettobeløbet tilføres de likvide midler,

c) at der meddeles tillægsbevilling til skatter på 700.000 kr. finansieret af de likvide midler,

d) at der meddeles tillægsbevillinger på 762.000 kr. som anført i bilag 1 vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, finansieret af de likvide midler,

e) at der meddeles tillægsbevillinger på -601.563 kr. vedr. reduktion af lønfremskrivning som anført i kolonne to i tabellen til pkt. e), som tilføres de likvide midler, og

f) at ændringen af bevillinger som anført i pkt. f) – h) godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i tidligere år godkendt tillægsbevillinger og bevillingsændringer i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. juli, men i 2015 fremsendes alene budgetopfølgninger pr. 30. april og 31. oktober til kommunalbestyrelsen.

Der ansøges om tillægsbevillinger og bevillingsændringer som anført nedenfor, således at bevillingerne kan blive korrigeret forud for budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015.

 

a) Midtvejsregulering af tilskud og udligning

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt midtvejsregulering af tilskud og udligning.

Bornholms Regionskommune skal tilbagebetale 10.284.000 kr. vedr. beskæftigelsestilskuddet, hvoraf 9.144.000 kr. vedrører efterregulering af tilskuddet for 2014 mens 1.140.000 kr. vedrører midtvejsregulering af tilskuddet for 2015.

Kommunen modtager 1.044.000 kr. i regulering af generelle tilskud, dels som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, og dels på baggrund af reguleringer af den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet.

Bornholms Regionskommune skal netto tilbagebetale 9.240.000 kr.

 

b) Integrationstilskud

Bornholms Regionskommune modtager i 2015 et ekstra tilskud til integrationsområdet på 3.216.000 kr. fra de puljer, der er afsat dels til ekstraordinære udgifter til investeringer – særligt i forbindelse med hurtig udvidelse af boligkapaciteten og dels til et ekstra integrationstilskud. Tilskuddet skal indtægtsføres under bevillingen for tilskud og udligning.

Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 finansieret en anlægsbevilling til ombygning af to tidligere børnehaver til midlertidige børnehaver med 1.070.000 kr. af tilskuddet, idet det dengang blev forudsat, at tilskuddet skulle indtægtsføres under drift på bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

Der skal derfor gives en tillægsbevilling på -3.216.000 kr. på bevillingen for tilskud og udligning og en tillægsbevilling på -1.070.000 på bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelser, i alt 2.146.000 kr. netto.

 

c) Skatter

Der forventes mindreindtægter fra skatter på netto 700.000 kr., som skyldes

·         lavere medfinansiering af det skrå skatteloft end budgetteret med 33.000 kr.
Det skrå skatteloft er udtryk for den maksimale procent, man som skatteyder i Danmark kan komme til at betale i skat. Kommunen skal medfinansiere statens tab på topskatten, når en forhøjelse af kommunens udskrivningsprocent i forhold til 2007 betyder, at skatteprocenterne inkl. topskat overstiger det skrå skatteloft. Bornholms Regionskommune hævede skatteprocenten i 2014.

·         højere indtægter fra dækningsafgifter og grundskyld med 531.000 kr. Afvigelsen skyldes hovedsagelig, at skønnet over ejendomsværdierne var for lavt til den første opkrævning af dækningsafgift for regionens og andre kommuners ejendomme, og

·         tilbagebetaling af tilskud fra staten vedr. tilbagebetalinger af grundskyld i 2014 med 1.264.000 kr. Staten ydede for 2012-2014 et tilskud til kommunernes tilbagebetalinger af ejendomsskatter som følge af forkerte vurderinger m.v. Bornholms Regionskommune modtog i 2014 et foreløbigt tilskud på 1.892.000 kr., idet Social- og Indenrigsministeriet har opgjort det endelige tilskud for 2014 til 628.000 kr.

 

d) Lov- og cirkulæreprogrammet

Økonomi- og Planudvalget har den 10. september 2015 godkendt, at lov- og cirkulæreprogrammet 2014-15 indarbejdes i budgettet for 2016-2019. Lov- og cirkulæreprogrammets punkter og også virkning i 2015, og indarbejdes i budgettet i henhold til praksis.

Ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet fremgår af bilag 1. Til forskel fra budget 2016-19 gives der ikke tillægsbevillinger til punkter der vedrører de ikke-overførbare områder, da det blot ville betyde udvidelser af budgettet på områder, hvor der i forvejen forventes mindreforbrug.

Tillægsbevillinger som følge af lov- og cirkulæreprogrammet udgør 762.000 kr.

 

e) Nedjustering af lønfremskrivning

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2015 en tillægsbevilling med reduktion af lønbudgetterne på 7.459.237 kr. som følge af, at lønfremskrivningen fra 2014 til 2015 efter indgåelse af overenskomster pr. 1. april 2015 blev på 1,38 pct. i stedet for 2,00 pct. som skønnet ved budgetlægningen.

Efterfølgende er lønstigningen som følge af reguleringsordningen pr. 1. oktober 2015 blevet lavere end forudsat, således at lønstigningen fra 2014 til 2015 nu er opgjort til 1,33 pct. Dette betyder en yderligere reduktion af lønbudgetterne på 601.563 kr.

 

Udvalg / Bevilling

Reduktion

30. april 2015

Reduktion i alt

Børne- og Skoleudvalget

-189.593

-2.351.013

-2.540.606

11 Dagpasning

-43.426

-538.627

-582.053

12 Børn og Familie

-35.234

-436.884

-472.118

13 Undervisning

-110.933

-1.375.502

-1.486.435

Fritids- og Kulturudvalget

-7.642

-94.791

-102.433

21 Kultur og Fritid

-2.994

-37.157

-40.151

22 Biblioteker

-4.648

-57.634

-62.282

Social- og Sundhedsudvalget

-269.041

-3.336.117

-3.605.158

31 Ældre

-143.055

-1.773.816

-1.916.871

32 Psykiatri og Handicap

-60.416

-749.222

-809.638

33 Sundhed

-65.570

-813.079

-878.649

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

-42.253

-523.863

-566.116

41 Uddannelse og Beskæftigelse

-40.229

-498.772

-539.001

42 Erhverv

-2.024

-25.091

-27.115

Teknik- og Miljøudvalget

-37.553

-465.516

-503.069

51 Beredskab

-1.094

-13.565

-14.659

52 Teknik og Miljø

-12.339

-152.992

-165.331

53 Veje, parker og anlæg

-2.040

-25.299

-27.339

55 Ejendomme og service

-12.201

-151.176

-163.377

57 Kollektiv trafik

-9.879

-122.484

-132.363

Økonomi og Planudvalget

-55.481

-687.937

-743.418

61 Økonomi og Personale

-39.879

-494.470

-534.349

62 Administration og IT

-12.607

-156.325

-168.932

64 Politikere

-2.995

-37.142

-40.137

I alt

-601.563

-7.459.237

-8.060.800

 

Samlet set er lønbudgetterne reduceret med 8.060.800 kr. i budget 2015. Reduktionen af lønbudgetterne har ikke servicemæssige konsekvenser, idet der alene er tale om en teknisk tilpasning til den faktiske lønfremskrivning.

Den samlede reduktion er indregnet i lønfremskrivningen til budget 2016. Det kan desuden oplyses, at kommunernes bloktilskud i 2015 ikke er reduceret som følge af den lavere lønstigning i forbindelse med økonomiaftalen for 2016.

 

f) Klimatilpasningsprojekter

Spildevandsforsyningen skal betale for ydelsen på de lån, kommunen optager til finansiering af klimatilpasningsprojekter. Konteringsreglerne er ændret, således at indtægten fra spildevandsforsyningen skal konteres på driften, mens kommunens ydelse på lån skal konteres på hhv. renter og afdrag på lån.

Dette indebærer en tillægsbevilling på -830.994 kr. på bevilling 61 Økonomi og Personale på driften og en modsvarende tillægsbevilling på renteudgifter, afdrag på lån og balanceforskydninger.

 

g) ESCO-projektet

Anlægsarbejderne under ESCO-projektet lånefinansieres, idet energibesparelserne skal finansiere ydelsen på lån. Der er i 2015 optaget lån vedrørende udgifter i 2014, idet driftsbudgettet er reduceret med ydelserne i budget 2016-2019. For 2015 udgør ydelserne på lånet 199.000 kr.

Dette indebærer en tillægsbevilling på -199.000 kr. på bevilling 55 Ejendomme og drift og en modsvarende tillægsbevilling på afdrag på lån.

 

h) Omlægning af lån

Bornholms Regionskommune har i 2015 omlagt 5 lån vedr. boligerne på Røbo/Klintebo efter pålæg fra Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter fra december 2014. Derudover er et lån i EURO omlagt til et lån i DKK.

Indfrielsen af de tidligere lån skal konteres på bevilling Afdrag på lån, men optagelse af de nye lån skal konteres på bevilling Optagelse af lån.

Dette indebærer en tillægsbevilling til afdrag på lån på 20.396.000 kr. og en modsvarende tillægsbevilling til optagelse af lån.

 

Økonomi- og Planudvalget er bemyndiget til at godkende bevillingsændring mellem driftsbevillinger eller mellem anlægsbevillinger. Ovenstående punkter f) – h) er ikke omfattet heraf, hvorfor de fremsendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingsændringerne i pkt. a) – e) indebærer samlet set et træk på de likvide midler på 7.954.437 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 29. september 2015

1.
Lov- og cirkulæreprogram 2014-15 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Afrapportering af status for nøgletal i henhold til "politik for styring af kommunens finansielle dispositioner"    

00.01.00P05-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.     

 

Resumé

I henhold til ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” skal status for politikkens nøgletal afrapporteres til Økonomi- og Planudvalget i forbindelse med den løbende økonomirapportering.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) At nuværende beholdning i Danske Invest fastholdes

b) At afrapporteringen i øvrigt tages til efterretning

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til ovennævnte politik har Danske Bank udarbejdet en afrapportering dateret 15. september 2015 som vedlægges som bilag.

 

Afrapporteringen omfatter følgende emner:                                         

·         Nøgletal til risikostyring

·         Låneporteføljens sammensætning

·         Obligationsporteføljen

 

 

Nøgletal til risikostyring:

Politikken indeholder en række nøgletal som anvendes til styring af henholdsvis aktivsiden (likviditeten) og passivsiden (gælden). Status for de enkelte nøgletal - i forhold til de vedtagne rammer - markeres i kolonnen ”status” med henholdsvis en grøn, gul eller rød farve. Den grønne farve illustrerer at status for nøgletallet befinder sig indenfor den vedtagne ramme, den gule farve at status befinder sig på grænsen for rammen og den røde farve at status for nøgletallet ligger udenfor rammen.

 

Alle markeringer er grønne.

 

Økonomiske konsekvenser

Låneporteføljens sammensætning:

I afrapporteringen indgår en oversigt over låneporteføljens sammensætning inklusive finansielle leasingkontrakter. Restgælden af porteføljen udgjorde pr. 15. september 2015             122,3 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at lån til finansiering af ældre- og handicapboliger samt indekserede lån ikke indgår i porteføljen som afrapporteringen omhandler. Disse lån er ydet på særlige lånevilkår, hvilket betyder at der i henhold til politikken ikke beregnes nøgletal på lånene.

 

Status for renteswaps pr. 31. august 2015:

Regionskommunen har 2 renteswaps i DKK, begge indgået med Nordea.

De 2 swaps er etableret i forbindelse med omlægning af lån fra variabel rente til fast rente.

Årsagen til at lånene ikke er blevet optaget til fast rente fra starten af, er at det rentemæssigt er mere fordelagtigt, at optage et variabelt forrentet lån og derefter omlægge det til fast rente via en swap.

 

Renteswaps kan ophæves i den aftalte renteperiode. Hensigten med Regionskommunens 2 swaps er at de skal beholdes indtil udløb. 

 

Oversigt over indgåede swaps:

 

Indgåelsesdato/udløb  Valuta          Opr. lån i DKK                 

 

 

15.06.2009 / 22.06.2019       DKK                9,2 mio.   

12.06.2012 / 30.04.2037   DKK                 11,3 mio.

 

                                           

De 2 renteswaps har en markedsværdi. Markedsværdien udtrykker gevinsten/tabet hvis Regionskommunen på opgørelsesdagen havde ophævet de indgåede swaps.

 

Pr. 31. august 2015 var markedsværdien:

 

 

 - 1,5 mio. kr. i bankens favør    (29. maj 2015: - 1,9 mio.)

 

 

Ved indgåelse af de 2 swaps har Regionskommunen forpligtet sig til at betale en fast rente til Nordea indtil udløb af de 2 swaps. Nordea betaler til gengæld variabel rente af swappen til Regionskommunen.

Ændringen i markedsværdien skyldes en stigning i markedsrenten, som bevirker at Nordeas kalkulerede rentegevinst i restløbetiden er formindsket siden forrige afrapportering (forskellen mellem den faste rente som de modtager og den variable markedsrente som de betaler). Hvis Regionskommunen ophæver de 2 swaps før udløb skal Nordea kompenseres for rentetabet ved indbetaling af markedsværdien.

 

Det skal understreges at markedsværdiens størrelse er uden betydning for Regionskommunen, idet hensigten fra start af har været at beholde de 2 swaps i den aftalte periode. Ved udløb af de 2 swaps er markedsværdien 0 kr. 

 

 

Placeringssiden:

 

Markedsværdien af placeringen i Danske Invest pr. 31. august 2015: 137,5 mio. kr.

Status for placeringen i obligationer via Danske Invest:

                

                 Afkast for perioden 1. januar – 31. august: - 0,78%

 

Det negative afkast kan henføres til at maj og juni måned var præget af en relativt kraftigt stigende ”lang rente”, som primært medførte kursfald på realkreditobligationer med 25 – 30 års restløbetid.

 

Alternativet til placeringen i Danske Invest kunne være placering på konto i banken. Rentesatserne i banken ser pt. således ud:

 

Indestående: 0,00 % p.a.

Træk på kreditten:              0,10 % p.a.

 

 

I henhold til ”Politik for styring af Bornholms Regionskommunes finansielle dispositioner” må maksimum 80% af Regionskommunens overskudslikviditet anbringes i investeringsforeninger”.

Begrebet overskudslikviditet er defineret som værende ”det forventede gennemsnit af de likvide aktiver de kommende 365 dage”.

Overskudslikviditeten er anslået til 180 mio. kr. Dermed må der i henhold til politikken placeres for op til 144 mio. kr. i investeringsforeninger. Nuværende placering på 137,5 mio. kr. er dermed indenfor den politisk fastsatte ramme for hvad der må placeres i investerings-foreninger.  

 

Afkastet af placeringen i Danske Invest i perioden 1. januar – 31. august 2015 blev som tidligere nævnt – 0,78%, hvilket betyder at det ville have været mere ”økonomisk fordelagtigt”, hvis midlerne havde været placeret på konto i banken. Banken anser nuværende beholdning i Danske Invest som fornuftig på kort sigt, ud fra et afkastningsmæssigt synspunkt. På baggrund af bankens vurdering, anbefales det at beholdningen i Danske Invest fastholdes. Udviklingen i afkastet af placeringen i Danske Invest følges tæt og tages op igen ved næste afrapportering.   

 

Danske Bank har udarbejdet en oversigt over ”horisontafkast” af placeringen i DK Invest. Oversigten viser størrelsen af afkastet på placeringen i Danske Invest det kommende år ved forskellige rentescenarier:

 

Hvis renteniveauet er uændret det kommende år vil afkastet blive:      1,42%

 

Hvis renteniveauet falder 0,5% i morgen og bliver der:                                               2,86%

 

Hvis renteniveauet stiger 0,5% i morgen og bliver der:                         -0,27%

 

Hvis det forudsættes at renteniveauet er uændret det kommende år bliver gevinsten ved nuværende beholdning: 1,42% - 0,10% = 1,32%    svarende til ca. 1,8 mio. kr.

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 29. september 2015

1.
Afrapportering pr. 15. september 2015 (PDF)

2.
Rentemarkedet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Konkurrenceudsættelsespakke - status og tiltag

88.00.04P07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

13

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med budget 2014 blev der vedtaget en besparelse i form af en konkurrenceudsættelsespakke. Siden da har flere opgaver været konkurrenceudsat og besparelserne herfra indlagt i budgettet. Det har ikke været muligt at indhente hele besparelsen i 2014, hvorfor der er overført et underskud på 2,1 mio. kr. I 2017 og overslagsårene mangler der besparelse ved konkurrenceudsættelse for 1,1 mio. kr. årligt.

Med henvisning til Økonomi- og Planudvalgets beslutninger af 11. november 2014 (pkt. 17 og 18) skal der udarbejdes et konkret oplæg til overordnede kriterier for en konkurrenceudsættelse af det samlede sneberedskab samt arbejdes videre med forslag til konkrete opgaver i Vej og Park, der kan konkurrenceudsættes.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomdirektøren indstiller

a) At status tages til efterretning

b) At besparelse fra udbud af indkøb af nye biler medtages i konkurrenceudsættelsespakken

c) At der drøftes videre tiltag til imødegåelse af den udestående besparelse i konkurrenceudsættelsespakken

d) At der drøftes hvilke kriterier, der lægges til grund ved beregning af overslagspris, der bruges til sammenligning med budpris.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Ad a) og b) Anbefales.
Ad c) Drøftet og anbefales til Økonomi- og Planudvalget jf. bilag 2, idet opmærksomheden henledes på pkt. d) nedenfor:
Ad d) TMU anbefaler, at der udarbejdes en model i BRK, hvor der inden for de forskellige områder udarbejdes og beskrives ydelsesniveauer og på den baggrund fastlægges det samlede omkostningsniveau ud fra totalomkostningsprincippet. Dette skal ligge til grund for beregning af evt. besparelser og således at områderne nævnt under pkt. c (bilag 2) kan bringes op i TMU, respektive ØPU og KB samlet inden udgang af 2. kvartal 2016.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke til b), c) og d).

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Med budget 2014 blev der vedtaget en besparelse i form af en konkurrenceudsættelsespakke. Der er sket konkurrenceudsættelse på udvalgte opgaver, der har givet efterfølgende besparelser. Det drejer sig om rengøring, brandvæsen, græsslåning og it.

 

I løbet af 2015 har flere opgaver på vej-området været konkurrenceudsat, men har ikke givet yderligere besparelser. Oversigt over disse opgaver findes i bilag 1.

 

Et udbud ved samlet indkøb af nye biler skønnes at have givet en besparelse set i forhold til den normale leasing ved kommuneleasing på 0,4 mio. kr. over en 4-årig periode.

Denne besparelse kan indgå i den samlede konkurrenceudsættelsespakke med 0,1 mio. om året fra 2016 for derved at imødegå mankoen.

Der er i driften indlagt en besparelse fra budget 2015 ved en samlet bilflådestyring. Denne besparelse ventes hentet ved en effektivisering af driften og sker sideløbende med udbudsbesparelsen.

 

Nedenstående tabel viser status på konkurrenceudsættelse 2015:

 

Besparelse på konkurrenceudsættelse                          2015                             

2016

2017

2018

Vedtaget besparelse i budget 2014 - 2015-pl

-7.210.800

-8.240.916

-9.271.032

-9.271.032

Udmøntet på rengøring

5.147.655

5.147.655

5.147.655

5.147.655

Udmøntet på brandvæsen

1.596.224

1.596.224

1.596.224

1.596.226

Udmøntet på græsslåning

1.189.500

1.189.500

1.189.500

1.189.500

Udmøntet på IT-helpdesk

254.800

254.800

254.800

254.800

Saldo på besparelse på konkurrenceudsættelse

977.379

-52.737

-1.082.853

-1.082.851

Restsaldo fra budget 2014 (budgetoverførsel)

-3.034.950

 

 

 

Akkumuleret saldo 2015

-2.057.571

 

Hos Center for Ejendomme og Drift er der i 2015 arbejdet med omlægning til en helhedsorienteret driftsmodel og en deraf følgende besparelse, som blev vedtaget med budget 2015. I bilag 2 er beskrevet de kerneopgaver, der ligger i vej, park og anlæg og som i dag primært udføres af Vej og Park, men som delvist umiddelbart kan konkurrenceudsættes.

I samspil med en helhedsorienteret driftsmodel kan der konkurrenceudsættes en række af opgaverne:

Grønne områder, glatførebekæmpelse og snerydning (vejrafhængige opgaver), pleje af stadions og idrætspladser, ukrudtsbekæmpelse ved spuma og damp (forbeholdt der ikke vedtages en besparelse ved pesticidbekæmpelse i budget 2016).

 

Der skal forinden opgaverne konkurrenceudsættes ske en beskrivelse af områderne i form af driftsplaner i forbindelse med implementeringen af helhedsorienteret drift, hvorfor det ventes at kunne iværksættes fra 2016.

 

Et skøn over besparelsespotentialet lyder på 10-15 % af budgetsummen for de dele, der konkurrenceudsættes.

 

Det vil kunne give en samlet besparelse på op til 0,54 mio. kr.

 

Der vil i de kommende år ske yderligere udbud ved indkøb af biler. Det endelige antal og en evt. besparelse er endnu kendt.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra den forventede status ultimo 2015 ventes den samlede manko i 2016 at være på 2,1 mio. kr.

En medtagelse af besparelsen på biludbud samt konkurrenceudsættelse af nye eller tidligere konkurrenceudsatte opgaver hos vej, park og anlæg ventes at kunne nedbringe mankoen i 2016 og fremover med 0,64 mio. kr. årligt, hvorefter der udestår besparelser for 0,44 mio. kr. årligt samt en akkumuleret saldo på -1,5 mio. kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 14. september 2015

1.
Bilag 1 Konkurrenceudsættelse på vejdriftsopgaver 2015 (DOCX)

2.
Bilag 2 Status på konkurrenceudsættelse under vej, park og anlægsområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport om belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (fase II)

17.01.04P16-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

15-09-2015

2

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 26. februar 2015 at etablere en arbejdsgruppe, der skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en ændret skolestruktur i Rønneskolens skoledistrikt. Den 3. marts 2015 besluttede kommunalbestyrelsen et kommissorium for arbejdet. Arbejdsgruppens rapport foreligger nu.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

A)   rapporten danner udgangspunkt for udarbejdelse af et konkret forslag til skolestukturen i Rønne, der behandles i BSU den 27. oktober 2015. Forslaget sendes i høring af kommunalbestyrelsen den 19. november 2015.

B)   det konkrete forslag tager udgangspunkt i:

a. et nyt perspektiv for læring som beskrevet i anbefaling 1

b. at visionen indeholder både en fase II for Rønneskolen og en fase III for resten af folkeskolerne på Bornholm

c.  at der etableres to skoler 0. til 9. klasse (en søjlemodel) som beskrevet i anbefaling 3

d.  hele skoler med egen bestyrelse og ledelse som beskrevet i anbefaling 4. Skolerne etableres formelt pr. 1. august 2016

e.  at Østre anvendes som aflastningsskole i skoleåret 2016/17 og lukkes som skole pr. 1. august 2017 som beskrevet i anbefaling 5

f.  Svartingedal tilknyttes Åvang, så Åvang bliver overbygning for eleverne i Hasle som beskrevet i anbefaling 4

g.  Principper for lokaleanvendelsen som beskrevet i anbefaling 6.

h.  Der foretages ombygninger på Søndermark og Åvang som beskrevet i anbefaling 6

i.   Det samlede overskud på budgetbalancen efter implementering af fase II i Rønne medgår til finansiering af anlægsudgifterne til ombygninger på Søndermark og Åvang som beskrevet i anbefaling 7

j.   Fagpersonale og repræsentanter fra skolebestyrelserne inddrages i processen som beskrevet i anbefaling 8

k.  Der optimeres til 28 elever ved indskrivning i børnehaveklasse og ved dannelse af 7. klasser

l.   Det fastlægges, som i den gældende styrelsesvedtægt, at kommunalbestyrelsen beslutter antallet af børnehaveklasser på indskrivningstidspunktet (december måned forud for skolestart)

 

Børne- og Skoleudvalget, den 15. september 2015:

Indstillingen anbefales godkendt, idet høringsmaterialet suppleres med et konkret forslag til en distriktsopdeling i Rønne.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 26. februar 2015 at etablere en arbejdsgruppe, der skal tilvejebringe et beslutningsgrundlag for en ændret skolestruktur i Rønneskolens skoledistrikt. Den 3. marts 2015 besluttede kommunalbestyrelsen et kommissorium for arbejdet. Arbejdsgruppens hovedopgaver var i forhold til skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 at:

 

a.   Komme med anbefalinger til en opdeling af undervisningen på to afdelinger i Rønne (fødeskole-overbygning eller hele afdelinger).

b.   Komme med forslag til nødvendige anlæg der understøtter læring.

c.   Belyse det økonomiske potentiale for en rationalisering af skoledriften i Rønneskolen herunder mulighederne for klasseoptimering.

 

Udgangspunktet er, at kommunalbestyrelsen på et oplyst grundlag kan træffe beslutning om at sende et forslag til skolestrukturen for Rønneskolen i høring.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

1 Perspektiv for en ny organisering af elevernes læring

I forbindelse med sammenlægningen af Rønneskolens afdelinger og med fokus på Børne- og Skoleudvalgets læringsperspektiv anbefaler arbejdsgruppen, at der implementeres et nyt læringsmiljø, der tager udgangspunkt i pædagogiske og læringsmæssige principper og behov og dermed kan biddrage til at gøre ”Den nye Bornholmske Folkeskole” mangfoldig og inkluderende.

2 En Vision – Rønneskolernes tilpasning er kun første fase

Arbejdsgruppens vision er, at den bornholmske skole nytænkes og genskabes som en skole, der fortsat har børnene i centrum, men i bygningsmæssige rammer, der lever op til folkeskolereformens intentioner. Traditionelle funktioner og rum revurderes. Eksempelvis kan klasserummet erstattes med en mere åben base, der både kan skabe et tilhørsforhold og give stor fleksibilitet. Argumentet for at nedtone det traditionelle klasseværelse er, at vi kan udvikle dynamiske og fleksible læringsfællesskaber. Undervisningsrammerne skal derfor kunne give samspilsmuligheder for mange forskellige personlighedstyper, så hvert barn bliver set og hørt med de særlige styrker, talenter og karakterer hver enkelt besidder.

3 Søjlemodel eller lagkagemodel?

Den aktuelle forskning, især baseret på materiale fra Finland og erfaringer fra andre steder i Danmark, peger på hele skoler eller afdelinger (en søjlemodel). Arbejdsgruppen anbefaler en søjlemodel.

4 ”Distriktsskole” eller hele skoler?

Arbejdsgruppen anbefaler, at der oprettes to selvstændige skoler med egen ledelse og bestyrelse. Anbefalingen skal ses på baggrund af forældrenes ønske om fuld gennemsigtighed i forhold til, hvor deres barn skal gå i skole i hele den undervisningspligtige periode. Denne løsning vil være et endeligt farvel til den såkaldte distriktsmodel, der ved gennemførelsen af Fase I blev afskaffet alle steder bortset fra Rønne.

 

Arbejdsgruppen anbefaler at elever fra Svartingedal tilknyttes Åvang på 7. til 9. klassetrin.

 

5 Hvilken skoleafdeling skal lukke i Rønne?

På baggrund af de beskrevne forhold peger arbejdsgruppen på, at Åvang og Søndermark videreføres, mens Østre nedlægges som afdeling.

 

Østre anvendes som aflastningsskole i byggeperioden fra 1. august 2016 til 31. juli 2017.

 

6 Principper for lokaleanvendelsen:

Læringsaktiviteterne organiseres i 3 områder:

 

1 Et naturfagligt område, der omfatter fagene natur/teknologi, geografi, biologi, fysik/kemi og matematik. Matematikundervisningen kan også finde sted i lokaler i det humanistiske område.

 

2 Humanistisk område, der omfatter fagene dansk, engelsk, tysk/fransk, historie, kristendomskundskab og samfundsfag, (matematik).

 

3 Praktisk musisk område, der omfatter fagene idræt, musik, håndværk og design, billedkunst samt madkundskab. Det "praktiske" er at gøre og udføre noget, at bruge sine hænder, sin krop og sine sanser i undervisningen, som en vigtig del af erkendelsen. Det "musiske" henviser ikke til faget musik men til de metoder, som udspringer af de fag, vi kalder de praktisk-musiske fag, nemlig musik, idræt, dans, billedkunst, drama. Det praktisk-musiske beskæftiger sig altså med en kropslig/sansemæssig tilgang til læring og erkendelse og arbejder med nonverbale fremstillingsformer. Praktiske/musiske fag forudsættes gennemført i lokaler der er særligt indrettet til disse læringsaktiviteter.

 

Der arbejdes med tre typer læringsrum:

1 Undervisningsrum til formidling til forskellige størrelser grupper og hold kaldet ARENAER. Der etableres en arena til hver årgang pr. skole/afdeling fra børnehaveklasse til 9. klasse. En arena har et areal der er større end 90 m2. Arenaen går igen i alle områderne og er samlingspunktet for den årgang, der benytter området. Arenaen kan også bruges som projektrum, når der ikke er samling.

 

2 Undervisningsrum til projektarbejde og laboratorieforsøg kaldes PROJEKTRUM. Et projektrum er større end 43 m2. Projektrummene er fordelt omkring arenaen,

 

3 Undervisningsrum til træning og fordybelse kaldes GRUPPERUM. Et grupperum er større end 12 m2. Der indgår grupperum/nicher i alle læringsmiljøerne. Rummene skal bruges til at skabe mulighed for ro til fordybelse for elever med særlige behov med 1:1 opmærksomhed, overskuelighed og genkendelighed.

 

En samling af Rønneskolen på to matrikler og implementering af nye principper for undervisningen er forbundet med udgifter til anlæg.

 

 

Overslag over anlægsudgifter ved to skoler i Rønne i 1.000 kr. i 2015-pris og lønniveau.

 

Åvang

Søndermark

Fagområdetilpasninger

4.200

3.900

Inventar

500

500

Handicaptilgængelighed

100

0

Nye bygningsanlæg

0

13.400

I alt

4.800

17.800

 

Tabellen ovenfor viser et overslag på anlægsudgifterne til ombygning og indretning af to skoler i Rønne. Der er afsat 0,5 mio. kr. til indkøb af nyt inventar pr. skole, der skal understøtte den fleksible anvendelse af lokalerne.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der på budgettet afsættes 17,8 + 4,8 mio. kr. = 22,6 mio. kr. til anlæg fordelt på budgetterne for 2016 og 2017 efter endelig projektering og licitation til ombygning af skolerne i Rønne.

 

Udover de udgifter, der er knyttet til ombygningerne er der bygningsrelaterede forhold, der retter sig mod et efterslæb i bygningsvedligeholdelsen samt ikke tilfredsstillende ventilationsforhold. (Se afsnit IV, B.1 – Status på bygningernes stand).

 

7 Økonomiske anbefalinger:

Den samlede budgetbalance (pr. 31/7 2015) for skolevæsenet ved implementering af fase II af skolestrukturen som beskrevet i rapporten er:

 

 

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

1.000 kr. i 2015-pris-og lønniveau

Budgetbalance i det samlede skolevæsen ved implementering af fase II

1.538

4.593

2.828

2.446

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at det samlede overskud på budgetbalancen efter implementering af fase II i Rønne medgår til finansiering af anlægsudgifter. En del af overskuddet indgår i dag i almenskolernes samlede driftsramme og som herved i fremtiden reduceres. Det kommer til udtryk ved en reduktion i elevtaxameteret for alle almenskoler svarende til implementeringen af de økonomiske konsekvenser i fase I.

 

I 2017, som er det år, hvor ændringer er størst, vil det betyde, at elevtaxameteret reduceres med 1.200-1.500 kr. afhængig af klassetrin.

 

8 Anbefalinger i tilknytning til den videre proces

Hvis det besluttes at iværksætte de nødvendige lokaleændringer med henblik på at realisere fase II anbefaler arbejdsgruppen, at der etableres 4 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne deltager i processen omkring udarbejdelse af udbudsmateriale og faglig/pædagogisk understøttelse indtil Fase II er fuldt implementeret pr. 1. august 2017. Det anbefales at arbejdsgrupperne inddrager praktikere og repræsentanter fra bestyrelserne.

 

1.    SFO/indskoling

2.    Naturfaglige fag

3.    De praktiske/musiske fag

4.    De humanistiske fag

 

Processen 9. oktober 2015 til 1. august 2017

 

 

Tid

Opgave

Ansvarlig

27. oktober 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur i Rønne og indstiller forslaget til udsendelse i høring

BSU

10. november 2015

Økonomi- og Planudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur i Rønne og indstiller forslaget til udsendelse i høring

ØPU

19. november 2015

Kommunalbestyrelsen behandler konkret forslag til ny skolestruktur i Rønne og sender forslaget i høring.

KB

25. november 2015

Forslag til ny skolestruktur i Rønne offentliggøres i Rytterknægten, på kommunens og skolernes hjemmesider og sendes i høring i 8 uger.

I samme periode sendes forslaget i høring i skolebestyrelsen

Centret

21. januar 2016

Høringsperioden på 8 uger udløber.

Hvis der er fremsat indsigelser mod forslaget i løbet af høringsperioden, kan forslaget tidligst vedtages i kommunalbestyrelsen 4 uger efter høringsfristens udløb (17. februar 2016)

Centret

Februar 2016

Børne- og Skoleudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur i Rønne og indstiller forslaget til godkendelse

BSU

Februar 2016

Økonomi- og Planudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur i Rønne og indstiller forslaget til godkendelse

ØPU

Februar 2016

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ny skolestruktur i Rønne, herunder igangsættelse af projektering af de foreslåede bygningsændringer

KB

Marts til maj 2016

Projektering af bygningsændringer på de to fortsættende skoleafdelinger. Nedsættelse af byggeudvalg og eventuelle faglige arbejdsgrupper m.v.

Center for Ejendomme og Drift

Juni 2016

Udbud af ombygningsopgaven

Center for Ejendomme og Drift

01.august 2016

Evt. ny skolestruktur i Rønne omfattende skole på to matrikler, herunder fordeling af elever, personale og ledelsesstruktur træder i kraft. Dele af undervisningen vil i tiden frem til den 1. august 2017 foregå på den matrikel, der foreslås nedlagt

 

Primo september 2016

Licitation

Center for Ejendomme og Drift

BSU og TMU september 2016

Byggeprogram med bevilling indstilles af BSU og TMU til KB’s beslutning

BSU / TMU

ØPU september 2016

Byggeprogram med bevilling indstilles til KB’s beslutning

ØPU

KB oktober 2016

Byggeprogram med bevilling besluttes af KB

KB

November 2016

Byggestart med brug af den ”tiloversblevne” skole som aflastning i byggeperioden

Byggeudvalget

01.august 2017

Afslutning af byggeriet

Byggeudvalget

01.august 2017

Aflastningsskolen frigives til anden anvendelse

 

 

Økonomiske konsekvenser

Se bilag: ”Belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august i 2016 (Fase II)”

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 15. september 2015

1.
Belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (Fase II) (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Fleks- og førtidspensionsreform

15.00.00Ø00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

2

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Reformen af førtidspension og fleksjob blev vedtaget den 19. december 2012 og trådte i kraft 1. januar 2013. Reglerne om regional klinisk funktion trådte dog først i kraft 1. juli 2013.

Reformen medfører en markant ændring af borgernes vej tilbage til/ud i beskæftigelse, da det med reformens indførelse er blevet sværere at få førtidspension men lettere at få fleksjob, som nu kan oprettes med helt ned til 3-5 timers effektiv arbejdstid om ugen.

For at implementere reformen, og det øgede behov for ressourcer i myndighedsdelen i henholdsvis Center for Psykiatri og Handicap samt i Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, blev der for 2014 og 2015 bevilget samlet 3 årsværk. Samtidig blev det besluttet, at der skulle foretages en evaluering i 2015 med henblik på en vurdering af behovet for ressourcer i 2016 og frem.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)      at Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse tilføres 900.000 kr. til dækning af to årsværk samt at Center for Psykiatri og Handicap tilføres 450.000 kr. til dækning af et årsværk,

b)      at beløbet finansieres af det forventede mindreforbrug på kontoen for førtidspensioner

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. september 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller, 

c)      at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse tilføres 900.000 kr. til dækning af to årsværk samt at Center for Psykiatri og Handicap tilføres 450.000 kr. til dækning af et årsværk,

d)     at beløbet finansieres af det forventede mindreforbrug på kontoen for førtidspensioner

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Indstillingen godkendt.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Intentionerne med fleks- og førtidspensionsreformen er: At reducere omkostningerne til overførselsindkomster gennem besparelser på den samlede udgift til førtidspension og fleksjob. At hjælpe flere borgere til hel eller delvis selvforsørgelse gennem en tværfaglig indsats, der fokuserer på at udvikle borgernes potentialer frem for at afdække deres begrænsninger.

 

For at kunne implementere reformen, og det øgede behov for ressourcer i myndighedsdelen, blev der for 2014 og 2015 bevilget 3 årsværk:

 

1 årsværk til planlægning og styring af rehabiliteringsteammøder samt 1 årsværk til deltagelse i rehabiliteringsteammøder og den koordinerende sagsbehandlerfunktion for Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

1 årsværk til deltagelse i rehabiliteringsteammøder og den koordinerende sagsbehandlerfunktion for Center for Psykiatri og Handicap.

 

Nu 2 ½ år efter indførelsen af de nye rammer for tilkendelse af førtidspension og fleksjob, er intentionerne i langt overvejende grad lykkedes at implementere, og der tilkendes langt færre førtidspension end tidligere, og der indføres mange nye såkaldte mikro fleksjob á 5-12 timers varighed.

 

Udgifterne til førtidspensioner og fleksjob er derfor samlet set faldet markant i Bornholms Regionskommune, og er faldet mere end gennemsnittet for landets samlede kommuner.

 

Der vil fremover fortsat være behov for de beskrevne ressourcer, da borgerne nu i endnu højere grad henvises til Rehabiliteringsteamet, da også uafklarede sygemeldte borgere skal vurderes efter 22 uger.

 

Det kan samtidig konstateres, at der er en klar faldende tendens for alle forsørgelsesydelser samlet, hvilket betyder, at der ud over den demografiske udvikling er flere som går i job, uddannelse eller fleksjob.

 

Der er således tale om at sikre et varigt mindre forbrug på området ved at investere i de nødvendige ressourcer.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

På baggrund af dette foreslås det, at de tre årsværk gøres permanente.

Det vil ikke få indflydelse på budgetforudsætningerne for 2016, da der samlet set forventes et mindre forbrug på førtidspensioner på ca. 1,5 mio. kr. ud over det markante fald som allerede er indlagt i budget 2016 på 7,5 mio. kr.

 

 

Oversigt over udgiftsbehov samt forslag til finansiering indenfor eksisterende ramme:

                 2016 ->

Koordinerende sagsbehandler/

Rehabiliteringsteam

3 årsværk á 450.000 kr.

 

 

                       Kr. 1.350.000

Forslag til finansiering

 

Mindreforbrug på førtidspension

                       Kr. 1.350.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Social- og Sundhedsuddannelser og voksenlærling/voksenelev

15.03.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

16-09-2015

3

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Formålet med aftalen er at sikre sundhedsområdet i Bornholms Regionskommune opnår kvalificeret arbejdskraft ved at uddanne social- og sundhedshjælpere og assistenter på voksenelev/lærlinge løn, hvilket forventes at udvide antallet af ansøgere.
Samtidig vil aftalen understøtte en opkvalificering af ufaglærte til at blive faglærte og dermed sikre at flere ufaglærte kommer i beskæftigelse. Ordningen forventes finansieret ved et mindre forbrug på kontoen for dagpenge.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

a)      Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Sundhed bemyndiges til at indgå aftaler om ansættelse af elever/lærlinge til social- og sundhedshjælper og assistent uddannelserne, i det omfang dette kan finde sted under rammerne for voksenlærlinge/elever, og de dermed udløser et supplerende statstilskud

b)      at beløbet som ikke finansieres ved de almindelige elevtilskudsordninger og voksenlærlingetilskud finansieres ved overflytning af midler fra kontoen for dagpenge

c)      at Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 1 gang årligt om antal og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. september 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

 

a)      Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse og Center for Sundhed bemyndiges til at indgå aftaler om ansættelse af elever/lærlinge til social- og sundhedshjælper og assistent uddannelserne, i det omfang dette kan finde sted under rammerne for voksenlærlinge/elever, og de dermed udløser et supplerende statstilskud

b)      at beløbet som ikke finansieres ved de almindelige elevtilskudsordninger og voksenlærlingetilskud finansieres ved overflytning af midler fra kontoen for dagpenge

c)      at Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres 1 gang årligt om antal og økonomi

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 16. september 2015:

Indstillingen godkendt og det anbefales at der gives bemyndigelse til andre kommunale områder ved tilsvarende behov.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Formålet med aftalen er at sikre at sundhedsområdet i Bornholms Regionskommune opnår kvalificeret arbejdskraft ved at uddanne social- og sundhedshjælpere og assistenter på voksenelev/lærlinge løn, hvilket forventes at udvide antallet af ansøgere, da lønnen er mere attraktiv. Dette giver mulighed for at personer der har været på arbejdsmarkedet, har børn egen bolig mv., også har mulighed for at gennemføre uddannelsen.

 

Rekrutteringen vil i høj grad tage afsæt i borgere som ellers ville være ledige og modtage dagpenge. Aftalen vil derfor understøtte en opkvalificering af ufaglærte til at blive faglærte og dermed sikre at flere ufaglærte kommer i beskæftigelse.

 

Ordningen forventes finansieret ved et mindreforbrug på kontoen for dagpenge.

 

Aftalen er tværgående og skal administreres af Center for Sundhed og Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

En opfølgning vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 1 gang årligt.

 

Økonomiske konsekvenser

Eksempel på beregning af udgifter for social- og sundhedshjælper uddannelsen:

Social- og sundhedshjælperelever

Differencen imellem en ”almindelig elev” og en voksenlærling udgør 16.614 kr. årligt

– når refusionerne er medregnet.

 

Social- og Sundhedshjælperelever:
1. år: 10.185,05 kr.
Voksenelevløn: 19.418,83 kr.

 

Social- og Sundhedsassistentelever:
1. år: 10.800,69 kr.
2. år: 11.400,83 kr.
Voksenelevløn: 19.418,83 kr.

 

Der er derfor et betydeligt større incitament for at søge optagelse som elev under voksenelev- ordningen, og derfor forventes det at antallet af ansøgere vil være flere og med bedre kvalifikationer. Visitationen vil samtidig tage udgangspunkt i at reducere lediges periode på dagpenge, og finansieringen af den forholdsvis lille merudgift vil kunne dækkes af sparede udgifter til dagpenge.

Eksempel på beregningsgrundlag:

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker

13.03.01P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

4

 

Økonomi- og Planudvalget

10-09-2015

4

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning (BF) har 30. april 2015 fremsendt projektforslag for omlægning af fjernvarmeproduktionen og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas, Hasle, sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker, til kommunalbestyrelsens godkendelse. Projektforslaget har været i høring. Høringen har ikke medført ændringer i projektforslaget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at projektforslaget godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Anbefales, idet udvalget opfordrer Økonomi- og Planudvalget til specifikt at bede om en samlet vurdering af hvilket scenarie, der er bedst for Bornholm samlet set. Herunder om Bornholm er bedst stillet med 1) en transmissionsledning og et mindre anlæg i Hasle eller 2) ingen transmissionsledning og et større anlæg i Hasle.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. september 2015:

Udsat med henblik på at afvente den af Teknik- og Miljøudvalget efterspurgte vurdering.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Teknik- og Økonomidirektørens indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2015 at sende projektforslaget i 4 ugers høring hos Østkraft, RVV og Energiudvikling Bornholm (EUB) nu EIB med en høringsfrist på 4 uger.

 

Projektforslaget blev sendt i høring den 4. juni 2013.

 

Der er inden høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra Østkraft Holding A/S.

BF har den 30. juli 2015 fremsendt bemærkninger til høringssvaret fra Østkraft Holding A/S. 

 

Høringssvaret og BFs bemærkninger til høringssvaret er blevet gennemgået. I nedenstående sagsfremstilling er de væsentligste problemstillinger i de to høringssvar besvaret.

 

Projektforslaget fremgår af bilag 1. Østkrafts høringssvar fremgår af bilag 2. BFs bemærkninger fremgår af bilag 3.

I bilag 4 ses et notat omkring den forventede økonomi ved at aftage varmen fra Østkraft via etablering af en transmissionsledning fra Østkraft til Hasle sammenholdt med den forventede pris ved etablering af nyt fjernvarmeværk ved Hasle. Af notatet fremgår det at det vil være dyrere at købe varmen fra Østkraft.

 

De væsentligste punkter i Østkraft høringssvar er følgende:

1: Østkraft foretrækker en placering i Hasle fremfor Allinge under forudsætning af at der tages hensyn til kommende energistrategi.

2: Østkraft efterlyser en opgørelse over kundernes forsyningspris i forbindelse med dette og kommende projektforslag.

3: Østkraft mener at placeringen af et værk i Hasle vil åbne for en optimering af det samlede energisystem for Hasle og Rønne, set i forbindelse med at Østkrafts blok 6 konverteres til 100 % flis og etablering af en transmissionsledning mellem Rønne og Hasle.

4: Østkraft opfordrer til at foretage simuleringen i energisimuleringsmodel i forhold til varmesystemet i Rønne.

5: Østkraft er uenige i, at det p.t. ikke er økonomisk fordelagtigt at levere varme fra Rønne.

 

De væsentligste punkter i BFs bemærkninger til høringssvar er følgende:

1: Det er vigtigt at projektforslaget godkendes, da borgerne i Allinge kan risikere, at der ikke vil være en tilstrækkelig varmeforsyning i efteråret 2016 af Allinge. Varmen vil indtil efteråret 2016 produceres af et mobilt træpillefyr. Etablering af fjernvarmenettet i det første område starter oktober 2015.

2: BF ser gerne, at der afholdes et møde hvor parterne BRK, Østkraft, Bornholmsforsyning og RVV mødes og gennemgår et udarbejdet projektforslag om en sammenkobling af Rønne-Hasle med en transmissionsledning.

3: BF mener ikke, at energisimuleringsmodel kan belyse de økonomiske forhold, som brugerøkonomi, selskabsøkonomi eller samfundsøkonomi. De vil dog meget gerne se og drøfte de simuleringer, som vil blive udarbejdet. 

4: Bornholms Forsyning ser gerne, at Østkraft konkretiserer deres bemærkninger til BFs beregning af varmeprisen.

 

Bemærkninger til høringssvar

Projektforslagene er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011 og bekendtgørelse nr. 566 af 2.6.2014: ”Projektbekendtgørelsen” samt vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

 

Projektforslag for fjernvarmeprojekter skal følge de anvisninger, der gives i projektbekendtgørelsen. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (kommuneplan og lokalplaner). Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ. Beregningerne skal foretages jævnfør vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne. Elvarmeforbuddet omfatter alene nyetablering af varmeforsyning på elradiatorer. Boliger, der i dag er opvarmet med elradiatorer er ikke omfattet. Opvarmning med varmepumper er ikke omfattet af forbuddet.

 

Vurdering af projektforslaget

Det er fortsat Teknik og Miljøs vurdering, at projektforslaget skal godkendes som beskrevet på TMU mødet den 1-6-2015, for at der ikke opstår unødvendige forsinkelser af fjernvarmeprojektet.

 

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der sideløbende kan foretages de nødvendige simuleringer i simuleringsmodellen af Bornholms energisystem. Arbejdet er allerede igangsat. Resultaterne forventes færdiggjort til kommentering i løbet af uge 34.  

 

Teknik og Miljø vil ligeledes snarest igangsætte udarbejdelsen af et projektforslag vedr. sammenkobling af varmesystemerne for Rønne og Hasle. I den forbindelse vil der blive indkaldt til et møde mellem selskaberne. Der vil ligeledes, når projektforslaget er klart, afholdes et møde, hvor de økonomiske forhold kan belyses. Således vil beregningerne i notatet fra Bornholms Forsyning (bilag 4) blive gennemgået og afklaret.

 

Det er en forudsætning, at der er enighed om energiprisen mellem selskaberne for at et projektforslag om en transmissionsledning mellem Rønne og Hasle formelt kan betragtes som et alternativ til nærværende projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker.  Der er p.t ikke enighed om prisen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Efter Teknik og udvalgsmødet den 17. august 2015 blev Østkraft, RVV og Bornholms Forsyning indkaldt til et møde den 27. august 2015 med det formål at få igangsat arbejdet med at få fastlagt om der energistrategisk- og økonomisk var basis for en fjernvarmetransmissionsledning mellem Rønne og Hasle. Hvis dette var tilfældet skulle der udarbejdes et projektforslag.

 

Det blev på mødet den 17. august 2015 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe.

 

Arbejdsgruppen har i løbet af september afholdt følgende møder:

Tirsdag den 1. september 2015. Hele arbejdsgruppen

Mandag den 7. september 2015. Kim Westh, Østkraft og Kjeld Dale, Bornholms Forsyning/Dale Energi.

Fredag den 11. september 2015. Kim Westh og Kjeld Dale.

Tirsdag den 15. september 2015. Hele arbejdsgruppen.

 

På mødet den 15. september var der enighed i arbejdsgruppen om følgende konklusioner:

·         Alt i alt kan det ikke anbefales at etablere en transmissionsledning fra Østkraft/RVV til Hasle, og lade Østkraft producere hovedparten af varmen til Nordbornholm:

o Der vil ikke være nogen væsentlig reduktion af ”sort CO2 ” og slet ikke set i forhold til de negative økonomiske konsekvenser det har for Bornholms Forsynings forbrugere at opnå denne reduktion.

o Forbrugerpriserne på varme vil stige for Bornholms Forsynings forbrugerne og falde for RVV’s forbrugere.

o Ændrede afgifter, geotermi, ændring af produktionsmuligheder mv. kan på et senere tidspunkt gøre en transmissionsledning til en fornuftig investering.

 

Det betyder, at det nuværende projektforslag skal indstilles til godkendelse af kommunalbestyrelsen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Bilag1 (PDF)

2.
bilag2 (PDF)

3.
bilag 3 (PDF)

4.
bilag 4 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  Punkt

 11  Fornyet høring af ”Forslag til revideret spildevandsplan”

06.00.05P15-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Teknik og Miljø udarbejdede et forslag til revision af den hidtil gældende spildevandsplan fra 2005. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at sende forslaget i høring ved mødet 5. januar 2015. Der kom to høringssvar: Et om kloakoplandet omkring Østkraft og et om Vestermarie renseanlæg. Problematikkerne som blev rejst, er indarbejdet i en ny udgave af forslag til spildevandsplan. Endvidere er forslag til 2. planperiode af de statslige vandplaner indarbejdet. Revideringen er dog så afgørende, at der kræves en fornyet 8 ugers høringsperiode.

Forslag til spildevandsplan beskriver endvidere kloakeringsforhold samt en overordnet tids- og økonomisk plan for spildevandsselskabets drift, vedligehold og udbygning af kloaksystemerne.

Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse kan ikke påklages.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at forslaget sendes i ny offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen danner rammerne for spildevandselskabets (her Bornholms Forsyning A/S) drift, vedligehold, og udbygning af kloaksystemerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag, der er en revision af den hidtil gældende ’Spildevandsplan 2005-2012’ samt tre senere tillæg. Planen består af en tekstdel samt kortbilag med kloakoplandene og skemaer med tekniske oplysninger. De overordnede principper for spildevandshåndteringen er uændrede i forslaget. Det ventes, at det samlede kloakopland vil blive forøget med ca. 14 % de kommende år ved ny kloakering af sommerhusområder, nye bebyggelser og ejendomme i det åbne land. Ny kloakering vil som hovedregel ske for spildevand alene, idet overfladevand i videst muligt omfang skal håndteres lokalt af de implicerede lodsejere.

I planen forventes de årlige omkostninger for Bornholms Forsyning at udgøre ca. 65 mio. kr. Heraf anvendes knapt halvdelen til drift af renseanlæg, pumpestationer m.v., mens resten anvendes til vedligeholdelse, renovering og forbedring af kloaksystemerne. Forbedringerne omfatter separering af regnvand og spildevand i fælleskloakerede oplande og afkobling af grøfter, dræn og småvandløb fra kloakkerne. Forbedringerne bidrager således til at imødegå de øgede klimamæssige udfordringer. Ca. 15 % af budgettet er afsat til disse formål.

De spildevandsmæssige tiltag, der følger af den kommunale klimatilpasningsplan og de statslige vandplaner med tilhørende kommunal vandhandleplan, er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

Indarbejdelse af høringssvar og andre ændringer

Teknik- og Miljøudvalget har ved mødet den 5. januar 2015 iværksat, at et forslag til en revideret spildevandsplan 2014-2021 blev sendt i 8 ugers høring fra 3. februar 2015 til 1. april 2015. Teknik og Miljø modtog høringssvar fra Miljøstyrelsen, som i forbindelse med opførelsen af et nyt røgkondenseringsanlæg på Østkraft ønskede, at andre dele af Østkrafts spildevand blev inddraget i kloakoplandet i overensstemmelse med Østkrafts miljøgodkendelse. Dette er indarbejdet på side 42. Endvidere kom Bornholms Forsyning med et høringssvar om, at de for nuværende ikke ønsker at nedlægge Vestermarie renseanlæg. Det skulle ellers have opfyldt kravet om reduceret spildevandsbelastning fra et regnbetinget udløb i henhold til 1. planperiode (2009-2015) af de statslige vandplaner. I stedet vil Bornholms Forsyning opfylde kravet ved at fraseparere uvedkommende vand fra fx dræn m.v. i spildevandsledningerne omkring Vestermarie. Ændringen ses bl.a. på side 43. I den første høring af spildevandsplanen 2014-2021 er borgerne omkring Vestermarie i første omgang blevet stillet i udsigt, at skulle aflede al deres regnvand lokalt. Med ændringen vil de fleste i oplandet til Vestermarie renseanlæg fortsat kunne aflede som hidtil. Ændringen kræver dog en fornyet 8-ugers høringsperiode.

 

Siden Teknik- og Miljøudvalget iværksatte høringen 5. januar 2015 har staten udsendt forslag til indsatser i de statslige vandplaners 2. planperiode. Disse forventes endelig vedtaget ultimo 2015. For at kunne implementere disse indsatser skal de være indarbejdet i den kommunale spildevandsplan. Derfor er disse indsatser nu blevet indarbejdet i forslag til en revideret spildevandsplan 2014-2021. Ændringen omfatter indsatser til forbedret spildevandsrensning fra spredt bebyggelse i oplande til 3 recipienter.

 

Miljøvurdering

Teknik og Miljø har gennemført en screening af, om spildevandsplanen skal miljøvurderes. Teknik og Miljø vurderer, at realiseringen af spildevandsplanen overvejende vil have en gavnlig effekt på vandmiljøet, og at planen ikke vil få væsentlige, negative miljømæssige konsekvenser. Planen er derfor jfr. lovens § 3, stk. 2, ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen offentliggøres sammen med forslaget til spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret og belaster ikke kommunens budget. I planen er der dog forventet udgifter for kommunen på ca. 1 mio. kr. frem til og med 2021 til gennemførelse af spildevandstiltag, der følger af de statslige vandplaner. Der er helt overvejende tale om udgifter til administration af påbud m.v., der varetages af Teknik & Miljø inden for eksisterende budgetter eller nye DUT-midler.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 14. september 2015

1.
Forslag til spildevandsplan 2014-2021 (PDF)

2.
Kortbilag (PDF)

3.
Skema med tekniske data (PDF)

4.
Miljøvurdering af forslag til spildevandsplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Revision af råstofplan

01.09.00P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2015 (pkt. 15) blev det besluttet at sende en redegørelse samt et debatoplæg vedr. revision af Råstofplan i offentlig høring i 8 uger, inden arbejdet med at revidere nuværende råstofplan for Bornholm 2012-2024 i gangsættes.

Redegørelse samt debatoplæg har været i offentlig høring i perioden 26. juni-21.august 2015, hvor det har været tilgængeligt på Bornholms Regionskommunes hjemmeside.

Teknik og Miljø har ikke modtaget bemærkninger til det offentliggjorte materiale.

Råstofplanen fastlægger rammerne for regionskommunens administration af indvinding af råstoffer på Bornholm. Lovgrundlaget for råstofplanen er fastlagt i råstoflovens §§ 5a, 6a.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2012 Råstofplan for Bornholm 2012-2024. Råstofplanens planperiode er 2012 til 2024. Kommunalbestyrelsen skal ifølge råstofloven gennemgå råstofplanen hvert fjerde år, for at vurdere om der er behov for justering eller en revision af planen. Planen er ikke blevet revideret eller justeret siden 2008.

Teknik & Miljø vurderer fortsat, at der er behov for en revision, og at de tiltag, der blev nævnt i redegørelsen, bliver gennemført.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

·         at arbejdet med en revision af råstofplan 2012-2024 i gangsættes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Strategi for råstofforsyningen, på Bornholm:

·         Bornholms Regionskommune ønsker at de nuværende indvindingsområder og interesseområder fastholdes, efter en nærmere vurdering af fire udvalgte områder.

·         Bornholm skal være selvforsynende med de råstoffer som lokalt er til rådighed.

·         Bornholms Regionskommune ønsker at fastholde muligheden for at bibeholde den mangfoldighed af forskellige råstoftyper som er enestående for Danmark og som har en stor kulturhistorisk værdi.

·          

I redegørelsen blev der lagt op til at råstofplanen 2012-2024 revideres fordi:

·         Der er råstofområder som har behov for at blive vurderet mht. om der er en tilstrækkelig restressource og/eller afklaring af fremtidsmuligheder.

·         Der er behov for at få afklaret, i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen, om der er behov for reservering eller ny kortlægning af Nexø Sandsten til landets kulturhistoriske bygninger.

·         Det skal vurderes om der kan udlægges råstofindvindingsområder, hvor der i dag indvindes råstoffer, udenfor udpegede råstofområder.

·         Råstofplanen bør være digital i lighed med kommuneplan 2013 jf. den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

·         Det kortlægningsmateriale, der ligger til grund for nuværende plan, efterhånden er gammelt (1985). Der er behov for en vurdering af det eksisterende materiale med henblik på planlægning af fremtidig indsats mht. nye kortlægninger.

 

I disse tider har Bornholm brug for et skub i den rigtige retning, og der ser da heldigvis også ud til at komme mere og mere gang i hjulene rundt om i samfundet.

Det er meget vigtigt at sikre, at vi ikke ender i en situation, hvor planlagte bygge og anlægsprojekter ikke kan gennemføres, fordi vi ikke kan sikre en lokal forsyning med råstoffer. Ligeledes kan et øget fokus på Bornholms mange alsidige råstoffer, skabe grobund for nye virksomheder. En digitalisering af råstofplanen, vil gøre den mere tilgængelig for såvel indvindere og borgere som potentielle iværksættere.

Selvom det umiddelbart ser ud til at Bornholm har rigeligt med råstoffer til såvel internt forbrug som til eksport, mangler vi et mere detaljeret overblik over de tilgængelige råstofkvaliteter. Det kan således vise sig at de tilgængelige ressourcer ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser samfundets behov for bestemte kvaliteter, og der vil kunne opstå en mangelsituation med øget import til følge.

Desuden har Teknik & Miljø udvalgt fire områder, som på kort sigt har behov for en nærmere vurdering, da der er tilladelser indenfor disse områder, som skal fornyes inden for den kommende planperiode eller hvor ressourcerne muligvis ikke er tilstrækkelige til den meddelte tilladelse. Der er derfor både behov for en kortsigtet indsats, samt at påbegynde en mere langsigtet planlægning på kortlægningsområdet, hvor der ikke er sket ret meget siden midten af 80’erne.

Da der ikke er modtaget høringssvar eller andre bidrag i debatfasen, vil der ikke i denne planperiode blive iværksat yderligere tiltag end de i oplægget beskrevne. De beskrevne tiltag er vurderet som særligt væsentlige, bl.a. fordi der indenfor de fremhævede områder er aktuel indvinding, som er afhængig af at der sker en vurdering af områdernes status.

En ny råstofplan skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Administrativ budgetopfølgning i Center for Psykiatri og Handicap

00.30.14G01-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

14-09-2015

2

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den administrative budgetopfølgning pr. 31/7-15 viser et forventet merforbrug i Center for Psykiatri og Handicap på 5,125 mio. kr. på den overførbare bevilling.  Sagen forelægges til politisk stillingtagen med henblik på håndtering af merforbruget.     

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·         at der anbefales en principbeslutning om finansiering af merforbruget i Center for Psykiatri og Handicap i 2015

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. september 2015:

Udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til Center for Psykiatri og Handicap, når det endelige regnskabsresultat for 2015 foreligger. 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Sagen returneres til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for finansiering inden for udvalgets ramme i forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31/7-15 forventes et merforbrug i Center for Psykiatri og Handicap på 2,7% af den overførbare bevilling svarende til 5,125 mio. kr.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30/4-15 er der tale om en forværring på 1,825 mio.kr. fra 3,3 mio.kr. Den 25/6-15 besluttede kommunalbestyrelsen, at håndtere det varige merforbrug i budgetprocessen for 2016, og merforbruget i 2015 ved anvendelse af overførte midler fra tidligere år.

 

I budgetforliget for 2016 er Center for Psykiatri og Handicaps økonomiske udfordring som den kendes i dag håndteret for perioden 2016-2019 – dog med en forventet økonomisk effekt af implementeringsplanen på baggrund af forårets analyse af Centeret på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. i 2018 og frem.

 

Center for Psykiatri og Handicap har et mindreforbrug overført fra 2014 på 1,385 mio. kr. Den udestående post i 2015 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31/7-15 er derfor netto 3,74 mio. kr.

 

Udgangspunktet i kommunens ledelses- og styringsgrundlag er en løsning indenfor Centerets egen bevilling, og Centeret vil fortsat arbejde målrettet på at nedbringe merforbruget og de løbende udgifter i både indeværende og kommende år. Set i lyset af håndteringen af den varige udfordring i budgetforliget for 2016 anbefales det at håndtere udfordringen i 2015 ved anvendelse af mindreforbrug på andre kommunale bevillinger, der viser forventninger om et mindreforbrug i indeværende år jf. budgetopfølgningen.

 

Social- og Sundhedsudvalget kan anvise medfinansiering inden for eget område ved anvendelse af mindreforbrug i Center for Sundhed og Center for Ældre. Budgetopfølgningen pr. 31/7-15 skønner et udisponeret mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i Center for Ældre og 0,1 mio. kr. i Center for Sundhed, ud over de overførte mindreforbrug, der er reserveret til implementering af Den rehabiliterende organisation og ændringer i sygeplejen. Af disse mindreforbrug skal dog reserveres et beløb til optimering af bilflådestyring og indretning af lokaler til rehabiliteringsteamet.

 

I alt forventes Social- og Sundhedsudvalget at kunne disponere over 3,1 mio.kr. i 2015 fortrinsvis på Center for Ældres bevillingsområde.

 

Kommunalbestyrelsen kan alternativt anvise finansiering på tværs af udvalgsområder. I løsningen af den varige udfordring i budgetforliget for 2016 medvirker Center for Børn og Familie med et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i 2016. Center for Børn og Familie forventer jf. budgetopfølgningen pr. 31/7-15 et mindreforbrug i 2015 på 4,4 mio. kr. foruden et overført mindreforbrug fra tidligere år på 13,4 mio.kr. som kan bidrage til at reducere merforbruget i Center for Psykiatri og Handicap.

 

Endelig kan kommunalbestyrelsen vælge at lade merforbruget i 2015 overføre til 2016 med henblik på nedbringelse indenfor rammen i de kommende år.

 

Uanset valg af finansiering anbefales det, at beslutningen på nuværende tidspunkt alene er principiel, og at de konkrete beløbs størrelse afventer det endelige regnskabsresultat for 2015; dette for at beløbene til omplacering er de faktiske modsat det nu tilgængelige udelukkende er forventninger til årsresultatet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Budgetopfølgning byggesagsbehandling pr. 31. juli 2015

00.30.14G01-0048

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

14

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ved den administrative budgetopfølgning pr. 31/7 er der konstateret manglende indtægter i administrationen i Teknik og Miljø vedrørende byggesagsbehandlingen. Der er i 2015 iværksat nogle tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager, hvilket har medført et merforbrug, der dels vedrører merudgifter til ekstra personaleressourcer samt mindre indtægter fra byggesagsgebyrer.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) At orienteringen tages til efterretning

b) At der gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. til Center for Teknik og Miljø på bevilling 52 til dækning af merforbruget på byggesagsbehandlingen

c) At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.500.000 kr. vedr. vintertjenesten på bevilling 53 hos Center for Ejendomme og Drift, til finansiering af merforbruget på byggesagsbehandlingen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ved den administrative budgetopfølgning pr. 31/7 er der konstateret manglende indtægter i administrationen i Teknik og Miljø vedrørende byggesagsbehandlingen. Dette medfører et forventet underskud på 1,5 mio. kr. for 2015, hvilket er en forværring i forhold til opfølgningen pr. 30/4.

 

Der er fra politisk side fastsat mål om hvor lang sagsbehandlingstid, der maksimalt må være for sager i de enkelte kategorier. I første kvartal af 2014 gjaldt det for alle sagstyper at sagsbehandlingstiden lå inden for målsætningen. I efteråret 2014 er der igangsat implementering af det nye sagsbehandlingssystem Structura. Dette samt sygdom har bevirket at ressourcerne til byggesagsbehandlingen har været færre end forudsat og der derved ikke er blevet behandlet lige så mange sager som forudsat. Det har betydet længere sagsbehandlingstider og har også haft en afsmittende effekt på indtægtssiden idet færre afsluttede sager betyder mindre fakturering. Det har ikke været muligt at fakturere for det antal timer, der lå til grund for takstfastsættelsen, hvorved der mangler gebyrindtægter.

 

I maj 2015 blev der gjort status over dels sagsbehandlingstider, dels gebyrindtægterne. Der blev iværksat nogle tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager.

Der er pt. iværksat følgende tiltag:

·         Aftale om overarbejde blandt byggesagsbehandlerne

·         Ansættelse af to nye sagsbehandlere

·         Ansættelse af administrativ medarbejder til håndtering af lovliggørelsessager

·         Omlægning af betjening af kundecentret, så dette nu varetages af administrativt personale i stedet for byggesagsbehandler

·         Ændrede arbejdsgange og telefonbetjening

 

Gebyrindtægterne er øget i de seneste måneder, men vil ikke kunne nå budgettet i 2015 grundet de færre fakturerede timer i foråret. Der iværksættes yderligere tiltag til at holde sagsbehandlingsfrekvensen oppe, således at de manglende indtægter ikke er en varig ubalance.

 

For at imødegå det forventede underskud på byggesagsbehandlingen dels som følge af øgede personaleudgifter dels som følge af færre gebyrindtægter foreslås overført uforbrugt budget fra vintertjenesten. Dele af de manglende indtægter dækkes internt af Teknik og Miljø med et overført overskud fra 2014 samt mindre omdisponering.

 

Det forventede merforbrug fordeler sig på følgende vis:

Ansættelse af personale til byg samt forventet overtid i alt

0,8 mio. kr.

Manglende gebyrindtægter

1,1 mio. kr.

Overført overskud fra 2014

-0,2 mio. kr.

Intern disponering (bla mindre udnyttelse af plankonto)          

-0,2 mio. kr.

Forventet underskud 2015

1,5 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der overføres 1.500.000 kr. fra bevilling 53 Vej, park og anlæg til bevilling 52 Teknik og Miljø til imødegåelse af forventet samlet merforbrug i 2015 vedr. byggesagsbehandlingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til udskiftning af tag m.m. på ejendommen, Hvide Hus

82.07.00P20-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

7

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om en anlægsbevilling til udskiftning af stråtaget og ommuring af skorstenen på Hvide Hus, beliggende på Fælledvej i Hasle Lystskov, finansieret af driftsbudgettet under Ejendomsservice.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. til udskiftning af tag samt ommuring af skorsten på ejendommen Hvide Hus

b)    at udgiften finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendommen Hvide Hus, beliggende Fælledvej i Hasle Lystskov, bruges oftest i sommerferien af Svartingedal SFO, Børnehuset i Hasle og områdets dagplejere. Derudover benytter enkelte foreninger huset til dagsture.

 

Ejendomsservice har gennemgået ejendommen.

Mønningen på taget er nedslidt og tækningen er flere steder mangelfuld eller nedslidt, især ved gavlene. Taget er ligeledes angrebet af svamp, så en omtækning er nødvendig.

Rygningen har været afdækket siden vinteren 2009/2010.

Skorstenen er nedbrudt i fugningen og skal derfor ommures, og gavlene er angrebet af råd.

 

Ejendomsservice anbefaler, at taget udskiftes, så huset igen kan blive brugt som tidligere.

 

Anlægsbevillingen afsættes på baggrund af det af Center for Ejendomme og Drift indhentede tilbud på udskiftning af tag samt ommuring af skorstenen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling til udskiftning af taget samt ommuring af skorstenen på ejendommen Hvide Hus.

 

Udgift til udskiftning af tag samt ommuring af skorsten             300.000 kr.

 

Udgiften kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

16 Anlægsbevilling til renovering af gulv i Træningshallen i Rønne Idrætshal

02.34.00P19-2686

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

8

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Gulvbelægningen i Træningshallen i Rønne Idrætshal er revnet flere steder, og enkelte steder er der huller i overfladen, hvilket medfører nedtrængende vand i den underliggende måtte. Standses dette ikke, vil måtten også skulle udskiftes, og dermed fordyres renoveringsarbejdet. På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift om en anlægsbevilling til renovering af gulvet. Anlægsudgiften foreslås finansieret af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, som er afsat under Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til renovering af gulv i Træningshallen i Rønne Idrætshal

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 200.000 kr. finansieret af puljen til anlægsønsker på idrætsområdet.

c) at eventuelt mer-/mindreforbrug ved projektets afslutning finansieres af eller tilbageføres til puljen til anlægsønsker på idrætsområdet, og

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Det er mere end 25 år siden, at det nuværende gulv i Træningshallen blev lagt. Gulvet er et støbt gummigulv, hvor en gummimasse som overflade er lagt ud på en hård skumgummimåtte. Som følge af gulvets alder, er gummioverfladen revnet mange steder, og enkelte steder er der opstået huller. Center for ejendomme og Drift anbefaler, at igangsætte renoveringen snarest muligt, således der ikke sker skader på den underliggende måtte som følge af nedtrængende vand.

Renoveringen sker ved at lappe de nuværende revner og huller, hvorefter der lægges en ny gummimasse oven på det eksisterende gulv. Gulvet hæves i denne forbindelse med ca. 3 mm.

Som følge af pålægning af ny gulvoverflade, foretages der ny opstregning på gulvet til de forskellige idrætsaktiviteter, som afvikles i hallen. I denne forbindelse vil der blive tilføjet yderligere opstregninger, således at hallen vil kunne anvendes til nye aktiviteter.

Arbejdet forventes at kunne udføres på en arbejdsuge, inkl. den tid det tager for den nye overflade at hærde. Arbejdet vil så vidt muligt blive udført på et tidspunkt, hvor der forstyrrer færrest mulige brugere af hallen.

Center for Ejendomme og Drift har indhentet tilbud på arbejdet. Gulvrenovering og opstregning af gulv vil iflg. tilbuddet kunne udføres for 200.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 200.000 kr. til renovering af gulvet i Træningshallen. Anlægsudgiften kan finansieres af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb på 637.500 kr. i puljen til anlægsønsker på idrætsområdet. Det resterende rådighedsbeløb i puljen vil herefter udgøre 437.500 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevillinger til bygningsfornyelsesformål - nedrivningspulje 2015, 2. del

01.02.00Ø39-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

10

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resume

Center for Teknik og Miljø søger i denne sag om anlægsbevillinger til nedrivning af ejendomme m.v., idet der er udmeldt en ramme til bygningsfornyelse fra staten på i alt 1,3 mio. kr.. Kommunen skal selv medfinansiere minimum 40 – 50 pct. Rammen til bygningsfornyelse udgør en del af den afsatte nedrivningspulje i budget 2015.

Via denne sag udnyttes 1,075 mio. kr. ud af de 1,3 mio. kr., der er afsat af staten til bygningsfornyelse.

Resten af rammen søges udmøntet gennem anlægsbevillinger til vedligeholdelse af en af kommunens udlejningsboliger og et medborgerhus.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 2.008.000 kr. (udgift) til tilskud og tiltag efter rammerne i byfornyelsesloven under puljen til bygningsfornyelse,

b) at anlægsbevillingen anvendes til tilskud til nedrivning og istandsættelse af nedslidte boliger og erhvervsbygninger samt til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme,

c) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -1.075.000 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter,

d) at nettoudgiften, som udgør på 933.000 kr., finansieres af det resterende rådighedsbeløb afsat i nedrivningspuljen i budget 2015, og

e) at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har fået meddelt en ramme til bygningsfornyelse 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 1,3 mio. kr. Ud af denne ramme søges 1,075 mio. kr. anvendt sammen med den i kommunens budget afsatte nedrivningspulje.

Sammen med kommunens egenfinansiering på 0,933 mio. kr., som der er afsat midler til i nedrivningspuljen i budget 2015, er der således i alt 2,008 mio. kr. til rådighed til brug for byfornyelsesformål i åbent land samt i byer – også i byer med mere end 3000 indbyggere.

 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer sætter rammen for anvendelsen af den tildelte økonomiske ramme. Der er bl.a. mulighed for at yde tilskud med statslig refusion til arbejder på samt nedrivning af følgende bygninger:

 

       Private udlejningsboliger (ikke almene)

       Ejer- og andelsboliger

       Bygninger med blandet bolig og erhverv

       Tomme private erhvervsbygninger i byer

       Forsamlingshuse o. lig.

 

Dertil er der hjemmel til, at kommunen yder et tilskud til nedrivning af erhvervsejendomme uden for byerne. Dette sker dog uden statslig refusion af disse udgifter (kommunen alene finansierer det tilskud, der ydes til nedrivning).

 

Mulighederne for anvendelse af statens ramme dækker også kommunens egne udlejningsboliger samt medborgerhuse og bygninger med lignende anvendelse. Det indstilles derfor i denne sag, at kun en andel af statens ramme (1,075 mio. kr.) anvendes sammen med midlerne i kommunens nedrivningspulje, mens en andel af rammen (0,225 mio. kr.) benyttes til at matche kommunens egne vedligeholdelsesarbejder på en beboelsesejendom og et medborgerhus (der fremlægges to separate anlægsbevillingssager vedrørende disse ejendomme).

 

Det er ikke muligt, at benytte statens ramme til arbejde på andre typer af kommunale bygninger end de ovenfornævnte.

 

Der fremlægges tillige en sag for Teknik- og Miljøudvalget omkring den konkrete udmøntning af denne bevillingssag, herunder kriterier for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier til brug ved udvælgelsen af de konkrete ejendomme, der tildeles midler til nedrivning.

Økonomiske konsekvenser

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 17. marts 2015 udmeldt en ramme for puljen til bygningsfornyelse for 2015. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 1.300.000 kr.

 

Anvendelse af rammen/statsrefusion:

Statens ramme til bygningsfornyelse i alt

1.300.000 kr.

Anvendes til nedrivning mv. (matches m/nedrivningspuljen)

1.075.000 kr.

Anvendes til kommunens beboelsesejendom, jf. pkt. 11 TMU 14.09.2015

   100.000 kr.

Anvendes til kommunens medborgerhus, jf. pkt. 12 TMU 14.09.2015

125.000 kr.

 

 

Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 2.008.000 kr. (udgift) til tilskud til nedrivning af ejendomme m.v., samt om en anlægsbevilling på -1.075.000 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter:

 

Anlægsbevilling til Nedrivning af ejendomme m.v.

2.008.000 kr.

Anlægsbevilling til Statsrefusion af byfornyelsesudgifter

1075.000 kr.

Kommunal medfinansiering

 933.000 kr.

 

Kommunens anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør op til 50 - 60 pct. og kommunens andel udgør minimum 40 – 50 pct.

Det er muligt at yde kommunalt tilskud til andre arbejder inden for lov om byfornyelse uden statslig refusion.

Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat en nedrivningspulje på oprindeligt netto 4.400.000 kr., netop til brug for ovennævnte medfinansiering på 933.000 kr.

 

 

Anlægsbevillingerne på tilsammen netto 933.000 kr. udgør den resterende del af de budgetterede rådighedsbeløb i nedrivningspuljen, idet 3.467.000 kr. tidligere er udmøntet som egenfinansiering i forbindelse med meddelelse af bevillinger til nedrivning m.v. under puljen til landsbyfornyelse, der kan anvendes i det åbne land samt i byer med under 3000 indbyggere.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/bygningsfornyelse af kommunens udlejningsboliger – Kalmarvej 12, Rønne

82.07.00P20-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

11

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om anlægsbevilling til vedligeholdelse af beboelsesejendommen Kalmarvej 12 i Rønne, finansieret af driftsmidler og refusion fra statens ramme til bygningsfornyelse.

Via denne sag udnyttes 0,1 mio. kr. ud af de 1,3 mio. kr., der er afsat af staten til bygningsfornyelse. Resten af rammen søges udmøntet gennem anlægsbevillinger til vedligeholdelse af et af kommunens medborgerhuse samt nedrivningspulje 2015.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 200.000 kr. (udgift) til vedligeholdelsesarbejder på beboelsesejendommen Kalmarvej 12 i Rønne,

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -100.000 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter,

c) at nettoudgiften, som udgør 100.000 kr., finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende beboelsesejendomme, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Boliggruppen under Ejendomsservice har vurderet behovet for større vedligeholdelsesarbejder på kommunens beboelsesejendomme og prioriteret disse.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til følgende arbejder på Kalmarvej 12 i Rønne:

·         Maling m.v. af facader, vinduer og døre, udskiftning af tag, inddækning ved skorsten samt udluftning.

 

Der kan efter reglerne i lov om byfornyelse opnås tilskud til disse vedligeholdelses- og forbedringsarbejder på 50 pct. fra statens ramme til bygningsfornyelse.

 

Ved at supplere driftsmidlerne med midler fra statens pulje til bygningsfornyelse vil det være muligt at øge indsatsen for at bringe vedligeholdelsesstandarden op på et rimeligt niveau for de tilbageværende kommunale udlejningsboliger.

Anlægsbevillingen afsættes på baggrund af det af Center for Ejendomme og Drift indhentede tilbud på vedligeholdelsesarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelse af beboelsesejendommen Kalmarvej 12 i Rønne, finansieret af driftsmidler samt statsrefusion, således:

 

 Bygningsfornyelse:

Udgifter          200.000 kr.

Indtægter      -100.000 kr. (refusion fra staten for udgifter til bygningsfornyelse)

 

I alt netto 100.000 kr., der finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende beboelsesejendomme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevillinger til vedligeholdelse/bygningsfornyelse af medborgerhuset Kærnehuset i Allinge

82.07.00P20-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

12

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

19

 

Hvem beslutter
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om anlægsbevilling til vedligeholdelse af medborgerhuset Kærnehuset i Allinge, finansieret af driftsmidler og refusion fra statens ramme til bygningsfornyelse.

 

Via denne sag udnyttes 0,125 mio. kr. ud af de 1,3 mio. kr., der er afsat af staten til bygningsfornyelse. Resten af rammen søges udmøntet gennem anlægsbevillinger til vedligeholdelse af en af kommunens udlejningsboliger samt nedrivningspulje 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. (udgift) til vedligeholdelsesarbejder på medborgerhuset Kærnehuset i Allinge,

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -125.000 kr. (indtægt) til statsrefusion af byfornyelsesudgifter,

c) at nettoudgiften, som udgør 375.000 kr., finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bygningsgruppen under Ejendomsservice har vurderet behovet for større vedligeholdelsesarbejder på de kommunalt ejede medborgerhuse og prioriteret disse.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til følgende arbejder i Kærnehuset i Allinge:

·         Renovering af klimaskærm (vinduer)

 

Der kan efter reglerne i lov om byfornyelse opnås refusion over statens ramme til bygningsfornyelse på denne type bygninger.

 

Dette arbejde udføres delvist for driftsmidler til bygningsvedligeholdelse i Ejendomsservice og delvist af refusion fra statens ramme til bygningsfornyelse.

 

Anlægsbevillingen afsættes på baggrund af det af Center for Ejendomme og Drift indhentede tilbud på vedligeholdelsesarbejderne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til vedligeholdelse af medborgerhuset Kærnehuset i Allinge, finansieret af driftsmidler samt statsrefusion, således:

Bygningsfornyelse:

Udgifter        500.000 kr.

Indtægter    -125.000kr.

 

I alt netto 375.000 kr., der finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Godkendelse af driftsbudgetter for 2015/2016 for Lejerbo, Afd. 676-0 Holms Hotel, Nexø, afd. Stenarbejderhusene, Sandvig og afd. Byvangen/Pilestræde, Hasle  

03.11.01Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

14-09-2015

16

 

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Boligorganisation Lejerbo har den 14. juni 2015 rettet henvendelse med anmodning om at godkende driftsbudget for 2015/2016 for afdeling 676-0 Holms Hotel, afdeling 643-0 Stenarbejderhusene og for afdeling 265-0 Byvangen/Pilestræde Hasle med de heraf følgende lejestigninger.

 

Driftsbudgettet for den enkelte afdeling for 2015/2016 blev forelagt på afdelingernes beboermøde den 28. og 29. oktober 2014 men forkastet, idet et flertal af de fremmødte lejere ikke kunne godkende de store lejestigninger.

 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 19. november 2014 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2015/2016 og den deraf følgende lejestigning.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) At driftsbudgettet for 2015/2016 for afdeling 676-0 Holms Hotel, med den deraf følgende lejestigning på 15,61 % godkendes.

b) At driftsbudgettet for 2015/2016 for afdeling 643-0 Stenarbejderhusene, med den deraf følgende lejestigning på 13,43 % godkendes.

c) At driftsbudgettet for 2015/2016 for afdeling 265-0 Byvangen/Pilestræde, med den deraf følgende lejestigning på 12,42 % for familieboliger og med 11,42 % for ungdomsboliger godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 14. september 2015:

Anbefales, idet TMU opfordrer til et mere langsigtet perspektiv i boligselskabernes bestyrelser.

Steen Frandsen kan ikke medvirke til at anbefale indstillingen, idet han ikke mener, at oplagte alternative muligheder er tilstrækkeligt afsøgt.

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

Sagsfremstilling

Boligorganisationen Lejerbo har med henvisning til Lov om almene boliger § 42, den 14. juni 2015 rettet henvendelse med anmodning om, at Kommunalbestyrelsen godkender de af administration udarbejdede driftsbudgetter for 2015/2016.

 

Henvendelsen til kommunen sker med baggrund i, at et flertal af de fremmødte beboere på de respektive afdelingsmøder den 28. og den 29. oktober 2014 i afdeling 676-0 Holms Hotel i Nexø, afdeling 643-0 Stenarbejderhusene i Sandvig og afdeling 265-0 Byvangen/Pilestræde i Hasle, ikke godkendte det af administrationen udarbejdede budget for de enkelte afdelinger for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

 

Organisationsbestyrelsen har efterfølgende på møde den 19. november 2014 enstemmigt godkendt de for beboerne på afdelingsmøderne fremlagte budgetter for 2015/2016 og de deraf følgende lejestigninger.

 

Det er bestyrelsens opfattelse, at lejestigningen er nødvendig for at afdelingerne til en hver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser. Det er endvidere organisationsbestyrelsens opfattelse, at beboerne på afdelingsmøderne den 28. og den 29. oktober 2014 ikke reelt har forholdt sig til det fremlagte driftsbudget for afdelingen men alene til størrelsen af lejeforhøjelsen i afdelingen.

 

Som følge af at budgetter ikke er godkendt af de respektive afdelinger er tvisten om budgettet mellem afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelsen, i henhold til Lov om almene boliger § 42, fremsendt til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Vedr. afdeling 676-0 Holms Hotel, Nexø med i alt 22 familieboliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. juni 2006 at sammen med Landsbyggefonden, realkredit og Boligorganisationen Lejerbo, at bidrage med finansieringen af en særlig driftsstøtte til afdelingen med henblik på at nedbringe huslejen og undgå tomme lejemål.

 

Afdelingens regnskab for året 2013/2014 viser et underskud på kr. 13.198 og et opsamlet underskud på 192.650.

 

Med baggrund i at denne årlige driftsstøtte, der administreres af Landsbyggefonden, nu frafalder samt en afvikling af det oparbejdede underskud i løbet af 10 år har administrationen fremlagt et budget, der medfører en stigning i huslejen på 15,61 % svarende til en stigning på 118,22 kr. pr. m², fra den nuværende leje på 757,29 kr. pr. m² til 875,514 kr. pr. m². 

 

På beboermødet den 29. oktober 2014, hvor 10 lejemål var repræsenteret kunne 7 lejemål ikke godkende det fremlagte budget, og 3 lejemål stemte ikke. Budgettet blev således ikke godkendt, da et flertal af de fremmødte lejere ikke kunne godkende den store huslejeforhøjelse på 15,61 %. Der blev ikke på beboermødet peget på besparelsesmuligheder i budgettet.

 

Budgettet er efterfølgende den 19. november 2014 godkendt af organisationsbestyrelsen.

 

Boligorganisationen Lejerbo har, under forudsætning af kommunens godkendelse af budgettet, den 6. juli 2015, i henhold til Lov om leje af almene boliger § 10 og 62, varslet lejestigning pr. den 1. november 2015 i overensstemmelse med det varslede budget.

 

Teknik og Miljø oplyser, at Kommunalbestyrelsen, i henhold til lov om almene boliger §§ 164-165, fører tilsyn med de almene boligorganisationer og at Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, der skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

 

Tilsynet har gennemgået det fremlagte driftsbudget samt afdelingens regnskab for 2013 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget. Tilsynet har i den forbindelse noteret, at afvikling af underskud sker over en periode på 10 år, hvilket er maksimum afviklingsperiode jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 66 stk. 3.

 

Vedr. afdeling 643-0 Stenarbejderhusene, Sandvig med i alt 11 familieboliger.

Afdelingens regnskab for året 2013/2014 viser et underskud på kr. 13.198 og et opsamlet underskud på 192.650.

 

Huslejestigningen skyldes primært, at der i tidligere årsbudget, ved en fejl, ikke er budgetteret med afvikling af underskud fra tidligere års drift. Administrationen har nu fremlagt et korrekt udarbejdet budget med en afvikling af det oparbejde underskud i løbet af 10 år hvilket medfører en stigning i huslejen på 13,43 % svarende til en stigning på 147,41 kr. pr. m², fra den nuværende leje på 1.097,56 kr. pr. m² til 1.244,97 kr. pr. m². 

 

På beboermødet den 29. oktober 2014, hvor 4 ud af de 11 lejemål var repræsenteret kunne ingen af de tilstedeværende godkende det fremlagte budget. Budgettet blev således ikke godkendt, da et flertal af de fremmødte lejere ikke kunne godkende den store huslejeforhøjelse på 15,61 %. Der blev ikke på beboermødet peget på besparelsesmuligheder i budgettet.

 

Budgettet er efterfølgende den 19. november 2014 godkendt af organisationsbestyrelsen.

 

Boligorganisationen Lejerbo har, under forudsætning af kommunens godkendelse af budgettet, den 6. juli 2015, i henhold til Lov om leje af almene boliger § 10 og 62, varslet lejestigning pr. den 1. november 2015 i overensstemmelse med det varslede budget.

 

Teknik og Miljø oplyser, at Kommunalbestyrelsen, i henhold til lov om almene boliger §§ 164-165, fører tilsyn med de almene boligorganisationer og at Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, der skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

 

Tilsynet har gennemgået det fremlagte driftsbudget samt afdelingens regnskab for 2013 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget. Tilsynet har i den forbindelse noteret, at afvikling af underskud sker over en periode på 10 år, hvilket er maksimum afviklingsperioden jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 66 stk. 3.

 

Vedr. afdeling 265-0 Byvangen/Pilestræde, Hasle med i alt 39 familieboliger og 11 ungdomsboliger.

Afdelingens regnskab for året 2013/2014 viser et underskud på kr. 225.875 og et opsamlet underskud på 2.397.788. Årets underskud skyldes primært ekstra henlæggelse til imødegåelse af tab på fraflyttere og ekstraordinær udgift til varmeforsyningen.

 

 

Huslejestigningen skyldes primært, at der i tidligere årsbudget, ved en fejl, ikke er budgetteret med afvikling af underskud fra tidligere års drift. Administrationen har nu fremlagt et korrekt udarbejdet budget med en afvikling af det oparbejde underskud i løbet af 10 år, hvilket medfører en stigning i huslejen på 12,42 % svarende til en stigning på 110,74 kr. pr. m², fra den nuværende leje på 891,34 kr. pr. m² til 1.002,08 kr. pr. m² for familieboliger. For ungdomsboligerne udgør stigningen 11,42 % svarende til en stigning på 110,74 kr. pr. m², fra den nuværende leje på 969,69 kr. pr. m² til 1.080,43 kr. pr. m².  

 

På beboermødet den 28. oktober 2014, hvor 16 lejemål var repræsenteret kunne 10 lejemål ikke godkende det fremlagte budget, 5 lejemål stemte for og 1 lejemål stemte ikke. Budgettet blev således ikke godkendt, da et flertal af de fremmødte lejere ikke kunne godkende den store huslejeforhøjelse på 12,42 % for familieboligerne og på 11,42 % for ungdomsboligerne. Der blev ikke på beboermødet peget på besparelsesmuligheder i budgettet.

 

Budgettet er efterfølgende den 19. november 2014 godkendt af organisationsbestyrelsen.

 

Boligorganisationen Lejerbo har, under forudsætning af kommunens godkendelse af budgettet, den 6. juli 2015, i henhold til Lov om leje af almene boliger § 10 og 62, varslet lejestigning pr. den 1. november 2015 i overensstemmelse med det varslede budget.

 

Teknik og Miljø oplyser, at Kommunalbestyrelsen, i henhold til lov om almene boliger §§ 164-165, fører tilsyn med de almene boligorganisationer og at Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, der skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

 

Tilsynet har gennemgået det fremlagte driftsbudget samt afdelingens regnskab for 2013 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget. Tilsynet har i den forbindelse noteret, at afvikling af underskud sker over en periode på 10 år, hvilket er maksimum afviklingsperioden jf. bekendtgørelsen om drift af almene boliger § 66 stk. 3.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 14. september 2015

1.
Bestyrelsesmøde (DOC)

2.
Budget - Holms Hotel (PDF)

3.
Referat - Holms Hotel (DOC)

4.
Budget - Stenarbejderhusene (PDF)

5.
Referat - Stenarbejderhusene (DOC)

6.
Budget - Byvangen, Pilestræde (PDF)

7.
Referat - Byvangen, Pilestræde (PDF)

8.
Driftsbudget - Holms Hotel (PDF)

9.
Driftsbudget - Stenarbejderhusene (PDF)

10.
Driftsbudget - Byvangen, Pilestræde (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Udsmykning af kommunalbestyrelsessalen  

20.04.01Ø40-0073

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

21

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd har taget initiativ til en indbudt konkurrence om udsmykning af kommunalbestyrelsessalen på Landemærket. Der er blevet udpeget et vinderforslag, hvis realisering forelægges til politisk beslutning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd anmodes om at søge fondsmidler til realiseringen af forslaget, der koster af 280.000 kr. inkl. maling af søjler.

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

December 2014 tog daværende Bornholms Regionskommunes Kunstråd initiativ til en indbudt konkurrence om udsmykning af kommunalbestyrelsessalen på Landemærket.

Rådet inviterede fire kunstnere på Bornholm til at udarbejde hver deres forslag til en udsmykning. Kunstnerne var Anne Sofie Meldgaard, Inge Lise Westman, Jens Thegler og Julie Høm. 

Forslagene blev behandlet på et ekstraordinært møde i Bornholms Regionskommunes Kunst- og Kulturhistorisk Råd i maj 2015. Rådet besluttede at pege på forslaget af Inge Lise Westman. Det består af to malerier af 175 x 500 cm placeret på salens sidevægge.

Med forslaget følger en forespørgsel om muligheden for at lysne loftet, spærene og maling af væggene.

Vinderforslaget er en gave til Bornholms Regionskommune. Det er op til en politisk vurdering om det ønskes realiseret, og hvilke initiativer til fremskaffelse af fondsmidler m.m. der skal iværksættes.
Såfremt udvalget ønsker forslaget realiseret, skal det bemærkes, at det er usikkert, hvornår de ønskede fondsmidler, kan være indsamlet. Det vil blandt andet afhænge af, hvor tit de ansøgte fonde holder møde. Derfor vil det formentligt først være muligt at påbegynde projektet i 2017 eller senere.

Økonomiske konsekvenser

Forslagets realisering er budgetteret til 250.000 kr., hvilket dækker honorar, materialer, transport og ophængning.

Ejendomme og Drift anbefaler ikke, at loftet males, da det er et akustiskloft, som ved maling vil få nedsat den lyddæmpende effekt. Vedrørende lysning af spærene anbefaler Ejendomme og Drift, at det udelukkende er søjlerne som males. Ejendomme og Drift har anslået prisen for maling af søjlerne til 30.000 kr.

I forhold til væggene oplyser Ejendomme og Drift, at de er nyistandsatte med indfarvet hvid puds. Det var en løsning, som blev valgt for at få mere spil i væggene end kolde hvide vægge, som det var blevet, hvis de var blevet malet.

Den samlede udgift for forslagets realisering er således 280.000 kr. inkl. maling af søjlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 22  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

22

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

29-09-2015

23

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 29. september 2015:

Drøftet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: tilbudssag

 

Proces for indhentelse af tilbud godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendommen Storegade 34, Hasle godkendt.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: personalesag

 

Orientering taget til efterretning.