Referat
Økonomi- og Planudvalget
08-12-2015 kl. 18:00
mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Foreningen Folkemødet
  åbent 3 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Økonomi- og Planudvalget
  åbent 4 Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015
  åbent 5 Likviditetsoversigter pr. 30. november 2015
  åbent 6 Beslutning om fusion af Østkraft og Bornholms Forsyning
  åbent 7 Rammer for fusion af Østkraft og Bornholms Forsyning
  åbent 8 Analyse af udbud af vinterberedskab
  åbent 9 Integration - tilførsel af ressourcer
  åbent 10 Boliger til kvoteflygtninge.
  åbent 11 Beskæftigelsesplan 2016
  åbent 12 Indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2016-2017
  åbent 13 Revision af IT-strategien på skoleområdet
  åbent 14 Serviceydelser og takster for 2016 på kommunens plejehjem og plejecentre
  åbent 15 Evalueringsrapport af hjerneskadeprojekt
  åbent 16 Ligestillingsredegørelse 2015
  åbent 17 Evaluering af processen for budget 2016
  åbent 18 Kommissorium for analyse af det tekniske område
  åbent 19 Ændring af færdselsret i Bodilsker og Poulsker plantager
  åbent 20 Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af lokalplan nr. 084 og kommuneplantillæg nr. 02 for et teknisk anlæg mm. i Allinge
  åbent 21 Anlægsbevilling til ændring af udearealer på Hans Rømer Skolen
  åbent 22 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015 - II etape
  åbent 23 Anlægsbevilling til formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm
  åbent 24 Kommunegaranti for byggekredit til udbygning af varmeværket i Hasle samt transmissionsledninger til Allinge og Klemensker
  åbent 25 Optagelse af lån vedrørende nye busser
  åbent 26 Godkendelse af regnskab 2014 og budget 2016 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger
  åbent 27 Aftale om Lokalsamfundspuljen
  åbent 28 Nye retningslinjer for vederlag mm.
  åbent 29 Orientering fra formanden
  åbent 30 Eventuelt
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Foreningen Folkemødet

00.13.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Mundtlig orientering om status for dannelse af Foreningen Folkemødet, som efterspurgt af Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

·         at orienteringen tages til efterretning og sendes til Kommunalbestyrelsen orientering.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Orienteringen tages til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Festivalleder Jette Lykke deltager på mødet med fremlæggelse af baggrund, formål, succeskriterier og proces for foreningsdannelsen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Økonomi- og Planudvalget

00.30.14G01-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

3

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Økonomi- og Planudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 6,4 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 22,8 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 16,4 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 4,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a) at budgetopfølgningen tages til efterretning

b) at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der meddeles negativ tillægsbevilling på i alt 1.373.000 kr. på de ikke-overførbare områder, som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Ad a) Taget til efterretning.

Ad b) Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2015, pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli, og som forsøg pr. 31. januar 2016.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

 

Drift

 

Center for Økonomi og Personale forventer samlet set et merforbrug på 8,7 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Samlet set er der overført et overskud på 10,3 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,6 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 0,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget i 2015 er, at besparelsen på sygdom finansieres ved brug af overførte midler fra 2014, at der er foretaget engangsinvesteringer i bl.a. ledelsesinformations- og indkøbssystem, samt nedbringelse af puljer der over tid skal hvile i sig selv.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2015, hvilket hovedsageligt skyldes færre udgifter til seniorjob og tjenestemandspensioner.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forværring af forventningen til resultatet på 0,1 mio. kr.

 

For Asylcenteret forventes der en merindtægt på 0,1 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2015, hvilket stort set er uændret i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april.

 

Sekretariatet forventer samlet set et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015, hvilket hovedsageligt skyldes mindreforbrug på IT-området (fx er besparelser i forbindelse med budget 2016 iværksat før tid), kommissioner, råd og nævn samt politikernes rejser og uddannelse. Samlet set er der overført et overskud på 12,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 14,8 mio. kr., som primært er disponeret til planlagte investeringer på IT-området.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 3,8 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015, hvilket skyldes at der i 2015 afholdes to valg, folketingsvalg samt folkeafstemning om det danske retsforbehold. I budgettet er der kun afsat budget til et valg pr. år.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forværring af forventningen til resultatet på 0,6 mio. kr.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Økonomi- og Planudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på 6,4 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der overført et overskud fra 2014 på 22,8 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 16,4 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i
2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Økonomi og Personale

-8.733

1.837

10.308

1.575

1.837

61 Økonomi og Personale

-8.733

1.837

10.308

1.575

1.837

Asylcenteret

 

137

 

 

137

61 Økonomi og Personale

 

137

 

 

137

Sekretariatet

2.334

-601

12.460

14.793

-601

62 Administration og it

1.311

 

12.280

13.591

 

63 Folkemødet

-8

 

8

-

 

64 Politikere

1.031

-601

172

1.203

-601

Økonomi- og Planudvalget

-6.399

1.373

22.768

16.369

1.373

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet

mer-/mindreforbrug i 2015
ekskl. overførsler

Overførbar

Forventet

mer-/mindreforbrug i 2015

Ikke-overførbar

30. apr

31. okt

Ændring

30. apr

31. okt

Ændring

Center for Økonomi og Personale

-9.471

-8.733

738

1.941

1.837

-104

61 Økonomi og Personale

-9.471

-8.733

738

1.941

1.837

-104

Asylcenteret

 

 

 

173

137

-37

61 Økonomi og Personale

 

 

 

173

137

-37

Sekretariatet

-1.448

2.334

3.782

-1

-601

-600

62 Administration og it

-2.382

1.311

3.693

 

 

 

63 Folkemødet

-8

-8

-

 

 

 

64 Politikere

941

1.031

89

-1

-601

-600

Økonomi- og Planudvalget

-10.919

-6.399

4.520

2.113

1.373

-740

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Samlet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

00.30.14G01-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

4

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 viser, at der forventes et overskud på det skattefinansierede område på 26,4 mio. kr., hvilket er 31,0 mio. kr. bedre end det oprindelige budget.

Udgifterne på de ikke-overførbare driftsområder bliver 40,4 mio. kr. lavere mens der bruges 7,3 mio. kr. af overførte driftsmidler og 7,5 mio. kr. af overførte anlægsmidler.

Der er overført driftsbudget fra 2014 (overskud) på 72,4 mio. kr. og der forventes overført 65,1 mio. kr. til 2016.

Der forventes en samlet positiv balance på 47,3 mio. kr., hvor det oprindelige budget udviste en negativ balance på 31,2 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning,

b)    at der meddeles tillægsbevillinger som anført i bilag 5, idet nettobeløbet på 41.881.000 kr. tilføres kassebeholdningen, og

c)    at kommunalbestyrelsen godkender Social- og Sundhedsudvalgets samt Børne- og Skoleudvalgets anbefaling om, at det forventede merforbrug på 3.592.000 kr. på bevilling 32 Psykiatri og handicap finansieres af et forventet overskud på bevilling 12 Børn og familie.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Ad a) Taget til efterretning.

Ad b) Anbefales.

Ad c) Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2015, pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli, og som forsøg pr. 31. januar 2016.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

I bilag 1 rettes fokus mod resultatopgørelsen

I bilag 2 findes en sammenskrivning af dagsordenspunkterne fra udvalgenes behandling af budgetopfølgningen på udvalgsniveau samt fagudvalgenes indstillinger

I bilag 3 findes en oversigt over budgetopfølgning på udvalg, center og bevillingsniveau

I bilag 4 findes en oversigt over budgetopfølgning på anlæg

I bilag 5 findes en oversigt over tillægsbevillinger

 

Der er gennemført en budgetopfølgning pr. 31. oktober, hvor samtlige afdelinger og centre har foretaget en budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2015.

 

Drift

Samlet set viser budgetopfølgningen på det overførbare område et merforbrug på 7,3 mio. kr. i 2015. Fra 2014 er der overført et overskud på 72,4 mio. kr. som finansierer merforbruget i 2015. Samlet set forventes således et overskud på 65,1 mio. kr. i 2015 på den overførbare bevilling.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 40,4 mio. kr. i 2015.

 

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Børne- og Skoleudvalget

4.256

435

23.454

27.710

435

Fritids- og Kulturudvalget

391

 

2.986

3.377

 

Social- og Sundhedsudvalget

-7.840

25.278

9.743

1.903

25.278

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

2.730

13.775

13.256

15.986

13.775

Teknik- og Miljøudvalget

-448

-508

223

-225

-508

Økonomi- og Planudvalget

-6.399

1.373

22.768

16.369

1.373

I alt 

-7.310

40.353

72.430

65.120

40.353

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

I forhold til sidste budgetopfølgning pr. 30. april 2015 er der tale om en samlet forbedring på 17,4 mio. kr. på den overførbare bevilling og en forbedring på 17,9 mio. kr. på den ikke-overførbar bevilling jf. tabel 2.

 

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet mer-/mindreforbrug i 2015

Forventet mer-/mindreforbrug i 2015

Overførbar

Ikke-overførbar

30. apr.

31. okt.

Ændring

30. apr.

31. okt.

Ændring

Børne- og Skoleudvalget

1.512

4.256

2.745

-905

435

1.340

Fritids- og Kulturudvalget

-1.358

391

1.749

 

 

 

Social- og Sundhedsudvalget

-5.750

-7.840

-2.089

9.518

25.278

15.760

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

-2.886

2.730

5.616

12.708

13.775

1.066

Teknik- og Miljøudvalget

-5.260

-448

4.812

-949

-508

441

Økonomi- og Planudvalget

-10.919

-6.399

4.520

2.113

1.373

-740

I alt

-24.661

-7.310

17.351

22.486

40.353

17.867

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Nedenfor gennemgås udvalgsområderne overordnet set. For en mere uddybende opfølgning henvises til udvalgsopdelte bilag til budgetopfølgningen og beskrivelserne af de enkelte centre og afdelinger under bevillingerne.

 

 

Børne- og Skoleudvalget

Center for Børn og Familie forventes et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i 2015. Mindreforbruget kan primært henføres til færre udgifter til aflastninger samt anbringelser i plejefamilie, kost-/efterskole, eget værelse og døgninstitutioner. Ligeledes er der også mindreforbrug på merudgiftsydelserne og tabt arbejdsfortjeneste. Der ses et merforbrug på dagpasningsområdet som primært skyldes, at der passes flere børn i 2015 end budgetteret.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes mindreudgifter til økonomiske fripladser på institutionsområdet.

 

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedr. Børne- og Skoleudvalgets områder, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. som kan henføres til distriktsskolerne og afslutningen af den gamle skolestruktur, som dels finansieres af overført overskud fra 2014 og af den politiske afsatte budgetsikringspulje.

 

 

Fritids- og Kulturudvalget

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedr. Fritids- og Kulturudvalgets områder, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2015. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter på kultur- og fritidsområdet end antaget samt at biblioteket indhenter et overført underskud fra 2014.

 

 

Social- og Sundhedsudvalget

Center for Ældre forventer samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015. Reelt balancerer budget og forbrug, da der er overført 1,0 mio. kr. til Sekretariatet til den rehabiliterende organisation.

Der er fortsat en stram styring i hjemmeplejen og på plejehjem og -centre, men der ses et væsentligt merforbrug vedrørende mellemkommunale betalinger og tendensen på området er, at der flytter flere ældre med refusionstilsagn fra øen end der kommer til øen.

 

Center for Sundhed forventer samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. i 2015. Reelt balancerer budget og forbrug, da der er overført 2,1 mio. kr. til Sekretariatet til den rehabiliterende organisation.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i 2015, hvilket kan henføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet.

 

Center for Psykiatri og handicap forventer samlet set et merforbrug på 5,0 mio. i 2015, som primært kan henføres til visitering af flere borgere med bostøtte, en enkeltsag hvor det ikke er muligt at sende regning til anden kommune som først antaget, samt et planlagt enkeltmandsprojekt som ikke blev realiseret. Derudover er de indlagte besparelser omkring effektivisering ikke realiseret.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2015.

 

For den del af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse som formelt er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, men har sammenhæng til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, forventes et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling. Mindreforbruget kan primært henføres til et fortsat markant fald i antallet af førtidspensioner som følge af fleks- og førtidspensionsreformen. I forhold til budget 2016 er der taget højde for de forventede lavere udgifter til førtidspension.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse forventer samlet set et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som kan henføres til særlig tilrettelagt uddannelse (STU).

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes netto et mindreforbrug på 13,8 mio. kr. i 2015, som kan primært tilskrives faldende udgifter til dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelser, som følge af en fortsat generel positiv udvikling. Der er taget højde for de forventede lavere udgifter i oplægget til budget 2016. På integrationsområdet forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr., som dels modsvares af, at BRK modtager et ekstraordinært integrationstilskud i 2015 og dels af forskydninger i udlændingeudligningen, således at integrationsområdet balancerer over tid. 

 

Vækstforumsekretariatet forventer et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i 2015, som skyldes forskydning mellem bevilling af midler til projekter og udbetalingen af midlerne.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget

For Center for Teknik og Miljø forventes der samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2015. Merforbruget kan primært henføres til skadedyrsbekæmpelsen, idet området inkl. overført underskud fra tidligere år forventes at udvise et underskud på 2,9 mio. kr. Området er gebyrfinansieret og skal balancere over årene.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2015. Merforbruget kan primært henføres til regionale jordforurenings- og råstofopgaver, og en konkret sag, hvor alle afværgeforanstaltninger dog ikke kan gennemføres i år.

 

For Center for Ejendomme og Drift forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2015. Der er dels et mindreforbrug på vintertjenesten og dels et merforbrug på BAT og DeViKa. BAT kan ikke nå at hente hele den årlige besparelse på busindkøb, da busserne først er leveret midt på året. DeViKa, der har merudgifter til personale, investeringer og projekt økoløft. 

 

Økonomi- og Planudvalget                   

Center for Økonomi og Personale forventer samlet set et merforbrug på 8,7 mio. kr. De væsentligste årsager til merforbruget i 2015 er, at besparelsen på sygdom finansieres ved brug af overførte midler fra 2014, at der er foretaget engangsinvesteringer i bl.a. ledelsesinformations- og indkøbssystem, samt nedbringelse af puljer der over tid skal hvile i sig selv.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2015, som kan henføres til færre udgifter til seniorjob og tjenestemandspensioner.

For Asylcenteret forventes en merindtægt på 0,1 mio. kr. i 2015.

 

Sekretariatet forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbrug på IT-området (fx er besparelser i forbindelse med budget 2016 iværksat før tid), på kommissioner, råd og nævn samt på politikernes rejser og uddannelse.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes, at der i 2015 afholdes to valg; folketingsvalg samt folkeafstemning om det danske retsforbehold.

 

 

Anlæg

Der er foretaget budgetopfølgning på samtlige anlægsprojekter i BRK i forhold til forventet forbrug i 2015. Hovedparten af anlæggene kan henføres til Teknik- og Miljøudvalgets områder. På det skattefinansierede område forventes et samlet forbrug på 64,4 mio. kr. i 2015 ud af et samlet rådighedsbeløb på 83,5 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 19,1 mio. kr. Dette dækker over anlægsprojekter med både mer- og mindreforbrug, samt mindreindtægter fra køb og salg af ejendomme og grunde.

 

På det brugerfinansierede område forventes et forbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende klimatilpasningsprojekter ud af en samlet rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2015.

 

 

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen sammenstilles ovenstående budgetopfølgning på drift og anlæg med opfølgning på de øvrige poster vedrørende indtægter, lån og renter. Der henvises til bilaget vedr. resultatopgørelsen for en mere fyldestgørende gennemgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 31. oktober, at driftsresultatet bliver bedre end budgetteret, mens anlægsområdet udviser større udgifter end budgetteret, som dog finansieres af overførte anlægsmidler.

Samlet set forventes en kassetilførsel på 47,3 mio. kr. Siden budgetopfølgningen pr. 30. april er skønnet forbedret med 51,3 mio. kr. fra et træk på 4 mio. kr. til en kassetilførsel på 47,3 mio. kr.

 

Beløb i mio. kr.

Opr. budget 2015

Korr. budget 2015

Forventet regnskab pr. 31. oktober

Afvigelse fra opr. budget

Afvigelse fra korr. budget

Det skattefinansierede område:

 

 

 

 

 

-       Indtægter

-2.645,5

-2.638,8

-2.638,4

7,1

0,4

-       Drift

2.593,2

2.655,4

2.549,9

-43,3

-105,5

-       Renter

0,1

0,1

-2,3

-2,4

-2,4

-       Anlæg

56,9

83,5

64,4

7,5

-19,1

Resultat af det skattefinansierede område

4,7

100,2

-26,4

-31,1

-126,6

Resultat af det brugerfinansierede område

-5,4

1,1

-2,5

2,9

-3,6

Samlet resultat

-0,7

101,3

-28,9

-28,2

-130,2

Øvrige poster

31,8

-23,3

-18,4

-50,2

4,9

Kasseforøgelse (-) / -forbrug (+)

31,1

78,0

-47,3

-78,4

-125,3

 

Tilpasning af bevillinger

Fagudvalgene har indstillet en række tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen.

 

Som det har været praksis i tidligere år meddeles til tillægsbevillinger til forventet mer- og mindreforbrug på de ikke-overførbare områder. Netto reduceres budgetterne med 40.353.000 kr. på det ikke-overførbare område.

 

Der meddeles ligeledes tillægsbevillinger med lån af næste års budget på bevillinger, hvor det korrigerede budget ikke forventes overholdt i 2015. Budgetterne forøges med 3.350.000 kr. i 2015 og reduceres tilsvarende i 2016.

 

Der er herudover indstillinger om følgende konkrete bevillingsmæssige justeringer på driften:

·         Overførsel af budget vedr. STU til den ikke-overførbare bevilling under Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse

·         Tillægsbevilling til BAT som følge af, at den forudsatte besparelse ved indkøb af nye busser ikke er opnået fordi busserne først ankom medio 2015 (finansieret ved besparelse på afdrag på lån)

·         Tillægsbevilling til Sekretariatet vedr. anvendelse af midler fra salg af KMD-ejendomme til IT-implementering jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 19. november 2015 (finansieret ved højere renteindtægter)

 

Der er indstillinger om følgende bevillinger vedr. anlæg:

·         Anlægsbevilling og afsættelse af rådighedsbeløb til udgifter vedr. ejendomme, der ikke sælges, finansieret af puljen til køb af jord og bygninger.

·         Forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb til anskaffelse af nye busser (finansieret ved besparelse på afdrag på lån)

 

Endelig anbefales der bevillingsmæssige justeringer på baggrund af budgetopfølgningen vedrørende renter, afdrag på lån samt finansiering. Finansiering vedr. nye busser og IT jf. ovenfor indgår herunder.

 

De bevillingsmæssige justeringer fremgår af bilag 5.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingerne tilpasses som anført ovenfor og i bilag 5. Samlet set styrkes kassebeholdningen med 41.881.000 kr. jf. nedenstående opsummering:

 

Tillægsbevillinger vedr. ikke-overførbare områder

-40.353.000

Tillægsbevillinger på overførbare områder – lån af næste års budget

3.350.000

Tillægsbevillinger på overførbare områder – øvrige justeringer

-1.841.400

Bevillinger vedr. anlæg

269.000

Bevillinger vedr. renter, afdrag på lån samt finansiering

-3.305.600

Samlet tilførsel til kassebeholdningen

-41.881.000

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2015 (DOCX)

2.
Drift og anlæg på fagudvalg (DOCX)

3.
Oversigt over udvalg, centre og bevillinger (PDF)

4.
Anlægsoversigt (PDF)

5.
Tillægsbevillinger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Likviditetsoversigter pr. 30. november 2015

00.32.18G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

5

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. november 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo november (100,1 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (180,9 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-37,2 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning ultimo 2015 (72,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2014 til 30. november 2015.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 100,1 mio. kr. er faldet med 11,0 mio. kr. i forhold til sidste opgørelse pr. 31. oktober 2015. Faldet var forventet, idet udviklingen i november 2014 var atypisk med lavere betalinger udbetalinger til leverandører end sædvanligt. 

 

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet forventes at indgå medio december 2015.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 180,9 mio. kr. forventes at være stigende i resten af 2015. 

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -37,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 inkl. budgetoverførsler fra 2014 til 2015 samt de indstillede tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige bevillinger, herunder også overførslerne fra 2014, anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 18,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Den stigende kassebeholdning betyder, at renteindtægten fra de likvide aktiver ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015 er skønnet til at blive 4,7 mio. kr. eller 2,8 mio. kr. højere end budgetteret.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Beholdninger pr. 30. november 2015 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Beslutning om fusion af Østkraft og Bornholms Forsyning

13.00.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

6

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S skal fusioneres.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S skal fusioneres

b)    fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016 og forventes gennemført med endelig beslutning på selskabernes ordinære generalforsamlinger i maj 2016

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Ad a) En fusion anbefales.

Ad b) Anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 19. november 2015, at administrationen skulle udarbejde en sag til kommunalbestyrelsesmødet i december, der blandt andet belyser spørgsmål om tids- og procesplan, overgangsbestyrelse, regnskabsforhold, forhold om navngivning, sammensætning og honorering af bestyrelse og anvisning af omkostninger, med henblik på endelig beslutning om fusion på generalforsamling medio 2016.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig en ny ejerstrategi for kommunalt ejede forsyningsselskaber, som vil være gældende for et fusioneret selskab.

 

Forud herfor godkendte Økonomi- og Planudvalget 18. februar 2014, at der blev iværksat en scenarieafdækning af forsyningsområdet på Bornholm. Kommunalbestyrelsen har på baggrund heraf afholdt temamøde 13. november 2014, hvor der blev stillet forslag om udarbejdelse af et kommissorie, som blev godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2014. På baggrund af dette kommissorie blev der afholdt endnu et temamøde for kommunalbestyrelsen den 17. september 2015.

 

Konklusionen på ovennævnte undersøgelser og drøftelser, som også har involveret de kommunalt ejede forsyningsselskaber, er, at enten bevares status quo eller også gennemføres der en fuld fusion af Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S. BOFA forbliver en selvstændig enhed under regionskommunen.

 

Det som bilag 1 vedhæftede notat skitserer forskellige scenarier i forhold til, hvordan regionskommunen som ejer kan øve indflydelse på fusionsprocessen, ligesom der gives en oversigt over, hvordan bestyrelsen i det fusionerede selskab kan sammensættes i henhold til lovgivning og praksis.

 

I notatet er der opstillet et eksempel på en tidsplan, som tager udgangspunkt i Scenarie 2, der er den typiske fremgangsmåde for fusion af kommunalt ejede selskaber.

 

Indstillingen til kommunalbestyrelsen er dog lavet med udgangspunkt i Scenarie 3, hvorfor der er opstillet en ny tidsplan i sagsfremstillingen om rammerne for fusionen. 

 

Indledningsvist skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvorvidt fusionen skal gennemføres, og fra hvilken dato fusionen skal have virkning.

 

Dernæst vil der blive behandlet to særskilte sager om rammerne for fusionens gennemførelse samt udpegning af nye medlemmer til de nuværende bestyrelser og bestyrelsen for det fusionerede selskab. Udpegningssagen vil alene blive behandlet på kommunalbestyrelsens møde.

 

Ad b – tidsplan og regnskabsmæssig virkning af fusion

Hvis fusionen skal have regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016, skal fusionen blot gennemføres i løbet af 2016.

 

Det vil være realistisk at sigte mod, at fusionen vedtages endeligt på selskabernes ordinære generalforsamlinger i maj 2016. Hvis dette mål forfølges, skal kommunalbestyrelsen godkende fusionsplan med nye vedtægter mv. på kommunalbestyrelsesmøde 31. marts 2016. Se i øvrigt oplæg til tidsplan i notatet i bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med at gennemføre en fusion, herunder udgifter til rådgivere og evt. ansættelse af projektleder. Udgifterne forudsættes afholdt af Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S.

 

På sigt forventes fusionen at medføre en række synergieffekter og besparelsespotentialer for den samlede koncern. En forsigtig vurdering af rationaliseringsgevinstens størrelse vurderes på det foreliggende grundlag at være mellem 12-18 mio. kr., som også er bekræftet af konsulentfirmaet A-2, der har foretaget de bagvedliggende beregninger af beløbets størrelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Fusion - kortlægning af ejerens rolle i processen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rammer for fusion af Østkraft og Bornholms Forsyning

13.00.00G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at iværksætte en fusion af Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S, skal kommunalbestyrelsen træffe en række strategisk vigtige beslutninger for fusionsarbejdet om sammensætning og honorering af ny bestyrelse, ledelse af selskaberne frem til fusionens gennemførelse, navn, samt anvisning af omkostningerne ved fusionen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a)    Bestyrelsen i det fusionerede selskab sammensættes af 6 politisk udpegede medlemmer og 2 forsyningsfaglige medlemmer foruden de lovpligtige medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges ved særskilt sagsfremstilling.

b)    Formand og næstformand i bestyrelsen vælges på generalforsamling.

c)    Formandens honorar i det fusionerede selskab udgør 150.000 kr. årligt, og øvrige medlemmers honorar udgør 35.000 kr. årligt. Udbetaling af det fulde honorar forudsætter, at medlemmet er medlem af alle bestyrelser i koncernen. Er medlemmet kun bestyrelsesmedlem for enkelte selskaber ydes der forholdsmæssigt vederlag.

Satsen er gældende for 2016 og fremskrives årligt efter KL’s tilskrivninger.

d)    Der vælges snarest muligt nye bestyrelsesmedlemmer i Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S på ekstraordinær generalforsamling, således at de generalforsamlingsvalgte medlemmer er de samme personer, som skal sidde i bestyrelsen i det fusionerede selskab. Borgmesteren bemyndiges til at godkende eventuelle nødvendige vedtægtsændringer på generalforsamlingen i denne forbindelse. Medlemmerne af bestyrelsen udpeges ved særskilt sagsfremstilling.

e)    De nye bestyrelsesmedlemmer i Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S honoreres efter gældende principper i de to bestyrelser.

f)    De nyvalgte bestyrelser skal i deres arbejde fokusere på åbenhed omkring fusionsprocessen, både overfor medarbejdere og offentligheden. Bestyrelserne skal særligt overveje og komme med oplæg til, hvorvidt medarbejderne i selskaberne bør sikres i højere grad, end de er i medfør af reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven. Forslag hertil skal indeholde en økonomisk konsekvensberegning. Endelig skal bestyrelserne afdække eventuelle skattemæssige og juridiske konsekvenser af fusionen i samarbejde med rådgiver.

g)    Bestyrelserne fremsætter forslag til principper for valg af forbrugerrepræsentanter i det fusionerede selskab.

h)    Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S bærer omkostningerne forbundet med fusionen, herunder udgifter til rådgivere og eventuel ansættelse af projektleder.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I fortsættelse af sag, hvor kommunalbestyrelsen besluttede, hvorvidt en fusion af Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S skal iværksættes, skal kommunalbestyrelsen træffe en række strategisk vigtige beslutninger for fusionsarbejdet om sammensætning og honorering af ny bestyrelse, ledelse af selskaberne frem til fusionens gennemførelse, navn, samt anvisning af omkostningerne ved fusionen.

 

Det som bilag 1 vedhæftede notat skitserer forskellige scenarier i forhold til, hvordan regionskommunen som ejer kan øve indflydelse på fusionsprocessen, ligesom der gives en oversigt over, hvordan bestyrelsen i det fusionerede selskab kan sammensættes i henhold til lovgivning og praksis.

 

I notatet er der opstillet et eksempel på en tidsplan, som tager udgangspunkt i Scenarie 2, der er den typiske fremgangsmåde for fusion af kommunalt ejede selskaber.

 

Indstillingen til kommunalbestyrelsen er dog lavet med udgangspunkt i Scenarie 3, hvorfor der her opstilles en ny tidsplan:

 

Tidspunkt

 

Handling

17.12.2015

KB-møde med følgende beslutninger

1.    Principbeslutning om fusion

a.    Besluttes endeligt på ordinær GF i maj 2016 med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2016

2.    Sammensætning af bestyrelse i fusioneret selskab, herunder om formand og næstformand skal vælges på GF

3.    Niveau og principper for bestyrelseshonorar

4.    Ny bestyrelse i eksisterende selskaber

5.    Navn for selskab vælges

6.    Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S bærer omkostninger ved fusion og bistår med viden og sekretariatsfunktion

 

18.12.2015

Indkaldelse til GF med dagsorden

  1. Evt. godkendelse af nye vedtægter
  2. Valg af nye bestyrelser

 

4.1.2016

GF i selskaber

 

4.1. – 15.03.2016

Bestyrelser udpeger evt. projektleder samt indgår aftale om bistand fra advokat og revisor.

 

Der udarbejdes udkast til fusionsplan inkl. vedtægter samt evt. fusionsredegørelse og vurderingsmandsudtalelse.

 

Proces med drøftelser om fremtidig organisering af koncern, herunder ledelse og medarbejdere.

 

Sagsfremstilling forberedes til KB.

 

15.03.2016

Sagsfrist for sager til KB-møde.

 

31.03.2016

 

KB-møde med godkendelse af fusionsplan med vedtægter mv.

01.04.2016

Fusionsplan mv. sendes til Erhvervsstyrelsen.

 

Ultimo maj 2016

Ordinær GF i selskaberne med

1.    Godkendelse af regnskaber for 2015

2.    Endelig beslutning om fusion

3.    Godkendelse af nye vedtægter

4.    Valg af ny bestyrelse

5.    Øvrige relevante punkter

 

Herefter overgår de to bestyrelser til at være én samlet. Der foretages valg af medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter.

 

Senest 14 dage efter GF

Fusionen anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

 

 

 

 

Ad a – bestyrelse for det fusionerede selskab

Kommunalbestyrelsen kan som repræsentant for ejeren få indflydelse på de medlemmer af bestyrelsen, som skal vælges på generalforsamling.

 

Administrationen foreslår, at kommunalbestyrelsen vælger

·         6 politisk udpegede medlemmer, hvor valggruppe AV har indstillingsretten til 4 medlemmer og valggruppe BCKOWØ har indstillingsretten til 2 medlemmer

·         2 forsyningsfaglige medlemmer

 

Medlemmerne af bestyrelsen udpeges ved særskilt sagsfremstilling. 

 

Alt efter organiseringen af medarbejderne i koncernen kan der være ret til valg af medarbejder- og koncernrepræsentanter efter selskabslovens §§ 140 og 141.

 

Medarbejderne i selskaber med mere end 35 ansatte har ret til at vælge et antal repræsentanter i bestyrelsen svarende til op til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer, dog minimum 2 medlemmer. Medarbejderne vælger selv, om de vil udnytte denne ret og i hvilket omfang.

 

Det samme gælder for øverste bestyrelse i en koncern, hvor alle medarbejdere i koncernen kan vælge et antal repræsentanter i bestyrelsen svarende til op til halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer, dog minimum 3 medlemmer.

 

Uanset koncernens fremtidige organisering er det forudsat, at den samme bestyrelse indvælges i alle koncernens selskaber.

 

Herudover har forbrugerne i vandselskaber ret til at indvælge 2 repræsentanter i bestyrelsen. I vandselskaber hvor medarbejderne har ret til repræsentation i bestyrelsen efter selskabslovens § 140 kan antallet af forbrugerrepræsentanter begrænses til 1.

 

Man kan vælge alene at indsætte forbrugerrepræsentanterne i bestyrelsen for koncernens vandselskab(er), dvs. hvor det er lovpligtigt, eller lade forbrugerrepræsentanten være medlem i den overordnede koncernbestyrelse.

 

Administrationen foreslår, at bestyrelserne kommer med et oplæg til principper for valg af forbrugerrepræsentanter på baggrund af overvejelser om fremtidig organisering af koncernens medarbejdere og drift.

 

Ad b – valg af formand og næstformand

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om formand og næstformand skal vælges på generalforsamling, dvs. af ejeren. Alternativt skal bestyrelsen selv vælge sin formand og næstformand.

 

Ad c – honorar til bestyrelse i fusioneret selskab

Administrationen foreslår, at formandens honorar udgør 150.000 kr. årligt, og at øvrige medlemmers honorar udgør 35.000 kr. årligt. Udbetaling af det fulde honorar forudsætter, at medlemmet er medlem af alle bestyrelser i koncernen. Er medlemmet kun bestyrelsesmedlem for enkelte selskaber (kan fx være tilfældet for forbrugerrepræsentanter) ydes der forholdsmæssigt vederlag.

 

Satsen er gældende for 2016 og fremskrives årligt efter KL’s tilskrivninger.

 

Se nedenstående tabel med oplysning om gældende honorarer i Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S sammenholdt med forslaget.

 

2015

Østkraft Holding A/S

Bornholms Forsyning A/S

Fusioneret selskab

Formand

75.000 kr. årligt

(135.000 kr. årligt for hele koncernen)

33.407 kr. årligt

150.000 kr. årligt

Næstformand

33.750 kr. årligt

 

 

Øvrige medlemmer

25.000 kr. årligt

 

16.703 kr. årligt

35.000 kr. årligt

 

I Østkraft Holding A/S vederlægges der særskilt for bestyrelsesposter i datterselskaber – det betyder, at det samlede formandshonorar i koncernen er på 135.000 kr. årligt. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er kun i få tilfælde tillige medlem af datterselskabers bestyrelser.

 

Som eksempler på tilsvarende forsyningskoncerner med både vand- og elforsyning kan nævnes

·         Forsyning Helsingør A/S, hvor bestyrelsesformanden honoreres med 165.000 kr. årligt og øvrige medlemmer modtager 33.000 kr. årligt.

·         Lollands forsyningskoncern, hvor formanden honoreres med 30.748 kr. pr. selskab (i alt 184.488 kr. årligt), næstformanden modtager 8.000 kr. pr. selskab (i alt 48.000 kr. årligt) og øvrige medlemmer modtager 5.000 kr. pr. selskab (i alt 30.000 kr. årligt).

 

Ad d – valg af nye bestyrelser

Som ejer kan man have indflydelse på fusionsprocessen på flere måder, hvilket er beskrevet i det vedhæftede notat.

 

Administrationen indstiller, at Scenarie 3 følges, hvor der vælges en ny bestyrelse ind i Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S.

 

De nye bestyrelser skal bestå af de samme generalforsamlingsvalgte medlemmer, som i det fusionerede selskabs bestyrelse. Dvs. at bestyrelsen kommer til at bestå af

·         6 politisk udpegede medlemmer, hvor valggruppe AV har indstillingsretten til 4 medlemmer og valggruppe BCKOWØ har indstillingsretten til 2 medlemmer

·         2 forsyningsfaglige medlemmer

 

Herudover vil bestyrelserne bestå af de nuværende medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter.

 

Medarbejderrepræsentanterne er valgt ind for en periode på 4 år, og her sker der således som udgangspunkt ikke nogen ændringer. Til orientering kan det oplyses, at medarbejderrepræsentanterne i Østkraft Holding A/S er lovpligtige, hvor de i Bornholms Forsyning er valgt ind i bestyrelsen i medfør af en frivillig ordning.

 

Hvis administrationens indstilling om i alt 8 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer følges, vil det kræve en ændring af vedtægterne i Bornholms Forsyning A/S.

 

Vedtægtsændringerne skal godkendes på generalforsamlingen, inden den nye bestyrelse vælges. Det indstilles, at borgmesteren bemyndiges til at godkende vedtægtsændringen på generalforsamlingen.

 

Vedtægtsændringer og valg af nye bestyrelser kan tidligst ske 14 dage efter beslutningen er truffet af kommunalbestyrelsen, idet dette er minimumsvarslet for indkaldelse til generalforsamling.

 

Medlemmerne af bestyrelserne udpeges ved særskilt sagsfremstilling.

 

Alternativt kan kommunalbestyrelsen nedsætte en interim bestyrelse. Det er en styregruppe, som leder fusionsprocessen på kommunalbestyrelsens vegne. Interim bestyrelsen har ikke formel beslutningskraft i selskaberne, og det er derfor en god idé, at interim bestyrelsen som udgangspunkt består af de samme medlemmer, som påtænkes at indgå som generalforsamlingsvalgte medlemmer i bestyrelsen for det fusionerede selskab for at sikre legitimitet og opbakning til interim bestyrelsens arbejde.

 

Ad e – honorar til nye bestyrelser

Administrationen foreslår, at de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S honoreres efter samme takster som hidtil.

 

Ad f – bestyrelsernes arbejde

I fortsættelse af kommunalbestyrelsens drøftelser på mødet den 19. november 2015 indskærpes det overfor bestyrelserne, at

·         der skal være fokus på åbenhed omkring fusionsprocessen, både overfor medarbejdere og offentligheden

·         bestyrelserne skal særligt overveje og komme med oplæg til, hvorvidt medarbejderne i selskaberne skal sikres i højere grad, end de er det i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven. Som udgangspunkt vil medarbejderne have samme rettigheder og forpligtelser efter fusionen, som de har nu. En jobgaranti ud over det sædvanlige opsigelsesvarsel vil være en forpligtelse for selskaberne, og skal ledsages af en økonomisk konsekvensberegning.

·         Skattemæssige konsekvenser ved fusionen skal afdækkes i samarbejde med rådgiver.

·         Juridiske forhold omkring fusionen og strukturering af koncernen bør endvidere afdækkes i samarbejde med rådgiver.

 

Ad h – valg af navn for det fusionerede selskab

Kommunalbestyrelsen kan vælge at bruge et af de eksisterende selskabers navne eller vælge et nyt.

 

Beslutningen kan udsættes til et senere tidspunkt, men skal senest foreligge på kommunalbestyrelsesmøde den 31. marts 2016 (hvis der stræbes mod endelig godkendelse på generalforsamling i maj 2016), hvor navnet skal fremgå af vedtægterne til det fusionerede selskab.

 

Det kan overvejes at lade bestyrelserne forestå en konkurrence blandt medarbejdere og kunder om et nyt navn.

 

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med at gennemføre en fusion, herunder udgifter til rådgivere og evt. ansættelse af projektleder. Udgifterne forudsættes afholdt af Østkraft Holding A/S og Bornholms Forsyning A/S.

 

På sigt forventes fusionen at medføre en række synergieffekter og besparelsespotentialer for den samlede koncern. En forsigtig vurdering af rationaliseringsgevinstens størrelse vurderes på det foreliggende grundlag at være mellem 12-18 mio. kr., som også er bekræftet af konsulentfirmaet A-2, der har foretaget de bagvedliggende beregninger af beløbets størrelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Fusion - kortlægning af ejerens rolle i processen (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Analyse af udbud af vinterberedskab

83.15.00G01-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-11-2015

4

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Økonomi- og Planudvalget behandlede på sit møde den 11. november 2014 en redegørelse for vinterberedskabet og ønskede forelagt et oplæg til overordnede kriterier for en konkurrenceudsættelse af det samlede sneberedskab. Dette forelægges hermed.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at udvalget vurderer, hvor stor en del af vinterberedskabet, som skal konkurrenceudsættes

b)    at denne del, udbydes i off. licitation for en 4 årig periode med 2 års option. Accept efter laveste pris, afregningsgrundlag i forhold til timepris for udført arbejde, herunder årligt rådighedsbeløb, med en iværksættelse pr. oktober 2016

c)    at Vej, Park og Anlæg stiller nødvendigt glatføre- og snerydningsmateriel til rådighed afpasset de udbudte ruter.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015:

Udvalget ønsker at fastholde den nuværende model indenfor sneberedskab.

Carsten Scheibye kan ikke medvirke og har den opfattelse, at punktet skal bringes op i forbindelse med den samlede analyse og totalomkostningsbetragtning i 2. kvartal 2016 som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Søren Schow og Andreas Ipsen kan ikke medvirke og har den opfattelse, at punktet skal bringes op i forbindelse med den samlede analyse og totalomkostningsbetragtning i 2. kvartal 2016 som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen traf den 9. oktober 2014 beslutning om indførelse af helhedsorienteret drift (HDO) på området Vej, Park og Anlæg. Løsningen af fremtidige opgaver opdeles i 3 kategorier: Kerneopgaver under Vej, Park og Anlæg, men hvor 15-20 % løses af private. Kerneopgaver men disse løses overvejende af private. Ikke kerneopgaver, disse løses overvejende af private.

Vintertjenesten er en kerneopgave, men som beskrevet i modellen, udbydes 15-20 % til udførelse af private.

 

Vinterindsatsen udføres i overensstemmelse med det vedtagne vinterregulativ og instruks.

Det samlede budget for vintertjenesten er på 13,5 mio. kr. i 2015, fordelt på vejrafhængige udgifter på 10,1 mio. kr. (glatførebekæmpelse, snerydning og saltindkøb), ikke vejrafhængige udgifter på 3,4 mio. kr. (rådighedsvagter, snemarkering, anskaffelse og vedligeholdelse af vintermateriel). Vinterberedskabet er ledelsesmæssigt organiseret under Vej, Park og Anlæg og indsatsen sker i forhold til en klassificering af vejnettet i klasse A, B og C-veje, med fokus på henholdsvis glatførebekæmpelse og snerydning.

Vinterberedskabet er opbygget med 63 enheder. 15 kontrakter varetages af private vognmænd / entreprenører(opgavemængde/beløb 23,5% / 2,4 mil. kr.) og 48 varetages af den kommunale entreprenørafdeling under Vej, Park og Anlæg (opgavemængde/ beløb 76,5%/ 7,7 mil. kr.)  Fordelingen af udgifter mellem private og Vej, Park og Anlæg kan variere noget i forhold til den aktuelle vinterindsats. Herudover har 80 private entreprenører tilkendegivet, at de kan kontaktes (uden kontrakt) for supplerende indsats efter behov.

Alle indgåede kontrakter afregnes i dag på baggrund af timepriser på udført indsats. De private vognmænd / entreprenører honoreres med udgangspunkt i ens almindelige takstmæssige timepriser (indarbejdet en rabatordning). Herudover betales et rådighedsbeløb pr enhed p.t. på 14.700 kr. De private er ikke på anden måde garanteret en mindsteindtjening.

Den kommunale entreprenørafdeling under Vej, Park og Anlæg afregnes i henhold til gældende godkendte timetakster, herudover betales et rådighedsbeløb til den enkelte maskinfører p.t. på 8.655 kr.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 9. oktober 2014 godkendt at Vej, Park og Anlæg overgår til en ny styreform helhedsorienteret drift (HED). De driftsmæssige opgaver opdeles i 3 kategorier. Kerneopgaver under Vej, Park og Anlæg, men hvor 15-20 % løses af private. Kerneopgaver der overvejende løses af private. Ikke kerneopgaver disse løses af private.

Kommunale kerneopgaver er opgaver som kommunen i øjeblikket har valgt at have de nødvendige erfaringer og kompetencer til at løse, og som løbende udvikles og forbedres i forhold til service og effektivitet. Vej, Park og Anlæg udfører selv hovedparten af disse opgaver, men 15-20 % af opgaven udbydes, denne del afgives der ikke kontrolbud på, men udarbejdes kontrolberegning i forhold til kontrol af udbudsprisen. Ved overdragelse af opgaven til private, afregnes den kommunale sammenlignelige del fremover til samme pris som den del af opgaven, der er udbudt.

Vinterberedskabets opgaver med glatførebekæmpelse og snerydning er kommunale kerneopgaver, men i forvejen udføres 23,5 % af private vognmænd / entreprenører, denne del kan evt. konkurrenceudsat. Arbejdet kan udbydes i off. licitation svarende til 15 ruter primært i åbent land ( 8 lastbiler og 7 traktorer). Accept af laveste pris, afregningsgrundlag i forhold til timepris for udført arbejde, herunder årligt rådighedsbeløb. Vej, Park og Anlæg stiller glatføre- og snerydningsmateriel incl. beslag / sneplovsrammer til rådighed i forhold til det, der er behov for på ruten. Det koster mellem 50.000 – 70.000 kr. at montere sneplovsramme på en lastbil, traktorer er normalt indrettet med egnet frontlift. I et udbud med nye entreprenører (8 lastbiler) vil der skulle afsættes mellem 400.000 – 560.000kr. til nye sneplovsrammer. Vintertjenesten kan udbydes for en 4 årig periode med 2 års option. Der stilles krav om gennemført kursus i vintertjeneste samt erfaring i udførelse af vinterindsats.

Udbuddet vil kunne iværksættes med virkning fra vinterperioden oktober 2016.

Ved opgaveoverdragelse kan vigtig fundamental kompetenceviden forsvinde ud af den kommunale organisation. Det er derfor vigtigt at sikre, at der opretholdes et ansvarligt og kompetent kommunalt entreprenørberedskab til hurtig udrykning ved bl.a. skybrud, sne- og glatførebekæmpelse samt ved olieudslipkatastrofer. Herudover er det nødvendigt, at entreprenørafdelingens økonomi og arbejdstilrettelæggelse kan planlægges gennem en helårlig beskæftigelse.

Økonomiske konsekvenser

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et kvalificeret skøn over mulige besparelser ved et udbud.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Integration - tilførsel af ressourcer

15.40.00G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

25-11-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

9

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I løbet af 2015 er der sket en fordobling af antallet af personer omfattet af integrationsprogrammet. Dette forventes at fortsætte i 2016.
Dette medfører et stigende behov for ledelse og sagsbehandling bl.a. vedr. visitation til danskuddannelse, sundhedstjek, integrationsplan med aktiveringstilbud/ praktikker samt arbejdet med midlertidig og permanent boligplacering samt tolkning.

Formålet er, at sikre et så optimalt integrationsforløb som muligt, således at der er flest mulige som opnår uddannelse/job og dermed også er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at det anbefales, at det særlige tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 fra Social- og Indenrigsministeriets disponeres til ansættelse af medarbejdere i integrationsindsatsen, som beskrevet i sagsfremstillingen

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 25. november 2015:

Det anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse, at det særlige tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet disponeres til integrationsarbejde.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilling anbefales, idet der

a) meddeles en tillægsbevilling i 2015 på 225.000 kr. på bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse, finansieret af kassebeholdning, og

b) meddeles en tillægsbevilling i 2016 på 1.350.000 kr. på bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse, og en modsvarende tillægsbevilling på bevilling 96 Tilskud og udligning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i perioden 1. januar 2015 – 3. november 2015 modtaget 159 flygtninge, inkl. familiesammenførte. Disse nye borgere fordeler sig som følger:

115 voksne, 23 børn i aldersgruppen 6-18 år og 15 børn i alderen 0-5 år.


Det forventes at der vil komme yderligere ca. 70 personer i år (3. november – 31. december), fordelt med ca. 55 voksne og 15 børn (inkl. familiesammenførte).

 

Med den nuværende tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte, er der behov for ressourcer til at sikre en optimal integration og overholde de lovgivningsmæssige krav, med henblik på at alle kan komme til at indgå som aktive samfundsborgere og opnå beskæftigelse på Bornholm.

 

Det er afgørende med en tidlig indsats i integrationsperioden, da erfaringen fra tidligere viser, at de mest ressourcestærke flygtninge (med uddannelse) flytter straks efter integrationsperioden udløb(3 år) til områder i Danmark, hvor man i højere grad kan opnå ansættelse. Indsatsen skal derfor også ses sammen med muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på Bornholm. En del af ressourcerne skal derfor anvendes til at sikre en implementering af den nye sprogstrategi, som dels skal øge antallet af flygtning i virksomhedsrettede tilbud kombineret med danskuddannelse og dels skal anvendes til at følge op på evt. ulovligt fravær fra sprogundervisning og andre tilbud, som skal omsættes til træk i ydelserne i umiddelbart forlængelse af det ulovlige fravær.

 

Den nuværende organisering af området fremgår af følgende figur. Ledelsen af området er i dag placeret hos lederen af Ungeporten, som samtidig varetager ledelsen for ungeindsatsen og UU(Ungdommens uddannelsesvejledning).

 

Ny organisering/øgede ressourcer

På baggrund af områdets hastige udvikling og dermed også mange snitfalder til øvrige kommunale centre og andre aktører på Bornholm, anbefales det at der midlertidigt ansættes en fuldtids leder af området, at der udover dette ansættes en sagsbehandler og ½ tids administrativ sagsbehandler til tolkeformidling og en ½ tids jobkonsulent, samlet 3 årsværk, samt 0,5 årsværk gældende for 2015, da det allerede nu er nødvendigt at tilføre området ekstra ressourcer.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen har modtaget et særlige tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet som udgør følgende:

Fordeling af tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 400 - Bornholms kommune

Tilskud til investeringer (1.000 kr.)   Ekstraordinært integrationstilskud(1.000 kr.) Tilskud i alt(1.000 kr.)

________________________________________________________________________________________                    1.392                                          1.968                                                 3.360

______________________________________________________________

 

Tilskuddet er indtægtsført på hovedkonto 7 under tilskud og udligning, det er derfor nødvendigt at anmode om at pengene kan disponeres under konto 6 til ansættelse af 3 årsværk som beskrevet i sagsfremstillingen.

 

At der tilsvarende frigives midler svarende til 0,5 årsværk gældende for 2015.

 

Kommunen modtog i 2015 en tilsvarende bevilling.

Af tilskuddet på 3.216.000 kr. i 2015 er der anvendt 1.070.000 kr. til ombygning af boliger, hvorefter der er 2.146.000 kr. tilbage.

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse til ØPU 8.12.2015

Kommunalbestyrelsen har den 9. oktober 2015 givet tillægsbevilling til indtægten fra det ekstraordinære integrationstilskud for 2015, idet beløbet er tilført kassebeholdningen. Der skal meddeles en tillægsbevilling til udgiften på 225.000 kr. på bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

 

Udmeldingen af det ekstraordinære tilskud for 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet kom for sent til at blive indarbejdet i budgettet for 2016. For 2016 skal der gives en tillægsbevilling til udgiften på 1.350.000 kr. på bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse og en tilsvarende tillægsbevilling til indtægten på bevilling 96 Tilskud og udligning.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25. november 2015

1.
Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Boliger til kvoteflygtninge

82.03.00G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-11-2015

8

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år antallet af flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark. Antallet af flygtninge som Bornholms Regionskommune skal modtage er i 2015 hævet fra 58 til 144 flygtninge. Heraf mangler kommunen at modtage 23 personer i 2015.

I 2016 vil kommunen skulle modtage yderligere 134 personer, og der vil derfor være behov for midlertidige boliger indtil en eventuel familiesammenføring er gennemført. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at de fem ejendomme, som er godkendt sat til salg, tages af salgslisten foreløbigt

b)    når kommunen kender behovet for boliger til kvoteflygtninge fortsætter salgsarbejdet med de boliger, som ikke skal anvendes

c)    at børnehaverne Marthas Minde, Karlsvognen og Stjernehuset reserveres til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015:

Indstillingen anbefales.


Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Indstillingen anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstallet for flygtninge, som får asyl. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark, og som derfor skal visiteres til kommunerne.

Bornholms Regionskommune skal i 2016 modtage 134 flygtninge. Administrationen ved ikke på forhånd om det er familier eller enlige mænd/kvinder, som kommer.

 

Indtil nu har det været muligt, at finde egnede boliger, men med det stigende antal flygtninge bliver det vanskeligere, specielt fordi der er behov for mange midlertidige boliger til enlige, der først endelig kan boligplaceres, når familiesammenføring har fundet sted. Som enlig flygtning har man ikke økonomi til at bebo en familiebolig.

 

Center for Ejendomme og Drift har i samarbejde med Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse gennemgået de ejendomme, som kommunen har tomme i øjeblikket, og har samtidig gennemgået ejendomme, som forventes tomme i år og i løbet af 2016.

Da en del af de ejendomme, som de to Centre har godkendt som mulige flygtningeboliger, er på kommunens salgsliste, skal der tages stillig til, om man ønsker at ”trykke på pause knappen”, indtil presset for flygtningeboliger aftager.

 

På denne baggrund indstiller administrationen, at følgende ejendomme foreløbigt tages af salgslisten:

·         Gudhjemvej 9, Østerlars

·         Skoleparken 6, Aakirkeby

·         Skoleparken 9, Aakirkeby

·         Almindingsvej 21, Østermarie

·         Jakob Hansens Vej 1, Nexø

 

De øvrige ejendomme er vurderet ikke-egnet til flygtningeboliger, og her anbefales at salgsarbejdet fortsættes.

 

De to Centre har samtidig besigtiget de ejendomme, som forventes tomme i 2015 eller i løbet af 2016.

Administration indstiller derfor følgende ejendomme til flygtningeboliger:

·         Børnehaven Marthas Minde, Smedegårdsvej 34, Rønne

·         Børnehaven Karlsvognen, Havnegade 70, Nexø

·         Børnehaven Stjernehuset, Damgade 10B, Nexø

 

Teknik- og Miljøudvalget vil blive forelagt konkrete sager, når bygningerne skal tages i anvendelse til boliger til flygtninge.

Økonomiske konsekvenser

Der må påregnes udgifter til ombygning af børnehaverne til boligformål.

Administrativ tilføjelse til ØPU 8.12.2015

Det skal præciseres, at der vedr. ovennævnte adresse ’Almindingsvej 21’ retteligt er tale om Almindingens vej 21, Østermarie.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Beskæftigelsesplan 2016

15.00.15P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

19-08-2015

4

 

Fritids- og Kulturudvalget

16-09-2015

4

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

25-11-2015

3

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

11

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Fritids- og kulturudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Økonomi- og Planudvalget orienteres

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse foreslår, at udarbejdelsen af Beskæftigelses-plan 2016 tager udgangspunkt i de mål som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget allerede har peget på som særlige indsatsområder, de indsatsområder beskæftigelsesministeren udpeger som følge af beskæftigelsesreformen, samt at inspiration til Beskæftigelsesplanen hentes i dialog med aktører på beskæftigelsesområdet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til Beskæftigelsesplan 2016 godkendes til videre bearbejdning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

Godkendt til videre bearbejdning, medlemmernes kommentarer medtages i den videre bearbejdning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. september 2015:
Drøftet, idet det anbefales Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at der arbejdes med tidligere og konkret inddragelse af de relevante parter.

Teknik- og Miljøudvalget, den 14. september 2015:
Drøftet.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 15. september 2015:
Drøftet.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 16. september 2015:
Drøftet, idet Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget opfordres til at indtænke aktører på fritids- og kulturområdet som samarbejdspartnere.

Kommunaldirektøren indstiller,

·         Beskæftigelsesplan 2016 til orientering

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 25. november 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller

·         at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 18. juni 2014 et forlig om at reformere hele beskæftigelsesindsatsen.

 

Beskæftigelsesreformen udmøntes gennem to lovforslag, hvoraf det ene er en helt ny lov, der skal erstatte lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Ved lovforslaget afbureaukratiseres arbejdsprocesser i kommunerne for så vidt angår beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner.

 

Det betyder, at kommunerne ikke længere skal udarbejde beskæftigelsesplanen efter en bestemt skabelon, som er givet fra centralt hold. Kommunerne får derved mere indflydelse på form og indhold i beskæftigelsesplanen fremadrettet.

 

Loven trådte i kraft 1. januar 2015.

 

Beskæftigelsesplanen 2016 indeholder målsætninger for de nationale beskæftigelsespolitiske mål (ministermålene) samt lokale mål, strategier og indsatsområder, som besluttes af Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

 

Endelig Beskæftigelsesplan for 2016 behandles og vedtages af kommunalbestyrelsen senest 31. december 2015.

 

Beskæftigelsesministeren har udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske mål for 2016:

 

Flere unge skal have en uddannelse

Uddannelse er en afgørende forudsætning for at opnå og fastholde en solid tilknytning til arbejdsmarkedet – både nu og i fremtiden.

Derfor skal der forsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse og dermed kunne forsørge sig selv og sin familie. Nytilkomne unge indvandrere og flygtning under 30 år uden uddannelse skal fremover fra starten af integrationsprogrammet have en indsats med uddannelsesfokus. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelser, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse.

 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Beskæftigelsesgraden er betydelig lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis for personer med funktionsnedsættelser, herunder psykiske lidelser, samt gruppen af indvandrere og flygtninge. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere på kanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats.

Det er således afgørende for implementeringen af både reformen af førtidspension og fleksjob, kontanthjælpsreformen, reformen af sygedagpenge og en styrket integrationsindsats for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, at kommunerne prioriterer en forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats – især for disse grupper.

Det skal blandt andet understøtte, at flere kan deltage i forløb på virksomheder og dermed styrke chancen for på sigt at få et ordinært job.

 

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Langtidsledigheden er fortsat en stor udfordring, idet borgere, der tilbringer længere perioder i ledighed, har sværere end andre ved at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det gælder særligt seniorer og personer uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der har en større risiko for at ende i langtidsledighed end andre ledige. Udfordringen med langtidsledighed skal ses i lyset af den toårige dagpengeperiode, der stiller yderligere krav om en tidlig og forebyggende indsats.

Beskæftigelsesreformen har som et væsentligt formål at forebygge og nedbringe langtidsledigheden gennem en tidlig og individuel indsats, der kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse. Det forudsætter blandt andet en styrket indsats for målrettet at opkvalificere og uddanne de ledige, der har mindst uddannelse, så de får de nødvendige kompetencer og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes

Der er behov for at styrke jobcentrenes samarbejde med virksomhederne for herigennem at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft samt uddannelse og opkvalificering. Der er også et stærkt behov for at arbejde målrettet med at undgå fremtidig flaskehalse på arbejdsmarkedet. Et godt samarbejde mellem jobcenter og virksomhederne er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte brogere en virksomhedsrettet indsats samt at fastholde personer med nedsat arbejdsevne eller sygdom på deres arbejdsplads.

 

Der stilles ikke formkrav til fastsættelse af kvantitative mål i beskæftigelsesplanen for 2016.

 

Strategien for den samlede beskæftigelsesindsats for Bornholms Regionskommune vil være et samspil mellem:

·         Beskæftigelsespolitiske visioner og mål, der er fastsat i Bornholms Regionskommune

·         De politiske rammebetingelser, herunder beskæftigelsesministerens udmelding om de centralt udmeldte og konkrete fastsatte mål og visioner.

·         Samarbejdsaftaler mellem CEUB og virksomheder og andre aktører mfl.

·         Beskæftigelsesplanen for Bornholms Regionskommune

·         Inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere ex Beskæftigelsesregionen, Kommunernes Landsorganisation og udbetaling Danmark. 

 

Og fremgår af vedlagte bilag ”Udkast til Beskæftigelsesplan 2016”.

 

I ovenstående indgår implicit overordnede værdier og visioner, der er gældende for Bornholms Regionskommune samt hensyntagen til øvrige tværgående politikker og strategier.

 

Tidshorisont:

December 2015: Kommunalbestyrelsen vedtager beskæftigelsesplan for 2016.

Januar 2016: Det regionale Arbejdsmarkedsråd orienteres om beskæftigelsesplan 2016 og efterfølgende offentliggøres planen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Administrativ tilføjelse pr. 10. november 2015:

Endelig version af Beskæftigelsesplanen 2016 udsendes til orientering for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget efter indarbejdelse af høringssvar fra:

·         Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         Handicaprådet

·         Social- og Sundhedsudvalget

·         Teknik- og Miljøudvalget

·         Børne- og Skoleudvalget

·         Fritids- og Kulturudvalget

 

Videresendes herefter til orientering for Økonomi- og Planudvalget og til godkendelse i kommunalbestyrelsen i december 2015.

 

Opfølgning af Beskæftigelsesplan 2016:

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget er ansvarlig for opfølgning således:

·         Langsigtede mål – årligt

·         Delmål – løbende

·         Endelig opfølgning langsigtede mål – medio 2017

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelser er ansvarlig for:

·         Løbende opgør og tilvejebringe relevant data

·         Gennemføre tilfredsundersøgelse med relevante brugergrupper

 

Beskæftigelsesplan 2016 bygger videre på den aktive beskæftigelsesindsats Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har prioriteret, med fokus på tidlig indsats, virksomhedsrettede tilbud og kompetencegivende uddannelse/kurser hvor det er relevant, og som specielt i 2014/2015 har vist sig at være effektiv. Borgerne kommer hurtigere i job og er kortere tid på offentlig forsørgelse, med deraf faldende udgifter for kommunen.

 

Administrativ tilføjelse til ØPU 8.12.2015:

Der er efter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 25. november 2015 vedhæftet en ny version af Beskæftigelsesplan 2016, idet der er foretaget en række redaktionelle rettelser.

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19. august 2015

1.
Tidsplan for Beskæftigelsesplan 2016 (DOCX)

2.
Beskæftigelsespolitiske mål for 2016 (PDF)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

3.
Beskæftigelsesplan 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2016-2017

17.20.01G01-2042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

12

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de gældende skoledistrikter.

Kommunalbestyrelsen forventes den 19. november 2015 at sende forslag til ny skolestruktur i Rønne i høring. Sagsbeskrivelsen vedr. indskrivning til børnehaveklasser bygger på den forudsætning, at det udsendte skolestrukturforslag med nedlæggelse af Rønneskolen og oprettelse af to selvstændige skoler i det tidligere Rønnedistrikt endeligt godkendes den 25. februar 2016.

Såfremt der træffes en anden beslutning vedrørende Rønneskolen end den model, der sendes i høring, vil sagen om indskrivning til børnehaveklasser blive genbehandlet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller følgende:

a)    Der dannes 11 børnehaveklasser i skoleåret 2016-2017, fordelt med
2 børnehaveklasser i Paradisbakkeskolen
2 børnehaveklasser i Hans Rømer Skolen
1 børnehaveklasse i Kongeskærskolen
1 børnehaveklasse i Svartingedal Skole
5 børnehaveklasser i den nuværende Rønneskolen, fordelt med 2 klasser på den nye Søndermarksskole og 3 klasser på den nye Åvangsskole.

b)    Alle ønsker om indskrivning til Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Kongeskærskolen og Svartingedal Skole imødekommes.

c)    Ønsker om indskrivning på den nye Søndermarksskole imødekommes for alle elever bosiddende i nuværende Rønnedistrikt, der har ønsket dette.

d)    Ønsker om indskrivning på den nye Åvangsskole imødekommes for alle elever bosiddende i nuværende Rønnedistrikt, der har ønsket dette.

 

e)    Det godkendes, at 3 elever fra Svartingedal Skole og 1 elev fra Hans Rømer Skolen, der har søgt den nye Søndermarksskole, indskrives her.

f)    5 elever fra Svartingedal Skole og 1 elev fra Hans Rømer Skolen, der har søgt den nye Åvangsskole, indskrives her.

g)    3 elever fra Svartingedal Skole og 6 elever fra Hans Rømer Skolen, der har søgt Rønneskolen tilbydes indskrivning på den nye Åvangsskole.

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. november 2015:

ad a) til g) anbefales godkendt.
Morten Riis og Betina Haagensen kunne ikke medvirke, idet de kun ønsker, at der oprettes 4 børnehaveklasser i Rønne. 

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

Søren Schow og Andreas Ipsen kan ikke medvirke, idet de kun ønsker, at der oprettes 4 børnehaveklasser i Rønne.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen i december måned forud for skoleårets start beslutning om:

·         Antal børnehaveklasser i hvert skoledistrikt.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Antallet af børnehaveklasser fastsættes på baggrund af et gennemsnitligt elevtal på højst 28 pr. klasse i skoledistriktet.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antallet af børnehaveklasser i det enkelte skoledistrikt har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser.

Placeringen af elever i klasserne foretages af skolelederen på baggrund af principper vedtaget i skolebestyrelsen.

Skolelederen kan placere op til 28 elever i den enkelte børnehaveklasse.

 

I forlængelse af ovenstående gøres opmærksom på, at skolerne har visse muligheder for en fleksibel organisering af undervisningen. Det fremgår af styrelsesvedtægten at skolebestyrelserne på skoler under 300 elever efter rådgivning fra skolens ledelse kan beslutte at organisere undervisningen i ikke fuldt årgangsdelte klasser. Endvidere skal det bemærkes, at folkeskoleloven rummer mulighed for, at børnehaveklasserne først dannes i foråret efter skolestart pr. 1. august.

 

Styrelsesvedtægten fastlægger, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Det betyder fx, at en elev fra Hans Rømer Skolens distrikt, der har søskende på en af de nye Rønneskoler og ønsker indskrivning her, prioriteres forud for elever fra andre distrikter, der har kortere afstand til den ønskede skole, men ingen søskenderelationer.

 

På baggrund af indskrivningstallene er der udarbejdet en prioriteret liste over, hvilke elever fra andre distrikter, der på nuværende tidspunkt har søskende på den ønskede skole og der er foretaget opmåling af den geografiske afstand til den ønskede skole.

 

På baggrund af disse prioriteringer er indstillingerne i punkt b, c, d, e, f og g formuleret.

 

Såfremt indstillingerne i punkt a - g godkendes, vil der i henhold til opgørelsen pr. 5. november 2015 blive indskrevet elever som følger:

 

Paradisbakkeskolen 45 elever

Hans Rømer Skolen 38 elever

Kongeskærskolen 20 elever

Svartingedal Skole 16 elever

Den nye Søndermarksskole 56 elever

Den nye Åvangsskole 75 elever

 

I forbindelse med den igangværende skolestrukturdebat i Rønne skal det understreges, at elever, der skal starte i børnehaveklasse i august 2016, har ret til indskrivning på den skole, der er distriktsskolen. Dvs., at hvis kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016 beslutter, at der skal være to skoler i det tidligere Rønnedistrikt, begge med 0. – 9. klasse, og samtidig besluttet omfanget af de to nye skoledistrikter, vil de kommende børnehaveklasseelever have krav på at blive indskrevet i det distrikt, hvori de bor.

 

Ved indskrivningen har forældrene mulighed for at angive ønske om anden skole end distriktsskolen og i Rønneskolen også om, hvilken afdeling, eleven ønskes indskrevet på.

 

Ved indskrivningstidspunktet den 5. november 2015 ønskede 112 børn, der er bosiddende i Rønne, at blive indskrevet i Rønneskolens distrikt.

Med udgangspunkt i det fremsatte forslag om opdeling af Rønneskolen i to selvstændige skoledistrikter har 53 elever bopæl i skoledistriktet for den nye Åvangsskole. 5 af dem har ønsket indskrivning i den nye Søndermarksskole. 59 elever har bopæl i skoledistriktet for den ny Søndermarksskole og 12 af dem har ønsket indskrivning på den nye Åvangsskole.

 

De nævnte indskrivningstal for Rønneskolen vil udløse 4 børnehaveklasser med hver 28 elever, såfremt 8 af de 12 ønsker fra Søndermarksdistriktet om indskrivning i den nye Åvangsskole imødekommes og der gives afslag på de øvrige 4 ønsker til den nye Åvangsskole.

Ligeledes vil de 5 ønsker fra Åvangsdistriktet om indskrivning på den nye Søndermarksskole kunne imødekommes.

 

Der er i opgørelsen ikke taget hensyn til antallet af eventuelle omgængere eller børn, der eventuelt visiteres til specialskoletilbud, da disse tal ikke kendes på nuværende tidspunkt.

 

Ved beslutning om ny skolestruktur i Rønne kan der ved overflytning af elever fra afdeling Østre til de nye skoler i Rønne opstå søskenderelationer, der ikke er kendt på nuværende tidspunkt og derfor ikke indgår i den nævnte prioriteringsliste.

 

På baggrund af ovenstående er vurderingen, at antallet af omgængere, eventuelle elever til specialskoler samt ændrede søskenderelationer vil kunne påvirke og eventuelt forøge antallet af børnehaveklasser i de to nye skoledistrikter.

 

Ønsker om indskrivning på Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Kongeskærskolen og Svartingedalskolen kan alle imødekommes uden dette påvirker antallet af børnehaveklasser.

 

Der er ønsker om indskrivning på Rønneskolen fra 8 elever fra Hans Rømer Skolens distrikt og 11 elever fra Svartingedal Skoles distrikt.

 

Såfremt der besluttes oprettelse af 5 børnehaveklasser i Rønneskolens nuværende distrikt vil alle ønsker om anden skole end distriktsskolen kunne opfyldes, bortset fra 2 elever fra Hans Rømer Skolen, der har søgt den nye Søndermarksskole og i stedet tilbydes indskrivning på den nye Åvangsskole.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2016-2017 har Pladsanvisningen under Dagtilbud Bornholm modtaget svar fra 379 børn.

Heraf har 220 søgt indskrivning på egen distriktsskole, 30 har søgt optagelse i anden skole end distriktsskolen, 18 har fået udskudt skolestarten og 111 er optaget i privatskole.

Andelen af elever til private skoler udgør 29 %, og den gennemsnitlige klassekvotient for de kommunale skoler er 22,7.

 

Sagen er bilagt en oversigt med fordeling af de indskrevne børn.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingsmodellen til skolerne består af et basisbeløb og et elevtaxameterbeløb pr. elev og er således uafhængig af antallet af klasser.

Det har derfor ingen indvirkning på skolens budget, om der oprettes 2 eller flere børnehaveklasser på den enkelte skole. Det er skolen, der løser opgaven den samlede opgave indenfor det givne budget.

I henhold til folkeskoleloven skal der oprettes yderligere børnehaveklasser, når elevtallet overstiger 28 i klassen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Oversigt - indskrevne elever til bhkl. 2016-17 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Revision af It-strategien på skoleområdet

17.02.09P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den gældende It-strategi på skoleområdet blev vedtaget den 3. juni 2014.

Ved godkendelse af budgettet for 2015 og overslagsår blev der afsat 2,4 mio. kr. årligt til indkøb af tablets, digitale læremidler m.v.

Implementering af 1:1 iPads, brugerportalsinitiativet samt en række heraf afledte initiativer er baggrund for udarbejdelsen af et revideret forslag til It-strategi på skoleområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller It-strategien til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Anbefales godkendt.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af den gældende It-strategi i juni 2014, der grundlæggende byggede på princippet om, at eleverne selv skulle medbringe deres egen pc, telefon, tablet e. lign. besluttede kommunalbestyrelsen i oktober 2014 at afsætte 2,4 mio. kr. til implementering af et 1:1 tabletprojekt i skolevæsenet.

 

Beslutningen omfattede, udover indkøb/leasing af tablets til alle elever på 0. – 10. klassetrin samt undervisere, ledere og konsulenter, en budgetramme til indkøb af digitale læremidler og grunduddannelse af ledere og undervisere.

 

I foråret 2015 blev der indgået aftale om leasing af iPads samt indkøbt fagportaler, apps m.v.

Underviserne fik udleveret iPads i juni og eleverne i oktober – november 2015.

 

Implementeringen af 1:1 iPad projektet har grundlæggende ændret ved forudsætningerne for udarbejdelse af den nuværende It-strategi og er således den primære baggrund for en revision heraf.

 

Forslaget til It-strategi, der er bilagt sagen, bygger primært på folkeskolereformen fra 2014 og de heri fastlagte Forenklede Fælles Mål (FFM).

 

FFM består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål.

 

I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

 

Ved implementering af FFM ændres fokus fra undervisningens indhold til elevernes læring, og arbejdet med it og medier i de enkelte fag tydeliggøres.

 

En væsentlig vejledningsfunktion for skolernes pædagogiske læringscentre bliver at støtte det undervisende personale i deres planlægning, gennemførelse og evaluering af en læringsmålstyret undervisning, hvor it og medier integreres i alle relevante sammenhænge. Det pædagogiske læringscenter bliver således en helt central aktør i implementering af den fremtidige It-strategi

 

It-strategien er opdelt i vision og følgende temaer: infrastruktur og teknologi, digitale læremidler, kompetenceudvikling og brugerportalsinitiativet (BPI), der alle er beskrevet med status, mål og handleplaner. Hertil kommer afsnit om evaluering, økonomi og ressourcer samt en tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved godkendelse og implementering af en It-strategi beskrives overordnet i It-strategiens afsnit om ”Økonomi og ressourcer”. Der gøres opmærksom på, at den samlede økonomi vedr. brugerportalsinitiativet er beskrevet i selvstændig business case, der er behandlet af kommunalbestyrelsen den 19. november 2015.

 

Ressourcebehovet til implementering af It-strategien omfatter:

·         Ressourcer indeholdt i gældende budgetter

·         Ressourcer, der ikke er indeholdt i gældende budgetter

 

Ressourcer, der er indeholdt i gældende budgetter, er beskrevet i It-strategiens afsnit ”Økonomi og ressourcer”.

 

Følgende elementer er ikke indeholdt i gældende budgetter:

 

·         Udstyr til lyd- og billedgengivelse, så dette forefindes i alle undervisningslokaler.
Der er på nuværende tidspunkt et mindre antal lokaler, der har trådløs adgang til lys- og billedgengivelse.
Såfremt alle undervisningslokaler udstyres med trådløs adgang til lyd- og billedgengivelse forventes den samlede udgift at ligge i intervallet 1.155.000 kr. – 1.425.000 kr.
Beregninger baseres på opgradering af 130 – 150 lokaler, der allerede er udstyret med SMART Boards eller projektor (pris pr. lokale 1.500 kr.) og 80 – 100 lokaler, hvor der etableres projektor med Apple TV, højttalere og lærred (pris pr. lokale 12.000 kr.).
Der er ikke udarbejdet en konkret opgørelse over alle lokalers tekniske udstyr og beregningen beror på et skøn ud fra nuværende priser på Apple TV, projektorer, højttalere, lærred, kabling m.v.

·         Bortfald af statstilskud til digitale læremidler fra 2018.
I 2015 har Bornholms Regionskommune en trækningsret på 391.000, der forventes at fortsætte i 2016 og 2017. Dog forventes tilskuddet i 2016 og 2017 at blive reduceret i forhold til 2015.
Ved bortfald af statstilskuddet vil der være behov for finansiering af det manglende statstilskud, såfremt det nuværende niveau for indkøb af digitale læremidler, apps m.v. ønskes fastholdt.

·         Kompetenceudvikling for ledere og undervisere i anvendelse af digitale læremidler og værktøjer.
Udover nuværende ressourcer vurderes behov for 10 timer pr. medarbejder svarende til en årlig merudgift på 500.000 kr.

·         Vejlederressourcer til udvikling af Pædagogisk Læringscenter.
Til idriftsættelse af det igangværende 1-årige projekt ”Vejledning i læringsmålstyret undervisning med fokus på it og medier og inkluderende læringsmiljøer” vurderes behov for vejledningsressourcer til skolernes Pædagogiske Læringscentre svarende til 28 vejledere á 60 timer. Den samlede årlige udgift er beregnet til 1.130.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Forslag til It-strategi på skoleområdet november 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Serviceydelser og takster 2016 på kommunens plejehjem og plejecentre

27.42.20S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

3

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med budgettet for 2016 godkendte kommunalbestyrelsen kommunens takstblad for 2016. På området ”31 Ældre” som omhandler takster for de serviceydelser, som tilbydes som servicepakker på plejehjem og plejecentre, blev det oplyst, at taksterne for vask og rengøringsartikler er under genberegning/revidering. Der foreligger nu et forslag om at afskaffe servicepakker på plejecentrene og herefter kun tilbyde dem på plejehjemmet, og at taksten for servicepakker på plejehjemmet fastsættes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)    sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på høring i forhold til anbefaling om, at der pr. 1. januar 2016 ikke længere tilbydes servicepakker (ud over madservice) på plejecentre

b)    taksterne vedr. servicepakker for 2016 for Plejehjemmet Toftegården anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

c)    for at kunne overholde muligheden for at ophør af servicepakker på plejecentre kan træde i kraft den 1. januar 2016 – sendes sagen efter udvalgets behandling den 23. november direkte i Økonomi- og Planudvalget den 8. december, hvor rådenes høringssvar vil foreligge til mødet, og derefter til kommunalbestyrelsens godkendelse den 17. december

d)    hvis der ikke træffes beslutning om, at afskaffe servicepakker på plejecentrene, vil taksterne som fremgår af takstbladet for 2016 være gældende, med det forbehold, at det står anført i noterne, at de skal genberegnes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

a) Godkendt.

b) Anbefales.

c) Godkendt.

d) Taget til efterretning.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

På kommunens plejehjem og plejecentre er der hidtil tilbudt servicepakker. Regelgrundlaget er ”Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger” hvoraf det fremgår, at kommunen udover bolig, el og varme, skal give beboerne tilbud om kost, vask, rengøring og leje af linned. Taksterne for egenbetalingen vedtages årligt i forbindelse med godkendelse af budgettet.

 

Der er ingen pligt til at tilbyde kommunens beboere i plejecentre servicepakker, men man har hidtil syntes, at det var en god løsning, at give det samme tilbud til borgere på plejecentre som på plejehjem.

En undersøgelse har vist, at der er meget forskellig praksis på de enkelte plejecentre. Nørremøllecenteret, Klippebo og Lunden (undtaget Paradisvej 11) tilbyder ikke servicepakker. Plejecenter Snorrebakken, Nylars Plejecenter, Paradisvej 11 (Lunden) og Plejecenter Aabo tilbyder servicepakker. Det er ikke alle beboere, som takker ja. 

 

Ældrechefen har nedsat en arbejdsgruppe, som har set på evt. harmonisering af tilbuddet omkring servicepakker. Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremover udelukkende tilbydes madservice på plejecentrene og fuld servicepakke på Plejehjemmet Toftegården, som er pligtigt for kommunen. Begrundelsen herfor er, at arbejdsgruppen finder, at det er i god tråd med rehabiliteringstankegangen og Ældrepolitikkens mål om ”længst muligt i eget liv”, ikke at have servicepakker. Borgerne vil, hvis de ønsker det, kunne forsætte med de produkter, som de kender fra deres eget hjem.

 

Ændringen betyder, at borgerne fremover selv skal købe rengøringsmidler og vaskepulver m.m. til deres egen lejlighed i lighed med andre indkøb, som de selv står for. Det fungerer fint på de steder, som ikke tilbyder servicepakker. Her får de borgere, som ikke selv kan handle, eller har pårørende, som vil påtage sig opgaven, hjælp til at udfylde og bestille indkøbssedler. Personalet er også behjælpeligt med bestillingerne.  Det er derfor arbejdsgruppens overbevisning, at det ikke medfører serviceforringelse for borgerne. For de (få) borgere, som har valgt at leje sengelinned, betyder det, at de fremover vil modtage regningen direkte fra leverandøren og ikke blive trukket som servicepakkebetaling fra kommunen. Desuden, vil det betyde, at de borgere, som tidligere har fået sendt vasketøj på vaskeri, som ikke selv kan vaske deres tøj, får hjælp fra personalet på plejecentrene.

 

Der vil efterfølgende kun være servicepakker på Plejehjemmet Toftegården. Taksterne for 2016 er blevet genberegnet som konsekvens af en afgørelse i ankestyrelsen, som betyder, at kommunen ikke kan tage betaling for personaleudgiften til vask hos ekstern leverandør.

 

Taksterne for 2016:

Plejehjem

Område

Målgruppe

Enhed

2015

2016

Note

Servicepakke

Beboere på plejehjem

 

 

 

 

Vask og leje af linned

 

kr./mdr.

337

281

1

Vask af personligt tøj

 

kr./mdr.

298

203

1

Rengøringsartikler

 

kr./mdr.

156

159

1

Vask af linned

 

kr./mdr.

168

144

1

Noter:

1.     Taksterne er fastsat på baggrund af en genberegning

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Evalueringsrapport af hjerneskadeprojekt  

27.36.12I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

25-11-2015

9

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I perioden 2013 - 2014 har der været gennemført et projekt på hjerneskadeområdet. Projektet har været støttet økonomisk af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade med 2.101.000 kr.

 

Projektet er evalueret og evalueringsrapporten ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” foreligger nu. Evaluator har gennem projektperioden indsamlet dokumentation af resultater, herunder hvordan både kommunale aktører og borgere med senhjerneskade vurderer projektindsatsen. Rapporten fremsendes til politisk orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at orienteringen om projektet tages til efterretning

b)    at bevilling 33 Sundhed i 2016 forhøjes med 440.000 kr. som finansieres ved at bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse (sygedagpenge) og bevilling 34 Sociale ydelser (førtidspension) nedsættes med hver 220.000 kr. i 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

a) Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykker stor tilfredshed med indsatsen.

b) Anbefales.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 25. november 2015:

a) Orienteringen taget til efterretning.

b) Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I perioden 2013 - 2014 har der været gennemført et projekt på hjerneskadeområdet. Projektet har været støttet økonomisk af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade med 2.101.000 kr.

 

Projektet er evalueret og evalueringsrapporten ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” foreligger nu. Evaluator har gennem projektperioden indsamlet dokumentation af resultater, herunder hvordan både kommunale aktører og borgere med senhjerneskade vurderer projektindsatsen.

 

Projektets hovedmålsætninger har været:

·         Mere intensitet i indsatsen såvel kvalitativt som kvantitativt.

·         Bedre timing, sådan at de nødvendige ressourcer bliver bevilliget på rette tid og sted.

·         En fleksibel indsats sammensat og gennemført på den skadede borgeres præmisser.

·         Bedre sammenhæng, sådan at den skadede borger oplever indsatsen meningsfuld og relevant.

·         Fælles mål og strategi for indsatsen.

 

Der er udarbejdet evalueringsrapport og økonomianalyse af hjerneskadeprojektet med fokus på følgende formål:

  1. Resultatet af hjerneskadeprojektet.
  2. Etablering af fundamentet for, at BRK kan leve op til den skærpede lovgivning.
  3. Beskrivelse af at projektet i samarbejde med Hjerneskadecentret – BOMI kan løse opgaver på det mest specialiserede niveau.
  4. Der er økonomisk fornuft i projektet og samarbejdet med Hjerneskadecentret – BOMI

Ad 1:

Manglende koordination og sammenhæng i rehabiliteringsforløb er et problem, som hyppigt nævnes både på hjerneskadeområdet og i forbindelse med andre komplicerede sager.

Dette var således også udgangspunktet for BRKs hjerneskadeprojekt, hvor nu den endelige rapport foreligger.

 

Kort skitseret har resultatet for hjerneskadeprojektet betydet:

Området er gået fra samarbejde/orientering til systematisk koordinerede forløb med aftalte procedurer og tydelige rollefordelinger.  BRK lever op til Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for hjerneskadede” (dec. 2014) og ligeledes lever modellen op til ”Den centrale udmelding” fra Socialstyrelsen.

Evalueringsrapporten konkluderer at:

Effekt kan ikke påvises på kort sigt, men der er stærke indicier på, at der er økonomisk effekt på lang sigt.

 

Ad 2+3:

Efterfølgende er Sundhedsstyrelsen kommet med ”Visitationsretningslinjer …” (jan. 2015) og det er bekendt, at Socialstyrelsen kommer med forløbsprogram for de komplekse hjerneskader. I Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer er der præciseret faglige og organisatoriske krav til de tre niveauer almen, specialiseret og rehabilitering på specialiseret niveau. Det er første gang Sundhedsstyrelsen kommer med meget konkrete krav til de 3 niveauer. Hjerneskadeprojektet i BRK har resulteret i, at BRK kan leve op til koordinationsmæssige krav og gennem samarbejdet med Hjerneskadecentret BOMI vil BRK kunne leve op til en stor del af de forløb der kommer på det mest specialiserede niveau.

 

AD 4:

Den nye rehabiliterende måde at arbejde på i BRK bevirker, at der i flere forløb kan tilbydes borgerne en indsats på Bornholm, hvilket har en lang række fordele for både borgere, medarbejdere og økonomien. For det første får borgeren den specialiserede rehabiliterende indsats i sit nærmiljø og for det andet bliver der færre skift i borgerens forløb og endelig er der en økonomisk gevinst. Evalueringsrapporten konkluderer, at der er en øget udgift i starten, men at denne vil blive tjent ind over tid.

I enkelte forløb i BRK, hvor borgerne har fået en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau har borgerne delvist selv været i stand til at løse opgaven på grund af den koordinerede indsats og samarbejde med Hjerneskadecentret BOMI.

Det kan antages, at det har bevirket, at BRK har sparet en udgift på eksterne specialiserede forløb hos specialister på Sjælland/Jylland. I en enkelt sag har den koordinerede indsats bevirket, at BRK har undgået et forløb på fx Kurhus i en periode på 4 mdr. med en udgift til BRK på 890.000 kr. eller for 6 mdr. 1,3 mio. kr.

 

På længere sigt forventes den specialiserede indsats at medføre færre udgifter til forsørgelsesydelser ved at reducere varigheden på sygedagpenge og reducere antallet af borgere, som tilkendes førtidspension på baggrund af hjerneskade.

 

Der er således et endog ganske stort potentiale for reducerede udgifter i de mest komplekse sager. BRK opnår udover de reducerede udgifter også en faglig opkvalificering af egne medarbejdere, fastholder arbejdspladser på øen, gør det mere attraktivt at fastholde sit arbejde og rekruttering forbedres. Rehabiliteringsindsatsen ydet i nærmiljøet sikrer en direkte overførbar læring til dagligdagen.

 

En fortsat specialiseret indsats kræver en samarbejdsaftale med BOMI for at kunne leve op til de nye vejledninger

 

For at leve op til de nye krav i 2015 har Kommunikationscentret, Center for Sundhed indgået en 1 årig samarbejdsaftale med Hjerneskadecentret BOMI. Rent økonomisk har udgiften været finansieret delvist via overførte midler og en periodisk vakant stilling på Kommunikationscentret. Der anbefales imidlertid en varig økonomisk løsning på denne opgave.

Økonomiske konsekvenser

For at leve op til de nye krav og for at fastholde og understøtte den nødvendige faglighed områderne imellem, anses det for hensigtsmæssigt at indgå en samlet aftale med Hjerneskadecenter BOMI. Udgiften til Hjerneskadecenter BOMI inkl. transport estimeres til årligt at udgøre 440.000 kr.

 

Som beskrevet er rehabiliteringsforløbene komplekse og sammensat af mange elementer indsatsmæssigt og økonomisk. For at kunne tilvejebringe midlerne indstilles derfor at der i dette tilfælde vil kunne flyttes økonomi mellem konto 5 og 6.

 

På baggrund af ovenstående foreslås følgende finansiering:

·         Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse (sygedagpenge) 220.000 kr.

·         Bevilling 34 Sociale ydelser (førtidspension)                                     220.000 kr.

 

Indsatsen følges løbende og evalueres pr. 30. juni 2016 og vil blive forelagt de relevante udvalg. I denne forbindelse skal der tages stilling til finansiering for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25. november 2015

1.
Evalueringsrapport (PDF)

2.
Økonomianalyse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Ligestillingsredegørelse 2015

81.00.15K07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

10-11-2015

26

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Alle kommuner skal efter ligestillingsloven indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Formålet er at gøre status for ligestillingsindsatsen både på personaleområdet og i kerneopgaverne. Status beskriver perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

·         at ligestillingsredegørelsen vedtages.

 

Økonomi- og Planudvalget den 10. november 2015:

Udsat.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens bestemmelser om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Redegørelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik og indholdet af denne, samt den kønsmæssige fordeling i forhold til de enkelte stillingskategorier. Desuden skal den indeholde oplysning om den kønsmæssige sammensætning af de udvalg m.v. omfattet af ligestillingslovens § 10a, der bliver nedsat af Kommunalbestyrelsen.

Den kønsmæssige sammensætning af ansatte i Bornholms Regionskommune fordeler sig med 74,6 % kvinder og 25,4 % mænd, som er stort set det samme som samlet for alle kommuner (76,4 % kvinder og 23,6 % mænd).

På overenskomstområder er fordelingen i Bornholms Regionskommune følgende:

Personalegruppe

Kvinder (procent)

Mænd (procent)

Akademikere

57

43

Lærere m.fl.

67

33

Kontor/edb

75

25

Pædagoger

77

23

Sundhedspersonale

98

2

SOSU/plejepersonale

90

10

Øvrige (gruppen indeholder bl.a. teknisk servicepersonale og specialarbejdere)

30

70

Samlet

75

25

 

Ser vi på lederområdet alene, er fordelingen, når vi anvender de centralt udtrukne tal, der baseres på leders indplacering i overenskomster og aftaler, dvs. de tal der fremgår direkte af ligestillingsredegørelsen, således:

Ledere

Central statistik

Kvinder (procent)

Mænd

(procent)

Kvinder, alle kommuner

(procent)

Mænd, alle kommuner

(procent)

Topchefer

25

75

27

73

Chefer

46

54

46

54

Ledere

73

27

69

31

I alt

67

33

65

35

Billedet ændrer sig lidt, når vi opgør ledersiden i forhold til indplacering på niveauer i Bornholms Regionskommunes organisationsplan, her er fordelingen 66 % kvinder og 34 % mænd:

Ledere

BRKs opgørelse

Kvinder (procent)

Mænd (procent)

Topchefer

33

67

Centerchefer

50

50

Ledere, niveau 3

57

43

Ledere, niveau 4

71

29

I alt

66

34

Samlet for alle kommuner er fordelingen på lederniveau, 65 % kvinder og 35 % mænd:

Alle ledere

 

Kvinder (procent)

Mænd (procent)

Central statistik for BRK

67

33

Lokal opgørelse for BRK

66

34

Alle kommuner

65

35

Indsatser

Ved bemanding af ny chefgruppe ved centermodellens indførelse 1. marts 2014 er lagt vægt på mangfoldighed i forhold til alder, faglig baggrund og køn.

I forbindelse med godkendelse af ligestillingsredegørelse 2013 opfordrede kommunalbestyrelsen Økonomi- og Planudvalget til at forholde sig til konkrete indsatsområder. Her blev peget på ”Flere mandlige ansøgere på dagtilbudsområdet”. Opgørelse pr. september 2015 viser at andelen af mænd på dagtilbudsområdet er faldet fra 8 % til 7,5 % sammenlignet med 2013. Den faldende procentdel skyldes sandsynligvis det faldende børnetal og dermed færre opslåede stillinger.

I 2015 har HovedMED-udvalget arbejdet med opdatering af BRKs personalepolitik, herunder lønpolitikken og ligestillingspolitikken, så vi fremadrettet får mere fokus på ligestilling mellem mænd og kvinder gennem øget brug af løn- og ligestillingsstatistikker.

Ligestillingsredegørelsen skal vedtages i kommunalbestyrelsen.

Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2016. Når resultaterne foreligger, vil de enkelte kommuner udover selve ligestillingsredegørelsen få tilsendt en statusoversigt, der sammenligner kommunens egen indsats med samtlige andre kommuners indsats gennem et ligestillingsindeks.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Ligestillingsredegørelse 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Evaluering af processen for budget 2016

00.30.02P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Der er med denne sag mulighed for at evaluere processen for udarbejdelse af budget 2016 med henblik på at give input til budgetproces 2017.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at processen for udarbejdelse af budget 2016 evalueres i form af en drøftelse

b)    at processen for udarbejdelse af budget 2017 tilrettelægges på samme måde som budgetproces 2016.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Processen for arbejdet med budget 2016 har været fastlagt i budgetvejledningen, som Økonomi- og Planudvalget godkendte på sit møde den 20. januar 2015.

Den største ændring i forhold til tidligere år var, at hovedparten af det politiske budgetarbejde var flyttet hen til august og september. Det var et politisk ønske at afkorte budgetprocessen, der traditionelt har strakt sig over mange måneder og med en lang høringsperiode af spareforslag hen over sommeren.

I budgetprocessen for 2016 var der høring af spareforslag efter sommerferien, og budgetforhandlingerne lå i starten af september, hvor alle tilskud, særtilskud og udligningsbeløb var kendt.

Som tidligere var der et administrativt sparekatalog, som skulle give kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budgettet for 2016 for at kunne imødegå de økonomiske udfordringer samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer.

Der blev holdt et temamøde for kommunalbestyrelsen den 12. august, hvor budgetarbejdet i kommunalbestyrelsen blev igangsat. På mødet var der en præsentation af det administrative budgetoplæg, samt forudsætninger for budgetlægningen, det administrative sparekatalog og budgetmaterialet i øvrige.

Der blev holdt budgetseminar den 1.-2. september med mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen i budgetforhandlingerne.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Kommissorium for analyse af det tekniske område

00.16.00P05-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-11-2015

14

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

18

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Resumé

Analysen af det tekniske område, som besluttet i budget 2016, rammesættes af et kommissorie, der beskriver hvilke områder og fremgangsmåder, der tænkes anvendt i processen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at

a) kommissoriet godkendes

b) at orienteringen om igangsættelse af optimering af arbejdsgange i Center for Teknik og Miljø tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2016 er der beskrevet et punkt om en analyse af det tekniske område. Analysen er en del af Økonomi- og Planudvalgets overordnede mål for valgperioden, hvor alle serviceområder analyseres med henblik på at effektivisere driften. Der er et politisk ønske om, at analysen og effektiviseringsprocessen omhandler såvel myndighed som drift.

 

I forligsteksten er beskrevet, at analysen skal afdække besparelsespotentialer til realisering fra 2017.

 

Det tekniske område omfatter centrene Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift.  Centrene har mange snitflader, idet opdelingen mellem de to (med enkelte undtagelser) består i en adskillelse af myndighed (TM) og drift (ED).

 

Rammen for analyseopgaven defineres af kommissoriet, der er vedhæftet som bilag.

Parallelt med analysen af det tekniske område igangsættes en proces til optimering af arbejdsgange i Teknik og Miljø i forlængelse af etableringen af den nye organisering af opgaverne i centeret.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. november 2015

1.
Kommissorium for analyse af det tekniske område (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Ændring af færdselsret i Bodilsker og Poulsker plantager

05.02.00G14-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-11-2015

9

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

19

 

Hvem beslutter        

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Skovselskabet Poulsker ApS ønsker som ejer af Bodilsker og Poulsker plantager, at Bornholms Regionskommune medvirker til aflysning af en del af en deklaration, der giver ret til motoriseret trafik på en vejstrækning i plantagerne. Der har været gennemført en to-årig prøveperiode, og Teknik og Miljø har foretaget en høring af interessenter.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at sagen drøftes, og det besluttes om Bornholms Regionskommune vil medvirke til aflysning af den del af deklarationen, der sikrer ret til motoriseret trafik på Lyngvejen og del af Krogestensvejen i Bodilsker og Poulsker plantager.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015:

Udvalget anbefaler, at den del af deklarationen, der vedrører trafik, aflyses, således at afspærringen i prøveperioden kan gøres permanent.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Nexø kommunes salg af Bodilsker og Poulsker plantager i 1991 blev der tinglyst en ret til motoriseret færdsel på skovvejene i nord-sydgående retning, Lyngvejen-Krogestensvej, og i øst-vestgående retning, Emilsvej -(del af Krogestensvejen)- Lervejen. Sidstnævnte strækning er også cykelvej.

Det fremgår af deklarationen, at ejer kan foretage indskrænkninger i almenhedens afgang til og færdsel i skovene, hvis dette skønnes nødvendigt grundet hærværk, tyverier eller umådeholden henkastning af affald. En indskrænkning forudsætter nærmere forhandling med kommunen, der kan hindre mulige indskrænkninger, hvis den påtager sig at yde fyldestgørende erstatning. Vedligeholdelsen af vejene udføres af Nexø kommune, og udgifterne deles lige mellem kommunen og ejeren. Såfremt en eller flere af vejene lukkes for motoriseret trafik, bortfalder kommunens vedligeholdelsespligt.

 

Ejer har de seneste år henvendt sig til kommunen med klager over hærværk, tyveri, krybskytteri, tyvfiskeri og henkastning af affald.

 

I forbindelse med etablering af Grønt Partnerskab i 2013 blev en prøveperiode med lukning af Lyngvejen og Krogestensvejen en del af projektet.

Projektet er gennemført som et samarbejde mellem Skovselskabet Poulsker A/S som ejer,  Danmarks Naturfredningsforening, FriluftsRådet, Dansk Ornitologisk forening, Svampevennerne på Bornholm og BRK.

 

Skovejer ønsker nu at gøre forsøgsordningen permanent med fortsat afspærring af Lyngvejen og Krogestensvej for motoriseret færdsel ved disse indkørselsveje mod syd og mod nord. Der ønskes ingen ændring af muligheden for motoriseret kørsel på cykelvejen.

Ejer har tilkendegivet, at eventuelle ulemper ved lukning af vejene kan reduceres ved f.eks. en aftale om udlån af nøgle til gangbesværede og til personer, der efter kommunens bedømmelse har et legitimt behov for motoriseret transport. Ejer vil sikre de fornødne parkeringsmuligheder ved afspærringerne efter aftale med BRK. 

 

Inden der tages stilling til, om forsøgsordningen skal gøres permanent, er der gennemført en høring af de deltagende parter, nabo og andre mulige interessenter.

Høringsbrevene blev udsendt den 12. oktober med frist til afgivelse af høringssvar senest 9. november. Ejer af skoven er partshørt i forhold til de indkomne svar.

 

BRK har modtaget høringssvar fra

Svampevennerne på Bornholm

Foreningen Bornholm

Friluftsrådet, afdeling Bornholm

Ejer, Skovselskabet Poulsker ApS.

 

Svampevennerne på Bornholm skriver, at de principielt er modstandere af, at der indskrænkes i kørslen. På den anden side er de indforståede med, at der sker indskrænkninger i færdslen, hvis det er det, der skal til for at området fortsat skal kunne bestå og drives i den ånd, der nu hersker. Betingelsen for at støtte forslaget er, at der fortsat vil være mulighed for at kunne køre ind ad vejen i særlige tilfælde, som nævnt i høringsbrevet.

Foreningen Bornholm er imod den ønskede permanente vejlukning. Lyngvejen/ Krogestensvej er en af de ældgamle veje gennem Højlyngen. Den ønskede permanente vejlukning vil gøre det svært at komme til skovområdet og den øvre del af Øle Å samt det opførte udsigtstårn, navnlig hvis man kommer fra syd. De opsatte låger er svære at lukke op, og der mangler skiltning og parkeringsmuligheder. Hvis vejlukningen gennemføres, skal der informeres betydeligt bedre om tilkørselsveje til områdets seværdigheder, der skal etableres gode parkeringsforhold flere steder, vejene skal holdes vedlige i en bedre stand, og lågerne i vejspærringen skal være betydeligt lettere at åbne.

Friluftsrådet afd. Bornholm skriver, at hvis der skal laves en afspærring, der begrænser motoriseret trafik, så bør afspærringen efter rådets mening etableres på en sådan måde, at der fortsat er adgang for folk i kørestol og folk med barnevogne. Frluftsrådet anbefaler tydeligere skiltning og bifalder forslaget om at udlevere nøgle til folk med legitimt behov for motoriseret transport i området. Friluftsrådet anmoder BRK om at sikre, at der etableres forsvarlig adgang til handicappede til det område, hvor den motoriserede trafik begrænses. Tilladelsen til afspærringen bør betinges af, at der etableres forsvarlige adgangsforhold for handicappede (der skal være parkeringsplads ved jægerhuset, handicaplåge i dyrehegnet og en bredere sti).

 

Ejer, Skovselskabet Poulsker ApS udtaler i sit høringssvar, at lukningen af vejene har mindsket de påtalte gener, særligt er henkastning af affald og tyveri reduceret. Der synes ikke at være nogen synlige problemer og gener for gæsterne, da ejer alene har modtaget et par opklarende spørgsmål kort efter opsætning af leddene. Selskabet nævner de mange initiativer i Grønt Partnerskab: perleuglekasserne, terrænsti, udkigstårn, dåvildtafgræsningsforsøg og senest en økologisk restaurering af arealerne ved Øle Å. Selskabet påpeger, at såfremt den motoriserede trafik genoptages, vil det kræve væsentlige udgifter til vejvedligehold for at sikre trafiksikkerheden og for at genskabe en vejkvalitet, som fandtes i 1991. Der vedhæftes et kort, der viser, hvor der i dag er etableret p-plads. Efter samråd med Teknik og Miljø er der ikke etableret p-plads ved Østermarie plantage, da der skønnes at være tilstrækkelig med plads til parkering ved vejen.

 

Forelagt høringssvarene har ejer følgende bemærkninger:

Der skal ikke opsættes yderligere hegn. Afspærringen ved dåvildthegnet blev etableret i 2011 som et afgræsningsforsøg. Det slutter ultimo 2017, hvor hegn, låger og færiste vil blive fjernet, så der er uhindret adgang til arealet for ikke-motoriseret færdsel. Lågerne ved dåvildthegningen er opsat af BRK Vej og Park. Parkering er etableret ved Dalevej. Der er yderligere mindre parkering ved Øle Ås start og slutning, men man skal vide, hvor de er.

Det er det Grønne Partnerskab, der i forening har igangsat disse initiativer med behørig hensyntagen til både skovpublikum og naturen.

Ejer har indhentet tilbud fra NCC, vedr. reparation af den sydlige del af Lyngvejen op til Anhøj Å, ca. en tredjedel af vejen. Tilbuddet lyder på 491.000 kr. excl. moms. - Et beløb som vil være nødvendigt, hvis den motoriserede færdsel skal opretholdes. Efter deklarationen skal ejer og kommunen deles om omkostningerne.

 

Administrative bemærkninger:

Nexø Kommune/Bornholms Regionskommune har ikke udført vedligeholdelsesopgaver på Lyngvejen – Krogestensvej, siden deklarationen blev tinglyst i 1991. Vejenes tilstand er derfor

ikke god.

Såfremt de nævnte veje lukkes for motoriseret færdsel bortfalder kommunens pligt til at betale halvdelen af omkostningerne til vedligeholdelse, som det fremgår af deklarationen.

Cykelvejen er vedligeholdt af kommunen, og denne forpligtelse ændres ikke.

 

I den to-årige prøveperiode har BRK kun modtaget et par henvendelser om afspærringen bl.a. om bommenes udformning, der efter det oplyste ikke giver tilstrækkelig mulighed for at færdes frit med f.eks. barnevogne og kørestole.

Såfremt det besluttes at lukke for motoriseret færdsel på de to skovveje, vil det være et krav fra kommunen, at afspærringen udformes sådan, at det uden hindringer er muligt at færdes med kørestol og barnevogne.

Der vil også som foreslået af ejer blive indgået aftale om udlån af nøgle i særlige situationer.

Muligheden for at køre tættest muligt på fugletårnet forringes ikke ved lukningen, da der er indkørsel fra øst, Ølenevejen, i stedet for fra syd.

 

I øvrigt sikrer naturbeskyttelsesloven offentlighedens ret til færdsel i skove til fods og på cykel. I privatejede skove må færdsel alene ske på stier og veje. Der har på Bornholm været tradition for i et vist omfang at tillade motoriseret færdsel i de kommunale skove – i modsætning til de statsejede skove.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Hvis retten til motoriseret færdsel opretholdes, må der forventes udgifter til at bringe vejene i

rimelig og farbar stand. Hvis færdselsretten ophæves, bortfalder kommunens vedligeholdelsesforpligtelse i henhold til deklarationen. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. november 2015

1.
Kort Bodilsker og Poulsker plantager (PDF)

2.
Tinglyst deklaration om ret til motoriseret færdsel (PDF)

3.
Høring vedr. begrænsning af motoriseret trafik ved afspærring af skovveje i Bodilsker og Poulsker plantager. (DOCX)

4.
Deklarationskort af 31.5.1991. (PDF)

5.
Høring vedr. begrænsning af motoriseret trafik ved afspærring af skovveje i Bodilsker og Poulsker plantager (MSG)

6.
Høring om vejlukning i Bodilsker og Poulsker plantager (MSG)

7.
Høringssvar vedr. begrænset trafik ved afspærring af skovveje i Bodilsker og Poulskeer plantage. (MSG)

8.
høringssvar vedr. begrænsning af motoriseret trafik ved afspærring af skovvej i Bodilsker og Poulsker plantager (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af lokalplan nr. 084 og kommuneplantillæg nr. 02 for et teknisk anlæg mm. i Allinge

01.02.05K04-0104

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-11-2015

12

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

20

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2015 at sende forslag til lokalplan nr. 084 for et fjernvarmeværk mm. i Allinge i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen ledsages af tillæg nr. 02 til kommuneplan 2013.

Ved høringsfristens udløb den 25. maj 2015 var der indkommet 2 høringssvar til behandling i de politiske udvalg og Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med høringsprocessen har Bornholms Forsyning A/S som bygherre på fjernvarmeværket imidlertid ændret projektet, således at det planlagte fjernvarmeværk nu placeres i Hasle, og lokalplanområdet derfor alene forudsættes anvendt til placering af en eller to akkumuleringstanke, pumpestation mv. til distribution af fjernvarme samt på sigt det oprindeligt planlagte solvarmeanlæg. Nærværende lokalplan er derfor tilrettet i forhold til denne, mindre omfattende anvendelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med varmeforsyningsplanen, havde Bornholms Forsyning i første omgang anmodet Center for Teknik og Miljø om at igangsætte en lokalplanproces, der muliggjorde at opføre et nyt fjernvarmeværk for varmeforsyning af Allinge, Sandvig, Sandkås og Tejn. Varmeværket ønskedes placeret i den sydlige udkant af Allinge, på et kommunalt ejet areal ved Rønnevej.

 

Reduceret til teknisk anlæg

Med afsæt i et nu godkendt projektforslag fremsendt af Bornholms Forsyning den 30. april 2015 med ønske om at Allinge, Sandvig m.fl. varmeforsynes fra et fjernvarmeværk i Hasle i stedet for Allinge, reduceres behovet for bebyggelsens højde og omfang i Allinge væsentligt.

I stedet for et fjernvarmeværk er der nu tale om et mindre teknisk anlæg som en del af lokalområdets forsyning, i maksimalt 8,5 meters højde frem for opførelsen af et egentligt fjernvarmeværk i 12 meters højde. En skorsten med en forventet højde på 24 meter udgår også af projektet.

Lokalplan nr. 084 for et teknisk anlæg mm. i Allinge skal således alene muliggøre opførelsen af pumpestation, akkumuleringstanke, solenergianlæg og lignende, udlægge området til erhvervsområde, fastlægge bestemmelser for ny bebyggelsesplacering, arealdisponering og beplantning og overføre området fra landszone til byzone.

Det vurderes at ovenstående ændring ikke kræver en ny høringsproces, da den endelige lokalplan muliggør et væsentligt reduceret byggeri med en langt mindre påvirkning af omgivelserne.

 

Kommuneplanlægning

I kommuneplan 2013 er området udlagt til ”blandet bolig- og erhvervsformål”. For at tilpasse kommunens arealudlæg og bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der alene udlægger området til erhvervsformål.

Et naboareal langs adgangsvejen til lokalplanområdet anvendes i dag til erhverv (oplag mm.), men er i kommuneplanen udlagt til boligformål. For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og den faktiske anvendelse inddrages også dette areal i kommuneplanens nye erhvervsområde (selvom naboarealet ikke omfattes af lokalplanens bestemmelser).

 

Indsigelsesbehandling

Bornholms Forsyning A/S:

Bornholms Forsyning anmoder, på baggrund af en ændring af deres forsyningsstrategi, om at følgende ændringer indarbejdes i lokalplanen før endelig vedtagelse, jf. bilag 1.

 

·         Mulighed for opførelse og anvendelse til fjernvarmeværk reduceres, idet der alene vil være behov for at opføre akkumuleringstanke samt pumpestation, da Allinge, Sandvig m.fl. kan varmeforsynes fra udvidelse af værk i Hasle.

·         Den maksimale bygningshøjde reduceres fra 12 m reduceres til 8,5 m, idet der ikke vil være behov for den øgede løftehøjde i akkumuleringstanken i forhold til varmeværket.

·         Anvendelsen og udlæg til solfangeranlæg bibeholdes, men placeringsforslag 2 udgår, idet ny bebyggelse med den reducerede højde med fordel kan placeres midt i området i placeringsforslag 1, således som det er vist på vedlagte skitseforslag (se bilag 1).

·         I forhold til omfang af ny bebyggelse vil det være nødvendigt at opføre en akkumuleringstank på 2.000 m³ med en diameter på ca. 20 meter samt ca. 65 m² pumpestation i 1 etage. Dog skal der på sigt være mulighed for at opføre endnu en akkumuleringstank i forbindelse med evt. fremtidig anlæg af solfangeranlæg. Bornholms Forsyning anbefaler derfor, at hele byggefeltet indenfor placeringsforslag 1 bibeholdes.

 

 

 

 

Center for Teknik og Miljøs kommentarer

Da ændringsforslagene samlet vil reducere bebyggelsens omfang væsentligt, imødekommer Center for Teknik og Miljø samtlige anmodninger om ændringer i høringssvaret fra Bornholms Forsyning, således at:

Bestemmelse 1 (formålet med lokalplanen) ændres til ”- at muliggøre opførelse af et teknisk anlæg til lokalområdets forsyning.” Den resterende del af formålsbestemmelsen bevares i sin oprindelige form.

Bestemmelse 3.1 ændres og tilføjes ”(pumpestation, akkumuleringstanke og lignende)”.

Bestemmelse 4.1 ændres til ”Ny bebyggelse må kun placeres indenfor det på kortbilag 3 viste byggefelt”.

Bestemmelse 4.3 ændres til ”Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 meter målt fra niveauplan for byggefeltet”.

Som konsekvens af ændringerne er afsnittene i redegørelsesafsnittet på side 6-7 tilrettet i forhold til baggrund og hensigt, placering af bebyggelsen, anvendelse og bebyggelsen. 

Desuden er de visualiseringer der indgik i lokalplanforslaget udtaget, da de med ændringerne er overflødiggjort. Lokalplanforslaget som har været i høring er vedhæftet som bilag 2.

Som konsekvens af ændringerne i lokalplanen, er kommuneplantillæggets bestemmelse vedr. bebyggelsesregulering ændret så den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter i stedet for 12 meter.

 

Dorte og Johan Westh, Rønnevej 16, 3770 Allinge:

Der gøres indsigelse mod lokalplanforslaget i forhold til dens bestemmelse vedr. bebyggelsens mulige placering tættest på Rønnevej, jf. bilag 1.

Indsigelsen begrundes med, at de som nærmeste berørte nabo til anlægget frygter at deres ejendom bliver usælgelig og værdiløs, hvis denne placering vælges. De accepterer således kun en placering fjernest fra Rønnevej og agter desuden at køre en erstatningssag, hvis en placering tættere på deres ejendom bliver aktuel.

Endvidere bemærker de, at der burde have været udarbejdet en visualisering af værket set fra deres ejendom for at afdække påvirkningen af ejendommen.

 

Center for Teknik og Miljøs kommentarer

Center for Teknik og Miljø imødekommer ikke indsigelsen, da bebyggelsen i den endelige lokalplan reduceres væsentligt i både højde og omfang.  Dermed har diskussionen om bebyggelsens placering indenfor lokalplanområdet også mistet sin oprindelige betydning.

En bygningshøjde på maksimalt 8,5 meter svarer til den maksimalt tilladte bygningshøjde i et normalt boligområde. Det vurderes samlet set, at reduceringen af anlæggets bygningshøjde, dets placering over 75 meter fra naboens stuehus og lokalplanens krav om etablering af et 20 meter bredt beplantningsbælte mellem de to ejendomme er tilstrækkeligt til, at den visuelle påvirkning af naboejendommen nu er ubetydelig.   

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 23. november 2015

1.
Lokalplan nr. 084 for et teknisk anlæg mm. i Allinge og tilhørende kommuneplantillæg nr. 02 (PDF)

2.
Bilag 1 - høringssvar (PDF)

3.
Bilag 2 - Lokalplanforslag nr. 084 for et fjernvarmeværk mm. i Allinge (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

  punkt

 21  Anlægsbevilling til ændring af udearealer på Hans Rømer Skolen

82.11.01P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med lukning af Hans Rømer Skolens tidligere afdelinger – Vestermarie og Mosaik – er der behov for at foretage ændringer i skolens udearealer. I den forbindelse er der dels foretaget en vurdering af redskaber, der kan flyttes fra de nedlagte afdelinger, og dels udarbejdet et supplerende forslag til etablering af en multibane og endelig foreslås at der udarbejdes en mere langsigtet plan.

På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift om en anlægsbevilling til ændring af udearealerne på Hans Rømer Skolen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren og Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 412.000 kr. i 2015 til genanvendelse og etablering af de egnede legepladsredskaber fra Vestermarie og Mosaik på Hans Rømer Skolen, eller

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 394.000 kr. i 2015 til etablering af en multibane på Hans Rømer Skolen, eller

c) at der gives en samlet anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 806.000 kr. i 2015 til ændring af udearealerne på Hans Rømer Skolen

d) at udgiften finansieres af overført driftsoverskud fra 2014 under bevilling 13 Undervisning, Fællesudgifter folkeskoler

e) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget 

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. november 2015:
Udvalget anbefaler pkt. c), d) og e), idet Teknik- og Miljøudvalget samtidig opfordrer Børne- og Skoleudvalget til at tage en dialog med de to lokalområder om, i hvilket omfang legeredskaberne i dag anvendes samt med henblik på at lave en samlet plan for udviklingen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:
Ad c) anbefales idet den dog suppleres med en udskiftning af to legehuse til kr. 60.000 således at den samlede sum bliver kr. 866.000

Ad d) og e) anbefales.

Bente Johansen kan ikke medvirke, idet hun mener, at der skal laves en langsigtet plan for udvikling af udearealerne, inden flytning af legeredskaber påbegyndes. Hun vil gerne støtte, at der reserveres et rammebeløb på 1.062.000 kr. til etablering af udearealer/udendørslæringsmiljøer. Samtidig opfordres skolen til at søge yderligere eksterne midler.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Børne- og Skoleudvalgets indstilling anbefales.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med eventuel flytning af legepladsredskaberne fra Vestermarie Skole og Mosaikskolen til Hans Rømer Skolen er der foretaget en gennemgang af Hans Rømer Skolens udearealer. Udover selve gennemgangen er der afholdt møder med skolens ledelse og bestyrelse.

 

Udgangspunktet for det hidtidige arbejde har været at tilvejebringe et grundlag for beslutning om flytning af legepladsredskaber til nogle af Hans Rømer Skolens udearealer. Det er endvidere ønsket at undersøge merudgiften ved at erhverve nye redskaber fremfor at flytte dem fra deres nuværende placering.

 

Som et resultat af dette arbejde er det vurderet, at der - udover den konkrete opgave i tilknytning til placering af legepladsredskaberne – er et generelt behov for en mere langsigtet plan for opgradering, ekstraordinær vedligeholdelse o. lign. af skolens udearealer.

 

Følgende konkrete emner er af kommunens ”legepladskonsulent” vurderet til at kunne flyttes:

 

 

Efter dialog med en mindre arbejdsgruppe nedsat af skolens bestyrelse er det anbefalingen, at der arbejdes i to spor:

 

  1. Den konkrete flytning af redskaber begrænses i første omgang til det nuværende sandareal og græsarealet med den nuværende kælkebakke.
  2. Den resterende del af legepladsarealet indgår i en samlet plan for alle skolens udearealer.

 

Forslag om den konkrete flytning af redskaber er baseret på en vurdering og prisoverslag udarbejdet af kommunens leverandør af legepladsudstyr – Kompan.

 

Flytningen kan gennemføres på forskellige niveauer, hvilket fremgår af nedenstående oversigt:

 

Som det fremgår nedenfor udgør minimumsudgiften 308.000 kr. (alternativ 1 uden multibane). Det anbefales, at der foretages en etablering på 806.000 kr. (alternativ 2 med multibane).

 

 

 

Uden multibane

Med multibane

Alternativ 1:

                                                        307.948

                   701.483

Redskaber udskiftes med eksisterende fra Mosaik og Vestermarie

 

 

Arealarbejder - sand med kant

 

 

 

 

 

Alternativ 2:

                                                        411.838

                   805.373

Redskaber udskiftes med eksisterende fra Mosaik og Vestermarie

 

 

Arealarbejder - komb. gummi og græs

 

 

 

 

 

Alternativ 3:

                                                        617.323

               1.001.996

Alternativ 2 + nyanskaffelse i stedet for at flytte redskaber

 

 

 

 

 

Alternativ 4

                                                        677.246

               1.061.919

alternativ 3 + erstatning af to eksisterende legehuse

 

 

 

Det anbefales, at redskaberne etableres på et gummiunderlag. Et gummiunderlag er mere vedligeholdelsesfrit end et sandunderlag. Underlaget tiltrækker ikke dyr på samme måde som sand og kræver heller ikke jævnlig udskiftning eller ekstra påfyldning. Med dette udgangspunkt er minimumsudgiften 412.000 kr.

 

·         Merudgiften ved nyanskaffelse af tilsvarende redskaber er på yderligere 205.000 kr.

 

Herudover er der peget på

·         behovet for udskiftning af 2 legehuse, der har anmærkning fra sidste ”legepladsvurdering” hvilket yderligere koster 60.000 kr.

·         et behov for på relativt kort sigt at etablere en multibane i den store asfalterede skolegård. Udgiften hertil er opgjort til 394.000 kr.

 

Efter drøftelsen med bestyrelse og ledelse er det anbefalingen, at der udarbejdes en samlet plan for udvikling af skolens udearealer. Det anbefales, at Kompan tilknyttes dette arbejde, der også vil komme til at omfatte besigtigelse af og inspiration fra kommunens øvrige skoler.  Til illustration af denne proces er der udarbejdet en kort gennemgang af skolens øvrige udearealer med stikord, der beskriver arealernes placering, anvendelse og tilstand, jf. bilag.

Det skal bemærkes, at flytningen af legeredskaber fra Østerlars anbefales fordi legepladsen på den måde anvendes af flere børn. Hvis legeredskaberne bliver stående i Østerlars, skal der afsættes midler til græsslåning og øvrig vedligeholdelse.

I Vestermarie er der fortsat en legeplads, der kan benyttes af byens børn. Den er placeret bag brugsen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling til ændring af udearealer på Hans Rømer Skolen, finansieret af overført driftsoverskud fra 2014 under bevilling 13 Undervisning, som henhører under Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

Der skal tages politisk stilling til hvilke konkrete projekter, der skal igangsættes nu:

a) 412.000 kr. til genanvendelse og etablering af de egnede legepladsredskaber fra Vestermarie og Mosaik på Hans Rømer Skolen, eller

b) 394.000 kr. til etablering af en multibane på Hans Rømer Skolen, eller begge dele

c) 806.000 kr. til ændring af udearealerne på Hans Rømer Skolen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet foreslås finansieret af overførte driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Notat af 3 november 2015 - Hans Rømer Skolen udearealer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015 -  etape 2

05.01.22S00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-11-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen meddelte den 30. april 2015 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af fælles kabelarbejder i Svaneke og Årsdale.

Østkraft (kabellægning af luftledninger), Bornholms Forsyning (fjernvarmearbejde) og BornFiber påbegynder nu efterårets fælles gravearbejder primært i Listed og Allinge. Dette medfører behov for en yderligere bevilling til kabellægning af det kommunale gadebelysningsanlæg.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til 2. etape af kabellægning af gadebelysningsanlægget i 2015.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2015, etape 2

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

I efteråret 2015 påbegynder Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg.

Berørte områder er Listed (Dorljevejen, Ingemannsvej, Pælevej), Allinge (dele af Vestergade og Storegade samt Birkevænget, Birkebakken, Birkeløkken, Ellekrogen, Hyldekrogen), Rønne ( Sandemandsvej), Vestermarie (Kirkemøllevejen m.fl.). Ca. 2000m – med en løbende meter pris på ca. 500 kr.

For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet.

Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, montage af kabel i de master, som kan genbruges, opsætning af nye master i nødvendigt omfang, samt fællesudgifter i forbindelse med opgravning og retablering. (Fællesudgifterne deles ligeligt mellem de ledningsejere der samgraver, og i disse projekter vil den kommunale andel primært være 1/3 af fællesudgifterne).

Arbejdet udføres under Østkrafts entreprise.

Økonomiske konsekvenser

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer at udgifterne til kabellægning af gadebelysningsanlæg, etape 2, som påbegyndes efteråret 2015 vil beløbe sig til 1.000.000 kr.

Udgiften foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg i 2015. Det resterende rådighedsbeløb i denne pulje udgør 1.263.941 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 23  Anlægsbevillinger til formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

23-11-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015, at sagen vedrørende anlægsbevilling til formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm, ved opsætning af egetræskonstruktioner fra Barken Svanen i Svaneke, skulle returneres til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Der søges om anlægsbevillinger til projektet på ny, idet Sparekassen Bornholms Fond har bevilget et tilskud på 120.000 kr. til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik og økonomidirektøren indstiller,

a)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. (udgift) til formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på -99.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til projektet

c)    at nettoudgiften, som udgør 21.000 kr., finansieres af den disponible anlægspulje til havne

d)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 23. november 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø sikrede sidste år, sammen med Nexø Havn og Center for Ejendomme og Drift, at køl, stævn, hæk og spanter til Barken Svanen kunne bevares, da det stod klart, at den fulde genopbygning af skibet ikke vil blive realiseret.

Sikringen skete, for at det store arbejde, der allerede var gjort, ikke skulle være spildt, således at der på sigt kunne ske en formidling af den bornholmske skibsbygningshistorie.

Projektet består i, at de meget flotte egetræskonstruktioner opsættes tæt ved det sted, hvor Barken Svanen blev bygget for lige godt 150 år siden.

Projektet vil blive udført i partnerskab med Bornholms Museum.

Projektet vil medvirke til at formidle de stolte skibsbygningstraditioner på Bornholm og vil således blive yderligere en attraktion på Svaneke Havn.

Det er beregnet, at egetræskonstruktionerne kan opsættes for 120.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 120.000 kr. til opsætning af egetræskonstruktionerne fra Barken Svanen samt en anlægsbevilling på -99.000 kr. til tilskud, idet Sparekassen Bornholms Fond den 27. oktober 2015 har givet tilsagn om et tilskud på 120.000 kr. til projektet. Forskellen på 21.000 kr. mellem tilskudsbevillingen og det faktiske tilskud svarer til udgiften til fondsmoms på 17,5 pct. af tilskuddet fra fonden. Denne udgift kan finansieres af den disponible anlægspulje til havne. Det resterende rådighedsbeløb i denne pulje udgør 171.953 kr. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Kommunegaranti for byggekredit til udbygning af varmeværket i Hasle samt transmissionsledninger til Allinge og Klemensker

13.03.01Ø60-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

24

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Varme A/S har den 25. november 2015 ansøgt om kommunegaranti for en byggekredit på 71,4 mio. kr. til udbygning af varmeværket i Hasle samt transmissionsledninger til Allinge og Klemensker.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en kommunegaranti til Bornholms Varme A/S for en byggekredit på 71,4 mio. kr. optaget i KommuneKredit, og

b) at der opkræves garantiprovision med 0,5 pct. pa.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Varme A/S har ansøgt om kommunegaranti for en byggekredit på 71,4 mio. kr. til udbygning af varmeværket i Hasle samt etablering af transmissionsledninger til Allinge og Klemensker. Kommunalbestyrelsen har den 8. oktober 2015 godkendt projektforslaget, som også muliggør fjernvarme i Rutsker og Olsker.

Anlægsarbejderne påbegyndes i 1. kvartal 2016 og forventes afsluttet med udgangen af 2017. hvor byggekreditten konverteres til et lån. Både byggekredit og lån forventes optaget i KommuneKredit.

Projektet skal ses i sammenhæng med etableringen af fjernvarme i Allinge, Sandvig, Sandkaas og Tejn, hvor kommunalbestyrelsen godkendte en kommunegaranti for byggekredit på 98,6 mio. kr. på mødet den 19. november 2015.

Bornholms Varme A/S har fremsendt et langtidsbudget for projektet, som både omfatter udbygning af varmeværk, transmissionsledninger og etablering af fjernvarme Allinge, Sandvig, Sandkaas og Tejn. Med anlægsudgifter på i alt 170,0 mio. kr. viser budgettet, at der vil være underskud de fem første år i forbindelse med opstarten af forsyningsområdet, idet underskuddet vil være nedbragt til nul efter elleve år. 

Økonomiske konsekvenser

Kommunegaranti for byggekreditten forventes ikke umiddelbart at få negative økonomiske konsekvenser for Bornholms Regionskommune.

En kommunegaranti for byggekreditten falder ind under statsstøttereglerne. Garantien kan kun gives lovligt mod opkrævning af garantiprovision. Det er vurderet, at risikoen er uændret i forhold til tidligere garantier til Bornholms Varme A/S, og dermed opkræves med 0,5 pct. pa.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Optagelse af lån vedrørende nye busser

00.34.00P19-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

25

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen forudsatte i budget 2015, at en del af anskaffelsen af nye busser til BAT finansieres ved optagelse af lån.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der optages et 10-årigt lån på 9,8 mio. kr. i KommuneKredit,

b)    at der meddeles en anlægsbevilling på 9,8 mio. kr. til optagelse af lån, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

c)    at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

eller alternativt

d)    at udgiften finansieres ved træk på kassebeholdningen og der ikke optages lån som forudsat i budget 2015.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Ad a), b) og c) anbefales.

Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I budget 2015 blev der afsat anlægsbudget til anskaffelse af nye busser til BAT. Samtidig blev det forudsat, at der optages lån på 9,8 mio. kr. til delvis finansiering af anskaffelserne.

Busserne er ankommet medio 2015.

Det anbefales, at lånet optages i KommuneKredit med en løbetid på 10 år, hvilket svarer til bussernes forventede levetid.

 

Alternativt kan det overvejes at undlade optagelse af lån og finansiere anskaffelsen ved træk på kassebeholdningen. Et eventuelt træk på kassebeholdningen får ikke betydning for overholdelse af målsætningen for kassebeholdningen i kommunens økonomiske politik, ligesom kommunen også fortsat vil overholde Social- og Indenrigsministeriets regler for kommunernes kassebeholdning.

 

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat 1.032.000 kr. årligt til ydelser på et nyt 10-årigt lån. Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen modtaget dispensation, og dermed låneramme, fra Social- og Indenrigsministeriet til optagelse af lån til køb af busser.

 

Hvis der ikke optages lån, vil der være et ikke-budgetteret træk på kassebeholdningen. Der vil være en mistet renteindtægt, som dog med det nuværende renteniveau vil være meget begrænset (max 5.000 kr. årligt). Samtidig spares renteudgiften på lånet med ca. 56.000 kr. årligt.

Der vil være et ekstra træk på kassebeholdningen ved at tage hele udgiften via kassen i 2015. Om 10 år vil kassebeholdningen alt andet lige være den samme som ved lånefinansiering, da vi på det tidspunkt vil have tilbagebetalt lånet.

Hvis der ikke optages lån kan budgetposten til ydelsen på lån tages ud af budgettet, og budgetbalancen vil således blive forbedret med godt 1 mio. kr. årligt de næste 10 år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Godkendelse af regnskab 2014 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger

82.00.00Ø00-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

26

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regnskaber 2014 for de kommunale almene pleje- og handicapboliger er udarbejdet samt budgetter for 2016.  Regnskaberne for 2014 udviser generelt overskud. Dette vedrører især nybyggede boliger, hvor der er fastsat husleje efter et års afdrag på lån, mens der flere steder alene har været betalt afdrag i 5 måneder. De fleste steder blev huslejen hævet i 2014 og nogle steder igen til 2015. De fleste opsamlede underskud ventes således afviklet ultimo 2015. Huslejen for 2016 holdes i ro, undtagen for Nexøhuset, hvor den øges med knap 2 % og for Stenbanen, hvor huslejen nedsættes.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         At regnskaberne godkendes.

·         At budgetter og huslejefastsættelser tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet regnskaber for 2014 for afdelingerne Nylars, Aabo, Klintebo/Røbo, Nexøhuset, Stenbanen, Kommandanthøjen og Snorrebakken. I alt 309 boliger.

 

Regnskaberne vedrører driften af boligerne/bygningerne.

Bestyrelsen for de almene kommunale pleje- og handicapboliger har på et møde den 1. december godkendt regnskaberne og budgetterne inkl. huslejefastsættelse på baggrund af budgetterne.

Regnskaberne fremlægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. 

Budgetter fremlægges til orientering.

 

Generelt om regnskaberne:

Betalinger på lån (nettokapitaludgifter post 105.9) vedrørende opførsel og eventuelle om- og tilbygninger er den største post i regnskaberne.

 

Derudover består udgifterne især af forbrugsudgifter til fællesarealer; vand, el, varme samt renovation. Dertil kommer udgifter til administration og pedelbistand (½ time pr uge pr. bolig).

 

Øvrige udgifter består af de daglige vedligeholdelsesopgaver samt større vedligeholdelsesopgaver og fornyelse af bygningsdele og inventar på fællesarealerne.

 

For at jævne udgifterne til større vedligeholdelsesopgaver ud over årene, afsættes der i regnskabet udgifter til henlæggelser (post 120 samt 121 vedr. fraflytninger). De akkumulerede henlæggelser fremgår af status/balance som ”Saldo ultimo”.

Forbruget til større vedligeholdelsesopgaver og fornyelser (fx udskiftning af vinduer eller hårde hvidevarer) trækkes også fra henlæggelserne. I regnskabet indgår de årlige udgifter i post 116, men påvirker ikke direkte resultatet det enkelte år.

 

Den daglige vedligeholdelse med mindre opgaver samt indkøb af mindre værktøj og materialer til små reparationer fremgår af post 115.

 

Ved fraflytning betales 1 % af udgifterne til istandsættelse (typisk maling og rengøring, evt. også gulvslibning) af ejendommen for hver måned, beboeren har boet der.

Den samlede betaling i året fremgår af post 117. Udgiften trækkes dog fra henlæggelserne til dette, så resultatet ikke giver udsving alt efter om der ét år er mange fraflytninger.

 

Overskud-/underskud afvikles over en 3-5 årig periode med huslejenedsættelse / -stigning til følge.

Overskud kan dog også overføres til henlæggelser til vedligehold. At overføre det her til og dermed øge de akkumulerede henlæggelser kan være med til at holde huslejen i ro i de kommende år, trods stigende udgifter til vedligehold. Dette dog kun således at henlæggelserne samlet dækker behovet i de nærmeste 3-4 år og ikke overstiger dette væsentligt.

 

Med hensyn til budgettet skal der være balance mellem samtlige udgifter og indtægter i afdelingen. Den månedlige husleje er på mellem knap 5000 kr. og knap 7000 kr. pr bolig.

 

Herunder gennemgås i hovedtræk regnskaber og budgetter for de enkelte afdelinger.

 

Nylars

Regnskab 2014 udviser et overskud på knap 119.000 kr. Det betyder, at underskud fra 2013 kan være afviklet med udgangen af 2015. Der er i 2014 taget to nye boliger i brug efter ombygning, hvortil der er optaget lån. Dermed stiger udgifterne til afdrag på lån, men samtidig også de samlede huslejeindtægter.

Der er ikke budgetteret med huslejestigning i 2016. Huslejen blev senest sat op med budget 2014. Henlæggelser til planlagt vedligehold er øget med budget 2016 og må også påregnes øget i de kommende år.

 

Aabo

Regnskab 2014 udviser et overskud på knap 48.000 kr. Dette nedbringer det akkumulerede underskud fra 2013. Overskuddet opstår som følge af færre udgifter til løbende vedligehold end budgetteret med.

Budget 2016 er i forhold til budget 2015 tilrettet som følge af øgede forbrugsudgifter i 2014 til vand, el og varme. Henlæggelser til planlagt vedligehold og fornyelse er nedsat, så det er afstemt med de samlede henlæggelser over perioden og de forventede vedligeholdelses-udgifter. Der er ikke budgetteret med huslejestigning i 2016. Huslejen blev senest sat op med budget 2014. Øges forbrugsudgifterne yderligere i den kommende periode, må der påregnes huslejestigninger i de kommende år.

 

Klintebo/Røbo

Der er i regnskab 2014 et overskud, der især skyldes lavere udgifter til vand, varme og renovation. Dertil er der indlagt en korrektion vedr. renovation (post 206), hvor boligerne de sidste 4 år har betalt helt/delvist for renovation, der vedrører dagcenteret. Der indstilles fra administrationen til at dette korrigeres for 3 år, så det følger almindelig forældelsesfrist. Korrektion længere tilbage vil ændre korrektion med yderligere knap 48.000 kr.

 

Overskuddet er med til at nedbringe det akkumulerede underskud (det er nu på godt 1,2 mio. kr. jf. post 207 i balancen).

 

Der blev foretaget huslejestigninger i 2014 og igen i 2015, der skulle bringe budgettet i balance. Dette vurderes igen med regnskab 2015, hvorefter huslejen for 2017 fastsættes. Huslejen for 2016 er en fortsættelse af huslejen for 2015.

 

Nexøhuset

Regnskabet for 2014 viser balance mellem udgifter og indtægter. Mens udgifterne til vand, renovation og almindelig vedligehold er lavere end budgetteret er udgifter til el og varme større end budgetteret.

Der er med budget 2016 lagt op til en huslejestigning på 1,88 % for at imødekommende stigende vedligeholdelsesbehov, som beskrevet i den 10-årige vedligeholdelsesplan. Det svarer til en stigning på 131 kr. om måneden pr. bolig.

 

Stenbanen

Regnskabet for 2014 udviser et overskud på knap 460.000 kr. Overskuddet opstår som følge af, at beboerne på etape 2 er opkrævet husleje fastsat ud fra udgifter til lån mv. i et helt år, mens der i 2014 kun er betalt afdrag for 5 måneder. Idet der i forvejen er et overført overskud og henlæggelserne dækker de i den 10-årige vedligeholdelsesplan afsatte udgifter for de næste ca. 8 år, foreslås overskuddet delvist henlagt til fornyelse og istandsættelse delvist afviklet over en 3-årig periode ved huslejenedsættelse.

 

Kommandanthøjen

Regnskabet for 2014 udviser et overskud på godt 75.000 kr., hvilket opstår af at der er afsat en større diverse-post i budget 2014, som ikke er benyttet.

Udgifter til afdrag på lån er stigende. Henlæggelser til vedligehold er justeret i henhold til de nuværende akkumulerede henlæggelser og den 10-årige vedligeholdelsesplan. Der er ikke budgetteret med huslejestigning i 2016. Medmindre nogle udgifter stiger uforudset ser der ud til også i de kommende år at være balance i budgettet.

 

Snorrebakken

Regnskab 2014 udviser et overskud på godt 620.000 kr. Dette skyldes især, at huslejen for etape 2 er fastsat efter de samlede årlige forventede udgifter, mens der i 2014 alene er betalt afdrag på lån i de sidste 5 måneder af året for etape 2. Dette til trods for at der var beregnet anvendt en del af dette overskud til at indkøbe havemøbler mv. Overskuddet indstilles overført til vedligeholdelseskontoen, så det er muligt at holde huslejen nogenlunde i ro i de kommende år.

I budget 2016 er der budgetteret med en fastholdelse af den nuværende husleje.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Driften af boligerne skal balancere med indtægterne fra huslejen.

Ændringer i huslejen kan få betydning for de samlede udgifter til boligstøtte. Denne fastsættes dog individuelt for den enkelte beboer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Regnskab 2014 og budget 2016 Nylars (PDF)

2.
Regnskab 2014 og budget 2016 Aabo (PDF)

3.
Regnskab 2014 og budget 2016 Klintebo/Røbo (PDF)

4.
Regnskab 2014 og budget 2016 Nexøhuset (PDF)

5.
Regnskab 2014 og budget 2016 Stenbanen (PDF)

6.
Regnskab 2014 og budget 2016 Kommandanthøjen (PDF)

7.
Regnskab 2014 og budget 2016 Snorrebakken (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Aftale om Lokalsamfundspuljen

00.30.10G01-0020

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

27

 

Hvem beslutter

Økonomi og Planudvalget beslutter

Resumé

Forligsparterne valgte for budget 2015 og overslagsårene, at prioritere partnerskab med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund. Således er det aftalt, at der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, der skal samarbejde om fordelingen. Puljen uddeles efter indstilling fra by- og borgerforeningerne. Puljen er forankret under Økonomi- og Planudvalget og administreres af Sekretariatet.

 

Aftalen mellem de Bornholmske borgerforeninger og Bornholms Regionskommune er sammen med en oversigt på faktisk fordeling af puljemidler lagt som bilag til sagen. Aftalen beskriver formålet med lokalsamfundspuljen, fordelingsprincipper og betingelser, samt at aftalen er gældende for 2016.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for 2015 valgte forligspartierne, at prioritere partnerskaber med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund. Det blev aftalt, at der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, som skal samarbejder om fordelingen.

 

Formålet er at opnå en større lokalt forankret medbestemmelse og indflydelse på hvordan byerne og lokalsamfundene skal udvikles og støttes økonomisk. I budgetforliget blev puljen med 1,2 mio. kr. aftalt i 2014-priser. Budgetbeløbet er således 1.237.476 kr. i 2016-budgettet. Puljebeløbet vil løbende blive pristalsreguleret, og Sekretariatet tager forbehold for fremtidige budgetændringer, der kan have konsekvenser for det i budgetforliget aftalte beløb. Aftalen vil derfor fortsat skulle fornyes hvert år, for et år ad gangen.

 

De Bornholmske Borgerforeningers Samvirke(BBS) har på en generalforsamling den 26. oktober 2015 besluttet, at aftalen om lokalsamfundspuljen fornyes på grundlag af tilsvarende fordelingsnøgle som for 2015, til fordeling af puljemidlerne for 2016, de 28 medlemsforeninger i mellem. Fordelingen fremgår af oversigten herunder.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
Aftale Lokalsamfundspuljen 2016 (PDF)

2.
Fordeling af puljemidler 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Nye retningslinjer for vederlag mm.  

81.14.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

28

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Administrationen har gennemført en revision af retningslinjerne for vederlag mm. til kommunalbestyrelsesmedlemmer. De reviderede retningslinjer forelægges til godkendelse.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomi- og Planudvalget godkender retningslinjerne.

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet en grundig revision af retningslinjerne for vederlag, diæter og godtgørelser mm. til medlemmer af kommunalbestyrelsen, råd, nævn og kommissioner.

 

Revisionen har haft til formål at gøre retningslinjerne mere letlæselige og overskuelige.

 

Indholdsmæssigt er der kun foretaget få ændringer, som skal fremhæves her:

·         Blanketter vedrørende godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse, skal indleveres senest den 5. i den efterfølgende måned for at komme med på næstkommende lønkørsel.

·         Blanketter vedrørende øvrige typer af godtgørelse, skal indleveres snarest muligt, men senest 1 måned efter udgiften er afholdt af hensyn til regnskabet. Det er fx udlæg for udgifter til transport (som ikke er sket i egen bil), samt dagpenge, logi og repræsentation ved rejser mv.

·         Fremover skal blanketter udfyldes elektronisk og fremsendes vedhæftet en mail. Autosignaturen fungerer som underskrift, og det er således ikke længere nødvendigt at underskrive blanketten fysisk.

 

Øvrige tilføjelser og ændringer er primært præcisering af gældende regler og praksis.

 

Kopi af de nye retningslinjer vedhæftes til orientering. Enkelte satser er ikke opdateret pr. 1. januar 2016, da disse ikke er udmeldt fra Skatterådet endnu. De endelige retningslinjer fremsendes til alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, så snart de nye satser foreligger.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 8. december 2015

1.
retningslinjer for vederlag mm. pr. 1. januar 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 29  Orientering fra formanden

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

29

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Eventuelt

00.01.00G00-0040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

08-12-2015

30

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 8. december 2015:
Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg af ejendom Sdr. Strandvej 11, Tejn godkendt.