Referat
Kommunalbestyrelsen
28-01-2015 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen
  åbent 3 Handicaprådets redegørelse for 2013 - 2014
  åbent 4 Nyt Bornholms Museum
  åbent 5 Høringsudkast til lovforslag om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer
  åbent 6 Indsatser på fødevareområdet
  åbent 7 Nedlæggelse af Demokratigruppen
  åbent 8 Ændring af regler for reklamer på kommunale køretøjer med særligt fokus på BATs rutebusser
  åbent 9 Kompetencefordelingsplan for det tekniske område
  åbent 10 Reduktion af anlægsbevillinger til Oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem
  åbent 11 anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015
  åbent 12 Anlægsbevilling til reparationer af tage og klimaskærm i kommunens bygninger
  åbent 13 Lokalplanforslag nr. 082 for et område ved Snogebæk Havn
  åbent 14 Forslag til revideret spildevandsplan
  åbent 15 Budgetopfølgninger i 2015
  åbent 16 Budgetproces for budgetlægningen 2016
  åbent 17 Likviditetsoversigter pr. 31. december 2014
  åbent 18 Ændring af sagsfrister fastsat i medfør af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2
  åbent 19 Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune
  åbent 20 Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Bay Jensen og omrokering af poster i forbindelse hermed
  åbent 21 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

1

 

 

Fraværende

Carsten Scheibye, Lotte Helms.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Carsten Scheibye.

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Lotte Helms.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen  

29.30.08P27-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-01-2015

5

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Sundhedsaftalen sætter politiske og administrative rammer og mål for samarbejdet mellem region og kommuner på sundhedsområdet. Den enkelte kommunalbestyrelse og regionen skal inden udgangen af januar 2015 have godkendt en ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018. 

Sundhedskoordinationsudvalget har fremsendt forslag til Sundhedsaftalen 2015 til 2018 til godkendelse i kommunerne.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at anbefale Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 2015 til 2018 til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. januar 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. januar 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I sundhedsloven er det fastlagt, at Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå aftale om varetagelse af opgaver på sundhedsområdet, en såkaldt Sundhedsaftale. Der indgås én fælles Sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen. Inden udgangen af januar 2015 skal den nye sundhedsaftale være politisk godkendt.

Sundhedsaftalerne omhandler opgaver og indsatser på sundhedsområdet, som går på tværs af region og kommune. Det vil sige aftalerne skal omfatte samarbejdet mellem hospitaler, kommuner samt praksissektoren. Udarbejdelse og opfølgning på Sundhedsaftalen er politisk forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. 

 

Den kommende sundhedsaftale består af en politisk del - og en administrativ del, der konkretiserer indholdet af den politiske aftaledel.

 

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 2. juni 2014 udkastet til den politiske del og gav her udtryk for opbakning til Sundhedsaftalens politiske visioner og mål, herunder bifald til aftalens øgede fokus på psykiatrien.

 

Sundhedsaftalen vil særligt arbejde for at bringe borgere, herunder pårørendes viden og ressourcer bedre i spil i eget forløb og i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover sættes fokus på samarbejde omkring indsatser for de mest sårbare og udsatte borgere. Og indsatsen skal tilrettelægges således, at den bidrager til at nedbringe ulighed i sundhed.

 

Sundhedsaftalen har således fokus på følgende fire visioner:

·         At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen.

·         At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer. 

·         At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed.

·         At borgeren oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen.

 

Til hver af de fire visioner er der beskrevet målsætninger for sundhedsaftalen. Målsætningerne udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del af sundhedsaftalen og den administrative del udgør således rammen for det konkrete udviklings- og driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren.

 

Den administrative del indeholder således 74 indsatser beskrevet med afsæt i ”Vi vil i aftaleperioden gøre følgende:” fx

·         Fremme samarbejdet med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksisterende aktiviteter og metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive.

·         For at sikre borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrugsproblematik en effektiv, koordineret udredning og behandling af både psykisk sygdom og misbrug vil vi udvikle og udbrede nye organisatoriske modeller for dette samarbejde mellem region og kommuner. Det skal ske med afsæt i lokale erfaringer fra samarbejdsaftalerne og eksisterende projekter. Modellerne tilpasses tillige de nationale retningslinjer for koordinerede indsatsplaner, når disse foreligger. 

 

De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalen vil blive fastlagt i årlige implementeringsplaner. Implementeringsplanen vil beskrive formålet med indsatsen, organisatorisk forankring, ansvar for igangsættelse og gennemførelse samt tidsplan for indsatserne. Implementeringsplanerne skal ligeledes understøtte parternes mulighed for at få overblik over økonomien i forbindelse med implementering af de aftalte indsatser.  

 

Tiltrædelse af implementeringsplanen for næstfølgende kalenderår vil ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år.

Arbejdet med realisering af sundhedsaftalens visioner og målsætninger sker således indenfor de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen.

 

Arbejdet med udmøntning af Sundhedsaftalen 2015 til 2018 lokalt på Bornholm vil ske i tæt samarbejde med Bornholms Hospital og de praktiserende læger.  Udmøntning af sundhedsaftalen vil også kræve en koordineret og tværgående indsats i Bornholms Regionskommune og vil involvere en række af kommunens centre.

Den ”tværgående styregruppe for en strategi for forebyggelse og sundhedsfremme i Bornholms Regionskommune” har derfor også fået til opgave at sikre en koordineret og tværgående udmøntning af Sundhedsaftalen 2015-2018.

 

På grund af den korte tidsfrist sendes sagen til høring i Ældrerådet og Handicaprådet parallelt med behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at høringssvar fra Rådene kan foreligge til kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 28. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der er indkommet høringssvar fra Bornholms Ældreråd og fra Handicaprådet således:

 

Bornholms Ældreråd den 13. januar 2015:

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

Drøftelse af implementeringen af sundhedsaftalen genoptages på møde i november. 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. januar 2015

1.
Endeligt udkast til Sundhedsaftale 2015 til 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i hovedstadsregionen (PDF)

2.
Oversigt over eksisterende bilag til Sundhedsaftalen (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Handicaprådets redegørelse for 2013 - 2014

27.69.48K07-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Handicaprådet

13-01-2015

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

3

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Jfr. § 4 i vedtægterne for Bornholms Regionskommunes Handicapråd skal Rådet afgive en årlig redegørelse/beretning til kommunalbestyrelsen om sit arbejde i det forløbne år.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller

at Handicaprådets redegørelse for 2013 og 2014 tages til efterretning i kommunalbestyrelsen

 

Kommunalbestyrelsen, den 28. januar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en redegørelse for Rådets arbejde i 2013 og 2014. Redegørelsen berører følgende punkter:

 

Handicaprådets sammensætning og medlemmer

Sekretariatsbetjening

Handicaprådets opgaver og sager

Besøg

Handicaprådet og borgerne

Handicaprådets synlighed

 

Handicaprådet har i alt drøftet 61 sager i 2013 og 62 sager i 2014. Heraf er langt størstedelen høringssager, som kommer fra de politiske udvalg i kommunen. Handicaprådet har desuden udvalgt områder, som har fået en særlig drøftelse med oplæg fra fagpersoner. 

 

I 2013 har der været følgende temadrøftelser:

 

I 2014 har der været følgende temadrøftelser:

 

Der har været foretaget besøg på botilbuddet Nexøhuset og botilbuddet Gartnerparken.

 

Handicaprådet besluttede sig for i 2014, at tilmelde sig Socialstyrelsens elektroniske netværk for Handicapråd. Netværket er et lukket forum for personer, der arbejder i og med de kommunale handicapråd, og i netværket kan deltagerne hente inspiration og finde rådgivning i arbejdet med handicaprådene. Formålet med netværket er, at styrke de kommunale handicapråd ved at etablere en fælles og national platform for alle handicapråd i Danmark.  Netværket samler den nationale viden og kompetence på området og henviser til ressourcer, erfaringer, materialer m.m. fra Danmark og udlandet.  

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Handicaprådets årsredegørelse for henholdsvis 2013 og 2014 foreligger og fremsendes til Handicaprådets drøftelse og godkendelse.

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Godkendt.

 

 

Bilag til Handicaprådet 13. januar 2015

1.
Redegørelxe 2013 og 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Godkendelse af anvendelse af rådighedsbeløb til Bornholms Museumscenter i Rø

19.00.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

I forbindelse med fundraising til byggeprojektet ”Bornholms Museumscenter” ønsker Bornholms Museumsforening en bekræftelse på, at de afsatte rådighedsbeløb på i alt 16,6 mio. kr. til Bornholms Museum kan bruges til ”Bornholms Museumscenter”.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a)    at kommunalbestyrelsen godkender, at det afsatte rådighedsbeløb på 6,6 mio. kr. i budget 2016 og 10 mio. kr. i budget 2017 kan benyttes til den del af projekt ”Bornholms Museumscenter”, der omfatter nybyggeri til Bornholms Museum på Helligdomsklipperne ved Bornholms Kunstmuseum.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:

Godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014-2017 at afsætte rådighedsbeløb på i alt 16,6 mio. kr. til Bornholms Museum og projektet ”Det Nye Bornholms Museum”. Tilskuddet blev bevilget på baggrund af museets henvendelser om udfordringer med at leve op til nutidige krav i forhold til samlinger og besøgende på grund af nedslidte og utidssvarende fysiske rammer.

 

Kulturstyrelsens seneste kvalitetsvurdering af Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum har peget på et behov for at skabe bedre rammer for at opfylde de lovpligtige myndighedsopgaver på arkæologi på Bornholms Museum og udvikle forskning og formidlingsopgaven på begge museer. Anbefalinger, der peger på, at de 2 statsanerkendte museer på Bornholm bør fokusere på deres kerneopgaver. Der ligger i kvalitetsvurderingerne anbefaling om at undersøge mulighed for administrationsfællesskab, og der ligger desuden anbefalinger om at fokusere yderligere på kunsthåndværk. Et fælles museumsbyggeri vil efter administrationens vurdering kunne skabe bedre rammer for dette.


”Det Nye Bornholms Museum” har efterfølgende udviklet sig til projektet ”Bornholms Museumscenter”. Sidstnævnte omfatter følgende fysiske elementer:

1. Nybyggeri til Bornholms Museum på Helligdomsklipperne ved Bornholms Kunstmuseum


2. Udvidelse af Bornholms Kunstmuseum med et Museum for lys

3. Et fælles samlingssted/mødested kaldet Museum +

 

”Bornholms Museumscenter” omfatter således en samlokalisering af de to statsanerkendte museer i Rø. Dette indebærer fortsat en plan om forbedrede fysiske rammer for Bornholms Museum, som gjorde sig gældende i det oprindelige projekt.

Et uddrag af foreløbigt udkast til prospekt er vedhæftet.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Museumscenter har et forventet anlægsbudget på 115 mio. kr.

Der er afsat 16,6 mio. kr. i budgettet til formålet, som fordeler sig som følger: 6,6 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.

I 2015 modtager Bornholms Museum et kommunalt driftstilskud på knap 4,1 mio. kr. og Bornholms Kunstmuseum modtager 2,3 mio. kr. i driftstilskud.

Der er ikke foretaget en vurdering af forøgede driftsomkostninger ved projekt ”Bornholms Museumscenter” og der er ikke indlagt en stigning i driftstilskuddet fra kommunen til museerne i overslagsårene. Erfaringsmæssigt vil udvidelser være udgiftsdrivende, men da museerne samtidig arbejder med planer om administrationsfællesskab og andre synergier, oplyser museerne at målet er, at der kan skabes nye faglige aktiviteter inden for rammen.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. januar 2015

1.
Uddrag af foreløbigt udkast til prospekt (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Høringsudkast til lovforslag om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer

30.10.40Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

Økonomi og Indenrigsministeriet har sendt udkast til lov om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer i høring. Forslaget indebærer bl.a., at der bliver afsat 50. mio. kr. i 2015 og 125. mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen. Det anføres at Bornholm og Samsø til sammen vil få et beløb i 2015 på ca. 25 mio. kr. og ca. 42 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Det vil svare til en nedsættelse af godstaksterne med maksimalt 80 %. Loven træder i kraft den 1. juni 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at udkast til positivt høringssvar drøftes med indstilling til godkendelse samt en opfordring til, at overskydende midler kan bruges til forbedring af den netop indgåede aftale om rammerne for det 3. udbud af færgebetjening til og fra Bornholm.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:

Liste Ø stillede ændringsforslag om

·         At det forudsættes, at også statsstøttede ruter kan anvende midler fra et eventuelt fald i godsomsætningen til forbedringer på sejladsen af statsstøttede ruter.

·         At trailerhåndteringen indgår i tilskuds beregningen, fordi det er en tvungen afgift for at få trailerne kørt ombord på færgerne.

·         At vareafgifterne til havnen indgår i tilskuds beregningen, fordi det alene er på øerne at erhvervslivet skal betale vareafgifter til havnene.

·         At der sikres en kontrolmekanisme, således at nedsættelserne af godstaksterne, kommer fragtkunderne til gode.

·         At overskydende midler fra den samlede ordning, 5. mio. kr. i 2015 og 48. mio. kr. fra 2016 og frem anvendes således at rammevilkårene for turisterhvervet forbedres i overensstemmelse med vækstpakkens intention.

For ændringsforslaget stemte 4: liste Ø, liste B og liste K

Imod ændringsforslaget stemte 23: liste W, liste O, liste V, liste C og liste A

Ændringsforslaget er faldet.

 

Indstillingen er godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund og formål.

Lovforslaget udmønter initiativet i vækstpakken fra juni 2014 om lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne. Det er afsat en ramme på 50. mio. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen på øerne.

Ordningen omfatter en række mindre øer samt Samsø og Bornholm.

Ordningen udmøntes for de statslige ruters vedkomne, herunder færgeruten til Bornholm, af Transportministeriet, som efterfølgende vil indgå kontrakt med det færgeselskab der besejler Bornholm.

Indhold

Reduktionen af færgetaksterne vedrører alene godstransporten for at understøtte erhvervsudviklingen på øerne.

Der bliver tale om en ensartet model, hvor der ydes tilskud til at nedsætte færgetaksterne for godstransport med maksimal 80 % eksklusiv vareafgifter og vil tage udgangspunkt i billetstrukturen for den enkelte færgerute.

På baggrund af 2013-tal viser beregningen, at finansieringsbehovet for en nedsættelse af 80 % af færgetaksterne for godstransport samlet set beløber sig til ca. 77 mio. årligt. Med en ikrafttræden den 1. juni 2015 vil finansieringsbehovet samlet set være ca. 45 mio. i 2015. Bornholm og Samsø tegner sig for et beløb på ca. 25 mio. kr. i 2015 og 42 mio. kr. årligt fra 2016 og frem.

Det anføres, at for de statslige ruter, herunder Bornholm, ligger tilskuddet fast fra år til år som følge af, at færgebetjeningen af disse ruter håndteres ved længerevarende kontrakter.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det for de kommuner der ikke har statsstøttet færgesejlads, at kommunen anvender overskydende midler, som følge af fald i godsomsætningen, til nedsættelsen af billetpriser for personbefordring.

Det anføres endvidere, at ordningen også kommer til at omfatte mindre varevogne, der er indregistreret udelukkende til erhvervsbrug.

Høringssvar

Der er vedlagt udkast til positivt høringssvar, men hvor der peges på følgende elementer:

·         At det forudsættes, at også statsstøttede ruter kan anvende midler fra et eventuelt fald i godsomsætningen til nedsættelse af øvrige billetpriser.

·         At trailerhåndteringen indgår i tilskuds beregningen, fordi det er en tvungen afgift for at få trailerne kørt ombord på færgerne.

·         At vareafgifterne til havnen indgår i tilskuds beregningen, fordi det alene er på øerne at erhvervslivet skal betale vareafgifter til havnene.

·         At der sikres en kontrolmekanisme, således at nedsættelserne af godstaksterne, kommer fragtkunderne til gode.

·         At overskydende midler fra den samlede ordning, 5. mio. kr. i 2015 og 48. mio. kr. fra 2016 og frem anvendes til at reducere prisniveauet for passagerer, således at rammevilkårene for turisterhvervet forbedres i overensstemmelse med vækstpakkens intention.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. januar 2015

1.
Høringsudkast til lov om ændring af lo om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (PDF)

2.
Udkast til høringsbrev (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Indsatser på fødevareområdet

24.10.00G01-0152

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Regionskommunen har igangsat en række projekter på fødevareområdet, her iblandt projekterne ”Økoløft Bornholm” og ”Øget lokal afsætning af lokale fødevarer”. Alle indsatser har til hensigt at styrke udvikling og vækst i øens fødevareerhverv. Der gives en kort status på fremdriften i de væsentligste indsatser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a) at kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Regionskommunen har igangsat en række projekter på fødevareområdet, her iblandt projekterne ”Økoløft Bornholm” og ”Øget lokal afsætning af lokale fødevarer”. Alle indsatser har til hensigt at styrke udvikling og vækst i øens fødevareerhverv.

 

Status

Regionskommunen samarbejder med Københavns Madhus om det 2-årige økologiske omlægningsprojekt ”Økoløft Bornholm”. Projektet er realiseret med støtte fra NaturErhvervstyrelsens økologifremmepulje (EU midler).

 

Der er god fremdrift i projektet og målet om 60 % økologi i de kommunale gryder medio 2015 vurderes realistisk. I samarbejde med Københavns Madhus og Campus Bornholm er nu uddannet 51 kommunale køkkenmedarbejdere. Målet er i alt 95 uddannede medarbejdere, fordelt på 41 kommunale køkkener. Ultimo 2014 modtog daginstitutionerne Trinbrættet og Svaneke Børnehus det økologiske bronzemærke, som dokumentation for en økologiprocent på 30-60. Det økologiske sølvmærke opnås ved en økologiprocent på 60-90 og guldmærket, ved en økologiprocent på 90-100.

 

Væsentlige barrierer for målopfyldelse i projektet, er blandt andet en delvis ressourceforringelse i nogle køkkener, uklare rammer for de offentlige madindkøb samt rutiner, der i nogle køkkener vanskeliggør det fulde udbytte af medarbejdernes faglighed og evne til, at lave mad fra bunden. Der arbejdes konstruktivt løbende med at håndtere disse barrierer.

 

I tvillingprojektet ”Øget afsætning af lokale fødevarer” er det målet, at de lokale fødevarer skal udgøre 40 % af kommunens samlede madproduktion ultimo 2016. Projektet er forankret i Sekretariatet og gennemføres i samarbejde med Københavns Madhus, Bornholms Landbrug og fødevareministeriets projekt ”Kloge Fødevareindkøb”. Projektet løber fra september 2014 til udgangen af 2015 med støtte fra Vækstforum (de regionale udviklingsmidler) samt medfinansiering fra Bornholms Landbrug, Madkulturen i Roskilde og Projekt Melstedgård, det regionale madkulturhus.

 

Det er projektets formål at undersøge, hvordan en offentlig enhed som BRK kan aftage flere lokale fødevarer og dermed være hjemmemarked for en lokal produktion af kvalitetsfødevarer. Dette vel at mærke uden at overskride de juridiske rammer i EU.

 

Projektet skal fremkomme med konkrete anbefalinger til hvilke specifikke varetyper, der vil kunne afsættes lokalt. I anbefalingen af varetyper, vil der blive taget hensyn til forhold som: Øget beskæftigelse, reduktion af CO2-udslippet i transportleddet, forsyningssikkerhed, kvalitet, mængde, pris og opbevaring. I projektet er netop gennemført en undersøgelse af matchet mellem den lokale efterspørgsel og udbud. Undersøgelsen viser, at det i dag er muligt at mætte kommunens efterspørgsel på fødevarer som mel, kartofler og visse former for kød, mens der mangler variation og volumen indenfor de fleste former for lokalt produceret frugt og grønt.

 

 

Nye tiltag

I forlængelse af de nævnte projekter, har borgmesteren indledt et nyt samarbejde med Københavns Madhus og overborgmesteren i København. Samarbejdet skal afklare, hvorvidt der er mulighed for, at København og hovedstadsområdet bliver marked for bornholmske fødevarer. Der planlægges en event, ”Bornholm på Rådhuspladsen”, som forventes afviklet til foråret.

 

Som en del af den ny vækstplan for Bornholm, er blandt andet en målsætning om, at øge beskæftigelsen på øen via større eksport til nye markeder. At bidrage til skabelsen af nye arbejdspladser gennem øget eksport, er også det overordnede mål for det nye partnerskab mellem Bornholms Regionskommune, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm – en del af den regionale madkultur. Med et tættere samarbejde mellem de tre parter og erhvervslivet, efterstræbes en bedre koordination, samlet prioritering og øget sammenhængskraft på tværs af de mange tiltag på fødevareområdet.

 

Det ny partnerskab skal løfte projekt ”Etablering af partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer” med opstart januar 2015, til hvilket Erhvervs- og Vækstministeriet netop har bevilget 5 mio. kr. Partnerskabet har desuden ansøgt om yderligere finansiering fra strukturfondene i EU.

 

Med udgangspunkt i det nye partnerskab for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer på Bornholm, skal projektet medvirke til at sikre, at Bornholm fortsat og i stigende grad vil være en toneangivende fødevareregion i ind- og udland. Projektet har særligt fokus på kompetenceløft i de små og mellemstore virksomheder, på produktudvikling, eksport, markedsføring og en styrkelse af værdikæde fra jord til bord.

 

De nævnte tiltag på fødevareområdet er i overensstemmelse med aftalen om vækstplan for Bornholm 2014, Bornholms erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 og det igangværende arbejdet med Bornholms Udviklingsstrategi (BUS).

 

Parallelt med de kommunale indsatser, bidrager også øvrige aktører på øen til at styrke den lokale vækst i fødevareerhvervet:

 

Med åbningen af ”Gaarden – det første regionale madkulturhus” til foråret 2015, er der skabt en ny platform for synliggørelse og videreudvikling af den bornholmske fødevarerigdom og på Bornholms Hospital, Campus Bornholm og Bornholms Arrest har man som i Regionskommunen sat mål for mere økologi og flere lokale fødevarer.

 

I Danish Crown har man på sit bornholmske slagteri, indledt et forsøgsprojekt med antibiotikafri svineproduktion, ligesom bornholmske svineproducenter har igangsat nicheproduktion af økologiske grise parallelt med konventionel svineproduktion. Samtlige tiltag vidner om et Øsamfund med udviklingslyst, idérigdom og risikovillighed og Bornholms brand som centrum for innovation på fødevareområdet er nået ud over vandkanten.

 

Økonomiske konsekvenser

”Økoløft Bornholm” er støttet af NaturErhvervstyrelsen, der har tildelt 2,88 mio. kr. til gennemførelse af den økologiske omlægning af Regionskommunens køkkener (EU midler).

Projekt ”Øget afsætning af lokale fødevarer” er finansieret via de regionale udviklingsmidler (Vækstforum), med en bevilling på 750.000 kr. Der er yderligere medfinansiering på 165.000 kr.

Projekt ”Etablering af partnerskab for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer” har opnået støtte fra Erhvervs- og Vækstministeriet på 5 mio. kr. Partnerskabet har som medfinansiering ansøgt Regionalfonden (2,1 mio. kr.) og Socialfonden (1,995 mio.kr.).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Nedlæggelse af Demokratigruppen

00.22.04G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

14

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

7

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der er i Bornholms Regionskommunes budget for 2015 og overslagsår ikke afsat specifikke midler til borgerinddragelse. De aktuelle budgetmidler rækker til udgangen af juni 2015.

Indstilling og beslutning

Demokratigruppen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Demokratigruppen nedlægges.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til kommunalbestyrelsens politik for borgerinddragelse, senest revideret 27. juni 2013, sammensætter Kommunalbestyrelsen en Demokratigruppe, der sikrer sammenhæng og koordinerer udviklingen af borgerinddragelse. Demokratigruppen er blevet bistået af et sekretariat.

Demokratigruppen har koordineret dialogmøder i forhold til de politiske udvalg, valgt temaer til borgerpanel-undersøgelser og har understøttet konkrete tiltag til lokal udvikling i form af hjælp til udarbejdelse af lokale udviklingsplaner, fundraising og udvikling af borgerdrevne initiativer.

 

Forudsætningen for den hidtidige indsats har været midler afsat i BRK’s budget 2011-2014, samt en bevilling fra EU’s Landdistriktsfond via LAG-Bornholm. EU-projektet udløber den 30. juni 2015. Således er der i perioden frem til juni 2015 finansiering af sekretariatsbetjening, nogle få dialogmøder samt lokale og borgerdrevne udviklingsaktiviteter.

 

Erfaringerne har været gode med en politik for borgerinddragelse, der blev vedtaget i januar 2011, samt strategien til udmøntning af politikken.

 

På mødet den 9. december 2014 drøftede Demokratigruppen den fremtidige borgerinddragelse. Demokratigruppen besluttede på mødet, at indstille til Kommunalbestyrelsen at Demokrati­gruppen nedlægges. Det skal bl.a. ses i lyset af at Demokratigruppen aktuelt inkluderer 12 af kommunal­bestyrelsens medlemmer – udvalgsformænd og gruppefor­mænd. Borgerinddragelsen er blevet styrket og med revisionen af politikken i 2013, føres dialogen nu især gennem de politiske fagudvalg, hvor der er set gode eksempler på tværgående samarbejde i form af fælles dialogmøder.

 

Demokrati, borgerinddragelse og tværgående dialogmøder kan fx drøftes på temamøder i kommunalbestyrelsen. Sager og indstillinger om regionskommunens borgerinddragelse foreslås derfor behandlet direkte i Kom­­munalbestyrelsen. Det gælder fx drøftelse af og evt. tilslutning til en kommende Bornholms Frivillighedspolitik. Dialogmøder foreslås forankret direkte i de politiske udvalg og koordineret af udvalgsformænde­ne. Sager i relation til undersøgelser via borgerpanelet, forankres i Økonomi- og Planudvalget.

 

Støtte til lokal udvikling og borgerdrevne initiativer vil også fremover kunne tilbydes via de respektive udvalg, centre, erhvervsfremmeaktører, LAG-Bornholm m.fl.

 

Fritids- og Kulturudvalget arbejder videre med en politisk målsætning om at tilbyde alle de bornholmske lokalsamfund støtte til at få udarbejdet en lokal udviklingsplan.

 

Teknik- og Miljøudvalget arbejder videre med en politisk målsætning om indgåelse af flere lokale partnerskabsaftaler, til fx vedligehold, renholdelse i lokale områder, lokal erhvervsudvikling mv.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ændring af regler for reklamer på kommunale køretøjer med særligt fokus på BATs rutebusser

82.00.00P21-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

15

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

BAT ønsker, at reglerne for reklame på kommunale køretøjer revurderes, så det bliver muligt at forøge salget af reklamer på rutebusserne eller alternativt, at BATs rutebusser ikke underlægges dette regelsæt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at regler for reklamer på BATs rutebusser ændres, så de bliver enslydende med de andre trafikselskabers regelsæt på området.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Indstillingen anbefales.

Steen Colberg Jensen og Andreas Ipsen kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Indstillingen godkendt med tilføjelse af, at der ikke gives tilladelse til salg af reklamer for spil og drikkevarer med alkoholisk indhold.

Liste V kan ikke medvirke til, at der gives tilladelse til salg af politiske reklamer.

 

Sagsfremstilling

De nuværende regler for reklamer, der senest blev revideret og godkendt af kommunalbestyrelsen den 13. oktober 2011, betyder, at det ikke er muligt at sælge reklameplads for f.eks. politiske partier, interesseorganisationer og lign.

Da disse regler blev vedtaget, var busdriften udliciteret til private operatører og bussernes reklameplads var således ikke omfattet af de kommunale regler. Det betød, at busserne havde alle typer reklamer - også dem, som ikke kan sælges under det nuværende regelsæt.

 

Borgerne på Bornholm har således tidligere været eksponeret for denne type reklamer, uden det har givet anledning til henvendelser omkring dette.

Reglerne blev lavet i forbindelse med overvejelser om salg af reklameplads på de kommunalt ejede køretøjer, bla. minibusser på plejehjem og lign. Der er, så vidt BAT er orienteret, ikke solgt reklameplads af betydning på disse køretøjer, hvorfor reglen udelukkende har haft effekt på de busser, der oprindeligt ikke var underlagt dette regelsæt.

 

Efter disse reglers ikrafttræden er der ud over etableringen af det kommunalt ejede busselskab, afholdt Folkemøde på Bornholm gentagne gange, og her er der adskillige eksempler på, at politiske reklamer accepteres i det åbne byrum og på og i kommunalt ejede bygninger. Samtidig er der en lang række interesseorganisationer, der deltager i Folkemødet og deres eksponering er også særdeles tydelig i det offentlige rum.

 

Årsagen til ønsket om ændringerne af reglerne om reklame har også sammenhæng med, at der i den nærmeste fremtid vil skulle afholdes folketingsvalg. BATs samarbejdspartner omhandlende trafikreklame – AFA JCDecaux - har henvendt sig og orienteret om, at BAT er det eneste trafikselskab i Danmark, der ikke tillader politiske reklamer. Derved vil BAT ikke få del i de reklameindtægter valgkampe traditionelt genererer, herunder også fra landsdækkende kampagner.

 

Samtidig vil en ændring af reklamereglerne fremadrettet også betyde, at der ved folkeafstemninger og kommunalvalg vil kunne skabes merindtægter for BAT.

En ændring af reglerne gældende for rutebusserne vil blive koordineret og være enslydende med de 5 andre trafikselskabers regelsæt omkring reklamer i og på busserne i resten af landet. En ændring medfører, at det bliver muligt at sælge reklameplads for f.eks. politiske partier, interesseorganisationer og lign.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 20. januar 2015

1.
Regler for brug af reklamer i BRK, vedtaget oktober 2011 (DOCX)

2.
Forslag til rammeregler for reklamer på de kommunale rutebusser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kompetencefordelingsplan for det tekniske område

00.15.00A21-0070

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

16

 

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

6

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kompetencefordelingsplanen fastlægger hvilket niveau i kommunen, der har kompetence til at træffe afgørelser indenfor de fagområder kommunen beskæftiger sig med. Kompetencefordelingsplanen for det tekniske område er opdateret som følge af ændret lovgivning samt kommunens nye organisation.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at kompetencefordelingsplanen godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Kompetencefordelingsplanen anbefales, idet udvalget gør opmærksom på en tidligere beslutning om, at navngivning af veje ikke skal til politisk behandling, samt at der under 'køb og salg af ejendomme' skal ske en præcisering i forhold til borgmesterens beføjelser.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.
Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Indstillingen godkendt.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kompetencefordelingsplanen fastlægger hvilket niveau i kommunen, der har kompetence til at træffe afgørelser indenfor de fagområder kommunen beskæftiger sig med. Den seneste kompetencefordelingsplan, der fremgår af bilag, er vedtaget i 2010.

Lovgivningen har imidlertid ændret sig på flere områder. Det har sammen med en ny organisation i kommunen, medført et behov for opdatering af kompetencefordelingsplanen.

 

Kompetencefordelingsplanen for Teknik- og Miljøudvalgets områder er udarbejdet med udgangspunkt i den kompetencefordelingsplan, som i sin nugældende form blev vedtaget af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse d. 29. maj 2008. Planen bygger på styreformens princip om, at delegation af myndighedsudøvelse skal ske i videst mulig omfang til centre og afdelinger. Planen fremgår af bilag.

 

Der er generelt i planerne ikke skelnet mellem Økonomi- og Planudvalget – som bl.a. varetager planlægnings- og budgetmæssige opgaver – og kommunalbestyrelsen, da de pågældende sager normalt skal behandles i begge fora.

 

Undtaget herfra er behandlingen af skema B og C, konverteringen af lån med kommunegaranti samt beslutning om køb og salg af fast ejendom, hvor købesummen ikke overstiger 1 mio. kr. Her indstiller Teknik og Miljø direkte til Økonomi- og Planudvalget.

 

Ifølge Styrelsesvedtægtens § 14 stk. 2 varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af regionskommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet.

 

Den normale fremgangsmåde vil være, at udvalget for hvert område vedtager retningslinjer og/eller politikker, som centre og afdelinger efterfølgende kan agere indenfor. I det omfang disse retningslinjer ikke allerede foreligger, vil centrene fremlægge oplæg hertil for udvalget når disse er udarbejdet. Kun sager, som ikke (hensigtsmæssigt) kan behandles i overensstemmelse med disse retningslinjer, vil herefter blive forelagt udvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget kan uden forelæggelse for kommunalbestyrelsen uddelegere opgaver tillagt udvalget til administrativ behandling eller afgørelse i Center for Teknik og Miljø eller Center for Ejendomme og Drift. Udvalget kan også uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse beslutte at flytte kompetencer fra Center for Teknik og Miljø eller Center for Ejendomme og Drift til behandling eller afgørelse i udvalget.

 

Center for Teknik og Miljø har kompetence til at politianmelde en borger eller en virksomhed ved overtrædelse af gældende lovgivning inden for centerets myndighedsområde. Centeret kan ligeledes politianmelde ved overtrædelse af påbud og forbud udstedt af Teknik og Miljø.  Centerchefen kan underrette udvalget om beslutningerne.

 

I øvrigt kan centrene og afdelingerne frit agere under hensyntagen til lovmæssige forudsætninger og godkendte aftaler, målsætninger, planer, budgetter og vedtagne retningslinjer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Tilføjelse til Økonomi- og Planudvalgets møde den 20. januar 2015:

Der er vedhæftet en tilrettet version af udkast til kompetencefordelingsplan, hvor Teknik- og Miljøudvalgets bemærkninger af 5. januar 2015 indarbejdet. I udkastet til kompetencefordelingsplan 2015, under emnet ’køb og salg af fast ejendom’ omtales et bilag til kommunalbestyrelsens møde den 24.11.2011, som er en oversigt over kommunale ejendomme. Dette bilag er vedhæftet. De ejendomme, der allerede er solgt, er markeret med rødt.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområdet 2010 (DOC)

2.
Kompetencefordelingsplan_TMU_2015 (DOCX)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 20. januar 2015

3.
Oversigt over tomme kommunale ejendomme (XLS)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Reduktion af anlægsbevillinger til Oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

10

 

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

SE SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. august 2014 anlægsbevillinger til anlæg af oplevelsesstien fra Døndalen over Helligdommen til Melsted. Forudsætningen var bl.a. at Nordea-fonden bevilgede et tilskud på 25,5 mio. kr. til projektet.

Da Nordea-fonden den 10. september 2014 meddelte, at bestyrelsen havde givet afslag på tilskud til projektet, besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. september 2014, at indstille projektet, indtil der var mulighed for anden ekstern finansiering.

Som konsekvens heraf skal anlægsbevillingerne nu reduceres, idet det indtil videre ikke har været muligt at opnå anden ekstern finansiering til projektet. Der skal i den forbindelse gives bevilling til de udgifter, som allerede er afholdt og disponeret.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at anlægsbevillingen til anlæg af oplevelsesstien mellem Helligdommen og Gudhjem, nedsættes med -42.028.000 kr. (udgifter), således at den herefter udgør 8.900.000 kr.

b)    at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 reduceres med 19.980.028.000 kr.

c)    at anlægsbevillingen vedrørende tilskud til projektet nedsættes med 48.178.000 kr. (indtægter), således at den nu udgør 0 kr.

d)    at det afsatte rådighedsbeløb i 2014, nedsættes med 26.120.000 kr.

e)    at nettomerudgiften på 6.139.972 kr., finansieres af det rådighedsbeløb som er afsat i budget 2015 i den disponible anlægspulje til veje.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Udvalget ønsker at få forelagt alternative finansieringsforslag.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Indstillingens pkt. a-d anbefales. Udvalget anbefaler derudover, at et overskud på 2 mio. kr. i 2014 på snerydningskontoen bruges som medfinansiering, således at indstillingens pkt. e) ændres til, at de resterende 4.139.972 mio. kr. finansieres af den disponible anlægspulje til veje.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han foreslår, at de 4.139.972 mio. kr. delvist finansieres ved at undlade byggeriet af ny skovbørnehave.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.
Kirstine van Sabben og Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Liste Ø stiller ændringsforslag om, at Økonomidirektørens indstilling e) ændres til, at nettomerudgiften på 6.139.972 kr. finansieres med afsatte midler til Skovbørnehaven v/ Vibegård på 3.250.000 kr., overskydende midler fra snerydningen 2014 2.000.000 kr. samt fra anlægspuljen til veje 889.972 kr.

For ændringsforslaget stemte 6: Liste W, liste C, liste B og liste Ø.

Imod ændringsforslaget stemte 21: liste K, liste O, liste V og liste A .

Ændringsforslaget er faldet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Liste W, liste C, liste B og liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Der er pt., i forbindelse med oplevelsesstiens planlægning, projektering, sagsbehandling, samt forberedelse til ekspropriation af arealer og rettigheder, afholdt udgifter for i alt ca. 6.680.000 kr. Derudover mangler der ca. 2.200.000 kr. til afsluttende arbejder (arealerstatninger, matrikulær berigtigelse mv.).

 

De afholdte udgifter fordeler sig sådan:

Projektering og forundersøgelser

650.000

Projektering

2.789.450

Konsulenter

1.058.087

Landinspektør

0

Øvrige ekspropriationsudgifter

1.565.923

Projektledelse

616.697

Forbrug i alt

6.680.157

 

 

Udgifter til afsluttende arbejder fordeler sig således:

Arealerstatninger

1.850.000

Matrikulære berigtigelser

300.000

Projektering – afslutning

50.000

Projektledelse

19.843

Afsluttende arbejder

2.219.843

 

Samlet finansieringsbehov:                                  8.900.000 kr.

 

Der skal i denne sag gives bevilling til de afholdte og disponerede udgifter på i alt 8.900.000 kr. Jf. økonomiafsnittet mangler der finasiering for ca. 6,1 mio. kr.

Det forventes at projektet kan afsluttes ultimo 2015, såfremt der ikke kommer ekstern finansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor fremgår de hidtidige politiske beslutninger vedrørende økonomien i denne sag.

 

Anlægsbevillinger

Udgifter:

•                Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til projektgrundlag vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

•                På mødet den 27. marts 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af denne anlægsbevilling med 2.100.000 kr. til forundersøgelser og projektering af oplevelsesstien.

•                På mødet den 27. august 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af  med 48.178.000 kr.

 

Den samlede anlægsbevilling (udgifter) udgør således pt. 50.928.000 kr.

 

Der søges i denne sag om at ovennævnte anlægsbevilling (udgifter) nedsættes med -42.028.000 kr., således at den herefter udgør 8.900.000 kr.

 

Indtægter:

•                På mødet den 27. august 2014 meddelte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på -48.178.000 kr. (indtægter) vedrørende tilskud til projektet

 

Der søges i denne sag om at ovennævnte anlægsbevilling (indtægter) nedsættes med 48.178.000 kr., således at den herefter udgør 0 kr.

 

Rådighedsbeløb

Der blev afsat rådighedsbeløb til projektet i årene 2014-2016.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2015 blev de rådighedsbeløb, som var afsat til projektet i årene 2015 og 2016, nulstillet, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 18. september 2014, hvor projektet blev indstillet.

Det er således kun rådighedsbeløbene i 2014, der skal justeres i denne sag.

 

Udgifter:

Der søges i denne sag om at rådighedsbeløbet i 2014 nedsættes med -19.980.028 kr., således at det herefter udgør 8.205.338 kr., idet der er afholdt udgifter for 694.662 kr. til projektet i årene 2010-13.

 

Indtægter:

Der søges i denne sag om at rådighedsbeløbet i 2014 nedsættes med 26.120.000 kr., således at det herefter udgør 0 kr.

 

Nettomerudgiften på 6.139.972 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til veje i 2015. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør i 2015 20.159.900 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 21. november, er der udarbejdet et Forslag 2, til en alternativ finansiering af oplevelsesstien.

Forslaget er fremkommet ved en gennemgang af anlægsmidlerne i Ejendom og Drift, og indeholder projekter, som ikke er igangsat eller hvor der ikke er indgået bindende aftaler.

Midlerne er givet til politikområde 10 Forsyning og drift, og er på samlet 4.910.000 kr. Såfremt man ønsker at benytte disse midler til finansiering af oplevelsesstien, vil der fortsat mangle 1.229.972 kr., som i givet fald foreslås afholdt af den disponible anlægspulje til veje.

Der henvises til vedhæftede bilag:

Medfinansiering oplevelsesstien, Forslag 2

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Medfinasiering oplevelsesstien Forslag 2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015

05.01.00S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

10

 

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

11

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering og anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt, at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts 2015

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015

b)    at der afsættes rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til center for ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til blandt andet opstribning og vejafvanding.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ”Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2015 vil beløbe sig til 12.000.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Plan for udførelse af asfaltarbejder 2015 (PDF)

2.
rapport vedligeholdelse af kørebanernes slidlag i Brk 2013-2017. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til reparationer af tage og klimaskærm i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

11

 

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

10

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift har omprioriteret budgetmidler med henblik på afhjælpning af ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, herunder primært vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Disse midler udgør i alt 1.660.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a)    at akutte vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 1.660.000 kr. godkendes

b)    at der gives en anlægsbevilling til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunale bygninger på i alt 1.660.000 kr. som anført i bilaget,

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 1.660.000 kr. som finansieres af driftsbudgettet for Ejendomsservice,

d)    at eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til anlægspulje for vedligeholdelse af kommunale bygninger, og

e)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Da der er risiko for at vandindtrængning går ud over de aktiviteter, som foregår i disse bygninger, har Ejendomsservice omprioriteret driftsmidler, således at de kan anvendes til afhjælpning af disse skader.

Der er tale om vandindtrængning igennem tag og klimaskærm i en bred vifte af bygninger, herunder SFO lokaler, klasseværelser, bibliotekslokaler, plejehjem og kontorer. Der er hermed risiko for konstruktionssvigt og/eller vækst af skimmelsvamp, som kan medføre sundheds- eller sikkerhedsmæssige konsekvenser for brugerne.

Der skal gøres opmærksom på, at der i kommunens bygninger er flere vedligeholdelsesopgaver som har en akut karakter, men som ikke kan blive indeholdt i nuværende indstilling pga. manglende muligheder for finansiering. Disse vil blive prioriteret i henhold til en faglig vurdering og vil indgå i vedligeholdelsesplanlægning for de kommende år.

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter er beregnet til 1.660.000 kr. jf. oversigten – se bilag.

Finansieringen af anlægsudgiften sker via omprioritering af midler fra Ejendomsservices driftsbudget 2014 på i alt 1.660.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Lokalplanforslag nr. 082 for et område ved Snogebæk Havn

01.02.05P16-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

8

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag for et område ved Snogebæk Havn. Lokalplanen er afledt af Snogebæk områdefornyelsesprojekt som blev påbegyndt i maj 2014. Lokalplanforslaget vil muliggøre ønskerne om forandringer og forbedringer inden for byfornyelsesprogrammet.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at lokalplanforslag nr. 082 vedtages til

offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. september 2014 at udarbejde et lokalplanforslag der kan rumme den fremtidige ønskede udvikling af området ved Snogebæk Havn. Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag for et område ved Snogebæk Havn.

 

Den hidtil gældende lokalplan nr. 25 for det samlede havneareal i Snogebæk blev vedtaget i 1988 med fokus på fiskeri, havneerhverv og turisme. Siden har anvendelsen og ønskerne for Snogebæk havneområde ændret sig på flere områder.

 

Der er i dag kun én erhvervsfisker tilknyttet havnen. Det fleste redskabshytter bliver nu anvendt af fritidsfiskere, andre bygninger på området bliver anvendt til café/restauranter, turistorienterede funktioner, eller til oplag.

 

I forbindelse med områdefornyelsesprojektet for Snogebæk Havn er der fremkommet flere nye ønsker fra de involverede borgere og foreninger, som ikke kan rummes inden for den nugældende lokalplan. Hvis områdefornyelsesprojektet skal realiseres, er der er derfor behov for en ny lokalplan til afløsning af den eksisterende lokalplan nr. 25.

 

Områdefornyelsesprojektet, som er beskrevet af lokale foreninger og borgergrupper i samarbejde med Teknik og Miljø, omfatter blandt andet mulighed for nogle mindre små hytter op til 30 m² og en museumsbygning der kan rumme Snogebæks tidligere redningsbåd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Miljøscreening LP nr. 082 (DOCX)

2.
Lokalplanforslag nr. 082 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Forslag til revideret spildevandsplan

06.00.05P15-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

13

 

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

7

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til revision af den hidtil gældende spildevandsplan, der blev vedtaget i 2005. Planforslaget beskriver nuværende og kommende kloakeringsforhold samt opstiller en overordnet tids- og økonomisk plan for spildevandsselskabets drift, vedligehold, renovering, forbedring og udbygning af kloaksystemerne. Forslaget har fokus på effektivisering af spildevandshåndteringen og håndteringen af de klimamæssige udfordringer indenfor de økonomiske og lovmæssige rammer.

Inden kommunalbestyrelsen kan vedtage planforslaget, skal det sendes i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse kan ikke påklages.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at planforslaget sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen danner rammerne for spildevandselskabets (her Bornholms Forsyning A/S) drift, vedligehold, renovering, forbedring og udbygning af kloaksystemerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet et planforslag, der er en revision af den hidtil gældende ’Spildevandsplan 2005-2012’ samt tre senere tillæg. Planen består af en tekstdel samt et antal kort over kloakoplandene samt skemaer med en række tekniske oplysninger.

De overordnede principper for spildevandshåndteringen er uændrede i forslaget og går ud på, at spildevandet fra byerne samles i få, centrale renseanlæg ved kysterne og udledes til havet i renset tilstand. Antallet af renseanlæg er i den forløbne planperiode skåret ned fra 15 til 9. Endnu 3 renseanlæg, Østerlars, Vestermarie og Ibsker, vil blive nedlagt i de nærmeste år.

Det ventes, at det samlede kloakopland vil blive forøget med ca. 400 ha, svarende til ca. 14 %, de kommende år ved ny kloakering af sommerhusområder, nye bebyggelser og ejendomme i det åbne land. Ny kloakering vil som hovedregel ske for spildevand alene, idet overfladevand i videst muligt omfang skal håndteres lokalt af de implicerede lodsejere.

Planen regner med årlige omkostninger på ca. 65 mio. kr. Heraf anvendes knapt halvdelen til drift af renseanlæg, pumpestationer m.v., mens resten anvendes til vedligeholdelse, renovering og forbedring af kloaksystemerne.

Forbedringerne omfatter separering af regnvand og spildevand i fælleskloakerede oplande og afkobling af grøfter, dræn og småvandløb fra kloakkerne og bidrager således til at imødegå de øgede klimamæssige udfordringer. Ca. 15 % af budgettet er afsat til disse formål.

De spildevandsmæssige tiltag, der følger af den statslige vandplan og den kommunale klimaplan, er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

Miljøvurdering

Teknik og Miljø har gennemført en screening af om spildevandsplanen skal miljøvurderes. Teknik og Miljø vurderer at realiseringen af spildevandsplanen overvejende vil have en gavnlig effekt på vandmiljøet, og at planen ikke vil få væsentlige, negative miljømæssige konsekvenser. Planen er derfor jfr. lovens § 3, stk. 2, ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen offentliggøres sammen med forslaget til spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret og belaster ikke kommunens budget. Planen regner dog med udgifter for kommunen på ca. 0,5 mio. kr. frem til og med 2017 til gennemførelse af spildevandstiltag, der følger af vandplanen. Der er helt overvejende tale om udgifter til administration af påbud m.v., der varetages af Teknik & Miljø inden for eksisterende budgetter eller nye DUT-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Udkast til spildevandsplan 2014-21 (PDF)

2.
Skemaer (PDF)

3.
Kortbilag (ZIP)

4.
Miljøscreening (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Budgetopfølgninger i 2015

00.30.14G01-0042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

4

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

15

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Forslag om 2 årlige budgetopfølgninger i 2015 pr. 30. april og 31. oktober til kommunalbestyrelsen. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at der udarbejdes 2 årlige budgetopfølgninger i 2015 pr. 30. april og 31. oktober.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Anbefales.
Carl Ilsøe kan ikke medvirke.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Godkendt.

Liste W og liste C kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I henhold til kommunens ledelses- og styringsgrundlag godkendt af kommunalbestyrelsen den 18. september 2014 gennemføres 3 årlige budgetopfølgninger til kommunalbestyrelsen pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober, jf. ”Kompetencer og økonomistyring” afsnit 4.7.2.

 

Som led i effektviseringstiltagene i kommunen er der gennemført besparelser på administrationen, hvilket har resulteret i færre personaleressourcer i Økonomi og Personale. Der er derfor behov for at tilpasse opgaverne.

Det foreslås derfor, at der i 2015 udarbejdes 2 budgetopfølgninger på udvalgsniveau og samlet for hele kommunen til kommunalbestyrelsen.

Opfølgningstidspunkterne foreslås at blive pr. 30. april og pr. 31. oktober, som forelægges udvalg og kommunalbestyrelse i henholdsvis juni og ultimo november/december.

Af hensyn til halvårsregnskabet og kommunens indberetningsforpligtigelse, udarbejdes fortsat en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli. Den administrative budgetopfølgning forelægges ikke til politisk behandling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Budgetproces for budgetlægningen 2016

00.30.02S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

09-12-2014

7

 

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

5

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

16

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

 

Resumé

Jf. styrelsesloven er det Økonomi- og Planudvalget, som tilrettelægger budgetprocessen, herunder godkender aktiviteter, forudsætninger og krav til udvalgenes arbejde frem til budgetvedtagelsen. Disse er beskrevet i ”Budget 2016, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, vedlagt som bilag.

 

Indstilling og beslutning

Direktionen indstiller,

a)    at budgetprocessen for 2016, som beskrevet i ”Budget 2016, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes.

b)    at Økonomi- og Planudvalget indkaldes til et ekstraordinært møde den 18. august 2015, jf. tidsplanen for budgetprocessen

 

Økonomi- og Planudvalget den 9. december 2014:

Drøftet. Punktet genoptages med tilpasninger på Økonomi- og Planudvalgets møde i januar 2015.

 

 

Direktionen indstiller,

a)    at budgetprocessen for 2016, som beskrevet i ”Budget 2016, Det politiske arbejde i budgetlægningen”, godkendes.

b)    at Økonomi- og Planudvalgets ordinære møde den 1. september flyttes til 10. september 2015

c)    at Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 10. september flyttes til 17. september 2015

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Indstillingen godkendt.

 

Direktionen indstiller,

at orienteringen om budgetprocessen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til en procesplan for budgetlægningen til 2016 som fremgår af bilag til sagen. I forhold til tidligere år adskiller budgetprocessen sig ved at hovedparten af det politiske budgetarbejde foregår i august og september. Ændringen i processen udspringer af et politisk ønske om at afkorte budgetprocessen, der traditionelt har strakt sig over mange måneder og med en lang høringsperiode af spareforslag hen over sommeren.

I forslaget til budgetprocessen for 2016 er der høring af spareforslag efter sommerferien, og budgetforhandlingerne ligger i starten af september, hvor alle tilskud, særtilskud og udligningsbeløb er kendt.

Derudover indgår det i processen, at Økonomi- og Planudvalget fremsætter et forslag til budget 2016 som erstatning for borgmesterforslaget, hvilket også har været et politisk ønske.

 

Som hidtil udarbejdes et administrativt sparekatalog, som har til formål at give kommunalbestyrelsen en række forslag til mulige besparelser i budgettet for 2016, der kan imødegå de økonomiske udfordringer samt være med til at skabe rum til andre prioriteringer.

Forud for igangsættelse af dette arbejde vil Økonomi- og Planudvalget få forelagt en sag i februar, hvor udvalget skal tage stilling til fordeling af besparelsesrammen for det administrative sparekatalog på de enkelte udvalgsområder og bevillinger.

Det teknisk beregnede underskud i budget 2016 er på nuværende tidspunkt på 34,6 mio. kr. Dertil kommer de besluttede besparelser på børne- og ungeområdet samt ældreområdet med virkning fra budget 2016, og hvor der sættes særskilte analyser i gang for at se, hvordan de forudsatte besparelser kan opnås.

Det administrative sparekatalog sendes i høring i august, således at høringssvar kan indgå i budgetmaterialet til 1. behandlingen og til budgetseminaret i september.

 

I maj og juni drøfter udvalgene input til nye delmål for 2016, herunder eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene holder budgetmøder med centrene med det formål at drøfte udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Det foreslås at der afholdes gruppeformandsmøde i starten af august og i september. Formålet med gruppeformandsmødet i august er at drøfte det administrative budgetoplæg, samt partiernes input til Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag. Efter budgetseminaret i september afholdes endnu et gruppeformandsmøde med forligspartierne med henblik på at gennemgå emnerne i budgetforliget.

 

På et ekstraordinært møde den 18. august behandler Økonomi- og Planudvalget et budgetoplæg, der kan danne grundlag for et budgetforslag til 2016. Økonomi- og Planudvalgets budgetforslag er udgangspunktet for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger på budgetseminaret.

 

Der afholdes ét budgetseminar den 2.-3. september for kommunalbestyrelsen. Budgetseminaret gennemføres for at give mulighed for en bred inddragelse af hele kommunalbestyrelsen i et budget som afspejler de politiske visioner, delmål og indsatsområder.

 

HovedMED-udvalget vil blive inddraget og orienteret om budgetarbejdet på deres ordinære møder i HovedMED og høres om budgettet dels i høringsperioden, og dels hvis der fremsættes nye forslag i den afsluttende del af processen. Derudover deltager fire medarbejderrepræsentanter i budgetseminaret.

 

Revideret tidsplan (ændringer markeret med rødt)

 

Dato/ periode

Beskrivelse af aktivitet

Aktør

9. december

Budgetvejledning for 2016 vedtages

ØPU

17. marts

Økonomi- og Planudvalget behandler fordeling af besparelsesramme på udvalgsområder og bevillinger.

ØPU

Februar – juni

 

Udvalgene arbejder med delmål til budgettet.

Administrativt udarbejdes et teknisk basisbudget og et sparekatalog, som udvalgene orienteres om på budgetmøderne før sommerferien.

Alle udvalg

7. og 13. april

Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget udvalget behandler analyse på børne- og ungeområdet henholdsvis ældreområdet.

BSU og SU

4.-6. maj

Udvalgene drøfter oplæg til delmål og emner til budgetmøderne

Alle udvalg

Maj

Budgetmøder ml. udvalg og centre i BRK

Alle udvalg

19. maj

Økonomi- og Planudvalget behandler befolkningsprognose og demografikorrektioner

ØPU

1.-3. og 16. juni

Udvalgene behandler delmål til budgettet

Alle udvalg

Medio juni

Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2015

KL, Reg.

3. august

Økonomi og Personale sender det administrative sparekatalog i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 24. august.

Budgetmaterialet og det administrative sparekatalog sendes til kommunalbestyrelsen

Økonomi og Personale

12. august

Temamøde (heldags) med kommunalbestyrelsen om budget 2016 med henblik på at igangsætte kommunalbestyrelsens arbejde med budgetforslaget til 2016.

På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg til 2016, som danner udgangspunkt for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, samt forudsætninger for budgetlægningen, det administrative sparekatalog og budgetmaterialet i øvrigt.

KB

17. august

Frist for indsendelse af alternative forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag sendes til direktionen på mail senest den 17. august.

Administrationen vil herefter bestræbe sig på at have alle nye beregninger klar til partierne til den 25. august.

(tilrettet efter ØPU 20.01.2015)

KB/Partierne

24. august kl. 12.00

Høringsfrist på det administrative sparekatalog til budget 2016

MHU m.fl.

25. august

Tilbagemelding på alternative beregninger til partierne

(tilrettet efter ØPU 20.01.2015)

Centrene og ØP

27. august

Partierne fremsender ændringsforslag eller budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen 

Partierne

1.- 2. september

Budgetseminar: drøftelse af den samlede økonomi og øvrige politiske prioriteringer som led i budgetforhandlingerne til 2016

KB 

10. og 17. september

Økonomi- og Planudvalget behandler budgetbalancen, herunder konsekvenserne af regeringsaftalen, generelle tilskud og udligning, budgetkorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

1. behandling af budgetforslaget

ØPU, KB

10. september

Gruppeformandsmøde med henblik på at præciseret elementerne i budgetforliget

(ØP sender materialet den 8. september)

Borgm. og gruppeformænd

14. september

Økonomi og Personale sender nye og ændrede forslag fra budgetseminaret i høring hos de høringsberettigede parter med frist den 23. september

Økonomi og Personale

September

Borgmestermøde i KL-regi

Borgm.

21. september kl. 8.00

Frist for fremsættelse af ændringsforslag.

Denne frist gælder ikke for Økonomi- og Planudvalget 

 

KB

23. september kl. 12.00

Høringsfrist for nye og ændrede forslag fra budgetseminaret

MHU m.fl.

29. september og 8. oktober

2. behandling af budgettet

ØPU, KB

Okt. – dec.

Dialog ml. udvalg og enhederne i BRK

Alle udvalg

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

På baggrund af Økonomi- og Planudvalgets bemærkninger til den foreslåede budgetproces for 2016, som udvalget behandlede den 9. december 2014, har administrationen udarbejdet en revideret budgetproces.

De foreslåede ændringer er indarbejdet i ovenstående tidsplan og markeret med rødt.

Der foreslås følgende ændringer:

·         Økonomi- og Planudvalget forelægges oplæg til besparelsesramme for det samlede administrative sparekatalog fordelt på udvalg og bevillinger i marts 2015, hvor det tidligere var i februar. På denne baggrund igangsætter direktionen arbejdet med det administrative sparekatalog.

·         Gruppeformandsmøde primo august er ændret til et heldagstemamøde den 12. august for hele kommunalbestyrelsen. Formålet med temamødet er at igangsætte budgetarbejdet i kommunalbestyrelsen. På mødet præsenteres et administrativt budgetoplæg for 2016, som danner udgangspunkt for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser, samt forudsætninger for budgetlægningen, det administrative sparekatalog og budgetmaterialet i øvrige.

·         Fristen for indsendelse af alternative forslag til beregning (fra partierne) rykkes med en uge til den 19. august, og tilsvarende er fristen for tilbagemelding fra administrationen rykket til den 27. august. 

·         Budgetseminaret foreslås afholdt den 1.-2. september, hvilket er 1 dag tidligere end oprindelig foreslået.

·         Det foreslås, at det ordinære Økonomi og Planudvalgsmøde den 1. september flyttes til den 10. september og kommunalbestyrelsens møde den 10. september flyttes til den 17. september, således at 1. behandlingen af budget 2016 er kommunalbestyrelsens budgetforlig for 2016. 

 

 

Tilføjelse til Kommunalbestyrelsen efter behandling i Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

·         Fristen for indsendelse af alternative forslag til beregning (fra partierne) rykkes til den 17. august, og tilsvarende er fristen for tilbagemelding fra administrationen rykket til den 25. august. 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. januar 2015

1.
Det politiske arbejde i budgetlægningen til 2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Likviditetsoversigter pr. 31. december 2014

00.32.18G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

2

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

17

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. 31. december 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo november (0,8 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (116,7 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2014 (-75,2 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning pr. 31.12.2014 (4,8 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2013 til 31. december 2014.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 0,8 mio. kr. er faldet med 34,7 mio. kr. i forhold til 30. november 2014. Faldet i december er knap 10 mio. kr. større end i de to foregående år, og skal ses i sammenhæng med, at der i november måned var en stigning i beholdning hvor der normalt er et fald.

Den faktiske kassebeholdning er i løbet af 2014 forbedret med godt 50 mio. kr., hvilket bringer beholdningen ultimo året op på den positive side.

 

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet, hvilket forventes at ske primo 2015.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning er nu stigende efter den i september 2014 var på lavpunktet på knap 107 mio. kr. Den gennemsnitlige beholdning ultimo december udgør 116,7 mio. kr. og det er forventningen, at den gennemsnitlige kassebeholdning vil ligge på et svagt stigende niveau et stykke ind i 2015. Stigningen er et resultat af, at beholdningen nu ligger på et højere niveau end på samme tidspunkt sidste år.

Indfrielse af hovedparten af restgælden på Slottet i Rønne vil først blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten i 2. halvår af 2015.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2014 på 75,2 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2013, den budgetterede kasseforøgelse i 2014 og afgivne tillægsbevillinger vedrørende 2014 inkl. budgetoverførsler fra 2013 til 2014. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 16,1 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Forrentningen af de likvide midler inkl. deponeringer forventes at give en nettoindtægt i 2014 på 3,4 mio. kr. eller 1,5 mio. kr. mere end budgetteret. Dette er bl.a. et resultat af, at størstedelen af likviditeten har været bibeholdt i investeringsbeviser samtidig med at renten for udnyttelse af kreditmuligheden er noget lavere end den rente, der opnås af investeringsbeviserne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 20. januar 2015

1.
Beholdninger pr. 31. december 2014 (PDF)

2.
Grafisk oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Ændring af sagsfrister fastsat i medfør af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2

27.69.04A26-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

20-01-2015

16

 

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

18

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget beslutter.

Kommunalbestyrelsen orienteres.

Resumé

Der foreslås en ændring af enkelte sagsbehandlingsfrister, som er fastsat i medfør af retssikkerhedslovens § 3, stk. 2.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomi- og Planudvalget

a) at godkende de i sagsfremstillingen nævnte ændringer og præciseringer

b) at sende ændringerne til orientering i kommunalbestyrelsen

 

Økonomi- og Planudvalget, den 20. januar 2015:

Indstillingen godkendt.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

                 at orienteringen tages til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Regionsrådet har den 23. januar 2003 godkendt en række frister for sagsbehandling, som fremgår af regionskommunens hjemmeside på http://www.brk.dk/Indflydelse-Politik/Kommunalbestyrelsen-udvalg/Mål%20og%20visioner/Sider/Frister-for-sagsbehandling.aspx.

 

Som led i en generel opdatering af dokumenter og tekster på hjemmesiden og Dragenettet har Sekretariatet forespurgt forvaltningen, om der er behov for en ændring af de angivne sagsfrister på baggrund af lovændringer eller praktisk erfaring på området.

 

Der er foreslået følgende ændringer og præciseringer:

 

Hjælpemiddelområdet:

·         Under ”Straks” tilføjes ”Hjælpemidler” (i akutte situationer)

·         Under ”Inden for 8 uger” ændres ”Hjælpemidler, elkøretøjer dog 3 måneder” til ”Hjælpemidler. Transporthjælpemidler, herunder elkøretøjer dog 3 måneder”

·         Under ”Inden for 3 måneder” tilføjes ”Transporthjælpemidler, herunder elkøretøjer”.

 

Børne- og familieområdet:

·         ”Tabt arbejdsfortjeneste” ændres fra ”inden for 2 uger” til ”inden for 8 uger”. Dette skyldes, at lægen har 4 uger til at afgive erklæring, og regionskommunen kan først sagsbehandle derefter.

·         ”Merudgifter” ændres fra ”inden for 4 uger” til ”inden for 8 uger”. Dette skyldes, at lægen har 4 uger til at afgive erklæring, og regionskommunen kan først sagsbehandle derefter.

·         ”Økonomisk friplads” ændres fra ”inden for 4 uger” til ”inden for 2 uger”.

·         Under ”Inden for 3 uger” fjernes ”Samværsudgifter”. Regionskommunen dækker udgifterne til samvær for anbragte børn, og udbetalingen sker som en del af den samlede sagsbehandling.

 

Ældreområdet:

·         Under ”Inden for 1 uge” ændres ”Kommunal hjemmehjælp” til ”Kommunal hjemmehjælp – personlig pleje”.

·         Under ”Inden for 2 uger” tilføjes ”Kommunal hjemmehjælp – praktisk hjælp”. Der ønskes en længere frist for sagsbehandling af praktisk hjælp, således at den stemmer overens med regionskommunens kvalitetsstandard. Det bemærkes hertil, at personlig pleje er mere kritisk end den praktiske hjælp.

 

Borgerservice:

·         Under ”Straks” tilføjes ”Uddannelseshjælp”.

·         ”Efterlevelseshjælp” ændres fra ”Inden for 1 uge” til ”Inden for 2 uger”.

·         ”Dagpenge pga. sygdom” ændres fra ”Inden for 2 uger” til ”Inden for 3 uger”.

·         ”Personlige tillæg” ændres fra ”Inden for 2 uger” til ”Inden for 3 uger”.

·         ”Børnefamilieydelser”, ”Børnetilskud”, ”Begravelseshjælp, ”Barselspenge”, ”Forskudsvis udbetaling af børnebidrag”, ”Folkepension”, ”Boligsikring og boligydelse” og ”Delpension” er overgået til Udbetaling Danmark og skal derfor slettes fra listen.

Forlængelsen af fristen for behandling af efterlevelseshjælp, sygedagpenge og personlige tillæg er begrundet i skærpede krav til dokumentation samt et større antal sager.

 

Oversigt over ny liste med sagsbehandlingsfrister er vedlagt som bilag.

 

Lovhjemlen er retssikkerhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013) § 3, stk. 2, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 20. januar 2015

1.
Forslag til ændrede sagsbehandlingsfrister (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Ændring af styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune

00.22.00P24-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. december 2014, at ændre antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 27 til 23 med virkning fra 1. januar 2018. Dette kræver en konsekvensændring af styrelsesvedtægten.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

 

at kommunalbestyrelsen godkender ændring af styrelsesvedtægten som vedlagt og oversender forslaget til 2. behandling ved kommunalbestyrelsesmødet den 26. februar 2015.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
For indstillingen stemte 14: liste A og liste C.

Imod indstillingen stemte 12: liste O, liste V, liste K, liste B og liste Ø.

Hverken for eller imod stemte 1: liste W.

Indstillingen er godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. december 2014, at ændre antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fra 27 til 23 med virkning fra 1. januar 2018.

 

For at ændringen kan træde i kraft med virkning for valgperioden 2018-2022, skal der ske en konsekvensændring af styrelsesvedtægten inden 1. september 2017.

 

Ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles på to kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum. Forslaget til ændret styrelsesvedtægt er vedlagt og forventes behandlet på kommunalbestyrelsesmøder den 28. januar og 26. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen i antal af kommunalbestyrelsesmedlemmer vil medføre en besparelse for budgetårene 2018 og fremefter. Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen i pkt. 8 på kommunalbestyrelsesmødet den 18. december 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. januar 2015

1.
Forslag til ændret Styrelsesvedtægt pr. 1. marts 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Bay Jensen og omrokering af poster i forbindelse hermed

00.22.02A30-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

20

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Der skal indkaldes stedfortræder for Thomas Bay Jensen som følge af ændringer i hans ansættelsesforhold, som i perioder vil forhindre hans varetagelse af sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem. Endvidere skal der tages stilling til varetagelse af Thomas Bay Jensens øvrige hverv. Der er foreslået en række ændringer og omrokeringer i de poster, som Thomas Bay Jensen varetager.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at

a)    1. stedfortræder for liste V, Brian Kofoed, indkaldes til møder i kommunalbestyrelsen, hvor Thomas Bay Jensen som følge af sit tjenesteforhold ikke har mulighed for at deltage,

b)    Thomas Bay Jensen overtager Søren Schows post i Fritids- og Kulturudvalget,

c)    Søren Schow overtager Thomas Bay Jensens post i Børne- og Skoleudvalget,

d)    1. stedfortræder for liste V, Brian Kofoed, indtræder i Fritids- og Kulturudvalget i perioder hvor Thomas Bay Jensen som følge af sit tjenesteforhold ikke har mulighed for at deltage,

e)    Brian Kofoed overtager Thomas Bay Jensens post i Fredningsnævnet,

f)    Søren Schow overtager Thomas Bay Jensens post i Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed,

g)    Brian Kofoed indkaldes som stedfortræder i Vækstforum Bornholm, hvis Thomas Bay Jensen som følge af sit tjenesteforhold ikke har mulighed for at deltage,

h)    Thomas Bay Jensen overtager Søren Schows post i bestyrelsen for Rønne Teater. Brian Kofoed er suppleant, hvis Thomas Bay Jensen som følge af sit tjenesteforhold ikke har mulighed for at deltage, såfremt bestyrelsen kan acceptere dette,

i)     Thomas Bay Jensen overtager Søren Schows post i bestyrelsen for Svanekegården. Brian Kofoed er suppleant, hvis Thomas Bay Jensen som følge af sit tjenesteforhold ikke har mulighed for at deltage, såfremt bestyrelsen kan acceptere dette.

 

Beslutningen træder i kraft pr. 10. februar 2015.

 

Det bemærkes, at udvalgene konstituerer sig selv, og at Fritids- og Kulturudvalget samt Børne- og Skoleudvalget på næstkommende møde skal tage stilling til posten som næstformænd, som hidtil har været varetaget af Thomas Bay Jensen og Søren Schow.

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Thomas Bay Jensen har oplyst, at han på grund af ændringer i sit ansættelsesforhold vil være forhindret i at udføre sit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem i skiftende perioder af 2-3 måneders varighed, hvor han skal udmønstre på inspektionsskibet Thetis i Nordatlanten. Foreløbigt drejer det sig for året 2015 om perioderne 16. februar – 1. maj, 30. juli – 11. oktober samt 3. december – 31. december 2015. Beslutningen omfatter dog også yderligere udmønstringsperioder.

 

Det følger af styrelseslovens § 15, at borgmesteren indkalder stedfortræder, når det oplyses, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv bl.a. på grund af varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen beslutter, om betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede.

 

Stedfortræder indkaldes alene i perioder, hvor Thomas Bay Jensen er fraværende som følge af sit tjenesteforhold.

 

Thomas Bay Jensen er foruden medlem af kommunalbestyrelsen også medlem af følgende udvalg, råd og nævn mv.:

 

-      Børne- og Skoleudvalget, næstformand

-      Bright Park Bornholm, bestyrelsesmedlem

-      Byggeudvalg for nyt børnehus i Nexø, formand

-      Fredningsnævnet, medlem

-      Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed, medlem

-      Vækstforum Bornholm, medlem

 

Retten til at udpege har valggruppen AV, som har fremsendt vedhæftede bilag 1 med forslag til omfordeling af poster i kommunalbestyrelsen, udvalg, nævn og bestyrelser. Forslagets punkter fremgår af borgmesterens indstilling til beslutning.

 

Det foreslås, at Thomas Bay Jensen overtager Søren Schows post som næstformand i Fritids- og Kulturudvalget, og at Søren Schow overtager Thomas Bay Jensens post som næstformand i Børne- og Skoleudvalget. Det bemærkes hertil, at udvalgene konstituerer sig selv, jf. kommunestyrelseslovens § 22, hvorfor det alene er indstillet, at Thomas Bay Jensen og Søren Schow bytter plads i udvalgene. Udvalgene skal på førstkommende møde tage stilling til, hvem der skal bestride næstformandsposten.

Økonomiske konsekvenser

Thomas Bay Jensen beholder sine vederlag, som dog bortfalder, når han i en periode på over 3 måneder har været forhindret i at varetage sine hverv.

 

Stedfortræderen modtager forholdsmæssigt vederlag i de perioder, hvor den pågældende er stedfortræder for Thomas Bay Jensen i kommunalbestyrelsen.

 

Indtræder et medlem af kommunalbestyrelsen i Fritids- og Kulturudvalget modtager den pågældende forholdsmæssigt udvalgsvederlag i perioden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller                        
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Kommunalbestyrelsen 28. januar 2015

1.
Omfordeling af Poster og opgaver (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 21  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

28-01-2015

21

 

 

Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015:
Intet.