Referat
Kommunalbestyrelsen
26-03-2015 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Evaluering og godkendelse af asylcenter på Bornholm
  åbent 3 Forslag til kommuneplantillæg for arealer til butikker
  åbent 4 Generalforsamling i Nexø Havn A/S 2015
  åbent 5 Generalforsamling i Rønne Havn A/S, 2015
  åbent 6 Kvalitetsrapport 2014
  åbent 7 Partnerskabsaftale - Udvikling og afsætning af Bornholmske kvalitetsfødevarer
  åbent 8 Affrapportering af status på salg af BRK´s enfamiliehuse
  åbent 9 Forslag til lokalplan nr. 084 og kommuneplantillæg nr. 02 for et fjernvarmeværk mm. i Allinge
  åbent 10 Projektgodkendelse og anlægsbevilling til projekt Helhedsplan for Folkemødet & Allinge
  åbent 11 Anlægsbevillinger til byfornyelsesformål - nedrivningspulje 2015
  åbent 12 Anlægsmidler i 2016 til Havnepakke III
  åbent 13 Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2015
  åbent 14 Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2014
  åbent 15 Godkendelse af driftsbudget for 2015 Bo42, afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne
  åbent 16 Forslag om tidligere offentliggørelse af dagsordener til KB og udvalg
  åbent 17 Steen Colberg Jensen - anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen
  åbent 18 Steen Colberg Jensens udtræden - valg af viceborgmester og fordeling af øvrige poster i udvalg, råd og nævn
  åbent 19 Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum
  åbent 20 Orientering fra formanden
  lukket 101 Lukket punkt: salg af areal 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen, Bjarne Hartung Kirkegaard

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen.

Martin P. Sode er indkaldt som suppleant for Bjarne Hartung Kirkegaard.

Søren Schow erklærede sig inhabil i behandlingen af punkt 3, hvilket blev godkendt

Liste Ø stiller forslag om at punkt 3 tages af dagsordenen

For stemte 3: liste Ø og liste W

Imod stemte 20: liste O, liste A og liste V

Hverken for eller imod stemte 4: liste B, liste K og liste C

Forslaget er faldet, og punkt 3 behandles derfor på dagsordenen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Evaluering og godkendelse af asylcenter på Bornholm

00.10.00P27-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

17

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

2

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen godkender.

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte oprettelse og drift af asylcenter på Bornholm for en periode på 1 år på møde den 4. august 2014. Det blev aftalt, at regionskommunens aftale med Udlændingestyrelsen skulle evalueres i foråret 2015 med henblik på at godkende en eventuel fortsat drift af asylcenter på Bornholm fra august måned 2015 og frem.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

a) Kommunalbestyrelsen tager evalueringer af asylcentret på Bornholm til efterretning.

b) Kommunalbestyrelsen godkender forlængelse og genforhandlinger af den gældende operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen indtil andet besluttes, medmindre genforhandlinger resulterer i væsentlige ændringer i operatørkontrakten.

c) Kommunalbestyrelsen godkender forlængelse og genforhandlinger af den gældende lejeaftale med Udlændingestyrelsen vedrørende Slottet i Rønne indtil andet besluttes, medmindre genforhandlinger resulterer i væsentlige ændringer i lejekontrakten.

d) Kommunalbestyrelsen godkender en fremtidig fast kapacitet på ca. 350 asylansøgere over hele året med virkning fra sommeren 2015.

e) Kommunalbestyrelsen bemyndiger kommunaldirektøren til at indgå lejeaftale med Udlændingestyrelsen for Ravnsgade 1 og 5 i Aakirkeby (de tidligere rådhusbygninger) som fast indkvartering for asylansøgere samt til brug for fælleslokaler og administration for Røde Kors.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Ad a) Taget til efterretning.

Ad b)-e) Anbefales.

Kirstine van Sabben kan ikke medvirke til anbefalingen b)-e)

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Ad a) Taget til efterretning

Ad b)-e) Godkendt

 

Liste C og liste O kan ikke medvirke til godkendelsen af b)-e)

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte oprettelse og drift af asylcenter på Bornholm for en periode på 1 år på møde den 4. august 2014. Det blev aftalt, at regionskommunens aftale med Udlændingestyrelsen skulle evalueres i foråret 2015 med henblik på at godkende en eventuel fortsat drift af asylcenter på Bornholm fra august måned 2015 og frem.

 

Udlændingestyrelsen kan kun indgå operatørkontrakter baseret på hele kalenderår, da taksterne i kontrakten er baseret på finansloven for det pågældende år. Regionskommunen har derfor i december 2014 indgået en ny operatørkontrakt med Udlændingestyrelsen, som er gældende fra 1. januar – 31. december 2015, forudsat at kommunalbestyrelsen godkender en forlængelse af aftalen på de gældende vilkår. Ellers ophører operatørkontrakten pr. 31. juli 2015. Kopi af operatørkontrakten er til orientering vedhæftet som bilag 1.

 

Det er nødvendigt at foretage en evaluering og eventuel godkendelse af fortsat drift af asylcenteret allerede på nuværende tidspunkt af hensyn til personalemæssige dispositioner hos alle parter.

 

Evalueringer

Regionskommunen har den 24. februar 2015 haft møde med Jan Egelund fra Bornholms Politi, Louise Juel Pedersen fra Bornholms Hospital, Morten Krogsgaard fra Svaneke Vandrehjem og Jan Bidstrup som repræsentant for Rønne Handelsstandsforening. Svaneke Handelsstandsforening var også inviteret, men meldte afbud.

 

Herudover har der været afholdt møde med Udlændingestyrelsen og Røde Kors i København den 2. marts 2015 for en generel evaluering af samarbejdet.

 

Endelig har regionskommunen afholdt interne evalueringsmøder med de berørte centerchefer og økonomimedarbejdere.

 

Overordnet kan det oplyses, at regionskommunen har påtaget sig operatøropgaver i forhold til dagtilbud og skole/fritidstilbud til asylansøgerbørn, transport med BAT og udlejning af bygninger til brug for indkvartering og undervisning. Røde Kors varetager øvrige opgaver i form af indkvartering, sundhedsopgaver og aktivering af voksne asylansøgere. Regionskommunen har indgået en partnerskabsaftale med Røde Kors for samarbejdet om asylansøgerne, som giver mulighed for, at parterne kan hjælpe hinanden med at løfte opgaverne. Det kan fx dreje sig om skoletandpleje og hjælpemidler.

 

Dagtilbud

Børn i alderen 3-5 år tilbydes en plads i regionskommunens daginstitutioner. Der har primært været tale om Søstjernen i Rønne, som har haft ledige pladser, og som ligger i gåafstand til Slottet, hvor de fleste asylansøgere er indkvarteret. Pt. er der 3-4 børn i systemet.

 

Overordnet set er tilbagemeldingen, at det er forløbet tilfredsstillende. Det kræver dog mere af personalet at have asylansøgerbørn i daginstitutionen på grund af sproglige vanskeligheder, særligt i indkøringsperioden og ved kommunikationen med forældre.

 

Regionskommunen modtager et fast takstbeløb pr. måned pr. barn i dagtilbud. Center for Børn og Familie modtager afregning pr. barn i forhold til regionskommunens interne takster, som er lavere, da det modtagne takstbeløb fra Udlændingestyrelsen også skal dække over øvrig administration mv.

 

Det bemærkes, at der for 2014 har været et mindre underskud i økonomien på denne ydelse, men dette opvejes af en takststigning for ydelsen på finansloven for 2015. Der forventes derfor balance mellem indtægter og udgifter til ydelsen set over aftaleperioden på 1 år.

 

Regionskommunen undersøger muligheden for fremover at modtage takstbetaling for udvidet børnepasningstilbud til 3-5 årige samt hvordan indsatsen kan fordeles mellem regionskommunen og Røde Kors.

 

Specialområdet

Regionskommunens opgaver omfatter som udgangspunkt ikke specialydelser, men vi er dog som kommune forpligtet til at reagere på indberetninger om børn, ligesom vi også ville være det for danske børn, som fx er på ferie eller lejrskole på Bornholm.

 

Det er muligt at ansøge om kautionsydelser fra Udlændingestyrelsen, såfremt det vurderes nødvendigt at sætte en foranstaltning i værk i form af anbringelser mv., men denne ydelse dækker ikke den forudgående administrative sagsbehandling.

 

Det har indtil videre ikke været vurderet nødvendigt at ansøge om kautionsydelser, men Center for Børn og Familie har oplevet en øget sagsmængde som følge af asylcenteret. Der er derfor opnormeret med ½ sagsbehandler. Opgaver vedrørende asylansøgere varetages af den samme medarbejder. Udgiften hertil afholdes inden for det overskud, regionskommunen samlet set har på asylcenteret.

 

Skole- og fritidstilbud

Børn i alderen 6-16 år tilbydes skolegang i regionskommunens modtageklasser for flygtningebørn i Nexø. Pt. går der ca. 20 asylansøgerbørn i modtageklasserne. Det er relativt få, idet der i perioder har været op til 30 børn. Tallet kan hurtigt svinge. Nogle af de børn, der har opnået flygtningestatus, har fået bopæl på Bornholm og går derfor stadig i modtageklasserne i Nexø.

 

Ligesom på dagtilbudsområdet giver det udfordringer, at asylansøgerbørnene som udgangspunkt ikke har noget kendskab til dansk, når de starter i klassen, men bortset fra det er tilbagemeldingen fra skoleområdet, at det også her er forløbet tilfredsstillende.

 

Rent ressourcemæssigt har det været en udfordring for tilrettelæggelsen af antal klasser, at der er stor udskiftning af børnene, ligesom der har været store udsving i antallet af børn, når en modtageklasse er normeret til maks. 12 elever. Regionskommunen modtager et fast takstbeløb pr. måned pr. barn i skoletilbud, men Center for Skole, Kultur og Fritid modtager et mindre beløb i forhold til den interne afregning. Der skal ses på, om der kan allokeres en større andel af takstbeløbet for at sikre, at der oprettes tilstrækkeligt med klasser.

 

Det kan oplyses, at der er oprettet 6 ekstra fuldtids- og deltidsstillinger til varetagelse af undervisningen. Medarbejderne er indtil videre ansat på tidsbegrænsede kontrakter.

 

Sundhed

Det er som udgangspunkt Røde Kors, der er ansvarlig for sundhedsydelser til asylansøgerne. Regionskommunen har dog været behjælpelig med sundhedsplejerske, hjælpemidler og akut tandpleje til børn.

 

Regionskommunens sundhedsplejerske leverer ydelser til asylansøgere ca. 8 timer om ugen. Røde Kors betaler for ydelsen efter timeforbrug. Samarbejdet fungerer som udgangspunkt udmærket, men det kan overvejes, om Røde Kors selv kan varetage en del af de administrative opgaver, som er forbundet med arbejdet. Det har givet lidt udfordringer at registrere og udveksle oplysninger, da regionskommunen og Røde Kors anvender forskellige journalsystemer.

 

Voksne asylansøgere henvises til privat praktiserende tandlæger, og børn optages først i den kommunale tandpleje, når de får status som flygtninge med opholdstilladelse og CPR-nr. Skoletandplejen i Nexø har dog behandlet enkelte akutte tilfælde. Det er aftalt, at Røde Kors modtager hele sundhedstaksten pr. asylansøger fra Udlændingestyrelsen, og at der laves en afregning pr. behandling, hvis regionskommunen løser en del af Røde Kors’ opgave. Indtil videre har der kun været tale om ganske få akutbehandlinger i tandplejen, og da det er meget tidskrævende at lave afregningen, har man valgt ikke at gøre dette. En evt. anden form for afregning på dette område vil blive drøftet med Røde Kors.

 

Transport

BAT har i samarbejde med medarbejdere på de enkelte asylcenterafdelinger (Slottet, Segen Kaserne og Svaneke Vandrehjem) lavet transportplaner for alle de asylansøgere, der har et kontinuerligt behov for at bruge den kollektive trafik på Bornholm.

 

Dette samarbejde har fungeret udmærket, og der er fra BAT’s side dedikeret en fast medarbejder/kontaktperson til opgaven. Der er en ganske stor dynamik i opgaven, da der løbende er store ændringer i de enkeltes transportbehov samt mange flytninger mellem afdelingerne. Derudover er der stor udskiftning i kredsen af asylansøgere. Det har betydet, at det af praktiske og administrative årsager har været nødvendigt at udstede periodekort til alle brugere, der har et kontinuerligt transportbehov, hvilket samtidig er den billigste løsning. Der udleveres klippekort til brugere, der ikke har et fast transportbehov. BAT har i den forbindelse fået trykt 2-klips klippekort for at mindske administrationen hos Røde Kors.

 

I forbindelse med de yngste brugeres skolegang har det været nødvendigt at tilpasse/forlænge 2 busafgange, så de mange børn har fået forkortet deres rejsetid. De fleste af disse børn transporteres dagligt mellem Rønne og Nexø. Der er i forbindelse med denne transport lavet en ordning, hvor der af asylcentret er udpeget et ledsagehold, der følges med børnene til og fra skole. Det løbende samarbejde mellem BAT’s driftsafdeling og Nexø skoles kontaktperson har afstedkommet, at eventuelle problemstillinger er taget i opløbet.

 

Omkostningerne til rejsehjemmel afregnes i forhold til den rammeaftale, der er lavet mellem BRK og Udlændingestyrelsen. Der er som udgangspunkt fastsat et rammebeløb på 800.000 kr. årligt til transport. Heraf er der indtil videre faktureret ca. 370.000 kr. En del af beløbet vil dog formodentligt skulle refunderes, da faktureringen dækker over udstedelse af 90-dages periodekort og skoleårskort, som vil blive refunderet i det omfang, perioden ikke er udnyttet fuldt ud.

 

BAT har ikke haft behov for at indsætte ekstra busafgange eller ansætte yderligere personale i forbindelse med transport af asylansøgere.

 

Generelt om partnerskabsaftalen med Røde Kors

Partnerskabsmodellen med Røde Kors er helt særlig for Bornholm og findes ikke andre steder i landet. Normalt drives asylcentre enten af Røde Kors eller af en kommune.

 

Det er regionskommunens opfattelse, at partnerskabsmodellen er til fordel for begge parter, som kan koncentrere sig om hver sine kerneopgaver. Regionskommunen om dagtilbud og skoletilbud samt offentlig transport – Røde Kors om indkvartering, aktivering og sundhedsopgaver. Det anbefales at fortsætte med denne opdeling af opgaverne. Røde Kors og Udlændingestyrelsen tilslutter sig denne anbefaling.

 

Røde Kors har sat gang i en større evaluering af partnerskabsmodellen, som vil kunne bruges som case andre steder i landet.

 

Regionskommunen har oplevet problemer omkring kommunikationen om asylansøgerne – særligt i forbindelse med nytilkomne asylansøgere og asylansøgere, som har fået opholdstilladelse og deres fremmøde til regionskommunens tilbud om pasning og skolegang. De involverede centre har haft et dialogmøde med Røde Kors omkring dette, hvilket har afhjulpet situationen, men der er fortsat behov for løbende justering af kommunikationen.

 

Fritidsområdet for børn har været vanskeligt at håndtere, da regionskommunen er ansvarlig for fritidstilbud for de 6-16-årige børn, men børnene opholder sig på asylcentret, som er Røde Kors’ domæne, i deres fritid. Indtil nu har opgaven været løst ved, at børn i alderen 6-16 år indskrives i regionskommunens modtageklasser og kan deltage i SFO-tilbud på lige fod med de øvrige børn i regionskommunen, dvs. hvis de er i den aldersgruppe, der normalt tilbydes SFO. Røde Kors har været behjælpelig med at skabe kontakt til idrætsliv mv. for det tidsrum, hvor børnene opholder sig på asylcentret. Herudover er børnene forældrenes ansvar.

 

Da skoledagen inkl. transport er relativt lang for børnene, har det hidtil været vurderingen, at ovenstående tilbud er tilstrækkeligt. Røde Kors oplever imidlertid et behov for yderligere aktivering af børnene i deres fritid. Behovet opstår særligt i weekender og ferier. Røde Kors har søgt at løse behovet ved brug af frivillige, men har søgt om midler i den nyoprettede pædagogiske pulje til ansættelse af en medarbejder, der kan stå for et understøttende fritidstilbud til børn op til 18 år. Der er endvidere ansøgt om midler, således at der kan tilbydes ca. 4 visiterede vuggestuepladser, da der som udgangspunkt kun ydes dagtilbud til aldersgruppen 3-5 år i børnehave.

 

Der er enighed mellem regionskommunen, Røde Kors og Udlændingestyrelsen om, at vi skal øge samarbejdet mellem alle tre parter for dels at blive mere opmærksomme på muligheder for at ansøge om puljemidler, dels at sikre en bedre sammenhæng i fritidstilbud til børn. Dette vil blive et indsatsområde fremover, såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at fortsætte samarbejdet.

 

Kapacitet

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2014 en gennemsnitlig kapacitet hen over året på minimum 300 asylansøgere, hvor der i sommerperioden alene indkvarteres asylansøgere på Slottet, som har en kapacitet på ca. 240 personer, og i vinterperioden oprettes en bufferkapacitet, således at der i gennemsnit er indkvarteret op til 450 asylansøgere i vinterperioden. Bufferkapaciteten har i vinterperioden 2014/15 været på Svaneke Vandrehjem.

 

Udover den oprindeligt godkendte kapacitet har kommunalbestyrelsen i oktober 2014 godkendt en midlertidig nødindkvartering på Segen kaserne for ca. 80 asylansøgere i perioden november – januar.

 

Udlændingestyrelsen har anmodet kommunalbestyrelsen om at godkende en gennemsnitlig kapacitet på ca. 350 asylansøgere fremover, som placeres på Slottet (ca. 240 personer) samt på en anden lokalitet med plads til indkvartering af ca. 100-120 personer. Der vil således være tale om to faste indkvarteringssteder i stedet for en sæsonbaseret bufferkapacitet. Ændringen vil gøre det nemmere at håndtere opgaven omkring indkvartering og aktivering for Røde Kors, da sæsonudsving i kapaciteten giver udslag i normeringer til personale mv. Dette vil formodentlig også smitte af i forhold til regionskommunens løsning af opgaver.

 

Anvendelse af regionskommunens ejendomme til indkvartering mv.

Der er indgået aftale om leje af Slottet til brug for indkvartering mellem regionskommunen og Udlændingestyrelsen. Lejeaftalen er gældende indtil 4. august 2015.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om lejeaftalen kan genforhandles. Udlændingestyrelsen har udtrykt ønske om, at særligt lejen på 2 mio. kr. pr. år reguleres, da lejen anses for at ligge over markedspris. Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen for egen regning har gennemført indvendig renovering af bygningen, således at den egner sig til indkvartering af asylansøgerne og kan huse diverse administrative funktioner hos Røde Kors.

 

Det er fra regionskommunen oplyst om Slottet, at der har været et godt samarbejde omkring driften med Røde Kors og Udlændingestyrelsen. Lejeindtægterne for Slottet betyder, at der nu er penge i budgettet til vedligehold af bygningen. Der har i starten været en del hærværk på bygningen, som fortrinsvist blev udøvet af enkelte individer. De pågældende personer er blevet flyttet til anden indkvartering, og der har ikke været nævneværdige problemer med hærværk siden.

 

Herudover har regionskommunen udlejet lokaler på Snorrebakken til brug for undervisning af voksne asylansøgere.

 

Udlændingestyrelsen ønsker fremover at leje Ravnsgade 1 og 5 i Aakirkeby – de tidligere rådhusbygninger – til fast indkvartering af 100-120 asylansøgere samt til brug for fælleslokaler og administration for Røde Kors. Udlændingestyrelsen afholder omkostninger til istandsættelse af bygningerne, så de egner sig til beboelse mv. Dette beløb forventes at udgøre 3-4 mio. kr. og vil afspejle sig i fastsættelse af markedslejen for bygningerne.

 

Det nuværende plangrundlag er ikke til hinder for, at bygningerne kan anvendes til asylcenter. Der skal dog indhentes byggetilladelse til ombygningen, og bygningerne skal godkendes af brandmyndigheden, inden de kan tages i brug.

 

Ravnsgade 1 anvendes pt. delvist af Ø-arkivet til opbevaring af fysiske dokumenter, og Ravnsgade 5 anvendes af Telefonstjernen og Datastuen. Der vil blive anvist nye lokaler til disse aktiviteter. Regionskommunen aftaler nærmere med Udlændingestyrelsen om flytning af Ø-arkivets dokumenter, og det foreslås, at Telefonstjernen og Datastuen flyttes til lokaler på Hans Rømer-skolen i Aakirkeby.

 

Beskæftigelse

I regionskommunen er der i forbindelse med asylcentret oprettet 6 ekstra stillinger i modtageklasserne i Nexø samt ½ stilling som sagsbehandler i Center for Børn og Familie.

 

Røde Kors har ansat ca. 10 medarbejdere til drift af asylcentret, og der er herudover 1 stilling ledig. Såfremt den fremtidige kapacitet fastsættes til 350 asylansøgere fordelt på to faste indkvarteringssteder, kan der blive tale om ansættelse af yderligere medarbejdere.

 

Svaneke Vandrehjem har haft 5 ekstra medarbejdere ansat i vinterperioden 2014/15, hvor der normalt er lukket.

 

Integration i lokalsamfundet

Tilbagemeldingen fra politi, hospital, indkvarteringssted og handelslivet er, at det overordnet set er forløbet tilfredsstillende.

 

Bornholms Politi oplyser, at det samlede kriminalitetsbillede på Bornholm ikke har været påvirket af oprettelsen af et asylcenter. Politiet har taget initiativ til at afholde såkaldte floor meetings med Røde Kors og asylansøgerne på Slottet, hvor emner om fx kulturforståelse og danske retsforhold tages op, således at asylansøgerne bliver gjort opmærksomme på, hvordan man gebærder sig i det danske samfund. Dette antages at være medvirkende til at holde eventuel kriminalitet og chikane på et minimum. Der er allokeret en fast betjent til at varetage samarbejdet med asylcentret og lave forebyggende politiarbejde i den forbindelse. Der har dog været sager betinget af enkeltindivider, som fortrinsvist har drejet sig om hærværk og berigelseskriminalitet, herunder falsk alarmering af brand. Sagerne er håndteret enkeltvis og i samarbejde med Røde Kors, således at de pågældende personer er søgt flyttet til andre centre.

 

Bornholms Hospital har oplevet asylcentret som en ekstra belastning, særligt i ydertimerne når Røde Kors ikke bemander kontoret på Slottet. Det har i nogen grad afhjulpet situationen, da Røde Kors fik oprettet sin sygeplejeklinik på Slottet, men der mangler kommunikation til asylansøgerne om, hvad man tager på hospitalet omkring, og hvad der kan vente til næste dag, når klinikken hos Røde Kors er åben. Det kan overvejes, om hospitalet kan have glæde af at deltage i politiet og Røde Kors’ floor meetings. Herudover har hospitalet ikke umiddelbart adgang til tolkebistand, hvilket har givet en del sproglige udfordringer. Der opfordres til, at Røde Kors bemander kontoret på Slottet mindst indtil kl. 24, hvor der i dag kun er personale til stede indtil kl. 16 på hverdage.

 

Svaneke Vandrehjem har været tilfredse med at varetage indkvarteringsopgaver vedrørende asylansøgerne. De er blevet taget godt imod i byen, og der har ikke været nogen episoder. Dette kan skyldes, at ejeren bor ved siden af vandrehjemmet og har mulighed for at have løbende opsyn, ligesom asylansøgerne nemt kan henvende sig ved eventuelle problemer. Det bemærkes, at det vil være at foretrække, hvis asylansøgerne selv kan lave mad, da det er vanskeligt at opfylde ønsker fra mange forskellige nationaliteter på en gang, ligesom asylansøgerne helst vil forvalte deres økonomi og madlavning selv. Vandrehjemmet har haft 5 ekstra ansatte til madlavning og opvask i vinterperioden, hvor vandrehjemmet normalt er lukket.

 

Rønne Handelsstandsforening oplyser, at der ikke har været nogen henvendelser til foreningen om problemer med asylansøgere. Eventuelle sager om berigelseskriminalitet mv. er håndteret direkte mellem de enkelte butiksejere og politiet. Handelsstandsforeningen repræsenterer ikke restauratørerne, men politiet har kvartalsvise møder med disse. Den generelle indstilling er, at asylansøgerne er meget velkomne.

 

Konklusion

Samlet set er det administrationens vurdering, at implementeringen af et asylcenter på Bornholm er forløbet tilfredsstillende, og at opdelingen af operatøropgaver mellem regionskommunen og Røde Kors fagligt og organisatorisk set fungerer udmærket.

 

Økonomisk forventes der et mindre overskud på driften for hele året, når alle udgifter og indtægter indregnes.

 

Beskæftigelsesmæssigt har asylcentret genereret ca. 23 ekstra arbejdspladser på Bornholm, hvoraf de 5 dog kun har haft karakter af sæsonarbejde over vinteren.

 

Lokalsamfundet har taget godt imod asylansøgerne og oplever dem overordnet set ikke som et problem. En del af de problemstillinger, som er fremhævet i sagsfremstillingen, vil kunne løses ved bedre kommunikation mellem regionskommunen, hospital, politi, Røde Kors og asylansøgerne samt ved en eventuel døgnbemanding af Slottet.

 

Det anbefales, at kommunalbestyrelsen godkender en forlængelse af operatørkontrakten med Udlændingestyrelsen samt lejeaftale vedrørende Slottet og lokaliteter i Aakirkeby indtil videre, således at der ikke skal ske fornyet politisk behandling af sagen hvert år. Sagen vil til enhver tid kunne tages op igen i kommunalbestyrelsen på begæring fra et medlem.

Økonomiske konsekvenser

I 2014 udgør de samlede udgifter til drift af asylcenteret 1,8 mio. kr. til opstart, dagtilbud, skole- og fritidstilbud, transport samt rådgivning og administration.

Samlet set har BRK modtaget indtægter fra Udlændingestyrelsen for 3,0 mio. til ovennævnte udgifter. Dagtilbud, skole- og fritidstilbud afregnes i henhold til satser fastsat i Finansloven 2014. I 2014 udgør satsen pr. helårsbarn i dagtilbud 31.944 kr., mens satsen pr. helårsbarn i skole- og fritidstilbud udgør 183.081 kr. I 2014 har BRK modtaget takstbetaling pr. barn for 5 måneder.

I legestuetilbuddet har der været passet 4 helårsbørn, i undervisningstilbuddet har 12 helårsbørn modtaget undervisning og i SFO og SFO klub tilbuddet har 11 helårsbørn været indskrevet.

I 2014 udgør nettooverskuddet dermed 1,2 mio. kr. på de opgaver, som BRK varetager for Udlændingestyrelsen i samarbejde med Røde Kors.

Der er ikke bogført udgifter vedr. sundhedsydelser i 2014.

Derudover er der indgået en erhvervslejekontrakt vedr. Slottet på 2 mio. kr. for perioden 5. august 2014 til 4. august 2015, hvoraf 0,7 mio. kr. er ført som nettoindtægt. Når dette medtages i det samlede regnskab for 2014 udgør det samlede overskud 1,9 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Tabel 1: 2014, beløb i hele kr.

2014

Udgifter

Indtægter

Netto

Opstart

514.632

-500.000

14.632

Planlægning, rådgivning og administration

58.879

-269.623

-210.745

Dagtilbud (Legestue)

132.099

-126.818

5.281

Skole- og fritidstilbud

948.350

-2.135.335

-1.186.984

Transport

104.225

82.065

186.290

I alt (excl. Drift af Slottet)

1.758.185

-2.949.711

-1.191.526

Drift af Slottet

-666.059

 

-666.059

I alt

1.092.126

-2.949.711

-1.857.585

 

 

I 2015 forventes udgifter for 2,5 mio. kr. og indtægter for 3,0 mio. kr. Samlet set et overskud på 0,5 mio. kr. jf. tabel 2. Overskuddet i 2015 forventes at blive mindre end i 2014 pga. justering af satserne på dagtilbud og skole- og fritidstilbuddene.

Der er kalkuleret med 4,18 helårsbørn i legestuetilbuddet henholdsvis 19 helårsbørn i skoletilbuddet og 12,11 helårsbørn i SFO. Samlet set givet det en forventet indtægt på 2,5 mio. kr.. Satserne er i Finansloven 2015 fastsat til 42.240 kr. pr. helårsbarn i dagtilbud henholdsvis 122.917 kr. pr. helårsbarn i skole- og fritidstilbud.

På administrationsområdet er der taget højde for behovet yderligere en ½ stilling til Børn og Ungeområdet som følge af øget sagsbehandling, som finansieres af det samlede overskud på driften.

På transportområdet der er i operatøraftalen med Udlændingestyrelsen afsat 0,8 mio. kr.. Der afregnes efter faktura, og det er forudsat, at udgifterne i 2015 vil svare til niveauet i 2014.

Der er ikke medtaget forventede udgifter til sundhedsydelser i 2015.

 

Når der tages højde for de forventede nettoindtægter for drift af Slottet på (antaget) 1,6 mio. kr. forventes et samlet overskud på 2,1 mio. kr. i 2015.

 

Tabel 2: Forventet 2015

2015 (januar - december)

Udgifter

Indtægter

Netto

Planlægning, rådgivning og administration

410.000

-300.000

110.000

Dagtilbud (Legestue)

152.867

-176.563

-23.696

Skole- og fritidstilbud

1.724.492

-2.335.423

-610.931

Transport

250.140

-250.140

0

I alt (excl. Drift af Slottet)

2.537.499

-3.062.126

-524.627

Drift af Slottet (antagelse)

-1.598.541

 

-1.598.541

I alt

938.958

-3.062.126

-2.123.168

 

 

Der er ikke taget højde for udlejning af lokaler på Snorrebakken til undervisning af asylansøgere i ovenstående opstilling. Der er aftalt en årlig leje på 300.000 kr. herfor. Fra dette beløb skal trækkes eventuelle driftsomkostninger.

 

Herudover vil der fremover være en lejeindtægt fra udlejning af Ravnsgade 1 og 5 i Aakirkeby, hvis dette godkendes af kommunalbestyrelsen. Lejen vil dog formentlig blive fastsat til et lavt beløb i de første år henset til Udlændingestyrelsens forventede investeringer i renovering af ejendommen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Operatørkontrakt 2015 BRK - med underskrift.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til kommuneplantillæg for arealer til butikker

01.02.15P15-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

13

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

3

 

Hvem beslutter

Økonomiudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at udarbejde et kommuneplantillæg, hvor der udlægges nye arealer til etablering af butikker. Baggrunden er, at flere discountkæder ønsker at bygge butikker på Bornholm. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et udkast til kommuneplantillægget, som vil kunne sendes i offentlig høring i 8 uger. Efter endt høring vil tillægget kunne vedtages endeligt.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a) at forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i perioden 30. marts til 26. maj

b) at forslaget til kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Søren Schow blev erklæret inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Indstillingen godkendt.

Liste Ø, liste K og liste B kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 9. oktober 2014 at udarbejde et kommuneplantillæg, der kan danne grundlag for lokalplanlægning for følgende butiksprojekter:

a) Rønne øst: To nye dagligvarebutikker på hver 1000 m2 ved Almindings Runddel 

b) Rønne nord: En ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved krydset Borgmester Nielsensvej/Store Torvegade.

c) Aakirkeby vest: En ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved krydset Birgersvej/Vesterbro

d) Nexø syd: En ny dagligvarebutik på 1000 m2 ved Søbækken.

Til forskel fra de fleste andre emner, som skal behandles i kommuneplanen, fastsættes der i planloven en række detaljerede krav til redegørelsen for planlægningen for butikker. Hensigten er at sikre en grundig planlægning, hvor behov for nye butiksarealer og konsekvenser af en udbygning analyseres, så borgere, erhvervsliv og offentligheden i øvrigt får indsigt i baggrunden for og de forventede konsekvenser af en ny planlægning.

Teknik og Miljø har nu udarbejdet et udkast til tillæg til kommuneplanen. Udkastet indeholder en beskrivelse af baggrunden for kommuneplantillægget, en målsætning, en redegørelse samt retningslinjer.  

Tillægget til kommuneplanen ligger i digital form. Det kan ses ved at holde CRTL-tasten nede og klikke på dette hyperlink. For at komme ind på den digitale kommuneplan indtastes desuden brugernavn: guest, adgangskode: kigind. Se herefter under fanen ”Kommuneplantillæg”, tillæg nr. 1.

I kommuneplantillægget er områderne til butikker udlagt i bymidter og lokalcentre efter de regler og den terminologi, som er foreskrevet i loven. (I den hidtidige kommuneplan har områder udlagt til butikker været benævnt butiksområde A og butiksområde B.)

Afgrænsningen af områder for butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, er uændrede fra den hidtidige kommuneplan, bortset fra at det ny lokalcenterområde med to dagligvarebutikker ved Almindings Runddel er udtaget fra et område, som hidtil har været udlagt til særligt pladskrævende varegrupper.

Når kommuneplantillægget efter en offentlig høring på minimum 8 uger bliver vedtaget i sin endelige form, vil der være skabt et grundlag for en efterfølgende lokalplanlægning for de enkelte butiksprojekter.

Kommuneplantillægget er blevet screenet for en eventuel pligt til at udarbejde miljøvurdering. Det er Teknik og Miljøs vurdering, at tillægget ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering skal offentliggøres med begrundelse og klagevejledning.

 

Konsekvenser af de nye arealudlæg

I detailhandelsanalysen er det vurderet, at etableringen af nye butikker ved indfaldsvejene til Bornholms større byer vil føre til en omsætningsreduktion i de eksisterende butikker. Ved etablering af fem-syv nye butikker vil der være tale om en omfordeling af den eksisterende dagligvareomsætning på 200-250 mio. kr. svarende til i størrelsesordenen 20-25 % af den eksisterende dagligvareomsætning.

Det er også vurderet, at flere dagligvarekæder på Bornholm vil betyde, at de fastboende og turisterne umiddelbart får adgang til et større dagligvareudbud. Endvidere vil konkurrencen mellem dagligvare­butikkerne blive øget. Som en konsekvens heraf vil dagligvarestrukturen på Bornholm tilpasse sig et niveau, der i højere grad svarer til resten af landet, hvor byer med befolkningstal på 500-1000 indbyggere ofte ikke har en lokal dagligvarebutik. På Bornholm findes der nu dagligvarebutikker i byer på ned til 250 indbyggere.

 

Lokalplaner for de enkelte butiksprojekter

Ved kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2014 blev det også besluttet, at der skulle udarbejdes lokalplaner for både de fem ovennævnte butiksprojekter samt for følgende to butiksprojekter, som kan rummes inden for rammerne i den hidtidige kommuneplan, idet de er beliggende inden for eksisterende bymidteafgrænsninger:

a) Rønne bymidte: En udvidelse af Snellemarkcentret i to etager med i alt 3000 m2 ud mod Snellemark

b) Nexø bymidte: En ny dagligvarebutik på 1500 m2 ved Købmagergade/Nexø busstation

Udarbejdelsen af lokalplanerne for samtlige syv butiksprojekter er betinget af, at de enkelte bygherrer leverer de nødvendige tekniske bidrag til de respektive lokalplaner. I øjeblikket er lokalplanen for de to butiksprojekter i lokalcentret ved Almindings Runddel således under udarbejdelse. Udarbejdelsen af lokalplaner for de øvrige fem mulige butiksprojekter vil blive iværksat, når bygherrerne leverer de relevante bidrag.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. marts 2015

1.
Miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Generalforsamling i Nexø Havn A/S 2015

08.00.00G01-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

4

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Nexø Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 14. april 2015. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til, at

a) Godkende årsregnskab for 2014

b) Godkende overførsel af resultat til overført overskud

c) Godkende vedtægtsændring som følge af, at selskabet er blevet undtaget fra offentlighedsloven

d) Godkende genvalg af revisor

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Nexø Havn A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation.

 

Direktør Carsten Andersen har fremsendt udkast til indkaldelse til ordinær generalforsamling den 14. april 2015 kl. 14 i selskabets lokaler på havnen, beliggende Sdr. Hammer 10, Nexø. Udkastet er godkendt på bestyrelsesmødet den 24. februar 2015, men er ikke udsendt endeligt endnu, jf. bestemmelse i vedtægten.

 

Dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejer.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

5. Honorar til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

 

Ad. 2 Årsrapport

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Resultatet for 2014 er et overskud på 698.000 kr. mod et budgetteret forventet resultat på 437.000 kr. I 2013 var overskuddet 1.428.000 kr. For en nærmere gennemgang af årsagerne til det lavere driftsresultat for 2014 i forhold til 2013 henvises til revisionsprotokollatet pkt. 4.2. Nettoomsætningen udgjorde for 2014 7.104.007 kr. mod 7.830.440 kr. i 2013. Nexø Havn A/S’ resultat og økonomiske udvikling anses som værende tilfredsstillende. Der forventes også et positivt driftsresultat for 2015.

 

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ad. 3.

Nexø Havn A/S er pr. 1. januar 2015 blevet undtaget fra offentlighedsloven af Transportministeren. Regionskommunen har sendt ansøgning herom til Transportministeren via KL på vegne af Nexø Havn A/S, og kommunalbestyrelsen stillede som betingelse, at Nexø Havn A/S sikrede mest mulig åbenhed ved en ændring i sine vedtægter. Der er således fra kapitalejer stillet forslag om følgende tilføjelse til vedtægterne, som indføres i afsnit om Bestyrelse og Direktion efter § 14:

 

”I overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes ønske om videst mulig åbenhed gælder der følgende, hvis selskabet ikke omfattes af lov om offentlighed i forvaltningen:

·         Der kan kræves aktindsigt, som om selskabet var omfattet af lovens § 4, stk. 1. Sager og dokumenter om selskabets forretningsmæssige forhold er dog undtaget fra aktindsigt.

·         Hvis selskabet vil afslå aktindsigt, oversender det anmodningen til Regionskommunens afgørelse.

·         Disse bestemmelser bortfalder, hvis Regionskommunen ikke besidder et flertal af stemmerne i selskabet.”

 

Bestemmelsen er enslydende med kommunalbestyrelsens beslutning af 22. maj 2014.

 

Ad. 6.

Bestyrelsen indstiller, at Nexø Revision genvælges.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. marts 2015

1.
Årsrapport 2014 NH.pdf (PDF)

2.
Specifikation til regnskab2014 NH.pdf (PDF)

3.
Protokol 2014 NH.pdf (PDF)

4.
Regnskabserklæring 2014 NH.pdf (PDF)

5.
Vedtægter, Nexø Havn A/S pr. 6. april 2011 (PDF)

6.
Dagsorden Nexø Havn 2015 generalforsamling (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Generalforsamling i Rønne Havn A/S, 2015

08.00.00G01-0102

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

5

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bestyrelsen i Rønne Havn A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 7. april 2015. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til, at

a) Godkende årsregnskab for 2014

b) Godkende overførsel af resultat til overført overskud

c) Godkende vedtægtsændring som følge af, at selskabet er blevet undtaget fra offentlighedsloven samt øvrige foreslåede ændringer

d) Godkende indstilling af nye medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

e) Godkende genvalg af revisor

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Rønne Havn A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation.

 

På vegne af bestyrelsen har økonomidirektør Max Hansen den 11. marts 2015 indkaldt til ordinær generalforsamling den 7. april 2015 kl. 12 i Havnekontoret, beliggende Sydhavnsvej 12, 3700 Rønne.

 

Dagsorden er følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse heraf og om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

3. Forslag fra bestyrelsen eller kapitalejerne.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsessuppleanter.

5. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

 

Ad. 2 Årsrapport

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

 

Resultatet for 2014 viser et overskud på 7,8 mio. kr. mod et forventet resultat på 6,0 mio. kr. ved årets indgang. Overskuddet for 2013 var på 6,5 mio. kr.. Nettoomsætningen udgjorde for 2014 55,4 mio. kr. mod 54,3 mio. kr. i 2013. Bestyrelsen anser selskabets årsresultat som værende tilfredsstillende set i lyset af selskabets udvikling de seneste år.

 

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ad. 3.

Rønne Havn A/S er pr. 1. januar 2015 blevet undtaget fra offentlighedsloven af Transportministeren. Regionskommunen har sendt ansøgning herom til Transportministeren via KL på vegne af Rønne Havn A/S, og kommunalbestyrelsen stillede som betingelse, at Rønne Havn A/S sikrede mest mulig åbenhed ved en ændring i sine vedtægter. Der er således fra bestyrelsen stillet forslag om følgende tilføjelse til vedtægterne sammen med øvrige ændringer:

 

§ 6: ”Erhvervs- og Selskabsstyrelsen” ændres til

”Erhvervsstyrelsen”

 

§ 14: ”Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét medlem” ændres til

”Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en administrerende direktør og en økonomidirektør”.

 

§ 15: ”Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden eller næstformanden i forening med en direktør” ændres til

”Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af formanden eller næstformanden i forening med den administrerende direktør”.

 

Ny § 18: ”Selskabet er ikke omfattet af lov om offentlig forvaltning (lov nr. 606 af 12. juni 2013), idet selskabet er omfattet af lovens § 4, stk. 2.

Selskabet ønsker imidlertid videst mulig åbenhed i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes ønske derom, hvorfor selskabet imødekommer begæringer om aktindsigt, bortset fra i sager og dokumenter om selskabets forretningsmæssige forhold, og hvorfor selskabet, såfremt det måtte ønske at afslå aktindsigt, oversender en anmodning derom til regionskommunen for afgørelse derom.

Denne bestemmelse bortfalder, såfremt regionskommunens ejerandel af selskabet reduceres til mindre end 75%.”

 

Kommunalbestyrelsen besluttede 22. maj 2014, at selskabet skulle indføre en bestemmelse svarende til nedenstående tekst i selskabets vedtægter:

 

”I overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes ønske om videst mulig åbenhed gælder der følgende, hvis selskabet ikke omfattes af lov om offentlighed i forvaltningen:

·         Der kan kræves aktindsigt, som om selskabet var omfattet af lovens § 4, stk. 1. Sager og dokumenter om selskabets forretningsmæssige forhold er dog undtaget fra aktindsigt.

·         Hvis selskabet vil afslå aktindsigt, oversender det anmodningen til Regionskommunens afgørelse.

·         Disse bestemmelser bortfalder, hvis Regionskommunen ikke besidder et flertal af stemmerne i selskabet.”

 

Ad. 4.

Ingen medlemmer er på ordinært valg, men DI Bornholm og Bornholms Regionskommune har fremsendt ønsker om følgende ændringer i bestyrelsen:

 

Morten Studsgaard indtræder som medlem af bestyrelsen i stedet for Leif Pedersen med Claus Andersen som suppleant.

 

Betina Haagensen indtræder som medlem af bestyrelsen i stedet for Steen Colberg Jensen med Ole Dreyer som suppleant.

 

Ad. 5.

Bestyrelsen indstiller, at Bornholms Revision genvælges.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. marts 2015

1.
Årsregnskab 2014, Rønne Havn A/S (PDF)

2.
Indkaldelse til generalforsamling med dagsorden (PDF)

3.
Vedtægter, Rønne Havn A/S (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Kvalitetsrapport 2014

17.01.10P05-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2015

6

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kvalitetsrapporten for skoleåret 2013/14 forligger nu til behandling

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget indstiller kvalitetsrapporten for 2013/14 for det bonholmske skolevæsen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er udarbejdet i administrationen med bidrag fra de 7 bornholmske folkeskoler. Siden udarbejdelsen af sidste kvalitetsrapport er lovgivningen om kvalitetsrapporter blevet ændret. Regelændringen er sket som en del af folkeskolereformen. Fremover skal der kun udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Desuden skal de lokale mål også indgå i kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten skal fortsat offentligøres på internettet bortset fra de oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt. Det vil sige resultaterne af de nationale tests.

 

Selve kvalitetsrapporten omfatter vurderinger af kommunens samlede skolevæsen. Dertil kommer et bilag med en supplerende beskrivelse af det bornholmske skolevæsen.

 

Kvalitetsrapporten for det samlede skolevæsen indeholder:

1)    Karaktergivning ved folkeskolens 9. -klasseprøver, med socioøkonomiske referencer.

 

2)    Resultater af nationale test i dansk og matematik (resultaterne er fortrolige).

 

3)    Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse.

 

4)    Resultater af den obligatoriske trivselsmåling for eleverne. Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor. Der er endnu ikke tilgængelige resultater vedrørende trivselsmålingen.

 

·         Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence fra læreruddannelsen i de fag, læreren underviser i, eller på anden vis har opnået en tilsvarende faglig kompetence.

·         Oplysninger for kommunens samlede skolevæsen om andelen af folkeskoleelever i kommunen, der undervises i den almene undervisning.(Inklusion)

·         Opgørelse af elevfravær fra undervisningen.

·         Klager til klagenævnet for specialundervisning.

 

De enkelte Skolers kvalitetsrapport indeholder i år (Bilag):

 

 

Vurdering og resultater

Elevernes resultater er noget, der er fokus på. Politisk er der vedtaget fokuserede mål, og der er planer for opfølgning for den enkelte elev.         

 

Dette års kvalitetsrapport viser dog, at der er et behov for at følge op på det generelle niveau, fordi det kan registreres:

o    At resultaterne i de nationale test ikke opfylder de nationalt vedtagne politiske målsætninger, der kom med den nye folkeskolereform. Dog kan det konstateres at de Bornholmske skoler gennemgående præsterer enten på eller over niveau, sammenlignet med andre elever med tilsvarende socioøkonomiske baggrund.

o    Afgangskaraktererne ligger lidt under landsgennemsnittet, svarende til at Bornholms sociale sammensætning afviger fra landsgennemsnittet med en typisk mindre uddannelsesgrad.

o    Andelen af elever med mindst 2 i både dansk og matematik er lavere end landsgennemsnittet og desuden faldende.

 

For at hæve det faglige niveau sætter skolevæsenet ind med efteruddannelse af skolernes personale, der har fokus på målstyret undervisning. Endvidere anmodes den enkelte skole om at udarbejde handlingsplaner for de enkelte klasser og elever for at forbedre de faglige resultater i læsning og matematik.

I øvrigt kan det nævnes:

·       overgangen til ungdomsuddannelser. Her arbejder Bornholms Regionskommune sammen med Campus Bornholm om at smidiggøre overgangen til ungdomsuddannelserne gennem samarbejdet i Ny Nordisk Skole. Udgangspunktet er at nå målet om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse. Det registreres, at andelen af elever der går i gang med en ungdomsuddannelse efter 9. klasse er steget markant i 2013, og ligger klart over landsgennemsnittet.

 

 ·      Skolevæsenet er i gang med en inklusionsindsats – alle skoler arbejder systematisk med inklusion. Inklusionsprocenten er steget fra 92,9 % i skoleåret 2012/13 til 93,1 % i skole 2013/14. Målet er stadig en inklusionsprocent på 96 %

 

 

·        Den gennemsnitlige klassekvotient i de 4 almene skoler er 20,6, hvilket repræsenterer et fald i klassekvotienten på 0,4 i forhold til året før.

 

·        Elevfraværet er faldet fra 8,4 % i skoleåret 2012/13 til 7,6 % i skoleåret 2013/14.

 

 

Skolechefen har i perioden marts til maj 2014 været på besøg på alle skoler. Ved besøget blev de generelle anbefalinger drøftet.

 

Der er udarbejdet et fortroligt tillæg til kvalitetsrapporten, hvor resultaterne af de nationale tests fra skoleåret 2013/14 kan læses.

 

Høring

Kvalitetsrapporten har været i høring i skolebestyrelserne ved de bornholmske skoler med høringsfrist den 31. maj 2014. Høringssvarene er opsummeret nedenfor:

 

Paradisbakkeskolens bestyrelse er tilfreds med skolens arbejde med målsætningerne. Man vil fortsat have fokus på læsemålsætningerne. Skolen satser på partnerskaber indenfor ”Åben Skole”. Bestyrelsen er bekymret over manglen på praktikpladser indenfor erhvervsuddannelserne. Bestyrelsen ønsker sig en opgørelse over, hvor mange procent af eleverne, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Generelt er bestyrelsen tilfreds med skolens resultater.

 

Hans Rømer Skolens bestyrelse bemærker, at bestyrelsen er tilfreds med skolens arbejde med målsætningerne for LP–arbejdet, læsemålsætningerne, samarbejdet med erhvervslivet og arbejdet med linjer i overbygningen. Bestyrelsen er derimod ikke tilfreds med skolens økonomiske ramme.

 

Skolebestyrelsen ved Skole Nord giver udtryk for, at der i Skole Nord arbejdes målrettet med både kvalitetsparametre og målsætninger. Derudover bemærker bestyrelsen at skolen er presset af en meget stram økonomi.

 

Rønneskolens bestyrelse anbefaler, at kvalitetsrapporten i højere grad tager udgangspunkt i kvalitative parametre og at rapporten er udgangspunkt for en dialog med det politiske udvalg. Desuden at der følges op på sammenhængen mellem behovet for inklusion og de økonomiske ressourcer, der afsættes til opgaven.

 

Heldagsskolens bestyrelse sætter spørgsmålstegn, ved om det er muligt helt at undgå magtanvendelser. Desuden ønskes generelt en god dialog med administrationen omkring de udfordringer Heldagsskolen har.

 

Kildebakkens skolebestyrelse

Skolebestyrelsen er tilfreds med skolens arbejde med målsætningerne. Bestyrelsen vurderer, at skolen har en udfordring i forhold til tilpasningen af tilbuddet til det varierende børnetal.

 

Ungdomsskolens bestyrelse (inkl. 10 klasse)

Generelt lægger skolebestyrelsen mere vægt på kvalitative parametre end på de kvantitative. Tallene kan ikke stå alene, og skolebestyrelsen vil fortsat have fokus på indhold og kvalitet. Bestyrelsen ser frem til en forenklet kvalitetsrapport, der kan anvendes som dialogværktøj i dialogen med politikerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. marts 2015

1.
Kvalitetsrapport 2013- 14 - endelig version (Bilag) (PDF)

2.
Kvalitetsrapport 2013-14 endelig version (Hovedrapport) (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Partnerskabsaftale - Udvikling og afsætning af Bornholmske kvalitetsfødevarer

00.16.05P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

9

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

7

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende partnerskabsaftale mellem Gourmet Bornholm, Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at sagen videresendes anbefalet.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke, idet vi i overensstemmelse med Bornholms Udviklingsplan 2012 ønsker det tilføjet, at hovedvægten bliver lagt på bæredygtighed og økologi.

 

Sagsfremstilling

Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur har ansøgt Erhvervs- og Vækstministeriet om midler til etablering af et partnerskab mellem Parterne for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer. Erhvervs- og Vækstministeriet har bevilget 5 mio. kr. til projektet.

 

Formålet er at styrke sammenhængskraften i udviklingen af kvalitetsfødevarer på Bornholm med henblik på skabelsen af flere jobs i flere virksomheder. Partnerskabet skal i fællesskab sørge for at iværksætte aktiviteter, der understøtter de bornholmske fødevarevirksomheders kompetenceløft, styrker innovation og produktudvikling, øger muligheden for afsætning, herunder eksport, samt fastholder og styrker de bornholmske fødevareprodukters stærke markedsposition og varemærke gennem en strategisk markedsføring mod nye markeder.

 

Partnerskabet skal bidrage til skabelsen af 200 nye arbejdspladser – både i kraft af flere ansatte i eksisterende virksomheder samt gennem et fokus på fødevareiværksættere, som vælger at etablere sig som fødevarerelaterede erhvervsdrivende.

 

Endvidere skal partnerskabet medvirke til at sikre, at Bornholm fortsat og i stigende grad vil være en toneangivende fødevareregion i ind- og udland.

 

Aftalen er gældende fra 1. januar 2015 indtil 30. juni 2018.

 

Midlerne fra Erhvervs- og Vækstministeriet er tildelt under forudsætning af et partnerskab mellem Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune af en varighed på 3,5 år. Disse tre primære parter kan ikke udtræde af partnerskabet i ovennævnte periode.

 

Der er forståelse mellem Parterne om, at partnerskabet kan udvikle sig til et længerevarende samarbejde, som kan fortsætte ud over denne aftales gældende periode.

 

Det bemærkes, at der for Parterne gælder en yderligere ansvarsperiode på 5 år efter projektets afslutning, for så vidt angår ansvar for opbevaring af regnskaber og dokumentation, herunder ansvar for korrekt bogføring og forbrug af tildelte midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

 

Parterne har et fælles ansvar for opfyldelse af formålet i ansøgningen til Erhvervs- og Vækstministeriet og deler de økonomiske og juridiske forpligtelser forbundet hermed ligeligt med 1/3 til hver i hele projektets varighed samt i den efterfølgende 5 årige ansvarsperiode.

 

De enkelte Parter forpligter sig til at stille følgende ressourcer til rådighed til varetagelse af de overordnede opgaver i partnerskabet.

 

Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur

 

Bornholms Landbrug

 

Bornholms Regionskommune

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet i partnerskabet er overordnet set finansieret via bevilling af 5 mio. kr. fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Endvidere er der ansøgt om midler fra Regionalfonden, ligesom der forventes at blive ansøgt om regionale udviklingsmidler til medfinansiering af arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. marts 2015

1.
Partnerskabsaftale (PDF)

2.
Bilag 1.1. Ansøgning (PDF)

3.
Bilag 1.2 Overordnet tids- og handlingsplan (PDF)

4.
Bilag 2 (PDF)

5.
Bilag 3 (PDF)

6.
Bilag 4 (PDF)

7.
Bilag 5 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Affrapportering af status på salg af BRK´s enfamiliehuse

82.02.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

19

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til orientering

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

I forbindelse med den politiske godkendelse af ejendomsstrategien, blev det vedtaget at BRK’s enfamiliehuse skulle sælges i takt med, at disse bliver lejermæssigt forladt og ledige. Efterfølgende blev det desuden fra direktionens side besluttet at undersøge og prøve muligheden for et evt. samlet projektsalg af BRK’s enfamiliehuse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at afrapporteringen tages til efterretning

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme og Drift, ejendomsservice varetager opgaven med køb og salg af ejendomme i BRK. Der har i forbindelse med beslutningen om salg af BRK’s enfamiliehuse været undersøgt muligheden for et samlet projektsalg af hele porteføljen af enfamiliehuse til en mulig investor.

 

Direktionens indstilling om, at frasalg af enfamilieshuse, skal ske ved et samlet projektsalg af alle huse til en mulig investor er nu undersøgt og efterfølgende er beslutningen ændret til, at husene i stedet sælges løbende i takt med at de bliver ledige. Dette begrundes i, at der ved en forespørgsel hos alle øens ejendomsmæglere, kun var to ejendomsmæglere som reelt ønskede, at indgå i et samarbejde om opgaven. Generelt er anbefalingen fra mæglerne, at BRK bør sælge ejendommene efterhånden som de bliver forladt af de nuværende lejere.

 

Mæglernes generelle vurdering af et samlet salg, er at husene vil give et meget lavere nettoprovenu end hvis de sælges løbende. Mæglerne vurderer ligeledes, at et samlet salg af de ca. 23-25 ejendomme vil kunne give en salgspris på ca. mellem 5-6 mio som projektsalg, hvilket vurderes er en urealistisk lav pris i forhold ved et ”normalt” salg. Sælges ejendommene i stedet løbende og der f.eks. regnes med et gennemsnitssalg af de 23-25 ejendomme på bare 300.000 kr. (i alt ca. 7.5 mio.). Vil det alene give et merprovenu på mellem 1.5 – 2.5 mill. kroner.

 

Det videre salgsarbejde med BRK’s enfamiliehuse forsætter derfor som løbende salg i takt med at ejendommene bliver ledige, idet et salg af hver ejendom, når den er fri for lejemål, som nævnt giver BRK et væsentlig højere salgsprovenu.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Forslag til lokalplan nr. 084 og kommuneplantillæg nr. 02 for et fjernvarmeværk mm. i Allinge

01.02.05P16-0154

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-03-2015

6

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

14

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget har den 21.11.2014 besluttet, at der skal udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, der skal muliggøre opførelse af et nyt fjernvarmeværk i Allinge. Forslaget indeholder to forslag til placering af værket i lokalplanområdet.

Lokalplanforslaget og tilhørende kommuneplantillæg er nu klar til offentliggørelse og kan sendes i høring i 8 uger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         at forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. marts 2015:

Indstilling anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I overensstemmelse med Varmeforsyningsplanen, har Bornholms Forsyning anmodet Center for Teknik og miljø om at igangsætte en lokalplanproces, der muliggør at opføre et nyt fjernvarmeværk for varmeforsyning af Allinge, Sandvig, Sandkås og Tejn. Varmeværket ønskes placeret i den sydlige udkant af Allinge, på et kommunalt ejet areal ved Rønnevej. Bornholms Forsyning har sikret sig betinget råderet til arealet, men ibrugtagning af arealet forudsætter, at der først gennemføres kommuneplantillæg og lokalplan for området.

 

Lokalplanen har til formål, at muliggøre opførelse af et varmeværk til lokalområdets forsyning, at udlægge området til erhvervsområde, og at overføre området fra landzone til byzone. Derudover er formålet, at fastlægge bestemmelser for ny bebyggelsesplacering, arealdisponering og beplantning.

 

Bestemmelserne vedr. ny bebyggelses omfang og placering skal bl.a. sikre, at bebyggelsen ikke medfører en væsentlig visuel påvirkning af landskabet, og for at undgå at forringe udsigten til havet fra tilkørselsvejene til Allinge tillader lokalplanen kun byggeri opført i op til 12 meters højde. Skorstenen tillades dog opført i større højde. Derudover bevares en del af den eksisterende nåletræsbeplantning som et afskærmende beplantningsbælte omkring bebyggelsen.

 

Som følge af den forudgående indkaldelse af idéer og forslag i offentligheden, er der i lokalplanforslaget indarbejdet 2 mulige placeringer af den nye bebyggelse indenfor lokalplanområdet. Begge placeringsforslag kan nu sendes i offentlig høring, idet der tages beslutning om en af placeringsmulighederne skal udgå ved den endelige vedtagelse af lokalplanen. (Alternativt kan det evt. besluttes kun at sende et af placeringsforslagene i høring).  

 

Der er udarbejdet visualiseringer af begge placeringsforslag for at kunne sammenholde deres påvirkning af det omgivende landskab. Visualiseringerne illustrerer, hvordan bebyggelsen er tilpasset de terrænmæssige forhold, og bebyggelsens påvirkning af landskabet for henholdsvis placeringsforslag 1 og 2.

 

I kommuneplan 2013 er lokalplanområdet udlagt til ”blandet bolig- og erhvervsformål”. For at tilpasse kommunens arealudlæg og bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen har det været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der alene udlægger området til erhvervsformål, som det også tidligere har været udlagt til.

 

Et naboareal langs adgangsvejen til lokalplanområdet anvendes i dag til erhverv (oplag mm.), men er i kommuneplanen udlagt til boligformål. For at bringe overensstemmelse mellem kommuneplanen og den faktiske anvendelse inddrages også dette areal i kommuneplanens nye erhvervsområde (selvom naboarealet ikke omfattes af lokalplanens bestemmelser).

 

Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. marts 2015

1.
Forslag til lokalplan nr. 084 for et nyt fjernvarmeværk mm. i Allinge og tillæg nr. 02 til kommuneplan 2013 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Projektgodkendelse og anlægsbevilling til projekt Helhedsplan for Folkemødet & Allinge

00.16.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

15

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

10

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til orientering

Resumé

Realdania har primo 2015 indgået i et partnerskab med Bornholms Regionskommune om at få udarbejdet en helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Formålet med projektet er at få lavet en strategisk plan udviklingen af Allinge der kan pege på realistiske bæredygtige løsninger til, hvordan byen forsat kan levere gode rammer som værtsby for Danmarks politikfestival der samtidigt værner om borgerne og livet i Allinge i øvrigt.

Projektet er kommet i stand via Borgmester og Folkemødesekretariat og det vil være forankret i Økonomi- og planudvalget med dagligt projektansvar i Teknik & Miljø. Det samlede projektresultatet ventes offentliggjort i november 2015. Projektet er finansieret af Realdania.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller:

·         At Økonomi- og Planudvalget tager punktet til efterretning og videresender til kommunalbestyrelsen til orientering.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I kølvandet på succesen og opbakningen til Folkemødet, Danmarks politikfestival, i Allinge har Realdania og Bornholms Regionskommune primo 2015 indgået et partnerskabsprojekt om at udvikle en strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge. Planen sigter både på at udvikle rammerne for Folkemødet og videreudvikle Allinges særlige bymæssige og landskabelige kvaliteter på en måde der også tilgodeser lokale behov og de der bor, arbejder i eller besøger Allinge på andre tider af året.

Konkret skal forslagene til en helhedsplan bl.a. imødekomme de infrastrukturelle og byrumsmæssige udfordringer der er relateret til afholdelsen af Folkemødet i Allinge. Arbejdet med helhedsplanen skal desuden gerne afstedkomme forslag og idéer til, hvordan afholdelsen af politikfestivallen kan bruges til at skabe en udvikling, der kan komme øen til gavn en større del af året.

Som led i processen vil tre tværfaglige teams blive inviteret til at give hver deres bud på en helhedsplan for Folkemødet og Allinge. En nyere konkurrenceform, parallelopdraget, er valgt, da den giver mulighed for en mere dynamisk proces, hvor mange aktører kan høres og inddrages. Resultatet af projektet ventes at foreligge til offentliggørelse i november 2015. De vedhæftede projektdokumenter uddyber projektindhold og proces.  

Økonomiske konsekvenser

Realdania har givet et tilsagn på 3.700.000 kr.

 

Den samlede økonomi fremgår af nedenstående tabel:

Anlægsudgifter kr.

2015

Konsulenter

1.170.000

Konkurrencehonorar

1.500.000

Kick-off og Folkemøde

240.000

Borger og interessentinddragelse. Kommunikation.

142.500

Anlægsudgifter i alt

3.052.500

 

Finansiering, kr.

2015

Tilskud fra Realdania

-3.052.500

Fondsafgift på 17,5 % af tilskud fra Realdania

647.500

Tilskud i alt

3.700.000

 

Dertil kommer medarbejdertimer, som Bornholms Regionskommune finansierer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Allingeprojektet_Proces- og projektbeskrivelse (PDF)

2.
Ydelsesbeskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevillinger til bygningsfornyelsesformål jf. Pulje til landsbyfornyelse - nedrivningspulje 2015  

01.02.00Ø39-0084

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-03-2015

2

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

12

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges i denne sag om anlægsbevillinger til nedrivning af ejendomme m.v., idet der er udmeldt en ramme til landsbyfornyelse fra staten på 5,2 mio. kr. Kommunen skal selv medfinansiere 40 % svarende til 3,47 mio. kr. Puljen til landsbyfornyelse udgør en del af den afsatte nedrivningspulje i budget 2015. Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes i det åbne land samt i byer under 3000 indbyggere.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

a)  at der gives en anlægsbevilling på 8.667.000 kr. (udgift) til tilskud og tiltag efter rammerne i byfornyelsesloven under puljen til landsbyfornyelse,

b)  at anlægsbevillingen anvendes til nedrivning og istandsættelse af nedslidte boliger samt til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme,

c)  at der gives en anlægsbevilling på -5.200.000 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter,

d)  at nettobeløbet på 3.467.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb afsat i nedrivningspuljen i budget 2015,

e)  at anlægsbevillingerne gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 2. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har fået meddelt en ramme til landsbyfornyelse 2015 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 5,2 mio. kr. Sammen med kommunens egenfinansiering på 3,47 mio. kr., som der er afsat midler til i nedrivningspuljen i budget 2015, er der således i alt 8,67 mio. kr. til rådighed til brug for byfornyelsesformål i åbent land samt i byer med færre indbyggere end 3000.

 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer sætter rammen for anvendelsen af den tildelte økonomiske ramme. Der er bl.a. mulighed for at yde tilskud til følgende aktiviteter:

-Nedrivning af nedslidte boliger.

-Istandsættelse af nedslidte boliger.

-Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme.

-Nedrivning af private erhvervsbygninger. Det er en betingelse, at erhvervet er nedlagt. Muligheden er begrænset til bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er således ikke omfattet.

-Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Nedrivningspuljen fra 2013 blev benyttet til nedrivning af både ejerboliger, private udlejningsboliger samt erhvervsbygninger.

Rammerne for anvendelsen af midlerne omfatter flere tiltag og giver mulighed for en bredere indsats for oprydning i landsbyer og på landet.

En reservering af en andel af midlerne i nedrivningspulje 2015 til også at omfatte istandsættelse af nedslidte boliger samt fjernelse af skrot og affald på boligejendomme vil kunne styrke indsatsen for oprydning og forskønnelse af landsbyer og åbent land, samt afhjælpe forekomsten af boliger med kondemnable forhold.

Vedr. istandsættelse kan der være tilfælde, hvor en ejendom af bevaringshensyn eller lignende ikke kan eller bør rives ned. Det kan f.eks. være fredede og bevaringsværdige bygninger og bygninger beliggende indenfor bevarende lokalplan, men hvor ejendommen har en tilstand der ellers kunne have begrundet en nedrivning. I disse tilfælde vil det kunne gavne bybilledet, hvis der gives et tilskud til istandsættelse (istandsættelse af klimaskærm, afhjælpning af kondemnable forhold).

 

Der fremlægges tillige en sag for Teknik- og Miljøudvalget omkring den konkrete udmøntning af bevillingen, herunder kriterier for tildeling af tilskud samt prioriteringskriterier til brug ved udvælgelsen af de konkrete ejendomme, der tildeles midler til nedrivning.

Økonomiske konsekvenser

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udmeldt en ramme for puljen til landsbyfornyelse for 2015. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 5.200.000 kr.

 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 13. januar 2015 udmeldt en ramme for puljen til landsbyfornyelse for 2015. Bornholms Regionskommunes rammetildeling udgør 5.200.000 kr. Kommunens anvendelse af de statslige midler forudsætter kommunal medfinansiering. Statens andel udgør 60 pct. og kommunens andel udgør 40 pct.:

 

Nedrivning af ejendomme m.v., 100 pct.

 8.667.000 kr.

Statsrefusion af byfornyelsesudgifter, 60 pct.

-5.200.000 kr.

Kommunal medfinansiering, 40 pct.

 3.467.000 kr.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 8.667.000 kr. (udgift) til tilskud til nedrivning af ejendomme m.v., samt om en anlægsbevilling på -5.200.000 kr. (indtægt) til refusion af byfornyelsesudgifter.

 

Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat en nedrivningspulje på netto 4.400.000, 

kr., netop til brug for denne medfinansiering på 3.467.000 kr.

 

Anlægsbevillingerne på tilsammen netto 3.467.000 kr. udgør således hovedparten af det budgetterede rådighedsbeløb i nedrivningspuljen. Det resterende rådighedsbeløb i nedrivningspuljen ventes at matche statens pulje til bygningsfornyelse (herunder nedrivning), der udmeldes i løbet af foråret og som også dækker byer med mere end 3000 indbyggere.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsmidler i 2016 til Havnepakke III

05.01.02Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

10

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Rønne Havn har henvendt sig til Bornholms Regionskommune om medfinansiering af et projektforslag på Rønne havn som indstilles til finansiering under Havnepakke III. Projektet vedrører etablering af nye vejbaner, regulering af opkørsel og kryds samt ombygning af eksisterende vej.

Projektets samlede omkostning er 13.1 mio. kr. hvoraf Bornholms Regionskommune skal finansiere 5,7 mio. kr., som kan finansieres over anlægsbudgettet i 2016, idet anlægsbudgettet for 2015 er fuldt disponeret.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at kommunalbestyrelsen lader et anlægsønske på 5,7 mio. kr. indgå som budgetforslag til budget 2016 som Bornholms Regionskommunes medfinansiering af Havnepakke III-ansøgning fra Rønne Havn.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Rønne Havn har henvendt sig til kommunen om et projekt på Rønne Havn, der skal indsendes til finansiering under Havnepakke III. Havnepakke III finansieres af midler fra EU som Folketinget har afsat til at forbedre adgangen til havne i Danmark fra såvel sø- som landsiden.

Indhold

Projektet fra Rønne Havn, som indstilles til finansiering fra Danske Havne, er et fælles projekt med Bornholms Regionskommune som omfatter:

Tre mindre delprojekter

-       Regulering af opkørsel og kryds fra Munch Petersens Vej til Zahrtmannsvej i Rønne

-       Etablering af venstre- og højresvingsbaner på Munch Petersens Vej ud for indkørsel til færgeleje 1 og 2 ved Havnebakken, og

-       Ombygning af eksisterende mindre vej (Bådehavnsvej) mellem indkørsel til færgeleje 3 (Tysklandsvej) og terminal (Finlandsvej)

Projektet skal dermed sikre færdiggørelse af vej- og trafikanlæg i forlængelse af eksisterende færgeforlig og nødvendige vejinvesteringer for at sikre Rønne Havn gunstige betingelser for fortsat udvikling, herunder bl.a. en større satsning på krydstogsmarkedet og offshore aktiviteter.

Finansiering

Totaludgiften for projektet er 13,1 mio. kr., hvoraf Bornholms Regionskommune forventes at finansiere de 5,7 mio. kr. Rønne Havn finansierer 2. mio. kr., mens Havnepakke III finansierer resten, 5,4 mio. kr.

Bornholms regionskommunes anlægsbudget for 2015 er fuldt disponeret, hvorfor der skal reserves midler i budget 2016 til medfinansiering.

Såfremt ansøgningen imødekommes og arbejdet skal igangsættes i 2015 har Rønne Havn meddelt, at de gerne vil mellemfinansiere alle de afholdte udgifter i 2015, under forudsætning af, at Bornholms Regionskommune afsætter den fornødne medfinansiering fra 2016.

 

Arbejdet vil blive udbudt i offentlig licitation. Bornholms Regionskommune vil være byggeherre på projektet.

Prisniveau er januar 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Der skal reserveres 5,7 mio. kr. på anlægsbudget 2016

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Prospekt Rønne Havn (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Likviditetsoversigter pr. 28. februar 2015

00.32.18G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

2

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

13

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i likviditeten pr. pr. 28. februar 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo februar (49,6 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (126,3 mio.) og den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-30,4 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2014 til 28. februar 2015.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 49,6 mio. kr. er steget med 15,8 mio. kr. i forhold til 31. januar 2015, hvor der sidste år var en nedgang i beholdningen i februar på 3,7 mio. kr. Ændringen skyldes hovedsagelig at betalingen til leverandører er lavere end i februar sidste år. Fristen for regnskabsafslutningen er fra regnskab 2014 fremrykket med en måned, og dette bevirker en vis forskydning i betalingen af de sidste regninger for 2014 fra februar til januar måned.

Som nævnt sidste måned har SKAT fra 2015 omlagt betalingsfristen for A-skatter fra den første i måneden efter lønudbetalingen til den sidste i måneden for lønudbetalingen. Den faktiske beholdning ultimo måneden er som følge heraf forringet ca. 35 mio. kr. 

KL er fortsat i dialog med SKAT. Der er forskel på betalingsfristen i kildeskattebekendtgørelsen (den sidste i måneden) og OBS-bekendtgørelsen (den første i måneden), så grundlaget skal afklares nærmere.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 126,3 mio. kr. er nu på niveau med den gennemsnitlige beholdning på samme tidspunkt sidste år, og vil fortsat være stigende et stykke ind i 2015.

Indfrielse af hovedparten af restgælden på Slottet i Rønne vil tidligst blive effektueret den 30. juni 2015 og vil således først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -30,4 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 (der er ingen indtil nu).

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 11,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 17. marts 2015

1.
Beholdninger pr. 28. februar 2015 (PDF)

2.
Grafisk udvikling oversigt over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2014

00.34.00P19-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

5

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

14

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Beslutning om optagelse af lån på baggrund af lånerammen for 2014 jf. forudsætningerne i budget 2014.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a)    at der optages et lån på 23,87 mio. kr.,

b)    at der meddeles anlægsbevilling vedrørende låneoptagelser på 23,87 mio. kr.

c)    at der indhentes tilbud fra fire tilbudsgivere, og

d)    at borgmesteren bemyndiges til at optage lånet.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen skal beslutning om optagelse af lån på baggrund af sidste års låneramme træffes senest 31. marts og lånet optages senest 30. april.

Der optages lån som forudsat i budgettet for 2014, inkl. forudsat optagelse af lån i 2013 som ikke er optaget og overført til budget 2014. Sagen omhandler ikke lån, der optages i forbindelse med plejeboligbyggerierne.

Kommunens adgang til at optage lån reguleres af lånebekendtgørelses regler om, hvad der kan optages lån til, samt de eventuelle dispensationer der er givet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Generelt kan der kun optages lån svarende til de udgifter, der er afholdt i det pågældende budgetår.

Økonomi og Personale har opgjort den samlede låneramme for 2014 til 23,87 mio. kr. inkl. udnyttelse af dispensationer for lånerammen i 2014. Det anbefales, at der optages lån svarende til dette beløb.

 

Låneoptagelsen på baggrund af lånerammen for 2014 omfatter følgende poster på budget 2014:

 

Børnehus i Aakirkeby

Der er i 2012 modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til halvdelen af anlægsudgifterne til det nye børnehus i Aakirkeby. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2014 godkendt, at lånedispensationen overføres til 2013, og videreføres til 2014 jf. de generelle bestemmelser og overførsel af dispensationer i lånebekendtgørelsen.

Der er optaget lån med 5.161.000 kr. vedrørende udgifter afholdt i 2012 og 2013.

Der er i 2014 afholdt udgifter for 5.377.000 kr., idet der optages lån svarende til den resterende dispensation på 2.039.000 kr.

 

Børnehus i Nexø

Der er modtaget dispensation til optagelse af lån svarende til 36 pct. af anlægsudgifterne til den nye børnehave i Nexø. Dispensationen videreføres til 2014 jf. de generelle bestemmelser og overførsel af dispensationer i lånebekendtgørelsen.

Der er i 2014 afholdt udgifter for i alt 1.739.000 kr. og der optages således lån med 626.000 kr.

 

ESCO-projektet

Det er forudsat, at udgifterne i forbindelse ESCO-projektet lånefinansieres fuldt ud inden for rammerne af den automatiske låneadgang jf. lånebekendtgørelsen. Der er i 2014 afholdt udgifter for i alt 8.968.000 kr.

 

Generel låneoptagelse

Det er i budget 2014 forudsat, at der optages generelle lån på 10 mio. kr. idet der samtidig udestår optagelse af lån på 3.391.000 kr. fra budget 2013. Der optages så stort et lån som muligt inden for den resterende låne­ramme, svarende til 12.237.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet for 2014 følgende rådighedsbeløb vedr. optagelse af lån, inkl. overførte rådighedsbeløb fra 2012 og ekskl. rådighedsbeløb til optagelse af lån vedr. plejeboliger:

 

Formål

Rådighedsbeløb

Låneoptagelse

Rest

Generel låntagning

13.391.000

12.237.000

1.154.000

Børnehus i Aakirkeby

2.039.000

2.039.000

0

Børnehus i Nexø

7.111.000

626.000

6.485.000

Skovbørnehave i Rønne

3.250.000

 

3.250.000

ESCO-projekter

18.676.000

8.968.000

9.708.000

I alt

44.467.000

23.870.000

20.597.000

 

De resterende rådighedsbeløb forventes videreført i 2015, idet lånene således optages i 2016 på baggrund af lånerammen for 2015.

Der er ikke afholdt udgifter vedr. Skovbørnehaven i Rønne i 2014.

 

Ydelserne på lånet kan holdes inden for det samlede budget til renter og afdrag i 2015.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Godkendelse af driftsbudget for 2015 Bo42, afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne

03.11.01Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

17-03-2015

11

 

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den almene boligorganisation Bo42 har den 15. december 2014 rettet henvendelse med anmodning om at godkende driftsbudget for 2015 samt den heraf følgende lejestigning på 9,87 % for afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne.

 

Driftsbudgettet for 2015 blev godkendt af afdelingsbestyrelsen men efterfølgende enstemmigt forkastet på ordinært afdelingsmøde den 25. september 2014. Organisationsbestyrelsen har på møde den 30. september 2014 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2015 og den deraf følgende lejestigning, for at sikre, at der er balance mellem afdelingens udgifter og indtægter.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         At driftsbudgettet for 2015 med den deraf følgende lejestigning på 9,87 % godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget, idet afdelingsbestyrelsen inden ØPUs behandling af sagen bedes tilvejebringe alternative forslag til budget, hvor huslejestigningen formindskes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 17. marts 2015:

Teknik- og Økonomidirektørens indstilling anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Teknik- og Økonomidirektørens indstilling godkendt.

Liste Ø og liste O kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Den almene Boligorganisation Bo42 har den 15. december 2014 rettet henvendelse med anmodning om, at kommunalbestyrelsen godkender det af Bo42´s administration udarbejdede driftsbudget for 2015 og den heraf følgende lejestigning på 9,87 % for afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne.

 

Lejestigningen på 9,87 % i budgettet skyldes primært øgede driftsudgifter, øgede henlæggelser til vedligeholdelse samt afvikling af underskud i 2013.

 

Administrationens udkast til driftsbudget for 2015 blev drøftet med afdelingsbestyrelsen i maj måned 2014 og efterfølgende ændret, således at afdelingens underskud i 2013 bliver afviklet over 3 år. Dette medførte, at den budgetterede lejestigning blev reduceret til 9,87 %.

 

Afdelingsbestyrelsen indstillede herefter budgettet og den deraf følgende lejestigning på 9,87 % til godkendelse på det ordinære afdelingsmøde den 25. september 2014.

 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 30. september 2014 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2015 og den deraf følgende lejestigning 9,87 %.

Det er bestyrelsens opfattelse, at lejestigningen er nødvendig for at afdelingen til en hver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser. Det er endvidere organisationsbestyrelsens opfattelse, at beboerne på afdelingsmødet den 25. september 2015 ikke reelt har forholdt sig til det fremlagte driftsbudget men alene til størrelsen af lejeforhøjelsen.

 

Tilsynet har gennemgået det fremlagte driftsbudget samt afdelingens regnskab for 2013 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget.

 

Til orientering kan det oplyses, at Bo42´s årsregnskab for 2013 administrativt blev godkendt den 16. januar 2015 uden bemærkninger. Boligorganisationen er gået ud af regnskabsåret med et driftsoverskud på kr. 803.033. Kun 2 af boligorganisationens afdelinger havde således i 2013 et mindre underskud, der forventes afviklet over de næste 3 år og ingen af afdelingerne havde et opsamlet underskud fra tidligere år der skal afvikles.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling til Økonomi- og Planudvalget den 17.3.2015

Bo42 har i mail til Bornholms Regionskommune, Kommunalbestyrelsen, den 2. marts 2015 meddelt, at

TMU’s behandling og indstilling har været forelagt for såvel afdelingsbestyrelse som bestyrelsen i Bo42.

Driftsbudget 2015 for Afdeling 2 fastholdes uændret, og Bo42 vil gerne stille sig til rådighed for en gennemgang af afdelingens driftsbudget.

Bo42 skal atter anmode kommunalbestyrelsen om at godkende det fremsendte driftsbudget 2015 for Afdeling 2.

 

Teknik og Miljø oplyser, at Kommunalbestyrelsen, i henhold til lov om almene boliger §§ 164-165, fører tilsyn med de almene boligorganisationer og at Kommunalbestyrelsen kan meddele de påbud, der skønnes nødvendigt for at sikre en forsvarlig drift af den almene boligorganisation og dens afdelinger i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor.

 

Det er Teknik- og Økonomidirektørens opfattelse, at den budgetterede lejestigning på 9,87 %, som foreslået af Bo42´s bestyrelse, er nødvendig for at afdelingen til enhver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og hensættelser.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. februar 2015

1.
Driftsbudget for afd. 2 for 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Forslag om tidligere offentliggørelse af dagsordener til KB og udvalg

00.01.00A26-0054

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Enhedslistens kommunalbestyrelsesgruppe har fremsendt forslag om, at dagsordener til kommunalbestyrelsen og de stående udvalg offentliggøres på kommunens hjemmeside, samtidigt med at de bliver gjort tilgængelige for politikerne i kommunens interne system.

Indstilling og beslutning

Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer indstiller, at dagsordener til kommunalbestyrelsen og stående udvalg offentliggøres på kommunens hjemmeside, samtidigt med at de er tilgængelige for politikerne.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Liste Ø indstiller, at dagsordener til kommunalbestyrelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside, samtidigt med at de er tilgængelige for politikerne.

For stemte 4: liste Ø, liste B og liste W

Imod stemte 22: liste V, liste A, liste C og liste O

Hverken for eller imod stemte 1: liste K

Forslaget er faldet.

Sagsfremstilling

Bo Haxthausen har på vegne af Enhedslistens kommunalbestyrelsesgruppe fremsendt følgende forslag:

”Til den førstkommende kommunalbestyrelsesdagsorden stiller Enhedslisten forslag om:

(I tilfælde af at der er generel tilslutning til forslaget, og det kan gennemføres administrativt, frafaldes forslaget, frafaldes punktet)

 

Tidligere offentliggørelse af dagsordener for kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder.

For i højere grad at udmønte kommunens politik om åbenhed og dialog i forhold til borgerne offentliggøres dagsordener til kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder på www.brk.dk, samtidig med at de bliver gjort tilgængelige for politikerne på ficsweb.

 

Det fremgår flere steder på kommunernes hjemmeside at: ”Det er regionskommunens ønske at sikre størst mulig åbenhed og dialog i forhold til borgerne og pressen og i forhold til de muligheder, der er i lov om offentlighed i forvaltningen.” For yderligere at understøtte dette ønske forslås det at borgerne får adgang til på et så tidligt tidspunkt som muligt at læse dagsordener og dermed rette henvendelser om evt. uklarheder eller andet. Det kan være et problem, at borgere eller pressen retter henvendelser til politikere, der endnu ikke har nået at læse/sætte sig ind i dagsordenen, i sådanne tilfælde er det altid muligt at henvise til et senere svar, når det kan ske på et oplyst grundlag.”

Økonomiske konsekvenser

-

Administrativ tilføjelse

Den administrative praksis er i dag, at dagsordener til de stående udvalg og Økonomi- og Planudvalget offentliggøres dagen før mødet eller sidste arbejdsdag før mødet, og at dagsordener til kommunalbestyrelsen offentliggøres mandag i den uge, hvor mødet foregår torsdag.

 

Kommunalbestyrelses- og udvalgsmedlemmers adgang til dagsordener mm. følger styrelseslovens § 8, som siger, at dagsorden og det fornødne materiale udsendes til medlemmerne senest fire hverdage inden mødet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Steen Colberg Jensen - anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen

00.22.02A30-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

17

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Steen Colberg Jensen har anmodet om at udtræde som medlem af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om anmodningen kan imødekommes.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen

a) træffer beslutning om, hvorvidt Steen Colberg Jensen kan udtræde af kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. april 2015

b) tager til efterretning, at Steen Colberg Jensens plads i kommunalbestyrelsen i perioden 1. april – 1. maj 2015 udfyldes af Betina Haagensen, og at Brian Kofoed i perioden fra 1. maj 2015 indtil valgperiodens ophør indtræder permanent på Steen Colberg Jensens plads i kommunalbestyrelsen

c) godkender, at Betina Haagensen efter 1. maj 2015 indkaldes som fast stedfortræder for Thomas Bay Jensen i kommunalbestyrelsen i stedet for Brian Kofoed i perioder, hvor Thomas Bay Jensen er fraværende som følge af sit tjenesteforhold, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2015

d) godkender, at Betina Haagensen fra 1. april 2015 indkaldes som fast stedfortræder for Thomas Bay Jensen i Fritids- og Kulturudvalget i stedet for Brian Kofoed i perioder, hvor Thomas Bay Jensen er fraværende som følge af sit tjenesteforhold, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2015. Det samme gælder for Thomas Bay Jensens poster som medlem af bestyrelsen for Rønne Teater og Svanekegaarden.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Steen Colberg Jensen har ved skriftlig henvendelse til administrationen den 13. februar 2015 anmodet om at udtræde som medlem af kommunalbestyrelsen med virkning fra 1. april 2015. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om anmodningen kan imødekommes.

 

Steen Colberg Jensen har oplyst, at baggrunden for hans anmodning om at udtræde af kommunalbestyrelsen er, at arbejdet i kommunalbestyrelsen er blevet uforeneligt med hans arbejde som selvstændig erhvervsdrivende henset til den samlede arbejdsmængde.

 

Såfremt kommunalbestyrelsen imødekommer Steen Colberg Jensens anmodning, vil stedfortræderen på liste V indtræde i hans plads i kommunalbestyrelsen. Da 1. stedfortræder Brian Kofoed er indkaldt som stedfortræder for Thomas Bay Jensen indtil 1. maj 2015, vil Steen Colberg Jensens plads i kommunalbestyrelsen i første omgang (1. april – 1. maj 2015) blive udfyldt af 2. stedfortræder Betina Haagensen. Fra 1. maj 2015 indtræder 1. stedfortræder Brian Kofoed permanent på Steen Colberg Jensens plads i kommunalbestyrelsen, hvorefter Betina Haagensen som ny 1. stedfortræder for liste V vil blive indkaldt, når Thomas Bay Jensen er fraværende.

 

Lovgrundlag

Kommunal- og regionalvalgloven § 103:

Stk. 1. Et medlem skal efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en anmodning efter stk. 1 skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet.

Stk. 3. Afslag på anmodning om fritagelse efter stk. 1 kan indbringes for økonomi- og indenrigsministeren af det pågældende medlem senest 14 dage efter, at afslaget er givet.

Økonomiske konsekvenser

Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et stående udvalg. Efterlønnen udgør et beløb, der for hvert påbegyndt hele år svarer til 1 gang det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag.

 

Steen Colberg Jensen har været formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i perioden 1. januar 2014 – 31. marts 2015. Der skal således ydes efterløn svarende til 2 gange det sidst ydede månedlige udvalgsformandsvederlag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Steen Colberg Jensens udtræden - valg af viceborgmester og fordeling af øvrige poster i udvalg, råd og nævn

00.22.02A30-0017

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

18

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Steen Colberg Jensen har anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen. Såfremt anmodningen imødekommes, skal kommunalbestyrelsen vælge ny viceborgmester og fordele øvrige poster, som Steen Colberg Jensen har bestredet.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller, at kommunalbestyrelsen

a)    vælger en ny viceborgmester

b)    godkender, at Søren Schow indtræder som medlem af Økonomi- og Planudvalget

c)    godkender, at Brian Kofoed indtræder som medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

d)    tager til efterretning, at den valgte viceborgmester får observatørstatus i fondsbestyrelsen for Businesscenter Bornholm (BCB)

e)    godkender, at Brian Kofoed vælges som bestyrelsesmedlem til Campus Bornholm

f)    tager til efterretning, at den valgte viceborgmester sammen med borgmesteren repræsenterer Bornholm på generalforsamlingen i Komiteen af maritime perifere regioner

g)    godkender, at Andreas Ipsen indtræder som medlem med Søren Schow som suppleant til delegeretmøde ved Kommunalpolitisk topmøde i KL

h)    godkender, at Andreas Ipsen bliver stedfortræder for borgmesteren ved KL’s repræsentantskab

i)     godkender indstilling om, at Carsten Scheibye indtræder som medlem af Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm med Søren Schow som suppleant

j)     vælger en ny næstformand blandt medlemmerne af Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm

k)    godkender, at Lotte Helms indtræder som medlem med Brian Kofoed som suppleant i Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Bornholm)

l)     indstiller Betina Haagensen som nyt bestyrelsesmedlem i Rønne Havn A/S

m)  tager til efterretning, at den nye formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bliver medlem af UTA-udvalget

n)    godkender, at Søren Schow indtræder som medlem af valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger

o)    vælger en næstformand til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger

p)    godkender, at Søren Schow indtræder som medlem af valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg

q)    vælger en næstformand til valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg

r)    godkender, at Søren Schow indtræder som medlem af valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg

s)    vælger en næstformand til valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg

t)     godkender, at Lotte Helms indtræder som medlem af Vækstforum

u)    godkender, at Carsten Scheibye bliver suppleant for Winni Grosbøll i Øresundskomiteen.

v)    godkender, at Brian Kofoed indtræder i Børne- og Skoleudvalget i stedet for Søren Schow

w)   indstiller Betina Haagensen til bestyrelsen for Destination Bornholm ApS i stedet for Lotte Helms

x)    indstiller Betina Haagensen til bestyrelsen for Bornholms Forsyning A/S i stedet for Lotte Helms

y)    godkender, at Andreas Ipsen indtræder som medlem af Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed med Brian Kofoed som suppleant

z)    godkender, at Else Merethe Knoop indtræder i Overtaksationskommissionen for offentlige veje i stedet for Niels Plum

 

Ovenstående ændringer træder i kraft pr. 1. april 2015.

 

Ændringer i bestyrelsesposter skal dog godkendes efterfølgende på generalforsamling, hvis det fremgår af selskabets vedtægter.

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

ad a) Søren Schow er valgt som viceborgmester

ad b) Godkendt

ad c) Godkendt

ad d) Taget til efterretning

ad e) Godkendt

ad f) Taget til efterretning
ad g) Godkendt

ad h) Godkendt

ad i) Godkendt

ad j) Carsten Scheibye er valgt

ad k) Godkendt

ad l) Godkendt

ad m) Taget til efterretning

ad n) Godkendt

ad o) Søren Schow er valgt

ad p) Godkendt

ad q) Søren Schow er valgt

ad r) Godkendt

ad s) Søren Schow er valgt

ad t) Godkendt

ad u) Godkendt

ad v) Godkendt

ad w) Godkendt

ad x) Godkendt

ad y) Godkendt

ad z) Godkendt

 

Sagsfremstilling

Steen Colberg Jensen har anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen. Såfremt anmodningen imødekommes, skal kommunalbestyrelsen vælge ny viceborgmester og fordele øvrige poster, som Steen Colberg Jensen har bestredet.

 

Viceborgmester

Viceborgmesteren vælges ved flertalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. styrelseslovens § 7, stk. 3, jf. § 24, stk. 1.

 

Venstre har indstillet Søren Schow som kandidat.

 

Medlem til Økonomi- og Planudvalget

Valggruppe AV har indstillingsretten, jf. styrelseslovens § 28, stk. 1.

Venstre har indstillet, at Søren Schow indtræder som medlem af Økonomi- og Planudvalget.

 

Det bemærkes, at Steen Colberg Jensen var næstformand for Økonomi- og Planudvalget. Udvalgene konstituerer sig selv, og udvalget skal derfor vælge ny næstformand på næstkommende møde.

 

Medlem til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Valggruppe AV har indstillingsretten, jf. styrelseslovens § 28, stk. 1.

Venstre har indstillet, at Brian Kofoed indtræder som medlem af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Steen Colberg Jensen var formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Venstre har indstillet, at Lotte Helms vælges som formand, men det bemærkes, at udvalgene konstituerer sig selv, og det er derfor op til udvalget at vælge ny formand på næstkommende møde.

 

Businesscenter Bornholm (BCB), fondens bestyrelse – observatør fra BRK

Det følger af BCB’s vedtægter, at Bornholms Regionskommunes borgmester og viceborgmester har observatørstatus i bestyrelsen.

 

Campus Bornholm, bestyrelsen

Et medlem udpeges af kommunalbestyrelsen, jf. vedtægterne. Valggruppe AV har indstillingsretten, jf. styrelseslovens § 28, stk. 1.

 

Venstre har indstillet, at Brian Kofoed vælges som bestyrelsesmedlem til Campus Bornholm.

 

CPMR – Komiteen af maritime perifere regioner

Det blev på møde den 30. januar 2014 besluttet, at borgmesteren og viceborgmesteren repræsenterer Bornholm på generalforsamlingen i Komiteen af maritime perifere regioner.

 

Kommunalpolitisk Topmøde i KL (delegeretmøde)

Valggruppe AV har indstillingsretten til 3 medlemmer og suppleanter i delegeretmøde ved Kommunalpolitisk topmøde i KL.

 

Der er pt. valgt:

Steen Colberg Jensen som medlem med Andreas Ibsen som suppleant

Winni Grosbøll som medlem med Bjarne Westerdahl som suppleant

Maria Fromseier Kjærgaard som medlem med Lykke Jensen som suppleant

 

Venstre har indstillet, at Andreas Ipsen bliver medlem med Søren Schow som suppleant.

 

KL’s repræsentantskab, stedfortræder for borgmesteren

1 stedfortræder for borgmesteren udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Borgmesteren er født medlem.

 

Venstre har indstillet, at Andreas Ipsen vælges som stedfortræder for borgmesteren.

 

Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm, næstformand

4 medlemmer og 4 suppleanter er indstillet af kommunalbestyrelsen til udpegning af transportministeren. Valggruppe AV har indstillingsretten til de 3 medlemmer og suppleanter.

 

Borgmesteren er født formand for Kontaktrådet.

 

Næstformand udpeges af kommunalbestyrelsen blandt de 4 af kommunalbestyrelsen indstillede medlemmer.

 

Der er pt. valgt:

Winni Grosbøll som medlem og Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

Erik Lund Hansen som medlem og René Nordin Bloch som stedfortræder

Steen Colberg Jensen som medlem og Carsten Scheibye som suppleant

Morten Riis som medlem og Ianto Gerdes som suppleant

 

Steen Colberg Jensen er valgt som næstformand.

 

Venstre har indstillet, at Carsten Scheibye indtræder som medlem med Søren Schow som suppleant, samt at Carsten Scheibye vælges som næstformand.

 

Det regionale arbejdsmarkedsråd, RAR Bornholm

Valggruppe AV har indstillingsretten til 2 medlemmer og suppleanter til Det regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Bornholm).

 

Der er pt. valgt:

Winni Grosbøll som medlem med Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

Steen Colberg Jensen som medlem med Lotte Helms som suppleant

 

Venstre har indstillet Lotte Helms som medlem med Brian Kofoed som suppleant.

 

Rønne Havn A/S, bestyrelsesmedlem

Valggruppe AV har indstillingsretten til 3 medlemmer og suppleanter til bestyrelsen i Rønne Havn A/S. De indstillede behøver ikke være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 

Der er pt. valgt:

Thomas Thors som medlem med Anette Stæhr som suppleant

Winni Grosbøll som medlem med Steen Frandsen som suppleant

Steen Colberg Jensen som medlem med Ole Dreyer som suppleant

 

Venstre har indstillet, at Betina Haagensen indtræder på Steen Colberg Jensens plads i bestyrelsen.

 

Kommunalbestyrelsens indstilling vil blive behandlet på næste ordinære generalforsamling i Rønne Havn A/S. Rønne Havn A/S er orienteret om sagen på forhånd.

 

UTA-udvalget

Steen Colberg Jensen var medlem af UTA-udvalget i kraft af sin post som formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget vælger selv sin formand på næstkommende møde, og denne vil herefter indtræde i UTA-udvalget.

 

Valgbestyrelsen (Folketingsvalg og folkeafstemninger), næstformand

Valggruppe AV har indstillingsretten til 3 medlemmer og suppleanter til valgbestyrelsen for folketingsvalg og folkeafstemninger, heraf er borgmesteren født som det ene medlem.

 

Der er pt. valgt:

Winni Grosbøll som født medlem med Margrethe Kjellberg som suppleant

Bjarne Westerdahl som medlem med Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

Steen Colberg Jensen som medlem med Andreas Ipsen som suppleant

 

Steen Colberg Jensen er valgt som næstformand.

 

Venstre har indstillet, at Søren Schow vælges i stedet for Steen Colberg Jensen og tillige vælges som næstformand.

 

Valgbestyrelsen (Kommunale og regionale valg), næstformand

Valggruppe AV har indstillingsretten til 3 medlemmer og suppleanter til valgbestyrelsen for kommunale og regionale valg, heraf er borgmesteren født som det ene medlem.

 

Der er pt. valgt:

Winni Grosbøll som født medlem med Margrethe Kjellberg som suppleant

Bjarne Westerdahl som medlem med Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

Steen Colberg Jensen som medlem med Andreas Ipsen som suppleant

 

Steen Colberg Jensen er valgt som næstformand.

 

Venstre har indstillet, at Søren Schow vælges i stedet for Steen Colberg Jensen og tillige vælges som næstformand.

 

Valgbestyrelsen (Europaparlamentsvalg), næstformand

Valggruppe AV har indstillingsretten til 3 medlemmer og suppleanter til valgbestyrelsen for Europaparlamentsvalg, heraf er borgmesteren født som det ene medlem.

 

Der er pt. valgt:

Winni Grosbøll som født medlem med Margrethe Kjellberg som suppleant

Bjarne Westerdahl som medlem med Maria Fromseier Kjærgaard som suppleant

Steen Colberg Jensen som medlem med Andreas Ipsen som suppleant

 

Steen Colberg Jensen er valgt som næstformand.

 

Venstre har indstillet, at Søren Schow vælges i stedet for Steen Colberg Jensen og tillige vælges som næstformand.

 

Vækstforum Bornholm

Valggruppe AV har indstillingsretten til 4 medlemmer af Vækstforum Bornholm.

 

Der er pt. valgt:

Winni Grosbøll

Erik Lund Hansen

Steen Colberg Jensen

Thomas Bay Jensen

 

Venstre har indstillet, at Lotte Helms overtager Steen Colberg Jensens plads i Vækstforum Bornholm.

 

Øresundskomiteen

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 medlem og 1 suppleant af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Øresundskomiteen.

 

Der er pt. valgt:

Winni Grosbøll som medlem med Steen Colberg Jensen som suppleant.

 

Venstre har indstillet, at Carsten Scheibye vælges som suppleant.

 

Øvrige ændringer

Ud over ovenstående poster, som skal besættes i forbindelse med Steen Colberg Jensens udtræden af kommunalbestyrelsen, har Venstre anmodet om følgende ændringer:

 

·         Brian Kofoed indtræder i Børne- og Skoleudvalget i stedet for Søren Schow. Valggruppe AV har indstillingsretten.

·         Betina Haagensen indtræder i bestyrelsen for Destination Bornholm ApS i stedet for Lotte Helms. Valggruppe AV har indstillingsretten, og der er ikke krav om, at den valgte er medlem af kommunalbestyrelsen. Ændringen skal godkendes på næstkommende generalforsamling.

·         Betina Haagensen indtræder i bestyrelsen for Bornholms Forsyning A/S i stedet for Lotte Helms. Valggruppe AV har indstillingsretten, og der er ikke krav om, at den valgte er medlem af kommunalbestyrelsen. Ændringen skal godkendes på næstkommende generalforsamling.

·         Andreas Ipsen indtræder som medlem med Brian Kofoed som suppleant i Kredsrådet vedrørende politiets virksomhed. Posten varetages pt. af Søren Schow med Andreas Ipsen som suppleant. Valggruppe AV har indstillingsretten.

·         Else Merethe Knoop indtræder i Overtaksationskommissionen for offentlige veje i stedet for Niels Plum, som ikke længere er medlem af Venstre. Valggruppe AV har indstillingsretten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum

24.10.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

19

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal drøfte hvorvidt der udpeges en observatør fra Bornholms Hospital til Bornholms Vækstforum. Observatøren har taleret på, men ikke stemmeret ved møderne

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

a) At der besluttes om der udpeges en observatør fra Bornholms Hospital til Bornholms Vækstforum, og såfremt dette besluttes

b) At direktøren for Bornholms Hospital udpeges som observatør i Bornholms Vækstforum

c) At forretningsorden for Bornholms Vækstforum efterfølgende tilrettes

 

Kommunalbestyrelsen den 30. marts 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden og Bornholms Regionskommune har et ønske om at der udpeges en observatør fra Bornholms Hospital i Bornholms Vækstforum. Udpegningen skal sikre en tæt dialog med regionen og sikre at Bornholms Hospital så vidt muligt får adgang til viden og mulighed for at bidrage til væksten på Bornholm via Bornholms Vækstforum.

 

Kommunalbestyrelse har tidligere godkendt at der udpeges observatører fra følgende områder til Bornholms Vækstforum:

·         Direktøren for Destination Bornholm

·         En repræsentant fra øens Sports- og Kulturliv

·         De to folketingsmedlemmer valgt på Bornholm

 

Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret på møderne.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 26. marts 2015

1.
Forretningsorden Bornholms Vækstforum (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 20  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

26-03-2015

20

 

 

Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2015:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af areal

 

Grundareal Havnevej 14, Tejn, godkendt til salg.