Referat
Kommunalbestyrelsen
27-05-2015 kl. 18:00
kommunalbestyrelsessalen, Landemærket 26, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Generalforsamling i Østkraft Holding A/S 2015
  åbent 3 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1. august 2015
  åbent 4 Forslag om at hæve beløbsgrænsen for krav til sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder
  åbent 5 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje
  åbent 6 Tiltrædelse af: Fælles på Bornholm, en politik for frivillighed og aktivt medborgerskab
  åbent 7 Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014
  åbent 8 Befolkningsprognose 2015-27
  åbent 9 Høring om fælles uddannelsesstrategi
  åbent 10 Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet
  åbent 11 Fælles opslag vedr. Greater Copenhagen til kommuneplanen
  åbent 12 Likviditetsoversigter pr. 30. april 2015
  åbent 13 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015
  åbent 14 Godkendelse af skema C - 25. nye boliger og serviceareal - Kommandanthøjen, Rønne
  åbent 15 Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum
  åbent 16 Udpegning af medlem til Lokalt Uddannelsesudvalg - Pædagogisk Assistent Uddannelse, PAU
  åbent 17 Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune
  åbent 18 Orientering fra formanden 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

85.02.02G00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

1

 

 

Fraværende

René Danielsson, Bjarne Westerdahl.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ianto Gerdes er indkaldt som suppleant for René Danielsson.

Jens Oskar Pedersen er indkaldt som suppleant for Bjarne Westerdahl.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Generalforsamling i Østkraft Holding A/S 2015

13.01.00G01-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

2

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bestyrelsen i Østkraft Holding A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling i selskabet den 28. maj 2015. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorledes regionskommunens ejerbeføjelser skal udøves på generalforsamlingen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren eller ved delegation bemyndiges til, at

a) Vælge dirigent på mødet

b) Godkende årsrapport

c) Godkende overførsel af resultat for 2014 til overført overskud

d) Godkende genvalg af bestyrelsen jf. konstituering

e) Godkende genvalg af formand

f) Godkende genvalg af næstformand

g) Godkende genvalg af revisor

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Indstillingen godkendt, idet det bemærkes, at Bornholms Regionskommune lægger vægt på, at der indgås en aftale mellem Danish Crown og Østkraft om at Biokraft modtager blod.

Liste W og liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er hovedaktionær i Østkraft Holding A/S og udøver sine beføjelser bl.a. ved at stemme på selskabets generalforsamlinger.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til, hvordan der skal stemmes, og borgmesteren udfører kommunalbestyrelsens beslutning på generalforsamlingen enten ved personligt fremmøde eller ved delegation.

 

Direktør Ole Schou Mortensen har den 13. maj 2015 fremsendt indkaldelse til ordinær generalforsamling den 28. maj 2015 kl. 10 på selskabets adresse Skansevej 2, 3700 Rønne.

 

Dagsorden er følgende:

1.    Valg af dirigent

2.    Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

3.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4.    Valg af medlemmer til bestyrelsen

5.    Valg af formand for bestyrelsen

6.    Valg af næstformand for bestyrelsen

7.    Valg af revisor

8.    Eventuelt

 

Ad. 1

Der er ikke fremsendt forslag til dirigent.

 

Ad. 2

Af årsrapporten fremgår, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2014 – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisor gør dog opmærksom på, at der er en usikkerhed forbundet med indregning og måling af produktionsanlæg i Biokraft A/S og afregning af ubalancer i Østkraft Produktion A/S.

 

Årets resultat Østkraft Holding A/S viser et overskud på 0,7 mio. kr. I 2013 var overskuddet på 4,3 mio. kr. Bruttofortjenesten udgjorde for 2014 121.020 kr. mod 120.852 kr. i 2013. Årets resultat vurderes som værende tilfredsstillende set i forhold til markedsvilkårene med lave elpriser og i god tråd med den ejerstrategi, som ejeren har vedtaget for virksomheden. Der forventes et positivt resultat for det kommende år.

 

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

 

Ad. 3

Det indstilles, at overskuddet overføres til næste regnskabsår.

 

Ad. 4

Ved det konstituerende møde er følgende personer valgt som medlem af bestyrelsen:

Valggruppe AV indstiller

Bjarne Westerdahl, Lars Goldschmidt, Jesper Lindstrøm Larsen, Knud Andersen, Torben Blem-Kofoed

Valggruppe BCKOWØ indstiller

Torben Rønne-Larsen, Kristian Kirk Mailand, Bo Haxthausen

 

Herudover er Kim Westh, Kenn Olsson, Finn Thomsen og Poul Bloch valgt som medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.

 

Ad. 5

Kommunalbestyrelsen indstillede den 22. maj 2014 Knud Andersen til formand for bestyrelsen.

 

Ad. 6

Kommunalbestyrelsen indstillede den 22. maj 2014 Bjarne Westerdahl til næstformand for bestyrelsen.

 

Ad. 7

Bornholms Revision er revisor for selskabet. Der foreligger ingen indstillinger om valg af anden revisor.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2015

1.
Indkaldelse.pdf (PDF)

2.
Holding 2014.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1. august 2015

17.01.01P24-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

4

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2015 om ændringer i skolestrukturen er der udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2015.

Iht. folkeskolelovens § 41 er skolebestyrelserne ved de berørte skoler høringsparter ved ændringer i styrelsesvedtægten.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen,

at forslaget til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2015 sendes i høring i alle skolebestyrelserne, Bornholms Fælles Elevråd og Handicaprådet i perioden 28. maj til 12. juni 2015.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Den gældende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Bornholms Regionskommune er senest revideret 26. juni 2014.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 26. februar 2015 om indførelse af en ny skolestruktur pr. 1. august 2015 har afstedkommet behov for en række ændringer i den gældende styrelsesvedtægt.

 

De væsentligste ændringer omhandler:

·         Nedlæggelse af 3 skoleafdelinger (Vestermarie, Mosaik og Svaneke).

·         Nedlæggelse af Skole Nord og oprettelse af 2 selvstændige skoler (Svartingedal og Kongeskærskolen).

·         Udvidelse af Rønneskolens distrikt på 7. – 9. klassetrin, så dette tillige omfatter Svartingedal.

·         Ny tildelingsmodel til skolerne pr. 1. august 2015.

·         Skolebestyrelsernes kompetence til at beslutte undervisningen organiseret i ikke fuldt årgangsdelte klasser.

·         Ændring i elevers ret til befordring ved skift til anden skole end distriktsskolen pr. 1. august 2015.

·         Ændring i børnehaveklasseelever og 7. klasseelevers ret til befordring ved skift til anden skole end distriktsskolen efter 1. august 2015.

·         Ændringer i ledelsesstrukturen på baggrund af den ændrede skolestruktur.

 

Endelig er der på baggrund af lovændringer og nye bekendtgørelser foretaget en række redaktionelle tilpasninger.

 

Valg til skolebestyrelserne i de fem almene skoler afvikles i perioden 18. – 27. maj 2015 efter principper beskrevet i gældende styrelsesvedtægt.

 

Tidsplan for behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt fremgår herunder:

 

5. maj 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til styrelsesvedtægt

27. maj 2015

Kommunalbestyrelsen sender forslag til styrelsesvedtægt i høring

28. maj – 12. juni 2015

Høringsperiode

25. juni 2015

Ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde

25. juni 2015

Kommunalbestyrelsen godkender ny styrelsesvedtægt pr. 1.8.2015

1. august 2015

Ny styrelsesvedtægt træder i kraft

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Styrelsesvedtægt 1-8-2015 til BSU 150505 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag om at hæve beløbsgrænsen for krav til sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsarbejder

82.00.00G01-0241

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-05-2015

3

 

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

7

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af et ønske fra Dansk Byggeri ønsker udvalgsformand og kommunaldirektør at fremsætte et forslag om at hæve beløbsgrænsen for, hvornår der stilles krav om sikkerhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder fra de nuværende 500.000 kr. til 1,0 mio. kr.

Målet er at afbureaukratisere og gøre forholdene for samarbejdet med erhvervslivet bedre.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at

a) forslaget om at hæve beløbsgrænsen for, hvornår der stilles krav om sikkerhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder fra de nuværende 500.000 kr. til 1,0 mio. kr. drøftes

b) såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at hæve beløbsgrænsen til 1,0 mio. kr.

1. betyder det at der alene for udbud af bygge- og anlægsentrepriser over 1,0 mio. kr. ekskl. moms stilles sædvanlig sikkerhed, jf. ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” §6, for opfyldelse af entreprenørens forpligtelser overfor bygherren indtil 5 år efter afleveringstidspunktet.

2. vil der i særlige tilfælde ved udbud af bygge- og anlægsentrepriser under 1,0 mio. kr. ekskl. moms kunne forlanges et tilbagehold i acontoudbetalingerne til entreprenøren på samlet 15% af den enkelte entreprisesum og at det tilbageholdte beløb udbetales til entreprenøren efter godkendt aflevering og mangelafhjælpning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:
Anbefales.


Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Indstillingen godkendt.

Liste Ø kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I forbindelse med bygge- og anlægsarbejder stiller entreprenører og håndværkere sikkerhed for opfyldelsen af deres forpligtelser overfor bygherren. Sikkerhedsstillelsen gives typisk som en bankgaranti.

Sikkerhedsstillelsen bruges bl.a. som sikkerhed i forhold til 1 og 5 årseftersyn for fejl og mangler og nedsættes / frigives løbende i takt hermed.

Den 23. februar 2006 godkendte kommunalbestyrelsen, at der alene skal stilles sikkerhed for kommunens udbud af bygge- og anlægsentrepriser over 500.000 kr. ekskl. moms. Der skal stilles sædvanlig sikkerhed, jf. ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” §6, for opfyldelse af entreprenørens forpligtelser overfor bygherren indtil 5 år efter afleveringstidspunktet. Det betyder, at entreprenøren ved indgåelse af en entrepriseaftale stiller en sikkerhed svarende til 15% af entreprisesummen. Denne sikkerhed nedskrives ved en godkendt aflevering af det pågældende arbejde til 10% af entreprisesummen og nedskrives igen senest 1 år efter afleveringen (ved godkendt 1 årseftersyn) til 2% af entreprisesummen. Sikkerheden ophører endeligt 5 år efter afleveringstidspunktet med mindre bygherren forinden skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler.

For udbud af bygge- og anlægsentrepriser under 500.000 kr. ekskl. moms kan der i særlige tilfælde forlanges et tilbagehold i acontoudbetalingerne til entreprenøren på samlet 15% af entreprisesummen, som udbetales til entreprenøren efter godkendt aflevering.

Økonomiske konsekvenser

Hvis beløbsgrænsen for, hvornår der stilles krav om sikkerhed i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder hæves fra de nuværende 500.000 kr. til 1,0 mio. kr. vil det betyde en øget økonomisk risiko for Bornholms Regionskommune.

Der er ikke tidligere erfaringer med at sikkerhedsstillelsen udløses, men risikoen vil være til stede i højere grad end tidligere, hvis beløbsgrænsen for hvornår der stilles krav om sikkerhed hæves, da nye og eventuelt mindre likvide firmaer får mulighed for at byde på opgaven.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. maj 2015

1.
Sag fra 2006 om grænser for sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsentrepriser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje

27.39.04S29-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

16

 

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

8

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangspunkt i regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at anbefale til kommunalbestyrelsen at frit valg priserne 2015 godkendes, og at priserne gælder fra 1. juni 2015

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal kommunalbestyrelsen fastsætte frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen.

Med udgangspunkt i regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Det anbefales, at der afregnes til de private leverandører med nedenstående frit valg priser fra og med 1. juni 2015

Økonomiske konsekvenser

Beregningen af priser på baggrund af regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 giver følgende priser:

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

420,30 kr. pr. time

525,37 kr. pr. time

Personlig pleje, dag

431,12 kr. pr. time

538,91 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

493,61 kr. pr. time

617,01 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

888,47 kr. pr. time

1.110,59 kr. pr. time

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

6  Fælles på Bornholm, en politik for frivillighed og aktivt medborgerskab

00.16.02G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

6

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen

Resumé

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for en række bornholmske organisationer og regionskommunen har udarbejdet en fælles politik for frivillighed, hvor det fælles mål er at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm. Bornholmske foreninger og andre relevante aktører, herunder Bornholms Regionskommune, indbydes nu til at tiltræde den fælles frivillighedspolitik kaldet ”Fælles på Bornholm”.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen,

at Bornholms Regionskommune tiltræder ”Fælles på Bornholm, en politik for frivillighed og aktivt medborgerskab”.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På foranledning af Ældresagen på Bornholm besluttede kommunalbestyrelsens Demokratigruppe i maj 2014 at få nærmere afdækket ønsket om en frivillighedspolitik på Bornholm.

 

På et møde med Ældresagen som vært i september 2014 deltog repræsentanter for i alt 10 bornholmske organisationer, for at drøfte behovet for og i givet fald indholdet af en frivillighedspolitik. Konklusionen var et udtalt ja til en frivillighedspolitik udarbejdet af de frivillige organisationer. Politikken skal være en ’paraply-politik’, og konkret nok til at den kan være handlingsorienteret og inklusive spilleregler – samt fulgt op af strategiarbejde.

En tværgående arbejdsgruppe blev nedsat til at forberede et stormøde og til at stå for den videre proces for en fælles frivillighedspolitik, og med følgende organisationer repræsenteret: DGI Bornholm, Ældresagen på Bornholm, Bornholmske Borgerforeningers Samvirke, Event Bornholm, Engageret Ungdom og Bornholms Regionskommune.

Arbejdsgruppen har været samlet seks gange, og stod bl.a. bag det store borgerdialogmøde med 180 deltagere den 22. januar 2015 med frivillighedspolitikken som tema. Efterfølgende har arbejdsgruppen udarbejdet et politik-udkast, der var i offentlig høring i perioden fra 10. marts – 10. april 2015. De indkomne høringsbidrag støttede for størstedelen det offentliggjorte udkast, og gav ikke anledning til ændringer.

 

Det fælles mål for frivillighedspolitikken på Bornholm er at forbedre rammer, vilkår og muligheder for at være frivillig på Bornholm. Dette mål vil de organisationer, der tiltræder, i fællesskab nå ved at oprette et ”Frivillig Forum”, der vil udgøre den fælles struktur til at sikre et ejerskab til den fælles politik og til at videreudvikle samarbejdet mellem de tiltrædende organisationer.

 

Udover aktiviteter som videns- og erfaringsudveksling mv., vil en af de første hovedaktiviteter for de tiltrædende organisationer være at etablere en fælles indgang for alle, der ønsker at være frivillige på Bornholm. I denne fælles indgang vil der være kontaktformidling og andre støttefunktioner, herunder rådgivning om forsikringsforhold og andre forhold at betydning for organisationer, der arbejder med frivillige.

 

Udover det overordnede mål omhandler den fælles politik en definition på frivilligt arbejde og en række bærende principper omkring frivillighed. Fælles for de tiltrædende organisationer vil være, at frivilligt arbejde anses for at have en afgørende betydning for både udviklingen af den enkelte person og for vort fællesskab. Med en fælles politik vil de tiltrædende organisationer understrege deres ønske om og vilje til at styrke vilkårene for frivillighed og aktivt medborgerskab på Bornholm.

 

Den tværgående arbejdsgruppe opfordrer til, at så mange organisationer som muligt tiltræder den fælles frivillighedspolitik inden udgangen af maj 2015, for dermed at sikre det bedst mulige praktiske udgangspunkt for de videre forberedelser til det første ”Frivillig Forum”, der er planlagt til afholdelse i Aakirkeby Hallerne den 18. august 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser af at tiltræde den fælles frivillighedspolitik.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2015

1.
Fælles på Bornholm - en politik for frivillighed og aktivt medarbejderskab (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014

27.15.00K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-04-2015

11

 

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

17

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

7

 

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014 fremsendes til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ældrerådets vigtigste formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i alle sager, der vedrører ældre. Årsrapporten handler om det første år i dette ældreråds valgperiode.

Ældrerådet holder 11 planlagte møder hvert år samt enkelte ekstraordinære møder. Repræsentanter fra ældrerådet har desuden deltaget i møder vedrørende forslag til en kommende frivillighedspolitik, kommende idrætspolitik, debatarrangement ved Folkemødet, diverse møder i foreninger o. l. med orientering om Bornholms Ældreråd.

 

Ældrerådet afgiver hvert år ca. 30 - 40 høringssvar. I 2014 fortrinsvis om budget 2015, uanmeldte plejecentertilsyn, anmeldte tilsynsbesøg, redegørelser om magtanvendelse, folkeoplysningsudvalg, dispensation fra bopælspligt, pulje til løft af ældreområdet, affaldshåndtering, ændring af takster for taxikørsel, redegørelse for tilsyn på voksenhandicapområdet, Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre, Sundhedsaftale 2015 – 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne samt redegørelse for udført kommunalt tilsyn på ældreområdet.

Ældrerådet har et ønske om og prioriterer større synlighed omkring Rådets arbejde og resultater.

 

Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014 blev behandlet i Rådets møde den 21. april 2015:

”Godkendt. Fremsendes til kommunalbestyrelsen, pressen, Danske Ældreråd, til Center Sundhed, Center Ældre og lægges på BRK´s hjemmeside. ”

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Årsrapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Befolkningsprognose 2015-27

00.01.00P10-0015

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

4

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

8

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Regionskommunens befolkningsprognose er revideret ud fra den senest kendte demografiske udvikling.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a) at Befolkningsprognose 2015-2027 tages til efterretning

b) at Økonomi- og Planudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at befolkningsprognose 2015-2027 tages til efterretning og indgår i det fælles planlægnings- og budgetgrundlag for 2016 – 2019 samt som datagrundlag for projektet Bornholms Fremtid.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling, hvor man kan aflæse tendenser i udviklingen ud fra givne præmisser (fødsler, dødsfald, flytninger). BRK’s befolkningsprognose er udarbejdet ved hjælp af Cowis Demografix-model. Modellen fremskriver befolkningens størrelse og sammensætning ud fra de demografiske udviklingsmønstre i en valgt historisk periode, som kobles med forventningerne til den samfundsmæssige udvikling og det forventede boligbyggeri lokaliseret i bestemte områder (jf. planstrukturen) og fordelt på boligtyper.

 

Prognosen forudser en samlet tilbagegang i indbyggertallet på ca. 4.430 personer svarende til 11 pct. - fra i dag 39.830 til omkring 35.400 indbyggere i 2027. Det er nogenlunde samme tilbagegang som i de to foregående prognoseperioder (hhv. 8 pct. i 2013 og 13 pct. i 2014).

 

Der er forventes meget store ændringer i den bornholmske befolknings alderssammensætning, og gennemsnitsalderen ventes at vokse fra de nuværende 46,7 år i 2015 til 50,6 år i 2027.

 

·         Den største tilbagegang forventes i gruppen af børn og unge (4-23-årige) samt deres forældre (36-58-årige), hvor hver enkelt årgang vil falde med ca. 25 % i gennemsnit.

·         Omvendt forventes antallet af ældre i alle aldersgrupper at stige kraftigt, særligt de ældre ml. 75- og 85 år, som vil stige med 55 %.

·         Indbyggertallet forventes at falde mest i landdistrikterne (ca. 21 pct.) og mindst i byerne (ca. 8 pct.).

·         Antallet af skolesøgende børn (5-14 årige) forventes samlet at gå 27 pct. tilbage. Tilbagegangen svinger mellem 21 og 33 pct. i de kommende fem skoledistrikter.

·         Antallet af små børn (0-5 årige) forventes samlet at gå 10 pct. tilbage.

 

Befolkningsudviklingen de senere år samt forventningerne til udviklingen frem til 2027 er nøjere beskrevet i bilaget, hvor også prognosemodellens principper og præmisser uddybes.

 

Befolkningstallet på Bornholm er faldet mindre end forventet i sidste års prognose (der er 103 flere borgere). I demografikorrektionen til budget 2016-2019 tages højde for forskellen mellem den faktiske befolkningsudvikling i forhold til prognosen for 2015 og den økonomiske effekt heraf.

 

Økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling behandles i et selvstændigt punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 19. maj 2015

1.
Bilag 1. Befolkningsprognose 2015-27 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Høring om fælles uddannelsesstrategi

00.17.00P20-0082

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

11

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden.

Dette udkast er nu i høring ved Borholms Kommunalbestyrelse frem til den 22. juni 2015.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a.    At udkast til fælles uddannelsesstrategi drøftes og at der på baggrund af denne drøftelse sendes høringssvar til KKR sekretariatet

b.    At det tages til efterretning at der parallelt med høringen igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Drøftet, udkast til høringssvar oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt, idet høringssvaret tilføjes at Kommunalbestyrelsen på Bornholm foreslår, at taxameterprincippet opblødes, således at der i højere grad end tilfældet er i dag tages højde for små hold og vigtigheden af uddannelsespolitik i den regionale udvikling.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

 

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

        Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne

        Aftagere i form af kommunerne selv

        De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

 

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

 

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

 

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-       

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Høring vedr. fælles uddannelsesstrategi (PDF)

2.
Udkast til fælles uddannelsesstrategi (PDF)

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 19. maj 2015

3.
Udkast til høringssvar (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

00.17.00P20-0081

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

13

 

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

18

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

10

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og kommunekontaktrådene fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken.

Kommunalbestyrelsen skal godkende de af KKR Hovedstaden sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

a.    At de sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder drøftes og sættes i relation til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets egne mål

b.    At der tages stilling til hvorvidt de sendte politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder godkendes

c.    At kommunalbestyrelsen såfremt en godkendelse, årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Drøftet, henvendelsen fra KKR oversendes anbefalet til Økonomi- og Planudvalget.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015.

Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

       Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst

       Understøtte et velfungerende arbejdsmarked

       Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job

       Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft

       Understøtte en effektiv indsats, der virker

       Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

 

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

 

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

 

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

        Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.

        Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.

        Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

 

Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse

Arbejdsgruppen har udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bornholm har sin egen udviklingsstrategi ”Vilje til Vækst” i regi af Bornholms Vækstforum og har dermed først og fremmest interesse i hovedstadsstrategien i forhold til kvalificeret arbejdskraft og internationalisering som varetages af regionen.

 

Tilføjelse til Økonomi- og Planudvalgets møde den 19. maj 2015

Administrationen arbejder for, at der sker en evaluering af Bornholms selvstændige regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) efter ét år. Der er forståelse i Beskæftigelsesministeriet for, at BRK derefter vender tilbage vedr. spørgsmålet om, hvorvidt Bornholms Regionskommune i stedet skal indgå i RAR-Hovedstaden.

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Notat - Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til kommunalbestyrelsens drøftelse og godkendelse (PDF)

2.
Bilag vedr. tværkommunale samarbejder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Fælles opslag vedr. Greater Copenhagen til kommuneplanen

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-05-2015

7

 

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

19

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

KKR-Hovedstaden anbefaler de enkelte kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden, at indarbejde et fælles opslag i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommune indarbejder det fælles opslag i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015:

Anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

KKR-Hovedstaden behandlede på deres seneste møde tre sager med den anbefaling at sende dem til behandling i de enkelte kommunalbestyrelser. Den ene af sagerne vedrører et forslag om fælles opslag om Greater Copenhagen i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision (de to andre sager vedr. fælles uddannelsesstrategi og beskæftigelsespolitik).

 

Om Greater Copenhagen
Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området. Udenlandske virksomheder og investorer ser i forvejen metropolregionen som ét samlet område, men administrative opdelinger og forskelle gør det besværligt at samarbejde. De skånske kommuner og Region Skåne er positive over for samarbejdet, men er endnu ikke formelt trådt ind i samarbejdet.

 

I efteråret 2013 vedtog alle 46 østdanske kommuner det fælles ståsted, der i foråret 2014 blev tiltrådt af de nye kommunalbestyrelser, og på borgmestertopmødet i august 2014 tilsluttede alle danske kommuner og de to regioner sig det fælles brand. Ud over en fælles vision og et fælles brand har der også været igangsat en række konkrete projekter med det formål at igangsætte samarbejdet og begynde at høste nogle af frugterne heraf.

Greater Copenhagen har iværksat en række initiativer, hvoraf det fælles opslag i kommuneplanen er ét.

 

Det fælles opslag
Formålet med det fælles opslag er at understøtte, at alle kommuner tænker sig ind i den fælles vækstdagsorden, herunder:

        At skabe et fælles udgangspunkt og en fælles referenceramme for det videre regionale samarbejde

        At øge bevidstheden om den lokale byudviklings betydning for den regionale udvikling og omvendt om den regionale udviklings betydning for den lokale byudvikling

        At fremme fokus på den funktionelle region med udgangspunkt i den fælles vision for regionen, som kan sætte retningen for det videre arbejde med lokal og regional udvikling

        At danne udgangspunkt for en fælles markedsføring af regionen i international sammenhæng

 

KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 4. maj 2015

1.
Fælles opslag om Greater CoPENHAGEN (DOCX)

2.
Opslaget Greater Copenhagen Charter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Likviditetsoversigter pr. 30. april 2015

00.32.18G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

2

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

12

 

Hvem beslutter

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Kommunalbestyrelsen til efterretning

Resumé

Oversigter over kassebeholdning og udvikling i beholdninger pr. 30. april 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at likviditetsoversigterne tages til efterretning.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Taget til efterretning.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring forelægges Økonomi- og Planudvalget og Kommunalbestyrelsen hver måned oversigter over udviklingen i kassebeholdningen.

 

Den første oversigt viser den faktiske beholdning ultimo april (43,9 mio.), den gennemsnitlige kassebeholdning over de seneste 365 dage (142,3 mio.), den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 (-70,1 mio.) og den forventede faktiske kassebeholdning (39,9 mio.).

 

Den anden oversigt viser grafisk udviklingen i den faktiske og den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort dagligt fra 1. januar 2014 til 31. april 2015.

 

Bemærkninger til den faktiske kassebeholdning:

Den faktiske beholdning på 43,9 mio. kr. er faldet med 3,9 mio. kr. i forhold til 31. marts 2015, hvilket er som forventet. I april sidste år var der en forøgelse af kassebeholdningen på 28,8 mio. kr. som skyldtes en indbetaling fra Vejdirektoratet vedr. omfartsvejen. Udviklingen i beholdningen i april 2015 er den samme som sidste år når der korrigeres for denne indbetaling, for at der er optaget større lån end sidste år samt for en yderligere forskydning i betalingen af A-skatter jf. nedenfor.

Som de sidste måneder har SKAT fra 2015 omlagt betalingsfristen for A-skatter fra den første i måneden efter lønudbetalingen til den sidste i måneden for lønudbetalingen. Den faktiske beholdning ultimo måneden er som følge heraf generelt forringet ca. 35 mio. kr.  Udbetalingen af særlig feriegodtgørelse ultimo april betyder derudover et yderligere træk på ca. 9 mio. kr. i april i stedet for i maj.

Der er ikke noget nyt fra KL om dialogen med SKAT og Moderniseringsstyrelsen om en nærmere afklaring af lovgrundlaget. Da renten på OBS-kontoen pt. er negativ mister kommunerne ikke renter ved overtræk på kontoen som følge af det tidligere træk.

Der er fortsat et udlæg for staten vedrørende omfartsvejen i Rønne på ca. 7,2 mio. kr. Beløbet modtages når der er aflagt revideret regnskab for projektet.

 

Bemærkninger til den gennemsnitlige kassebeholdning:

Den gennemsnitlige beholdning på 142,3 mio. kr. forventes at være stigende i resten af 2015. 

Indfrielse af restgælden på Slottet i Rønne vil først ske når aftalerne om brug af bygningerne som asylcenter udløber, og vil først få indvirkning på likviditeten fra tidspunktet for indfrielsen.

 

Bemærkninger til den beregnede kassebeholdning:

Den beregnede beholdning ultimo 2015 på -70,1 mio. kr. er beregnet på baggrund af den faktiske beholdning ultimo 2014, den budgetterede kasseforbrug i 2015 og afgivne tillægsbevillinger med kassevirkning vedrørende 2015 inkl. budgetoverførsler fra 2014 til 2015. Den beregnede kassebeholdning forudsætter, at samtlige overførte bevillinger anvendes inden årets udgang.

 

Beholdningerne er opgjort inkl. midlertidige deponeringer på 18,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 19. maj 2015

1.
Beholdninger pr. 30. april 2015 (PDF)

2.
Grafisk udvikling over udviklingen i beholdninger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015

04.04.00Ø40-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

9

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

13

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2015 afsat en pulje på 849.819 kr. til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter.

Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er opnået enighed om forslaget blandt repræsentanterne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 849.819 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller

b) at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 849.819 kr.

c) at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:

Indstillingerne anbefales.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2015.

På et møde d. 20. april 2015 blev de forskellige ønsker gennemgået med begrundelser og prioriteringer og der blev efterfølgende vedtaget et enigt forslag til behandling.

Der blev under mødet prioriteret i forhold til sikkerhed, energi og kritiske renoveringsopgaver, samt begrundede mundtlige ønsker fra hallerne på bestemte opgaver.

 

 

Budget inkl. moms

Budget ekskl. moms

Forslag til bevilling ekskl. moms

Aakirkeby-Hallerne

Ny gavl i hal B mod øst

Lyddæmpning i Caféen

Ny dobbeltport i mellembygning

Etablering af møde lokale ml. hal A& B

Nye vinduer i gl. klubhus

Nye vinduer i kælder i klubhus

Samlet forslag til bevilling

 

60.000

60.000

45.000

30.000

120.000

16.000

 

49.800

49.800

37.350

24.900

99.600

13.280

 

49.800

49.800

37.350

24.900

161.850

 

Nexø Hallen

Bevægelsessensor i gangarealer i hallen og nyt nøglesystem

Samlet forslag til bevilling

 

83.288

 

69.129

 

69.129

Nordlandshallen

Lakering af gulvet i hallen

Udskiftning af tagpap

Nyt indgangsparti

LED lys i gang og indgangsparti

Samlet forslag til bevilling

 

78.750

281.250

125.000

37.500

 

65.363

233.438

103.750

31.125

 

65.363

233.438

 

 

298.801

 

Nyvest Centeret

Lakering af gulvet i hallen

Udskiftning af db. Døre, panikhåndtag

Udskiftning af bænkebrædder rundt i hal

Samlet forslag til bevilling

 

62.369

36.500

33.687

 

51.766

30.295

27.960

 

51.766

30.295

82.061

 

Rønne Svømmehal

2 nye sauna ovne

Ny dør ved indgang

Udskiftning af undervandsbelysning til LED

Samlet forslag til bevilling

 

81.720

52.500

125.000

 

67.828

43.575

103.750

 

67.828

 

 

67.828

 

Østermarie Hallen

Renovering af skydekælder

Lyddæmpning af mødelokaler

Røgalarm i hallen

Samlet forslag til bevilling

 

140.000

65.000

38.750

 

116.200

53.950

32.163

 

116.200

53.950

170.150

 

 

 

 

 

I alt

1.572.314

1.305.022

849.819

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 6 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Aakirkeby-Hallerne                                             161.850      

Nexø Hallen                                                        69.129

Nordlandshallen                                                 298.801

Nyvest Centeret                                                  82.061

Rønne Svømmehal                                               67.828

Østermarie Hallen                                              170.150

I alt kr. ekskl. moms                                           849.819

 

Beløbet svarer til 1.023.878 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 849.819 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til de selvejende haller 2015. I puljen er der afsat et rådighedsbeløb på 849.819 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Godkendelse af skema C - 25. nye boliger og serviceareal - Kommandanthøjen, Rønne

03.02.14G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

10

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

14

 

Hvem beslutter

 

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2011 skema B vedrørende etablering af 25 nye almene boliger med tilhørende serviceareal i Rønne.

Anlægsprojektet er efterfølgende afsluttet, og i den forbindelse har BDO Kommunernes Revision revideret anlægsregnskabet og udarbejdet skema C for boliger og serviceareal.

Denne sag vedrører myndighedsbehandlingen og godkendelsen af skema C.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a) at skema C for etablering af de 25 nye almene boliger, Kommandanthøjen, Rønne, godkendes,

b) at skema C for etablering af tilhørende serviceareal godkendes,

c) at den i skema C beregnede boligafgift på 783 kr. pr. m² godkendes.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har den 4. februar 2015 fremsendt anlægsregnskaber, revisorerklæringer samt skema C for de 25 nye boliger og for tilknyttet serviceareal.

De underskrevne revisorerklæringer giver ikke anledning til bemærkninger.

På baggrund af byggeriets endelige anskaffelsessum kan boligafgiften ekskl. varme i skema C beregnes til 783 kr. pr. m² og de skønnede forsyningsudgifter til 119 kr. pr. m².

Økonomiske konsekvenser

Det endelige anlægsregnskab for byggeriet behandles i en særskilt sag.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Økonomi- og Planudvalget 19. maj 2015

1.
Skema C - boliger (PDF)

2.
Revisorpåtegning - Skema C, bolig (PDF)

3.
Regnskab - bolig (PDF)

4.
Revisorpåtegning - regnskab, bolig (PDF)

5.
Skema C - serviceareal (PDF)

6.
Revisorpåtegning - Skema C, service (PDF)

7.
Regnskab - service (PDF)

8.
Revisorpåtegning - regnskab, service (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Udpegning af observatør til Bornholms Vækstforum

24.10.00A30-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

15

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal drøfte hvorvidt der udpeges en observatør fra arbejdsmarkedsrådet på Bornholm, RAR-Bornholm, til Bornholms Vækstforum. Observatøren har taleret på, men ikke stemmeret ved møderne

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

a) At der besluttes om der udpeges en observatør fra arbejdsmarkedsrådet på Bornholm, RAR-Bornholm, til Bornholms Vækstforum

b) At forretningsorden for Bornholms Vækstforum efterfølgende tilrettes

 

Kommunalbestyrelsen, den 27. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedsrådet på Bornholm, RAR-Bornholm, har et ønske om at der udpeges en observatør fra rådet til Bornholms Vækstforum. Baggrunden for henvendelsen er, at rådet ønsker direkte adgang til informationer om arbejdet i Vækstforum Bornholm.

Tilsvarende har RAR-Bornholm tilbudt Vækstforum Bornholm en observatørpost i RAR-Bornholm.

 

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at der udpeges observatører fra følgende områder til Bornholms Vækstforum:

·         Direktøren for Destination Bornholm

·         En repræsentant fra øens Sports- og Kulturliv

·         De to folketingsmedlemmer valgt på Bornholm

·         Direktøren for Bornholms Hospital

 

Observatørerne har taleret, men ikke stemmeret på møderne.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Kommunalbestyrelsen 27. maj 2015

1.
Henvendelse fra RAR-Bornholm (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Udpegning af medlem til Lokalt Uddannelsesudvalg - Pædagogisk Assistent Uddannelse, PAU

54.00.00A30-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

16

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal udpege et medlem til Lokalt Uddannelsesudvalg – Pædagogisk Assistent Uddannelse, PAU.

Kommunalbestyrelsen kan udpege et medlem af og blandt sine medlemmer eller vælge at udpege en administrativ medarbejder med tilknytning til området.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen

a)    At der udpeges et medlem til Lokalt uddannelsesudvalg, PAU, af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, alternativt

b)    At der administrativt udpeges et sagkyndigt medlem

 

Kommunalbestyrelsen, den 27. maj 2015:
Lotte Helms er udpeget.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal efter tidligere viceborgmesters udtræden af kommunalbestyrelsen udpege et nyt medlem til Lokal Uddannelsesudvalg – Pædagogisk Assistent Uddannelse, PAU.

Skolen foreslår, at den udpegede træder ind i udvalget som arbejdsgiverrepræsentant, da kommunen typisk er aftager af de nyuddannede assistenter.

 

Udvalget er sammensæt af medlemmer fra:

-      FOA

-      3F

-      Uddannelsesinstitutionen

-      Studerende

-      Region Hovedstaden

-      Bornholms Regionskommune

 

Valggruppe AV har indstillingsretten.

 

Udpegningen er for resten af indeværende kommunale valgperiode.

 

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, § 40, § 41

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

81.00.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

06-05-2015

5

 

Økonomi- og Planudvalget

19-05-2015

11

 

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

17

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter

Økonomi- og Planudvalget drøfter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende en virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at udvalget godkender proces- og informationsplanen og oversender virksomhedsoverdragelsen anbefalet til Økonomi – og Planudvalget

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 6. maj 2015:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte proces- og informationsplan og oversender virksomhedsoverdragelsen anbefalet til Økonomi- og Planudvalget.

 

Økonomi- og Planudvalget den 19. maj 2015:

Anbefales.

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Center for Regional- og Turismeforskning udarbejdede medio 2014 en analyse af det videregående uddannelsesområde på Bornholm og herunder Bornholms Akademi. Bestyrelsen for Bornholms Akademi var hurtige til at omsætte analyserapportens konklusioner til konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Analysen viste bl.a. at Akademiet har opnået gode resultater i forhold til efter-/videreuddannelse i særligt den offentlige sektor og i mindre grad den private sektor. Derfor har Akademiet det seneste halve år arbejdet intenst på at afdække efterspørgsel på kompetencer i særligt den private sektor og at få omsat efterspørgsel til konkrete uddannelsestiltag. Et konkret og efterspurgt resultat er, at det i 2016 bliver muligt at tage første del af maskinmesteruddannelsen på Bornholm – dette i et samarbejde med Maskinmesterskolen København, Campus Bornholm og Bornholms Maritime Udviklingscenter.

 

Men skal uddannelsesindsatsen og den virksomhedsrettet indsats fremadrettet gøres mere hensigtsmæssigt, så er der behov for en forenkling af den virksomhedsrettede indsats. Ved bl.a. at ind tænke uddannelsesområdet i endnu højere grad kan der opnås bedre synergi i indsatserne.

 

 

Bestyrelsen for Bornholms Akademi har den 25. februar 2015 afholdt bestyrelsesmøde, her fandt bestyrelsen det hensigtsmæssigt at opgaver og indsatser på uddannelses- og erhvervsområdet sammentænkes og dermed samles i et samlet tilbud til de bornholmske virksomheder.

 

Bestyrelsen for Bornholms Akademi har i samarbejde med Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget afsøgt muligheden for at virksomhedsoverdrage Bornholms Akademi, herunder opgaver og personale til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse i Bornholms Regionskommune. Dette vil medføre en organisering, som er i tråd med CRTs forslag til model for varetagelsen af overvågning og udvikling af videregående uddannelse på Bornholm samt Bornholms Akademis øvrige opgaver og forpligtelser.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 8. april 2015 at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af konstitueret leder af Bornholms Akademi og kommunaldirektøren.

Arbejdsgruppen skulle udarbejde et fælles oplæg om virksomhedsoverdragelsen.

 

Oplægget foreligger som en proces- og informationsplan der indeholder en detaljeret tidsplan over datoer, aktiviteter og hvem der har ansvaret for aktiviteterne, således at lov om virksomhedsoverdragelse og de ansættelsesretslige regler overholdes.

 

Virksomhedsoverdragelsen lægges for kommunalbestyrelsens endelige godkendelse den 27. maj 2015 og processen forventes afsluttet den 1. juli 2015, hvor Bornholms Akademis opgaver overdrages Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 

Virksomhedsoverdragelsen vil endvidere have den konsekvens at Bornholms Akademis bestyrelse nedlægges, i bestyrelsen sidder udpeget af kommunalbestyrelsen Lotte Helms og Mathilde Lissau.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Akademi har en egenkapital der vil indgå i virksomhedsoverdragelsen, men som alene kan anvendes ift. Akademiets virke. Det nuværende Bornholms Akademi vil således kunne løfte Bornholms Regionskommunes forpligtigelser på det samlede uddannelsesområde i de kommende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 6. maj 2015

1.
Baggrundsnotat (PDF)

2.
Proces- og informationsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  møde

 18  Orientering fra formanden

00.01.00I00-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

27-05-2015

18

 

 

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2015:

Orientering givet.