Referat
Børne- og Skoleudvalget
03-02-2015 kl. 15:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om status på Skoletjenesten Bornholm
  åbent 3 Beslutning om skolestrukturen pr. 1. august 2015
  åbent 4 Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016
  åbent 5 Orientering om status på iPad-projekt i de bornholmske skoler
  åbent 6 Anvendelse af udviklingsmidler til understøttelse af kompetenceudviklingen i folkeskolen
  åbent 7 Temperaturmåling på folkeskolereformen fra et elevperspektiv
  åbent 8 Godkendelse af ungdomsskoleplan efter høring
  åbent 9 Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet
  åbent 10 Opgørelse over Børne- og Skoleudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Opfølgning på aftale 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkt 2 deltager Skoletjenestekoordinator Ulla Didriksen, under behandlingen af punkterne 3, 4, 5, 6, 7 og 8 deltager skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2 Orientering om status på Skoletjenesten Bornholm

20.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter.
Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Status på kulturaftaleprojektet En samlet skoletjeneste på Bornholm – også kaldet Skoletjenesten Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at udvalget tager status på Skoletjenesten Bornholm til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017.

På udvalgsmødet 13. august 2014 besluttede Fritids- og Kulturudvalget, at udvalget, som politisk styregruppe for aftalen, modtager en opfølgning på kulturaftalen tre gange årligt. Første gang 26. november med deltagelse af projektlederne på kulturaftaleprojekterne.

Skoletjenestekoordinatoren Ulla Didriksen var forhindret i at deltage, hvorfor status på Skoletjenesten Bornholm blev udsat til næste udvalgsmøde.

Ulla Didriksen deltager i mødet og giver en opfølgning på projektet. Oplæg til arbejdsplan for 2015 er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015

1.
Kulturaftale 2014-2017 (PDF)

2.
Oplæg til arbejdsplan 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Beslutning om skolestrukturen pr. 1. august 2015

17.01.04K04-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi-og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen udsendte den 20. november 2014 et forslag til en konkret skolestruktur i høring. Ved høringsfristens udløb den 22. januar 2015 var der indkommet 105 høringssvar

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

a)    at præcisere og godkende en skolestruktur pr. 1. august 2015

Administrationen anbefaler en skolestruktur, der både muliggør en tilpasning af udgifterne til det faldende børnetal, og muliggør en efterlevelse af de pædagogiske og indholdsmæssige forventninger i folkeskoleloven efter folkeskolereformen

b)    at godkende principperne for en ny tildelingsmodel gældende pr. 1. august 2015

Administrationen anbefaler en enkel tildelingsmodel, der er i overensstemmelse med demografireguleringen og bygger på

·         Et grundbeløb pr. skole

·         Et vægtet beløb pr. elev

c)    at skolernes bestyrelser efter rådgivning fra skolernes ledelse kan beslutte at organisere undervisningen i ikke fuldt årgangsdelte klasser

d)    at afsætte et beløb til udarbejdelse af et konkret anlægsforslag (idéoplæg med beregning af omkostninger ved implementering), såfremt skolestrukturen pr. 1. august 2015 forudsætter dette, med henblik på kommunalbestyrelsens samlede anlægsprioriteringer i forbindelse med budget 2016 og overslagsår

Administrationen anbefaler, at der afsættes kr. 200.000 til udarbejdelse af et anlægsforslag på de skoler, hvor en væsentlig ændret opgaveløsning forudsætter betydelige ændringer i de fysiske rammer.

e)      at anvise finansiering af skolestrukturen, såfremt den ikke i de enkelte budgetår er fuldt finansieret

Administrationen anbefaler, at det præciseres i hvilket regi afklaring af en eventuel underfinansiering af skolestrukturen skal ske i budgetperioden 2015-2018.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

 

Ad a)  Formanden for Børne- og Skoleudvalget indstiller at følgende skolestruktur pr. 1. august 2015 jfr. vedlagt notat anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse:

Der etableres følgende skoler pr. 1. august 2015:

     I.        Kongeskærskolen i Allinge etableres som en selvstændig skole i skoleåret 2015/16 med egen bestyrelse og omfattende 0. til 9. klasse. Distriktet sammensættes af basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Allinge-Sandvig Borgerskole og Olsker Centralskole.

   II.        Svartingedal i Hasle etableres som en selvstændig skole i skoleåret 2015/16 med egen bestyrelse og omfattende 0. til 6. klasse. Distriktet sammensættes af basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Hasle, Klemensker og Nyker

  III.        Hans Rømer skolen: Åkirkeby etableres som en selvstændig skole med egen bestyrelse og omfattende 0. til 9. klasse. Distriktet sammensættes af basisenheder svarende til det nuværende skoledistrikt for Hans Rømer Skolen.

  IV.        Skoleafdelingerne Mosaik og Vestermarie nedlægges.

    V.        Paradisbakkeskolen i Nexø etableres som en selvstændig skole med egen bestyrelse og omfattende 0. til 9. klasse. Distriktet sammensættes af basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Svaneke og Nexø.

  VI.        Skoleafdelingen i Svaneke nedlægges.

VII.        Rønneskolen forsætter i skoleåret 2015/16, som én skole med én bestyrelse og tre afdelinger: Åvang, Østre og Søndermark.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal belyse potentialet for rationalisering herunder klasseoptimering, anlægsbehov herunder understøttelse af læring, og anbefalinger til opdelingen af undervisningen på i udgangspunktet kun to afdelinger (fødeskole-overbygning eller hele afdelinger) i Rønne. Arbejdsgruppen skal aflevere et beslutningsgrundlag for en helhedsløsning fagligt og økonomisk i Rønne. Beslutningsgrundlaget omfatter også samspillet med distrikterne i nord. Arbejdet skal være afsluttet i september 2015 med henblik på implementering 1. august 2016. Det endelige kommissorium for arbejdet godkendes i Børne- og Skoleudvalget i marts 2015.

Der udarbejdes en ny styrelsesvedtægt for skolevæsenet, der behandles af kommunalbestyrelsen i juni 2015.

Der afvikles nyvalg til skolebestyrelserne ved Kongeskærskolen og Svartingedal inden udgangen af juni måned 2015. De øvrige skolebestyrelser fortsætter som nu.

 

Ad b) Fordelingen af budgettet mellem skolerne anbefales at ske ved en tildelingsmodel der bygger på et grundbeløb pr. skole og et vægtet beløb pr. elev som anbefalet i indstillingen

 

Ad c) Indstillingen anbefales

 

Ad d) Indstillingen anbefales, idet det dog indgår som en del af arbejdet for den nedsatte arbejdsgruppe med henblik på yderligere tilpasning i skolestrukturen pr. 1. august 2016

 

Ad e) Det anbefales at der accepteres en negativ budgetregulering på 4,6 mio. kr. i 2015 og 2,1 mio. kr. i 2016. Finansieringen skal ses i en 5-årig periode (2015-2019), hvor den negative budgetregulering afregnes i årene 2017-2019. Der forventes således budgetmæssig balance i perioden 2015-2019, hvilket indarbejdes i den nedsatte arbejdsgruppes kommissorium.

 

Thomas Bay Jensen, Bente Johansen og Morten Riis kunne ikke medvirke

Indstillingen er ikke godkendt.

Margrethe Kjellberg og Lykke Jensen løfter indstilling til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Morten Riis Indstiller at bilagte alternative Ø, vedtages som ny skolestruktur.

Margrethe Kjellberg, Lykke Jensen, Thomas Bay Jensen og Bente Johansen kunne ikke medvirke.

Indstillingen er ikke godkendt. Morten Riis løfter indstillingen til afgørelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Bente Johansen indstiller alternativ Ø, med den tilføjelse, at der skal være selvstændige ledelser, selvstændige skoledistrikter og selvstændige skolebestyrelser på alle skolen.
Indstillingen er ikke godkendt. Bente Johansen løfter indstillingen til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens forslag til en ny skolestruktur har været i høring i perioden 26. november 2014 til 22. januar 2015. De indkomne 105 høringssvar er bilagt sagen.

 

Forslaget indebærer, at Skole Nord, Rønneskolen, Paradisbakkeskolen og Hans Rømer Skolen nedlægges pr. 31. juli 2015 og der pr. 1. august 2015 oprettes seks distrikter for 0. til 6. klasse og to distrikter for 7. til 9. klasse, i alt syv nye skoler, i det skolen i Nexø både omfatter 0. til 6. klasse og 7. til 9. klasse.  De syv skoler får egen bestyrelse og ledelse. De nye skoledistrikter etableres med udgangspunkt i Alternativ E således:

Der etableres to overbygningsskoler:

En overbygningsskole i Nexø omfattende det nuværende distrikt for Paradisbakkeskolen, denne skole omfatter også 0. til 6. klasse omfattende basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Nexø og Bodilsker skole

En overbygningsskole i Rønne omfattende det nuværende distrikt for Skole Nord, Rønneskolen og Hans Rømer Skolen

 

Der etableres fem skoler, der udelukkende omfatter 0. til 6. klasse:

En skole 0. til 6. klasse i Allinge-Sandvig omfattende basisenheder svarende til de tidligere skoledistrikter for Allinge-Sandvig Borgerskole og Olsker Centralskole.

En skole 0. til 6. klasse i Hasle omfattende basisenhederne svarende til de tidligere skoledistrikter for Hasle, Klemensker og Nyker.

En skole 0. til 6. klasse i Svaneke omfattende basisenhederne svarende til det tidligere skoledistrikt for Svaneke.

En skole 0. til 6. klasse i Åkirkeby omfattende basisenhederne svarende til det nuværende Hans Rømer Distrikt.

En skole 0. til 6. klasse i Rønne omfattende basisenhederne svarende til det nuværende skoledistrikt for Rønneskolen. Denne skole har til huse i de nuværende bygninger, der rummer afdeling Østre og afdeling Søndermark. Når skolens elever kan rummes i et bygningskompleks rømmes det ene af de to bygningskomplekser helt. Det foreslås, at den nuværende afdeling Søndermark er hovedskole i den nye skole for 0. til 6. klasse i Rønne.

 

Afdelingerne Mosaik og Vestermarie nedlægges pr. 31. juli 2015.

 

Høringsforslaget er blevet belyst jf. bilaget notat af 13. januar 2015.

 

Tidsplanen for den videre behandling ser således ud:

 

Tid

Aktivitet

Ansvarlig

22.01 2015

Høringsperioden på 8 uger udløber.

Hvis der er fremsat indsigelser mod forslaget i løbet af høringsperioden, kan forslaget tidligst vedtages i kommunalbestyrelsen 4 uger efter høringsfristens udløb (20.2.2015)

Centret

03.02 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

BSU

11.02 2015

Økonomi- og Planudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur og indstiller forslaget til godkendelse

ØPU

26.02 2015

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ny skolestruktur

KB

01.08 2015

Evt. ny skolestruktur træder i kraft

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er foretaget beregninger af de økonomiske konsekvenser af den i høringsforslaget beskrevne struktur. Der er endvidere gennemført en nærmere belysning af de bygningsmæssige forudsætninger for afdeling Åvang som overbygningsskole. Det har dog ikke inden for den afsatte tid og økonomi været muligt at beregne en pris på de nødvendige bygningsændringer. Det foreslås derfor, at der afsættes

200.000 kr. til udarbejdelse af et ideoplæg og beregning af et overslag over omkostningerne ved en implementering af oplægget. De transportmæssige forudsætninger afledt af den foreslående ændring er indregnet i beregningen af de økonomiske konsekvenser af den samlede skolestruktur. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2014 og blev offentliggjort den 13. januar 2015.

 

Med de forventede ændringer i elevtal mv., vil budgetgrundlaget være følgende:

 

 

Note: Minus angiver, at der skal bruges flere penge, plus at der spares en udgift.

 

Ny tildelingsmodel:

Tildelingsmodellen til den nye skolestruktur er afgørende at have på plads samtidig med vedtagelsen af skolestrukturen (26. februar 2015) af hensyn til en rettidig personaleomplacering, og for at skolerne kan planlægge næste skoleår ud fra en kendt økonomi.

 

En enkel tildelingsmodel med overensstemmelse til demografireguleringen bygger på:

·         Et grundbeløb pr. skole.

·         Et vægtet beløb pr. elev (elevtaxameterbeløb).

 

Formålet med den anbefalede tildelingsmodel er, at den understøtter en så tæt budgetlægning og effektiv drift som mulig. Størstedelen af den enkelte skoles budget vil være afhængig af antallet af elever. Samtidig gives der optimeringsmuligheder i form af op til 28 elever i hver klasse og mulighed for ikke fuldt årgangsdelte klasser, hvilket skal understøtte en effektiv drift på både store og små skoler. 

 

Konsekvensen af tildelingsmodellen er, at skolerne fremover får forskellige forudsætninger for og måder at drive skole på.

 

Samlæsning på tværs af årgange

En mulighed for at reducere i driftsomkostningerne er at gennemføre samlæsning på tværs af årgangene (ikke fuldt årgangsdelt undervisning).

 

Dette vil primært være relevant på mindre skoler med højst ét spor pr. årgang. Det anbefales at give den enkelte skole mulighed for samlæsning på tværs af årgange.

 

Ved små årgange på en skole, og en elevbaseret tildeling, kan det blive svært at etablere et både økonomisk og pædagogisk sammenhængende skoletilbud med fuldt årgangsopdelt undervisning.

 

Den økonomiske betydning af at undervise på tværs af årgange på små skoler afhænger af hvordan undervisningen organiseres.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015

1.
Skolestruktur 2015 notat med beregninger af kommunalbestyrelsens forslag (PDF)

2.
Høringssvar (PDF)

3.
Notat - skolestruktur 01022015 (PDF)

4.
Notat - Alternativ Ø 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Indskrivning til børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016

17.20.01G01-2040

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages central indskrivning til børnehaveklasserne.

I forbindelse med skolestrukturdebatten har kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014 besluttet at udskyde processen vedr. indskrivning til børnehaveklasser, således at kommunalbestyrelsen på mødet den 26. februar 2015 træffer beslutning om indskrivning til børnehaveklasserne i skoleåret 2015-2016.

Såfremt der på mødet den 26. februar 2015 ikke træffes beslutning om indskrivning til børnehaveklasser, indkaldes kommunalbestyrelsen ekstraordinært den 3. marts 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a)    at der i henhold til gældende styrelsesvedtægt dannes 10 børnehaveklasser i skoleåret 2015-2016 jf. den nuværende skolestruktur fordelt med
3 børnehaveklasser i Paradisbakkeskolen
2 børnehaveklasser i Hans Rømer Skolen
1 børnehaveklasse i Skole Nord
4 børnehaveklasser i Rønneskolen

b)    at alle ønsker om indskrivning på anden skole end distriktsskolen imødekommes, således at det samlede antal indskrevne elever på Paradisbakkeskolen bliver 64, på Hans Rømer Skolen 44, på Skole Nord 28 og på Rønneskolen 109.

c)    at det præciseres på hvilke skoler og afdelinger klasserne oprettes i henhold til skolestrukturen pr. 1. august 2015

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:
Udsat til 3. marts.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen forud for skoleårets start beslutning om:

 

·         Antal børnehaveklasser i hvert skoledistrikt.

Antallet af børnehaveklasser fastsættes på baggrund af et gennemsnitligt elevtal på højst 28 pr. klasse i skoledistriktet.

·         Hvor mange børnehaveklasser, der oprettes på hver skole/afdeling.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antal og placering af børnehaveklasser har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser på skolens afdelinger.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2015-2016 har Pladsanvisningen under Center for Børn og Familie modtaget svar fra 367 børn, der er født i 2008 og endnu ikke har påbegyndt skolegangen, i 2009 eller i 2010 (3 børn født i 2010 har ansøgt om at blive indskrevet i skoleåret 2015-2016).

 

245 elever har ønsket indskrivning i en kommunal folkeskole, 98 er indskrevet i private skoler og 24 har søgt om udsættelse af skolestarten.

Andelen af indskrevne elever til private skoler udgør ca. 26 % af det samlede antal indskrevne elever i folkeskoler, specialskoler og private skoler.

 

I skoleåret 2014-2015 blev der indskrevet 317 elever i kommunal folkeskole, 94 i private skoler og 26 søgte om udsat skolestart. Andelen af elever til private skoler udgjorde ca. 23 %.

 

Af opgørelsen for indskrevne elever til skoleåret 2015-2016 fremgår, at der i alt er 25 ønsker om anden skole end distriktsskolen.

 

Indskrivningen til børnehaveklasser vil iht. styrelsesvedtægten medføre oprettelse af 10 børnehaveklasser, fordelt med 3 i Paradisbakkeskolen, 2 i Hans Rømer Skolen, 1 i Skole Nord og 4 i Rønneskolen.
Opfyldelse af de 25 ønsker om anden skole end distriktsskolen (frit valg) ændrer ikke på antallet af børnehaveklasser, der fortsat vil være 10.


Såfremt kommunalbestyrelsen den 26. februar godkender høringsforslaget til ny skolestruktur vil der være følgende ønsker til indskrivning:

Svaneke Skole: 19

Nexø Skole: 45, svarende til 2 klasser

Hans Rømer Skolen: 44, svarende til 2 klasser

Kongeskær Skole: 12

Svartingedal Skole: 16

0. – 6. klasseskolen i Rønne: 109, svarende til 4 klasser, fordelt med 2 klasser på afdeling Østre og 2 klasser på afdeling Søndermark.

Økonomiske konsekvenser

-

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015

1.
Procedure for indskrivning bhkl 2015-2016 (DOCX)

2.
Indskrevne elever til børnehaveklasse 2015-2016 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om status på iPad-projekt i de bornholmske skoler

17.04.00P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene blev der afsat 2,4 mio. kr. årligt til iPads til elever i 0. – 10. klasse og til alle undervisere i de bornholmske folkeskoler.

Børne- og Skoleudvalget orienteres på mødet den 3. februar 2015 om status på implementering af projektet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte med vedtagelsen af budget 2015 og overslagsårene et forslag om, at der fra skoleåret 2015-2016 udleveres en iPad til alle elever og undervisere i den bornholmske folkeskole.

 

Bevillingen dækker indkøb/leasing af iPads til alle elever i 0. – 10. klasse samt personale, der løser undervisningsopgaver. Der er ligeledes afsat ressourcer til indkøb af cover, forsikringer, udrulningsværktøjer m.v. Endelig er der afsat ressourcer til indkøb af digitale læringsmidler samt til kompetenceudviklingsforløb for undervisningspersonalet.

 

Styregruppen, der består af servicedirektøren, centerchefen for Skole, Kultur og Fritid samt IT-chefen har efter vedtagelsen af budget 2015 udarbejdet en tids- og handleplan for projektet, der er bilagt sagen.

 

Tids- og handleplanen beskriver opgaver, aktører og ansvarlige for delprocesserne i forbindelse med definition af indkøbsbehovene, indkøbsprocessen, sikkerheds- og forsikringsforhold, distribution, udlevering, kompetenceudvikling samt revision af IT-strategien.

Selv indkøbs- og implementeringsfasen frem til august 2015 håndteres af IT-styregruppen på skoleområdet, der består af lederrepræsentanter fra folkeskolerne, IT og Digitalisering samt Styring og koordinering.

 

IT-styregruppen har den 16. januar 2015 beskrevet og prioriteret de enkelte elementer i tids- og handleplanen, fastlagt møderække m.v.

 

I regi af IT-styregruppen er nedsat en arbejdsgruppe, der fokuserer på indkøb af digitale læringsmidler og apps til iPads.

 

I arbejdsgruppens kommissorium indgår sikring af digitale læringsmidler til alle klassetrin indenfor den samlede fagrække samt vurdering og anbefaling af obligatoriske og selvvalgte apps til iPads. Der foretages en prioritering af indkøb af abonnementer og apps i 2015 i forhold til vores trækningsret fra den nationale pulje (391.000 kr.) og en fremadrettet prioritering fra 2016, hvor trækningsret på den nationale pulje ophører.

 

Som det fremgår af tids- og handleplanen planlægges med indkøb af iPads og programmer/apps samt kompetenceudvikling for undervisere i april-maj 2015 og udlevering af iPads til eleverne i august 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

--

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015

1.
Tids- og handleplan 141216 - godkendt (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anvendelse af udviklingsmidler til understøttelse af kompetenceudviklingen i folkeskolen

81.39.10Ø39-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Ved folkeskolereformens vedtagelse og aftalen om kommunernes økonomi for 2014 blev der sat øget fokus på at styrke den nuværende efteruddannelsesindsats for lærere og pædagoger. Regeringen har afsat 1 mia. kr. i perioden 2014 – 2020 til at styrke kompetenceudviklingen. De afsatte midler kan alene anvendes til selve kursusafgiften, mens kommunerne skal finansiere øvrige udgifter til fx vikarer, transport m.v.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget godkender principperne for ressourceanvendelsen og ressourcefordelingen til kompetenceudvikling og kvalitetsløft i folkeskolen i perioden 2015 – 2017, således som beskrevet i afsnittet ”Økonomiske konsekvenser”.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Aftalen om fuld kompetencedækning indebærer, at de statsligt afsatte midler i årene 2014 – 2020 først og fremmest skal anvendes med henblik på at opnå fuld kompetencedækning blandt lærerne.

Bornholms Regionskommunes andel af de statslige midler er beregnet til i alt ca. 5 mio. kr. i perioden 2014 – 2020. Som nævnt i resuméet kan midlerne alene anvendes til kursusafgiften.

Fuld kompetencedækning betyder, at undervisningen varetages af lærere med undervisningskompetence (tidligere linjefag) eller kompetencer svarende til undervisningskompetence. Målet er, at i 2016 dækkes 85 % af undervisningen af lærere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetence, i 2018 skal det være 90% og i 2020 skal 95% af undervisningen dækkes af lærere med undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer. Herudover skal midlerne anvendes til at understøtte indsatsområder som:

 

·         Klasseledelse

·         Løbende faglig opdatering

·         Specialkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog

·         Understøttelse af inklusionsindsatsen

·         Øvrige særlige indsatsområder som fx anvendelse af it i undervisningen

 

Bornholms Regionskommune har på baggrund af lovkravene i folkeskolereformen i august 2014 udarbejdet en kompetenceudviklingsplan frem mod 2020.

 

I planen indgår fire kompetenceudviklingsspor:

 

A) Faglig og didaktisk kompetenceudvikling.

Dette spor indeholder forløb for medarbejdere, der skal sikre, at skolerne lever op til lovkravet om dækning af undervisningskompetence i de enkelte fag samt forløb, der løfter IT-kompetenceniveauet.

 

B) Nye læringsmiljøer i praksis

Til dette kompetenceløft er der søgt midler i A.P. Møller fonden. Der forventes svar på fondsansøgningen ultimo februar 2015.

 

C) Selvstyrende teams i praksis

Til indsatsen på dette spor foreslås dele af kommunens midler til efter-/videreuddannelse af lærere og pædagoger anvendt til kompetenceløft for de selvstyrende team på skolerne.

 

D) Samarbejdsledelse i praksis

Til dette spor foreslås anvendt de tildelte puljemidler fra staten (234.000 kr. i 2015), der alene kan anvendes til kompetenceløft for ledere.

 

I nedenstående afsnit ”Økonomiske konsekvenser” beskrives, hvilke ressourcer, der samlet set er til rådighed for kompetenceløft og kvalitetsudvikling.

Samtidig foreslås en fordeling af kommunens egne ressourcer på de enkelte delområder for perioden 2015 – 2017.

 

Kommunalbestyrelsen har 28. november 2013 truffet en principiel beslutning om anvendelse af de i budgettet afsatte 1,7 mio. kr. til kvalitetsløft og dette er indarbejdet i anbefalingen.

I kommunens budget for 2015 er endvidere afsat 244.000 kr. i en udviklings- og omstillingspulje samt 1.178.000 kr. til efter-/videreuddannelse af lærere og pædagoger.

Økonomiske konsekvenser

Oversigt over statslige og kommunale midler til kompetenceudvikling og kvalitetsløft i 2015:

 

Statslige midler:

 

Efter-/videreuddannelse for lærere og pædagoger

761.000 kr.

Efter-/videreuddannelse for lærere og pædagoger (overført fra 2014)

394.000 kr.

Kompetenceudvikling for ledere

234.000 kr.

 

Midlerne fra Undervisningsministeriet til efter-/videreuddannelse for lærere og pædagoger for 2014 og 2015, i alt 1.155.000 kr. kan alene anvendes til selve kursusafgiften ved udvikling af undervisningskompetencerne (tidligere linjefag). Øvrige udgifter til vikardækning, materialer, transport m.v. for kursusdeltagerne afholdes af kommunerne.

De 234.000 kr. fra Undervisningsministeriet til kompetenceudvikling for ledere kan anvendes til kompetenceudvikling for skoleledere og forvaltningschefer.

 

Kommunale midler 2015:

 

Kvalitetsløft i folkeskolen

1.793.000 kr.

Udviklings- og omstillingspulje

244.000 kr.

Efter-/videreuddannelse af lærere og pædagoger

1.178.000 kr.

I alt

3.215.000 kr.

 

Forslag til anvendelse af kommunale midler 2015 - 2017:

 

Kvalitetsløft i folkeskolen – inklusion (KB 28.11.2013)

250.000 kr.

Kvalitetsløft i folkeskolen – First Lego League (KB 28.11.2013)

250.000 kr.

Kvalitetsløft i folkeskolen – Åben skole (KB 28.11.2013)

250.000 kr.

Kvalitetsløft i folkeskolen - Lokale reformtiltag (KB 28.11.2013)

500.000 kr.

Kvalitetsløft i folkeskolen - Kompetenceudvikling (KB 28.11.2013)

543.000 kr.

Kvalitetsløft i folkeskolen – i alt

1.793.000 kr.

 

 

 

Midlerne fra:

 

Udviklings- og omstillingspulje

244.000 kr.

Efter-/videreuddannelse af lærere og pædagoger

1.178.000 kr.

Kvalitetsløft i folkeskolen - Kompetenceudvikling

543.000 kr.

I alt

1.965.000 kr.

 

foreslås anvendt til understøttelse af kompetencegivende efter-/videreuddannelse for lærere og pædagoger, kompetenceudvikling af de selvstyrende team samt til styrkelse af IT-kompetencerne hos lærere og pædagoger, primært til vikarer for lærere, der deltager i kompetenceudviklingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Temperaturmåling på folkeskolereformen fra et elevperspektiv

17.04.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

I forbindelsen med kommunalbestyrelsens strategi om borgerinddragelse er der på Børne- og Skoleområdet planlagt et dialogmøde om en temperaturmåling på folkeskolereformen set fra et elevperspektiv.

Dialogmødet afvikles i forbindelsen med Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. april 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender det forelagte oplæg til rammer, form og indhold for dialogmødet.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

Indstillingen drøftet og godkendt.

Sagsfremstilling

På Demokratigruppens møde den 9. december 2014 blev det besluttet, at der afholdes et dialogmøde på Børne- og Skoleområdet med overskriften ”Temperaturmåling på folkeskolereformen fra et elevperspektiv”.

Dialogmødet afvikles i forbindelsen med Børne- og Skoleudvalgets ordinære møde den 7. april 2015 og afholdes på Rønneskolen, afdeling Søndermark, gymnastiksalen 7. april 2015 kl. 13:00 – 15:00.

 

Med udgangspunkt i ønsket om en temperaturmåling på elevernes oplevelse af folkeskolereformen beskrives nedenstående en skitse til program for dialogmødet.

Der er i oplægget fokuseret på, at eleverne i videst muligt omfang kommer til orde, at deres vurderinger og synspunkter bevares til efterfølgende bearbejdning og at eleverne får mulighed for at stille spørgsmål til og indgå i dialog med Børne- og Skoleudvalgets medlemmer.

Deltagerkredsen forventes at bestå af følgende:

Børne- og Skoleudvalget

Leder/lærerrepræsentanter som gruppeledere (ca. 10 personer)

2 elevrepræsentanter fra hver klasse på 5. – 9. klassetrin (ca. 150 elever)

 

Program for dagen:

 

1.    Oplæg med video/billedpræsentation indeholdende elementer fra folkeskolereformen

(åben skole, understøttende undervisning, lektiecafé, forskellige læringsformer, motion og bevægelse m.m.)

2.    Gruppearbejde.

10 bordgrupper med hver ca. 15 elever. Der tilknyttes 1 leder/lærer til hver bordgruppe til processtyring.
På bordene ligger emnekort med stikord fra reformen (lektiehjælp, længere tid i skole, flere dansktimer, brug af smartphone m.m..)
Hver bordgruppe opdeles i mindre arbejdsgrupper på 3 – 4 elever. Der arbejdes med en ”gul” og en ”grøn” skole, hvor de små arbejdsgrupper finder emner, der vurderes som gode (”grøn” skole) og emner med plads til forbedring (”gul” skole).
Noteres på post-it, de 5 vigtigste fra hver arbejdsgruppe samles på fælles bordplanche.
Bordgruppen udvælger 1 – 2 spørgsmål til panelet.

3.    Panel med Børne- og Skoleudvalget.

Hver bordgruppe kan stille 1 – 2 spørgsmål til panelet – begrænset taletid.

4.    Indslag med motion og bevægelse for alle deltagere.

5.    Afslutning – tak for i dag.

 

Resultaterne fra bordgrupperne indsamles efter dialogmødet, sammenskrives og forelægges efterfølgende Børne- og Skoleudvalget til drøftelse.

Økonomiske konsekvenser

De samlede udgifter ved arrangementets afvikling fremgår af nedenstående budget:

 

Transport til afdeling Søndermark t/r: 8.000 kr.

Forplejning: 7500 kr.

Materialer: 1500 kr.

Bordopstilling, lyd/billede, logistik m.v.: 2000 kr.

I alt: 19.000 kr.

 

Udgifterne finansieres inden for den økonomiske ramme for projektet vedr. borgerinddragelse i perioden 1.1.2013 – 30.6.2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Godkendelse af ungdomsskoleplan efter høring

18.01.13P15-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 25. november 2014 at sende et forslag til ungdomsskoleplan i høring i Ungdomsskolens bestyrelse. Høringen er nu gennemført.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at ungdomsskoleplanen godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Forslaget til Ungdomsskoleplan har været drøftet i Ungdomsskolens bestyrelse, som har haft enkelte mindre redaktionelle rettelser og tilføjelser. Ændringer af den oprindelige tekst er indarbejdet i vedhæftede dokument og markeret med gult.

 

Økonomiske konsekvenser

Ungdomsskolens aktiviteter finansieres indenfor de afsatte økonomiske rammer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015

1.
Forslag til Ungdomskoleplan efter høring (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Fokusopfølgning vedr. børne- og ungeområdet

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Fokusopfølgning pr. 30. november 2014 vedr. børne- og ungeområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børn og Ungeområdet:

Antallet af anbringelser er på 125 personer (hvor BRK er betalingskommune), hvilket er 1 mere end november sidste år, men 21 færre end i 2012. I forhold til de 3 sidste måneder er der tale om marginale ændringer i antallet af anbringelser. Dog er der sket en stigning i anbringelser i aldersgruppen 15-22 årige på 5 personer siden september. Omvendt er der sket et fald på 4 personer i aldersgruppen 7-14 årige. 

 

Selvom der er færre anbragte end tidligere, så er sagerne bliver dyrere end tidligere. Fx var antallet af sager, der koster over 0,5 mio. kr. pr. sag i november 2013 på 34. I november 2014 er tallet steget til 36.

Dette skyldes et øget antal anbringelser af unge med svære psykiske lidelser, herunder spiseforstyrrelser og kriminalitet af særlig farlig karakter, som nødvendiggør en anbringelse på dyre udenøs specialinstitutioner.

Siden september er der dog sket et fald på 3 sager i sager der koster over 0,5 mio. kr. pr. sag.

 

Dagpasningsområdet:

3-4 gange om året bliver budgetterne på området korrigeret til det forventede antal passede helårsbørn efter modellen ”pengene følger barnet”. Den seneste budgetregulering er sket efter børnetallet opgjort pr. 30. september og der er derfor ingen nye data i forhold til sidste måneds fokusopfølgning.

 

Næste budgetregulering efter modellen ”pengene følger barnet” bliver den endelige opgørelse for året pr. 31. december.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 3. februar 2015

1.
Fokusopfølgning Børn og Ungeområdet (PDF)

2.
Fokusopfølgning Dagpasning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Opgørelse over Børne- og Skoleudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.

00.32.13Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalget skal orienteres om forbrug i 2014 af det samlede fireårige budget til møder, repræsentation, rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder og repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget.

Rejser og uddannelse

Beløb i 4-årig ramme

Beløb afsat pr. år

Forbrugt i 2014

Restbeløb indenfor den 4-årige ramme

Kommunalbestyrelsen

859.384

214.846

317.950

541.434

Økonomi- og Planudvalget

458.340

114.585

133.417

324.923

Teknik- og Miljøudvalget

229.168

57.292

0

229.168

Fritids- og Kulturudvalget

 

229.168

57.292

1.041

228.127

Børne- og Skoleudvalget

229.168

57.292

13.729

215.439

Social- og Sundhedsudvalget

 

229.168

57.292

81.895

147.273

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

343.752

85.938

41.533

302.219

 

I budgettet til møder og repræsentation er der over en fireårig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser hvordan forbruget til møder og repræsentation fordeler sig:

 

Møder og repræsentation

Forbrugt i 2014

Kommunalbestyrelsen

201.819

Økonomi- og Planudvalget

8.694

Teknik- og Miljøudvalget

4.085

Fritids- og Kulturudvalget

 

6.476

Børne- og Skoleudvalget

8.510

Social- og Sundhedsudvalget

 

5.201

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

7.978

Forbrugt i 2014 i alt kr.

242.763

Restbeløb: 1.020.144 -

777.381

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk fra den 19. januar 2015, og der vil kunne forekomme mindre justeringer, når det endelige regnskab for 2014 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

11

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. februar 2015:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-02-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Efter vedtagelsen af den nye skolestruktur, tages der kontakt til Fritid- og Kulturudvalget om et fællesmøde med lokalområderne

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Opfølgning på aftale

 

Børne- og Skoleudvalget beslutter at insource opgaven. Margrethe Kjellberg og Lykke Jensen kan ikke medvirke, idet man ønsker fornyede forhandlinger.