Referat
Børne- og Skoleudvalget
07-04-2015 kl. 15:30
Afdeling Søndermark, Smedeløkken 5, 3700 Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
  åbent 3 Valg af næstformand
  åbent 4 Analyse af dagtilbud
  åbent 5 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde
  åbent 6 Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af budget 2015
  åbent 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
  åbent 8 Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby
  åbent 9 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus
  åbent 10 Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2016/2017
  åbent 11 Skoledistriktsgrænser
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 14 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkt 2, deltager Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, kommunaldirektør Laila Kildesgaard, arbejdsmarkedschef Allan Westh, skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup, samt repræsentanter fra Bornholms Ungdomsskole, UU og Jobcenter Bornholm.

 

Under behandlingen af punkt 4, deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem, leder af dagtilbud Ann Rubæk-Nielsen og leder af styring og koordinering Michael Mogensen.

 

Under behandlingen af punkt 6, deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem, leder af forebyggelse, rådgivning og behandling Jakob Holst, leder af styring og koordinering Michael Mogensen, leder af myndighed og tilsyn Marianne Westergaard, udviklingskonsulent Anja Bach-Jensen og specialkonsulent Peter Petersen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fællesmøde mellem Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.17.00P20-0080

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Der afholdes fællesmøde mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget om styrkelse af ungeindsatsen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter oplægget            

på dagens møde og fastlægger de politiske rammer for udmøntning af puljen

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Drøftet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udarbejder konkret oplæg på baggrund af mødet.

Sagsfremstilling

Styrkelse af ungeindsatsen

For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked, er der i forbindelse med budget 2015 afsat en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen.

Af budgetteksten for 2015 fremgår følgende: 

Forstærket ungeindsats

Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. Vi har desuden en overledighed for de unge på 25-30 år på Bornholm. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked, afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Erfaringerne fra UTA bringes i anvendelse. Puljen udmøntes efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 En markant øget mulighed for en forebyggende indsats i forhold til den gruppe af unge, som har svært ved skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Målet vil være, at der via en øget tværfagligindsats sikres en plan for den enkelte unge, så overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse sikres, enten direkte, eller via nødvendige supplerende tilbud inden start på ungdomsuddannelse. Indsatsen skal således være med til at reducere afbrudte forløb, som for unge ofte vil være forbundet med en nederlagsfølelse. Skal sammentænkes med allerede iværksatte initiativer på området både i BRK og hos udbyderne af ungdomsuddannelser.

 

Forslag til proces

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har foreslået et fælles temamøde med Børne- og Skoleudvalget med det formål at igangsætte processen for at udmønte puljen.

På temamødet vil repræsentanter fra Bornholms Ungdomsskole, UU og Jobcenter Bornholm komme med et oplæg med fokus på

 

 

Formål

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2 mio. kr. på budget til en styrkelse af ungeindsatsen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Valg af næstformand

00.01.00A30-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der skal vælges ny næstformand for udvalget for perioden fra 1. april 2015 – 31. december 2017, da Brian Kofoed pr. 1. april 2015 er indtrådt i udvalget i stedet for Søren Schow, der var næstformand.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget vælger en næstformand

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Brian Kofoed blev valgt som næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af formanden.

 

Der skal vælges ny næstformand for udvalget for perioden fra 1. april 2015 – 31. december 2017, da Brian Kofoed pr. 1. april 2015 er indtrådt i udvalget i stedet for Søren Schow, der var næstformand. Se i øvrigt kommunalbestyrelsens beslutning af 26. marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Analyse af dagtilbud

28.09.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Der er i regi af Center for Børn og familie udarbejdet en analyse af dagtilbud på Bornholm. Analysen har været præsenteret for både Børne- og Skoleudvalget og kommunalbestyrelsen, og der lægges op til udarbejdelse af en strategi for udviklingen af dagtilbud på Bornholm

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at analysen af dagtilbud drøftes, tages til efterretning og indgår i det videre arbejde med at udvikle dagtilbud på Bornholm

b) at der udarbejdes en strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm, og at indholdet i en sådan strategi drøftes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

ad a) Drøftet og taget til efterretning
ad b) På baggrund af drøftelserne udarbejdes der et oplæg til strategi med henblik på udsendelse i høring i maj 2015, og beslutning i juni 2015.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 3. juni 2014, at igangsætte en analyse af det samlede dagtilbudsområde. Analysen har til formål at undersøge den demografiske udvikling for derigennem at sikre udviklingen af det samlede dagpasningsområde, herunder muligt besparelsespotentiale. Arbejdet med analysen er foregået af en langsigtet samlet plan for dagplejen, denne indgår sammen med udsagn fra forældrebestyrelsen, bygningsbudgetter og publikation om inkluderende fællesskab som bilagsmateriale.

I analysen beskrives det samlede kommunale dagtilbud, der omfatter børnehuse bestående af vuggestuepladser og børnehavepladser samt dagpleje.

Analysen indeholder nogle pædagogiske betragtninger omkring videreudvikling af et bæredygtigt højkvalitetsdagtilbud, herunder også arbejdet med inklusion. Endvidere prognosticeres det fremadrettede pasningsbehov og beskrivelse af dagtilbuddets rammevilkår, herunder den nuværende budgettildelingsmodel. Analysen konkluderer, at børnehuse med få pladser eller stor fri kapacitet er betragtelig dyrere end større børnehuse. Det betyder, at den anvendte budgetmodel flytter ressourcer fra store enheder til mindre.

Afslutningsvis præsenteres et forslag til en tilpasning af det eksisterende dagtilbud indeholdende en reduktion i antallet af dagtilbud. Analysen viser, at der både er pædagogiske og økonomiske rationaler i en bevægelse mod større enheder. På den baggrund lægges op til en politisk debat, der forholder sig til, i hvilken retning yderligere tilpasning skal bevæge sig. 

 

Analysen har ved temamøder været forelagt Børne- og Skoleudvalget den 28. januar 2015 og Kommunalbestyrelsen den 10. marts 2015.

 

Fra begge møder kan konkluderes, at der skal arbejdes videre med udarbejdelse af en strategi for udviklingen af dagtilbud på Bornholm. Forslag til indhold i en strategi indgår i analysen og omhandler bl.a.

 

Der vil på mødet blive lagt op til en drøftelse af det nærmere indhold i en strategi, herunder også borgerinddragelse og tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. april 2015

1.
Analyse af dagtilbud (DOCX)

2.
Bilag 1: Kommunale Børnehuse (DOCX)

3.
Bilag 2: Udsagn fra forældrebestyrelse (DOCX)

4.
Bilag 3: Rapport som grundlag for en langsigtet plan for dagpleje (PDF)

5.
Bilag 4: Bygnings budgetter (DOCX)

6.
Bilag 5: Inkluderende fællesskaber (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

For nøgleelementerne er det tydeliggjort hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen for februar 2015 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Myndighed/administration

·         Løvstikken

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Plejefamilier        

·         Myndighedsarbejde med eksterne parter

 

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

Centret har et ønske om at i højere grad arbejde omkostningseffektivt således, at ressourcestyringen og den samordnede og tværgående indsats, styres af vurderinger af resultaterne af de faglige indsatser. For nuværende afventes analysen af hele udføredelen.

 

·         Døgninstitutioner

Isoleret set er målsætningerne nået i forhold til fald i antallet af anbringelser samt i det samlede forbrug. Da flere af de kompenserende forebyggende foranstaltninger centret har iværksat er udfordrede og evt. vil kunne ende i dyre anbringelser, vurderes området som gult.

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

·         Opholdssteder

Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Centret har i løbet af årets første måneder effektueret flere dyre anbringelser i opholdssteder/døgninstitutioner. Tilgangen modsvares kun delvis igennem ophør af anbringelser.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. april 2015

1.
Afrapportering nøgleelementer - marts (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af budget 2015  

00.30.04P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Med afsæt i budgetforliget for 2015, er der gennemført en analyse af børne- og ungeområdet med fokus på besparelsespotentialer forbundet med en tidlig indsats over for udsatte børn og unge.  

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at analysens konklusioner og anbefalinger tages til efterretning.

b)    at budgetforbedringsmulighederne indgår i det videre arbejde med budget 2016.

c)    at processen med at udmønte konkrete anbefalinger på baggrund af analysen som beskrevet i sagsfremstillingen igangsættes. 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

ad a) Taget til efterretning
ad b) Indstillingen godkendt
ad c) Indstillingen godkendt

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har 25. november 2015 godkendt et kommissorie for en analyse af børne- og ungeområdet med det formål at udmønte besparelserne vedtaget i budget 2015.

Der er lagt op til en besparelse på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. i 2017 og efterfølgende år. Analysens forslag skal ske under hensyntagen til, at der allerede er vedtagne besparelser vedr. tilpasset Best Case, effektiviseringer, sygefravær og en række øvrige konkrete besparelser bl.a. ved at samle de sociale udføretilbud til børn og unge på 750 t. kr. i 2016 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2017.

Som budgetterne for nuværende er vedtaget, vil budgetterne i forhold til 2015 være reduceret med 11,2 mio. kr. i 2016 og 19,0 mio. kr. i 2017 inkl. de ovennævnte beløb. Heraf skal der udarbejdes konkrete administrative besparelsesforslag på børne- og ungeområdet for 9,274 mio. kr. til endelig politisk godkendelse i budget 2016.

  

Analysen har haft til formål at afdække mulighederne for at realisere de vedtagne besparelser inden for området for udsatte børn og unge, hvor Bornholm igennem flere år har haft store udfordringer med budgetoverholdelse.

 

Besparelsespotentialet er afdækket ved en tredelt analyse:    

1.  Nøgletalsanalyse

En belysning af besparelsespotentialet set i sammenligning med udviklingen i de faktiske udgifter og ved benchmarking i forhold til udvalgte sammenligningskommuner.

2.  Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager

Kvalitativ benchmarkinganalyse med fokus på faglighed i forhold til myndighedssagerne. Gennemført i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, som har haft succes med at udvikle den socialfaglige tilgang og overholde budgettet på området.

3.  Organisationsanalyse

Analyse ved eksterne konsulenter af den samlede udføredel dvs. både myndighedsarbejde og viften af konkrete behandlingsydelser i Center for Børn og Familie med henblik på at anvise optimeringsmuligheder.

 

Konklusioner

 

Konklusionerne i de tre delanalyser peger alle i retning af, at det ikke er muligt at udmønte de forudsatte besparelser på i alt 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. kr. årligt herefter, uden at det får konsekvenser for serviceniveauet og dermed indhold, udstrækning og timing af indsatsen overfor udsatte børn og unge på Bornholm.

 

Nøgletalsanalysen viser et teknisk besparelsespotentiale baseret på regnskabet for 2013 på samlet set 28 mio. kr., hvis regionskommunen har samme udgiftsniveau som sammenligningskommunerne. Der har dog været en betydelig udgiftsreduktion i 2014, som må formodes at reducere dette potentiale, og den gennemførte organisationsanalyse har heller ikke belyst forhold, der umiddelbart lokaliserer et besparelsespotentiale i nærheden af den størrelsesorden. Heller ikke kommunens praksis i forhold til visitering af ydelser, som er belyst ved den gennemførte audit, tyder på et for stort forbrug.

 

Den politiske antagelse bag ønsket om at få analysen udarbejdet har været at afdække, om adgangen til og omfanget af sociale ydelser er for stor i BRK, og om de forebyggende foranstaltninger er tilstrækkeligt effektive; og om det er det, der er årsag til et sammenligningsmæssigt meget højt forbrug på ydelser til børn og unge med særlige behov. Intet i analyserne tyder dog på, at der er hold i denne antagelse. Tilbage står billedet af, at der pt. er et ekstraordinært stort behov for sociale ydelser herunder kompenserende forebyggende foranstaltninger på Bornholm.

 

Anbefalinger

De budgetforbedringsmuligheder analysen fremdrager anbefales at indgå i det videre arbejde med budget 2016, hvor der udarbejdes et administrativt sparekatalog på området på 9,3 mio.kr.

 

Nøgletalsanalysen antyder et betydeligt teknisk besparelsespotentiale på 28. mio. kr. Denne konklusion er dog på baggrund af 2013-tal, og på Bornholm er udgiftsniveauet reduceret med 17 mio. fra 2013 til 2014. En opdatering af analysen med regnskabstal fra sammenligningskommunerne for 2014 anbefales derfor, når disse foreligger ultimo april.

 

En række konkrete anbefalinger fra analysen primært omhandlende tilbuddene i udføredelen vil være hensigtsmæssige at begynde implementering af allerede på nuværende tidspunkt. Dette for at fortsætte den lærings- og udviklingsproces, analysearbejdet har afstedkommet i organisationen.

 

Følgende konkrete anbefalinger kan igangsættelse umiddelbart:

·         Øget brug af inddragende netværksmøder (er allerede igangsat, og der er også opstillet en plan for uddannelse og implementering).

·         Fokus på efterlevelse af, at ”gult er godt nok” dvs. udfasning af ydelserne når børnene har en robusthed som gør, at de kan håndteres i normalsystemet.

·         Der igangsættes et arbejde med at udarbejde servicestandarder, som tydeliggør det politisk fastsatte serviceniveau og styrer indhold og udstrækning af ydelserne.

·         Implementering af arbejdsgangsanalyse vedr. § 11. Et loft over de afsatte ressourcer til dette område, vil dog være en del af et politisk vedtaget serviceniveau, og kan derfor ikke umiddelbart igangsættes.

·         Ansættelse af koordinator til styring af det tværgående støttekorps. Det vurderes dog særdeles tvivlsomt, om en sådan ansættelse kan medføre besparelser i det omfang, som er angivet i rapporten. Besparelsen vurderes i første omgang ikke at kunne give meget mere end selve koordinatoren. Til gengæld forventes koordinatoren at aflaste sagsbehandlerne i disse sager og sikre en bedre kvalitet i opgavevaretagelsen, som på sigt gerne skulle give yderligere besparelser. 

·         Implementering og tilpasning af arbejdsgangsanalyse vedr. optimalt sagsforløb.

·         Arbejde med pakker i familiebehandlingen.

·         Rapporten indeholder også en meget lang række anbefalinger som ”fælles sprog”, ”fælles værdier” osv., som selvfølgelig til stadighed er en del af de ledelsesmæssige fokuspunkter, men som ikke kan reduceres til én konkret handling/aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. april 2015

1.
Analyse af Børne- og ungeområdet (PDF)

2.
Bilag 1. Nøgletalsanalyse af børne- og ungeområdet (PDF)

3.
Bilag 2. Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager (PDF)

4.
Bilag2_A.Overblik - økonomi i sagsaudit (PDF)

5.
Bilag 3. Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede udførerdel i Center for Børn og Familie (PDF)

6.
Bilag3_A (PDF)

7.
Bilag3_B (PDF)

8.
Bilag3_C (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

00.30.10P19-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 28,2 mio. kr. på driften, hvoraf 24,8 mio. kr. overføres. Herudover overføres der 0,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2014. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

På anlægsprojekter overføres uforbrugte rådighedsbeløb i det omfang anlægsprojekterne ikke er afsluttede.

 

På Børne- og Skoleudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 28,2 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Heraf overføres 24,8 mio. kr. inden for 5 pct. af budgetrammen.

 

Bevilling 11 Dagpasning

Bevillingen viser et overskud på 5.899.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for rammen på 5 pct.

 

Bevilling 12 Børn og Familie

Bevillingen viser et overskud på 11.738.000 kr., hvoraf 3.377.000 kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Der overføres 8.361.000 kr. svarende til 5 pct. af rammen.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2014 er der en forbedring af det forventede resultat på 7,9 mio. kr. Forbedringen skyldes større og mindre afvigelser på foranstaltninger og følgeudgifter, dels færre anbringelser og flere hjemgivelser end forudsat, og dels manglende afregning med andre kommuner og regionen. Der har generelt været anlagt forsigtige skøn i budgetopfølgningen.

Derudover har Økonomi- og Indenrigsministeriet i december 2014 udsendt en skrivelse, der gav mulighed for at afløfte moms på betaling til plejefamilier, hvilket bidrager med 1,2 mio. kr. og endelig er indtægterne fra Den centrale refusionsordning blevet 0,8 mio. kr. højere end forventet inkl. berigtigelser vedr. tidligere år.

 

Bevilling 13 Undervisning

Bevillingen viser et overskud på 10.532.000 kr., idet hele overskuddet ligger inden for rammen på 5 pct.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2014 er der en forbedring af det forventede resultat på 5,3 mio. kr. Forbedringen skyldes, at midlerne i puljen til kvalitetsløft i folkeskolen ikke anvendt som forudsat samt at der er en forbedring vedr. transport, idet erfaringsgrundlaget efter skolereformen har betydet et usikkert udgiftsskøn ved opfølgningen. På skolerne er udgifterne til løn blevet mindre end forudsat ved budgetopfølgningen bl.a. som følge af usikkerhed om refusion fra sygdomspuljen, lønrefusioner i øvrigt og feriepenge m.m. i forbindelse med fratrædelser pr. 1. november 2014, og endelig har en skole haft fejl i datagrundlaget vedr. beregning af udgifter til vikarer.

 

Anlæg

På Børne og Skoleudvalgets område er der et uafsluttet anlægsprojekt, Folkeskolereform, IT-arbejdspladser, hvor der overføres 209.435 kr. til 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2014

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2015

Beløb der ikke overføres

11 Dagpasning

5.899

4,7%

5.899

0

0

5.899

0

12 Børn og Familie

11.738

7,0%

8.361

3.377

0

8.361

3.377

13 Undervisning

10.532

3,6%

10.532

0

0

10.532

0

I alt

28.169

 

24.792

3.377

0

24.792

3.377

 

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 28.169.000 kr. fordelt med 24.792.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 3.377.000 kr. herudover. Det indstilles, at der overføres 24.792.000 kr. til 2015 på driften.

 

På anlægssiden overføres 209.435 kr. jf. nedenstående tabel:

Projekt

Budget

Regnskab

Frem-skrivning

Overført

 rådighedsbeløb

Center for Skole, Kultur og Fritid

 

 

 

 

Folkeskolereform, IT-arbejdspladser

2.400.000

2.193.543

Byggeindeks

209.435

 

 

I alt - Center for Skole, Kultur og Fritid, BSU

209.435

 

 

Børne- og Skoleudvalget i alt

 

 

 

209.435

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anlægsbevilling til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby

82.06.00P19-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med etableringen af en ny daginstitution i Aakirkeby, har der efter byggeriets igangsættelse vist sig merudgifter for i alt 838.000 kr.

Der søges på den baggrund om forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb. Forhøjelsen foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

a) at anlægsbevillingen til ovennævnte projekt forhøjes med 838.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 15.838.000 kr.

b) at det afsatte rådighedsbeløb forhøjes med 838.000 kr., som finansieres af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Indstillingen anbefales. Bente Johansen og Morten Riis kan ikke medvirke. idet de ønsker, at den ekstra udgift skal finansiering af det ansvarlige udvalg. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte den 25. april 2013 en samlet anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til etablering af ny daginstitution i Aakirkeby.

 

Der har i forbindelse med byggeriet i 2014 vist sig merudgifter til nedgravning af fjernvarme, etablering af fibernet, kloakarbejder og elforbrug.

Yderligere har det primo 2015 været nødvendigt at etablere ekstra dræn på grunden.

 

Økonomiske konsekvenser

De samlede merudgifter udgør:

Fjernvarme, fibernet, kloakarbejder mm.

624.000 kr.

Ekstra dræn

214.000 kr.

Merudgifter i alt

838.000 kr.

 

Der søges om en forhøjelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 838.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 15.838.000 kr.

De samlede merudgifter foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag for Børne- og Skoleudvalget, idet merforbruget foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte driftsoverskud.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2015

9

 

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Thomas Bay Jensen udtræder af Børne- og Skoleudvalget pr. 10. februar 2015, og der skal derfor vælges et nyt medlem af byggeudvalget for Nexø Børnehus. Endvidere skal der vælges en ny formand for byggeudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a) Børne- og Skoleudvalget indstiller et nyt medlem af byggeudvalget

b) Børne- og Skoleudvalget indstiller en formand for byggeudvalget

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. marts 2015:

Udsat til april 2015.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

ad a) Børne- og Skoleudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at indstille et medlem af byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.
ad b) Børne- og Skoleudvalget indstiller Lykke Jensen som formand for byggeudvalget.

Sagsfremstilling

Thomas Bay Jensen udtræder af Børne- og Skoleudvalget pr. 10. februar 2015, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2015. Søren Schow indtræder i Børne- og Skoleudvalget i stedet.

 

Da Thomas Bay Jensen er såvel medlem af som formand for byggeudvalget, skal der indstilles et nyt medlem af byggeudvalget og vælges en ny formand.

 

Til orientering kan det oplyses, at Knud Erik Thomsen, som var projektleder og medlem af byggeudvalget, er fratrådt sin stilling i regionskommunen ved udgangen af december 2014. Ny projektleder og medlem af byggeudvalget er Bjarne Freund Poulsen.

 

Byggeudvalget vil fremover bestå af følgende medlemmer:

Lykke Jensen

Nyvalgt medlem af Børne- og Skoleudvalget

Vibeke Juel Blem – Chef for Center for Børn og Familie

Ann Rubæk-Nielsen – Leder af dagtilbud i Center for Børn og Familie

Bjarne Freund-Poulsen – Driftschef, Center for Ejendomme og Drift

Thomas P. Schmidt – Bygherrerådgiver fra Lilholm og Partnere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. april 2015

Den 1. april 2015 indtræder Brian Kofoed i Børne- og Skoleudvalget i stedet for Søren Schow.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Forslag til skolernes ferieplan for skoleåret 2016/2017

17.02.03P15-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

10

 

Hvem beslutter

Børne- og skoleudvalget

Resumé

I henhold til styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommune træffer Børne- og Skoleudvalget beslutning om ferieplanen for skolevæsenet.

Udvalget behandler forslaget til ferieplan i foråret forud for det kalenderår, hvori skoleåret starter 1. august.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at det udarbejdede forslag til ferieplan for skoleåret 2016/2017 godkendes dog med den ændring at den 19., 20. og 21. december 2016 bliver skoledage og den 8., 9. og 10. august 2016 bliver feriedage.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Undervisningsministeren har fastsat sommerferiens begyndelsestidspunkt til sidste lørdag i juni og fredagen før er derfor sidste skoledag.

I skoleåret 2016/2017 begynder elevernes sommerferie lørdag den 24. juni 2017, således at fredag den 23. juni 2017 bliver sidste skoledag. Øvrige elevfridage fastlægges lokalt, i den enkelte kommune.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der i et skoleår skal være 200 elevskoledage.

 

Der er ud fra de forudsætninger udarbejdet følgende forslag til ferieplan for skoleåret 2016/2017, idet teksten i kursiv markerer ændringer i det oprindelige forslag på baggrund af de indkomne høringssvar.

 

Sommerferie:                                           lørdag den 25.06.2016       søndag den 07.08.2016

Sommerferie ændres til:     lørdag den 25.06.2016       onsdag den 10.08.2016

Efterårsferie:                      lørdag den 15.10.2016       søndag den 23.10.2016

Juleferie:                             lørdag den 17.12.2016       søndag den 01.01.2017

Juleferie ændres til:            torsdag den 22.12.2016     søndag den 01.01.2017

Vinterferie:                          lørdag den 11.02.2017       søndag den 19.02.2017

Påskeferie:                         lørdag den 08.04.2017       mandag den 17.04.2017

St. Bededag:                       fredag den 12.05.2017       søndag den 14.05.2017

Kr. Himmelfart:                   torsdag den 25.05.2017      søndag den 28.05.2017     
Pinseferie:                          lørdag den 03.06.2017       mandag den 05.06.2017
Sommerferie:                                           lørdag den 24.06.2017

 

Forslaget har været sendt i høring i skolebestyrelserne og ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse.

Herudover har forslaget været sendt til de private skoler til udtalelse.

                                                                            

Der er kommet følgende høringssvar:

 

Ungdomsskolens og 10. klasseskolens skolebestyrelse samt Rønneskolens skolebestyrelse tilslutter sig forslaget.

 

Kildebakkens skolebestyrelse ønsker at den 19., 20. og 21. december 2016 bliver skoledage og at den 8., 9. og 10. august 2016 bliver feriedage.

 

Heldagsskolens skolebestyrelse ønsker at den 19. og 20. december 2016 bliver skoledage og at den 2. og 3. januar 2017 bliver feriedage.

 

Hans Rømer Skolens skolebestyrelse ønsker at den 19. og 20. december 2016 bliver skoledage og at den 8. og 9. august 2016 bliver feriedage.

 

Skole Nords skolebestyrelse ønsker at den 19., 20. og 21. december 2016 bliver skoledage og at den 8. og 9. august 2016 samt den 2. januar 2017 bliver feriedage.

 

Paradisbakkeskolens skolebestyrelse ønsker at den 19., 20., 21. og 22. december 2016 bliver skoledage og at 8., 9., 10. og 11. august 2016 bliver feriedage.

 

Der er ingen udtalelser fra de private skoler.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Skoledistriktsgrænser

17.01.04P16-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Bente Johansen har ønsket en drøftelse af skoledistriktsgrænserne.

Indstilling og beslutning

Bente Johansen indstiller

a) at skoledistriktsgrænserne drøftes

b)  at skoledistriktsgrænserne udsendes i høring med henblik på ændringer pr. 1. august 2015

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

ad a) Drøftet
ad b) Indstilling blev ikke godkendt

Sagsfremstilling

Bente Johansen har ønsket en drøftelse af skoledistriktsgrænserne. Med afsæt i denne drøftelse er ønsket at distriktsgrænserne evt. kan sendes i høring i samtlige skolebestyrelser. Høringsfristen skal være lang nok til at alle bestyrelser kan behandle sagen på deres ordinære skolebestyrelsesmøder, men samtidig tilpasses således, at nye grænser kan træde i kraft ved skoleårets begyndelse 1. august 2015.

 

I forbindelse med den gennemførte skolestruktur-proces har distriktsgrænser i et vist omfang været belyst. For at eksemplificere og belyse forholdene omkring distriktsgrænser vedlægges to bilag. Dels det indledende notat på baggrund af kommunalbestyrelsens indledende drøftelser (se side 51-56), og dels et notat der forholder sig til en konkret ændring af distriktsgrænserne i relation til den vedtagne skolestruktur.

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af hvilke konkrete ændringer, der måtte blive foretaget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

En ændring af distriktsgrænserne kan ske i forbindelse med behandlingen (herunder høring) af en ændret styrelsesvedtægt.

Der gøres opmærksom på, at ændringer i skolernes distriktsgrænser, kan få betydning for skolernes økonomi, herunder planlægning og personale.

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. april 2015

1.
Fem alternativer til en ændret skolestruktur (PDF)

2.
Notat om spørgsmål vedr ændrede skoledistrikter pr. 1. august (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

12

 

Resumé:

For at få en afklaring af hvad der skal ske med bygningerne, der hidtil har huset skolerne i Vestermarie, Østerlars og Svaneke, og dermed også hvad der skal ske med de aktiviteter, der hidtil er foregået på skolerne, er der den 24. april aftalt et møde med borgerforeningerne i de berørte områder. I den forbindelse skal der udpeges 2 repræsentanter fra udvalget, som kan arbejde videre med forskellige løsningsmuligheder. Der udpeges ligeledes 2 repræsentanter i Teknik – og Miljøudvalget og i Fritids- og Kulturudvalget.

Indstilling og beslutning:

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget udpeger 2 repræsentanter

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Brian Kofoed og Bente Johansen blev udpeget.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

Intet.