Referat
Børne- og Skoleudvalget
05-05-2015 kl. 15:30
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 for Skole
  åbent 3 Opfølgning på dialogmødet den 7. april 2015 - temperaturmåling på folkeskolereformen fra et elevperspektiv
  åbent 4 Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1. august 2015
  åbent 5 Orientering om oprettelse af erhvervsrettet 10. klasse (eud 10) pr. 1. august 2015
  åbent 6 Strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm
  åbent 7 Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet 2014
  åbent 8 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 for Børn og Familie
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandling af punkt 2, deltager:

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

Skoleleder: Lene Schäd, Lise Dandanell, Gert Andersen, Pia Laub Tofte, Per Arndal, Andreas Grosbøll

Læsekonsulent Helle Vaabengaard Pedersen

Inklusionskonsulent Lene Poulsen   

 

Under behandling af punkt 3, deltager:

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

Skoleleder: Lene Schäd, Lise Dandanell, Gert Andersen, Pia Laub Tofte, Per Arndal, Andreas Grosbøll

 

Under behandlingen af punkt 4 og 5 deltager:

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

 

Under behandlingen af punkt 6, deltager:

Børne- og familiechef Vibeke Juel Blem og leder af dagtilbud Ann Rubæk-Nielsen

 

Under behandlingen af punkt 7 og 8 deltager:

Børne- og familiechef Vibeke Juel Blem

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

2 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 for Skole 

00.30.02G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål eller justere målene for 2015 så de har relevans for 2016.

 

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Skolelederne: Lene Schäd, Lise Dandanell, Gert Andersen, Pia Laub Tofte, Per Arndal og Andreas Grosbøll samt læsekonsulent Helle Vaabengaard og inklusionskonsulent Lene Poulsen er inviteret til at deltage under behandlingen af punktet fra kl. 15.30.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget drøfter status på målopfølgningen

b) at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016

c) at udvalget drøfter muligt behov for justering af de langsigtede mål for valgperioden

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

ad a) Drøftet

ad b) Drøftet. Der foretages enkelte justeringer

ad c) De langsigtede mål fastholdes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

 

Status og opfølgning på mål for 2015

 

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

 

Billede BSU 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede BSU 2

 

 

Status på delmål

 

Status fremgår af vedhæftede bilag.

 

Justering af delmål

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Forslag til ajourføring af delmålene fremgår af vedhæftede bilag.

 

 

Oplæg til justering af de langsigtede mål

 

Se vedhæftede bilag.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Status og forslag til justering/nye mål skoleområdet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Opfølgning på dialogmødet den 7. april 2015 - temperaturmåling på folkeskolereformen fra et elevperspektiv

17.04.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 7. april 2015 mødtes Børne- og Skoleudvalget til et dialogmøde med ca. 140 repræsentanter for eleverne i den bornholmske folkeskole. Dialogen var både et led i fagudvalgenes møde med borgerne og en temperaturmåling på skolereformen. Skolelederne er inviteret til at deltage under behandlingen af punktet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget drøfter hvordan elevernes input kan anvendes i det videre arbejde med at implementere folkeskolereformen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

Drøftet idet anbefalingerne i sagsfremstillingen følges. Udvalget ønsker at mødes med fælleselevrådet til efteråret.

Sagsfremstilling

Ved dialogmødet var arbejdet opdelt i fire trin: Første trin var en velkomst og introduktion til dagens møde, der var tilrettelagt som en workshop. I andet trin arbejdede eleverne med at skrive på små gule Post-it sedler. Børnene skulle skrive 5 gode ting og 5 ting der kunne blive bedre i skolen. Dernæst skulle eleverne skrive, hvad de kunne blive enige om to og to og i tredje trin fremlægge det for de andre ved bordet og til sidst klæbe sedlerne fast på nogle plancher, der er blevet renskrevet.

 

Fjerde og sidste trin gik ud på at skrive spørgsmål til Børne- og Skoleudvalget. Eleverne blev delt i to grupper og hver gruppe fandt frem til et spørgsmål – de gerne ville stille til Børne- og Skoleudvalget.

 

Efter en pause blev spørgsmålene stillet og politikerne fik lejlighed til at svare. En opsamling er vedhæftet dagordenen. En sammenskrivning af de spørgsmål eleverne bragte på bane er samlet nedenfor og kan danne grundlag for det videre arbejde:

 

 

Anbefalinger:

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Projektet med udvalgenes dialogmøder med forskellige borgergrupper i det bornholmske samfund er støttet af:

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Sammenskrivning af gule sedler fra den 7. april 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet pr. 1. august 2015

17.01.01P24-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2015 om ændringer i skolestrukturen er der udarbejdet forslag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2015.

Iht. folkeskolelovens § 41 er skolebestyrelserne ved de berørte skoler høringsparter ved ændringer i styrelsesvedtægten.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler til kommunalbestyrelsen,

at forslaget til styrelsesvedtægt for skolevæsenet gældende fra 1. august 2015 sendes i høring i alle skolebestyrelserne, Bornholms Fælles Elevråd og Handicaprådet i perioden 28. maj til 12. juni 2015.

 

Børne- og Skoleudvalget den 5. maj 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Den gældende styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Bornholms Regionskommune er senest revideret 26. juni 2014.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 26. februar 2015 om indførelse af en ny skolestruktur pr. 1. august 2015 har afstedkommet behov for en række ændringer i den gældende styrelsesvedtægt.

 

De væsentligste ændringer omhandler:

·         Nedlæggelse af 3 skoleafdelinger (Vestermarie, Mosaik og Svaneke).

·         Nedlæggelse af Skole Nord og oprettelse af 2 selvstændige skoler (Svartingedal og Kongeskærskolen).

·         Udvidelse af Rønneskolens distrikt på 7. – 9. klassetrin, så dette tillige omfatter Svartingedal.

·         Ny tildelingsmodel til skolerne pr. 1. august 2015.

·         Skolebestyrelsernes kompetence til at beslutte undervisningen organiseret i ikke fuldt årgangsdelte klasser.

·         Ændring i elevers ret til befordring ved skift til anden skole end distriktsskolen pr. 1. august 2015.

·         Ændring i børnehaveklasseelever og 7. klasseelevers ret til befordring ved skift til anden skole end distriktsskolen efter 1. august 2015.

·         Ændringer i ledelsesstrukturen på baggrund af den ændrede skolestruktur.

 

Endelig er der på baggrund af lovændringer og nye bekendtgørelser foretaget en række redaktionelle tilpasninger.

 

Valg til skolebestyrelserne i de fem almene skoler afvikles i perioden 18. – 27. maj 2015 efter principper beskrevet i gældende styrelsesvedtægt.

 

Tidsplan for behandling af forslag til ny styrelsesvedtægt fremgår herunder:

 

5. maj 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler forslag til styrelsesvedtægt

27. maj 2015

Kommunalbestyrelsen sender forslag til styrelsesvedtægt i høring

28. maj – 12. juni 2015

Høringsperiode

25. juni 2015

Ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde

25. juni 2015

Kommunalbestyrelsen godkender ny styrelsesvedtægt pr. 1.8.2015

1. august 2015

Ny styrelsesvedtægt træder i kraft

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Styrelsesvedtægt 1-8-2015 til BSU 150505 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om oprettelse af erhvervsrettet 10. klasse (eud 10) pr. 1. august 2015

17.02.36A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

5

 

Hvem beslutter

Børne-og Skoleudvalget til efterretning

Resumé

Der er vedtaget en ny erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft pr. 1. august 2015. Kommunerne forpligtes til at oprette en særlig 10. klasse EUD10 for elever, som kommer fra 9. klasse, der ikke kan optages direkte på et hovedområde eller er uafklarede i forhold til valg af hovedområde/fagretning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelsen af Erhvervsuddannelsesreformen var der enighed om, at alle kommuner skal oprette en ny linje i 10. klasse (EUD10), der forbereder eleverne til erhvervsuddannelserne.

 

Forløbet er målrettet de elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder

adgangsforudsætningerne eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det rette

valg. For unge, der ikke mindst havde karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved start på EUD10, bliver det obligatorisk at aflægge prøve i dansk og matematik

ved afslutningen af 10. klasse. EUD10 varer 1 skoleår.

 

Den obligatoriske del vil grundlæggende være tilsvarende indholdet i almen 10. klasse, men med en toning mod erhvervsuddannelserne. Den valgfrie del skal specifikt introducere til erhvervsuddannelserne, med obligatorisk brobygning samt fag og elementer, der introducerer til de fire nye hovedområder:

 

På Campus Bornholm udbydes fagretninger indenfor:

·         Kontor, handel og forretningsservice

·         Fødevarer, jordbrug og oplevelser

·         Teknologi, byggeri og transport

På Bornholms Sundheds- og sygeplejeskole udbydes fagretning indenfor:

·         Omsorg, sundhed og pædagogik

 

Samarbejdet med en erhvervsskole skal være på mindst 30 pct. af

undervisningstiden. Kommunen skal indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om samarbejdet i EUD10. Overenskomsten er vedhæftet som bilag til dette punkt.

 

Eleverne i skolernes overbygning vil modtage vejledning om 10. klasse, herunder EUD10, jf. de almindelige regler om vejledning. Processen med afklaring af, hvad der skal ske efter 9. klasse, vil bl.a. blive understøttet af uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse og styrkelse af undervisningen i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs-, og arbejdsmarkedsorientering.

Økonomiske konsekvenser

EUD10 er et kommunalt ansvar og er alene kommunalt finansieret, bortset fra de 6 ugers obligatorisk brobygning, som er finansieret af staten. Imidlertid skal der ske en afregning fra BRK for de resterende 6 uger, svarende til 126 timer overfor Campus Bornholm og Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole.

 

Der budgetteres med 25 elever i 126 timer á 60 min. (6 uger) svarende til 285.000 kr. / år. Der afregnes for minimum 16 elever.

 

10. klasse består af minimum 840 timer / år som nævnt skal 30 % af timerne svarende til 252 timer afvikles på en erhvervsskole.

 

Timeregnskabet ser herefter således ud:

10. klasseskolen                                                                   588 timer

Obligatorisk brobygning finansieret af staten, på Campus mv.      126 timer

Yderligere ”brobygning” på Campus og Sygeplejeskolen               126 timer

I alt                                                                                    840 timer

 

Det er usikkert hvor mange elever der tilmelder sig EUD10. Det er desuden kun 5/12 af den anslåede kommunale udgift på 285.000 kr. svarende til 118.750 kr., der skal udredes i 2015. Derfor afventer en endelig stillingtagen til finansieringen budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Overenskomst mellem BRK og erhvervsuddannelserne vedr. EUD 10 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm  

28.09.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 25. februar 2014 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at sætte fokus på dagplejens udfordringer og muligheder som en fortsat del af pasningstilbuddet for de 0-3 årige. Efterfølgende d. 3. juni 2014 besluttede Børne- og skoleudvalget, at igangsætte en analyse af det samlede dagtilbudsområde.

Analysen er drøftet på temamøde i Børne- og skoleudvalget d. 28. januar 2015 og i kommunalbestyrelsen d. 10. marts 2015.

D. 7. april 2015, blev der truffet beslutning i Børne- og skoleudvalget om, at der udarbejdes en strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at strategien drøftes, herunder finansiering af en ændret tilgang til dagplejen

b) at strategien sendes i høring i dagtilbudsbestyrelsen og Handicaprådet med høringsfrist den 18. maj 2015 med henblik på behandling i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2015. 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

ad a) Drøftet. Strategien tilføjes, at der løbende arbejdes med at reducere omfanget af dokumentation med henblik på at øge tiden med børnene.

ad b) Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af Analyse af dagtilbud på Bornholm er det besluttet at udarbejde en strategi for udviklingen af det samlede dagtilbud på Bornholm.

Børne- og Skoleudvalgets drøftede på sit møde i april 2015 ønsker og forslag til indhold til en strategi for det samlede dagtilbud på Bornholm. Forslaget til strategi danner rammen for hvordan højkvalitetsdagtilbud, bæredygtighed, valgfrihed og lokal forankring sikres. Samtidig understøtter forslaget et målrettet samarbejde mellem dagtilbud og forældre og mellem almen- og specialpædagogikken, således at børn der har særlige behov, får den nødvendige pædagogiske og tværfaglige indsats så tidligt som muligt i det almene dagtilbud. Dermed understøtter strategien kommunalbestyrelsens mål om en tidlig indsats, så antallet af sociale sager reduceres over tid.

 

Forslaget til strategi forholder sig til det politiske ønske om at skabe øget mulighed for at etablere dagpleje, hvis det ikke længere er muligt at drive allerede eksisterende dagtilbud for børn i alderen 6 måneder og indtil 3 år.

Forslaget til strategien forholder sig til faglig og økonomisk bæredygtighed, hvorfor der fremadrettet kan være områder der ikke kan bære 2 forskellige pasningsformer. Ønskes børnehuse bevaret i områder med få børn, kan driften af børnehuset være afhængig af vuggestuebørn. 

Derudover indeholder forslaget til strategi en økonomisk beregning på forventede udgifter ved ledige pladser i dagplejen samt et forslag til en ændret tildelingsmodel. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at styring af dagplejeområdet, med henblik på rationel drift, også kan kræve øget tilførsel af administrative ressourcer.

Det skal yderligere bemærkes at eventuel lav dækningsgrad i dagplejen kan få betydning for muligheden for budgetoverholdelse såfremt antallet af børn i den foreslåede fremtidige budgetmodel kommer til at ligge under forudsætningerne i budgetmodellen.

 

Strategien indstilles sendt i høring i dagtilbudsbestyrelsen og i Handicaprådet. Dagtilbuddet indkalder forældrenetværket som repræsenterer alle forældreråd, inden bestyrelsen afgiver høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Dagtilbudsområdets budgetrammer korrigeres i forbindelse med den årlige budgetproces for den demografiske udvikling. Til trods for at demografikorrektionerne på dagtilbudsområdet bliver foretaget igennem en såkaldt marginalmodel, der tager højde for at visse udgifter er faste, medfører korrektionerne en stor udfordring med at tilpasse kapaciteten og tilbuddene i forhold til det stadigt faldende børnetal på Bornholm.

Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2015-18. Jf. nedenstående skema bliver budget 2015 nedjusteret med 5,7 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der trukket yderligere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2018 vil budgetrammen være reduceret med 11,2 mio. kr. i forhold til niveauet i 2014.

 

Nettoændringer i rammerne i budget 2015 og overslagsårene, 1.000 kr. (2015-pl)

Nettoændring                                

i budgetrammerne

2015

2016

2017

2018

Niveautilpasning ift. faktisk udvikling 2013 – 2014

-992

-992

-992

-992

Demografikorrektion 2015 – 2018 i forhold til 2014

-4.718

-6.881

-9.655

-10.243

Samlet demografikorrektion – Børnepasningsområdet

-5.710

-7.874

-10.648

-11.236

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen

 

Demografikorrektion fordrer en løbende tilpasning til budgetrammerne. Strategien understøtter denne tilpasning ved en bevægelse mod større enheder, således at den faglige og økonomiske bæredygtighed sikres jfr. analyse af dagtilbud på Bornholm.

 

Forslaget til strategi forholder sig til det politiske ønske om at skabe øget mulighed for at etablere dagpleje, hvis det ikke længere er muligt at drive allerede eksisterende dagtilbud for børn i alderen 6 måneder og indtil 3 år.

 

Dertil vil forslag til strategien medføre en mindre optimal udnyttelse af ressourcerne, da den gennemsnitlige dagplejer vil have færre børn indskrevet, da vi ikke på ø-plan vil kunne udnytte ressourcerne optimalt. Derfor vil det med det politiske ønske om at fastholdelse eller udvide dagplejen være nødvendigt, at ændre den nuværende budgettildelingsmodel for dagplejen. Forudsætningen herfor er, at der vil være 3 måneder om året, hvor alle dagplejere har 3 børn i stedet for 4 børn hvilket nødvendiggør at der skal tilføres dagpasningsbevillingen 1.162 mio. kr. helårligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Forslag til strategi for dagtilbud Bornholm (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om tilsyn på dagtilbudsområdet 2014

28.00.00K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune er - jf. Dagtilbudslovens § 5 - forpligtet til, at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud, oprettet efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. for børn og unge.

Tilsynet fungerer desuden som kommunalbestyrelses kontrol af, at der leves op til Bornholms Regionskommunes godkendelseskriterier samt, at der arbejdes med de politisk vedtagne drifts- og udviklingsmål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er afholdt i alt 29 dialogbaserede tilsyn. 19 tilsyn i Dagtilbud Bornholm og 10 tilsyn i det private dagtilbud. Tilsynet i 2014 er foretaget som anmeldte tilsyn.

 

Det anmeldte tilsyn

Det anmeldte tilsyn er et aftalt tilsyn, hvor der inden tilsynet udsendes en tilsynsskabelon. Tilsynet er dialogbaseret og skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud arbejder med de lovbundne opgaver og med de kommunale mål og indsatsområder. Tilsynet er baseret på dialog der skal synliggøre, om det enkelte dagtilbud tilgodeser børnenes behov for trivsel, udvikling og læring i et fagligt trygt miljø. Det fortløbne tilsyn skal også medvirke til, at sikre den fortsatte pædagogiske og kvalitative udvikling af praksis.

 

Det anmeldte tilsyn bygger på dialog mellem ledelse, forældrerepræsentant, medarbejderrepræsentant og udøveren af tilsynet.

 

 

Tilsynets dialogområder i 2014:

 

Derudover indeholder tilsynsskabelonen et afkrydsningsskema med en række spørgsmål til lovpligtige, administrative og sikkerhedsmæssige opgaver.

Ved tilsynet kan den tilsynsførende give anbefalinger og/eller henstillinger.

 

Anbefalinger:

Anbefalinger er en hjælp til institutionens videre refleksion og arbejde og det er op til institutionen at afgøre, om man ønsker at arbejde videre med anbefalingerne.

 

Henstillinger:

Den tilsynsførende kan give henstillinger i de tilfælde, hvor institutionens praksis ikke er indenfor de rammer, som er fastlagt i Dagtilbudsloven eller Bornholms Regionskommunens politikker og strategier på dagtilbudsområdet, samt gældende lov.

 

Opsamling på tilsyn 2014

Det er kendetegnende for det samlede dagtilbudsområde kommunale som private, at:

·         Der er stor grad af forældretilfredshed og forældreinddragelse.

·         Der arbejdes med de af dagtilbudsloven definerede opgaver, som pædagogiske læreplaner herunder dokumentation og evaluering, samt med børnemiljøvurdering.

·         Alle dagtilbud har kendskab til ”Appetitvækkeren”, dog i højere grad i de dagtilbud der ikke har fravalgt frokostordningen.

·         I forhold til det forebyggende arbejde er det tydeligt, at skole- dagtilbudsrådgivernes funktion er med til at understøtte det forebyggende arbejde, at de kommer jævnligt i alle huse udtrykkes der stor tilfredshed med.

 

Der er ved årets tilsyn givet følgende henstillinger, fordelt på få institutioner:

 

Samlet vurdering

Det er tilsynets vurdering at der stort set, er et højt fagligt niveau i de Bornholmske dagtilbud, at der bevidst og målrettet arbejdes med at skabe de bedste forudsætninger for børnene. Der er stor forældretilfredshed, hvor forældrene oplever at de og deres børn bliver set og hørt, godt modtaget og inddraget i hverdagens aktiviteter og arrangementer.

 

Fra forældre, ledelse og medarbejdere gives der også udtryk for en bekymring i forhold til sammenhængen mellem opgaver og ressourcer, det opleves at der stilles større og større krav til øget faglig opkvalificering, dokumentation, systematik og skriftlighed, krav der ikke opleves at harmonere med de tildelte ressourcer. Der er et generelt ønske om bedre normering og tid til andet arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 5. maj 2015

1.
Tilsyn i Børnehuset Allinge Tejn 2014 (PDF)

2.
TilsynBørnebakken 2014 (PDF)

3.
Tilsyn Børnehuset i Hasle 2014 (PDF)

4.
Tilsyn Børnehuset i Klemnsker 2014 (PDF)

5.
Tilsyn Gudhjem vuggestue og børnehave 2014 (PDF)

6.
Tilsyn Karlsvognen 2014 (PDF)

7.
Tilsyn Liden Stina 2014 (PDF)

8.
Tilsyn Lillegryn 2014 (PDF)

9.
Tilsyn Lillemyr 2014 (PDF)

10.
Tilsyn Løvfrøen 2014 (PDF)

11.
Tilsyn Mariehønen 2014 (PDF)

12.
Tilsyn Marthas Minde 2014 (PDF)

13.
Tilsyn Midgården 2014 (PDF)

14.
Tilsyn Morbærstien 2014 (PDF)

15.
Tilsyn Mælkebøtten 2014 (PDF)

16.
Tilsyn Naturbørnehaven Hasle 2014 (PDF)

17.
Tilsyn Nordstjernen 2014 (PDF)

18.
Tilsyn Nyker Børnehus 2014 (PDF)

19.
Tilsyn Rønne Børneasyl 2014 (PDF)

20.
Tilsyn Skatteøen 2014 (PDF)

21.
Tilsyn Skovbørnehaven 2014 (PDF)

22.
Tilsyn Stjernehuset 2014 (PDF)

23.
Tilsyn Svaneke Børnehus 2014 (PDF)

24.
Tilsyn Søstjernen 2014 (PDF)

25.
Tilsyn Trilobitten 2014 (PDF)

26.
Tilsyn Troldhøj 2014 (PDF)

27.
Tilsyn Vestermarie Børnehus 2014 (PDF)

28.
Tilsyn Vore Børnehave 2014 (PDF)

29.
Tilsyn Trinbrættet 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

8 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 for Børn og Familie 

00.30.02G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget drøfter status på målopfølgningen

b) at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016

c) at udvalget drøfter muligt behov for justering af de langsigtede mål for valgperioden

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

ad a) Drøftet

ad b) De eksisterende delmål fastholdes, idet det præciseres, at målet er at nedbringe antallet af nye sager.

ad c) Det langsigtede mål fastholdes, idet den politiske ambition om det gode børneliv fastholdes som ambition, men udgår som selvstændigt mål.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

 

Status og opfølgning på mål for 2015

 

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

”Tidlig Indsats”

 

 

 

Status på delmål

Status på delmål 2014:

Der er i alt tilgået Center for Børn og Familie 257 nye sager i 2014, heraf er det vurderet, at 150 skal have en børnefaglig undersøgelse (§ 50). Gennemsnitsalderen er 10,24 år. Det skal bemærkes, at der i 2014 er ibrugtaget et nyt IT-system, hvorfor sammenligning med tidligere år ikke er mulig. Den beregnede gennemsnitsalder synes overraskende lav. En undersøgelse af dette forhold tyder på, at flere sager, der er opstartet inden barnets fødsel trækker gennemsnitsalderen ned.  

 

Oplæg til nye delmål

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Delmål for 2015 er i princippet ikke ændret, men centret er langt i arbejdet med udvikling af metoden til systematisk årlig screening. Dette sker gennem IT-redskabet Hjernen og Hjertet.

Hjernen og Hjertet er bygget op af flere moduler, hvor Børn og Familie i samarbejde med Center for Skole, Kultur og Fritid har tilkøbt følgende moduler:

 

 

Hjernen og Hjertet

Sprog

Dialogværktøj

Tilsynsbesøg

Overgang

TOPI

Følger barnets sproglige udvikling inkl. 3 års- sprogscreening og screening ved overgang til skole.

Forældre, medarbejdere og evt. andre tilknyttede fagpersoner vurderer barnets behov individuelt, som optakt til dialog omkring barnets udvikling.

Redskab til udvikling af det lovpligtige tilsyn med dagtilbud.

Sikrer så smidig en overgang mellem dagtilbud og skole som muligt. Sikrer, at barnets særlige behov og deraf afledte indsatser overleveres.

Tidlig opsporing.

TOPI er ”viden der virker”. Består af afprøvede og dokumenterede redskaber og indsatser som - anvendt systematisk – medvirker til at opspore børn i mistrivsel/børn i en socialt udsat position tidligere.

Der skabes dermed et grundlag for at sætte tidligere ind med en kvalificeret indsats og dermed for inklusion.

 

 

Som supplement til Hjernen og Hjertet er det tværfaglige samarbejde systematiseret gennem fagfællesskabet ”Porten”, der består af medarbejdere fra PPR, skoledagtilbudsrådgivere, dagtilbud, specialpædagoger og sundhedsplejersker. Herudover kan anden relevant faglig ekspertise inddrages. ”Porten” har til formål hurtigt at igangsætte tværfaglige individuelle indsatser.

 

Arbejdet med det politiske mål for 2015 er igangsat. Det planlagte kompetenceudviklingsforløb forventes gennemført i løbet af efteråret 2015 for alle medarbejdere i Dagtilbud. Screening, gennem brug af dialogværktøjet, af alle 0-5 årige indskrevet i Dagtilbud, vil blive påbegyndt efter kompetenceudviklingsforløbet er gennemført og fremadrettet blive afviklet i forbindelse med overgange, fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. Screening gennem brug TOPI vil blive taget i brug i juli 2015 og forventes at være fuldt implementeret i 2016. Den systematiske tidlige opsporing vil blive brugt tre gange årligt hos alle børn.

Der var til budget 2015 ønsket ressourcer til en tovholder på halv tid til at forestå implementering og uddannelse. Dette blev ikke imødekommet, hvorfor arbejdet med implementeringen sker sideløbende med det øvrige arbejde og ikke med den forudsatte fremdrift, hvorfor en længere implementeringsperiode må forventes.

 

Børne- og Skoleudvalget arbejdede inden budgetvedtagelse 2015 med forslag til en målsætning om ”Der gode børneliv”. På udvalgets møde den 2. september 2014 fastholdes målet som politisk ambition, men ikke som et vedtaget mål. Udvalget beslutter at der kun arbejdes videre med det, i det omfang det er muligt.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

9

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at punkt 6 sendes i høring

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

Orientering givet.