Referat
Børne- og Skoleudvalget
02-06-2015 kl. 13:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget- og dialogmøde med Skole
  åbent 3 Budget- og dialogmøde med Børn og Familie
  åbent 4 Budget og mål 2016 - Børne og Skoleudvalgets område
  åbent 5 Strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm
  åbent 6 Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af budget 2015
  åbent 7 Kriminalpræventiv handleplan
  åbent 8 Lukning af Vestermarie Børnehus
  åbent 9 Anlægsbevilling til renovering af Børnehuset Skatteøen
  åbent 10 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde
  åbent 11 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 14 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

1

 

 

Fraværende

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed mødte ind kl. 13.36 ved punkt 2

 

Under behandlingen af punkt 2, deltager:

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

Lærer på Rønneskolen Signe Ballegaard Schmidt

Lærer på Rønneskolen Jonas Hjorth

Lærer på Kildebakken Christian Thøgersen

Skoleleder, Skole Nord Lene Schäd

 

Under behandlingen af punkt 3, deltager:

Børne- og familiechef Vibeke Juel Blem

Socialpædagog, Ungehuset Patrick Bidstrup

Tale- hørekonsulent PPR, Ketty Martin

Socialrådgiver, myndighed og tilsyn Lotte Strand

Sundhedsplejerske, Katja Hansen

Pædagogmedhjælper, Børnehuset Trilobitten Gunvor Holm

Socialpædagog, Ungehuset Nils Kofoed Toft

Leder af forebyggelse, rådgivning og behandling Jakob Holst

Leder af styring og koordinering Michael Mogensen

Pædagog, Specialbørnehaven Mælkebøtten Laila Nielsen

Leder af Løvstikken Flemming Heininge Pedersen

Leder af dagtilbud Ann Rubæk-Nielsen

Leder af myndighed og tilsyn Marianne Westergaard

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget- og dialogmøde med Skole  

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der hvert år holdes hhv. et budgetmøde og et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter for de to centre: Børn og Familie og Skole.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

til dialog mellem Center for Skole, Kultur og Fritids repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

God dialog med repræsentanter for området.

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er b.la., at drøfte status på udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, to ledere på niveau 3 og fire personalerepræsentanter. Udvalgets budgetmøde med centeret lægges ind på dette ordinære møde.

 

Centerchefen giver indledningsvist en kort mundtlig præsentation af status på initiativer iværksat med udgangspunkt i udvalgets mål, og hvilke fokusområder der aktuelt gør sig gældende i centeret. Centerchefen orienterer endvidere om, hvad der aktuelt arbejdes med til budgetmaterialet. Som en konsekvens af den netop vedtagne skolestruktur arbejdes der ikke administrativt med bidrag til et sparekatalog.

 

Børne- og Skoleudvalget og centeret har derefter ca. 20 minutter til dialog.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene inden politisk beslutning, og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende med henblik på implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Foruden centerchefen deltager:

 

Signe Ballegaard Schmidt, lærer, Rønneskolen

Jonas Hjorth, lærer, Rønneskolen

Christian Thøgersen, lærer, Kildebakken

Rie Hansen, pædagog, Heldagsskolen

Gert Andersen, skoleleder, Heldagsskolen

Lene Schäd, skoleleder Skole Nord

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget- og dialogmøde med Børn og Familie  

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Børne- og Skoleudvalget har besluttet, at der hvert år holdes hhv. et budgetmøde og et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter for de to centre: Børn og Familie og Skole.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

til dialog mellem Center for Børn og Families repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

God dialog med repræsentanter for området.

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er b.la., at drøfte status på udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, repræsentanter for ledere på niveau 3 og 4, samt medarbejdere.  

 

Centerchefen giver indledningsvist en kort mundtlig præsentation af status på initiativer iværksat med udgangspunkt i udvalgets mål, og hvilke fokusområder der aktuelt gør sig gældende i centeret. Centerchefen orienterer endvidere om hvad der aktuelt arbejdes med, til budgetmaterialet, herunder både hvilke opprioriteringsforslag og hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene.

 

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 17. marts 2015 fordelingen af en samlet besparelsesramme på 45 mio. kr. Centret skal i forbindelse med det administrative sparekatalog udarbejde spareforslag for i alt 11 mio. kr.

 

Det skal bemærkes at en stor del af de allerede vedtagne besparelser på Børne- og familieområdet, indgår i sparekravet for budget 2016, således at området alene skal finde besparelse vedrørende administrationen ud over de besparelseskrav der allerede er indlagt i overslagsår 2016. Det skal dog understreges, at der tidligere er besluttet en fysisk sammenlægning af udfører-tilbuddene og en heraf følgende besparelse. Denne besparelse indgår ikke i sparekravet for 2016, idet det ikke har været muligt at finde egnede lokaler.

 

Sparekrav budget 2016

Alle beløb i 2015 niveau
i 1.000 kr.

2016

2017

2018

2019

Rammebesparelse - Børn og Familie

 -10.990

 -10.990

 -10.990

 -10.990

Heraf allerede indregnet i de vedtagne budgetter

   -8.843

   -8.843

   -8.843

   -8.843

 

Til trods for at der i sparekravet for budget 2016 tages højde for allerede indlagte besparelser i de vedtagne budgetter, er centret udfordret af rammereduktioner herudover i overslagsårene.

 

Der er allerede indlagt væsentlige fald som følge af indfasning af tidligere besluttede nedprioriteringer samt korrektion for den faldende demografi.

 

Vedtagne budgetrammer B2015 m.fl.

Alle beløb i 2015 niveau
i 1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Samlet budgetramme - Børn og Familie

 260.803

 247.198

 236.390

 235.375

 235.375

Reduktion i budgetramme ift. 2015

          -  

 -13.605

 -24.413

 -25.428

 -25.428

 

I arbejdet med udarbejdelsen af budgetmaterialet ses centret som et samlet hele. Der er lagt vægt på inddragelse i løbet af hele processen gennem inddragelse af både center-Med og afdelings-MED.

 

Børne- og Skoleudvalget og centeret har derefter ca. 20 minutter til dialog generelt, om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene inden politisk beslutning, og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budget og mål 2016 – Børne- og Skoleudvalgets område

00.30.02G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

Oplæg til mål er lagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget drøfter oplæg til delmål og langsigtede mål

b) at udvalget godkender delmål og langsigtede mål til videre behandling i budgetprocessen for 2016.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

ad a) Drøftet
ad b) Delmål og langsigtede mål godkendt med enkelte præciseringer.

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

På udvalgsmødet i maj blev status og opfølgning på mål for 2015 gennemgået og udvalget drøftede oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2015, skal udvalget nu fastsætte delmål for budgetåret 2016.

 

Udvalgets oplæg til delmål for budget 2016 skal tage udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Udvalgenes mål kan kobles til prioriteringsforslag, der indgår i budgetmaterialet. Center-cheferne har ansvaret for at sikre koordinering mellem de politiske delmål, opprioriteringsforslag og spareforslag, altså konsekvenser som følge af delmålene.

 

Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgettemadag den 12. august og budgetseminar i dagene 1. og 2. september 2015.

 

De to temaer på skoleområdet blev drøftet i Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. maj 2015. De langsigtede mål fastholdes. Målsætningerne er tilpasset i forhold til de ændringer, der er sket siden 1. udgave blev vedtaget i 2014 og med tilføjelse af de justeringer, der blev anbefalet i mødet den 5. maj. De primære ændringer er følgende:

 

Vedr. Alle børn skal lære så meget de kan (Tema I: den nye bornholmske folkeskole):

 

·         IT strategien tilpasses en situation, hvor alle elever får stillet en tablet til rådighed. Strategien forelægges til behandling i Børne- og Skoleudvalget i november/december 2015. Center for Skole, Kultur og Fritid deltager i et KL-projekt med henblik på udvikling af IT-strategien. I projektet indgår udarbejdelsen af en ny IT- strategi for skoleområdet. Projektet afsluttes den 9. november 2015. Herefter færdiggøres forslaget til politisk behandling.

·         Den nye skolestruktur i 2 faser er vedtaget; derfor udgår det hidtidige delmål 5.

 

Øvrige delmål vedr. tema I er uændrede.

 

Vedr. Alle Børn skal lære så meget de kan (Tema II: ”En folkeskole for alle”):

 

·         96 % målsætningen vedr. inklusion fastholdes. Supervisionsforløb for personalet udelades og erstattes med andre udviklingsaktiviteter, som der kan opnås ekstern støtte til.

·         Der præciseres at personalets oplevelse af inklusionsarbejdet skal evalueres inden udgangen af 2017.

 

Øvrige delmål vedr. tema II er uændrede.

 

Center for Børn og Familie arbejder videre med det langsigtede mål omkring ”Tidlig indsats”.

Grundlæggende er formålet at reducere antallet af 0-18 årige med en ny social sag med i alt 5 % frem mod 2022.

Målet har sit udspring i dagpasning, men har store tværgående både interne og eksterne implikationer, idet det fordrer et tværgående samarbejde med øvrige udfører-tilbud og myndighed internt i Centret og med Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

I Center for Børn og Familie fortsættes arbejdet med det langsigtede mål:

Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt i almensystemet, således at andelen af 0-18 årige med en ny social sag er reduceret med 2,5 % i 2017 og med 5 % i 2022.

 

Der er i opdateringen af målet til 2016 sket en præcisering, idet reduktionen af sager forventes målt på nye sager. Dette er begrundet i skift af sagssystem i løbet af måleperioden.

I forlængelse af arbejdet i 2015 med systematisk at identificere og intervenere i.f.t. socialt udsatte børn eller børn med andre udfordringer, fortsættes arbejdet gennem implementering af endnu to moduler fra Hjernen og Hjertet. TOPI identificerer gennem 3 årlige screeninger sociale udfordringer hos det enkelte barn. Screeningen er let tilgængelig og viser udfordringerne gennem lyssignal-farver (rød, gul, grøn). Projektmedarbejderen skal initialt bistå det pædagogiske personale med lavpraktisk at bruge TOPI i deres daglige arbejde med børnene i 0-5 års alderen. Herefter forventes projektmedarbejderen at opsamle indikatorer, der på sigt, vil gøre det lettere for medarbejderne at identificere børns sociale udfordringer, således at de kan hjælpes i almensystemet. I dette arbejde spiller det tværgående samarbejde med medarbejderne i ”Porten” (PPR, skoledagtilbudsrådgivere, dagtilbud, specialpædagoger og sundhedsplejersker) en essentiel rolle, idet ”Porten” er et hold af eksperter, hvis formål er, at understøtte og udvikle medarbejdernes faglighed.

Den unikke viden der opsamles om barnet gennem brugen af TOPI har også en særlig betydning i de overgange i barnets liv i førskolealderen. Også i den vigtige overgang fra dagpasning til skole er det i særdeleshed vigtigt, at videregive og bruge indhentede oplysninger om barnet. Det skal understreges, at der også i Hjernen og Hjertet arbejdes med dialog med forældre og at samtykke til videregivelse af oplysninger indhentes herigennem.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes nødvendigt med en projektmedarbejder i ca. 6 mdr. til styring og drift af processen at implementere delmålet for 2016 i Center for Børn og Familie. Udgiften hertil, 298.000 kr., antages finansieret indenfor centerets ramme (dagpasningsområdet) inkl. overførte midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015

1.
Langsigtede mål 2014-2017 samt delmål for 2016 (DOCX)

2.
Mål BSU Tema I 2016 (DOCX)

3.
Mål BSU Tema II 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm  

28.09.00P05-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

05-05-2015

6

 

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Den 25. februar 2014 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at sætte fokus på dagplejens udfordringer og muligheder som en fortsat del af pasningstilbuddet for de 0-3 årige. Efterfølgende d. 3. juni 2014 besluttede Børne- og skoleudvalget, at igangsætte en analyse af det samlede dagtilbudsområde.

Analysen er drøftet på temamøde i Børne- og skoleudvalget d. 28. januar 2015 og i kommunalbestyrelsen d. 10. marts 2015.

D. 7. april 2015, blev der truffet beslutning i Børne- og skoleudvalget om, at der udarbejdes en strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at strategien drøftes, herunder finansiering af en ændret tilgang til dagplejen

b) at strategien sendes i høring i dagtilbudsbestyrelsen og Handicaprådet med høringsfrist den 18. maj 2015 med henblik på behandling i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2015. 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 5. maj 2015:

ad a) Drøftet. Strategien tilføjes, at der løbende arbejdes med at reducere omfanget af dokumentation med henblik på at øge tiden med børnene.

ad b) Indstillingen godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller,

a) at strategien godkendes med et supplement af en mere detaljeret definition af begreberne ”læring” og ”kerneydelse”

b) at der igangsættes en proces, der fremtidssikrer dagtilbudspladser til børn, der har varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

c) at der tages stilling til finansiering af strategiens udgiftsudvidende element vedrørende dagplejen

d) at der som en del af budgettet for 2016 tages stilling til en reduktion i antallet af dagtilbud i overensstemmelse med strategien

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:
a) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse
b) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendeles
c) Anbefales til Kommunalbestyrelsen, at det medtages i budget 2016 som et opprioriteringsforslag
d) Anbefales til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Sagsfremstilling

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af Analyse af dagtilbud på Bornholm er det besluttet at udarbejde en strategi for udviklingen af det samlede dagtilbud på Bornholm.

Børne- og Skoleudvalgets drøftede på sit møde i april 2015 ønsker og forslag til indhold til en strategi for det samlede dagtilbud på Bornholm. Forslaget til strategi danner rammen for hvordan højkvalitetsdagtilbud, bæredygtighed, valgfrihed og lokal forankring sikres. Samtidig understøtter forslaget et målrettet samarbejde mellem dagtilbud og forældre og mellem almen- og specialpædagogikken, således at børn der har særlige behov, får den nødvendige pædagogiske og tværfaglige indsats så tidligt som muligt i det almene dagtilbud. Dermed understøtter strategien kommunalbestyrelsens mål om en tidlig indsats, så antallet af sociale sager reduceres over tid.

 

Forslaget til strategi forholder sig til det politiske ønske om at skabe øget mulighed for at etablere dagpleje, hvis det ikke længere er muligt at drive allerede eksisterende dagtilbud for børn i alderen 6 måneder og indtil 3 år.

Forslaget til strategien forholder sig til faglig og økonomisk bæredygtighed, hvorfor der fremadrettet kan være områder der ikke kan bære 2 forskellige pasningsformer. Ønskes børnehuse bevaret i områder med få børn, kan driften af børnehuset være afhængig af vuggestuebørn. 

Derudover indeholder forslaget til strategi en økonomisk beregning på forventede udgifter ved ledige pladser i dagplejen samt et forslag til en ændret tildelingsmodel. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at styring af dagplejeområdet, med henblik på rationel drift, også kan kræve øget tilførsel af administrative ressourcer.

Det skal yderligere bemærkes at eventuel lav dækningsgrad i dagplejen kan få betydning for muligheden for budgetoverholdelse såfremt antallet af børn i den foreslåede fremtidige budgetmodel kommer til at ligge under forudsætningerne i budgetmodellen.

 

Strategien indstilles sendt i høring i dagtilbudsbestyrelsen og i Handicaprådet. Dagtilbuddet indkalder forældrenetværket som repræsenterer alle forældreråd, inden bestyrelsen afgiver høringssvar.

Økonomiske konsekvenser

Dagtilbudsområdets budgetrammer korrigeres i forbindelse med den årlige budgetproces for den demografiske udvikling. Til trods for at demografikorrektionerne på dagtilbudsområdet bliver foretaget igennem en såkaldt marginalmodel, der tager højde for at visse udgifter er faste, medfører korrektionerne en stor udfordring med at tilpasse kapaciteten og tilbuddene i forhold til det stadigt faldende børnetal på Bornholm.

Færre børn betyder færre midler til området, og konsekvensen heraf fremgår tydeligt af den vedtagne demografikorrektion for budget 2015-18. Jf. nedenstående skema bliver budget 2015 nedjusteret med 5,7 mio. kr. På grund af faldende børnetal hen over årene bliver der trukket yderligere budgetmidler ud af rammen, og fremme i 2018 vil budgetrammen være reduceret med 11,2 mio. kr. i forhold til niveauet i 2014.

 

Nettoændringer i rammerne i budget 2015 og overslagsårene, 1.000 kr. (2015-pl)

Nettoændring                                

i budgetrammerne

2015

2016

2017

2018

Niveautilpasning ift. faktisk udvikling 2013 – 2014

-992

-992

-992

-992

Demografikorrektion 2015 – 2018 i forhold til 2014

-4.718

-6.881

-9.655

-10.243

Samlet demografikorrektion – Børnepasningsområdet

-5.710

-7.874

-10.648

-11.236

Note: Et negativt tal betyder en reduktion af budgetrammen, et positivt tal betyder en forhøjelse af budgetrammen

 

Demografikorrektion fordrer en løbende tilpasning til budgetrammerne. Strategien understøtter denne tilpasning ved en bevægelse mod større enheder, således at den faglige og økonomiske bæredygtighed sikres jfr. analyse af dagtilbud på Bornholm.

 

Forslaget til strategi forholder sig til det politiske ønske om at skabe øget mulighed for at etablere dagpleje, hvis det ikke længere er muligt at drive allerede eksisterende dagtilbud for børn i alderen 6 måneder og indtil 3 år.

 

Dertil vil forslag til strategien medføre en mindre optimal udnyttelse af ressourcerne, da den gennemsnitlige dagplejer vil have færre børn indskrevet, da vi ikke på ø-plan vil kunne udnytte ressourcerne optimalt. Derfor vil det med det politiske ønske om at fastholdelse eller udvide dagplejen være nødvendigt, at ændre den nuværende budgettildelingsmodel for dagplejen. Forudsætningen herfor er, at der vil være 3 måneder om året, hvor alle dagplejere har 3 børn i stedet for 4 børn hvilket nødvendiggør at der skal tilføres dagpasningsbevillingen 1.162 mio. kr. helårligt.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. juni 2015

Strategi for den videre udvikling af dagtilbud på Bornholm har været i høring i perioden 5. maj til 18. maj 2015 hos Handicaprådet og bestyrelsen for kommunale dagtilbud på Bornholm. Der er indkommet 2 høringssvar, samt et bilag til høringssvaret fra bestyrelsen for Dagtilbud på Bornholm fra forældrerådet i Specialbørnehaven Mælkebøtten.

 

Handicaprådet tager strategien til efterretning, idet rådet anbefaler at specialbørnehaven flyttes til Kildebakken for at fastholde kvaliteten og ekspertisen i tilbuddet.

 

Bestyrelsen for Dagtilbud på Bornholm finder det fornuftigt, at der udarbejdes en strategi og anerkender, at børnehuse kan blive så små, at de ikke længere er bæredygtige. Det anbefales i den sammenhæng, at tidsperspektiver ved lukninger tænkes ind på et tidligt tidspunkt. Derudover ønsker bestyrelsen, at der tages hensyn til områdernes forskellighed, det der er det rigtige det ene sted er nødvendigvis ikke den rigtige løsning et andet sted.

Bestyrelsen anerkender forældrenes fortsatte mulighed for at kunne vælge frit mellem institution og dagpleje.

Bestyrelsen ønsker, at indholdet i begrebet ”kerneydelse” og ”læring” uddybes i strategien.

Bestyrelsen ønsker, at der fortsat arbejdes for, at finde den bedste løsning for de mest sårbare børn på Bornholm.

I forlængelse af bestyrelsen for Dagtilbud på Bornholms høringssvar, har forældrerådet i Mælkebøtten udarbejdet et tillæg til høringssvar indeholdende deres kommetarer til strategien og forslag til alternative løsninger.

Administrativt giver høringssvarene anledning til, at udbygge strategien med en mere detaljeret definition af begreberne ”læring” og ”kerneydelse”. Dagtilbuds afdelings-MED vil blive inddraget i dette arbejde.

Derudover foreslås igangsat en proces hen over sommeren, der resulterer i en plan der fremtidssikrer dagtilbudspladser til børn, der har varigt fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Arbejdet forankres i Dagtilbuds afdelings-MED. Resultatet forventes politisk behandlet inden budgetvedtagelse i oktober.

I øvrigt resterer politisk stillingtagen til finansiering af en ændret tilgang til dagplejen.

 

 

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015

1.
Forslag i høring - Strategi for dagtilbud Bornhjolm (DOCX)

2.
Bestyrelsens høringssvar (DOCX)

3.
Bilag til bestyrelsen for dagtilbuds høringssvar (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af budget 2015  

00.30.04P05-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

6

 

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

 

Resumé

Med afsæt i budgetforliget for 2015, er der gennemført en analyse af børne- og ungeområdet med fokus på besparelsespotentialer forbundet med en tidlig indsats over for udsatte børn og unge.  

 

Nøgletalsanalysen antydede et teknisk besparelsespotentiale på 28. mio. kr. ud fra 2013-tal. På Bornholm er udgiftsniveauet reduceret med 17 mio. kr. fra 2013 til 2014. Nøgletalsanalysen er derfor opdateret på basis af regnskabstal for 2014 fra alle sammenligningskommuner.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at analysens konklusioner og anbefalinger tages til efterretning.

b)    at budgetforbedringsmulighederne indgår i det videre arbejde med budget 2016.

c)    at processen med at udmønte konkrete anbefalinger på baggrund af analysen som beskrevet i sagsfremstillingen igangsættes. 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

ad a) Taget til efterretning
ad b) Indstillingen godkendt
ad c) Indstillingen godkendt

 

Servicedirektøren indstiller,

a)    at konklusioner og anbefalinger på baggrund af den opdaterede nøgletalsanalyse baseret på 2014-tal tages til efterretning og

b)    at processen med at udmønte de anbefalinger den opdaterede analyse jf. den supplerende sagsfremstilling giver anledning til igangsættes. 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:
a) til efterretning
b) godkendt og punktet genoptages ved august mødet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har 25. november 2015 godkendt et kommissorie for en analyse af børne- og ungeområdet med det formål at udmønte besparelserne vedtaget i budget 2015.

Der er lagt op til en besparelse på 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. i 2017 og efterfølgende år. Analysens forslag skal ske under hensyntagen til, at der allerede er vedtagne besparelser vedr. tilpasset Best Case, effektiviseringer, sygefravær og en række øvrige konkrete besparelser bl.a. ved at samle de sociale udføretilbud til børn og unge på 750 t. kr. i 2016 stigende til 1,0 mio. kr. fra 2017.

Som budgetterne for nuværende er vedtaget, vil budgetterne i forhold til 2015 være reduceret med 11,2 mio. kr. i 2016 og 19,0 mio. kr. i 2017 inkl. de ovennævnte beløb. Heraf skal der udarbejdes konkrete administrative besparelsesforslag på børne- og ungeområdet for 9,274 mio. kr. til endelig politisk godkendelse i budget 2016.

  

Analysen har haft til formål at afdække mulighederne for at realisere de vedtagne besparelser inden for området for udsatte børn og unge, hvor Bornholm igennem flere år har haft store udfordringer med budgetoverholdelse.

 

Besparelsespotentialet er afdækket ved en tredelt analyse:    

1.  Nøgletalsanalyse

En belysning af besparelsespotentialet set i sammenligning med udviklingen i de faktiske udgifter og ved benchmarking i forhold til udvalgte sammenligningskommuner.

2.  Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager

Kvalitativ benchmarkinganalyse med fokus på faglighed i forhold til myndighedssagerne. Gennemført i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, som har haft succes med at udvikle den socialfaglige tilgang og overholde budgettet på området.

3.  Organisationsanalyse

Analyse ved eksterne konsulenter af den samlede udføredel dvs. både myndighedsarbejde og viften af konkrete behandlingsydelser i Center for Børn og Familie med henblik på at anvise optimeringsmuligheder.

 

Konklusioner

 

Konklusionerne i de tre delanalyser peger alle i retning af, at det ikke er muligt at udmønte de forudsatte besparelser på i alt 5 mio. kr. i 2016 stigende til 10 mio. kr. årligt herefter, uden at det får konsekvenser for serviceniveauet og dermed indhold, udstrækning og timing af indsatsen overfor udsatte børn og unge på Bornholm.

 

Nøgletalsanalysen viser et teknisk besparelsespotentiale baseret på regnskabet for 2013 på samlet set 28 mio. kr., hvis regionskommunen har samme udgiftsniveau som sammenligningskommunerne. Der har dog været en betydelig udgiftsreduktion i 2014, som må formodes at reducere dette potentiale, og den gennemførte organisationsanalyse har heller ikke belyst forhold, der umiddelbart lokaliserer et besparelsespotentiale i nærheden af den størrelsesorden. Heller ikke kommunens praksis i forhold til visitering af ydelser, som er belyst ved den gennemførte audit, tyder på et for stort forbrug.

 

Den politiske antagelse bag ønsket om at få analysen udarbejdet har været at afdække, om adgangen til og omfanget af sociale ydelser er for stor i BRK, og om de forebyggende foranstaltninger er tilstrækkeligt effektive; og om det er det, der er årsag til et sammenligningsmæssigt meget højt forbrug på ydelser til børn og unge med særlige behov. Intet i analyserne tyder dog på, at der er hold i denne antagelse. Tilbage står billedet af, at der pt. er et ekstraordinært stort behov for sociale ydelser herunder kompenserende forebyggende foranstaltninger på Bornholm.

 

Anbefalinger

De budgetforbedringsmuligheder analysen fremdrager anbefales at indgå i det videre arbejde med budget 2016, hvor der udarbejdes et administrativt sparekatalog på området på 9,3 mio.kr.

 

Nøgletalsanalysen antyder et betydeligt teknisk besparelsespotentiale på 28. mio. kr. Denne konklusion er dog på baggrund af 2013-tal, og på Bornholm er udgiftsniveauet reduceret med 17 mio. fra 2013 til 2014. En opdatering af analysen med regnskabstal fra sammenligningskommunerne for 2014 anbefales derfor, når disse foreligger ultimo april.

 

En række konkrete anbefalinger fra analysen primært omhandlende tilbuddene i udføredelen vil være hensigtsmæssige at begynde implementering af allerede på nuværende tidspunkt. Dette for at fortsætte den lærings- og udviklingsproces, analysearbejdet har afstedkommet i organisationen.

 

Følgende konkrete anbefalinger kan igangsættelse umiddelbart:

·         Øget brug af inddragende netværksmøder (er allerede igangsat, og der er også opstillet en plan for uddannelse og implementering).

·         Fokus på efterlevelse af, at ”gult er godt nok” dvs. udfasning af ydelserne når børnene har en robusthed som gør, at de kan håndteres i normalsystemet.

·         Der igangsættes et arbejde med at udarbejde servicestandarder, som tydeliggør det politisk fastsatte serviceniveau og styrer indhold og udstrækning af ydelserne.

·         Implementering af arbejdsgangsanalyse vedr. § 11. Et loft over de afsatte ressourcer til dette område, vil dog være en del af et politisk vedtaget serviceniveau, og kan derfor ikke umiddelbart igangsættes.

·         Ansættelse af koordinator til styring af det tværgående støttekorps. Det vurderes dog særdeles tvivlsomt, om en sådan ansættelse kan medføre besparelser i det omfang, som er angivet i rapporten. Besparelsen vurderes i første omgang ikke at kunne give meget mere end selve koordinatoren. Til gengæld forventes koordinatoren at aflaste sagsbehandlerne i disse sager og sikre en bedre kvalitet i opgavevaretagelsen, som på sigt gerne skulle give yderligere besparelser. 

·         Implementering og tilpasning af arbejdsgangsanalyse vedr. optimalt sagsforløb.

·         Arbejde med pakker i familiebehandlingen.

·         Rapporten indeholder også en meget lang række anbefalinger som ”fælles sprog”, ”fælles værdier” osv., som selvfølgelig til stadighed er en del af de ledelsesmæssige fokuspunkter, men som ikke kan reduceres til én konkret handling/aktivitet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Børne- og Skoleudvalget fik på mødet d. 7. april 2015 forelagt en analyse med fokus på besparelsespotentialer forbundet med en tidlig indsats over for udsatte børn og unge med det formål at udmønte besparelserne vedtaget i budget 2015.

Besparelsespotentialet blev afdækket ved en tredelt analyse, herunder en nøgletalsanalyse, som sammenligner udviklingen i de faktiske udgifter og ved benchmarking i forhold til udvalgte sammenligningskommuner.

Nøgletalsanalysen antydede et teknisk besparelsespotentiale på 28. mio. kr. ud fra 2013-tal. På Bornholm er udgiftsniveauet reduceret med 17 mio. kr. fra 2013 til 2014. Nøgletalsanalysen er derfor opdateret på basis af regnskabstal for 2014 fra alle sammenligningskommuner.

 

Konklusioner fra den opdaterede nøgletalsanalyse

Analysen viser et teknisk besparelsespotentiale baseret på 2014-tal på samlet set 16 mio. kr. I forhold til 2013 er det tekniske besparelsespotentiale i forhold til sammenligningskommunerne reduceret med ca. 12 mio. kr. Hovedforklaringen på de højere udgifter er fortsat et markant højere sagsantal.

Det er stadig især på området forebyggende foranstaltninger, at udgiftsniveauet er markant højere på Bornholm, og den primære årsag hertil skal findes i kommunens udgifter til familiebehandling samt aflastning. Tilsvarende har Bornholm et betydeligt lavere udgiftsniveau på fx anbringelsesområdet. Forholdet ml. de to udgiftsområder falder i tråd med intentionerne i paradigmeskiftet, hvor anbringelser så at sige er sidste udvej.

 

Anbefalinger

Specifikt giver analysens konklusioner anledning til at anbefale følgende:

·         Mælkebøtten: Det igangværende arbejde med en strategi på dagpasningsområdet omfatter også Mælkebøtten; et arbejde der lægger op til en bedre ressourceudnyttelse.

·         PPR: Det undersøges nærmere, hvad årsagerne er til de højere udgifter til PPR.

·         Syge- og hjemmeundervisning: De nuværende aftaler i regi af KKR undersøges for at vurdere mulighederne for en dybere dialog med Region Hovedstanden, som bestiller af undervisningen

·         Anbringelser og forebyggende foranstaltninger: Løbende vurdering af om snittet ligger det mest hensigtsmæssige sted; herunder evaluering af anbringelsesgrundlaget.

·         Familiebehandlingen: udgifter og sagsantal i Børne- og Familiehuset og Ungehuset følges løbende i de kvartalsvise nøgleelementer

·         Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter: det er et fortsat fokusområde ved genvurdering af sager at reducere udgifterne

 

Samlet set understreger udviklingen i udgiftsniveauet i perioden 2010-14 et stærkt fokus på at efterleve det politisk vedtagne anbringelsesgrundlag.

Anvendelsen af anbringelsesgrundlaget i faglig praksis giver anledning til at anbefale en justering af dette. Anbringelsesgrundlaget vurderes at have haft effekt på kort sigt, men også at rumme risiko for konsekvenser på lang sigt – økonomiske såvel som menneskelige – pga. utilstrækkelige handlemuligheder.

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 7. april 2015

1.
Analyse af Børne- og ungeområdet (PDF)

2.
Bilag 1. Nøgletalsanalyse af børne- og ungeområdet (PDF)

3.
Bilag 2. Audit med Fåborg-Midtfyn Kommune vedr. 10 myndighedssager (PDF)

4.
Bilag2_A.Overblik - økonomi i sagsaudit (PDF)

5.
Bilag 3. Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede udførerdel i Center for Børn og Familie (PDF)

6.
Bilag3_A (PDF)

7.
Bilag3_B (PDF)

8.
Bilag3_C (PDF)

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015

9.
Bilag 1 - opdateret maj 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Kriminalpræventiv handleplan

27.00.00A00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Jf. Serviceloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en tværfaglig sammenhængende kriminalpræventiv handleplan, der gælder for 3 år. Vedlagte handleplan er udarbejdet af SSP-funktionen i Bornholms Regionskommune i tæt samarbejde med de øvrige aktører på området.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at den Kriminalpræventive handleplan 2015-2017 godkendes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal, som en del af den sammenhængende børne- og ungepolitik, udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet (SEL § 19, stk. 3). Planen laves for en 3 årig periode og skal indeholde en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet. Nærværende handleplan beskriver lovgivningen og de kriminalpræventive indsatser for SSP (skole, socialforvaltning og politi) samarbejdet i Bornholms Regionskommune.

Visionen for samarbejdet er at sikre et bredt samarbejde og gode kommunikationsveje. I arbejdet for at sikre kriminalitetsforebyggende indsatser, er det vigtigt at alle relevante aktører tager ejerskab. Det giver mulighed for, at komme rundt om de unge med tværfaglige grundig overvejelser og sammen finde løsninger, der tager vare på de unges liv og levned.

På Bornholm er der tradition for et tæt samarbejde mellem myndigheder. Det samarbejde har medført, at ungdomskriminaliteten er faldet med 65 % indenfor de sidste 8 år.  Det tværfaglige samarbejde udspiles i mange sammenhænge og på flere niveauer, hvilket betyder, at strategi og efterfølgende handlinger hænger sammen.

Handleplanen indeholder således en oversigt over de mange forskellige aktører og deres både mono- og tværfaglige opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015

1.
Kriminalpræventiv handleplan 2015 - 2017 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Lukning af Vestermarie Børnehus

28.09.00A00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Vestermarie børnehus, bestående af børnehave og SFO, er beliggende på samme matrikel som Vestermarie skole. Skolen er besluttet lukket pr. 1. august 2015, SFO børnene flyttes til børnenes kommende skoler. Det betyder at Vestermarie børnehus fra 1. august 2015 har så få børn indskrevet, at det ikke længere har en rationel drift.

Dagtilbudsanalysen behandlet i Børne- og Skoleudvalget 7. april 2015 tydeliggør, at børnehuse med få børn ikke er fagligt og økonomisk bæredygtige. Vestermarie Børnehus indstilles derfor til lukning pr. 1. august 2015.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Vestermarie børnehus afvikles pr. 1. august 2015.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Vestermarie børnehus har pr. 1. maj 2015 8 børn indmeldt, heraf er 1 barn allerede nu udmeldt pr. 30. juni 2015. Ved sammenligning af listen over indmeldte børn i Vestermarie børnehus og fremsendt liste fra den private institution ”Løvfrøen” over kommende indmeldelser hos dem, er der sammenfald af 6 børn. Det betyder, der 1. august vil være 1 barn tilbage i Vestermarie børnehus. Der er pr. 15. maj 2015 opskrevet 1 barn til start 1. november 2015, et barn til start 1. januar 2016 og et barn til start 1. august 2016. Dermed vil det ikke være muligt at holde huset bemandet, jf. godkendelseskriterierne, i hele åbningstiden, uden der tilføres huset flere økonomiske ressourcer end børnetallet berettiger til.

På den baggrund indstilles Vestermarie børnehus til lukning pr. 1. august 2015.

Børnene vil kunne tilbydes plads i kommunens øvrige institutioner, såfremt forældrene har ønske herom.

Der vil fortsat være kommunal dagpleje i området til de 0-2 årige.

Inventar, pædagogiske redskaber samt legepladsredskaber forventes anvendt i kommunens øvrige børnehuse.

Økonomiske konsekvenser

Anslået økonomisk besparelse på helårsbasis.

 

Anslået helårsbesparelse ved lukning af Vestermarie Børnehus

Vestermarie Børnehus

Grundtilskud

        149.294

Afdelingslederløn

        431.790

Nedjustering af forældrebetaling

      -145.271

Nedjustering af friplads og søskenderabat

         42.855

Afledt effekt på private dagtilbud

        122.609

Bygningsdrift

        189.179

Anslået helårsbesparelse

        790.456

 

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender afvikling af Vestermarie Børnehus vil besparelsen indgå i Center for Børn og Families sparekatalog for budget 2016 og overslagsår.

Medarbejderne vil blive tilbudt andet arbejde.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til renovering af Børnehuset Skatteøen

00.30.08P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

For at sikre den fremadrettede fleksibilitet i forhold til indskrevne børn i Børnehuset Skatteøen, vil det være nødvendigt at renovere børnehusets toilet- og puslefaciliteter for i alt 300.000 kr.

Center for Ejendomme og Drift søger på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af Børnehuset Skatteøen. Anlægsudgiften foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

 

a)  at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. til renovering af toilet- og puslefaciliteter i Børnehuset Skatteøen i 2015

b)  at der afsættes rådighedsbeløb på 300.000 kr. finansieret af overført driftsoverskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud

c)  at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

ad a) Indstillingen anbefales
ad b) Indstillingen anbefales
ad c) Indstillingen anbefales

Sagsfremstilling

Børnehuset Skatteøen anvendes i større udstrækning også til børn i aldersgruppen 0-2 år. For at gøre bygningerne fleksible i forhold til det fremadrettede pasningsbehov samt for at tilpasse bygningerne til den aktuelle børnegruppe, vil det være nødvendigt at renovere og foretage mindre bygningsmæssige ændringer i forbindelse med børnehusets toilet- og puslefaciliteter.

 

Center for Børn og Familie har i samarbejde med Ejendomsservice indhentet tilbud på opgaven og vurderet den samlede økonomi.

 

Økonomiske konsekvenser

Anlægssummen afsættes med baggrund i nedenstående:

Modtaget tilbud

248.300 kr.

Estimat for ekstraudgifter

51.700 kr.

Anlægssum i alt

300.000 kr.

 

Der søges om anlægsbevilling på 300.000 kr. Anlægsudgiften foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

Dog fremlægges denne sag for Børne- og Skoleudvalget, idet anlægsudgiften til dette projekt foreslås finansieret af Center for Børn og Families overførte driftsoverskud.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 30. april 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er udarbejdet en afrapportering der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementerne for børne- og ungeområdet. På den del af centrets budgetopfølgning der vedrører afrapporteringen af nøgleelementerne (Myndighed og administration) forventes pr. 30. april 2015 et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i 2015.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser, samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen for april 2015 skal nævnes følgende:

 

Følgende indsatser er i ”grøn”:

·         Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund af analysen af børne- og ungeområdet

·         Myndighed/administration

·         Udførerdel

·         Løvstikken

·         Aflastninger

·         Merudgiftsydelser

·         Tabt arbejdsfortjeneste

·         Plejefamilier        

·         Myndighedsarbejde med eksterne parter

 

 

Følgende indsatser er i ”gul”:

·         Opholdssteder

Til trods for et faldende børnetal og det store fokus centret har på de forebyggende visiterede indsatser, ses ikke en reduktion i antallet af komplicerede sager med stor tyngde. Centret har i løbet af årets første måneder effektueret flere dyre anbringelser i opholdssteder/døgninstitutioner. Tilgangen modsvares kun delvis igennem ophør af anbringelser.

 

·         Døgninstitutioner

Isoleret set er målsætningerne nået i forhold til det samlede forbrug. Da flere af de kompenserende forebyggende foranstaltninger centret har iværksat er udfordrede og evt. vil kunne ende i dyre anbringelser, vurderes området som gult.

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

·         Sikrede afdelinger

Centret er i 2015 særlig udfordret af sager med kriminalitet i særlig farlig karakter, der har nødvendiggjort flere anbringelser på sikret afdeling, hovedsageligt som følge af domsafsigelser.

 

Til trods for de udfordrede områder i gult og rødt ses der en samlet en positiv udvikling i nøgleelementerne, hvor de positive elementer mere end opvejer de negative elementer, samtidigt med at der forventes et mindreforbrug også i 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015

1.
Afrapportering - nøgleelementer pr 30 april 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

11

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser på Børne og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 24,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 25,5 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

 

 

Drift

Udmøntning af besparelsen i forbindelse med sygdom sker først senere på året i forhold til fald i sygefraværet. Udmøntningen af besparelsen kan derfor påvirke nedenstående forventninger omkring mer-/mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

 

For Center for Børn og Familie forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Fra 2014 er overført et overskud på 13,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 17,0 mio. kr.

De væsentligste årsager til mindreforbruget ses på aflastninger samt anbringelser i plejefamilie, eget værelse og døgninstitutioner og merforbrug på de sikrede afdelinger.

Dagtilbudsområdet forventes at balancere.

Generelt tages der det forbehold, at børne- og ungeområdets kompleksitet og delvise uforudseelighed gør, at der er væsentlig usikkerhed ved udarbejdelse af prognose på området, idet meget få sager kan resultere i meget store økonomiske udsving.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015.

 

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid, som hører under Børne- og Skoleudvalgets områder, forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. i 2015. Fra 2014 er overført et overskud på 10,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 8,5 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til engangsudgifter på enkelte skoler som finansieres af overført overskud fra 2014 samt den nuværende skolestruktur, som udfases pr. 1. august 2015. Samlet set forventer de nuværende distriksskolerne et merforbrug i perioden januar til juli 2015, som kan finansieres af budgetsikringspulje afsat på skoleområdets fællesudgifter samt overskud fra 2014. Skolernes resultat for perioden august til december 2015 forventes at være i balance. 

 

For en mere uddybende opfølgning henvises til bilaget.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Børne- og Skoleudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført 24,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 25,5 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015.

 

Det skal bemærkes, at mindreforbrug på én bevilling ikke kan dække merforbrug på en anden bevilling uden politisk godkendelse.


Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Børn og Familie

3.576

-905

5.061

5.018

-905

11 Dagpasning

-43

-905

5.061

5.018

-905

12 Børn og familie

3.619

 

8.361

11.980

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

-2.064

 

10.532

8.468

 

13 Undervisning

-2.064

 

10.532

8.468

 

Børne- og Skoleudvalget

1.512

-905

23.954

25.466

-905

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 2. juni 2015

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

12

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at der ikke er sager til høring.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

02-06-2015

14

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 2. juni 2015:

Intet.