Referat
Børne- og Skoleudvalget
27-10-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde - Børn og Familie
  åbent 3 Dialogmøde - Skoleområdet
  åbent 4 Klage over afslag på buskort
  åbent 5 Høring af forslag til skolestruktur i Rønne pr. 1. august 2016
  åbent 6 Implementering af budget 2016: Specialundervisning og dagtilbud
  åbent 7 Parrådgivning
  åbent 8 Mødeplan 2016
  åbent 9 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

1

 

 

Fraværende

Afbud fra Morten Riis

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under behandlingen af punkt 2 kl. 14.00, deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem samt MED-udvalget fra Center Børn og Familie.

 

Under behandlingen af punkt 3 kl. 14:45, deltager skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup samt 4 repræsentanter fra skoleområdet.

 

Under behandlingen af punkt 4, 5 og 6 deltager skole- kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

 

Under behandlingen af punkt 6 og 7 deltager børne- og familiechef Vibeke Juel Blem

 

Kl. 17.00 holder Børne- og Skoleudvalget møde med Dagtilbudsbestyrelsen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde – Børn og Familie

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Børn og Familie.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Børne- og Skoleudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Børn og Familie.

Formålet med dialogmødet er, at Børne- og Skoleudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde - Center for Skole, Kultur og Fritid

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Skole, Kultur og Fritid.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         dialogen til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Børne- og Skoleudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Skole, Kultur og Fritid.

Formålet med dialogmødet er, at Børne- og Skoleudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Klage over afslag på buskort

17.21.01K02-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget 

Resumé

En forælder har klaget over Rønneskolens afslag på udstedelse af skolebuskort i skoleåret 2015/2016 til en elev i 9. klasse. Klagen sendes til behandling i Børne- og Skoleudvalget, der i henhold til styrelsesvedtægtens bilag 1 pkt. 17 er klageinstans. Børne- og Skoleudvalgets afgørelse vil ikke yderligere kunne påklages.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at afslaget fastholdes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Far til en elev i 9. klasse på Rønneskolen afd. Østre ansøger om skolebuskort. Det fremgår af styrelsesvedtægten, at elever i 9. klasse er berettiget til skolebuskort hvis de har mere end 7 km. til skolen, de er indskrevet i, indenfor skoledistriktet.

 

Den pågældende elev har siden skoleåret 2012/2013 (6. trin) ikke været indskrevet på en skole i elevens skoledistrikt.

Eleven bor i Svartingdalskolens skoledistrikt og går i skole i Rønneskolens skoledistrikt.

 

Far begrunder sin klage med, at der på BRK´s hjemmeside ikke har været informeret om hvornår overgangsreglerne, vedrørende kriterier for berettigelse til skolebuskort, er gældende.

 

Overgangsreglerne, vedrørende kriterierne for berettigelse til skolebuskort, samt fra hvornår disse træder i kraft er præciseret i Styrelsesvedtægten gældende fra 1. august 2015, som ligeledes er tilgængelig på BRK´s hjemmeside.

 

Herudover kan overgangsreglerne samt hvornår de er gældende fra, læses i referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet, punkt 2, den 26. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Høring af forslag til skolestruktur i Rønne pr. 1. august 2016

17.01.04K04-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Det fremgår af tidsplanen i rapporten: ”Belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (fase II)”, at Børne- og Skoleudvalget skal anbefale kommunalbestyrelsen at sende et konkret forslag til en ny skolestruktur i Rønne i høring.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2015 at,

 1) Nedenstående forslag a-j, der baserer sig på rapporten: ”Belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (fase II)” sendes i høring i handicaprådet og de berørte skolers bestyrelser, det vil sige i Rønneskolen og Svartingedal: 

 

a.  Rønneskolen nedlægges pr. 31. juli 2016

b.  der dannes to skoler, Åvang og Søndermark, med 0. til 9. klasse. Skolerne etableres pr.1.august 2016 med egen bestyrelse og selvstændig ledelse.

c.  Østre (bygningerne) anvendes som aflastningsskole i skoleåret 2016/17, hvorefter den fysisk lukkes som skolebygning pr. 1. august 2017

d.  Svartingedalskolen tilknyttes Åvang, så Åvang bliver overbygning for eleverne fra Svartingedalskolen på 7. til 9. klassetrin

e.  distriktsopdelingen af det nuværende skoledistrikt i Rønne følger forslaget som beskrevet i bilaget vedr. opdeling af det nuværende skoledistrikt i Rønne i to distrikter

f.  der optimeres til 28 elever ved indskrivning i børnehaveklasse og ved dannelse af 7. klasser

g.  det fastlægges, som i den gældende styrelsesvedtægt, at kommunalbestyrelsen beslutter antallet af børnehaveklasser på indskrivningstidspunktet (december måned forud for skolestart)

h.  principper for lokaleanvendelsen og ombygninger på Søndermark og Åvang udmøntes som beskrevet i rapportens anbefaling 6 (Læringsaktiviteterne organiseres i tre områder: et naturfagligt, et humanistisk og et praktisk/musisk område. Der arbejdes med tre typer læringsrum: Arenaer, projektrum og grupperum indenfor de tre områder).

i.   fagpersonale og repræsentanter fra skolebestyrelserne inddrages i processen som beskrevet i anbefaling 8 og i arbejdet med at udvikle et nyt perspektiv for læring som beskrevet i anbefaling 1 (Der nedsættes arbejdsgrupper for udvikling af undervisningsmiljøet for: SFO/indskoling, naturfag, praktisk/musiske fag og de humanistiske fag). Endvidere inddrages handicaprådet både i en tidlig dialog og efter kommunalbestyrelsens beslutning i februar 2016.

j.   tidplanen godkendes som den fremgår af sagsfremstillingen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i sit møde den 26. februar 2015 at etablere en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppens hovedopgaver var i forhold til skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 at:

 

a.   Komme med anbefalinger til en opdeling af undervisningen på to afdelinger i Rønne (fødeskole-overbygning eller hele afdelinger).

b.   Komme med forslag til nødvendige anlæg der understøtter læring.

c.   Belyse det økonomiske potentiale for en rationalisering af skoledriften i Rønneskolen herunder mulighederne for klasseoptimering.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger blev afleveret i rapporten: ”Rapport om belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (fase II)”.  Rapporten, der blev behandlet i kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2015, har dannet udgangspunkt for udarbejdelsen af et konkret forslag til skolestrukturen i Rønne, der kan sendes i høring i henhold til nedenstående tidsplan.

Høringsmaterialet er suppleret med et forslag til en konkret distriktsopdeling af skoledistriktet i Rønne.

 

Forslaget kan kort beskrives således:

 

Rønneskolen nedlægges pr. 31. juli 2016. Der etableres to skoler 0. til 9. klasse i Rønne. Åvang og Søndermark oprettes hver med egen bestyrelse og selvstændig ledelse. Skolerne etableres pr. 1. august 2016 for at sikre, at forældre og elever oplever sikkerhed og tryghed i forhold til hvilken skole og hvilke klasser eleverne skal gå i pr. 1. august 2016. For skabe mulighed for at gennemføre de nødvendige ombygninger foreslås det, at Østre anvendes som aflastningsskole i skoleåret 2016/17, hvorefter den lukkes som skole pr. 1. august 2017. Svartingedalskolen tilknyttes Åvang, så Åvangs skoledistrikt tillige omfatter Svartingedalskolen på 7. til 9. klassetrin.

Distriktsopdelingen af det nuværende skoledistrikt i Rønne følger forslaget som beskrevet i bilagene vedr. opdeling af det nuværende skoledistrikt i Rønne i to distrikter.

 

 

 

Processen 9. oktober 2015 til 1. august 2017

 

 

Tid

Opgave

Ansvarlig

27. oktober 2015

Børne- og Skoleudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur i Rønne og anbefaler kommunalbestyrelsen, at sende det i høring

BSU

10. november 2015

Økonomi- og Planudvalget behandler konkret forslag til ny skolestruktur i Rønne og anbefaler kommunalbestyrelsen, at sende det i høring

ØPU

19. november 2015

Kommunalbestyrelsen behandler konkret forslag til ny skolestruktur i Rønne og sender forslaget i høring

KB

25. november 2015

Forslag til ny skolestruktur i Rønne offentliggøres i Rytterknægten, på kommunens og skolernes hjemmesider og sendes i høring i 8 uger.

I samme periode sendes forslaget i høring i skolebestyrelserne for Rønneskolen og Svartingedalskolen samt i Handicaprådet.

Center for Skole Kultur og Fritid

21. januar 2016

Høringsperioden på 8 uger udløber.

Hvis der er fremsat indsigelser mod forslaget i løbet af høringsperioden, kan forslaget tidligst vedtages i kommunalbestyrelsen 4 uger efter høringsfristens udløb (18. februar 2016)

Center for Skole Kultur og Fritid

2. februar 2016

Børne- og Skoleudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur i Rønne og indstiller forslaget til godkendelse

BSU

10. februar 2016

Økonomi- og Planudvalget behandler forslaget til ny skolestruktur i Rønne og indstiller forslaget til godkendelse

ØPU

25. februar 2016

 

 

 

 

30.marts 2016

 

 

 

Marts til maj 2016

 

Kommunalbestyrelsen godkender forslaget til ny skolestruktur i Rønne, herunder igangsættelse af projektering af de foreslåede bygningsændringer

 

Overbringelse af parthøringsbreve om evt. påtænkt afskedigelse og eventuelle omplaceringer

 

Skolebestyrelsen på Rønneskolen beslutter sammen med skolebestyrelsen på Svartingedalskolen principper for klassedannelsen inden udgangen af maj måned

 

KB

 

 

 

 

Centerchef/skoleleder

 

 

 

De nuværende skolebestyrelser på Svartingedal og Rønneskolen

Marts til maj 2016

 

 

 

 

 

 

05. april 2016

 

 

 

 

19. april 2016

 

 

 

 

28. april 2016

 

 

 

Inden udgangen af maj 2016

Projektering af bygningsændringer på de to fortsættende skoleafdelinger. Nedsættelse af byggeudvalg og eventuelle faglige arbejdsgrupper. Handicaprådet inddrages for at sikre at rådets synspunkter kan indgå i arbejdet med det konkrete byggeri.

 

Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. august 2016 behandles med henblik på at blive sendt i høring i skolernes bestyrelser og handicaprådet

 

Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. august 2016 behandles med henblik på at blive sendt i høring i skolernes bestyrelser og handicaprådet

 

Forslag til styrelsesvedtægt pr. 1. august 2016 sendes i høring i perioden 29. april til 20. maj i skolernes bestyrelser og handicaprådet

 

Der afholdes skolebestyrelsesvalg til de to nye skolers bestyrelse i henhold til den nugældende styrelsesvedtægts bestemmelser.

 

 

Center for Ejendomme og Drift

 

 

 

 

 

BSU

 

 

 

 

ØPU

 

 

 

 

KB

 

 

 

Rønneskolen i samarbejde med Center for Skole, Kultur og fritid

Juni 2016

 

 

07. juni 2016

 

 

 

 

21. juni 2016

 

 

 

 

30. juni 2016

Udbud af ombygningsopgaven

 

 

Børne- og Skoleudvalget indstiller styrelsesvedtægten gældende fra den 1. august 2016 til kommunalbestyrelsens beslutning efter høring.

 

Økonomi og Planudvalget indstiller styrelsesvedtægten gældende fra den 1. august 2016 til kommunalbestyrelsens beslutning efter høring.

 

Kommunalbestyrelsen beslutter styrelsesvedtægten gældende fra den 1. august 2016.

 

Center for Ejendomme og Drift

 

BSU

 

 

 

 

ØPU

 

 

 

 

KB

01.august 2016

Evt. ny skolestruktur i Rønne omfattende skole på to matrikler, herunder fordeling af elever og personale samt en ny ledelsesstruktur, træder i kraft. Dele af undervisningen vil i tiden frem til den 1. august 2017 foregå på den matrikel, der foreslås nedlagt.

 

 

Primo september 2016

Licitation

Center for Ejendomme og Drift

 

26. september 2016

 

 

27. september 2016

 

Byggeprogram med bevilling indstilles af TMU til KB’s beslutning.

 

 

Byggeprogram med bevilling indstilles af BSU til KB’s beslutning.

 

 

TMU

 

 

 

BSU

05. oktober 2016

Byggeprogram med bevilling indstilles til KB’s beslutning.

 

ØPU

13. oktober 2016

Byggeprogram med bevilling besluttes af KB.

 

KB

November 2016

Byggestart med brug af den ”tiloversblevne” skole som aflastning i byggeperioden.

 

Byggeudvalget

01.august 2017

Afslutning af byggeriet.

 

Byggeudvalget

01.august 2017

Aflastningsskolen frigives til anden anvendelse.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Med afsæt i de samlede økonomiske konsekvenser af fase I og ved implementering af de forslag i fase II, som arbejdsgruppen anbefaler, ser den samlede budgetbalance (pr. 31/7 2015) således ud, idet positive tal angiver et overskud:

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

1.000 kr. i 2015-pris-og lønniveau

Budgetbalance i det samlede skolevæsen ved implementering af fase II

1.538

4.593

2.828

2.446

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at det samlede overskud på budgetbalancen efter implementering af fase II i Rønne medgår til finansiering af anlægsudgifter. Den endelige byggesum kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, men kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetforliget afsat 20 mio. kr. til bygningsændringer i Rønne.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Forslag til høringsmateriale er bilagt dette dagsordenspunkt. Høringsmaterialet omfatter:

 

·         Høringsbrev med tidsplan

·         Notat om opdeling af det nuværende skoledistrikt i Rønne i to selvstændige distrikter, Søndermark og Åvang

·         PDF-kort i A3 over distrikt Åvang

·         .PDF-Kort i A3 over distrikt Søndermark

·         Prognose over 5-årige pr. 1. januar (2016-2019) med fradrag af elever til de private skoler

Rapporten: ”Belysning af skolestrukturen i Rønne pr. 1. august 2016 (fase II)” kan læses på kommunens hjemmeside www.brk.dk. Klik her for at komme til sitet ”Bornholms nye Folkeskole”. Rapporten er tilgængelig på hjemmesiden fra den 26. oktober 2015.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015

1.
Høringsbrev med tidsplan (PDF)

2.
Notat om opdeling af det nuværende skoledistrikt i Rønne i to selvstændige distrikter, Søndermark og Åvang (PDF)

3.
PDF-kort i A3 over distrikt Åvang (PDF)

4.
PDF-kort i A3 over distrikt Søndermark (PDF)

5.
Prognose over 5-årige pr. 1. januar (2016-2019) med fradrag af elever til de private skoler (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Implementering af budget 2016: Specialundervisning og dagtilbud

17.03.08G01-0242

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Som en del af budgetforliget for 2016, skal der igangsættes et analysearbejde, der skal kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visteret til et specialtilbud samt revidere inklusionspolitikken i Bornholms Regionskommune. Forligsteksten er tilknyttet en beslutning om at reducere udgifterne til specialtilbuddene indenfor dagpasning (Mælkebøtten) og skole (Kildebakken og Heldagsskolen) med 1,5 mio.kr. fra og med 2017. Dette analysearbejde relaterer sig til en anden beslutning i budgetforliget om at tilpasse dagtilbudsstrukturen generelt, hvor Mælkebøtten også indgår, hvortil der er knyttet en forventet udgiftsreduktion på 3 mio.kr. fra og med 2017. Der er tale om to forskellige men tæt forbundne beslutninger, som derfor anbefales at blive behandlet i én koordineret proces.

Nærværende sagsfremstilling indeholder et forslag til to kommissorier for arbejdet med de to budgetbeslutninger, hvor processerne er tæt koordineret.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at Børne- og Skoleudvalget godkender ”Kommissorium for arbejdet med en plan for fremtidens specialundervisning og særlige dagtilbud” samt ”Kommissorium for konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen

b)    at der til referencegrupperne for fase 1 og fase 2 udpeges en repræsentant for Børne- og Skoleudvalget

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

ad a) Godkendt idet arbejdsgruppen for fase 1 suppleres med lederen fra Mælkebøtten.
ad b) Referencegrupperne udvides til 2 repræsentanter fra Børne- og Skoleudvalget. Margrethe Kjellberg og Bente Johansen blev valgt.

Sagsfremstilling

Udmøntningen af budgetforligsteksten og realisering af formålene er uddybende beskrevet i bilagte kommissorier som mål og rammer for arbejdet. Hovedtrækkene i kommissorierne er fremhævet herunder i sagsfremstillingen:

 

Kommissorium for arbejdet med organiseringen af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud:

Formålet er at sikre, at Bornholms Regionskommune fortsat kan løse opgaverne omkring specialundervisning og særlige dagtilbud. I arbejdet skal der tages stilling til behovet for at sikre fysiske rammer til understøttelse af opgaveløsningen, enten i almentilbud eller i specialtilbud, og der skal tages udgangspunkt i barnets eller den unges behov.

 

Arbejdet bygger på et helhedsperspektiv der skal sikre alle børn den bedste læring og fastholde Bornholms Regionskommunes ambitioner med inklusionsindsatsen, som beskrevet i ”Politik for inkluderende læringsmiljøer” og Børne- og Skoleudvalgets mål: Alle Børn skal lære så meget de kan (Tema II: ”En folkeskole for alle”) punkt 1.4: ”Andelen af ekskluderede til specialtilbud er dalende i forhold til året før.

 

Børnene og de unge med behov kan overordnet beskrives i følgende fire grupper:

-      Børn præget af angst og behov for en overskuelig og genkendelig hverdag

-      Udadreagerende børn

-      Børn med generelle indlæringsvanskeligheder

-      Børn med funktionsnedsættelser

 

Metode:

Arbejdet opdeles i to faser:

Fase 1 vedrører belysning af en mulig samdrift af Kildebakken og det særlige dagtilbud Mælkebøtten, idet en afklaring af dette forhold har afgørende betydning for Fase 2.

Fase 2 vedrører en plan for udviklingen af opgaverne med specialundervisning, herunder visitationskriterier, og en revidering af Politikken for inkluderende læringsmiljøer. Arbejdet tilpasses afhængig af beslutningen i Fase 1.

Arbejdet organiseres ved nedsættelse af to referencegrupper og to arbejdsgrupper, der korresponderer med de to faser.

Arbejdet med Fase 1 finder sted parallelt med konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen som beskrevet nedenfor for at sikre en fuldt belyst afklaring af opgaverne med særlige dagtilbud (Mælkebøtten) inden Fase 2. Derfor foreslås det også at Fase 1 og arbejdet med dagtilbudsanalysen har fælles referencegruppe.

 

Kommissorium for konkret udmøntning af dagtilbudsanalyse:

Formålet er at sikre en opdatering af dagtilbudsanalysen og strategien for udvikling af dagtilbud med henblik på en konkret udmøntning heraf. Arbejdet skal opdateres med elementerne i budgetforliget der omfatter mulighederne for et samlet børnehus på nord-øen i samarbejde med skolen, samt en løsning i Svaneke hvor også Mælkebøtten tænkes ind.

 

Metode:

Dagtilbudsanalysens datagrundlag opdateres, og der foretages beskrivelser af en række konkrete løsningsforslag med henblik på politisk stillingtagen til udmøntning. Løsningsforslagene skal bl.a. vurdere konsekvenser for økonomi, fysiske rammer og den pædagogiske opgave.

Løsningsforslagene kvalificeres gennem SWOT-analyser og forældre, personale samt tværgående samarbejdspartnere inddrages i dette arbejde via referencegruppen. Herudover vil referencegruppen blive inddraget ad hoc.

 

Arbejdet og referencegruppen kører parallelt med arbejdet i Fase 1 for organisering af den fremtidige specialundervisning og særlige dagtilbud af hensyn til en fuldt belyst afklaring af opgaverne med særlige dagtilbud (Mælkebøtten).

Overordnet tidsplan for processerne

 

 

Tid

Opgave

27. oktober 2015

FASE I

BSU behandler forslag til kommissorier til godkendelse

 

2. november – 10. december

 

Januar 2016

 

Februar 2016

 

 

Marts 2016

Arbejdet med Fase 1 og dagtilbud foregår i arbejdsgrupperne og dialog med referencegruppe 1.

 

Orientering og udsendelse i høring i BSU, ØPU og KB

 

Høring i relevant skole- og dagtilbudsbestyrelse samt handicaprådet

 

Behandling af høringssvar og endelig beslutning vedr. Fase 1 og konkret udmøntning af dagtilbud i BSU, ØPU og KB

FASE II

 

December 2015 til marts 2016

Arbejdet med Fase 2 foregår i arbejdsgruppen under hensyntagen til den igangværende afklaringsproces for Fase 1 og dagtilbud. Løbende, relevant inddragelse af referencegruppe 2.

April 2016

Orientering og udsendelse i høring i BSU, ØPU og KB

Maj 2016

 

Juni 2016

Høring i relevante skolebestyrelser, evt. dagtilbudsbestyrelse og handicaprådet

Behandling af høringssvar og endelig beslutning BSU, ØPU og KB

 

Økonomiske konsekvenser

Mulighederne for at realisere de i budget 2016-indlagte besparelser på samlet set 4,5 mio.kr. skal beskrives i afrapporteringen fra de to parallelle arbejdsprocesser som forudsat i budgettet. Da der er en sammenhæng mellem de to opgaver vil mulighederne på tværs skulle belyses med henblik på endelig politisk stillingtagen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015

1.
Kommissorium for specialområdet (PDF)

2.
Kommissorium for konkret udmøntning af dagtilbudsanalyse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Parrådgivning

27.12.06G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 og overslagsårene afsat 300.000 kr. i hvert af årene til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen. Center for Børn og Familie har med inspiration fra bl.a. Ringkøbing-Skjern, Herning, Hedensted og Århus udarbejdet forslag til, hvordan et sådan tilbud kan se ud på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at det beskrevne forslag til udmøntning godkendes

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund for forslag:

Alle 4 ovenstående kommuner tilbyder parforholdskurser (PREP) ved kommunens egne ansatte (sundhedsplejersker, familiebehandlere og psykologer). Alle kommuner tilbyder tillige op til 5 gratis parsamtaler.  I Århus og Herning ved kommunens egne terapeuter/psykologer, mens der i Hedensted og Ringkøbing-Skjern er lavet aftaler med en række privatpraktiserende psykologer og psykoterapeuter i forhold til at varetage dette.

I Århus er tilbuddet begrænset til forældre med børn under 12 år, de øvrige tre kommuner har tilbuddet for alle familier med børn i alderen 0-18 år. 

 

PREP står for ”Prevention and Relationship Enhancement Program” på dansk ”Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold”.

PREP er udviklet for at hjælpe par til at kunne takle problemer på en hensigtsmæssig måde, og til at møde nye problemer mere konstruktivt.

På et PREP kursus fokuseres ikke kun på problemer og konflikthåndtering. Det handler også om at udvikle de gode sider ved forholdet, f.eks. ved at skabe plads til venskab, hygge og humor. Ingen par skal fortælle andre kursusdeltagere om deres parforhold. Undervisningen er fælles og suppleres af opgaver, som parrene selv arbejder med. Parrene tilbydes vejledning, når opgaverne gennemgås, og når de skal lære de nye måder at handle på. PREP er et pædagogisk og forskningsbaseret kursus.

 

Et PREP kursus varer 15 timer over 3-5 aftener eller samlet på en weekend. Der kan være 6-10 par på et kursus.

 

Model på Bornholm:

Center for Børn og Familie foreslår, at man på Bornholm ligeledes tilbyder en kombination af parforholdskurser (PREP) og muligheden for op til 5 parsamtaler ved kommunens egen terapeut eller psykolog.

 

Centeret råder i dag over en række uddannede og erfarne PREP instruktører. Udgangspunktet vil være at afholde 4-6 PREP kurser om året – halvdelen som weekendkurser, halvdelen fordelt på hverdagsaftener. På den måde kan familierne vælge den kursusform, som passer bedst til deres familieliv. Antallet af PREP kurser set i forhold til antallet af parsamtaler vil kunne reguleres op og ned - efter behov og efterspørgsel.

 

Ved 6 årlige PREP kurser vil Regnskabet kunne se ud som følger:

 

Udgifter fordelt på Personale/materialer:

Sundhedsplejersker 4 timer om ugen (PREP kurser):                                     45.000 kr.

Psykolog 10 timer om ugen (PREP kurser og parsamtaler)                            145.000 kr.

Familiebehandler/terapeut 8 timer om ugen (parsamtaler)                              90.000 kr.

Udgifter i forbindelse med PREP kurser                                                       20.000 kr.

I alt                                                                                                    300.000 kr.

 

Udgifter fordelt på Aktiviteter

PREP kurser:                                                                                        123.000 kr.

Parsamtaler: (Fam.beh. 90.000 kr. Psykolog 87.000 kr.)                              177.000 kr.

I alt                                                                                                    300.000 kr.

 

Ovenstående overslag indeholder også tid til forberedelse, pauser, møder, kurser m.m. Det vil give mulighed for ca. 8 parsamtaler om ugen (4-5 ved familiebehandler, 3-4 ved psykolog). Med 44 ugers effektiv arbejdstid årligt giver det mulighed for ca. 350 parsamtaler om året eller 70 par, der hver kan få 5 samtaler.

 

Målgruppe:

Det anbefales, at man i første omgang lader tilbuddet rette sig mod alle par med børn i alderen 0-18 år. Herunder sammenbragte par, som ikke har fælles børn, men hvor der bor børn hos parret. Hvis det viser sig, at efterspørgslen bliver for stor, kan målgruppen indskrænkes i forhold til børnenes alder, ligesom det er gjort i Århus. Inddragelsen af sundhedsplejen sikrer en god adgang til småbørnsfamilier. Skilsmisser/brud er højst, for par der har børn i alderen 0-2 år, så det er særligt vigtigt at være i kontakt med denne målgruppe.

Ved at placere tilbuddet hos sundhedsplejen og familiebehandlerne/psykologerne i Center for Børn og Familie får man 6 PREP kurser samt 350 parsamtaler for samme pris, som man kunne have købt 350 samtaler hos eksterne psykolog/terapeut til en timepris på 850 kr.

Ud over erfaringen med PREP kurser hos sundhedsplejen har familiebehandlerne og psykologerne stor erfaring med åbne tilbud fra Åben Anonym Rådgivning. Erfaringerne herfra vil kunne bruges i forhold til at etablere og køre tilbuddet om parsamtaler.

 

I forlængelse af budgetvedtagelsen har administrationen modtaget forespørgsler fra en række private aktører på Bornholm i forhold til varetagelse af opgaven omkring parrådgivning. Det er Center for Børn og Families vurdering, at med den aktuelle kapacitet og ventetid hos privatpraktiserende psykologer vil opgaven med parsamtaler kunne løses billigere og mere fleksibelt internt; ikke mindst i relation til PREP-kurserne, der foregår i tæt samspil med sundhedsplejen.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Mødeplan 2016

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

8

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2016 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

ad a) taget til efterretning
ad b) mødetidspunktet fastsættes til kl. 15.30

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 mødeplanen for 2016 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Børne- og Skoleudvalget har møder følgende dage i 2016:

5. januar

2. februar

1. marts

5. april

3. maj

7. juni

30. august

27. september

1. november

6. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Det samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 27. oktober 2015

1.
Mødeplan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

9

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)    at der ikke er sager til høring

b)    i forlængelse af Kommunalbestyrelsens behandling af Børne- og Skoleudvalgets punkt 5, Høring af forslag til skolestruktur i Rønne pr. 1. august 2016, er det Kommunalbestyrelsen der sender punktet i høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

10

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Børne- og Skoleudvalgets møde den 24. november 2015 starter kl. 14.00 og
Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. januar 2016 starter kl. 14.00.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

27-10-2015

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 27. oktober 2015:

Intet.