Referat
Børne- og Skoleudvalget
24-11-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om det Pædagogiske Læringscenter
  åbent 3 Status på bornholms nye folkeskole
  åbent 4 Valg af næstformand
  åbent 5 Indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2016-2017
  åbent 6 Revision af IT-strategien på skoleområdet
  åbent 7 Orientering om tilslutning til Samarbejdsplatformen i forbindelse med Brugerportalsinitiativet på skoleområdet
  åbent 8 Anlægsbevilling til ændring af udearealer på Hans Rømer Skolen
  åbent 9 Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde
  åbent 10 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Børne- og Skoleudvalget
  åbent 11 Gensidig orientering
  åbent 12 Sager til høring i Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Møde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter, Bente Schoubye og Gitte Klitgaard Nørgaard fra kl. 14.00 - 15.00.

 

Møde med de bornholmske skoleledere fra kl. 15.00 - 16.00.

 

Pædagogisk administrativ konsulent Lars Chr. Kofoed deltog ved behandlingen af punkterne 2, 3, 5, 6, 7 og 8

 

Bente Johansen mødte ind kl. 14.55 ved punkt 3

 

Morten Riis mødte ind kl. 16.02 ved punkt 3

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om det Pædagogiske Læringscenter

21.06.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

2

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune har fået bevilget et 1-årigt forløb med Børne- og Undervisningsministeriets læringskonsulenter. Læringskonsulenterne vil orientere om forløbet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Det pædagogiske læringscenter blev tidligere kaldt ”skolebiblioteket”. Det pædagogiske læringscenter har dog flere funktioner end det tidligere skolebibliotek. Målet med Læringskonsulenternes deltagelse i udvalgets møde er at informere om ”skolebibliotekets” nye rolle. Læringskonsulenterne vil blandt andet komme ind på:

 

       Definition af det pædagogiske læringscenter

       Det pædagogiske læringscenter som et led i skolens kapacitetsopbygning

       Vejledernes nye rolle: Vejlederne hjælper ledelsen med at sikre den pædagogiske udvikling

       Foretage prioriteringer og udarbejde en konkret plan for kompetenceudviklingen (PLC, Læringsmålstyret undervisning, for at skabe læring og trivsel)

       Målsætte og synliggøre forventninger til videndeling og omsætning af kompetenceudvikling i skolens praksis

       Analyse af skolens kapacitets- og kompetenceudviklingsbehov

 

Til slut vil målsætningerne for det pædagogiske læringscenter blive præsenteret.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Status på Bornholms nye folkeskole

17.01.04P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

3

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Udviklingen af Bornholms nye folkeskole er løbende blevet fulgt af Børne- og Skoleudvalget. Udvalget har ønsket en dialog med skolelederne om en status på udviklingen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at status tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Formålet med mødet mellem Børne – og Skoleudvalget og skolelederne er at skabe overblik over de nationale og kommunale mål på skoleområdet. Der gives en status på hvilke aktiviteter, der er sat i værk for at sikre målopfyldelsen, og hvor langt skolerne er kommet med implementering af reformen.

 

Program:

 

1)    Resultater af KL’s analyse fra forsommeren 2015. (skolechefen)

 

2)    To eksempler på resultater. Det drøftes hvordan disse resultater mest hensigtsmæssigt kan inddrages i det videre arbejde for en god skole med flere elever. (skolechefen)

 

3)    Skolederne vil hver komme med et meget kort oplæg i forhold til følgende punkter:

      Undervisningstid

      Faglige mål (læsning og matematik)

      Understøttende undervisning

      Faglig fordybelse (ændret efter folketingsvalget)

      Bevægelse

      Åben skole

      Inklusion

      IT-strategi

      Trivsel

      Læringsmiljøer

 

Der lægges op til en diskussion af hvilke konkrete handlinger i 2016 og 2017, der bør prioriteres

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Valg af næstformand

00.01.00A30-0060

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

4

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Der skal vælges ny næstformand for udvalget for perioden 20. november 2015 til 31. december 2017, da Betina Haagensen pr. 20. november 2015 er indtrådt i udvalget, i stedet for Brian Kofoed der var næstformand.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at udvalget vælger en næstformand

 

Børne- og skoleudvalget, den 24. november 2015:

Betina Haagensen blev valgt som næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling

Der skal vælges ny næstformand for udvalget i perioden 20. november 2015 til 31. december 2017, da Betina Haagensen pr. 20. november 2015 er indtrådt i udvalget, i stedet for Brian Kofoed der var næstformand. Se i øvrigt kommunalbestyrelsens beslutning af 19. november 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Indskrivning til børnehaveklasser for skoleåret 2016-2017

17.20.01G01-2042

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

5

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Iht. styrelsesvedtægten for Bornholms Regionskommunes skolevæsen foretages der central indskrivning til børnehaveklasserne.

Kommunalbestyrelsen træffer i december måned forud for skolestarten beslutning om indskrivning af elever til børnehaveklasserne i de gældende skoledistrikter.

Kommunalbestyrelsen forventes den 19. november 2015 at sende forslag til ny skolestruktur i Rønne i høring. Sagsbeskrivelsen vedr. indskrivning til børnehaveklasser bygger på den forudsætning, at det udsendte skolestrukturforslag med nedlæggelse af Rønneskolen og oprettelse af to selvstændige skoler i det tidligere Rønnedistrikt endeligt godkendes den 25. februar 2016.

Såfremt der træffes en anden beslutning vedrørende Rønneskolen end den model, der sendes i høring, vil sagen om indskrivning til børnehaveklasser blive genbehandlet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller følgende:

a)    Der dannes 11 børnehaveklasser i skoleåret 2016-2017, fordelt med
2 børnehaveklasser i Paradisbakkeskolen
2 børnehaveklasser i Hans Rømer Skolen
1 børnehaveklasse i Kongeskærskolen
1 børnehaveklasse i Svartingedal Skole
5 børnehaveklasser i den nuværende Rønneskolen, fordelt med 2 klasser på den nye Søndermarksskole og 3 klasser på den nye Åvangsskole.

b)    Alle ønsker om indskrivning til Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Kongeskærskolen og Svartingedal Skole imødekommes.

c)    Ønsker om indskrivning på den nye Søndermarksskole imødekommes for alle elever bosiddende i nuværende Rønnedistrikt, der har ønsket dette.

d)    Ønsker om indskrivning på den nye Åvangsskole imødekommes for alle elever bosiddende i nuværende Rønnedistrikt, der har ønsket dette.

 

e)    Det godkendes, at 3 elever fra Svartingedal Skole og 1 elev fra Hans Rømer Skolen, der har søgt den nye Søndermarksskole, indskrives her.

f)    5 elever fra Svartingedal Skole og 1 elev fra Hans Rømer Skolen, der har søgt den nye Åvangsskole, indskrives her.

g)    3 elever fra Svartingedal Skole og 6 elever fra Hans Rømer Skolen, der har søgt Rønneskolen tilbydes indskrivning på den nye Åvangsskole.

 

Børne- og Skoleudvalget den 24. november 2015:

ad a) til g) anbefales godkendt.
Morten Riis og Betina Haagensen kunne ikke medvirke, idet de kun ønsker, at der oprettes 4 børnehaveklasser i Rønne. 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen træffer ved indskrivningen i december måned forud for skoleårets start beslutning om:

·         Antal børnehaveklasser i hvert skoledistrikt.

·         Hvor mange ønsker om anden skole end distriktsskolen, der kan imødekommes og i hvilke skoledistrikter.

 

Antallet af børnehaveklasser fastsættes på baggrund af et gennemsnitligt elevtal på højst 28 pr. klasse i skoledistriktet.

Efter kommunalbestyrelsens beslutning om antallet af børnehaveklasser i det enkelte skoledistrikt har skolelederen kompetence til at placere eleverne i de respektive børnehaveklasser.

Placeringen af elever i klasserne foretages af skolelederen på baggrund af principper vedtaget i skolebestyrelsen.

Skolelederen kan placere op til 28 elever i den enkelte børnehaveklasse.

 

I forlængelse af ovenstående gøres opmærksom på, at skolerne har visse muligheder for en fleksibel organisering af undervisningen. Det fremgår af styrelsesvedtægten at skolebestyrelserne på skoler under 300 elever efter rådgivning fra skolens ledelse kan beslutte at organisere undervisningen i ikke fuldt årgangsdelte klasser. Endvidere skal det bemærkes, at folkeskoleloven rummer mulighed for, at børnehaveklasserne først dannes i foråret efter skolestart pr. 1. august.

 

Styrelsesvedtægten fastlægger, at der ved indskrivning af elever fra anden skole end distriktsskolen anvendes følgende kriterier i prioriteret orden:

 

1. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
2. Nærmereboende går forud for fjernereboende.
3. Lodtrækning i det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

 

Det betyder fx, at en elev fra Hans Rømer Skolens distrikt, der har søskende på en af de nye Rønneskoler og ønsker indskrivning her, prioriteres forud for elever fra andre distrikter, der har kortere afstand til den ønskede skole, men ingen søskenderelationer.

 

På baggrund af indskrivningstallene er der udarbejdet en prioriteret liste over, hvilke elever fra andre distrikter, der på nuværende tidspunkt har søskende på den ønskede skole og der er foretaget opmåling af den geografiske afstand til den ønskede skole.

 

På baggrund af disse prioriteringer er indstillingerne i punkt b, c, d, e, f og g formuleret.

 

Såfremt indstillingerne i punkt a - g godkendes, vil der i henhold til opgørelsen pr. 5. november 2015 blive indskrevet elever som følger:

 

Paradisbakkeskolen 45 elever

Hans Rømer Skolen 38 elever

Kongeskærskolen 20 elever

Svartingedal Skole 16 elever

Den nye Søndermarksskole 56 elever

Den nye Åvangsskole 75 elever

 

I forbindelse med den igangværende skolestrukturdebat i Rønne skal det understreges, at elever, der skal starte i børnehaveklasse i august 2016, har ret til indskrivning på den skole, der er distriktsskolen. Dvs., at hvis kommunalbestyrelsen den 25. februar 2016 beslutter, at der skal være to skoler i det tidligere Rønnedistrikt, begge med 0. – 9. klasse, og samtidig besluttet omfanget af de to nye skoledistrikter, vil de kommende børnehaveklasseelever have krav på at blive indskrevet i det distrikt, hvori de bor.

 

Ved indskrivningen har forældrene mulighed for at angive ønske om anden skole end distriktsskolen og i Rønneskolen også om, hvilken afdeling, eleven ønskes indskrevet på.

 

Ved indskrivningstidspunktet den 5. november 2015 ønskede 112 børn, der er bosiddende i Rønne, at blive indskrevet i Rønneskolens distrikt.

Med udgangspunkt i det fremsatte forslag om opdeling af Rønneskolen i to selvstændige skoledistrikter har 53 elever bopæl i skoledistriktet for den nye Åvangsskole. 5 af dem har ønsket indskrivning i den nye Søndermarksskole. 59 elever har bopæl i skoledistriktet for den ny Søndermarksskole og 12 af dem har ønsket indskrivning på den nye Åvangsskole.

 

De nævnte indskrivningstal for Rønneskolen vil udløse 4 børnehaveklasser med hver 28 elever, såfremt 8 af de 12 ønsker fra Søndermarksdistriktet om indskrivning i den nye Åvangsskole imødekommes og der gives afslag på de øvrige 4 ønsker til den nye Åvangsskole.

Ligeledes vil de 5 ønsker fra Åvangsdistriktet om indskrivning på den nye Søndermarksskole kunne imødekommes.

 

Der er i opgørelsen ikke taget hensyn til antallet af eventuelle omgængere eller børn, der eventuelt visiteres til specialskoletilbud, da disse tal ikke kendes på nuværende tidspunkt.

 

Ved beslutning om ny skolestruktur i Rønne kan der ved overflytning af elever fra afdeling Østre til de nye skoler i Rønne opstå søskenderelationer, der ikke er kendt på nuværende tidspunkt og derfor ikke indgår i den nævnte prioriteringsliste.

 

På baggrund af ovenstående er vurderingen, at antallet af omgængere, eventuelle elever til specialskoler samt ændrede søskenderelationer vil kunne påvirke og eventuelt forøge antallet af børnehaveklasser i de to nye skoledistrikter.

 

Ønsker om indskrivning på Paradisbakkeskolen, Hans Rømer Skolen, Kongeskærskolen og Svartingedalskolen kan alle imødekommes uden dette påvirker antallet af børnehaveklasser.

 

Der er ønsker om indskrivning på Rønneskolen fra 8 elever fra Hans Rømer Skolens distrikt og 11 elever fra Svartingedal Skoles distrikt.

 

Såfremt der besluttes oprettelse af 5 børnehaveklasser i Rønneskolens nuværende distrikt vil alle ønsker om anden skole end distriktsskolen kunne opfyldes, bortset fra 2 elever fra Hans Rømer Skolen, der har søgt den nye Søndermarksskole og i stedet tilbydes indskrivning på den nye Åvangsskole.

 

Ved indskrivning af elever til børnehaveklasser for skoleåret 2016-2017 har Pladsanvisningen under Dagtilbud Bornholm modtaget svar fra 379 børn.

Heraf har 220 søgt indskrivning på egen distriktsskole, 30 har søgt optagelse i anden skole end distriktsskolen, 18 har fået udskudt skolestarten og 111 er optaget i privatskole.

Andelen af elever til private skoler udgør 29 %, og den gennemsnitlige klassekvotient for de kommunale skoler er 22,7.

 

Sagen er bilagt en oversigt med fordeling af de indskrevne børn.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingsmodellen til skolerne består af et basisbeløb og et elevtaxameterbeløb pr. elev og er således uafhængig af antallet af klasser.

Det har derfor ingen indvirkning på skolens budget, om der oprettes 2 eller flere børnehaveklasser på den enkelte skole. Det er skolen, der løser opgaven den samlede opgave indenfor det givne budget.

I henhold til folkeskoleloven skal der oprettes yderligere børnehaveklasser, når elevtallet overstiger 28 i klassen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Oversigt - indskrevne elever til bhkl. 2016-17 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Revision af It-strategien på skoleområdet

17.02.09P22-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

6

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Den gældende It-strategi på skoleområdet blev vedtaget den 3. juni 2014.

Ved godkendelse af budgettet for 2015 og overslagsår blev der afsat 2,4 mio. kr. årligt til indkøb af tablets, digitale læremidler m.v.

Implementering af 1:1 iPads, brugerportalsinitiativet samt en række heraf afledte initiativer er baggrund for udarbejdelsen af et revideret forslag til It-strategi på skoleområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·         at Børne- og Skoleudvalget indstiller It-strategien til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Efter vedtagelsen af den gældende It-strategi i juni 2014, der grundlæggende byggede på princippet om, at eleverne selv skulle medbringe deres egen pc, telefon, tablet e. lign. besluttede kommunalbestyrelsen i oktober 2014 at afsætte 2,4 mio. kr. til implementering af et 1:1 tabletprojekt i skolevæsenet.

 

Beslutningen omfattede, udover indkøb/leasing af tablets til alle elever på 0. – 10. klassetrin samt undervisere, ledere og konsulenter, en budgetramme til indkøb af digitale læremidler og grunduddannelse af ledere og undervisere.

 

I foråret 2015 blev der indgået aftale om leasing af iPads samt indkøbt fagportaler, apps m.v.

Underviserne fik udleveret iPads i juni og eleverne i oktober – november 2015.

 

Implementeringen af 1:1 iPad projektet har grundlæggende ændret ved forudsætningerne for udarbejdelse af den nuværende It-strategi og er således den primære baggrund for en revision heraf.

 

Forslaget til It-strategi, der er bilagt sagen, bygger primært på folkeskolereformen fra 2014 og de heri fastlagte Forenklede Fælles Mål (FFM).

 

FFM består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensmål.

 

I alle fag indgår tre tværgående emner: It og medier, sproglig udvikling og innovation og entreprenørskab.

 

Ved implementering af FFM ændres fokus fra undervisningens indhold til elevernes læring, og arbejdet med it og medier i de enkelte fag tydeliggøres.

 

En væsentlig vejledningsfunktion for skolernes pædagogiske læringscentre bliver at støtte det undervisende personale i deres planlægning, gennemførelse og evaluering af en læringsmålstyret undervisning, hvor it og medier integreres i alle relevante sammenhænge. Det pædagogiske læringscenter bliver således en helt central aktør i implementering af den fremtidige It-strategi

 

It-strategien er opdelt i vision og følgende temaer: infrastruktur og teknologi, digitale læremidler, kompetenceudvikling og brugerportalsinitiativet (BPI), der alle er beskrevet med status, mål og handleplaner. Hertil kommer afsnit om evaluering, økonomi og ressourcer samt en tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved godkendelse og implementering af en It-strategi beskrives overordnet i It-strategiens afsnit om ”Økonomi og ressourcer”. Der gøres opmærksom på, at den samlede økonomi vedr. brugerportalsinitiativet er beskrevet i selvstændig business case, der er behandlet af kommunalbestyrelsen den 19. november 2015.

 

Ressourcebehovet til implementering af It-strategien omfatter:

·         Ressourcer indeholdt i gældende budgetter

·         Ressourcer, der ikke er indeholdt i gældende budgetter

 

Ressourcer, der er indeholdt i gældende budgetter, er beskrevet i It-strategiens afsnit ”Økonomi og ressourcer”.

 

Følgende elementer er ikke indeholdt i gældende budgetter:

 

·         Udstyr til lyd- og billedgengivelse, så dette forefindes i alle undervisningslokaler.
Der er på nuværende tidspunkt et mindre antal lokaler, der har trådløs adgang til lys- og billedgengivelse.
Såfremt alle undervisningslokaler udstyres med trådløs adgang til lyd- og billedgengivelse forventes den samlede udgift at ligge i intervallet 1.155.000 kr. – 1.425.000 kr.
Beregninger baseres på opgradering af 130 – 150 lokaler, der allerede er udstyret med SMART Boards eller projektor (pris pr. lokale 1.500 kr.) og 80 – 100 lokaler, hvor der etableres projektor med Apple TV, højttalere og lærred (pris pr. lokale 12.000 kr.).
Der er ikke udarbejdet en konkret opgørelse over alle lokalers tekniske udstyr og beregningen beror på et skøn ud fra nuværende priser på Apple TV, projektorer, højttalere, lærred, kabling m.v.

·         Bortfald af statstilskud til digitale læremidler fra 2018.
I 2015 har Bornholms Regionskommune en trækningsret på 391.000, der forventes at fortsætte i 2016 og 2017. Dog forventes tilskuddet i 2016 og 2017 at blive reduceret i forhold til 2015.
Ved bortfald af statstilskuddet vil der være behov for finansiering af det manglende statstilskud, såfremt det nuværende niveau for indkøb af digitale læremidler, apps m.v. ønskes fastholdt.

·         Kompetenceudvikling for ledere og undervisere i anvendelse af digitale læremidler og værktøjer.
Udover nuværende ressourcer vurderes behov for 10 timer pr. medarbejder svarende til en årlig merudgift på 500.000 kr.

·         Vejlederressourcer til udvikling af Pædagogisk Læringscenter.
Til idriftsættelse af det igangværende 1-årige projekt ”Vejledning i læringsmålstyret undervisning med fokus på it og medier og inkluderende læringsmiljøer” vurderes behov for vejledningsressourcer til skolernes Pædagogiske Læringscentre svarende til 28 vejledere á 60 timer. Den samlede årlige udgift er beregnet til 1.130.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Forslag til It-strategi på skoleområdet november 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om tilslutning til Samarbejdsplatformen i forbindelse med Brugerportalsinitiativet på skoleområdet

17.07.00G00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

7

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Brugerportalsinitiativet er en aftale mellem regeringen og KL fra juni 2014. Det skal sikre en tidsvarende løsning omkring kommunikation, læring og trivsel på folkeskoleområdet. Der indgår to platforme: En samarbejdsplatform og en læringsplatform.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I takt med at teknologien i stadig større grad er blevet en del af vores hverdag, er digitaliseringen også blevet en uomgængelig del af hverdagen på folkeskolerne. Den teknologiske udvikling skaber nye muligheder, men stiller også nye krav til hvad elever, lærere og forældre skal kunne i den digitale folkeskole.

 

I lyset af de nye muligheder og krav blev der i juni 2014 indgået en fælles aftale mellem regeringen og KL om Brugerportalsinitiativet. Det betyder, at alle skoler ved udgangen af 2017 skal være klar til at tage løsningen i brug.

 

Brugerportalsinitiativet har udgangspunkt i folkeskolereformens målsætninger:

 

·         Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

·         Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

·         Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

 

Brugerportalsinitiativet skal bringe folkeskolen videre via to tidssvarende platforme: En samarbejdsplatform og en læringsplatform.

 

Samarbejdsplatformen

Samarbejdsplatformens formål er at sikre kommunikation mellem lærere, forældre og elever via mail, chat, fildeling etc. I dag har næsten alle skoler ”skole-intra”, der i store træk fungerer som en samarbejdsplatform, men som i sin nuværende form ikke helt lever op til de krav, der stilles til en moderne samarbejdsplatform. Som noget nyt vil man via samarbejdsplatformen kunne indhente informationer om den enkelte elev fra andre systemer. Det kan f.eks. være elevens læringsproces eller trivselsmålinger.

 

Alle danske kommuner forventes at deltage i et udbud, der foretages af KOMBIT A/S. KOMBIT vil stå for udbud af den fælleskommunale samarbejdsplatform. KOMBIT A/S er en dansk IT-projektorganisation, som er 100 % ejet af KL. KOMBIT er et non-profit selskab, der har til formål er at samle kommunernes it-kompetencer, at skabe større indkøbskraft blandt kommunerne for at hindre monopoler og overpriser samt at styrke konkurrencen på det kommunale it-marked.

 

Læringsplatformen

Læringsplatformen udgør den digitale understøttelse af elevens læring. Gennem denne platform sikres det, at elever, forældre og pædagogisk personale får adgang til elevplan, elevportfolio, digitale værktøjer, læremidler og andet indhold, som eleverne arbejder i. Elever og pædagogisk personale kan endvidere se, planlægge, gemme og dele læringsforløb ud fra Fælles Mål og individuelle læringsmål, ligesom ledelsen har adgang til relevante områder.

 

Det besluttes efterfølgende af de enkelte kommuner, hvilken læringsplatform man ønsker at anvende.

 

Hvis Bornholms Regionskommune ikke tilslutter sig det fælles brugerportalinitiativ, skal kommunen selv stå for udbud, procesledelse, udvikling og implementering af en digital samarbejdsplatform.

Dagtilbud

Bornholms Regions Kommune skal på lige fod med de 97 andre danske kommuner underskrive en kontrakt om deltagelse i udbuddet i forhold til samarbejdsplatformen. Kontrakten med KOMBIT indeholder også en mulighed for at dagtilbuddet kan tages med i udbuddet. Der arbejdes administrativt på, at Bornholms Regions Kommune deltager i udbuddet også for dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

It-afdelingen har anslået prisen for finansiering og drift. Udgifterne forventes afholdt inden for rammerne for den kommunale digitaliseringsstrategi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administration

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

  punkt

 8  Anlægsbevilling til ændring af udearealer på Hans Rømer Skolen

82.11.01P20-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med lukning af Hans Rømer Skolens tidligere afdelinger – Vestermarie og Mosaik – er der behov for at foretage ændringer i skolens udearealer. I den forbindelse er der dels foretaget en vurdering af redskaber, der kan flyttes fra de nedlagte afdelinger, og dels udarbejdet et supplerende forslag til etablering af en multibane og endelig foreslås at der udarbejdes en mere langsigtet plan.

På den baggrund søger Center for Ejendomme og Drift om en anlægsbevilling til ændring af udearealerne på Hans Rømer Skolen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren og Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 412.000 kr. i 2015 til genanvendelse og etablering af de egnede legepladsredskaber fra Vestermarie og Mosaik på Hans Rømer Skolen, eller

b) at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 394.000 kr. i 2015 til etablering af en multibane på Hans Rømer Skolen, eller

c) at der gives en samlet anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 806.000 kr. i 2015 til ændring af udearealerne på Hans Rømer Skolen

d) at udgiften finansieres af overført driftsoverskud fra 2014 under bevilling 13 Undervisning, Fællesudgifter folkeskoler

e) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget 

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 23. november 2015:
Udvalget anbefaler pkt. c), d) og e), idet Teknik- og Miljøudvalget samtidig opfordrer Børne- og Skoleudvalget til at tage en dialog med de to lokalområder om, i hvilket omfang legeredskaberne i dag anvendes samt med henblik på at lave en samlet plan for udviklingen.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:
Ad c) anbefales idet den dog suppleres med en udskiftning af to legehuse til kr. 60.000 således at den samlede sum bliver kr. 866.000

Ad d) og e) anbefales.

Bente Johansen kan ikke medvirke, idet hun mener, at der skal laves en langsigtet plan for udvikling af udearealerne, inden flytning af legeredskaber påbegyndes. Hun vil gerne støtte, at der reserveres et rammebeløb på 1.062.000 kr. til etablering af udearealer/udendørslæringsmiljøer. Samtidig opfordres skolen til at søge yderligere eksterne midler.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med eventuel flytning af legepladsredskaberne fra Vestermarie Skole og Mosaikskolen til Hans Rømer Skolen er der foretaget en gennemgang af Hans Rømer Skolens udearealer. Udover selve gennemgangen er der afholdt møder med skolens ledelse og bestyrelse.

 

Udgangspunktet for det hidtidige arbejde har været at tilvejebringe et grundlag for beslutning om flytning af legepladsredskaber til nogle af Hans Rømer Skolens udearealer. Det er endvidere ønsket at undersøge merudgiften ved at erhverve nye redskaber fremfor at flytte dem fra deres nuværende placering.

 

Som et resultat af dette arbejde er det vurderet, at der - udover den konkrete opgave i tilknytning til placering af legepladsredskaberne – er et generelt behov for en mere langsigtet plan for opgradering, ekstraordinær vedligeholdelse o. lign. af skolens udearealer.

 

Følgende konkrete emner er af kommunens ”legepladskonsulent” vurderet til at kunne flyttes:

 

 

Efter dialog med en mindre arbejdsgruppe nedsat af skolens bestyrelse er det anbefalingen, at der arbejdes i to spor:

 

  1. Den konkrete flytning af redskaber begrænses i første omgang til det nuværende sandareal og græsarealet med den nuværende kælkebakke.
  2. Den resterende del af legepladsarealet indgår i en samlet plan for alle skolens udearealer.

 

Forslag om den konkrete flytning af redskaber er baseret på en vurdering og prisoverslag udarbejdet af kommunens leverandør af legepladsudstyr – Kompan.

 

Flytningen kan gennemføres på forskellige niveauer, hvilket fremgår af nedenstående oversigt:

 

Som det fremgår nedenfor udgør minimumsudgiften 308.000 kr. (alternativ 1 uden multibane). Det anbefales, at der foretages en etablering på 806.000 kr. (alternativ 2 med multibane).

 

 

 

Uden multibane

Med multibane

Alternativ 1:

                                                        307.948

                   701.483

Redskaber udskiftes med eksisterende fra Mosaik og Vestermarie

 

 

Arealarbejder - sand med kant

 

 

 

 

 

Alternativ 2:

                                                        411.838

                   805.373

Redskaber udskiftes med eksisterende fra Mosaik og Vestermarie

 

 

Arealarbejder - komb. gummi og græs

 

 

 

 

 

Alternativ 3:

                                                        617.323

               1.001.996

Alternativ 2 + nyanskaffelse i stedet for at flytte redskaber

 

 

 

 

 

Alternativ 4

                                                        677.246

               1.061.919

alternativ 3 + erstatning af to eksisterende legehuse

 

 

 

Det anbefales, at redskaberne etableres på et gummiunderlag. Et gummiunderlag er mere vedligeholdelsesfrit end et sandunderlag. Underlaget tiltrækker ikke dyr på samme måde som sand og kræver heller ikke jævnlig udskiftning eller ekstra påfyldning. Med dette udgangspunkt er minimumsudgiften 412.000 kr.

 

·         Merudgiften ved nyanskaffelse af tilsvarende redskaber er på yderligere 205.000 kr.

 

Herudover er der peget på

·         behovet for udskiftning af 2 legehuse, der har anmærkning fra sidste ”legepladsvurdering” hvilket yderligere koster 60.000 kr.

·         et behov for på relativt kort sigt at etablere en multibane i den store asfalterede skolegård. Udgiften hertil er opgjort til 394.000 kr.

 

Efter drøftelsen med bestyrelse og ledelse er det anbefalingen, at der udarbejdes en samlet plan for udvikling af skolens udearealer. Det anbefales, at Kompan tilknyttes dette arbejde, der også vil komme til at omfatte besigtigelse af og inspiration fra kommunens øvrige skoler.  Til illustration af denne proces er der udarbejdet en kort gennemgang af skolens øvrige udearealer med stikord, der beskriver arealernes placering, anvendelse og tilstand, jf. bilag.

Det skal bemærkes, at flytningen af legeredskaber fra Østerlars anbefales fordi legepladsen på den måde anvendes af flere børn. Hvis legeredskaberne bliver stående i Østerlars, skal der afsættes midler til græsslåning og øvrig vedligeholdelse.

I Vestermarie er der fortsat en legeplads, der kan benyttes af byens børn. Den er placeret bag brugsen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevilling til ændring af udearealer på Hans Rømer Skolen, finansieret af overført driftsoverskud fra 2014 under bevilling 13 Undervisning, som henhører under Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

Der skal tages politisk stilling til hvilke konkrete projekter, der skal igangsættes nu:

a) 412.000 kr. til genanvendelse og etablering af de egnede legepladsredskaber fra Vestermarie og Mosaik på Hans Rømer Skolen, eller

b) 394.000 kr. til etablering af en multibane på Hans Rømer Skolen, eller begge dele

c) 806.000 kr. til ændring af udearealerne på Hans Rømer Skolen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet foreslås finansieret af overførte driftsmidler fra Center for Skole, Kultur og Fritid.

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Notat af 3 november 2015 - Hans Rømer Skolen udearealer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Opfølgning på nøgleelementer på det udsatte børneområde

00.30.10Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

9

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Resumé

Afrapportering af nøgleelementer vedrørende børne- og ungeområdet pr. 31. oktober 2015

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at orienteringen tages til efterretning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den administrative budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 er udarbejdet en afrapportering der mere detaljeret beskriver de enkelte nøgleelementerne for børne- og ungeområdet. På den del af centrets budgetopfølgning der vedrører afrapporteringen af nøgleelementerne (Myndighed og administration) forventes pr. 31. oktober 2015 et samlet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. i 2015.

 

For nøgleelementerne er det tydeliggjort, hvad der er egentlige mål og nøgletal for de enkelte indsatser samt hvilke kritiske handlinger, der er iværksat for at indfri målene. Status vedrørende de enkelte nøgleelementer tilkendegives ved lyssignalfarver, og i det tilfælde at de ikke er grønne, tilknyttes der i dagsordenen en kommentar til dette. Statusvurderingen er i forhold til målene for 2015, og dermed ikke en vurdering for 2016 og 2017.

 

Farverne skal forstås på følgende måde:

Grøn: Planlægning, indsats og målindfrielse er i kadence som forudsat i de politiske beslutninger.

Gul: Planlægning og indsats er i gang, men der udestår forskellige afklaringer, der vil kunne bidrage til at bringe nøgleelementet i grøn.

Rød: Der udestår fortsat planlægning og tilrettelæggelse af indsatser før nøgleelementet kan siges at være tilstrækkeligt planlagt til at bringes gul.

 

Af særlige forhold i afrapporteringen for oktober 2015 skal nævnes følgende:

Følgende indsatser er i ”grøn”:

Arbejdet med konkrete anbefalinger på baggrund af analysen af børne- og ungeområdet

Myndighed/administration

Udførerdel

Løvstikken

Aflastninger

Merudgiftsydelser

Tabt arbejdsfortjeneste

Plejefamilier

Opholdssteder

Døgninstitutioner

Myndighedsarbejde med eksterne parter

 

Følgende indsatser er i ”rød”:

·         Sikrede afdelinger

Centret er i 2015 særlig udfordret af sager med kriminalitet i særlig farlig karakter, der har nødvendiggjort flere anbringelser på sikret afdeling hovedsageligt som følge af domsafsigelser.

 

Der ses samlet en positiv udvikling i nøgleelementerne. Der forventes dertil et væsentligt mindreforbrug også i 2015.

Centret vil dog fremadrettet være udfordret på specielt anbringelsesområdet. I årets sidste 4 mdr. ses en stigning i antallet af anbringeler. Centret har, i henhold til anbringelsesgrundlaget, foretaget flere anbringelser af mindre børn i familiepleje. Dertil ses der markante prisstigninger på flere af de dyrere anbringelser, som følge af nødvendige tilkøb. Ses der på de disponerede udgifter pr. måned, forventes december 2015 at være ca. 465.000 kr. over gennemsnittet for 2015.

 

Foretages der en simpel fremrulning af udgiftsniveauet i december 2015 til helårsniveau i 2016, indebærer det en stigning fra 2015 til 2016 på 5,6 mio. kr.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Bilag - Afrapportering af nøgleelementer 31-10-2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Børne- og Skoleudvalget

00.30.14G01-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

10

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Børne- og Skoleudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 23,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 27,7 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. april 2015 er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 2,7 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2015

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)    at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 435.000 kr. på det ikke-overførbare område som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler

c)    at udvalget gøres opmærksom på, at Social- og Sundhedsudvalget har en udfordring i forhold til at dække et forventet merforbrug på bevilling 32 Psykiatri og handicap. Hvis en fuld dækning af merforbruget ikke er mulig inden for udvalgets eget område peges der administrativt på muligheden for at finde medfinansiering af et forventet overskud på bevilling 12 Børn og familie

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

ad a) taget til efterretning
ad b) anbefales godkendt
ad c) anbefales godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2015, pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli, og som forsøg pr. 31. januar 2016.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

Center for Børn og Familie forventer samlet set mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Samlet set er der overført et overskud på 12,9 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 17,5 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 1,0 mio. kr.

Dagpasning: Den væsentligste årsag til merforbruget er primært, at der overordnet set er passet langt flere børn i 2015 end der var budgetteret med. Dertil er dagplejen, som året er skredet frem, blevet udfordret af en meget lav pasningskvotient, grundet stort frafald af børn i årets sidste to kvartaler.

Børn og familie: De væsentligste årsager til mindreforbruget ses på aflastninger, anbringelser i plejefamilie, kost-/efterskole, eget værelse og døgninstitutioner, merudgiftsydelserne og den tabte arbejdsfortjeneste samt administrationen. Omvendt er der et markant merforbrug på sikrede døgninstitutioner.

Generelt tages der det forbehold, at børne- og ungeområdets kompleksitet og delvise uforudseelighed gør, at der er væsentlig usikkerhed ved udarbejdelse af prognose på området (fx kan få personer flytte mange penge).

Centeret vil fremadrettet være udfordret på specielt anbringelsesområdet. I årets sidste 4 måneder ses en stigning i antallet af anbringelser.

 

På den ikke-overførbare bevilling ses et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2015.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 1,3 mio. kr.

 

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid, som hører under Børne- og Skoleudvalgets område, forventes samlet set et merforbrug på 0,4 mio. kr. i 2015. Samlet set er der overført et overskud på 10,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 10,2 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 1,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget kan henføres til distriktsskolerne og afslutningen af den gamle skolestruktur, som dels finansieres af overført overskud fra 2014 og af den politiske afsatte budgetsikringspulje.

 

Anlæg

På Børne- og Skoleudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb 209.000 kr. i 2015. Budgettet forventes overholdt og opfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Børne- og Skoleudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 23,5 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 27,7 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen 30. april er der tale om en forbedring af det forventede resultat med 2,7 mio. kr.

 

Der gøres opmærksom på at, Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte finansieringen af det forventede merforbrug i 2015 på bevilling 32 Psykiatri og handicap inden for udvalgets eget område. Hvis en fuld dækning af merforbruget ikke er mulig inden for eget område, anbefales det administrativ at indstille til kommunalbestyrelsen, at der findes medfinansiering på bevilling 12 Børn og familie, hvor der samlet set forventes et overskud i 2015. Der peges på denne løsning, fordi det er i overensstemmelse med kommunens ledelses- og styringsgrundlag, samt at Psykiatri og handicap oplyser, at merforbruget blandt andet skyldes tilgang af sager fra børn og ungeområdet.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2015. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af det forventede resultat med 1,3 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Børn og Familie

4.611

435

12.922

17.533

435

11 Dagpasning

-1.915

435

4.561

2.646

435

12 Børn og familie

6.526

 

8.361

14.887

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

-354

 

10.532

10.178

 

13 Undervisning

-354

 

10.532

10.178

 

Børne- og Skoleudvalget

4.256

435

23.454

27.710

435

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet

mer-/mindreforbrug i 2015
ekskl. overførsler

Overførbar

Forventet

mer-/mindreforbrug i 2015

Ikke-overførbar

30. apr.

31. okt

Ændring

30. apr.

31. okt

Ændring

Center for Børn og Familie

3.576

4.611

1.035

-905

435

1.340

11 Dagpasning

-43

-1.915

-1.872

-905

435

1.340

12 Børn og familie

3.619

6.526

2.907

 

 

 

Center for Skole, Kultur og Fritid

-2.064

-354

1.710

 

 

 

13 Undervisning

-2.064

-354

1.710

 

 

 

Børne- og Skoleudvalget

1.512

4.256

2.745

-905

435

1.340

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Børne- og Skoleudvalget 24. november 2015

1.
Driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

11

 

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Intet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Handicapråd

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

12

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·         at der ikke er sager til høring

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Indstillingen godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0072

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

24-11-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Børne- og Skoleudvalget, den 24. november 2015:

Intet.