Referat
Teknik- og Miljøudvalget
05-01-2015 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Sagsbehandlingstider på byggesagsbehandling for 2015
  åbent 3 Orientering vedr. fredningshøring for tidligere Rønne Elværk og Hafniahus
  åbent 4 Orientering om tids- og procesplan for udviklingsskitser for en del af Rønne havnefront
  åbent 5 Lokalplanforslag nr. 082 for et område ved Snogebæk Havn
  åbent 6 Indkaldelse af idéer og forslag vedr. en ny motorsportsbane i Åkirkeby Plantage
  åbent 7 Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. påklaget vedtagelse af lokalplan nr. 074 for etablering af labyrinthave ved Gulbakkevejen
  åbent 8 Reduktion af anlægsbevillinger til Oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem
  åbent 9 Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2015
  åbent 10 anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015
  åbent 11 Anlægsbevilling til reparationer af tage og klimaskærm i kommunens bygninger
  åbent 12 Gadebelysning - Driftorientering, tænding og natslukning 2015
  åbent 13 Forslag til revideret spildevandsplan
  åbent 14 Indsats på forurenede grunde i 2015 og kommende år
  åbent 15 Ophør af klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredsningsforening
  åbent 16 Kompetencefordelingsplan for det tekniske område
  åbent 17 Møde med Ældrerådets følgegruppe
  åbent 18 Gensidig orientering
  åbent 19 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 20 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Tillægsdagsordenen blev godkendt.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Sagsbehandlingstider på byggesagsbehandling for 2015

02.34.00P05-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik og Miljø har i henhold til Bygningsreglementet 2010 udarbejdet forslag til servicemål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af en byggesag. Der foreslås en ny måde at kategorisere sagstyper på i Bygningsreglementet, og der er således ikke tale om at ændre gældende sagsbehandlingstider, men alene kategoriseringen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

·                at indstillingen vedr. sagsbehandlingstider for 2015 godkendes med fordeling på de nye kategorier

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Jf. Bygningsreglementet 2010, kap. 1.16, stk. 1, skal der i januar måned fastsættes servicemål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandling af en byggesag.

 

BR10, kap. 1.16, stk. 1: ”Kommunalbestyrelsen skal hvert år i januar måned fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag. Kommunalbestyrelsen skal som minimum fastsætte ét servicemål for byggesagsbehandlingen, men kan fastsætte flere.”

 

Hjemlen til at fastsætte servicemål fremgår af byggelovens § 21, stk. 3. Servicemålene skal angive den sagsbehandlingstid, som en ansøger skal påregne for at få en byggetilladelse. Servicemålene skal således angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, der er fuldt oplyst fra ansøgerens side, og frem til at kommunen træffer den egentlige afgørelse i sagen. I servicemålet er indberegnet den tid, som kommunen bruger på at oplyse sagen i form af partshøring og tilvejebringelse af oplysninger, som det ikke påhviler ansøger at indhente mv.

 

De gældende sagsbehandlingstider for sagstyperne er inddelt i 6 grupper, hvoraf de 5 følger opdelingen i Bygningsreglementet og derudover er der en bevaringsgruppe.

 

 

Inddelt efter gældende kategorier i Bygningsreglementet er sagsbehandlingstiderne nu:

 

• BR1: 4 uger (Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger.)

• BR2: 4 uger (Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse med lodret lejlighedsskel).

• BR3: 4 uger (Visse avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger)

• BR4: 6 uger (Faste konstruktioner, som ikke er egentlig bebyggelse, eks. antenner,

master, skiltning m.fl.)

• BR5: 6 uger (Kategorier der ikke hører under øvrige kategorier, ex. kontorbygn., butikker,

boligbebyg. med vandret lejlighedsskel, visse industri-og lagerbygninger m.fl.)

• BVL: 5 uger (Ejendomme omfattet af bevarende lokalplan og svenskehusdeklarationen samt skiltesager).

 

Pr. 1. januar 2015 udgår disse kategorier i Bygningsreglementet, hvorfor Teknik og Miljø forslår, at de nye kategorier i Bygningsreglementet bruges fremadrettet. Det vil derfor heller ikke være muligt ved udarbejdelse af statistikker i fremtiden at lave en direkte sammenligning mellem de gamle og de nye kategorier. BVL, bevaringssagerne er i en uændret kategori.

 

Teknik og Miljø foreslår, at kategorierne fra den 1. januar 2015 er:

 

BR1 ændres til:

·         1.5 + 1.7 Anmeldelsessager: 14 dage jf. Bygningsreglementet.

 

Servicemål, som fastsættes af kommunalbestyrelsen:

 

BR2 ændres til:

·         1.3.1 + 1.3.2 Enfamiliehuse: 4 uger

BR3 ændres til:

·         1.3.2 Avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger: 4 uger

BR4 og BR5 ændres til:

·         1.3.3., 1.3.4. + 1.3.5 Erhvervssager: Øvrig bebyggelse og kategorier, der ikke hører under øvrige kategorier. F.eks. kontorbygninger, butikker, boligbebyg. med vandret lejlighedsskel, visse industri- og lagerbygninger, legepladser, antenner, master, transportable telte og konstruktioner: 6 uger

BVL uændret:

·         BVL, ejendomme omfattet af bevarende lokalplan og svenskehusdeklarationen samt skiltesager: 5 uger

 

Der er således tale om en ny måde at kategorisere sagstyper på i Bygningsreglementet, og der er ikke tale om at ændre gældende sagsbehandlingstider.

 

Det indstilles, at de nye kategorier og sagsbehandlingstider for 2015 ser således ud:

 

·         Anmeldelsessager: 14 dage

·         Enfamiliehuse: 4 uger

·         Avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger: 4 uger

·         Erhvervssager: 6 uger

·         BVL: 5 uger

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Bilag 1 Sagabehandlingstider på byggesagsbehandling (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

3  Orientering vedr. fredningshøring for tidligere Rønne Elværk og Hafniahus

01.02.05K04-0101

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

3

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Kulturstyrelsen har indledt fredningssager for det tidligere Rønne Elværk og Hafniahus i Rønne.

I den forbindelse har Center for Teknik- og Miljø fremsendt udtalelse til Kulturstyrelsen om, at bygningerne ikke bør fredes da de begge er omfattet af bevarende lokalplaner som sikrer facaderne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at sagen tages til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsen har indledt fredningssager for det tidligere Rønne Elværk og Hafniahus i Rønne.

Center for Teknik og Miljø har fremsendt en udtalelse (vedhæftet som bilag). Udtalelsen skal ses i forlængelse af Kulturmiljørådets behandling af sagen (referat ligeledes vedhæftet).

 

Rønne Elværk.

Til forslag om fredning af det tidligere Rønne Elværk bemærkes, at elværket allerede er omfattet af den bevarende lokalplan nr. 051. Endvidere er bygningen omfattet af lokalplan nr. 068 ”for Stenbanen og det tidligere elværk i Rønne”, som også indeholder bevaringsbestemmelser for elværkets proportioner, materialer og bygningsdetaljer.

En bygningsfredning vil kunne vanskeliggøre en fremtidig udnyttelse af bygningen. På den baggrund er det indstillet til Kulturstyrelsen, at bygningen ikke bør fredes, da lokalplanerne sikrer bygningens facadearkitektur.

 

Hafniahus.

Til forslag om fredning af Hafniahus bemærkes, at denne ligeledes omfattes af en bevarende lokalplan nr. 051 ”for bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne”, og at ejendommen heri er registreret som bygning med høj bevaringsværdi. Kommunen mener dermed, at lokalplanen må anses som tilstrækkelig bevaringsbeskyttelse.

En bygningsfredning af Hafniahus vil medføre at andelsforeningens planlagte ønsker for bygningens modernisering besværliggøres eller ikke kan realiseres. Flere indvendige bygningsdele er i forvejen ændret, og det vurderes at det primært er de udvendige bygningsdele, der er bevaringsværdige.

På den baggrund er det indstillet til Kulturstyrelsen, at bygningen ikke bør fredes, da lokalplanerne sikrer bygningens facadearkitektur.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Kulturmiljørådet indstilling (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om tids- og procesplan for udviklingsskitser for del af Rønne havnefront

01.02.17P16-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

 

Resumé

Teknik og Miljø orienterer om tids- og procesplan for en central del af Rønnes havnefront. Som en konsekvens af den vedtagne omlægning af trafikken til og fra færgerne, vil der være mulighed for en ny indretning af området. Det er hovedmålet at skabe bedre sammenhæng mellem by og vand samt at forbedre udseendet og den funktionelle indretning af området.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Taget til efterretning. Borgermøde forventes afholdt mellem den 10. og 20. februar 2015.

 

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø har i samarbejde med konsulentfirmaet UHTP Arkitekter udarbejdet en justeret tids- og procesplan for udarbejdelsen af udviklingsskitser for den del af Rønnes havnefront, som ligger mellem Snellemarks udmunding og Nørrekås havn og strand.

Udarbejdelse af udviklingsskitser for området har været sat i bero med henblik på at afvente kommunalbestyrelsens stillingtagen til om dele af området på havnefronten (den uudnyttede Føtex-grund) fortsat skal være udlagt til detailhandel. Kommunalbestyrelsen behandlede den 9. oktober 2014 detailhandelsanalysen for Bornholm inkl. de tilhørende høringssvar. Her blev det besluttet, at stillingtagen til detailhandel på havnefronten skal afvente, at der foreligger en helhedsplan for området. Den nu fremlagte tids- og procesplan omhandler udarbejdelsen af et grundlag for en sådan helhedsplan.

 

Baggrund

Den vedtagne trafikplan for Rønne giver mulighed for en fuldstændig omorganisering af området, idet den del af Nordre Kystvej, som er beliggende mellem Bådehavnsvej og Munch Petersensvej vil blive overflødiggjort som trafikvej. Udviklingsskitserne for området skal danne grundlag for en helhedsplan, som skal styrke sammenhængen mellem bymidten og de rekreative arealer ved Nørrekås, forbedre parkeringsforholdene og forskønne områdets udseende.

Beslutning om udarbejdelse af en helhedsplan for det pågældende område blev truffet af kommunalbestyrelsen den 29. august 2013 som en opfølgning på trafikplanen for Rønne, der bl.a. indeholder en omlægning af trafikken til og fra færgelejerne.

De overordnede visioner, der allerede er besluttet for planlægningen af området, er følgende:

-          Rønne bys havnefront skal have et så attraktivt præg som muligt, så de færgerejsende til Bornholm modtages af en ø og en by med et præsentabelt ankomstareal.

-          Der skal skabes bedre funktionel og visuel kontakt mellem bycentret og de rekreative arealer omkring Nørrekås.

-          Områdets fremtidige indretning skal tilføre Rønne by nye oplevelsesmuligheder og funktioner.

 

Hovedtrækkene i den reviderede tids- og procesplan

Tids- og procesplanen indeholder en fire ugers offentlig høringsperiode fra ultimo februar til ultimo marts, hvor der indkaldes ideer og forslag. I begyndelsen af perioden afholdes der desuden et offentligt møde med workshop for alle interesserede borgere og organisationer.

På baggrund af input fra den offentlige høring udarbejder konsulentfirmaet i samarbejde med Teknik og Miljø skitser til scenarier for områdets fysiske indretning.

Ved et uformelt møde med Teknik- og Miljøudvalget ultimo april gennemgår konsulenter og medarbejdere fra Teknik og Miljø to-tre mulige scenarier for områdets udvikling. Det foreslås, at områdets grundejere også deltager. Udvalget kan herved drøfte mulighederne for udbygningsaftaler om infrastruktur jf. planlovens § 21 b. En udbygningsaftale kan indgås med relevante grundejere med henblik på at:

·         opnå en højere kvalitet eller standard af den planlagte infrastruktur i et område,

·         fremrykke lokalplanlægningen for et område

·         ændre eller udvide de byggemuligheder, der gælder for det pågældende område, på betingelse af, at grundejeren kun skal bidrage til at finansiere infrastrukturanlæg, som det ikke vil påhvile kommunen at etablere.

Ved et ordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget besluttes det herefter hvilket scenarie, der skal arbejdes videre med. Udvalget kan her beslutte hvordan og hvornår arbejdet med havnefronten skal videreføres, f.eks. i form af en dispositionsplan/lokalplan/udbygningsaftale.

Efterfølgende indarbejdes eventuelle politiske ønsker om justeringer i den endelige afrapportering, som danner grundlag for den forestående planlægning.

Som sidste led i denne del af processen afholdes et orienteringsmøde, hvor det valgte scenarie præsenteres for offentligheden. Endvidere orienteres om det/de næste skridt i planlægningen, som f.eks. vil kunne være et forslag til kommuneplantillæg/lokalplan/udbygningsaftale.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Tids- og procesplan (DOCX)

2.
Referat fra KB 29. august 2013 (DOCX)

3.
Lovtekst om aftaler om udbygning af infrastruktur (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Lokalplanforslag nr. 082 for et område ved Snogebæk Havn

01.02.05P16-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag for et område ved Snogebæk Havn. Lokalplanen er afledt af Snogebæk områdefornyelsesprojekt som blev påbegyndt i maj 2014. Lokalplanforslaget vil muliggøre ønskerne om forandringer og forbedringer inden for byfornyelsesprogrammet.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at lokalplanforslag nr. 082 vedtages til

offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. september 2014 at udarbejde et lokalplanforslag der kan rumme den fremtidige ønskede udvikling af området ved Snogebæk Havn. Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag for et område ved Snogebæk Havn.

 

Den hidtil gældende lokalplan nr. 25 for det samlede havneareal i Snogebæk blev vedtaget i 1988 med fokus på fiskeri, havneerhverv og turisme. Siden har anvendelsen og ønskerne for Snogebæk havneområde ændret sig på flere områder.

 

Der er i dag kun én erhvervsfisker tilknyttet havnen. Det fleste redskabshytter bliver nu anvendt af fritidsfiskere, andre bygninger på området bliver anvendt til café/restauranter, turistorienterede funktioner, eller til oplag.

 

I forbindelse med områdefornyelsesprojektet for Snogebæk Havn er der fremkommet flere nye ønsker fra de involverede borgere og foreninger, som ikke kan rummes inden for den nugældende lokalplan. Hvis områdefornyelsesprojektet skal realiseres, er der er derfor behov for en ny lokalplan til afløsning af den eksisterende lokalplan nr. 25.

 

Områdefornyelsesprojektet, som er beskrevet af lokale foreninger og borgergrupper i samarbejde med Teknik og Miljø, omfatter blandt andet mulighed for nogle mindre små hytter op til 30 m² og en museumsbygning der kan rumme Snogebæks tidligere redningsbåd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Miljøscreening LP nr. 082 (DOCX)

2.
Lokalplanforslag nr. 082 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Indkaldelse af idéer og forslag vedr. en ny motorsportsbane i Åkirkeby Plantage

01.02.05P16-0129

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Center for Teknik og Miljø har afsøgt muligheden for at etablere en motorsportsbane på et kommunalt ejet areal, der støder op til den nuværende motocrossbane, i Åkirkeby Plantage. Arealet er beliggende i et område omfattet af fredskovspligt. Kommunen har derfor ansøgt Naturstyrelsen om dispensation fra skovloven. Naturstyrelsen gav tilladelse, men afgørelsen blev af beboere i området påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagenævnet har den 2.12.2014 afvist at behandle klagen. Nævnet vurderer, at beboerne ikke er klageberettigede.

Før der tages stilling til den videre planlægning, skal der efter planloven indkaldes idéer og forslag i 8 uger vedr. etablering af en motorsportsbane på arealet i Åkirkeby Plantage. En videre planlægning vil omfatte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at der indkaldes idéer og forslag i 8 uger vedr. etablering af en motorsportsbane i Åkirkeby Plantage.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Godkendt.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Motorsport (BMS) ønsker at etablere en permanent motorsportsbane på Bornholm til træning og løbsafholdelse, primært i forbindelse med folkerace. Motorsportsklubben har hidtil haft mulighed for at køre på Almegårds Kasernes øvelsesterræn, men kasernen vil ikke fortsat kunne stille areal til rådighed til aktiviteten. BMS har derfor tidligere søgt om tilladelse til at anlægge en motorsportsbane på et landbrugsareal udenfor Klemensker. Området vurderedes dog uegnet til formålet af kommunen pga. af kort afstand til nærmeste beboelsesejendomme. Efterfølgende ansøgte klubben om tilladelse til at etablere banen ved Tornegård, på et landbrugsareal syd for BOFA, Rønne. Center for Teknik og Miljø fandt umiddelbart arealet velegnet til formålet og Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7.5.2013 at indkalde idéer og forslag i offentligheden forud for evt. iværksættelse af planlægning for en ny motorsportsbane på arealet, jf. bilag 1.

 

Indkomne idéer og forslag vedr. mulig placering ved Tornegård

Der indkom 4 forslag i forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag, jf. bilag 2. Blandt de indkomne forslag gik ét på at placere banen på den af motorsportsklubbens ønskede placering på et areal ved Tornegård og to forslag på alternative placeringer i samme område omkring BOFA, men længere fra Rønnes bygrænse. Sidstnævnte to forslag indebar dog en placering tæt på andre boliger i området, hvilket ikke vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til bl.a. støjgener.

Derudover indkom et forslag om at placere baneanlægget i tilknytning til den eksisterende motocrossbane i Åkirkeby, jf. kortbilag. Forslaget var afsendt på vegne af 291 beboere i Rønne Nord og udformet som en samlet indsigelse mod den ønskede placering af motorsportsbanen ved Tornegård. Den daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget vurderede på et møde om sagen, at det ville være hensigtsmæssigt, at afsøge muligheden for en placering i Åkirkeby Plantage grundigt før, kommunen evt. gik videre med en planlægning for en ny motorsportsbane ved Torneværksvej.

 

Ansøgning om dispensation fra skovloven

På ovenstående baggrund har Center for Teknik og Miljø ansøgt Naturstyrelsen om dispensation fra skovloven til evt. at iværksætte en planlægning for en motorsportsbane på arealet i Åkirkeby Plantage, der støder op til den eksisterende motocrossbane, jf. bilag 3. En dispensation fra Naturstyrelsen har været en nødvendig forudsætning for, at kunne arbejde videre med denne placering, hvis det besluttes politisk.

Naturstyrelsen gav den 23.9.2014 en principiel tilladelse til etablering af en ny motorsportsbane på arealet som ansøgt, jf. bilag 4. Naturstyrelsens afgørelse blev efterfølgende påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af beboere i området, jf. bilag 5. Natur- og Miljøklagenævnet har i deres afgørelse af 2.12.2014 afvist at behandle klagen, med henvisning til at områdets beboere ikke anses for klageberettigede i forhold til den påklagede afgørelse, jf. bilag 6.

 

Indkaldelse af idéer og forslag vedr. mulig placering i Åkirkeby Plantage

Området i Åkirkeby Plantage er ikke udlagt i kommuneplanen. For at muliggøre en lokalplanlægning for en motorsportsbane i området er det nødvendigt at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, da etableringen vurderes at indebære en større ændring i områdets anvendelse.

Da arealet ikke er udlagt i kommuneplanen, skal der jf. planlovens § 23c, indkaldes idéer og forslag i offentligheden før Teknik- og Miljøudvalget, på baggrund af de indkomne synspunkter, beslutter om der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for etablering af motorsportsbane i Åkirkeby Plantage.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Bilag 1. Indkaldelse af ideer og forslag vedr. motorsportsbane Rønne (PDF)

2.
Bilag 2. Indkomne ideer og forslag vedr. motorbaneanlæg vedTornegård (PDF)

3.
Bilag 3. Ansøgning om dispensation fra skovloven (PDF)

4.
Bilag 4. Naturstyrelsens tilladelse til motorsportsbane i Åkirkeby Plantage (PDF)

5.
Bilag 5. Indsigelse mod Naturstyrelsens afgørelse (PDF)

6.
Bilag 6. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse (PDF)

7.
Kortbilag Åkirkeby Plantage (JPG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedr. påklaget vedtagelse af lokalplan nr. 074 for etablering af labyrinthave ved Gulbakkevejen

01.02.05K02-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtag den 22. maj 2014 lokalplan nr. 074 ”For etablering af labyrinthave ved Gulbakkevejen ved Almindingen” endeligt. Afgørelsen blev den 29. juni 2014 påklaget Natur- og Miljøklagenævnet af advokat Lars Holm Rasmussen på vegne af to omboende.

Natur- og miljøklagenævnet kunne ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 074

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Klager havde gjort gældende, at regionskommunen ikke har haft det fornødne hjemmelsgrundlag for den endelige vedtagelse af planen, da der ikke er foretaget de udredninger, som miljølovgivningens beskyttelseshensyn i forhold til dyre- og plantelivet tilsiger. Regionskommunen havde ifølge klager bagatelliseret de mulige skadelige påvirkninger på omgivelserne og ikke undersøgt det grundigt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 22. maj 2014 om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 074 ”For etablering af en labyrinthave ved Gulbakkevejen ved Almindingen”.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Natur- og Miljøklagenævnet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Reduktion af anlægsbevillinger til Oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem

05.01.02Ø02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

21-11-2014

10

 

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

SE SUPPLERENDE SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen meddelte den 27. august 2014 anlægsbevillinger til anlæg af oplevelsesstien fra Døndalen over Helligdommen til Melsted. Forudsætningen var bl.a. at Nordea-fonden bevilgede et tilskud på 25,5 mio. kr. til projektet.

Da Nordea-fonden den 10. september 2014 meddelte, at bestyrelsen havde givet afslag på tilskud til projektet, besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. september 2014, at indstille projektet, indtil der var mulighed for anden ekstern finansiering.

Som konsekvens heraf skal anlægsbevillingerne nu reduceres, idet det indtil videre ikke har været muligt at opnå anden ekstern finansiering til projektet. Der skal i den forbindelse gives bevilling til de udgifter, som allerede er afholdt og disponeret.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller:

a)    at anlægsbevillingen til anlæg af oplevelsesstien mellem Helligdommen og Gudhjem, nedsættes med -42.028.000 kr. (udgifter), således at den herefter udgør 8.900.000 kr.

b)    at det afsatte rådighedsbeløb i 2014 reduceres med 19.980.028.000 kr.

c)    at anlægsbevillingen vedrørende tilskud til projektet nedsættes med 48.178.000 kr. (indtægter), således at den nu udgør 0 kr.

d)    at det afsatte rådighedsbeløb i 2014, nedsættes med 26.120.000 kr.

e)    at nettomerudgiften på 6.139.972 kr., finansieres af det rådighedsbeløb som er afsat i budget 2015 i den disponible anlægspulje til veje.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 21. november 2014:

Udvalget ønsker at få forelagt alternative finansieringsforslag.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Indstillingens pkt. a-d anbefales. Udvalget anbefaler derudover, at et overskud på 2 mio. kr. i 2014 på snerydningskontoen bruges som medfinansiering, således at indstillingens pkt. e) ændres til, at de resterende 4.139.972 mio. kr. finansieres af den disponible anlægspulje til veje.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, idet han foreslår, at de 4.139.972 mio. kr. delvist finansieres ved at undlade byggeriet af ny skovbørnehave.Sagsfremstilling

Der er pt., i forbindelse med oplevelsesstiens planlægning, projektering, sagsbehandling, samt forberedelse til ekspropriation af arealer og rettigheder, afholdt udgifter for i alt ca. 6.680.000 kr. Derudover mangler der ca. 2.200.000 kr. til afsluttende arbejder (arealerstatninger, matrikulær berigtigelse mv.).

 

De afholdte udgifter fordeler sig sådan:

Projektering og forundersøgelser

650.000

Projektering

2.789.450

Konsulenter

1.058.087

Landinspektør

0

Øvrige ekspropriationsudgifter

1.565.923

Projektledelse

616.697

Forbrug i alt

6.680.157

 

 

Udgifter til afsluttende arbejder fordeler sig således:

Arealerstatninger

1.850.000

Matrikulære berigtigelser

300.000

Projektering – afslutning

50.000

Projektledelse

19.843

Afsluttende arbejder

2.219.843

 

Samlet finansieringsbehov:                                  8.900.000 kr.

 

Der skal i denne sag gives bevilling til de afholdte og disponerede udgifter på i alt 8.900.000 kr. Jf. økonomiafsnittet mangler der finasiering for ca. 6,1 mio. kr.

Det forventes at projektet kan afsluttes ultimo 2015, såfremt der ikke kommer ekstern finansiering.

 

Økonomiske konsekvenser

Nedenfor fremgår de hidtidige politiske beslutninger vedrørende økonomien i denne sag.

 

Anlægsbevillinger

Udgifter:

•                Kommunalbestyrelsen meddelte den 23. september 2010 en anlægsbevilling på 650.000 kr. til forundersøgelser og oplæg til projektgrundlag vedrørende anlæg af cykelstier mellem Helligdommen og Gudhjem.

•                På mødet den 27. marts 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af denne anlægsbevilling med 2.100.000 kr. til forundersøgelser og projektering af oplevelsesstien.

•                På mødet den 27. august 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en forhøjelse af  med 48.178.000 kr.

 

Den samlede anlægsbevilling (udgifter) udgør således pt. 50.928.000 kr.

 

Der søges i denne sag om at ovennævnte anlægsbevilling (udgifter) nedsættes med -42.028.000 kr., således at den herefter udgør 8.900.000 kr.

 

Indtægter:

•                På mødet den 27. august 2014 meddelte kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på -48.178.000 kr. (indtægter) vedrørende tilskud til projektet

 

Der søges i denne sag om at ovennævnte anlægsbevilling (indtægter) nedsættes med 48.178.000 kr., således at den herefter udgør 0 kr.

 

Rådighedsbeløb

Der blev afsat rådighedsbeløb til projektet i årene 2014-2016.

I forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2015 blev de rådighedsbeløb, som var afsat til projektet i årene 2015 og 2016, nulstillet, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 18. september 2014, hvor projektet blev indstillet.

Det er således kun rådighedsbeløbene i 2014, der skal justeres i denne sag.

 

Udgifter:

Der søges i denne sag om at rådighedsbeløbet i 2014 nedsættes med -19.980.028 kr., således at det herefter udgør 8.205.338 kr., idet der er afholdt udgifter for 694.662 kr. til projektet i årene 2010-13.

 

Indtægter:

Der søges i denne sag om at rådighedsbeløbet i 2014 nedsættes med 26.120.000 kr., således at det herefter udgør 0 kr.

 

Nettomerudgiften på 6.139.972 kr. kan finansieres af den disponible anlægspulje til veje i 2015. Rådighedsbeløbet i denne pulje udgør i 2015 20.159.900 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 21. november, er der udarbejdet et Forslag 2, til en alternativ finansiering af oplevelsesstien.

Forslaget er fremkommet ved en gennemgang af anlægsmidlerne i Ejendom og Drift, og indeholder projekter, som ikke er igangsat eller hvor der ikke er indgået bindende aftaler.

Midlerne er givet til politikområde 10 Forsyning og drift, og er på samlet 4.910.000 kr. Såfremt man ønsker at benytte disse midler til finansiering af oplevelsesstien, vil der fortsat mangle 1.229.972 kr., som i givet fald foreslås afholdt af den disponible anlægspulje til veje.

Der henvises til vedhæftede bilag:

Medfinansiering oplevelsesstien, Forslag 2

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Medfinasiering oplevelsesstien Forslag 2 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Prioritering af anlægsmidler, vejanlæg 2015

05.01.00S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

I anlægsbudgettet for 2015 udgør rådighedsbeløbet til vejanlæg 20.159.900 kr.

 

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 kan endnu ikke opgøres, men det forventes at overførslen på vejområdet vil blive minimal. Det samlede beløb til anlægsopgaver i 2015 svarer således til rådighedsbeløbet på 20.159.900 kr.

 

Der er tidligere på dette møde behandlet en indstilling om reduktion af anlægsbevillingerne til Oplevelsessti fra Helligdommen til Gudhjem, med to forskellige forslag til finansiering. Dette forslag til prioritering af anlægsmidlerne er udarbejdet under forudsætning af, at finansieringen vil ske som oprindeligt foreslået, dvs. fra den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Såfremt det besluttes at finansiere stien helt eller delvis efter Forslag 2, vil der blive fremlagt en ny dagsorden til prioritering af de resterende anlægsmidler, fortrinsvis til projekter der vil kunne være en del af medfinansieringen til Vejdirektoratets cykelvejspulje.

De prioriterede punkter vil fremgå af efterfølgende bevillingsansøgninger.

Såfremt prioriteringsforslaget følges, vil størstedelen af udgifterne blive afholdt i 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik-  og økonomidirektøren indstiller

at prioriteringen af anlægsmidlerne for 2015 godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Under forudsætning af at det besluttes, at finansieringen af merforbruget på oplevelsesstien sker fuldt ud via den disponible anlægspulje til vejanlæg 8 forslag 1), foreslås følgende prioritering af anlægsmidlerne:

·         Finansiering af reduktion af anlægsbevilling til Oplevelsesstien 6.139.972 kr., såfremt man vælger fuld finansiering fra anlægspuljen til veje.

·         Asfaltarbejder til 12.000.000 kr. på vejnettet med afledte udgifter til blandt andet opstribning og nødvendige afvandingsarbejder. Prioriteres med baggrund i belægnings-optimeringssystemet Belops. På dette møde er der efterfølgende et selvstændigt dagsordenspunkt om meddelelse af anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2015. Anlægsudgiften forventes afholdt i 2015.

·         Renovering af broer og bygværker til 1.500.000kr. Vil over de kommende år omfatte ca. 300 mindre broer og bygværker på det samlede bornholmske vejnet. Renoveringen foretages med baggrund i udarbejdet generaleftersynsrapport med en samlet prioritering. Brorenoveringsbehovet vil årligt være på 2.500.000kr. men investeringsbehovet kan fordeles over to år med 1.500.000 kr. i 2015 og 3.500.000 kr. i 2016.

 

·         Kabellægning af gadebelysningsanlæg 2015 til 500.000kr. I 2015 udfører Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg. Berørte områder er Aarsdale og Svaneke. For at sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet. Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, inkl. medtagelsesbidrag, montage af kabel i de master som kan genbruges, opsætning af nye master og armaturer i nødvendigt omfang. Østkrafts kabelarbejde sker samtidig med etablering af fjernvarmeledningsanlæg.

 

 

En nærmere beskrivelse og et mere detaljeret budget vil fremgå af bevillingsansøgningerne

Økonomiske konsekvenser

Det disponible rådighedsbeløb i 2015 i puljen til vejanlæg på 20.159.900 kr. er afsat under Center for Teknik og Miljø.

Når prioriteringen af anlægsmidlerne efterfølgende bliver fulgt op af bevillingsansøgninger, vil anlægsbevillingerne blive givet til Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift, afhængigt af hvilket center, der har ansvaret for de enkelte projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Anlægsbevilling til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015

05.01.00S00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde i dag i et tidligere dagsordenspunkt har udvalget behandlet en prioritering og anvendelsen af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet.

I forbindelse med udførelsen af belægningsarbejderne på vejnettet skal der indgås aftale med asfaltentreprenøren ved offentligt udbud med accept heraf ved udgangen af februar måned og det vil derfor være nødvendigt, at der gives en anlægsbevilling til belægningsarbejderne inden 1. marts 2015

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til belægningsvedligeholdelse på vejnettet 2015

b)    at der afsættes rådighedsbeløbet på 12.000.000 kr., finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til center for ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af vejenes belægninger med afledte udgifter til blandt andet opstribning og vejafvanding.

Prioriteringen af belægningsvedligeholdelsen foretages med baggrund i belægningsoptimeringssystemet Belops.

Nogle af belægningsarbejderne vil være en del af projekt ”Bornholms Cykelveje”.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900kr.

Center for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til belægningsvedligeholdelse på vejnettet i 2015 vil beløbe sig til 12.000.000 kr.

Udgiften til belægningsarbejderne, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje for 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Plan for udførelse af asfaltarbejder 2015 (PDF)

2.
rapport vedligeholdelse af kørebanernes slidlag i Brk 2013-2017. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Anlægsbevilling til reparationer af tage og klimaskærm i kommunens bygninger

82.07.00Ø00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift har omprioriteret budgetmidler med henblik på afhjælpning af ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, herunder primært vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Disse midler udgør i alt 1.660.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

a)    at akutte vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 1.660.000 kr. godkendes

b)    at der gives en anlægsbevilling til akutte vedligeholdelsesopgaver i kommunale bygninger på i alt 1.660.000 kr. som anført i bilaget,

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 1.660.000 kr. som finansieres af driftsbudgettet for Ejendomsservice,

d)    at eventuelt mindreforbrug ved projektets afslutning tilbageføres til anlægspulje for vedligeholdelse af kommunale bygninger, og

e)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i flere kommunale bygninger. Da der er risiko for at vandindtrængning går ud over de aktiviteter, som foregår i disse bygninger, har Ejendomsservice omprioriteret driftsmidler, således at de kan anvendes til afhjælpning af disse skader.

Der er tale om vandindtrængning igennem tag og klimaskærm i en bred vifte af bygninger, herunder SFO lokaler, klasseværelser, bibliotekslokaler, plejehjem og kontorer. Der er hermed risiko for konstruktionssvigt og/eller vækst af skimmelsvamp, som kan medføre sundheds- eller sikkerhedsmæssige konsekvenser for brugerne.

Der skal gøres opmærksom på, at der i kommunens bygninger er flere vedligeholdelsesopgaver som har en akut karakter, men som ikke kan blive indeholdt i nuværende indstilling pga. manglende muligheder for finansiering. Disse vil blive prioriteret i henhold til en faglig vurdering og vil indgå i vedligeholdelsesplanlægning for de kommende år.

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

De samlede anlægsudgifter er beregnet til 1.660.000 kr. jf. oversigten – se bilag.

Finansieringen af anlægsudgiften sker via omprioritering af midler fra Ejendomsservices driftsbudget 2014 på i alt 1.660.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gadebelysning – Driftsorientering, tænding og natslukning 2015  

05.01.12G01-0071

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Orientering om nuværende drift af det kommunale gadebelysningsanlæg, herunder tænding / slukning, natslukning samt generelle regler og særaftaler. Redegørelsen skal ses som grundlag for en nærmere drøftelse af belysningsområdet.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Aftentænding og morgenslukning styres af lyssensorer der registrerer dagslysmængde, og tænder / slukker i forhold registreret lysmængde. Et tænd / sluk ur og en lyssensor arbejder sammen og sikrer, at der kun er tændt for gadebelysningen, når det er mørkt. På lyse sommernætter med solopgang kl. 5 tændes gadebelysningsanlægget ikke.

Gadebelysningen natslukket på hverdage i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 6.00. Styringen foretages med tænd / sluk ur.

I weekender – fredag til søndag - er natbelysningen tændt i samtlige byer (natten fredag/lørdag og natten lørdag/søndag). Særaftaler fremgår af vedlagte notat.

Natbelysningen er tændt alle ugens dage i og omkring bycentrum i de tre største byer Rønne, Nexø og Aakirkeby.

I sommerperioden 15.juni – 15. september udvides natbelysningen til også at omfatte bycentrum / turistområder i Hasle, Allinge, Sandvig, Gudhjem, Svaneke, Snogebæk og Dueodde.

Natbelysningen er tændt Nytårsaften

Udvidet redegørelse for tænding og natslukning samt drift og vedligeholdelse fremgår af bilag til sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Drift kommunal gadebelysning (DOCX)

2.
Natbelysning centrum Rønne, Nexø og Åkirkeby. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forslag til revideret spildevandsplan

06.00.05P15-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til revision af den hidtil gældende spildevandsplan, der blev vedtaget i 2005. Planforslaget beskriver nuværende og kommende kloakeringsforhold samt opstiller en overordnet tids- og økonomisk plan for spildevandsselskabets drift, vedligehold, renovering, forbedring og udbygning af kloaksystemerne. Forslaget har fokus på effektivisering af spildevandshåndteringen og håndteringen af de klimamæssige udfordringer indenfor de økonomiske og lovmæssige rammer.

Inden kommunalbestyrelsen kan vedtage planforslaget, skal det sendes i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse kan ikke påklages.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at planforslaget sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Planen danner rammerne for spildevandselskabets (her Bornholms Forsyning A/S) drift, vedligehold, renovering, forbedring og udbygning af kloaksystemerne.

Teknik og Miljø har udarbejdet et planforslag, der er en revision af den hidtil gældende ’Spildevandsplan 2005-2012’ samt tre senere tillæg. Planen består af en tekstdel samt et antal kort over kloakoplandene samt skemaer med en række tekniske oplysninger.

De overordnede principper for spildevandshåndteringen er uændrede i forslaget og går ud på, at spildevandet fra byerne samles i få, centrale renseanlæg ved kysterne og udledes til havet i renset tilstand. Antallet af renseanlæg er i den forløbne planperiode skåret ned fra 15 til 9. Endnu 3 renseanlæg, Østerlars, Vestermarie og Ibsker, vil blive nedlagt i de nærmeste år.

Det ventes, at det samlede kloakopland vil blive forøget med ca. 400 ha, svarende til ca. 14 %, de kommende år ved ny kloakering af sommerhusområder, nye bebyggelser og ejendomme i det åbne land. Ny kloakering vil som hovedregel ske for spildevand alene, idet overfladevand i videst muligt omfang skal håndteres lokalt af de implicerede lodsejere.

Planen regner med årlige omkostninger på ca. 65 mio. kr. Heraf anvendes knapt halvdelen til drift af renseanlæg, pumpestationer m.v., mens resten anvendes til vedligeholdelse, renovering og forbedring af kloaksystemerne.

Forbedringerne omfatter separering af regnvand og spildevand i fælleskloakerede oplande og afkobling af grøfter, dræn og småvandløb fra kloakkerne og bidrager således til at imødegå de øgede klimamæssige udfordringer. Ca. 15 % af budgettet er afsat til disse formål.

De spildevandsmæssige tiltag, der følger af den statslige vandplan og den kommunale klimaplan, er indarbejdet i spildevandsplanen.

 

Miljøvurdering

Teknik og Miljø har gennemført en screening af om spildevandsplanen skal miljøvurderes. Teknik og Miljø vurderer at realiseringen af spildevandsplanen overvejende vil have en gavnlig effekt på vandmiljøet, og at planen ikke vil få væsentlige, negative miljømæssige konsekvenser. Planen er derfor jfr. lovens § 3, stk. 2, ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Screeningen offentliggøres sammen med forslaget til spildevandsplanen.

Økonomiske konsekvenser

Spildevandsområdet er brugerfinansieret og belaster ikke kommunens budget. Planen regner dog med udgifter for kommunen på ca. 0,5 mio. kr. frem til og med 2017 til gennemførelse af spildevandstiltag, der følger af vandplanen. Der er helt overvejende tale om udgifter til administration af påbud m.v., der varetages af Teknik & Miljø inden for eksisterende budgetter eller nye DUT-midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Udkast til spildevandsplan 2014-21 (PDF)

2.
Skemaer (PDF)

3.
Kortbilag (ZIP)

4.
Miljøscreening (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Indsats på forurenede grunde i 2015 og kommende år

09.08.00K07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik og Miljø har udarbejdet udkast til plan for den forventede indsats med feltundersøgelser og iværksættelse af eventuelle afværgeforanstaltninger på grunde med kendt gammel jordforurening. Udkastet skal sendes i offentlig høring i 4 uger.

Indstilling og beslutning

Økonomidirektøren indstiller

at udkastet til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i 2015 og kommende år sendes i offentlig høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af forurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår denne opgave.

 

I henhold til jordforureningsloven og bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden skal Bornholms Regionskommune årligt udarbejde en oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal i høring i fire uger inden Teknik- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Teknik og Miljø har udarbejdet en oversigt med prioritering af indsatserne på jordforureningsområdet. Oversigten fremgår af bilag 1. I oversigten angives hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Natur og Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt afsættes til opgaverne på jordforurenings- og råstofområdet, der er kommunens regionale opgaver.

Natur og Miljø har et årligt budget på ca. 1,2 mio. kr. til aflønning af medarbejdere, udførelse af undersøgelser, brug af rådgivning mv. I forbindelse med større afværge- og oprensningssager vil der blive tale om et større forbrug af økonomiske midler.

 

Antallet af afværge- og oprensningssager har været ret begrænsede på Bornholm. I forbindelse med de seneste års kortlægning af grunde, hvor der tilbage i tiden har foregået forurenende virksomhed, er der i 2014 påbegyndt forundersøgelser til afværgeforanstaltninger på fire grunde i tilknytning til en tidligere renserivirksomhed. Forundersøgelserne vil fortsætte og formentlig afsluttes i 2015. Desuden forventes afværgeforanstaltningerne at være afsluttet på disse grunde i 2015. På baggrund af erfaringerne fra denne sag vil Natur og Miljø i de kommende år opprioritere grunde, hvor der tidligere har været renserivirksomhed, og hvor en eventuel forurening ikke er afklaret. I den kommende 10 års periode skønner Natur og Miljø med nuværende viden, at der kan blive tale om lidt flere større sager end de ca. 5 som tidligere er meldt ud. Natur og Miljø påregner, som tidligere udmeldt, at iværksætte én ny sag med afværgeforanstaltninger i 2016.

 

Natur og Miljø har i den udarbejdede oversigt prioriteret jordforureningssager, hvor der er bolig eller hvor ejendommen ligger både i særligt drikkevandsområde og nærområde ved vandværkernes drikkevandsboringer. Forurenede boliggrunde med indeklimarisiko prioriteres højere end boliggrunde med jordforurening på udearealer. Baggrunden for denne prioritering er, at borgerne ikke må påvirkes negativt sundhedsmæssigt af gammel jordforurening, og at grundvandet ikke må forurenes. Faren for gasdannelse på gamle lossepladser er også taget med i prioriteringen. En sag om lossepladsgas er udsat fra 2014 til 2015 i det vi har fået mulighed for samarbejde med Region Midtjylland om sagen.

 

Grundvandskortlægning

I forbindelse med at grundvandskortlægningen for grundvandsområdet i Stampen og Robbedale er afsluttet, har det vist sig, at en del af erhvervsgrundene i området ved Sandemandsvej m.fl. i Rønne ligger indenfor det grundvandsdannende område. På denne baggrund er fire grunde, hvor der kan være fare for forurening med klorerede opløsningsmidler, prioriteret til indledende undersøgelse i 2015 og 2016. Resten af grundene, ca. 15 i alt, vil efter dialog med Rønne Vand og Varme i kommende år blive sat på prioriteringslisten.

 

Gamle jordforureningssager og mulige trusler

Fra 2014 fik Bornholms Regionskommune også ansvaret for gamle jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder. I løbet af fem år skal kommunen gennemgå tidligere jordforureningssager for at se, om der er sager på Bornholm, hvor der muligvis kan være en fare for overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder. I 2014 er et fælles IT-system implementeret i regionerne og hos BRK. En første analyse viser, at ca. 20 sager skal gennemgås for at finde ud af, hvor mange sager der skal behandles i henhold til ovenstående.

 

Løbende prioriteringsproces

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye sager løbende prioriteres og sættes ind på oversigten. Dette betyder, at årstallet for færdiggørelse af sager kan rykke sig, hvis nye sager bliver prioriteret højere end de tidligere sager. Ud over de undersøgelser der er vist på oversigten i bilag 1, vil nye grunde løbende blive kortlagt, og nogle vil medføre, at der skal udføres undersøgelser mv.

 

Værditabsordning

I nogle jordforureningskortlægningssager vedrørende boliggrunde, kan ejerne søge om at få udført undersøgelser og afværgeforanstaltninger for økonomiske midler fra en statslig værditabsordning. I forbindelse med undersøgelser i denne ordning er der ca. 3 års ventetid, og endnu længere på afværgeforanstaltninger. Værditabsordningen forudsætter en vis egenbetaling. Hvis nogle grundejere vælger denne løsning, kan andre sager eventuelt fremrykkes.

 

Natur og Miljø lægger i sin sagsbehandling vægt på, at tage hensyn til borgere/virksomheder der har et særligt behov for afklaring af deres jordforureningskortlægningssag. Desuden er det et mål for Natur og Miljø, at kommunens opgaver skal være forståelige for borgere/virksomheder, sådan at de kan have mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse.

 

Love

Miljøministeriets lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbek. nr. 1427 af 4. december 2009 §§ 18, 19 og 20.

Miljøministeriets bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger. Nr. 1434 af 13. december 2006 § 1 og 2.

 

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Oversigt over grunde der i 2015 og kommende år skal undersøges eller oprenses. (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Ophør af klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

00.17.00P27-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Bornholms Regionskommune indgik i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). I aftalen indgår et mål om at reducere kommunens CO2–udledning. Kommunen skal årligt afrapportere data til DN. Det har gennem alle årene vist sig vanskeligt og særdeles ressourcekrævende at fremskaffe, behandle og formidle data. BRK har i år ikke kunnet indberette tallene for 2013. Det indstilles derfor, at Bornholms Regionskommune opsiger sin klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Kommunen vil fortsat bibeholde fokus på reduktion af CO2-udledning både i egne bygninger og for øen som helhed.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at Bornholms Regionskommune opsiger klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Pkt. udsættes.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i oktober 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). DN lancerede i 2007 en klimakommunekampagne med sigte på at sætte skub i udviklingen på energiområdet i danske kommuner op til klimatopmødet i København i 2009. Målet i Bornholms Regionskommunes aftale er at reducere CO2 udledningen med mindst 3 % pr. år og Bornholms samlede CO2 udledning med mindst 5 % hvert andet år frem til år 2025.

 

Danmarks Naturfredningsforening har forpligtet sig til løbende at offentliggøre resultater og projekter på DN´s hjemmeside og arbejde for, at klimakommunernes indsats løbende profileres i medierne.

 

Udfordringer

Teknik og Miljø og BRK Ejendomsservice og nu centrene Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift har gennem alle årene anvendt en del ressourcer på at fremskaffe data, behandle data og formidle resultaterne, idet denne type oplysninger skal fremskaffes fra en lang række ejendomme og forbrugssteder. I klimakommuneaftalen har vi årligt indrapporteret energiforbrug og CO2-udledning fra bygninger samt energiforbrug og CO2-udledning til transport indenfor det sociale og det tekniske område.

Manglende IT-systemer samt skiftende IT-systemer og senest omorganiseringen af kommunen har kompliceret opgaven.

Det har ikke været muligt i 2014 at fremskaffe data for 2013. Bornholms Regionskommune kan derfor ikke overholde klimakommuneaftalen med DN. I første omgang er det dog aftalt, at kommunen genindberetter regnskabet for 2012 for at sikre kontinuitet og sammenligningsgrundlag.

 

Signalværdi

Klimakommuneaftalen udgør en signalværdi til dels det øvrige Danmark, men også bornholmerne. Umiddelbart er det dog vurderingen at udbyttet af aftalen ikke har været tilstrækkeligt.

De store udfordringer med data og et sandsynligvis sparsomt profileringsmæssigt udbytte har derfor givet anledning til at genoverveje aftalen. Set i lyset at kommunes økonomiske situation er det vurderingen at tiden kan anvendes mere omkostningseffektivt på andre opgaver.

 

Fremtiden

Kommunen vil fortsat arbejde med strategisk energiplanlægning for hele øen og med energistyring og –effektivisering af egne bygninger samt på transportområdet.

På ø-plan forventer kommunen fremadrettet, at BGTI- modellen (Bright Green Test Island) vil kunne levere årlige opgørelser af øens energiforbrug og CO2-udledning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Kompetencefordelingsplan for det tekniske område

00.15.00A21-0070

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kompetencefordelingsplanen fastlægger hvilket niveau i kommunen, der har kompetence til at træffe afgørelser indenfor de fagområder kommunen beskæftiger sig med. Kompetencefordelingsplanen for det tekniske område er opdateret som følge af ændret lovgivning samt kommunens nye organisation.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at kompetencefordelingsplanen godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2014:

Kompetencefordelingsplanen anbefales, idet udvalget gør opmærksom på en tidligere beslutning om, at navngivning af veje ikke skal til politisk behandling, samt at der under 'køb og salg af ejendomme' skal ske en præcisering i forhold til borgmesterens beføjelser.

Sagsfremstilling

Kompetencefordelingsplanen fastlægger hvilket niveau i kommunen, der har kompetence til at træffe afgørelser indenfor de fagområder kommunen beskæftiger sig med. Den seneste kompetencefordelingsplan, der fremgår af bilag, er vedtaget i 2010.

Lovgivningen har imidlertid ændret sig på flere områder. Det har sammen med en ny organisation i kommunen, medført et behov for opdatering af kompetencefordelingsplanen.

 

Kompetencefordelingsplanen for Teknik- og Miljøudvalgets områder er udarbejdet med udgangspunkt i den kompetencefordelingsplan, som i sin nugældende form blev vedtaget af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse d. 29. maj 2008. Planen bygger på styreformens princip om, at delegation af myndighedsudøvelse skal ske i videst mulig omfang til centre og afdelinger. Planen fremgår af bilag.

 

Der er generelt i planerne ikke skelnet mellem Økonomi- og Planudvalget – som bl.a. varetager planlægnings- og budgetmæssige opgaver – og kommunalbestyrelsen, da de pågældende sager normalt skal behandles i begge fora.

 

Undtaget herfra er behandlingen af skema B og C, konverteringen af lån med kommunegaranti samt beslutning om køb og salg af fast ejendom, hvor købesummen ikke overstiger 1 mio. kr. Her indstiller Teknik og Miljø direkte til Økonomi- og Planudvalget.

 

Ifølge Styrelsesvedtægtens § 14 stk. 2 varetager Teknik- og Miljøudvalget den umiddelbare forvaltning af regionskommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet.

 

Den normale fremgangsmåde vil være, at udvalget for hvert område vedtager retningslinjer og/eller politikker, som centre og afdelinger efterfølgende kan agere indenfor. I det omfang disse retningslinjer ikke allerede foreligger, vil centrene fremlægge oplæg hertil for udvalget når disse er udarbejdet. Kun sager, som ikke (hensigtsmæssigt) kan behandles i overensstemmelse med disse retningslinjer, vil herefter blive forelagt udvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget kan uden forelæggelse for kommunalbestyrelsen uddelegere opgaver tillagt udvalget til administrativ behandling eller afgørelse i Center for Teknik og Miljø eller Center for Ejendomme og Drift. Udvalget kan også uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse beslutte at flytte kompetencer fra Center for Teknik og Miljø eller Center for Ejendomme og Drift til behandling eller afgørelse i udvalget.

 

Center for Teknik og Miljø har kompetence til at politianmelde en borger eller en virksomhed ved overtrædelse af gældende lovgivning inden for centerets myndighedsområde. Centeret kan ligeledes politianmelde ved overtrædelse af påbud og forbud udstedt af Teknik og Miljø.  Centerchefen kan underrette udvalget om beslutningerne.

 

I øvrigt kan centrene og afdelingerne frit agere under hensyntagen til lovmæssige forudsætninger og godkendte aftaler, målsætninger, planer, budgetter og vedtagne retningslinjer.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 5. januar 2015

1.
Kompetencefordelingsplan_TMU_2015 (DOCX)

2.
Kompetencefordeling for Teknik- og Forsyningsområdet 2010 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Møde med Ældrerådets følgegruppe

00.05.00G01-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

17

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Fastsættelse af dato for Teknik- og Miljøudvalgets møde med Ældrerådets følgegruppe.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at udvalget fastsætter en mødedato.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015.

Ældrerådets følgegruppe inviteres til møde den 2. februar kl. 13.00. Mødet kommer til at foregå i Rønne.

 

Sagsfremstilling

Ældrerådets følgegruppe for teknik, miljø, kultur og forebyggelse vil gerne have et møde med Teknik- og Miljøudvalget.

Det er udvalget, der foreslår dato, og hvor mødet skal afholdes.

Et forslag til mødetidspunkt kan være i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets næste ordinære møde den 2. februar 2014 kl. 14.00.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

18

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

19

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

20

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Intet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt