Referat
Teknik- og Miljøudvalget
02-02-2015 kl. 14:15
den tidligere brandstation, Fabriksvej 31, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orientering om aktiviteter i den tidligere brandstation, Fabriksvej
  åbent 3 Vedtagelse af lokalplan 080 og kommuneplantillæg 020 for området omkring Campus Bornholm
  åbent 4 Orientering om NMKN's afgørelse i sag om miljøgodkendelse af eksisterende skydebane i Åker Plantage
  åbent 5 Godkendelse af driftsbudget for 2015 Bo42, afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne
  åbent 6 Opsamling af dialogmøder om "Lokale partnerskaber"
  åbent 7 Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.
  åbent 8 Gensidig orientering
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

Henrik Brøndbjerg Christensen, Beredskabet, deltager under behandlingen af pkt. 2.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om aktiviteter i den tidligere brandstation, Fabriksvej  

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget orienteres om aktiviteter og nuværende anvendelse af lokalerne på Fabriksvej 31, Rønne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter Falcks overtagelse af brandslukningsopgaver bruges ejendommen, der husede den kommunale brandstation, Fabriksvej 31, Rønne stadig af beredskabet til andre formål. Udvalget modtager en orientering om, hvad bygningerne i dag anvendes til.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Vedtagelse af lokalplan 080 og kommuneplantillæg 020 for området omkring Campus Bornholm  

01.02.05P16-0151

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

3

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til lokalplan 080 og kommuneplantillæg 020 for et område ved Campus Bornholm har nu været offentliggjort i 8 uger. Planerne var ledsaget af en miljørapport der bl.a. indeholder miljøvurdering af trafikale konsekvenser ved udvidelsen af Campus Bornholm. Der var inden indsigelsesfristen modtaget 4 indsigelser samt udtalelse fra Campus Bornholm.

Af indsigelsesbehandlingen fremgår, at der kun er få ønsker om ændringer i selve lokalplanen. De fleste bemærkninger vedrører i højere grad de miljøvurderede parkerings- og trafikspørgsmål udenfor lokalplanområdet, som afledes af lokalplanen.

Af indsigelsesbehandlingen fremgår det bl.a., hvordan man i trafikplanlægningen kan afhjælpe, hvis der, mod forventning, konstateres konkrete trafikproblemer.

Indsigelsesbehandlingen ledsages af en sammenfattende redegørelse efter § 9 i miljøvurderingsloven. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at lokalplan og kommuneplantillæg vedtages endeligt. Der tilføjes kun mindre ændringer, som følge af indsigelser mod planerne.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Indstillingen anbefales.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 080 og kommuneplantillæg 020 for et område ved Campus Bornholm har nu været offentliggjort i 8 uger. Planerne var ledsaget af en miljørapport.

Planerne skal især muliggøre en fortsat udvikling og udvidelse af Campus Bornholm som øens overordnede uddannelsescenter. Udover Campus Bornholm omfatter lokalplanområdet en folkeskole mm., samt boligområder i udkanten af uddannelsesområderne. En tidligere byplanvedtægt nr. 10 ophæves med lokalplanens vedtagelse. Lokalplanen fastlægger kun regulerende bestemmelser for lokalplanens uddannelsesområder.

Planerne er ledsaget af en miljørapport, udarbejdet i henhold til miljøvurderingsloven, der omhandler forskellige miljøkonsekvenser som lokalplan og kommuneplantillæg kan indebære. Der redegøres særskilt for planernes betydning mht. visuel indvirkning i lokalområdet, trafikale forhold i området omkring Campus Bornholm, samt vandafledning fra det udvidede Campus Bornholm ift. Byåen.

Inden for indsigelsesfristens udløb var der modtaget fire indsigelser:

a)   Skolebestyrelsen for Rønneskolen

Skolebestyrelsen er bekymret for, om trafikken øges betydeligt til skade for gående og cyklende skolebørn. Det foreslås, at der overvejes lysregulering af krydset Smallesund/Borgmester Nielsens Vej, at parkering udenfor området prioriteres fremfor parkering inde på området og at Smallesund lukkes for gennemkørsel ved cykelstien (Nordre Jernbanevej).

b)   Fællesindsigelse fra 6 beboere i lokalområdet

De 6 beboere udtrykker glæde over at arealet syd for Byåen udlægges som rekreativt område. Der foreslås samtidig at trafiksikkerheden i et større nærområde øges ved 40 km hastighedsbegrænsning på strækninger af Byledsgade/Torneværksvej, Åvej med sideveje, Østerled med sideveje og hele Smallesund med sideveje. 

c)   Niels Trudsø, Østerled

Der gøres indsigelse mod en fremtidig mulighed for at forbinde Smallesund med en tilslutning til den nye omfartsvej. Det frygtes, at en åbning vil være omkostningsfuld og kun betyde øgede trafikproblemer på Smallesund, som ellers i forvejen er indrettet med trafikdæmpende foranstaltninger. Samtidig foreslås hastighedsbegrænsning på 40 km/t langs hele Østerled (som Smallesund). 

d)   Leo Rasmussen, Byledsgade

Der gøres indsigelse mod at indsigerens ejendom og hans vejadgang indgår i lokalplanens område. Der efterlyses skiltning der forhindrer uvedkommende parkering på den private vej.

Desuden ønsker indsigeren, at lokalplanen forhindrer ny parkering inde på Aavangsskolens område, især på nordsiden af skolens bygninger hvor støjen kan genere naboerne mm. Det foreslås, at trafiksikkerheden ved krydset mellem Byledsgade og Nordre Jernbanevej (stien) øges ved at genindføre et egentligt fodgængerfelt. Desuden foreslås parkeringsbegrænsning på det øverste stykke af Byledsgade for at sikre gode oversigtsforhold.

Endelig foreslås at lokalplanen tilføjes grænseværdier for støj i forhold til udsugningsanlæg/ventilationsanlæg ved skolerne, samt begrænsninger af støj i byggeperioden, så naboerne ikke generes udenfor normal arbejdstid.

e)   Campus Bornholm

Campus Bornholm har fremsendt kommentarer til indsigelserne, der belyser hvad campus vil foretage sig for at begrænse parkerings- og trafikproblemer samt støj i området. Det oplyses blandt andet, at der arbejdes med differentierede mødetider for at undgå opstuvning om morgenen samt parkeringsregler der skal modvirke at alle f.eks. forsøger at parkere ved Minervavej. 

 

Center for Teknik og Miljø har her opdelt indsigelsesbehandlingen i 2 afsnit:

 

1) Indsigelser der vedrører selve lokalplanens indhold og lokalplanområdet, og

2) indsigelser som vedrører afledte miljøforhold, som f.eks. ikke reguleres direkte af lokalplanens bestemmelser, men som alligevel behandles i den tilhørende miljørapport, herunder forhold af betydning for nærområdets trafikbetjening og trafiksikkerheden.

 

 

 

1)    Behandling af indsigelser/forslag, der vedrører selve lokalplanen:

Kun én af indsigelserne indeholder bemærkninger, der direkte vedrører lokalplanens indhold – indsigelse d).

- Indsigeren er bekymret over at hans beboelsesejendom og private adgangsvej indgår i lokalplan 080.

Kommentar: Lokalplanen omfatter flere beboelsesejendomme i randområdet omkring Campus Bornholm, som hidtil har været omfattet af byplanvedtægt nr. 10. For at aflyse byplanvedtægten er det nødvendigt, at også boligarealerne indgår i planen. Som det fremgår af lokalplanredegørelsen side 8, fastlægges der dog ikke bestemmelser for boligområdernes anvendelse, bebyggelse mv., og området reguleres dermed kun efter almindeligt gældende regler, f.eks. byggelovens almindelige krav til bebyggelse. Indsigeren pålægges derfor ikke nye krav som følge af lokalplan 080.

- Indsigeren ønsker, at undgå parkering nord for Aavangsskolen.

Kommentar: Der er ingen planer herom - der findes i dag en intern adgangsvej, f.eks. med mulighed for lejlighedsvis varetransport, men også med mulighed for at redningskøretøjer mm kan få adgang. Det vurderes usandsynligt, at der etableres yderligere p-pladser nord for skolen, idet lokalplanens § 8.3 anfører, at nye p-pladser tillades etableret i tilknytning til eksisterende p-pladser i delområde 1,2 og 3 (Aavangsskolen).

- Indsigeren mener, at lokalplanen skal tilføjes bestemmelser der vedrører grænseværdier for støj. Desuden udtrykkes bekymring over støj udenfor normal arbejdstid i byggeperioden.

Kommentar: Lokalplanens § 11.2 påbyder at støjende anlæg placeres og udformes så de ikke medfører væsentlige støjgener i området. Der kan ikke derudover optages bestemmelser om f.eks. grænseværdier i en lokalplan, fordi dette reguleres med anden lovgivning – i dette tilfælde miljøbeskyttelsesloven. Campus Bornholm oplyser i den forbindelse, at de gældende støjgrænser ikke vil blive overskredet, heller ikke i fremtiden.

Mht. støj i byggeperioden kan det oplyses, at der, i forbindelse med byggetilladelse, vil blive meddelt krav til byggeaktivitet, som vil begrænse byggestøj udenfor normal arbejdstid.

- Indsigeren gør derudover opmærksom på en skrivefejl i redegørelsens side 16, der skal korrekturrettes (Byledsvej rettes til Byledsgade). Indsigerens øvrige bemærkninger vedrører trafikale forhold, der behandles nedenfor i relation til miljørapporten.

Ændringsforslag: Udover nævnte korrekturmæssige rettelser, anbefales det ikke, at lokalplanen ændres som følge af indsigelsen.

- Supplerende bemærkning vedr. lokalplanens indhold: Folketinget har netop behandlet et forslag til planlovsændring, der vil betyde, at lokalplaner ikke længere kan indeholde krav om f.eks. lavenergi. Dette skal ses på baggrund af, at bygningsreglementets energikrav er skærpet flere gange de senere år, og at lokalplankrav derfor kan ende med at være i strid med bygningsreglementets krav. Fremover kommer kun de krav der er beskrevet i Byggeloven til at gælde. I den anledning foreslås, at lokalplanens § 5.1 tilrettes, så der ikke længere indgår lokalplankrav om lavenergibyggeri (i lokalplanen beskrevet som lavenergi 2015, jf. bygningsreglement 2010). Uanset denne ændring kan det oplyses, at bygherren fortsat ønsker at opføre Campus-byggeriet som lavenergibyggeri (og også fortsat kan gøre det).

Ændringsforslag: § 5.1 ændres til - ”Nyt byggeri skal opføres i overensstemmelse med bygningsreglementets energikrav”.

 

2)    Behandling af indsigelser/forslag, der vedrører parkeringsforhold og trafikale forhold behandlet i miljørapporten:

Alle de modtagne 4 indsigelser omhandler trafikmæssige konsekvenser, som helt overvejende er beskrevet i miljørapporten. Områdets afledte trafik- og parkeringsforhold reguleres kun i begrænset omfang af lokalplanen, men i højere grad af kommunens trafik og vejplanlægning.

Trafik og parkeringsforholdene vedrører dog også Campus Bornholms interne driftsmæssige beslutninger vedr. mødeplaner og parkeringsregulering. De modtagne bemærkninger behandles her under et.

Forslag/bemærkninger vedr. parkeringsforhold:

·         At parkeringsmulighed uden for Campus området prioriteres højest

·         At man forhindrer utilsigtet/uhensigtsmæssig parkering udenfor Campus, f.eks. på private veje i nærområdet

Kommentar: Af lokalplanen og miljøvurderingen fremgår, at Campus Bornholm kan benytte ca. 100 p-pladser placeret helt udenfor lokalplanområdet, på et eksisterende parkeringsareal ved Rønne Idrætshal. Denne løsning har stor betydning for at Campus Bornholm kan imødegå det forventede parkeringsbehov, og vil samtidig nedbringe antallet af biler på Smallesund mm. (jf. miljørapporten side 36). Desuden indfører Campus Bornholm parkeringsregler, der skal sikre, at p-pladsen ved Idrætshallen benyttes af bestemte grupper. Samlet viser miljørapporten, at der findes tilstrækkelige parkeringsmuligheder, hvorfor der ikke af den grund skulle opstå behov for parkering langs sideveje eller private veje. Hvis der alligevel viser sig at være problemer af den art, kan dette adresseres med f.eks. skiltning der forhindrer utilsigtet parkering. Ejere af private adgangsveje kan i øvrigt selv opsætte ”privat vej – skilte”, mens parkeringsforbud kun kan opsættes af vejmyndigheden.

Konklusion: Der forventes ikke pt. behov for yderligere parkering eller parkeringsrestriktioner, men hvis der opstår og registreres problemer, er der omvendt flere muligheder for at ændre på forholdene.

Forslag/bemærkninger vedrørende trafiksikkerhed og miljøbelastning:

·         At der indføres hastighedsgrænse på 40 km/t i en større zone omkring Campus Bornholm

·         At Smallesund ikke åbnes ud til den nye ringvej

·         At Smallesund spærres ved stien ”Jernbanevej” 

·         At der genindføres fodgængerovergang ved samme sti ved Byledsgade

·         At der indføres trafiklys ved krydset Smallesund/Borgmester Nielsens Vej

·         At flere cyklister i området kan medføre problemer, f.eks. ved Jernbanestien.

Campus Bornholm oplyser i forhold til disse indsigelser, at man i forvejen planlægger med differentierede mødetider, så ikke alle ankommer til området på én gang. Desuden vil de forskellige parkeringsarealer blive ”tildelt” bestemte grupper af studerende og medarbejdere, så man undgår mertrafik i forbindelse med søgning efter p-pladser.

Kommentar: Af miljørapporten fremgår, at der ikke forventes større problemer med trafiksikkerhed som følge af Campus Bornholms udbygning. Desuden er det endnu uklart hvordan en evt. skolestrukturændring vil påvirke færdslen til Aavangsskolen. En effekt kunne f.eks. være, at en hidtidig morgen-opstuvning med afsætning af børn ved Merkurvej reduceres, hvis skolen ændres til en overbygningsskole, men at der til gengæld kommer flere cyklister i området.

Hvis der, mod forventning, opstår problemer med trafikafvikling og trafiksikkerhed, indeholder miljørapporten flere eksempler på, hvad der kan gøres for at afhjælpe dem. I miljørapporten side 36-37 fremgår, at der blandt andet findes muligheder for at afhjælpe trafikale problemer med hastighedsbegrænsning, samt afspærring af Smallesund ved cykelstien evt. kombineret med åbning af Smallesund til den nye omfartsvej. Desuden beskrives en mulighed for at forbedre Jernbanestien, hvis der opstår problemer der. Andre løsninger kan også komme på tale, f.eks. ændrede belægninger.

Hvilke trafikforanstaltninger, der i givet fald er nødvendige, eller foretrækkes, må bero på en konkret vurdering af situationen, når Campus Bornholm er udbygget, herunder f.eks. om det overhovedet er nødvendigt at åbne Smallesund til ringvejen. Indtil videre er det ikke vurderingen, at det er nødvendigt at etablere sådanne nye trafikanlæg.

Konklusion: Bornholms Regionskommune vil, som oplyst i miljørapporten, følge op med løbende kontrol af trafikafviklingen området. Det skal i den forbindelse vurderes, om der skal ske ændringer/forbedringer, samt hvilke ændringer der skal til for at løse et evt. problem.

 

§9 Redegørelse:

I forbindelse med miljørapporten ledsages indsigelsesbehandlingen af en ”sammenfattende redegørelse” udarbejdet efter miljøvurderingslovens § 9.

Redegørelsen er udarbejdet i samarbejde med Campus Bornholms rådgiver Arkitema Architects (der også bidrog ved miljørapportens udarbejdelse). I § 9 redegørelsen fremgår bl.a. hvordan de fremsendte indsigelser er taget i betragtning.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. februar 2015

1.
Offentliggjorte planforslag (PDF)

2.
Offentliggjort miljørapport (PDF)

3.
§ 9 redegørelse (PDF)

4.
Indsigelser og bemærkninger til forslagene (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om miljøgodkendelse af eksisterende skydebane i Åker Plantage

09.02.11K02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget orienteres.

Resumé

Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) stadfæster Teknik & Miljøs afgørelse om miljøgodkendelsen af eksisterende skydebane i Åker plantage.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø giver d. 7. maj 2014 tilladelse til De Danske Skytteforeninger, så der kan anvendes flere våbentyper på deres eksisterende skydebaneanlæg i Åker Plantage, Bygaden 33, 3720 Åkirkeby. Skydebaneanlægget er sidst miljøgodkendt 1997.

 

Derudover gives midlertidig miljøgodkendelse til i 4 måneder at skyde med en øget skydetid. Dette sker på baggrund af en forespørgsel fra Forsvaret, som ønsker at leje sig ind på baneanlægget i en begrænset periode pga. renovering af Forsvarets baneanlæg på Raghammer, Sdr. Landevej, Åkirkeby. Forsvaret er ansvarlig for soldaternes våbentræning inden de udsendes og kan ikke undvære skydetræning i den periode, hvor deres eget baneanlæg renoveres.

 

Afgørelsen om miljøgodkendelse påklages af 5 naboejendomme i en fælles klage. Der klages over, at øget anvendelse af banen vil medføre flere støjgener.

 

I NMKN's afgørelse af 16. december 2014 stadfæster nævnet Teknik & Miljøs afgørelse om miljøgodkendelse. NMKN har dog sløjfet to vilkår i godkendelsen. Det ene vilkår omhandler oprydning efter endt brug af baneanlægget. Dette henviser nævnet til jordforureningsloven. Det andet vilkår omhandler skydning fra en 100 m standpladslinje, der ophæves.

Afgørelsen fremgår af bilag 1.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. februar 2015

1.
Afgørelse fra NMKN (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Godkendelse af driftsbudget for 2015 Bo42, afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne

03.11.01Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Den almene boligorganisation Bo42 har den 15. december 2014 rettet henvendelse med anmodning om at godkende driftsbudget for 2015 samt den heraf følgende lejestigning på 9,87 % for afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne.

 

Driftsbudgettet for 2015 blev godkendt af afdelingsbestyrelsen men efterfølgende enstemmigt forkastet på ordinært afdelingsmøde den 25. september 2014. Organisationsbestyrelsen har på møde den 30. september 2014 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2015 og den deraf følgende lejestigning, for at sikre, at der er balance mellem afdelingens udgifter og indtægter.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

·         At driftsbudgettet for 2015 med den deraf følgende lejestigning på 9,87 % godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Sagen videresendes til behandling i Økonomi- og Planudvalget, idet afdelingsbestyrelsen inden ØPUs behandling af sagen bedes tilvejebringe alternative forslag til budget, hvor huslejestigningen formindskes.

Sagsfremstilling

Den almene Boligorganisation Bo42 har den 15. december 2014 rettet henvendelse med anmodning om, at kommunalbestyrelsen godkender det af Bo42´s administration udarbejdede driftsbudget for 2015 og den heraf følgende lejestigning på 9,87 % for afdeling 2, Pæretræsdalen, Rønne.

 

Lejestigningen på 9,87 % i budgettet skyldes primært øgede driftsudgifter, øgede henlæggelser til vedligeholdelse samt afvikling af underskud i 2013.

 

Administrationens udkast til driftsbudget for 2015 blev drøftet med afdelingsbestyrelsen i maj måned 2014 og efterfølgende ændret, således at afdelingens underskud i 2013 bliver afviklet over 3 år. Dette medførte, at den budgetterede lejestigning blev reduceret til 9,87 %.

 

Afdelingsbestyrelsen indstillede herefter budgettet og den deraf følgende lejestigning på 9,87 % til godkendelse på det ordinære afdelingsmøde den 25. september 2014.

 

Organisationsbestyrelsen har på møde den 30. september 2014 enstemmigt godkendt det for beboerne på afdelingsmødet fremlagte budget 2015 og den deraf følgende lejestigning 9,87 %.

Det er bestyrelsens opfattelse, at lejestigningen er nødvendig for at afdelingen til en hver tid har mulighed for at afholde de udgifter, der er forbundet med driften, herunder til foreskrevne bidrag og henlæggelser. Det er endvidere organisationsbestyrelsens opfattelse, at beboerne på afdelingsmødet den 25. september 2015 ikke reelt har forholdt sig til det fremlagte driftsbudget men alene til størrelsen af lejeforhøjelsen.

 

Tilsynet har gennemgået det fremlagte driftsbudget samt afdelingens regnskab for 2013 og finder ingen grundlag for at tilsidesætte det fremlagte budget.

 

Til orientering kan det oplyses, at Bo42´s årsregnskab for 2013 administrativt blev godkendt den 16. januar 2015 uden bemærkninger. Boligorganisationen er gået ud af regnskabsåret med et driftsoverskud på kr. 803.033. Kun 2 af boligorganisationens afdelinger havde således i 2013 et mindre underskud, der forventes afviklet over de næste 3 år og ingen af afdelingerne havde et opsamlet underskud fra tidligere år der skal afvikles.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. februar 2015

1.
Driftsbudget for afd. 2 for 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Opsamling af dialogmøder om "Lokale partnerskaber"

00.01.10G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget

Resumé

Et stort antal konkrete forslag indkom på de tre offentlige dialogmøder, som Teknik- og Miljøudvalget afholdt sammen med Fritids- og Kulturudvalget i november under temaet ”Lokale partnerskaber”. Udvalget skal nu tage stilling til, hvordan der følges op på de konkrete input, der vedrører Teknik- og miljøudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller til udvalget at drøfte og godkende forslaget til den videre proces med at følge op på de tre afholdte dialogmøder.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget fastsatte i 2014 et mål om bedre ressourceudnyttelse, og herunder et delmål med fokus på borgerinddragelse og partnerskaber om vedligeholdelse, renholdelse mm., og udviklingsprojekter.

Som opfølgning på dette delmål er der sammen med Fritids- og Kulturudvalget afholdt tre offentlige dialogmøder i november 2014, målrettet henholdsvis indlandsbyer og deres opland, kystbyer og –områder, samt Rønne by. Der deltog i alt 131 borgere ved disse møder.

For hvert møde er udarbejdet et referat, der er offentligt tilgængeligt på BRK’s hjemmeside:

http://www.brk.dk/indflydelse-politik/borgerinddragelse/dialogmoeder/sider/dialogmoeder.aspx

 

De mange input ved møderne er sammenfattet i 35 punkter, hvor de 13 punkter specifikt vedrører Teknik- og Miljøudvalgets område.

De 12 input vedrører forslag og ideer for konkrete lokalsamfund på Bornholm, f.eks. forslag til cykelstier, stiforløb, brug af gamle bygninger, inddragelse af borgerne mm.

Det sidste punkt er en opsamling af tværgående forslag og ideer indenfor områderne, lokale partnerskabsaftaler, lokale trafikforhold og havne, samt torve, pladser og parker.

 

En række af de nævnte forslag er af mindre omfang, og vurderes at kunne klares indenfor den daglige drift.

 

Processen for opfølgningen af de mange input foreslås som følger:

1.    Ad hoc opfølgning på de sager i opsamlingen, der knytter sig til den daglige drift, f.eks. et ønske fra Gudhjem By- og Mindeforening om indsigt i planen for vedligeholdelse af Gudhjem Havn, oprensning af Melsted Å, vedligehold af cykelstien i Nordskoven, renholdelse af huset ved buspladsen i Nexø og et par ikke færdiggjorte opgaver i Nylars.

2.    Snerydning: Input om at arbejde for billigere aftaler med bønder, som alligevel rydder deres egne veje, vil indgå i arbejdet med et kommende udbud for sneberedskabet.

3.    Skiltning og anvendelse af kommunale arealer: Input tages med på det dialogmøde, som Teknik- og Miljøudvalget har planlagt afholdt senest udgangen af april 2015

4.    Rønne Havn: Input tages med på det dialogmøde, der i midten af februar 2015 afholdes om Rønne Havnefront.

5.    Øvrige input i forhold til specifikke lokalsamfund kan følges op på møder lokalt med fokus på mulighederne for lokale partnerskabsaftaler. Der sendes en skrivelse til hver af øens borgerforeninger med tilbud om et møde lokalt, med deltagelse af relevante embedsmænd og – om ønskeligt – politikere. Kontakten til borgerforeningerne koordineres med Fritids- og Kulturudvalget, der som delmål arbejder med at tilbyde de bornholmske lokalsamfund assistance til at udarbejde lokale udviklingsplaner. Det er herefter op til de enkelte borgerforeninger, om de vil benytte sig af tilbuddet.

6.    De tværgående input, der ikke kan følges op ad hoc, vil indgå i arbejdet med lokale partnerskabsaftaler, f.eks. forslag omkring hækkeklipning, inddragelse af havnens brugere i rengøring, forslag om byviceværter, fejning og forhold omkring stisystemer.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 2. februar 2015

1.
Opsamling af dialogmøder (DOC)

2.
Udkast til skrivelse, til borgerforeninger (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opgørelse over Teknik- og Miljøudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.

00.32.13Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal orienteres om forbrug i 2014 af det samlede fireårige budget til møder, repræsentation, rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder og repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget.

 

Rejser og uddannelse

Beløb i 4-årig ramme

Beløb afsat pr. år

Forbrugt i 2014

Restbeløb indenfor den 4-årige ramme

Kommunalbestyrelsen

859.384

214.846

317.950

541.434

Økonomi- og Planudvalget

458.340

114.585

133.417

324.923

Teknik- og Miljøudvalget

229.168

57.292

0

229.168

Fritids- og Kulturudvalget

 

229.168

57.292

1.041

228.127

Børne- og Skoleudvalget

229.168

57.292

13.729

215.439

Social- og Sundhedsudvalget

 

229.168

57.292

81.895

147.273

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

343.752

85.938

41.533

302.219

 

 

I budgettet til møder og repræsentation er der over en fireårig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser, hvordan forbruget til møder og repræsentation fordeler sig:

 

Møder og repræsentation

Forbrugt i 2014

Kommunalbestyrelsen

201.819

Økonomi- og Planudvalget

8.694

Teknik- og Miljøudvalget

4.085

Fritids- og Kulturudvalget

 

6.476

Børne- og Skoleudvalget

8.510

Social- og Sundhedsudvalget

 

5.201

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

7.978

Forbrugt i 2014 i alt kr.

242.763

Restbeløb: 1.020.144 -

777.381

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk fra den 19. januar 2015, og der vil kunne forekomme mindre justeringer, når det endelige regnskab for 2014 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

8

 

 

Orientering om Vejdirektoratets afgørelse vedr. ekspropriation.

Orientering fra møde i Vestermarie om brug af kommunale bygninger.

Orientering om administrativ afgørelse omkring bygningsanvendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Taget til efterretning.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

02-02-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 2. februar 2015:

Ingen.