Referat
Teknik- og Miljøudvalget
13-04-2015 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
  åbent 3 Anlægsbevilling til Nexø Børnehus
  åbent 4 Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge
  åbent 5 Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015
  åbent 6 Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2015
  åbent 7 SwanVika, flexboliprojekt. Ansøgning vedrørende forsøgsordning for kyst- og Naturturisme
  åbent 8 Lokalplanforslag nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken
  åbent 9 Indsats på forurenede grunde i 2015 og kommende år
  åbent 10 Status over energirenovering af kommunens bygninger
  åbent 11 Godkendelse af takster 2015-16 for Rønne Vand A/S
  åbent 12 Høringsprocedure i BYG i forbindelse med byggesagsbehandling
  åbent 13 Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus
  åbent 14 Fremtidig anvendelse af bygninger på de lukkede skoler
  åbent 15 Gensidig orientering
  åbent 16 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 17 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

00.30.10P19-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Teknik- og Miljøudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 3,1 mio. kr. Herudover overføres der 23,5 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2014. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Teknik- og Miljøudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 3,1 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Hele overskuddet overføres til 2015.

 

Bevilling 51 Beredskab

Bevillingen viser et underskud på 332.000 kr., hvoraf 138.000 kr. ligger ud over den automatiske overførselsadgang på -2 pct. Hele underskuddet overføres til 2015.

 

Underskuddet skyldes, at det ikke har været muligt at hente gevinsterne ved aftalerne med Falck og Beredskabsstyrelsen for hhv. distrikt Rønne og distrikt Allinge i 2014, idet der dels har været opstartsudgifter i forbindelse med opsigelsesvarsler og dels udgifter til omstilling af vagtcentral m.v. Derudover har der i 2014 været ekstraordinære udgifter til køretøjer. Der er lagt et balanceret budget for 2015.

 

Bevilling 52 Teknik og Miljø

Bevillingen viser samlet set et underskud på 1.271.000 kr., idet der overføres et underskud på 2.528.000 kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse. Dette område overføres særskilt, idet det skal balancere over en årrække. Taksterne er forhøjet i 2015 med henblik på at bringe området i balance.

For de øvrige områder under bevillingen er der et overskud på 1.257.000 kr. som ligger inden for rammen for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 53 Veje, parker og anlæg

Bevillingen viser et overskud på 2.000.000 kr. som ligger inden den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 54 Vej og Park

Bevillingen viser et underskud på 710.000 kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på -2 pct.

 

Bevilling 55 Ejendomme og Service

Bevillingen viser et overskud på 2.798.000 kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 56 DeViKa

Bevillingen viser et overskud på 657.000 kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på 5 pct.

 

Bevilling 57 Kollektiv trafik

Bevillingen viser et resultat, hvor budget og regnskab balancerer. BAT har dermed indhentet tidligere års overførte underskud.

 

Anlæg

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en lang række uafsluttede anlægsprojekter, hvor der overføres i alt 23.498.409 kr. netto.

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2014

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2015

Beløb der ikke overføres

51 Beredskab

-332

-3,4%

-194

-138

-138

-332

0

52 Teknik og Miljø

1.257

3,5%

1.257

0

0

1.257

0

Skadedyrsbekæmpelse

-2.528

-2.528

0

0

-2.528

0

53 Veje, parker og anlæg

2.000

3,1%

2.000

0

0

2.000

0

54 Vej og Park

-710

-1,1%

-710

0

0

-710

0

55 Ejendomme og service

2.798

3,0%

2.798

0

0

2.798

0

56 DeViKa

657

3,7%

657

0

0

657

0

57 Kollektiv trafik

0

0,0%

0

0

0

0

0

Teknik- og Miljøudvalget

3.144

 

3.282

-138

-138

3.144

0

 

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 3.144.000 kr., hvoraf et underskud på 138.000 kr. ligger uden for rammen af den automatiske overførselsadgang. Det indstilles, at der overføres 3.144.000 kr. til 2015 på driften.

 

På anlægssiden overføres 23.498.409 kr. jf. nedenstående tabel, idet de enkelte anlægsprojekter er specificeret i bilag 1:

Område

 

 

 

Overført rådighedsbeløb

Center for Teknik og Miljø

-4.701.599

Center for Ejendomme og Drift – Vej, park og anlæg

2.839.241

Center for Ejendomme og Drift – Bygninger

45.135.643

Center for Ejendomme og Drift – Køb og salg af jord og bygninger

-8.628.569

Center for Ejendomme og Drift – Udstykningsområder

-11.146.307

Teknik- og Miljøudvalget i alt

23.498.409

 

Den negative overførsel på Center for Teknik og Miljø skyldes, at indtægterne ikke er bogført/indgået i fuldt omfang for projekter med eksterne finansiering. Heri indgår også, at bevillingen omkring Oplevelsesstien først falder på plads i 2015.

Under Center for Ejendomme og Drift – Bygninger udgøres hovedparten af budgetoverførslen af ESCO-projektet med 13,6 mio. kr. og nye børnehuse i Nexø og Rønne med 23,1 mio. kr.

På køb og salg af jord og bygninger er der ultimo 2014 et efterslæb på 8,6 mio. kr. netto, mens der under udstykningsområder er en negativ overførsel på 11,1 mio. kr. Her indgår indtægterne sædvanligvis noget senere end afholdelsen af udgifterne, og der har ikke været solgt grunde i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Overførsler til 2015 vedr. anlæg (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Anlægsbevilling til Nexø Børnehus

02.00.00A26-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljø indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2013 en finansieringsplan for etablering af nyt børnehus i Nexø på i alt 18,2 mio. kr. Samtidig blev der givet en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til rådgivningsydelser. Der søges i denne sag om en forhøjelse af anlægsbevillingen til gennemførelse af byggeriet, idet der i budgettet er afsat rådighedsbeløb til projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller:

at anlægsbevillingen til Nexø Børnehus på 1.872.000 kr. forhøjes med 16.738.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 18.610.00 kr. Anlægsbevillingen svarer herefter til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

I september måned 2014 blev der afholdt licitation vedrørende byggeriet og der blev efterfølgende indgået entreprisekontrakter. Licitationsresultatet danner grundlag for denne tilpasning af projektets økonomi.

På baggrund af licitationens resultat mv. har rådgiver udarbejdet et anlægsbudget for byggeriet på 18.610.000 kr., se vedlagte bilag.

Byggeriet er påbegyndt i marts 2015 og byggeriets aflevering forventes til november 2015.

Økonomiske konsekvenser

Den 28. november 2013 blev finansieringsplan for etablering af et nyt børnehus i Nexø godkendt i kommunalbestyrelsen:

 

 

Der blev således i budget 2013 afsat et rådighedsbeløb på i alt 18.242.157 kr. til projektet.

Dette beløb er efterfølgende blevet fremskrevet i forbindelse med budgetoverførsel til 2014 og 2015 og udgør nu 18.610.016 kr.

 

Kommunalbestyrelsen meddelte den 28. november 2013 en anlægsbevilling på 1.872.000 kr. til bygherrerådgivning, totalrådgiver, forundersøgelser m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

 

Der søges i denne sag om at denne anlægsbevilling forhøjes med 16.738.000 kr., således at den samlede anlægsbevilling til projektet herefter udgør 18.610.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

 1.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlægsbevilling til ombygning af tidligere børnehaver til midlertidige boliger for flygtninge

15.40.10G01-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi og Planudvalget indstiller
Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. februar 2015 at Bornholms Regionskommune accepterer den af Udlændingestyrelsen udmeldte kommunekvote på 144 flygtninge.

Kvoten er fastsat ud fra et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark i det pågældende år, og som derfor skal visiteres til kommunerne. Udlændingestyrelsen udmeldte i december 2014 en forhøjelse af landstallet fra 4.000 til 12.000 flygtninge, der skal modtages og boligplaceres i kommunerne i 2015. Antallet af flygtninge for Bornholms Regionskommune er i den forbindelse hævet fra 58 til 144 til modtagelse i 2015. Ud over dette antal vil der være flygtninge, som vil have mulighed for at søge familiesammenføring, hvilket kan betyde at det samlede antal nye flygtninge der skal modtages og boligplaceres kan forventes at være betydeligt flere i 2015.

Der søges derfor om frigivelse af de særlige midler kommunen tilføres som følge af det ekstraordinært høje antal flygtninge, og at midlerne anvendes til ombygning af 2 tidligere børnehaver i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller:

a) at to tidligere daginstitutioner ombygges til midlertidige boliger for flygtninge, og

b) at udgiften finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge

 

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 8.april 2015:

Anbefales.

 

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a) at der gives en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver      

     beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 1.070.000 kr., finansieret af driftsbudgettet under  

     bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse hvor det ekstraordinære investeringstilskud til   

     kvoteflygtninge forventes at indgå

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. april 2015:

Anbefales.

Torben Rønne-Larsen kan ikke medvirke.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tog den 4. februar 2014 til efterretning, at Bornholms Regionskommune har modtaget og vil modtage langt flere flygtninge i 2014/2015 end forventet.

Udvalget blev derudover orienteret om, at Center for erhverv, uddannelse og beskæftigelse ville forelægge en ny sag for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om boligplacering, herunder vedr. temaet om boliger til flygtninge i fraflyttede børnehaver, ud fra de aktuelle udfordringer der er med at boligplacere nye flygtninge og familiesammenførte.

 

Udfordringen vedr. flygtninge og familiesammenførte, er landsdækkende – og på den baggrund er der den 8. januar 2015 aftalt en ’Forståelse mellem regeringen og KL om integrationsområdet’ om forskellige præciseringer og nyt tiltag på området, herunder en ekstraordinær pulje, som fordeles til kommunerne ud fra det konkrete antal flygtninge kommunen modtager.

 

Aktuel status:
Kommunens integrationsgruppe har generelt svært ved at imødekomme den stadig større efterspørgsel på billige og passende lejeboliger både via den kommunale boliganvisning, almennyttige boliger samt private lejeboliger.

Ventetiden på boliger er derfor stigende, og midlertidige boliger som pensionat-indkvartering må ind i mellem tages i brug. Dette er en udfordring ikke bare for de modtagne nye flygtninge, men får i høj grad også indflydelse for andre i målgruppen for kommunal boliganvisning, da markedet hurtigere bliver mættet.

 

Kommunekvoten

Bornholms Regionskommunes flygtningekvote er i de seneste år forøget væsentligt. Oversigt over forøgelse fremgår af nedenstående tabel:

 

Kommune kvote Årstal

Antal

2015(Gl.)

58

2015(Ny)

144

 

Udover ovennævnte tal modtages familiesammenføringer til flygtninge. Der forventes i 2015 et større antal familiesammenføringer, idet de visiterede syrere har kone og op til flere børn, der forventes at tilflytte kommunen i løbet 2015, når familiesammenføring bevilges. Der er dog aktuelt ved at blive indført nye krav i lovgivningen, som kan udsætte tidspunktet for familiesammenføring).


Udfordringer for Bornholms Regionskommune i forhold til boligplacering

For en optimal integration er det ønskeligt at flygtningene boligplaceres geografisk ligeligt i Bornholms Regionskommune. Udfordringen her er dels at de lovpligtige aktiviteter som modtageklasse, beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse ligger i Nexø eller Rønne. Ind til nu har det været muligt, at finde egnede boliger, men er ved det stigende antal flygtninge blevet vanskeligere, specielt fordi der er behov for mange midlertidige boliger til enlige, idet der først kan endelig boligplaceres, når familiesammenføring har fundet sted, idet en enlig flygtning ikke har økonomi til at bebo en familiebolig.

Det er på denne baggrund at der nu ansøges om at indrette 2 tidligere børneinstitutioner beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for enlige flygtninge. Skønnede priser af Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift udgør 1.070.000 kr.

Kommunen er allerede i gang med at indrette Center for Psykiatri og Handicaps tidligere A-hus i Dampmøllegade i Rønne til midlertidig bolig for flygtninge, idet dette kan finde sted for et begrænset beløb (tidligere et almindelig beboelse), og derfor kan afholdes indenfor det eksisterende budget. Bygnings- og boliggruppen i Center for Ejendomme og Drift skønner udgiften til 115.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 1.070.000 kr. til ombygning af de to tidligere børnehaver beliggende Syrenvej 4 og Skolevej 9 i Aakirkeby til midlertidige boliger for kvoteflygtninge.

Udgiften kan finansieres af det ekstraordinære investeringstilskud til kvoteflygtninge, som forventes at indgå i driftsbudgettet under bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Dog fremlægges denne sag tillige for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, idet udgiften til ombygning af bygningerne foreslås finansieret af driftsbudgettet under Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015

05.01.12S00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. januar 2015 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 500.000 kr. til kabellægning af gadebelysningsanlæg, montage af kabel i master og nye master i nødvendigt omfang i forbindelse med Østkrafts kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg i området Aarsdale og Svaneke.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til kabellægning af belysningsanlæg i 2015

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca. 18.000 belysningsenheder. I de områder hvor ledningsanlæggene er luftbårne er dette monteret på Østkrafts elmaster efter gæsteprincippet.

I 2015 udfører Østkraft næste pulje af kabellægning af deres luftbårne elforsyningsanlæg. Berørte områder er Aarsdale (I Bakkerne og Gaden) og Svaneke ( Reberbanevej, Dyrlæge Jürgensgade og Albret Wolfsensgade ) ca. 2.000 meter. For af sikre det kommunale gadebelysningsanlæg, tilbydes det at medtage gadebelysningskabelanlæg i graveprojektet. Den kommunale del i projektet vil være afholdelse af udgifter til elkabel, inkl. medtagelsesbidrag, montage af kabel i de master som kan genbruges samt opsætning af nye master i nødvendigt omfang. Østkrafts kabelarbejde sker samtidig med etablering af fjernvarmeanlæg i byerne.

Arbejdet udføres under Østkrafts entreprise.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900 kr., hvoraf der allerede er disponeret 16.139.972 kr.

Centeret for Ejendomme og Drift – Vej, Park og anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til kabellægning af gadebelysning 2015 vil beløbe sig til 500.000 kr.

Udgiften til kabellægning af gadebelysning, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker 2015

05.03.06S00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. januar 2015 blev der besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, herunder 1.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2015. Renoveringsbehovet i 2015 er dog på 2.500.000 kr. Den øgede finansiering vil kunne afholdes over den disponible anlægspulje vedr. vejanlæg, efter ændret finansiering af Oplevelsesstien.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til renovering af broer og bygværker i 2015 på 2.500.000 kr.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af broer og bygværker i 2015

b)    at der afsættes rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje vedrørende vejanlæg

c)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune er ansvarlig for vedligeholdelse af over 350 broer og bygværker på det samlede offentlige vejnet. Prioriteringen af brorenoveringer foretages med baggrund i brorenoveringsdatabasesystem Broconsult.

Som grundlag for den videre prioritering af renoveringerne af broer og bygværker er vedhæftet en oversigt over anbefalede brorenoveringer i perioden 2013 – 2016 samt et notat vedrørende anbefalede renoveringsarbejder i 2015.

Renoveringen omfatter i 2015 følgende bygværker:

·         Bro nr. 2025 - Sursænkevej, renovering og forstærkning

·         Bro nr. 1539 - Almindingsvej, strømpeforing / udskiftning af rør

·         Bro nr. 3051 - Sprøjtevej, retablering af skråninger, understøbning af fund.

·         Bro nr. 1511 – Stavsdalvej, strømpeforing samt betonrep. Frontvægge

·         Bro nr. 2508 – Kirkevej, Vestermarie, udskiftning af rør Ø 600

·         Bro nr. 3512 – Flæskedalsvej, udskiftning af rør Ø 600

 

Særeftersyn og geotekniske undersøgelser på bygværker, der senere vil skulle istandsættes:

·         Bro nr. 3021 – Hjortevej, dispositionsforslag

·         Bro nr. 1071 – Sdr. landevej / Hundsemyrevej, bæreevneberegninger

·         Bro nr. 1026 – Melstedvej, bæreevneberegninger

·         Bro nr. 1018 – Haslevej, bæreevneberegninger

 

Arbejdet udbydes i indbudt licitation – tildelingskriterie laveste pris.

 

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat en disponibel anlægspulje til vejanlæg på 20.159.900 kr., hvoraf der allerede er disponeret 16.139.972 kr.

Centeret for Ejendomme og Drift – Vej, Park og Anlæg – Driftsplanlægning, vurderer, at udgifterne til renovering af broer og bygværker i 2015 vil beløbe sig til 2.500.000 kr.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne på vejområdet for 2015, blev der den 5. januar 2015 besluttet en prioritering og anvendelse af anlægsmidlerne, hvoraf:

1.500.000kr. blev prioriteret til renovering af broer og bygværker og 4.139.972 kr. blev prioriteret til delvis finansiering af Oplevelsesstien (2.000.000 kr. mindre end anført i dagsordenspunktet).

Udgiften til renovering af broer og bygværker, som forventes afholdt i 2015, foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til vejanlæg, hvoraf 1.500.000 kr. allerede er prioriteret og 1.000.000kr. foreslås finansieret som en del af de 2.000.000 kr. som ikke blev afsat til Oplevelsesstien.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Anbefalede Broarbejder 2015 (PDF)

2.
Anbefalede broarbejder 2013-2016 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  SwanVika, flexboligprojekt - Ansøgning vedrørende forsøgsordning for kyst- og naturturisme

04.14.00P20-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med aftalen om vækstplanen af juni 2014 for dansk turisme var der bred politisk enighed om at gennemføre en række initiativer for at fremme vækst og beskæftigelse i dansk turisme. I efteråret 2014 blev en række initiativer igangsat, herunder grundlaget for en forsøgsordning der muliggør, at op til 10 kommunale ansøgninger om turismeprojekter kan godkendes i 2015, selvom de fraviger gældende lovkrav til planlægning mv. indenfor bl.a. kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Peter Meyer, administrerende direktør i Carpe Diem Invest Gruppen, har i samråd med kommunen udarbejdet vedhæftede ansøgningsmateriale vedrørende en bebyggelse med 17 flexboliger i Svaneke by, nuværende benyttelse er Svaneke Familie Camping som han ejer, med sigte på at ansøge staten om at komme i betragtning i anden og sidste ansøgningsrunde. Afleveringsfrist er 1. maj.  

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at SwanVika projektet indstilles af Teknik & Miljø til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme med sigte på, at Bornholm kommer i betragtning med et projekt i anden ansøgningsrunde.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

 

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da indstillingen strider mod en tidligere kommunalbestyrelsesbeslutning om ikke at tillade flexboliger i Svaneke, ligeledes kan de eksisterende dispensationsmuligheder ikke bringes i anvendelse i denne indstilling.

 

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 bød Destination Bornholm i samarbejde med BRK ind med mulige projekter, da forsøgsordningen blev kendt. Ultimo 2014 modtog kommunen projektet SwanVika, og projektet blev fundet interessant som muligt forsøgsprojekt fra Bornholm.

Der er i lovteksten til forsøgsordningen opstillet tre kriterier som projekterne til forsøgsordningen for kyst- og naturturisme vil blive vurderet ud fra:

1.    Projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister,

2.    etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i området, og

3.    projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet.

 

Der er redegjort nærmere for dette i vedhæftede ansøgningsskema.

 

Med Swanvika projektet ønskes rejst en generel debat om planlægning for nye flexboliger i byzone. Det er planlovens § 5b stk. 3 der ikke tillader planlægning for bl.a. flexboliger (der også kan anvendes som ferieboliger) i kystnærhedszonen. Af kommuneplanens turistpolitiske overvejelser fremgår blandt andet, at Bornholms Regionskommune ønsker at fremme udviklingen af nye attraktive overnatningssteder knyttet til besøgsområder. Svaneke indgår i udpegningen.

Bornholms Regionskommune ser en mulighed for, at et øget antal nye attraktive flexboliger kan medvirke til at forbedre mulighederne for bosætning samtidigt med at det kan øge lokalområdet Svanekes turismepotentiale.

Projektet er som ansøgningsprojekt utraditionelt til forsøgsordningen, idet turismebranchen primært har ønsket at kunne tage nye arealer i brug i kystnærhedszonen. Ved at rejse debat om, hvilke redskaber kommunerne har for at planlægge for bl.a. flexboliger i byområder der oplever befolkningstilbagegang og/eller stagnation samt nedlæggelse af erhverv med deraf følgende arealer der skal finde ny anvendelse, ønskes afklaring af hvorvidt flexbolig konceptet i videre omfang end i dag fremadrettet vil kunne indgå i kommunernes planer for udvikling af  turismen.

I kommuneplan 2013 er projektarealet udlagt til rekreativt område: campingplads. Pladsen har i mange år været for nedadgående mht. kvalitet, og det er ikke vurderet rentabelt at investere i den nuværende plads bl.a. på grund af størrelsen. 

Investors første skitseforslag, udarbejdet af arkitekt Kim Utzon, indeholdt 17 boligenheder samt en fællesbygning på egen grund. I drøftelserne med Teknik & Miljø er muliggjort en landskabelig tilpasning, så det foran-omliggende åbne fredede klippelandskab, ejet af kommunen, visuelt trækkes med ind på grunden mellem bebyggelsen, der er samlet i to klynger. Det oprindelige fælleshus er i det justerede forslag, der ansøges om, erstattet af en mindre bygning på klipperne helt kystnært med badefaciliteter, for lokale og turister (fx på klubbasis). Landskabstilpasning og badehus skønnes at styrke projektets naturnære profil såvel på investors grund som mht. de faciliteter der foreslås. Badefaciliteter på kommunens fredede areal er kun muligt at foreslå, da det konkret i fredningen er nævnt at det tidligere badehus kan ombyttes. Badefaciliteten kan kun gennemføres hvis projektet vælges til forsøgsordningen, da det vil kræve dispensationer fra planloven. Fredningsnævnet skal desuden godkende en eventuel bygning. 

En arbejdsgruppe bestående af Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Økonomi- og Indenrigsministeriet varetager gennemførelsen af forsøgsordningen. Ansøgninger vil blive behandlet og vurderet af arbejdsgruppen og forelagt regeringen, inden miljøministeren meddeler tilladelse efter den nye forsøgshjemmel. Af forsøgsordningen fremgår at projekter der sendes til bedømmelse skal være godkendt af kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Bemærk at opførelse og drift af en eventuel badefacilitet på kommunens ejendom er aftalt skal ske uden byrde økonomisk for kommunen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Prospekt 2_skitseprojekt_Kim Utzon_SwanVika (PDF)

2.
Prospekt1_SwanVika_Projektidé (PPTX)

3.
Udkast ansøgning til forsøgsordningen (PDF)

4.
Dokumentation for ansøgningsaftale (MSG)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Lokalplanforslag nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken og kommuneplantillæg nr. 021.

01.02.05P16-0153

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. oktober 2013 at udarbejde et forslag til lokalplan- og kommuneplantillæg, der kan muliggøre en udvikling af et område i Sømarken i Pedersker fra offentligt friareal til sommerhusbebyggelse.

Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag og et kommuneplantillæg for et sommerhusområde i Sømarken. 

 

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller,

at lokalplanforslag nr. 079 og kommuneplantillæg nr. 021 vedtages til offentliggørelse i 8 uger.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Området er omfattet af lokalplan nr. 3 for sommerhusområderne Vestre Sømarken, Østre Sømarken og Strandmarken. Arealet er beliggende i lokalplanens delområde 2, i et område udlagt til offentlige formål som friareal, herunder boldbane for Pedersker IF. Friarealet har en størrelse på ca. 3 ha. Alle idrætsaktiviteter er nu ophørt i området.

Selvom området ligger i sommerhuszonen, er det i kommuneplanen udlagt til rekreative formål/idrætsanlæg. En anvendelse af området til sommerhusbebyggelse er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

Der har forud været indkaldt ideer og forslag fra offentligheden vedrørende områdets fremtidige anvendelse. Der kom i den forbindelse forslag fra 3 grundejerforeninger i området og en enkelt sommerhusejer. Forslagsstillerne anbefaler primært, at området fortsat bør anvendes som rekreativt friareal til boldspil m.m. Alternativt foreslås, at kun det areal som var benyttet som fodboldbane langs Baunevej udstykkes, mens arealet Bonaveddevejen fortsat anvendes som rekreativt friareal.

I lokalplanforslaget er begge de tidligere boldbaner udlagt til sommerhusudstykning. Af rekreative tiltag i lokalplanforslaget er der er udlagt en gennemgående sti fra Lyngvejen til skovarealet ved Baunevej, som også forbinder 2 søer med omgivne friarealer, herunder ca. ½ ha. fredskov i området. Søerne er udlagt i forbindelse med klimatilpasning, så overfladevand forsinkes i lokalområdet. Lokalplanforslaget er screenet for pligt til miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke skal miljøvurderes.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Lokalplanforslag nr. 079 (PDF)

2.
Miljøscreeningsskema (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Indsats på forurenede grunde i 2015 og kommende år

09.08.00K07-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. januar 2015, at sende udkast til prioritering af indsatsen på forurenede grunde i fire ugers offentlig høring. Den 9. februar 2015 udløb høringsfristen, og der er indkommet tre kommentarer og to forslag til ændringer.

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at den endelige plan godkendes efter endt høring og tilretning, jævnfør supplerende sagsfremstilling.

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ved kommunalreformen i 2007 beholdt Bornholms Regionskommune opgaven med at gennemføre undersøgelser, kortlægning (offentlig registrering af forurening), og afværgeforanstaltninger i forbindelse med gamle jordforureninger. I det øvrige Danmark er det regionerne, der forestår denne opgave.

 

I henhold til jordforureningsloven og bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden skal Bornholms Regionskommune årligt udarbejde en oversigt over den forventede indsats. Oversigten skal i høring i fire uger inden Teknik- og Miljøudvalget vedtager den endelige indsats.

 

Teknik og Miljø har udarbejdet en oversigt med prioritering af indsatserne på jordforureningsområdet. Oversigten fremgår af bilag 1. I oversigten angives hvilket år opgaverne forventes afsluttet i Bornholms Regionskommune. Oversigten bygger på Natur og Miljøs skøn over, hvor mange forurenede grunde, der forventes at være, sammenholdt med de ressourcer, der erfaringsmæssigt afsættes til opgaverne på jordforurenings- og råstofområdet, der er kommunens regionale opgaver.

Natur og Miljø har et årligt budget på ca. 1,2 mio. kr. til aflønning af medarbejdere, udførelse af undersøgelser, brug af rådgivning mv. I forbindelse med større afværge- og oprensningssager vil der blive tale om et større forbrug af økonomiske midler.

 

Antallet af afværge- og oprensningssager har været ret begrænsede på Bornholm. I forbindelse med de seneste års kortlægning af grunde, hvor der tilbage i tiden har foregået forurenende virksomhed, er der i 2014 påbegyndt forundersøgelser til afværgeforanstaltninger på fire grunde i tilknytning til en tidligere renserivirksomhed. Forundersøgelserne vil fortsætte og formentlig afsluttes i 2015. Desuden forventes afværgeforanstaltningerne at være afsluttet på disse grunde i 2015. På baggrund af erfaringerne fra denne sag vil Natur og Miljø i de kommende år opprioritere grunde, hvor der tidligere har været renserivirksomhed, og hvor en eventuel forurening ikke er afklaret. I den kommende 10 års periode skønner Natur og Miljø med nuværende viden, at der kan blive tale om lidt flere større sager end de ca. 5 som tidligere er meldt ud. Natur og Miljø påregner, som tidligere udmeldt, at iværksætte én ny sag med afværgeforanstaltninger i 2016.

 

Natur og Miljø har i den udarbejdede oversigt prioriteret jordforureningssager, hvor der er bolig eller hvor ejendommen ligger både i særligt drikkevandsområde og nærområde ved vandværkernes drikkevandsboringer. Forurenede boliggrunde med indeklimarisiko prioriteres højere end boliggrunde med jordforurening på udearealer. Baggrunden for denne prioritering er, at borgerne ikke må påvirkes negativt sundhedsmæssigt af gammel jordforurening, og at grundvandet ikke må forurenes. Faren for gasdannelse på gamle lossepladser er også taget med i prioriteringen. En sag om lossepladsgas er udsat fra 2014 til 2015 i det vi har fået mulighed for samarbejde med Region Midtjylland om sagen.

 

Grundvandskortlægning

I forbindelse med at grundvandskortlægningen for grundvandsområdet i Stampen og Robbedale er afsluttet, har det vist sig, at en del af erhvervsgrundene i området ved Sandemandsvej m.fl. i Rønne ligger indenfor det grundvandsdannende område. På denne baggrund er fire grunde, hvor der kan være fare for forurening med klorerede opløsningsmidler, prioriteret til indledende undersøgelse i 2015 og 2016. Resten af grundene, ca. 15 i alt, vil efter dialog med Rønne Vand og Varme i kommende år blive sat på prioriteringslisten.

 

Gamle jordforureningssager og mulige trusler

Fra 2014 fik Bornholms Regionskommune også ansvaret for gamle jordforureninger, der kan true overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder. I løbet af fem år skal kommunen gennemgå tidligere jordforureningssager for at se, om der er sager på Bornholm, hvor der muligvis kan være en fare for overfladevandet eller internationale naturbeskyttelsesområder. I 2014 er et fælles IT-system implementeret i regionerne og hos BRK. En første analyse viser, at ca. 20 sager skal gennemgås for at finde ud af, hvor mange sager der skal behandles i henhold til ovenstående.

 

Løbende prioriteringsproces

Prioriteringsarbejdet er en proces, hvor nye sager løbende prioriteres og sættes ind på oversigten. Dette betyder, at årstallet for færdiggørelse af sager kan rykke sig, hvis nye sager bliver prioriteret højere end de tidligere sager. Ud over de undersøgelser der er vist på oversigten i bilag 1, vil nye grunde løbende blive kortlagt, og nogle vil medføre, at der skal udføres undersøgelser mv.

 

Værditabsordning

I nogle jordforureningskortlægningssager vedrørende boliggrunde, kan ejerne søge om at få udført undersøgelser og afværgeforanstaltninger for økonomiske midler fra en statslig værditabsordning. I forbindelse med undersøgelser i denne ordning er der ca. 3 års ventetid, og endnu længere på afværgeforanstaltninger. Værditabsordningen forudsætter en vis egenbetaling. Hvis nogle grundejere vælger denne løsning, kan andre sager eventuelt fremrykkes.

 

Natur og Miljø lægger i sin sagsbehandling vægt på, at tage hensyn til borgere/virksomheder der har et særligt behov for afklaring af deres jordforureningskortlægningssag. Desuden er det et mål for Natur og Miljø, at kommunens opgaver skal være forståelige for borgere/virksomheder, sådan at de kan have mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse.

 

Love

Miljøministeriets lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Nr. 370 af 2. juni 1999 jf. lovbek. nr. 1427 af 4. december 2009 §§ 18, 19 og 20.

Miljøministeriets bekendtgørelse om inddragelse af offentligheden ved regionsrådets udarbejdelse af oversigt over undersøgelses- og afværgeindsatsen i forhold til jord- og grundvandsforureninger. Nr. 1434 af 13. december 2006 § 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

En tiltrædelse af indstillingerne indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

En ejer har kontaktet Natur og Miljø, fordi han ikke kunne forstå, at hans grund skulle undersøges yderligere, men efter at have fået forklaret sammenhængen, var han tilfreds med, at hans grund kan blive undersøgt allerede i 2015.

 

En anden ejer har spurgt til undersøgelserne, men var også tilfreds med den plan der er lagt.

 

En datter af en tidligere ejer af en forurenet grund, har kunnet give vigtige oplysninger om opbevaring og håndtering af forurenende stoffer ved hendes barndomshjem.

 

Ejerne af Aarsballevej 33, Aarsballe og Storegade 76, Hasle har anmodet om, at få undersøgelsen af sine grunde fremrykket fra 2016 til 2015. Dette er stillet ejerne i udsigt.

 

Slagtergade 3, Rønne er sat til at blive undersøgt i 2017. Grunden har ved en fejl tidligere optrådt både i 2016 og 2017.

 

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Opdateret prioriteringsliste (XLSX)

2.
Oprindelig prioriteringsliste (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Status over energirenovering af kommunens bygninger

82.09.01G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. juni 2012 en samlet anlægsbevilling på 30.800.000 kr. til energirenovering i kommunale bygninger, som blev kaldt ”Intern ESCO projekt”. Der præsenteres hermed en orientering omkring projektets status.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Taget til efterretning og videresendes til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunens interne ESCO projekt tog iflg. daværende lovgivning udgangspunkt i, at solcelleanlæg på sigt producerer EL som ren besparelse. Efter Folketingets energiforlig i november 2012 har lovgivningen, som omhandler netto-afregning af den producerede strøm, været under konstant revision i forhold til dens fortolkning.

Dette afstedkom en ny bekendtgørelse som trådte i kraft den 24. marts 2014, og som kom til at gælde alle solcelleanlæg, som var net-tilsluttet efter den 28. juni 2013.

(Kommunens opførte- og planlagte anlæg er alle med i den statslige pulje for fritagelse for kravet til selskabsdannelse, hvorfor økonomien i disse anlæg stadig er fornuftig.)

 

Af projektets oprindelige 30,2 millioner kr. var ca. 14,5 millioner (+ EU-tilskud på ca. 2,2 mio. kr.) afsat til solceller med en forventet tilbagebetalingstid på 7-8 år.

Status er, at kommunen har opført 9 anlæg, og yderligere 5 anlæg er under udarbejdelse. Som følge af den ændrede lovgivning er alle disse anlæg noget mindre end de oprindeligt var projekteret.

Selvom der er ændrede forbrugsmønstre på skolerne pga. af længere skoledage, og en del ventilationsanlæg er kommet i drift efter renovering, kan der alligevel genereres en målbar besparelse på knap 1,6 million kr. om året. Dette giver en tilbagebetalingstid på ca. 9 år – et godt stykke under de 10½ år, som var udgangspunktet i det oprindelige oplæg.

 

Projektgruppen har set på muligheden for at udskifte til LED-lys. Det har vist sig, at efter et udbud er priserne kommet så langt ned, at udskiftning af gamle belysninger er blevet en rigtig god forretning i forhold til tidligere. Typisk spares 40-50 % af energien, og tilbagebetalingstiden ved udskiftning er ofte nede på 5-7 år. For at belysningen skal kunne leve op til bygningsreglementet og arbejdstilsynets krav bliver tilbagebetalingen dog på mellem 7 til 9 år.

 

Der bliver i øjeblikket arbejdet med etablering af fjernaflæsning, da 40 % af kommunens bygninger står for 80 % af kommunens energiforbrug. Det nuværende system kan ikke håndtere automatiske aflæsninger, og fejlindtastninger accepteres af systemet som et forbrug. Et nyt system vil kunne give en alarm ved afvigelser fra normalforbruget, hvilket er nyttigt for at kunne reagere omgående. Erfaringer viser, at man kan spare 5-15 % af udgiften til EL, vand og varme ved daglig løbende kontrol af forbruget, hvilket vil give kommunen en årlig besparelse på mellem 1 - 2 millioner kr.

 

Med udgangspunkt i, at 40 % af kommunens bygninger står for 80 % af kommunens energiforbrug, foreslås det, at der igangsættes en energiscreening af klimaskærmen i de pågældende bygninger. Energiscreeningen kan finansieres af midler fra ESCO, som oprindeligt var tiltænkt solceller, og er nødvendig for at kunne foretage en mere målrettet indsats iht. ejendomsstrategien og nedbringelse af driftsudgifterne fremover. En højere tilbagebetalingstid må dog forventes.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Ændrede fokusområder i ESCO (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Godkendelse af takster 2015-16 for Rønne Vand A/S

13.02.00S55-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik & Miljø har modtaget forslag til takster 2015-16 for Rønne Vand A/S. Selskabet arbejder med forskudt regnskabsår, og afleverer derfor takstblad i årets andet kvartal.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at taksterne godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

I følge Vandforsyningsloven skal almene vandværkers takster for salg af vand være godkendt af kommunalbestyrelsen. Bornholms Regionskommunes kompetenceplan delegerer denne godkendelsesmyndighed til Teknik– og Miljøudvalget.

Rønne Vand A/S er, på grund af sin størrelse, også omfattet af Vandsektorloven, hvilket indebærer, at Forsyningssekretariatet fastsætter, hvilket indtægtsniveau vandværket må have i det kommende år. Indtægterne skal svare til udgifterne, således at vandværket over tid hverken opbygger formue eller gæld.

Kommunen skal således ikke som vandforsyningsmyndighed tage stilling til det samlede prisniveau, men kan vurdere, om fordelingen mellem de forskellige takster er rimelig og hensigtsmæssig.

Kommunalbestyrelsen har dog sideordnet mulighed for at søge indflydelse på taksterne ved at kontakte selskabets bestyrelse. Kommunalbestyrelsen foranledigede således i 2014, at taksten på forbrug over 20.000 m3 blev sæt betragteligt ned, af hensyn til det lukningstruede slagteri i Rønne.

Forslag til takster 2015-16 er vedlagt sammen med budget og vandværkets beretning. Der ønskes en stigning i kubikmeterprisen på 0,25 kr fra 5,25 kr til 5,50 krone. Øvrige takster fastholdes, herunder storforbrugertaksten.

Begrundelsen for ændringen er, at man hermed dækker det omsætningstab, der opstår ved den lave storforbruger takst.

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Takstblad (PDF)

2.
Følgeskrivelse (PDF)

3.
Budget (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

Åbent punkt

 

 

12  Orientering vedr. høringsprocedure i BYG i forbindelse med byggesagsbehandling

02.00.00A26-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik og Miljø vil ofte, i forbindelse med behandlingen af en byggeansøgning i forhold til byggeloven og planloven, foretage en høring eller orientering af naboer. På denne baggrund er der blevet rejst spørgsmål omkring, hvorvidt en høring eller en orientering kan undlades eller skal gennemføres. I nogle tilfælde skal Teknik og Miljø sørge for at inddrage naboerne inden der træffes en afgørelse og i andre tilfælde er det ikke nødvendigt. Der vil på mødet også blive givet en orientering om praksis på området.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at sagen tages til orientering.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Udvalget tager orienteringen til efterretning og imødeser, at færre sager sendes i høring.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af byggeansøgninger, i forhold til byggeloven og planloven, vil Teknik og Miljø ofte foretage en høring eller orientering af naboer.

 

Regelsættet

Regelgrundlaget for de gennemførte høringer findes i byggeloven og planloven, samt i de generelle regler om partshøring i forvaltningsloven.

 

Begreber

Der tales i byggeloven og planloven om ”orientering”, hvorimod der i forvaltningsloven tales om ”høringer”.

Den praktiske gennemførelse af en høring eller en orientering er den samme, men der er forskel på, hvilken målgruppe reglerne omfatter, som det fremgår af denne sagsfremstilling.

 

Planloven

Hovedreglen fremgår af Planlovens § 20, som bestemmer, at hvis der skal gives dispensation fra en lokalplan, kan denne først gives, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen.

                      ”Planlovens § 20: Dispensationer efter § 19 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger, efter at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til:

1) ejere og brugere i det område, der er omfattet af planen,

2) naboerne til den omhandlede ejendom og andre, som efter kommunalbestyrelsens vurdering har interesse i sagen, herunder det lokale kulturmiljøråd og

3) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold og klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer, jf. § 59, stk. 2, som over for kommunalbestyrelsen har fremsat skriftlig anmodning om at blive orienteret om ansøgninger.

Orienteringen skal indeholde oplysning om, at bemærkninger kan fremsendes til kommunalbestyrelsen inden 2 uger.”

 

Kopi af afgørelsen skal sendes til de personer, der har afgivet udtalelse i sagen. Klagefristen er herefter 4 uger. Der kræves ikke et samtykke fra de orienterede, blot en orientering. En orientering skal være rettet direkte til de relevante personer. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at indrykke en annonce eller lignende.

 

Undtagelsen til planlovens § 20, stk. 1 skal findes i stk. 2, hvoraf det fremgår, at orienteringen kan undlades, hvor en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for de nævnte personer og organisationer.

Dette betyder i praksis, at der ikke foretages orientering af alle ejere og brugere inden for et større lokalplanområde, f.eks. ved en dispensation efter den bevarende lokalplan for Rønne, hvis det på baggrund af en konkret vurdering skønnes at være forhold af underordnet betydning.

 

Kravet om orientering tilsidesætter ikke de almindelige regler om partshøring jf. forvaltningsloven jf. nedenfor.

 

Byggeloven

Byggelovens regler i § 22 er stort set sammenfaldende med planlovens bestemmelser.

Dispensation eller bebyggelse, der går ud over grundejers byggeret, f.eks. bebyggelsesprocent, indbliksgener og afstand til skel, kan først gives, når der er gået 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har oplyst naboer til den omhandlede ejendom om, hvad der søges særlig tilladelse til. Eventuelle bemærkninger kan fremsendes inden 2 uger. Kommunalbestyrelsen kan også efter byggeloven skønne, at dispensationen eller tilladelse er uden større betydning for de pågældende naboer.

 

I forbindelse med, at begrebet ”byggeret” blev indført i bygningsreglementet, er der opstået en særlig problemstilling. Hvis en borger overholder en række bebyggelsesregulerende bestemmelser, har denne en byggeret til projektet, hvilket betyder at kommunen ikke kan nægte at give tilladelse til det ansøgte. Hvis der søges om et projekt, som ligger inden for ”byggeretten”, sker der ingen orientering efter byggeloven.

 

Ombudsmanden har imidlertid ved en afgørelse fra januar 2011 fastslået, at et forhold, der reguleres i byggeloven (f.eks. byggeretten), ikke ophæver forvaltningslovens krav om høring af parter, idet kommunen efter Ombudsmandens opfattelse kan have mulighed for at stille vilkår for det konkrete byggeri. Det betyder, at hvis man er part i en byggesag, dvs. man har en væsentlig og individuel interesse i sagen, skal man partshøres.

 

Det betyder, at BYG først tager stilling til om det ansøgte ligger indenfor eller udenfor byggeretten.

Ligger byggeriet udenfor byggeretten, orienteres naboer i forhold til byggelovens § 22.

Ligger byggeriet derimod indenfor byggeretten, foretager BYG et skøn i den enkelte sag på baggrund af en konkret vurdering, om byggeriet vil være til gene for naboerne. Vurderer BYG, at naboen kan betragtes som part i forhold til forvaltningsloven, så vil denne blive partshørt.

 

I modsætning til BYG´s tidligere praksis, bevirker dette, at en del sager ikke vil blive partshørt ved byggeri inden for byggeretten.

 

I tvivlsituationer vil naboen modtage kopi af byggetilladelsen, så den pågældende er orienteret om, at der vil blive bygget på nabogrunden. Erfaringsmæssigt giver det færre problemer i forhold til en situation, hvor naboen først hører om byggeriet, når det er i gang.

 

Forvaltningsloven

Forvaltningsloven gælder for al offentlig forvaltning. En af hjørnestenene i sagsbehandlingen er kravet om partshøring i forvaltningslovens kapitel 5.

Hvis en part ikke antages at være bekendt med, at en myndighed er i besiddelse af bestemte oplysninger om en konkret sag, må der ikke træffes afgørelse, før parten er gjort bekendt med oplysningerne og har fået mulighed for at udtale sig.

Kravet er, at man er part i sagen, dvs. man skal have en væsentlig og individuel interesse i sagen. En nabo er ikke altid part i en sag, det afgøres ved en konkret vurdering, og det er ikke naboen selv, der afgør om dennes interesse er væsentlig. Væsentligheden vurderes altid i forhold til de regler, som myndigheden kan og skal varetage. F.eks. er bevarelse af udsigt ikke et sagligt hensyn i byggesagsbehandlingen i modsætning til f.eks. indbliksgener. 

Hvis der undervejs i sagsbehandlingen kommer nye oplysninger af betydning for sagen, skal disse også sendes i partshøring, hvor parten har mulighed for at kommentere på de nye oplysninger. 

 

Konsekvenser ved manglende høringer/orienteringer

En høring eller en orientering er et krav, der skal sikre de bedst mulige afgørelser, hvor alle relevante hensyn er inddraget. Både orientering og høring betragtes som udgangspunkt som væsentlige sagsbehandlingsskridt, hvorfor en manglende eller utilstrækkelig orientering eller høring kan medføre, at afgørelsen er ugyldig. Dvs. sagen hjemsendes fra klagemyndigheden til kommunen, der så skal gennemføre en høring/orientering og efterfølgende træffe en ny afgørelse.

En undladelse af at gennemføre en høring eller orientering vil også få konsekvenser for modtageren af byggetilladelsen, såfremt naboerne klager på et senere tidspunkt, når de får kendskab til byggeriet. Der skabes uro om den byggetilladelse, der er givet.

 

Såfremt klagenævnet finder at en afgørelse er ugyldig vil det kunne medføre et erstatningskrav mod kommunen fra den bygherre, der er påbegyndt et byggeri i tiltro til, at kommunens afgørelse var gyldig og lovlig.

 

Konklusion

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at konsekvenserne ved at undlade en høring, der burde have været foretaget, er store både for bygherren og for kommunen. Der vil derfor fortsat være fokus på at overholde reglerne for høring og orientering og foretage en konkret vurdering af hver enkelt sag. Der bliver i de konkrete sager foretaget vurderinger i forhold til de undtagelsesbestemmelser, som loven opstiller.

I tvivlstilfælde vil der som hovedregel blive orienteret/hørt ud fra en vurdering af, at en 2-3 ugers forsinkelse i forhold til sagsbehandlingen anbefales, fremfor en klagesag på et senere tidspunkt.

Der er endvidere fokus på, at der alene høres i forhold til relevante spørgsmål af betydning for kommunens afgørelse. 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 13. april 2015

1.
Ombudsmandens udtalelse fra den 05.01.11 (PDF)

2.
Udtalelse fra erhvervs- og Byggestyrelsen vedr. ombudsmandens udtalelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ændring af bygherreorganisation for nyt børnehus i Nexø, Nexø Børnehus

02.00.00A26-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Børne- og Skoleudvalget

03-03-2015

9

 

Børne- og Skoleudvalget

07-04-2015

9

 

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

13

 

Hvem beslutter

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Thomas Bay Jensen udtræder af Børne- og Skoleudvalget pr. 10. februar 2015, og der skal derfor vælges et nyt medlem af byggeudvalget for Nexø Børnehus. Endvidere skal der vælges en ny formand for byggeudvalget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a) Børne- og Skoleudvalget indstiller et nyt medlem af byggeudvalget

b) Børne- og Skoleudvalget indstiller en formand for byggeudvalget

 

Børne- og Skoleudvalget, den 3. marts 2015:

Udsat til april 2015.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 7. april 2015:

ad a) Børne- og Skoleudvalget indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at indstille et medlem af byggeudvalget til kommunalbestyrelsens godkendelse.
ad b) Børne- og Skoleudvalget indstiller Lykke Jensen som formand for byggeudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Udvalget indstiller Torben Rønne-Larsen.

Sagsfremstilling

Thomas Bay Jensen udtræder af Børne- og Skoleudvalget pr. 10. februar 2015, jf. kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2015. Søren Schow indtræder i Børne- og Skoleudvalget i stedet.

 

Da Thomas Bay Jensen er såvel medlem af som formand for byggeudvalget, skal der indstilles et nyt medlem af byggeudvalget og vælges en ny formand.

 

Til orientering kan det oplyses, at Knud Erik Thomsen, som var projektleder og medlem af byggeudvalget, er fratrådt sin stilling i regionskommunen ved udgangen af december 2014. Ny projektleder og medlem af byggeudvalget er Bjarne Freund Poulsen.

 

Byggeudvalget vil fremover bestå af følgende medlemmer:

Lykke Jensen

Nyvalgt medlem af Børne- og Skoleudvalget

Vibeke Juel Blem – Chef for Center for Børn og Familie

Ann Rubæk-Nielsen – Leder af dagtilbud i Center for Børn og Familie

Bjarne Freund-Poulsen – Driftschef, Center for Ejendomme og Drift

Thomas P. Schmidt – Bygherrerådgiver fra Lilholm og Partnere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 7. april 2015

Den 1. april 2015 indtræder Brian Kofoed i Børne- og Skoleudvalget i stedet for Søren Schow.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Fremtidig anvendelse af bygninger på de lukkede skoler

00.01.00G01-0085

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Det er besluttet at holde et møde med repræsentanter for de forskellige aktiviteter, der har fundet sted på de tre skoler, der er besluttet lukket pr. 1. august 2015. Teknik- og Miljøudvalget skal udpege to deltagere til dette møde og til det videre arbejde med forskellige løsningsmuligheder.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at udvalget udpeger to repræsentanter.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Udvalget udpegede Carsten Scheibye og Torben Rønne-Larsen.

Sagsfremstilling

For at få en afklaring af hvad der skal ske med bygningerne, der hidtil har huset skolerne i Vestermarie, Østerlars og Svaneke, og dermed også hvad der skal ske med de aktiviteter, der hidtil er foregået på skolerne, er der den 24. april 2015 aftalt et møde med borgerforeningerne i de berørte områder.

I den forbindelse skal der udpeges 2 repræsentanter fra udvalget, som kan deltage i mødet den 24.4.2015 kl. 10-15 samt arbejde videre med forskellige løsningsmuligheder.

Der udpeges ligeledes 2 repræsentanter i Fritids- og Kulturudvalget samt i Børne- og Skoleudvalget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

15

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Dialogmødet vedr. stadepladser og brug af arealer mm. udsættes til efteråret 2015.

Den grønne ring indvies den 10. maj 2015.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

13-04-2015

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 13. april 2015:

Ingen.