Referat
Teknik- og Miljøudvalget
01-06-2015 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Budgetmøde med Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift
  åbent 3 Budget og mål 2016 - Teknik- og Miljøudvalgets område
  åbent 4 Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker
  åbent 5 Delvis ophævelse af helårslokalplaner 027 og 029
  åbent 6 Forslag til lokalplan 085 for et område i Nexø Bymidte
  åbent 7 Forslag til lokalplan 083 for et lokalcenter ved Almindingens Runddel, Rønne
  åbent 8 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Teknik- og Miljøudvalget
  åbent 9 Beskæftigelsesprojekt med nedrivning af ejendomme på Bornholm
  åbent 10 Revision af råstofplan for Bornholm
  åbent 11 Ophør af klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredsningsforening
  åbent 12 Vedr. klage over Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende klagen over §12-miljøgodkendelsen til Ndr. Kirkebogård, Rønnevej 7, 3770 Allinge
  åbent 13 Forslag til høringsvar til Vandområdeplan 2015-2021
  åbent 14 Iværksættelse af udarbejdelse af lokalplanforslag mm. for en motorsportsbane i Åkirkeby Plantage
  åbent 15 Anlægsbevilling til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter.
  åbent 16 Anlægsbevilling til forbedring af sikkerheden på de kommunale havne.
  åbent 17 Anlægsbevilling til forbedring af vandkvaliteten i Hammerhavn.
  åbent 18 Anlægsbevilling til forbedring af Vang Piers evne til at være selvproducerende med sand.
  åbent 19 Anlægsbevilling til nyt bad og toilet i den sydlige del af Hasle Havn.
  åbent 20 Anlægsbevilling til formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm.
  åbent 21 Anlægsbevilling til næste etape af forbedring af Nørrekås Lystbådehavn
  åbent 22 Forsøg med bilfri torv på yderligere en del af Store Torv i Rønne
  åbent 23 Anlægsbevillinger til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger - etape 2
  åbent 24 Svanekehallens fremtidige ejerforhold
  åbent 25 Forlængelse af projekt vedr. Internt ESCO og opgradering af energiledelsesarbejdet i BRK
  åbent 26 Orientering om undersøgelse vedr. ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse
  åbent 27 Opfølgning på udvalgets deltagelse i Politisk Forum 2015
  åbent 28 Gensidig orientering
  åbent 29 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 30 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt: salg af sommerhusgrunde
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ubebygget areal
  lukket 103 Lukket punkt: salg af ubebygget areal
  lukket 104 Lukket punkt: salg af kommunale ejendomme 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

1

 

 

Fraværende

Bo Haxthausen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Steen Frandsen blev erklæret inhabil i behandlingen af pkt. 101 og deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetmøde med Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift  

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Økonomi- og Planudvalget har besluttet, at der hvert år holdes hhv. et budgetmøde og et dialogmøde. Budgetmødet holdes tidligt i budgetprocessen og dialogmødet holdes efter budgettets vedtagelse. Teknik- og Miljøudvalget har som en del af udvalgsmødet den 1. juni budgetmøde, hvor TMU skal mødes med repræsentanter for Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller til dialog mellem centerets repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Center for Ejendomme og Drift  og Center for Teknik og Miljø skal finde besparelsesforslag for henholdsvis ca. 2,8 mio. kr og 785.000 kr. til det administrative sparekatalog. De foreløbige forslag blev drøftet mellem udvalg og medarbejderrepræsentanter.

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er b.la., at drøfte status på udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, ledere på niveau 3 og repræsentanter for ledere på niveau 4. Udvalgets budgetmøde med centeret lægges ind på dette ordinære møde.

Det er aftalt med Teknik- og Økonomidirektøren, at Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift repræsenteres af centercheferne Louise Lyng Bojesen og Bjarne Freund-Poulsen samt de to centres MED-udvalg på TMUs møde den 1. juni 2015.

Centercheferne giver indledningsvist en kort mundtlig præsentation af status på initiativer iværksat med udgangspunkt i udvalgets mål, og hvilke fokusområder der aktuelt gør sig gældende i centeret. Centercheferne orienterer endvidere om hvad der aktuelt arbejdes med, til budgetmaterialet, herunder både hvilke opprioriteringsforslag og hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene.

 

Teknik- og Miljøudvalget og centrene har derefter ca. 20 minutter til dialog generelt, om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene, og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget og mål 2016 – Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.02G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Oplæg til mål er lagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget

a) at udvalget drøfter oplæg til delmål og langsigtede mål

b) at udvalget beslutter delmål og langsigtede mål

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

De fremlagte mål blev godkendt.


Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

På udvalgsmødet i maj blev status og opfølgning på mål for 2015 gennemgået og udvalget drøftede oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2015, skal udvalget nu fastsætte delmål for budgetåret 2016.

 

Udvalgets oplæg til delmål for budget 2016 skal tage udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Udvalgenes mål skal kobles til alle prioriteringsforslag der indgår i budgetmaterialet. Center-cheferne har ansvaret for at sikre koordinering mellem de politiske delmål, opprioriteringsforslag og spareforslag, altså konsekvenser som følge af delmålene.

 

Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgettemadag den 12. august og budgetseminar i dagene 1. og 2. september 2015.

 

Oplæg til mål og delmål for Teknik- og Miljøudvalget fremgår af vedhæftede bilag og omhandler følgende:

- Evalueringsforløb efter ibrugtagning af it-systemet Byg og Miljø

- Ny energistrategi og understøttelse af Bright Green Test Island

- Områdefornyelse i Snogebæk

- Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn

- Borgerinddragelse og partnerskaber

- Implementering af ejendomsstrategien

- Udvikling af den fremtidige kollektive trafik på Bornholm

- Øget brug af personer i aktivering i forbindelse med drifts- og vedligeholdelsesopgaver

- Forbedring af de fysiske forhold i BRKs administrative bygninger

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Oplæg til mål - Byg og Miljø (DOC)

2.
Oplæg til mål - Energi (DOCX)

3.
Oplæg til mål - Områdefornyelse Snogebæk (DOC)

4.
Oplæg til mål - Omstilling fra miljøtilsyn til bæredygtigt tilsyn (DOC)

5.
Oplæg til mål - Borgerinddragelse og partnerskaber (DOC)

6.
Oplæg til mål - Implementering af ejendomsstrategien (DOC)

7.
Oplæg til mål - Udvikling af den fremtidige kollektive trafik på Bornholm (DOC)

8.
Oplæg til mål - Øget brug af personer i aktivering i forbindelse med dirfts-og vedligeholdsopgaver (DOC)

9.
Oplæg til mål - Optimering af de fysiske forhold i BRK's administrative bygninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker

13.03.01P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning har 30. april 2015 fremsendt er projektforslag for omlægning af fjernvarmeforsyningen af henholdsvis Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas således at hele Nordbornholm forsynes fra et fælles varmeværk i Hasle til kommunens godkendelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at de projektforslag udsendes til Østkraft, RVV og Energiudvikling Bornholm (EUB) med en høringsfrist på 4 uger.

b)    at sagen efter høringsperioden på ny kommer til behandling i udvalget med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen om den endelige projektgodkendelse

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Forsyning har fremsendt forslag om, at der ikke som tidligere planlagt opføres et værk i Allinge, men at Allinge i stedet forsynes fra Hasle Varmeværk via transmissionsledning.

Klemensker Halmvarmeværk nedgraderes til reserveforsyning og forsynes fra Hasle via

transmissionsledning. Halm- og oliekedel bibeholdes som reservelast.

Kedelkapaciteten udvides i Hasle med en træfliskedel når transmissionsledningerne etableres.

I forbindelse med etablering af transmissionsledningen til Allinge planlægges etablering af

fjernvarmeforsyning af byerne Rutsker og Olsker, hvis der opnås tilstrækkelig tilslutning, da transmissionsledningen vil passere forbi disse byer.

 

Hasle Varmeværk vil herefter kunne forsyne:

 

Årsagen til ønsket om at igangsætte dette projekt er:

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011, og Bekendtgørelse nr. 556 af 02.06.2014: ”Projektbekendtgørelsen”.

Endelig er det i projektforslaget forudsat, at der kan opnås en kommunegaranti til låntagningen.

 

Vurdering af projektforslaget

Teknik og Miljø har vurderet:

Projektet er i overensstemmelse med Varmeplan Bornholm 2013.

Teknik & Miljø har gennemgå projektforslaget og vurderer forholdet til projektbekendtgørelsens bestemmelser. Konklusionen er:

·         Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsens bestemmelser samt efter gældende retningslinjer udsendt af Energistyrelsen for udarbejdelse af projektforslag.

·         Projektet er mere fordelagtigt ud for et brugerøkonomisk synspunkt end referencen, som er det nuværende godkendte projekt med anlæg i Allinge

·         Projektet er mere fordelagtigt ud for et selskabsøkonomisk synspunkt end referencen, som er det nuværende godkendte projekt med anlæg i Allinge

·         Projekt er økonomisk neutralt. Der vil dog være et lille positivt bidrag, hvis der etableres fjernvarme i Olsker og Rutsker.

 

Økonomiske konsekvenser

Det må forventes, at Bornholms Forsyning i lighed med tidligere fjernvarmeprojekter vil anmode Bornholms Regionskommune om garantistillelse i forbindelse med låneoptagning til projektets gennemførelse. En ansøgning vil blive forelagt til stillingtagen i en særskilt dagsorden.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Projektforslag (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Delvis ophævelse af helårslokalplanerne 027 og 029

01.02.05P21-0341

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gældende helårskrav i en række områder skal ophæves, herunder lokalplankrav om helårs boligformål.

Center for Teknik og Miljø har foretaget den lovpligtige høring om delvis ophævelse af lokalplan 027 og 029 vedr. helårs boligformål. Der er ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med høringen.

Herefter kan det besluttes at ophæve de dele af de to lokalplaner, der ligger uden for de byer hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at der fortsat gælder krav om helårsanvendelse.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

at den delvise ophævelse af lokalplan 027 og 029 vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i efteråret 2013 at gældende helårskrav (i kommune og lokalplaner) udenfor byområderne Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle, Allinge, Svaneke, Gudhjem og Klemensker skulle ophæves. Samtidig vedtog kommunalbestyrelsen, at man kun vil fastholde krav om helårsbeboelse efter boligreguleringsloven (bopælspligt) i de samme 8 byområder.

Opgivelsen af boligreguleringslovens helårskrav uden for de 8 ”helårsbyer” blev gennemført med øjeblikkelig virkning, og indebærer, at helårsboliger uden for disse byer reelt kan anvendes som fleksboliger, uden krav om fast helårsbeboelse.

Ophævelsen af boligreguleringslovens helårskrav udenfor 8 større byer betød ikke at gældende lokalplankrav om helårsformål var ophævet, men pligten til rent faktisk at bebo en helårsbolig forsvandt.

Tidligere understøttede lokalplaner og boligreguleringslov hinanden for at sikre, at boliger både formelt og rent faktisk anvendes og bebos som helårsboliger.  I de områder hvor kommunalbestyrelsen nu har besluttet at ophæve boligreguleringslovens helårskrav, har gældende lokalplankrav om helårsboligformål samtidig mistet en væsentlig del af deres oprindelige betydning og formål.

Lokalplaner kan kun ændres i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for det enkelte område. I 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen kommuneplantillæg nr. 18 hvor tidligere krav til helårs boligformål blev ændret for de berørte områder. Herved blev grundlaget skabt for også at ændre lokalplaner med helårskrav.

 

Forslag om delvis ophævelser af lokalplan 027 og 029

I konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutninger har Center for Teknik og Miljø vurderet, at de helårskrav der ønskes ophævet især vedrører 2 temalokalplaner, der omfatter mange og store byområder: Lokalplan 27 og lokalplan 29, der alene indeholder krav om helårs boligformål.

De 2 lokalplaner skal efter beslutningen kun være gældende i de 8 største byer, men ophæves i alle andre områder. Hvis helårskravene ophæves, kan de omfattede boliger fremover anvendes frit, som helårsboliger eller fritidsboliger (f.eks. også som udlejningsboliger til turister).

Mulighederne og betingelserne for at ophæve lokalplaner, der er forældede og utidssvarende i forhold til deres oprindelige formål, er fastlagt i planlovens § 33 stk1 til 5. Samme regelsæt giver også mulighed for, at man ophæver dele af en lokalplan, når dette vedrører fast afgrænsede områder i planen.

Proceduren for ophævelse er, at en beslutning om ophævelse først kan træffes, efter at ejerne af de berørte arealer har haft mulighed for at udtale sig. Der fastlægges en høringsfrist på min. 8 uger. Et forslag om ophævelse skal være ledsaget af en forklaring af de retlige og faktiske konsekvenser heraf. Først herefter kan kommunalbestyrelsen beslutte at gennemføre og bekendtgøre ophævelsen.

Center for Teknik & Miljø har den 25. marts 2015 offentliggjort, at dele af lokalplan 027 og 029 foreslås ophævet, i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning og planlovens § 33.

Da lokalplanerne omfatter mange områder og tusindvis af ejere, er den krævede underretning af ejere, i dette tilfælde, sket via husstandsomdelt orientering, som annonce i Rytterknægten (i øvrigt samme metode som blev anvendt, da man i 2006 vedtog lokalplan 027). Den nævnte underretning, annonceringen på hjemmesiden og de to lokalplaner, med anførte rettelser, er vedlagt som bilag.

Der var inden for de 8 ugers frist ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser mod de foreslåede ophævelser. Det er herefter muligt for Teknik- og Miljøudvalget at vedtage ophævelsen.

 

Øvrige lokalplaner med helårskrav

Hvis Teknik- og Miljøudvalget beslutter at ophæve de nævnte dele af lokalplan 027 og 029, resterer der kun et fåtal ejendomme uden for de 8 ”helårsbyer”, hvor der fortsat indgår helårskrav i medfør af lokalplaner (se vedlagte notat om ”Lokalplaner med helårskrav udenfor byer med helårspligt”).

Disse i alt 9 resterende lokalplaner med helårskrav omfatter kun et begrænset antal ejendomme, og skal evt. ændres med udarbejdelse af nye lokalplaner.  De berørte ejere vil fortsat kunne benytte deres boliger uden helårspligt, og Center for Teknik og Miljø vurderer, at man indtil videre bør afvente med at ændre disse planer (indtil der f.eks. opstår behov eller muligheder som udløser krav om nye lokalplaner).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Notat vedr. lokalplaner med helårskrav (DOCX)

2.
Annoncering vedr forslag om lokalplanophævelse (DOCX)

3.
Lokalplan 027 med foreslåede rettelser (PDF)

4.
Lokalplan 029 med foreslåede rettelser (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Forslag til lokalplan 085 for et område i Nexø Bymidte

01.02.05P15-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Der forligger nu et lokalplanforslag 085 for et område i Nexø Bymidte. Lokalplanforslaget indeholder mulighed for at der etableres en ny dagligvareforretning i området, efter nedrivning af 3 eksisterende ejendomme. Planen er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder kommuneplanens rammer for detailhandel.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

At forslaget til lokalplan 085 godkendes til offentliggørelse i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2015, at der skulle udarbejdes et forslag til lokalplan for at muliggøre etablering af en ny dagligvareforretning i et afgrænset område i Nexø Bymidte.

Center for Teknik og Miljø har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 085. LIDL, der ønsker at etablere en dagligvareforretning i området, har bidraget med konsulentbistand til lokalplanudarbejdelsen fra rådgiver Björn Emil Härtel Jensen.

Lokalplanen omfatter et område mellem Sdr. Landevej, Skippergænge og Købmagergade. Lokalplanen muliggør at 3 eksisterende ejendomme, en butik, en kontorbygning og en fritidsbolig nedrives, og at der i stedet etableres en dagligvareforretning på maks. 1500 m2.

To af de ejendomme der nedrives er kategoriseret som middel bevaringsværdige (forretningen og kontorbygningen) men har gennem længere tid stået tomme. For at muliggøre nedrivning ophæves den bevarende lokalplan 030 for en del af området.

I lokalplanens delområde A muliggøres opførelse af en ny forretningsbygning, udformet med nutidig arkitektur, men tilpasset områdets eksisterende bevaringsværdige bebyggelse mht. materiale og dimensionering. Lokalplanen indeholder visualiseringer af en ny bebyggelse udarbejdet af arkitekt Bjarne Bech. Der etableres vareindlevering syd for forretningsbygningen.

En bevaringsværdig bindingsværksejendom, Købmagergade15 bevares. Ejendommen er i dag en helårsbolig, men kan evt. anvendes til andre centerformål.

Selve Tinghuset indgår ikke i lokalplanforslaget, men en fodgængerpassage mellem Tinghuset og den nye forretning bevares og udvides. Skiltning skal udformes iht. gældende skilteregler (vedhæftet som bilag).

I lokalplanens delområde B udlægges en tidligere busparkering ved Sdr. Landevej til parkeringsformål (personbiler, cykler mm.).

Lokalplanen skal ikke miljøvurderes jf. vedhæftet screening ift. miljøvurderingsloven.

Kommuneplanens rammer for detailhandel og rammer for lokalplanlægning er overholdt i lokalplanen, og der forudsættes ikke kommuneplantillæg. Planen kan derfor, iht. kompetenceplanen, vedtages til offentliggørelse af Teknik- og Miljøudvalget.      

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Forslag til lokalplan 085 (DOCX)

2.
Miljøscreeningsskema lp 085 (DOCX)

3.
Gældende retningslinjer for skilte (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Forslag til lokalplan 083 og kommuneplantillæg nr. 4 for et lokalcenter ved Almindingens Runddel, Rønne  

01.02.05P16-0152

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der foreligger nu et forslag til lokalplan 083 mm. for et lokalcenter ved Almindings Runddel, der skal muliggøre to nye dagligvareforretninger. Lokalplanforslag mm. skal offentliggøres i 8 uger før det kan vedtages.

Lokalplanforslag 083 er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplantillæg nr. 1, der netop er under offentliggørelse, men ledsages derudover af et kommuneplantillæg nr. 4, der fastlægger nærmere rammer for lokalplanlægning for det lokalcenter der blev udlagt i kommuneplantillæg nr. 1.

To discountkæder har ønsket at igangsætte lokalplanprocessen for at fremskynde etableringsprocessen mest muligt, selvom kommuneplantillæg nr. 1 endnu ikke er vedtaget.

Offentliggørelsen, og den efterfølgende vedtagelse, af lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 4, forudsætter, at der ikke i mellemtiden sker ændringer i kommuneplantillæg nr. 1 der berører lokalcentret ved Almindings Runddel.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at forslag til lokalplan 083 for et lokalcenter ved Almindings Runddel offentliggøres i 8 uger.    

  

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu et forslag til lokalplan 083 for et lokalcenter ved Almindings Runddel, der skal muliggøre to nye dagligvareforretninger. Lokalplanforslaget skal offentliggøres i 8 uger før det kan vedtages. Forslaget er udarbejdet med bidrag fra to involverede discountkæder og deres rådgivere. 

De to nye butikker tænkes placeret hhv. nord og syd for Åkirkebyvej.

Etableringen forudsætter at en autoforretning ved Zahrtmannsvej, et autocenter på Åkirkebyvej samt en villa på Åkirkebyvej nedrives. 

Lokalplanområdet udlægges til centerformål med mulighed for etablering af bl.a. dagligvare- og udvalgsvarebutikker, servicevirksomheder, anlæg for benzin- og diselsalg samt liberale erhverv.  

Trafikalt forudsættes bl.a. at de to nye dagligvareforretninger får udkørsel til statsvejen Aakirkebyvej. Vejdirektoratet har godkendt denne mulighed. Samtidig ændres eksisterende adgangsveje, så der muliggøres fælles vejadgang for flere virksomheder til hhv. Almindingsvej og Åkirkebyvej.  

Lokalplanen indeholder derudover bestemmelser vedr. bebyggelse og parkering.

 

Forhold til kommuneplanlægningen.

Et lokalplanforslag kan kun offentliggøres, hvis det er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

Den endelige vedtagelse af Lokalplanforslag 083 afhænger derfor direkte af, om der i kommuneplanlægningen gives mulighed for at etablere et lokalcenter med to nye dagligvareforretninger.

Kommunalbestyrelsen har tidligere offentliggjort et forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013, der bl.a. muliggør, at der etableres to nye butikker på hver 1000 m2 i et nyt lokalcenter ved Almindingens Runddel i Rønne. To tankstationer beliggende ud til samme runddel er valgt inddraget i lokalcenterområdet foruden Østkraft ´s transformerstation beliggende ud til Almindingsvej.

Lokalplanforslaget ledsages derudover af et kommuneplantillæg nr. 4, der fastlægger rammer for lokalplanlægning (bebyggelsesprocent, bygningshøjde mm.) for lokalcenteret ved Almindings Runddel.

Selve lokalplanforslaget er udformet i overensstemmelse med de to kommuneplantillæg. 

Selvom kommuneplantillæg nr. 1 vedr. detailhandel endnu ikke er vedtaget endeligt, har de to discountkæder ønsket at igangsætte lokalplanprocessen for et lokalcenter i Rønne allerede nu, for at fremskynde etableringsprocessen mest muligt.

Offentliggørelsen af lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr. 4 som de foreligger, forudsætter imidlertid, at der ikke i mellemtiden sker ændringer ved vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 1, der berører lokalcentret ved Almindings Runddel.

Hvis kommuneplantillæg nr. 1 ændres, skal lokalplanen og kommuneplantillæg nr. 4 tilpasses i overensstemmelse hermed.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Miljøscreening lp 083 (DOCX)

2.
Forslag til lp 083 og KP-tillæg 04 for lokalcenter (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Teknik- og Miljøudvalget

00.30.14G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser på Teknik- og Miljøudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 5,3 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 1,1 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 4,1 mio. kr. En væsentlig årsag til merbruget skyldes fortsat høje udgifter til skadedyrsbekæmpelsen, der sammen med overført underskud på dette område giver et samlet forventet underskud på 2,9 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2015.

I 2015 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

Drift

 

Udmøntning af besparelsen i forbindelse med sygdom sker først senere på året i forhold til fald i sygefraværet. Udmøntningen af besparelsen kan derfor påvirke nedenstående forventninger omkring mer-/mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

 

For Center for Teknik og Miljø forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Fra 2014 er overført et underskud på 1,6 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 3,3 mio. kr.

De væsentligste årsager til merbruget skyldes fortsat høje udgifter til skadedyrsbekæmpelsen, der sammen med overført underskud på dette område giver et samlet forventet underskud på 2,9 mio. kr. Idet området er gebyrfinansieret, skal skadedyrsbekæmpelsen over en årrække hvile i sig selv, hvorfor over-/underskud på dette område overføres separat.

Det overførte underskud på beredskabets område vil kunne løses gradvist, i takt med at nogle kontraktlige forpligtigelser udløber.

Der forventes ud fra det nuværende niveau færre indtægter fra byggesagsbehandlingen, men kapaciteten på området søges øget, hvorved flere sager kan behandles. Hvis det lykkes at få flere gebyrindtægter end pt. forudsat, uden at øge udgifterne i lige så høj grad, kan dette forbedre resultatet.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015, hvilket hovedsageligt skyldes en forventning om udgifter i forbindelse med jordforurening på den tidligere renseri-grund i Østergade, Rønne.

 

For Center for Ejendomme og drift forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Fra 2014 er overført et overskud på 2,7 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 0,9 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget skyldes en række investeringer vedr. bygninger, såsom klimaskærme og tekniske installationer samt energiinvesteringer. Disse dækkes af det overførte overskud på området fra 2014.

Dertil et merforbrug hos Devika, der skyldes øgede udgifter til råvarer i forbindelse med Økoløft Bornholm, samt udgifter i forbindelse med langtidssygdom og overført merarbejde.

Det samlede underskud for Center for Ejendomme og drift kan umiddelbart henføres til det forventede underskud for Devika, udskudt besparelse hos BAT samt overført underskud hos Vej & Park. Underskuddet vil skulle nedbringes gradvist.

På øvrige bevillinger indenfor centeret forventes balance mellem forbrug og budget i 2015.

 

Bofa forventer balance mellem forbrug og budget i 2015

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Teknik- og Miljøudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 5,3 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 1,1 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 4,1 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015

 

Det skal bemærkes, at mindreforbrug på én bevilling ikke kan dække merforbrug på en anden bevilling uden politisk godkendelse.

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Teknik og miljø

-1.657

-949

-1.603

-3.260

-949

51 Beredskab

-

 

-332

-332

 

52 Teknik og miljø

-1.657

-949

-1.271

-2.928

-949

Center for Ejendomme og drift

-3.603

-

2.745

-858

 

53 Vej, park og anlæg

-

 

-

-

 

54 Vej og Park

-

 

-710

-710

 

55 Ejendomme og service

-1.796

-

2.798

1.002

-

56 Devika

-1.557

 

657

-900

 

57 Kollektiv trafik

-250

 

-

-250

 

Bofa

 

-

 

-

 

58 Affaldshåndtering

 

-

 

-

 

Teknik- og miljøudvalget

-5.260

-949

1.142

-4.118

-949

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Beskæftigelsesprojekt med nedrivning af ejendomme på Bornholm

00.16.02P20-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Afdelingen for Ressource- og Kompetenceudvikling, ARK og BOFA har holdt møde om muligheder for beskæftigelsesprojekt i forbindelse med nedrivning af ejendomme på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedrivningsprojektet blev drøftet i forhold til et muligt samarbejde.

 

Konklusionen blev, at der ikke var muligheder at etablerer det ønskede samarbejde.

 

Selve nedrivningsarbejdet skal udføres af en ekstern entreprenør. Arbejdet er komplekst på grund af krav om selektiv nedrivning og diverse lovkrav for eksempel vedrørende PCB, bly, asbest etc. Endvidere stiller arbejdsmiljølovgivningen krav om uddannelse og omfattende brug af personlige værnemidler.

 

BOFA har ikke mulighed for at stille en medarbejder til rådighed som ”sjakbajs” i projektet ude ved nedrivningen, da dette ikke må finansieres af takstmidler, men skal finasieres af skattemidler.

 

Desuden vil arbejdet være for fysisk krævende for den enkelte aktivitetsparate borger (problemer udover ledighed).

 

BOFA og Jobcenteret har allerede et fint samarbejde i dag. Der kan være op til 8 borgere tilknyttet BOFA på de forskellige pladser i blandt andet løntilskud, virksomhedspraktik og som nyttejobbere.

 

Andre mulige projekter blev drøftet, men da hverken BOFA eller ARK har økonomi til at ansætte en ekstra medarbejder (jvf. ovenstående om skatte- og takstmidler) til dette formål, er det ikke muligt.

 

Såfremt der måtte være et politisk ønske om at gennemføre et projekt, vil det kræve omkring 450.000 kr. fra det skattefinansierede område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, hvis projektet ikke gennemføres. Alternativt cirka 450.000 kr. fra det skattefinansierede område.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Revision af råstofplan for Bornholm

01.09.00P15-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

10

 

Hvem beslutter

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget beslutter

Resumé

Råstofplanen fastlægger bl.a. rammerne for regionskommunens administration af indvinding af råstoffer på Bornholm. Lovgrundlaget for råstofplanen er fastlagt i råstoflovens §§ 5a, 6a.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. januar 2012 Råstofplan for Bornholm 2012-2024. Råstofplanens planperiode er 2012 til 2024. Kommunalbestyrelsen skal ifølge råstofloven gennemgå råstofplanen hvert fjerde år, for at vurdere om der er behov for justering eller en revision af planen.

Før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om en eventuel revision af råstofplanen er påkrævet, skal der udarbejdes en redegørelse. Redegørelsen skal i offentlig høring i mindst otte uger.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at råstofplanen skal revideres, skal der indkaldes ideer og forslag til planen via en offentlig høring.

Da det er Teknik og Miljøs vurdering at en revision af råstofplanen er påkrævet, foreslås det at de to faser, høring af redegørelse samt indkaldelse af ideer og forslag, forløber samtidig, i en offentlig høring, på 8 uger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en redegørelse samt et debatoplæg, som vedlægges dagsordenen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

At redegørelse samt debatoplæg sendes i offentlig høring i 8 uger

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Regionskommunen skal udarbejde en plan for indvinding af og forsyning med råstoffer. Råstofplanen skal udarbejdes på grundlag af en råstofkortlægning (råstoflovens § 5a).

Selvom der tilsyneladende er rigeligt med råstoffer på Bornholm, så er der ikke det store overblik over kvaliteterne af råstofferne. Det kortlægningsmateriale som eksisterer, er efterhånden utidssvarende (1980érne). Inden der igangsættes ny kortlægning skal det eksisterende kortlægningsmateriale vurderes med henblik på planlægning af fremtidig indsats for nye kortlægninger.

Teknik og Miljø har udarbejdet en redegørelse for revision af Råstofplan 2012-2024. Som noget nyt vil redegørelsen og den kommende Råstofplan 2016 blive en digital plan, i lighed med kommuneplanen 2013. Planen vil således kun kunne ses digitalt.

Strategi for råstofforsyningen, på Bornholm:

•   Bornholms Regionskommune ønsker at de nuværende indvindingsområder og interesseområder fastholdes.

•   Bornholm skal være selvforsynende med de råstoffer som lokalt er til rådighed.

•   Bornholms Regionskommune ønsker at fastholde muligheden for at bibeholde den mangfoldighed af forskellige råstoftyper som er enestående for Danmark og som har en stor kulturhistorisk værdi.

 

I udkast til redegørelse, lægges der op til, at Råstofplan 2012 – 2023 revideres, fordi:

 

•   Der er råstofområder som har behov for at blive vurderet mht. om der er en tilstrækkelig restressource og/eller afklaring af fremtidsmuligheder.

•   Der er behov for at få afklaret, i samarbejde med Slots- og Ejendomsstyrelsen, om der er behov for reservering eller ny kortlægning, efter Nexø Sandsten til landets kulturhistoriske bygninger.

•   Det skal vurderes om der kan udlægges råstofindvindingsområder, hvor der i dag udvindes råstoffer, udenfor udpegede råstofområder.

•   Råstofplanen bør være digital, i lighed med kommuneplan 2013. Regeringen, kommuner og regioner samarbejder om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som har til formål at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor. Et led i den digitale strategi er en mere intensiv udnyttelse af it og ny teknologi for at levere en mere moderne og effektiv service. Derfor skal Bornholms næste råstofplan være digital.

•   Det kortlægningsmateriale der ligger til grund for nuværende planer efterhånden er gammelt (1985). Der er behov for en vurdering af det eksisterende materiale med henblik på planlægning af fremtidig indsats mht. nye kortlægninger.

 

Den endelige beslutning om revision kan først tages af kommunalbestyrelsen, efter den offentlige debat. Samtidig med høringen af redegørelsen, indkaldes derfor forslag, ideer og bemærkninger fra offentligheden.

Som grundlag for denne høring i offentligheden er der udarbejdet et udkast til debatoplæg.

Høringen annonceres udelukkende på regionskommunens hjemmeside, i henhold til gældende lovgivning.

Hvis kommunalbestyrelsen. efter den offentlige høring, beslutter at revidere råstofplanen, udarbejder Teknik og Miljø et forslag til ny råstofplan, der kan komme i offentlig høring primo 2016.

En ny råstofplan skal være vedtaget af kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016.

 

Høring

Høringen retter sig mod den brede offentlighed, samt virksomheder og relevante myndigheder som foreskrevet i råstofloven.

Før kommunalbestyrelsen endelig tager stilling til om Råstofplan 2012-2024 skal revideres, skal redegørelsen i offentlig høring i mindst otte uger. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at råstofplanen skal revideres, skal der indkaldes ideer og forslag fra borgere og andre interessenter. Teknik og Miljø foreslår, at sammenlægge høringsperioden for redegørelsen med høringsperioden for idéoplægget.

 

Råstofplan 2012-2024 samt idéoplæg vil, være i offentlig høring fra 17. juni til den 18. august 2015. Denne periode er udvidet med en uge, for at tage hensyn til at høringsperioden falder sammen med sommerferien. Teknik og Miljø vil efter høringsperioden samle og evaluere indkomne høringssvar og komme med en indstilling til kommunalbestyrelsen, om en eventuel revision af Råstofplan 2012-2024. Indstillingen ventes at blive forelagt til beslutning i kommunalbestyrelsen ultimo 2015. Den endelige Råstofplan 2016 forventes herefter forelagt kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2016.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

Link til bilag redegørelse samt debatoplæg

http://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/login/NirasLogin.aspx?ReturnUrl=%2fDKplan%2fDKplanFilter.aspx%3fr%3dt%26k%3dt%26f%3dt%26v%3dt%26a%3dt%26h%3dt%26PageId%3d108&r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&PageId=108

 

 

Brugernavn: guest

Adgangskode: kigind

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Ophør af klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

00.17.00P27-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

05-01-2015

15

 

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune indgik i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). I aftalen indgår et mål om at reducere kommunens CO2–udledning. Kommunen skal årligt afrapportere data til DN. Det har gennem alle årene vist sig vanskeligt og særdeles ressourcekrævende at fremskaffe, behandle og formidle data. BRK har i år ikke kunnet indberette tallene for 2013. Det indstilles derfor, at Bornholms Regionskommune opsiger sin klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Kommunen vil fortsat bibeholde fokus på reduktion af CO2-udledning både i egne bygninger og for øen som helhed.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at Bornholms Regionskommune opsiger klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015:

Pkt. udsættes.

 

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at klimakommuneaftalen opsiges med henvisning til bemærkningerne i den supplerende sagsfremstilling.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Udvalget konstaterer, at der heller ikke vil ske indberetninger i år, men indstiller at spørgsmålet om fortsat medlemskab tages op i de kommende budgetforhandlinger for 2016.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i oktober 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). DN lancerede i 2007 en klimakommunekampagne med sigte på at sætte skub i udviklingen på energiområdet i danske kommuner op til klimatopmødet i København i 2009. Målet i Bornholms Regionskommunes aftale er at reducere CO2 udledningen med mindst 3 % pr. år og Bornholms samlede CO2 udledning med mindst 5 % hvert andet år frem til år 2025.

 

Danmarks Naturfredningsforening har forpligtet sig til løbende at offentliggøre resultater og projekter på DN´s hjemmeside og arbejde for, at klimakommunernes indsats løbende profileres i medierne.

 

Udfordringer

Teknik og Miljø og BRK Ejendomsservice og nu centrene Teknik og Miljø samt Ejendomme og Drift har gennem alle årene anvendt en del ressourcer på at fremskaffe data, behandle data og formidle resultaterne, idet denne type oplysninger skal fremskaffes fra en lang række ejendomme og forbrugssteder. I klimakommuneaftalen har vi årligt indrapporteret energiforbrug og CO2-udledning fra bygninger samt energiforbrug og CO2-udledning til transport indenfor det sociale og det tekniske område.

Manglende IT-systemer samt skiftende IT-systemer og senest omorganiseringen af kommunen har kompliceret opgaven.

Det har ikke været muligt i 2014 at fremskaffe data for 2013. Bornholms Regionskommune kan derfor ikke overholde klimakommuneaftalen med DN. I første omgang er det dog aftalt, at kommunen genindberetter regnskabet for 2012 for at sikre kontinuitet og sammenligningsgrundlag.

 

Signalværdi

Klimakommuneaftalen udgør en signalværdi til dels det øvrige Danmark, men også bornholmerne. Umiddelbart er det dog vurderingen at udbyttet af aftalen ikke har været tilstrækkeligt.

De store udfordringer med data og et sandsynligvis sparsomt profileringsmæssigt udbytte har derfor givet anledning til at genoverveje aftalen. Set i lyset at kommunes økonomiske situation er det vurderingen at tiden kan anvendes mere omkostningseffektivt på andre opgaver.

 

Fremtiden

Kommunen vil fortsat arbejde med strategisk energiplanlægning for hele øen og med energistyring og –effektivisering af egne bygninger samt på transportområdet.

På ø-plan forventer kommunen fremadrettet, at BGTI- modellen (Bright Green Test Island) vil kunne levere årlige opgørelser af øens energiforbrug og CO2-udledning.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling til TMU 1.6.2015

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5. januar 2015 at udsætte behandlingen af spørgsmålet om, hvorvidt BRK fortsat skal være med i klimakommuneaftalen med Dansk Naturfredningsforening, idet udvalget bad centrene se nærmere på alternative løsninger og undersøge, hvordan andre kommuner håndterer opgaven.

Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift har undersøgt muligheder for at indberette kommunens CO2-forbrug for 2014 for kommunes bygninger og transport jf. klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

 

Researchen bekræftede, at der ikke findes en nem og billig løsning. Situationen er den samme i andre kommuner, som enten selv udarbejder regnskabet eller køber sig til opgaven eksternt, typisk til en omkostning på ca. 70.000 kr. årligt. Energitjenesten kan beregne CO2 for BRKs bygninger efter samme metode, som kommunen har anvendt. Status er, at opgaven fortsat er vanskelig og ressourcekrævende.

 

Status for CO2 regnskab 2014

Vilkår for dataindsamling og behandling i BRK er de samme som i 2013. Det vil sige, at for kommunens bygninger er det stadig manuelt arbejde at indsamle data for 350 bygninger. Det svarer til 1500-1600 målere, der enkeltvis skal tages stilling til og regnes på. Dertil får BRK først aflæsninger fra Rønne Vand og Varme i slutningen af juli.

 

På transportområdet er det pt ikke muligt at beregne BRKs CO2 forbrug. Data er ligesom for 2013 ikke tilgængelige på grund af manglende IT-systemer. Det skal i øvrigt bemærkes, at målsætning om reduktion af CO2 udledningen med 3% pr år på transportområdet vil være umulig at aflæse, da regnskabet varierer 30-40 % imellem år med og uden sne.

 

BGTI-modellen kan ikke anvendes pt. Den beregner foreløbig på data fra 2013. Den kan måske udvikles til at kunne det for et anslået beløb af 50.000 kroner.

 

CO2-regnskab for bygninger kan beregnes for 2014 gennem projektansættelse af energiteknolog, hvor CO2 regnskabet er en del af opgaven. Metoden er den samme som hidtil.

 

Bornholms Regionskommune arbejder videre med strategien ’Bright Green Island’, og det vurderes, at medarbejderressourcer til dette arbejde er givet bedre ud end til indberetning af data for at overholde klimakommuneaftalen, idet Bright Green Island er et langt mere synligt brand med en langt større signalværdi end medvirken i klimakommuneaftalen er.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Vedr. klage over Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende klagen over §12-miljøgodkendelsen til Ndr. Kirkebogård, Rønnevej 7, 3770 Allinge

09.17.18K02-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget til efterretning

Resumé

Teknik og Miljø har den 27. april 2015 modtaget Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i en sag om hvorvidt Natur- og Miljøklagenævenet ville genoptage nævnets afgørelse NMK-132-00643 om godkendelse til en svineproduktion i Bornholms Regionskommunevedrørende Regionskommunens meddelte §12-miljøgodkendelse til Ndr. Kirkebogård, Rønnevej 7, 3770 Allinge i forbindelse med ønske om udvidelse af produktionen af Bornholmergrise på ejendommen.

Natur- og Miljøklagenævnet har afvist at genoptage sagsbehandlingen af klagesagen

 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet traf den 6. februar 2015 afgørelse om godkendelse til svineproduktionen på ejendommen Rønnevej 7, 3770 Allinge. Nævnet traf afgørelse efter § 12 i husdyrbrugsloven.

Klager har herefter bedt nævnet om at genoptage sagen.

Natur- og Miljøklagenævnet afslog anmodningen om at genoptage sagen.

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om afslag på genoptagelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. husdyrbrugslovens § 90. I forhold til nævnets oprindelige afgørelse regnes fristen på 6 måneder fra 6. februar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Forslag til høringsvar til Vandområdeplan 2015-2021  

01.05.18K04-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer er i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 2015.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et høringssvar, der fremgår af sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at forslag til høringsvar til statens forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurdering til indsatsprogram godkendes og sendes til Naturstyrelsen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

 

Sagsfremstilling

Høringssvar til ”Forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurdering til indsatsprogram”.

Bornholms Regionskommune har med interesse læst ” Forslag til vandområdeplaner for 2. planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser og miljøvurdering til indsatsprogram”, der er i høring frem til 23. juni 2015.

Nedenstående høringssvar er politisk behandlet og godkendt af Teknik & Miljøudvalget, Bornholms Regionskommune den XX. YY. 2015.

 

Vandløb:

Bornholms Regionskommune indstillede i samarbejde med vandrådet på Bornholm syv prioriterede forslag til supplerende indsatser i vandløb. I det nuværende forslag har staten medtaget de to højest prioriterede forslag til fjernelse af spærringer i Øle Å ved hhv. Slusegård og Ågård. Den økonomiske ramme er forhøjet til 2 mio. i stedet for 1,6 mio. til at gennemføre de to indsatser. Den oprindelige udmelding om indsatser i 4km vandløb er ændret til fjernelse af to spærringer.

Bornholms Regionskommunen, Teknik og Miljø vurderer dog, at fjernelse af de to spærringer i Øle Å kan gøres for mindre end de af statens afsatte 2 mio. kr. Derfor indstiller Bornholms Regionskommune til, at indsats i Vellenså og en ny indsats i Skovholms bæk medtages i vandområdeplanen for Bornholm.

 

I Vellenså er der konstateret mange og store havørreder, der forsøger at passere op igennem rørføringen. Men kun en meget lille del af fiskene når op i rørene, hvor de til trods for stærk strøm og det lange lige stykke i rørene, alligevel formår at passere gennem rørføringen til det åbne vandløb opstrøms. Vellenså er målsat med godt økologisk potentiale og god økologisk tilstand efter lufthavnen. Passageforhold for havørred kan forbedres betydeligt, hvis området nedstrøms rørføringen hæves til niveau med rørføringen. Det vil give adgang til 2,7 km åbent vandløb opstrøms.

 

Bornholms Regionskommune vil gerne foreslå en ny indsats i Skovholms bæk. Det drejer sig om fjernelse af en spærring i form af fisketrappe ved Årsdale. Det er muligt at fjerne fisketrappen og lave et snoet vandløbsforløb i stedet. Lodsejer er positiv over for indsatsen. Skovholms bæks nuværende tilstand er god økologisk tilstand, men spærringen er ikke registreret på statens materiale.

 

Bornholms Regionskommune har i foråret 2014 påpeget overfor Naturstyrelsen, at der var fejl i basisanalysen for Bornholm. I basisanalysen for Bornholm er den angivne tilstandsvurdering i 8-9 vandløb ikke korrekt efter Bornholms Regionskommunes mening. Det gælder fx Kobbeå, Tingsted Å, Samsings Å, Grødby Å, Grynebæk, Klinkebæk og Kelseå. De er vurderet som værende uden målopfyldelse og i risiko. De pågældende vandløb er blandt de fineste vandløb på Bornholm og har efter kommunens opfattelse reel målopfyldelse.

Naturstyrelsen erkendte, at der var fejl i datagrundlaget, men ønskede ikke på daværende tidspunkt at rette det til. Basisanalysen anvendes af kommunen til at administrere beskyttelse af vandforekomster og andet vand. Derfor bør basisanalysen efter Bornholms Regionskommunes mening rettes for fejl. Alternativt må Naturstyrelsen begrunde udpegningerne over for kommunen.  

 

Endelig gøres opmærksom på, at rørlægningen af Vellenså ved Bornholms Lufthavn er placeret et andet sted end Geostyrelsens kort angiver. Kort over lufthavnen med placering af rørlagt vandløb fra 1948 vedlægges høringssvar som bilag.

 

Bornholms Regionskommune mødtes med vandrådet den 30. april for at drøfte indsatser i vandløb og høringssvar. Der var opbakning fra vandrådet til Teknik & Miljøs udkast til kommunens høringssvar.

 

Grundvand:

I udkastet har Naturstyrelsen puljet grundvandsforekomsterne på hele Sydbornholm fra den sydlige del af Rønne til og med Nexø til én grundvandsforekomst grundet, at de mener, at grundvandsmagasinerne er sammenlignelige. Naturstyrelsen vurdering af den kemiske tilstand er, at grundvandsforekomsten er af god kemisk tilstand.

 

Grundvandskortlægningen af kortlægningsområde ”Stampen” blev afsluttet pr. 1. juli 2014 og har blandt andet givet supplerende viden om den kemiske tilstand af grundvandsforekomsterne. Denne grundvandsforekomst har vist forhøjede koncentrationer (over kvalitetskrav for grundvand) for de naturlige stoffer sulfat, nikkel og arsen. Dette skyldes tidligere overindvinding i ”Robbedale”, hvilket har forårsaget iltning af grundvandsforekomsten og dermed kraftig pyritoxidation, hvorved sulfat og nikkel er blevet frigivet til grundvandet i høje koncentrationer.

 

Fra grundvandskortlægningerne i 2006 og 2014 ved vi, at indvindingen i Nexø, Smålyngen, og Sømarken sker fra sandsten og at Robbedale og Stampen indvinder fra Robbedaleformationen.

 

Teknik og Miljø mener, at Naturstyrelsen ikke har taget den nyeste viden med i deres vurdering. Vi mener ikke, at grundvandsmagasinerne bare kan puljes, da vi ikke anser dem for sammenlignelige.

 

Vores anbefaling til Naturstyrelsen er, at de bør overveje at opdele pågældende grundvandsforekomst i to separate grundvandsforekomster og ændre den kemiske tilstand for grundvandsforekomsten ”Robbedale” til ringe kemisk tilstand.

 

Spildevand:

For spildevandsområdet lægges der i udkast til Vandområdeplan 2015-2021 op til 2 indsatstyper på Bornholm.

 

Reduceret spildevandsbelastning fra ca. 1 regnbetinget udløb

Forbedret spildevandsrensning på ca. 150 ejendomme i spredt bebyggelse

 

I forhold til regnbetingede udløb drejer det sig om en indsats omkring renseanlægget i Vestermarie med henblik på reduktion af belastningen af Tingsted Å. Indsatsen er den samme, som også er en indsats under Vandplan 1 (2009-2015). Spildevandsselskabet Bornholms Forsyning havde planlagt, som alternativ til et forsinkelsesbassin m.v., at nedlægge renseanlægget og lede spildevandet til Rønne renseanlæg.

Efter nærmere teknisk og økonomisk vurdering har spildevandsselskabet ændret mening. De ønsker istedet at beholde renseanlægget i Vestermarie indtil videre. Som indsats mod den regnbetingede udledning til åen, foreslår selskabet at fraseparere vejvand og drænvand, forny utætte ledninger og forbedre styringen af renseanlægget. Hermed vurderer spildevandsselskabet, at omkring ¾ af det uvedkommende vand afskæres fra renseanlægget. Teknik og Miljø vurderer, at de foreslåede tiltag vil reducere den regnbetingede forurening af Tingsted Å i mindst samme omfang som et forsinkelsesbassin.

Naturstyrelsen har ligeledes vurderet forslaget og positivt tilkendegivet tiltaget under visse givne betingelser. Disse er forelagt Spildevandsselskabet Bornholms Forsyning og deres respons afventes.

 

Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø imødeser, at der ikke planlægges yderligere tiltag, end de, som er anført i Vandplan 1 (2009-2015), for så vidt angår reduceret spildevandsbelastning fra regnbetingede udløb.

 

I forhold til mulig punktkildeforurening fra spredt bebyggelse lægges der i udkast til Vandområdeplan 2015-2021 op til, at mindst 150 ejendomme i opland til Vase å, Kelse å, Kobbe å, Spager å og Præstebæk skal have forbedret deres spildevandsrensning. Dette skal lægges oven i de mindst 57 ejendomme omkring Spellinge Mose, som var anført i Vandplan 1 (2009-2015).

 

Tidsfristen for gennemførelsen af indsatser under Vandplan 1 (2009-2015) er i udkast til Vandområdeplan 2015-2021 udskudt 1 år til 30. oktober 2016. Det begrundes med, at Vandplan 1 (2009-2015) blev forsinket og først forelå oktober 2014. Dette hilses af Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø velkomment. Det kunne dog være ønskeligt, at tidsfristen var udskudt endnu længere. For det betyder, at kommunen kun har 14 måneder til at gennemføre indsatser, der er knyttet til de 72 måneder i en 6-årig planperiode.

Det skyldes hovedsagligt en bekymring for, om vvs/kloakbranchen på Bornholm med få aktører i et relativt lukket opland kortvarigt bliver overophedet evt. med dyrere regninger til de berørte ejere som følge. Den meget korte tid til gennemførelse af forbedret spildevandsrensning af mindst 57 ejendomme som følge af Vandplan 1 (2009-2015) kan også betyde, at en række indsatser ikke er gennemført ved planperiodens udløb. Bornholms Regionskommune påtager sig ikke ansvaret for indsatser, som ikke har kunnet gennemføres inden for de 14 måneder fra vedtagelsen af Vandplan 1 (2009-2015). Derfor vil Bornholms Regionskommune opfordre Naturstyrelsen til at overveje, om ikke-gennemførte indsatser af forbedret spildevandsrensning i det åbne land fra Vandplan 1 (2009-2015) i stedet skal overføres til bekendtgørelsen.

 

Vedrørende de ejendomme, der skal pålægges forbedret spildevandsrensning har Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø en generel bekymring for, at dokumentationen for indsatsernes effekter kan forekomme uklare, hvilket kan give et forklaringsproblem overfor de berørte borgere, som pålægges nogle ikke uanselige udgifter. Dette skal ses i lyset af de finansieringsudfordringer i den bornholmske boligmasse, som deles med resten af Udkantsdanmark. Derfor vil Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø opfordre til, at den nødvendige dokumentation foreligger i en form, der kan formidles til borgerne.

 

Søer:

Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har ingen bemærkninger til indsatser i relation til søer.

Det er samlet vurderet, at 4 ud af 11 søer i Vandområdedistrikt Bornholm ikke forventes at opfylde miljømålet i 2021, hvilket primært skyldes fosforbelastning. På baggrund af det relativt lille fosforindsatsbehov på Bornholm samt den generelle mangel på omkostningseffektive fosforvirkemidler samt et forholdsvist lille potentiale for fosforvådområder, er det som udgangspunkt valgt ikke at iværksætte en fosforindsats i Vandområdedistrikt Bornholm i denne planperiode.

 

Kystvande:

Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har ingen bemærkninger til indsatser i relation til kystvande.

Der igangsættes i første omgang initiativer på nationalt niveau til at nedbringe fosfor og kvælstof belastningen, blandt andet spildevandsindsatser og etablering af vådområder samt at tilvejebringe ny viden om målrettet miljøregulering af landbruget. Der igangsættes modelarbejde til afklaring af vandområdedistrikternes potentielle mulighed for at øge belastningen af kvælstof.

For Vandområdedistrikt Bornholm udgør den potentielle mulighed for at øge belastningen ca. 60 tons kvælstof.

 

Bekendtgørelser og miljøvurdering:

Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har ingen bemærkninger til Miljørapport.

 

I udkast til bekendtgørelse om indsatsprogram står der i Bilag 3 under vandløb at:

Det bemærkes, at foranstaltninger, der finansieres med midler fra EU’s landdistriktsprogram, alene skal gennemføres, hvis samtlige berørte lodsejere frivilligt tilslutter sig gennemførelse af foranstaltningen.

Bornholms Regionskommune ser gerne præciseret, hvad kommunen gør, hvis det ikke kan opnås frivillige aftaler med alle lodsejere.

 

Bornholms Regionskommune ser gerne, at retningslinje i kap. 1.4, pkt. 25 i Vandplan 1 (2009-2015) blev bibeholdt i den nye planperiode: 25) Der tillades normalt ikke rørlægninger af vandløb.

Bornholms Regionskommune mener, at bortfald af denne retningslinje gør det svære at myndighedsbehandle og sikre, at vandkvaliteten ikke forringes ved tilladelser og godkendelser samt andre aktiviteter, der påvirker vandets tilstand på Bornholm.

 

Bornholms Regionskommune finder det endvidere uklart, hvordan kommunernes vandløbsmyndighed skal administrere ikke målsatte vandløb.

 

Baggrund

Staten udarbejder vandområdeplaner med det formål at sikre en god miljøtilstand i kystområder, søer, vandløb og grundvand, fastlægge miljømål for recipienterne samt fastlægge indsatsprogrammer med henblik på at opnå de fastlagte miljømål. De danske vandområdeplaner er et centralt element til nå målet i EU's vandrammedirektiv.

 

Danmark er opdelt i 23 hovedvandoplande. Bornholms Regionskommune udgør sit eget hovedvandopland 3.1. Bornholm.

Forud for udarbejdelsen af vandområdeplanerne gennemførte Staten en basisanalyse, hvor man samler tusindvis af data om det danske vandmiljø. Basisanalysen er en slags ’rigets tilstand’ for kvaliteten af vandet i åer, søer, fjorde, langs kyster og i grundvandet. Den beskriver, hvor rent vandet er i dag, og det estimeres, hvad tilstanden forventes at være i 2021.

Den aktuelle basisanalyse skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne for anden planperiode (2016-2021).

 

Vandområdeplanen er et informationsdokument, der oplyser om regeringens ambitioner for vandområdet. En vandområdeplan er, i modsætning til en vandplan efter miljømålsloven, ikke et retligt bindende dokument. De bindende elementer – mål og indsatser – fastsættes i bekendtgørelser.

 

Hvis en indsats i vandløb ikke findes omkostningseffektiv og kommunen får afslag på tilskud til gennemførsel, så er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre indsatsen.

Økonomiske konsekvenser

Staten har på landsplan afsat 696 mio. kr. til gennemførsel af indsatsprogrammerne.

Staten har afsat 2 mio. kr. til gennemførsel af indsatsprogrammet (vandløb) i vandoplandet til Bornholm. Midlerne bliver stillet kommunen til rådighed via statslige tilskudsordninger i planperioden.

 

Der er ikke mulighed for at få yderligere midler til fremtidig afledt drift.

 

Udkast til vandområdeplaner, miljørapport, kortmateriale (GIS), bekendtgørelser og læsevejledning på Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandomraadeplaner-2015-2021/forslag-til-vandomraadeplaner/

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-     

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Evt. iværksættelse af udarbejdelse af lokalplanforslag mm. for en motorsportsbane i Åkirkeby Plantage

01.02.05P16-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 5.1.2015, at indkalde idéer og forslag i 8 uger vedr. placering af en motorsportsbane på et areal i Åkirkeby Plantage, før der tages stilling til den videre planlægning. En videre planlægning vil omfatte udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Derudover vil det sandsynligvis også kræve at der udarbejdes en miljøvurdering i forbindelse med planlægningen. Ved fristens udløb den 1.5.2015 var der indkommet ét forslag til ændringer ift. den af Bornholms Motorsport ansøgte placering.   

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at der kan iværksættes udarbejdelse af lokalplanforslag for en motorsportsbane i Åkirkeby Plantage.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Motorsport (BMS) ønsker at etablere en permanent motorsportsbane på Bornholm til træning og løbsafholdelse, primært i forbindelse med folkerace. Motorsportsklubben har hidtil haft mulighed for at køre på Almegårds Kasernes øvelsesterræn, men kasernen vil ikke fortsat kunne stille areal til rådighed til aktiviteten.

 

Baggrund

BMS har tidligere søgt om tilladelse til at anlægge en motorsportsbane på et landbrugsareal udenfor Klemensker. Området vurderedes dog uegnet til formålet af kommunen pga. af kort afstand til nærmeste beboelsesejendomme. Efterfølgende ansøgte klubben om tilladelse til at etablere banen ved Tornegård, på et landbrugsareal syd for BOFA, Rønne.

Center for Teknik og Miljø fandt arealet ved Torneværksvej egnet til formålet og det tidligere Teknik- og Miljøudvalg besluttede den 7.5.2013 at indkalde idéer og forslag i offentligheden forud for evt. iværksættelse af planlægning for en ny motorsportsbane på dette areal.

Som resultat af indkaldelsen indkom bl.a. et forslag, afsendt på vegne af 291 beboere i Rønne Nord, om at placere baneanlægget i tilknytning til den eksisterende motocrossbane i Åkirkeby Plantage. På den baggrund besluttede det nuværende Teknik- og Miljøudvalg den 5.1.2015 at indkalde idéer og forslag på denne placering. En foreløbig afgrænsning af arealet kan ses på bilag 1.

 

Dispensation fra Naturstyrelsen

I perioden mellem de høringer har Center for Teknik og Miljø rettet henvendelse til Naturstyrelsen om dispensation fra skovloven til evt. at iværksætte en planlægning for en motorsportsbane på arealet i Åkirkeby Plantage. Naturstyrelsen gav den 23.9.2014 en principiel tilladelse til etablering af en ny motorsportsbane på arealet som ansøgt. Naturstyrelsens afgørelse blev påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af beboere i området. Natur- og Miljøklagenævnet har i deres afgørelse af 2.12.2014 afvist at behandle klagen, med henvisning til at områdets beboere ikke anses for klageberettigede i forhold til den påklagede afgørelse.

 

Indkomne idéer og forslag vedr. en placering i Åkirkeby Plantage

Da området i Åkirkeby Plantage ikke er udlagt i kommuneplanen, og for at sikre at offentligheden inddrages i planlægningsarbejdet, skulle der indkaldes idéer og forslag vedr. en mulig placering af baneanlægget i tilknytning til den eksisterende motocrossbane i Åkirkeby Plantage, jf. bilag 2. Ved fristens udløb var der indkommet en række kommentarer og forslag til ændringer fra Åkirkeby Cross Klub, den eksisterende motocrossklub i området, jf. bilag 3.

 

Kommentarer fra Åkirkeby Cross klub:

Åkirkeby Cross Klub udtrykker forståelse for, og støtte til, at Folkeracerne på Bornholm får anlagt en fast bane. De kan se idéen med at placere en ny bane i et område, hvor der i forvejen er støjende aktiviteter, og at der kan opstå en synergieffekt ved at de to motorsportsklubbers baner ligger i samme område. De betegner dog kun deres støtte som delvis og er ikke tilhængere af projektet i dets nuværende form. De har en række bekymringer ift. konsekvenserne af en øget støjbelastning, banevanding og at området ikke er stort nok til at rumme to baneanlæg mm.

 

Støj:

Crossklubben er bekymret for at en yderligere støjbelastning af området vil skabe problemer i relationen til naboerne og kan medføre begrænsninger i deres køretider og i værste fald banelukning. Et evt. nyt baneanlæg vil kræve at skov fældes. De anfører at selvom skov ikke tillægges den store værdi som støjdæmpende i støjberegninger er det klubbens klare opfattelse at den omgivende skov, har en stor støjdæmpende virkning. 

 

Banevanding:

Crossklubben forventer at det ikke er muligt at opsamle tilstrækkeligt regnvand og vand fra områdets grøfter til banevanding af to baneanlæg i tørre perioder, for at undgå støvgener.

 

Arealbegrænsning:

En del af det kommunalt ejede areal som Naturstyrelsen har givet tilladelse til kan anvendes til motorsportsbane, har crossklubben brugt ressourcer på at anlægge til deres brug, i samarbejde med kommunens skovfoged. Området er indrettet med nogle planerede græsklædte arealer, delt af naturlige hegn. Ifølge aftale med kommunen kan crossklubben anvende denne anlagte vildtager til overnattende gæster i forbindelse med deres arrangementer. Tilsvarende aftale er lavet for et andet mindre areal, der anvendes som maskinparkeringsplads. Crossklubben har derudover haft yderligere endnu ikke realiserede planer for en anden del af det område, der nu ønskes anvendt til motorsportsbane. Crossklubben påpeger, at en etablering af yderligere en bane i området vil begrænse deres muligheder for at anvende arealet tiltænkt overnattende gæster og forhindre dem i at realisere deres planer for andre dele af området. (se bilag 3 for yderligere uddybning).

 

Crossklubbens ændringsforslag:

1.    Der udarbejdes en kommunal garanti for at fremtidige støjrelaterede problemer, ikke kan give anledning til lukning/begrænsning af Åkirkeby Cross Klub. Bliver der problemer, må folkeracerne drages til ansvar. Crossklubbens ugentlige køretimer bliver ikke påvirket.

2.    Området der udlægges til motorbane rykkes endnu ca. 70 m i nordlig retning, og placeres altså ved siden af ”vores” grønne område, og ikke på ”vores” grønne område. Hvis støjen ikke anses for et problem, skulle det jo ikke betyde noget. Området bliver også mere ”fladt” længere mod nord, så det må også være en fordel for folkeracerne.

3.    Folkeracerne får deres egen indkørsel, nord for ”vore” grønne områder, så vi ikke skal ”slås” om hvem der har ødelagt vejen.

4.    Der opsættes tydelig skiltning, så vi undgår ”gæster” på vore grønne områder, som udenfor sæsonen slet ikke er egnet til tunge køretøjer.

5.    Naboerne til Crossbanen informeres om planerne og de forbehold der bliver omkring eventuelle støjklager mm.

6.    Der gives tilladelse til etablering af en kunstig sø til brug for crossbanen, så vi kan opsamle endnu mere regnvand end vi allerede gør nu i vores vandtanke.

 

Center for Teknik og Miljøs bemærkninger til ændringsforslagene:

1.    Kommunen kan ikke på nuværende tidspunkt tage stilling til, hvilke aftaler, der evt. kan laves mellem kommune og motorsportsklubben. Aftaler om eksempelvis køretider mv. fastlægges på grundlag af støjberegninger i forbindelse med en miljøgodkendelse og fastlægges ikke i lokalplanlægningen.

2.    En evt. ny motorsportsbane skal ligge indenfor det område som Naturstyrelsen har givet principiel tilladelse til at anvende til motorsportsbane. Det anses ikke umiddelbart som muligt at få dispensation til at udvide området yderligere, og et forsøg vil forlænge sagsbehandlingen. Center for Teknik og Miljø vil dog gerne afsøge muligheden for yderligere udvidelse hos Naturstyrelsen.

3.    Spørgsmål om indkørselsmuligheder o. lign. behandles i forbindelse med en evt. videre planlægning.

  1. Spørgsmål om skiltning o. lign. behandles i forbindelse med en evt. videre planlægning.

5.    I en evt. planproces vil der være en 8 ugers høringsperiode af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan, hvor naboer har mulighed for at forholde sig til planforslagene.

6.    Crossklubben kan til enhver tid ansøge om landzonetilladelse til at etablere en kunstig sø i området og muligheden kan evt. også behandles ifm. lokalplanlægningen. 

 

Teknik- og Miljøudvalget skal nu, tage stilling til, om der skal iværksættes planlægning for en ny motorsportsbane i området, gennem udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Det vurderes ikke at være sandsynligt, at der vil kunne findes et bedre alternativ til denne placering på Bornholm.

Beslutter Teknik- og Miljøudvalget, at der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan samt miljøvurdering for en motorsportsbane i området, er ansøger oplyst om at planarbejdet tidligst påbegyndes i løbet af efteråret 2015, da det ikke er muligt at afsætte ressourcer i øjeblikket.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Bilag 1. Foreløbig afgrænsning af motorsportsområdet (PDF)

2.
Bilag 2. Indkaldelse af idéer og forslag til etablering af en motorsportsbane i Åkirkeby Plantage (PDF)

3.
Bilag 3. Kommentarer og forslag fra Åkirkeby Cross Klub (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Anlægsbevilling til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi-og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik og Miljøudvalget godkendte den 4. maj 2015 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 175.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, herunder granithavne og Nørrekås med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til planlægning og forberedelse af nye havneprojekter, herunder granithavne og Nørrekås med henblik på opnåelse af grundlag for budgettering, ansøgning m.m.

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 175.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Der opstår løbende behov for planlægning og forberedelse af nye havneprojekter. For at få grundlag for budgettering og ansøgninger mv., vil det være nødvendigt at gennemføre forundersøgelser og opmålinger mv. for at kunne udarbejde tegninger, visualiseringer, projekteringer m.m. Udgifterne hertil anslås til at udgøre 175.000 kr. 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 175.00 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.436.953 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Anlægsbevilling til forbedring af sikkerheden på de kommunale havne

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

16

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik– og Miljøudvalget godkendte den 4. maj 2015 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 450.000 kr. til forbedring af sikkerheden på de kommunale havne.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til forbedring af sikkerheden på de kommunale havne

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 450.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

De bornholmske havne tiltrækker en lang række brugere, men også borgere og turister, der gerne skal have en god oplevelse af havnene. For at sikre og forbedre mulighederne for personer der er faldet i vandet og er ved bevidsthed, til selv at redde sig i land, og for at give personalet bedre arbejdsbetingelser, skal der ske en forbedring af sikkerheden i havnene. Dette kan ske ved at tilbyde moderne sikkerhedsfaciliteter, der er bedre end gennemsnittet i Danmark. Der skal således udover sikkerhedsstiger, opsættes et tov til armgang mellem sikkerhedsstigerne. Sikkerhedsstiger og tov skal være tydeligt markerede.

 

Der er på alle de kommunale havne, hvor der er så dybt at man ikke kan bunde, indkøbt udstyr til at redde bevidstløse op af vandet.

Udgifterne til en opgradering af sikkerheden, herunder lys på uoplyste moler i havne med belyst indsejling, er beregnet til 450.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 450.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør 1.436.953

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Anlægsbevilling til forbedring af vandkvaliteten i Hammerhavn

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

17

 

Hvem beslutter

Teknik – og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. maj 2015 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 150.000 kr. til forbedring af vandkvaliteten i Hammerhavn.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til forbedring af vandkvaliteten i Hammerhavn.

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 150.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Efter den gennemgribende renovering af Hammerhavn, herunder etablering af publikumsfaciliteter, er der sket en markant stigning af besøgende, både på vand- og landsiden.

Projektets mål er at forbedre vandkvaliteten i Hammerhavnen, så de meget store lugtgener der er ved de svovlbrinte-bundvendinger, der har været i havnen i hele havnens levetid, fjernes.

I 2013 blev der påbegyndt en ombygning af bundprofilen, så der ikke er dybere inde i havnen end i indsejlingen. Der blev flyttet ca. 1000 tons sand, men der mangler stadig en del og dette arbejde ønskes færdiggjort i 2015. Projektet er beregnet til at koste 150.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 150.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.436.953

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Anlægsbevilling til forbedring af Vang Piers evne til at være selvproducerende med sand

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

18

 

Hvem beslutter

Teknik-og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik & Miljøudvalget godkendte den 4. maj 2015 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 120.000 kr. til at forbedre Vang Piers evne til at være selvproducerende med sand.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til at forbedre Vang Piers evne til at være selvproducerende med sand

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Projektets formål er at forbedre Vang Piers evne til at være selvproducerende med sand, hvilket vil medføre at der ikke i fremtiden skal tilføres sand med skib. Hvert læs sand koster ca. 60.000 kr. Anlægsudgifterne er beregnet til 120.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 120.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.436.953.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Anlægsbevilling til nyt bad og toilet i den sydlige del af Hasle Havn

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

19

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik-og Miljøudvalget godkendte den 4. maj 2015 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 120.000 kr. til nyt bad og toilet i den sydlige del af Hasle Havn.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet

Indstilling og beslutning

Teknik– og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til etablering af nyt bad og toilet i den sydlige del af Hasle Havn

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

De mange nye tiltag i Hasle Havn, herunder etablering af Bystranden, har medført at der er kommet flere gæster til havnen og at aktivitetsniveauet generelt er steget. Dette har selvsagt øget behovet for bade- og toiletfaciliteter i den sydlige del af havnen.

Projektet består i at der i den sydlige del af havnen indrettes bad og toilet i en eksisterende bygning. Udgiften er beregnet til at udgøre 120.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 120.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør pt. 1.436.953.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Anlægsbevilling til formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

20

 

Hvem beslutter

Teknik– og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

 

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. maj 2015 forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 120.000 kr. til en formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm, ved opsætning af egetræskonstruktioner fra Barken Svanen i Svaneke.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til formidling af skibsbygningshistorien på Bornholm,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på 120.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) at der ansøges om eksterne fondstilskud til medfinansiering af projektet

d) at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik-og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Center for Teknik og Miljø sikrede sidste år, sammen med Nexø Havn og Center for Ejendomme og Drift, at køl, stævn, hæk og spanter til Barken Svanen kunne bevares, da det stod klart, at den fulde genopbygning af skibet ikke vil blive realiseret.

Sikringen skete for at det store arbejde der allerede var gjort, ikke skulle være spildt, således at der på sigt kunne ske en formidling af den bornholmske skibsbygningshistorie.

Projektet består i, at de meget flotte egetræskonstruktioner opsættes tæt ved det sted hvor Barken Svanen blev bygget for lige godt 150 år siden.

Projektet vil blive udført i partnerskab med Bornholms Museum.

Projektet vil medvirke til at formidle de stolte skibsbygningstraditioner på Bornholm og vil således bliver yderligere en attraktion på Svaneke Havn.

Det er beregnet at egetræskonstruktionerne kan opsættes for 120.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 120.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør 1.436.953.

Der søges om tilskud fra fonde mv. til nedbringelse af den kommunale udgift. Såfremt der opnås tilsagn om eksterne tilskud til projektet forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget på ny, med henblik på justering af bevillingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Anlægsbevilling til næste etape af forbedring af Nørrekås Lystbådehavn

08.03.00S49-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

21

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 4. maj 2015 et forslag til prioritering af anlægsmidlerne til havne, herunder 250.000 kr. til at fortsættelse af forbedring af Nørrekås Lystbådehavn.

Der søges på den baggrund om en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) At der gives anlægsbevilling på 250.000 kr. til forbedringsarbejder i Nørrekås Lystbådehavn.

b) At der afsættes rådighedsbeløb på 250.000 kr. finansieret af den disponible anlægspulje til havne

c) At anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

I 2011 blev der investeret i 1. etape af en overordnet plan til forbedring af Nørrekås Lystbådehavn, bl.a. med nye ydre værker(moler) mod nord. Plan var udarbejdet i samarbejde med brugerne på Nørrekås.

Nørrekås Lystbådehavn er bl.a. indrettet med ældre flyde- og faste træbroer og en række agterfortøjningspæle, hvoraf en stor del efterhånden trænger til udskiftning. Bornholm råder desværre ikke længere over et uddybningsfartøj, ligesom det heller ikke længere er muligt at udskifte og ramme nye pæle ned længere end 20 meter fra land. Det er derfor blevet aktualiseret at opprioritere arbejdet med at udskifte flydebroer, pæle mv., ligesom det er nødvendigt at revidere den overordnede plan for Nørrekås, da havnedybden nogle steder er blevet for lav til nogle af havnens både på grund af en årlig tilsanding. De mest medtagne flydebroer som ikke behøver at afvente det igangværende planlægningsarbejde omkring Rønne havnefront, vil blive udskiftet med moderne flydebroer i beton med Y-bomme. Disse bomme er væsentligt billigere i drift end de flydebroer af træ der blev etableret for ca. 30 år siden.

EN revision af havneplanen, samt en opstart på udskiftning af broerne, der umiddelbart kan udføres uden at afvente den igangværende planlægning af havnefronten, er beregnet til 250.000 kr.

 

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 250.000 kr. til dette projekt foreslås finansieret af den disponible anlægspulje til havne.

Det korrigerede rådighedsbeløb i denne pulje udgør 1.436.953

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Forsøg med bilfrit torv på yderligere en del af Store Torv i Rønne

01.02.17P08-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

22

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

For at indhente erfaringer med et bilfrit torv i Rønne, foreslås det at parkeringspladsen nord for springvandet, midlertidigt vil indgå i det areal der i dag benyttes af de torvehandlende.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at den eksisterende parkeringsplads til 10 biler nord for springvandet, indgår i det samlede torveareal, der i dag bruges til torvehandel

b) at det samlede areal administreres af de torvehandlende som hidtil

c) at forsøgsordningen udløber ved udgangen af 2015

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Godkendt, idet handicapparkeringspladsen flyttes.

 

Sagsfremstilling

På borgermødet den 12. marts i Snellemarkcentret om udviklingen af Rønne havnefront og Rønne bymidte, kom der forslag frem om at gøre Store Torv bilfrit. Der er ligeledes kommet forslag fra arbejdsgruppen Det grønne Rønne om at gøre torvet bilfrit.

For at indhente erfaringer med et bilfrit torv, foreslår Teknik og Miljø at en mindre parkeringsplads til 10 biler nord for springvandet, vil indgå i det areal der i dag benyttes af de torvehandlende.

Torvehandel-regulativet vil fortsat være gældende, og selve arealanvendelsen vil fortsat blive administreres af de torvehandlende selv.

Det foreslås at forsøgsordningen vil gælde fra 1. juli og resten af 2015, og at der vil ske en evaluering af forsøget i første halvdel af 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Anlægsbevillinger til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger - etape 2

82.07.00G01-0047

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

23

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om anlægsbevillinger til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a) at der gives fem anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i kommunens bygninger på i alt 6.548.000 kr. som anført i bilaget,

b) at der afsættes rådighedsbeløb på i alt 6.548.000 kr., finansieret med 1.178.888 kr. fra renoveringspuljen til skolebygninger, med 4.449.858 kr. fra anlægspuljen til kommunale bygninger og med 919.254 kr. af Ejendomsservices overførte driftsoverskud fra 2014 under bevilling 55 Ejendomme og service,

c) at eventuelle mindreforbrug ved projekternes afslutning tilbageføres til anlægspuljen til kommunale bygninger, og

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

 

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har observeret vandindtrængning i flere af kommunens bygninger, og har derfor iværksat etape 2 – reparation af tage og klimaskærme.

Der er tale om vandindtrængning igennem tage og klimaskærme i en bred vifte af bygninger, herunder skoler, foreningshuse, aktivitets- og samværstilbudshus under Psykiatri & Handicap m.m. Der er nogle steder risiko for konstruktionssvigt og/eller vækst af skimmelsvamp, som kan medføre sundheds- eller sikkerhedsmæssige konsekvenser for brugerne.

 

Der skal gøres opmærksom på, at der fortsat er bygninger, som har vedligeholdelsesopgaver af akut karakter. Disse vil blive prioriteret i henhold til en faglig vurdering, og vil indgå i vedligeholdelsesplanlægningen for de kommende år.

 

Arbejderne på de enkelte lokationer er specificeret i bilag til sagen.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om anlægsbevillinger til reparation af tage og klimaskærme i kommunens bygninger. De samlede anlægsudgifter udgør 6.548.000 kr. jf. oversigten der er vedlagt som bilag.

 

Der er afsat følgende disponible rådighedsbeløb/puljer i anlægsbudgettet for 2015, efter budgetoverførsler fra 2014:

Renoveringspulje til skolebygninger                       1.178.888 kr.

Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger        4.449.858 kr.

 

Ejendomsservices overførte driftsoverskud fra 2014, under bevilling 55 Ejendomme og service, udgør i alt ca. 2,6 mio. kr.

 

Anlægsudgifterne foreslås finansieret således:

Renoveringspulje til skolebygninger                       -1.178.888 kr.

Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger        -4.449.858 kr.

Overført driftsoverskud fra 2014, Ejendomsservice    -919.254 kr.

I alt                                                                -6.548.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Bilag 1 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Svanekehallens fremtidige ejerforhold

82.00.00G01-0243

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

24

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Svanekehallen har været driftet som en del af Svaneke Skole. Køberne af Svaneke Skole ønsker ikke at idrætshallen skal indgå i handlen. Derfor skal der tages stilling til hvilken driftsform hallen skal videreføres under. Udvalget skal i princippet tage stilling til hvorvidt Svanekehallen skal fortsætte som kommunal idrætshal eller hvorvidt der skal oprettes en selvejende institution, som får overdraget/tilbud om at købe Svanekehallen med det formål at videreføre den som selvejende idrætshal.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, hvorvidt den fremtidige driftsform for Svanekehallen skal baseres på:

a) fortsat kommunal drift eller

b) at hallen sælges/overdrages til en forening og drives som en selvejende idrætshal.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Indstillingens pkt. a) anbefales med henvisning til den samlede økonomi.

 

Sagsfremstilling

Svanekehallen har til og med udgangen af skoleåret 2014/2015 været drevet som en del af Svaneke Skole, og tjent som skolens gymnastiksal. I forbindelse med salg af skolens bygninger har køberne ikke ønsket at Svanekehallen skal indgå i ejendomshandelen. Hallen var vurderet til en salgspris på 500.000 kr. Der skal derfor findes en ny driftsform for hallen.

I vedhæftede bilag 1 fremgår den nuværende anvendelse af Svanekehallen, samt tilhørsforholdet med det tilstødende klubhus.

Det må forventes at Svaneke Friskole vil leje sig ind i Svanekehallen for at benytte denne til skolens idrætsundervisning.

Nuværende driftsomkostninger for Svanekehallen oplyses til anslået 285.000 kr. Der er ikke bogført særskilte lønomkostninger på hallen.

Der kan vælges mellem to fremtidige driftsformer for idrætshallen:

 

a) Svanekehallen forbliver en kommunal idrætshal og samdriftes med øvrige kommunale faciliteter i området.

b) Svanekehallen sælges/overdrages til en forening og drives som en selvejende idrætshal.

 

Vedr. model a:

Denne model medfører i princippet uændret drift.

Ved at fortsætte den nuværende drift vil følgende fordele kunne opnås:

a)    Fremtidige driftsudgifter kan holdes på nuværende lave niveau.

b)    Idrætsforeninger og øvrige brugerorganisationer vil være sikret brug af idrætshallen.

c)    Evt. lejeindtægter fra udlejning til Svaneke Friskole vil kunne reducere BRK’s driftsudgifter.

d)    Brugere af hallen sikres uændret adgang samt rimelige lejepriser for benyttelse af hallen.

e)    Man imødekommer lokalsamfundets ønsker, som de blev udtrykt på dialogmøderne

Ved at fortsætte den nuværende drift vil følgende ulemper kunne opnås:

a)    BRK vil fortsat have ansvar for vedligeholdelse af idrætshallen

 

Vedr. model b:

Denne model medfører at hallen skal overdrages/sælges til en selvejende institution, der vil have som formål, at drive hallen videre.

Institutionen skal, ved overdragelse/salg, forpligtes til at stille hallen til rådighed for idrætsforeninger og øvrige folkeoplysende organisationer på Bornholm.

Som selvejende idrætshal vil Svanekehallen modtage tilskud fra puljen for tilskud til selvejende idrætshaller. Det beløb som Svanekehallen vil modtage i tilskud, reducerer tilskuddet til øvrige selvejende idrætshaller hvis ikke der tilføres ekstra driftsmidler til tilskudspuljen. Det kan overvejes at tilføre puljen de kommunale midler som anvendes til den nuværende drift, 285.000 kr.

Det årlige tilskud vil være afhængigt af idrætshallens regnskabsmæssige udgifter beregnet på basis af regnskab et år bagud. Til sammenligning får DGI-hallen netto 604.163 kr. årligt i tilskud. Den har stort set samme størrelse som Svaneke Hallen. Gældende for begge haller er, at de ikke har nogen kommunal skole tilknyttet. DGI hallen har næsten dobbelt så mange foreningstimer som Svanekehallen (hvilket udløser større tilskud), og har et meget lavt energi forbrug. Korrigerer man DGI hallens tal med de faktiske tal for Svanekehallen, så anslås det at Svanekehallen vil oppebære et tilskud, i henhold til tilskudsmodellen, på netto ca. 426.740 kr. årligt jf. bilag 2.

Hvis model B vælges skal der foretages yderlige beregninger på de faktiske udgifter, for at opnå det helt præcise tal og hvilke %-vise konsekvenser det vil have for de andre haller, hvis man enten tilfører midler eller holder samme driftstilskud indenfor rammen.

Hvis hallen optages som en selvejende hal, på lige vilkår som de andre, så vil de også have ret til puljen for anlægsmidler til selvejende idrætshaller. Denne pulje er på 849.000 kr. netto og fordeles efter gensidige aftaler mellem de selvejende idrætshaller.

Ved at omdanne idrætshallen til en selvejende institution, vil følgende fordele kunne opnås:

a)    Fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse overgår til idrætshallen og dens bestyrelse.          

b)    b) Som selvejende idrætshal vil Svanekehallen i højere grad have mulighed for selv at skaffe indtægter til bl.a. om- og tilbygning gennem lånoptagelse eller fondsansøgninger.

c)    Det kan forventes, at idrætshallen vil blive mere forankret i lokalsamfundet, bl.a. gennem frivilliges medvirken i den daglige drift.

d)    Idrætshallen vil kunne sammenlægges med det tilstødende klubhus, som i forvejen drives som en selvejende institution.

Ved at omdanne idrætshallen til en selvejende idrætshal vil følgende ulemper kunne opnås:

a)    BRK’s tilskud til driftsudgifter vil blive forøget i forhold til nuværende driftsudgifter

b)    Såfremt hallen forbliver beliggende på kommunalt areal, vil der skulle indgås en 30-årig lejekontrakt, af hensyn til institutionens mulighed for opnåelse af ekstern finansiering

Model B betinger, at der er nogle der vil overtage og drive Svanekehallen som en selvejende institution. Med udgangspunkt i de udsagn der blev fremsat på det lokale dialogmøde, vurderes dette ikke at være tilfældet. Det skal endvidere besluttes, hvorvidt hallen enten skal overdrages eller sælges til en selvejende institution. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Anvendelse af Svanekehallen (DOCX)

2.
Overslags beregninger på Svanekehallen som selvejende i driftsmodellen (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Forlængelse af projekt vedr. Internt ESCO og opgradering af energiledelsesarbejdet i BRK

82.09.01G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

25

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der søges om forlængelse af det interne Esco projekt fra 3 til 5 år primært pga. ændring af solcellelovgivningen, tilføjelse af flere LED- og varmestyringsprojekter, samt etablering af progressiv energiovervågning og afrapportering.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at anbefalingerne til en forlængelse af Internt Esco projekt og opgradering af energiledelsesarbejdet i BRK indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune valgte i 2012, at udføre energiprojekter som en intern løsning. Projektet er kommet godt fra start og har allerede i dag givet gode besparelser på el og varme.

Solcelleanlæg var oprindeligt en bærende del af energiprojektet, men da lovgivningen undervejs blev ændret, har der været en del ressourcekrævende tilpasninger.

 

Af projektets oprindelige 30,2 millioner kr. var ca. 14,5 millioner (+ EU-tilskud) afsat til solceller med en forventet tilbagebetalingstid på 7-8 år. Status er, at der er opført 14 Solcelleanlæg. Som følge af den ændrede lovgivning er alle disse anlæg noget mindre end de oprindeligt var tænkt.

 

På baggrund af overnævnte er der derfor blevet mulighed for at investere resterende midler i andre spændende energibesparende tiltag med næsten tilsvarende tilbagebetalingstid. Varmestyringer, LED belysning og loft isoleringer mm.

 

Derudover arbejdes der i vores interne Esco løsning på, at få etableret et timebaseret energilognings system, som indsamler forbrugsdata på alle vores større ejendomme, samt overvågning af solcelleproduktion.  Vi har store forventninger til dette, da det giver mulighed for progressivt energiledelse/driftsstyring ved konstant overvågning. Erfaringsmæssigt kan der ved denne form for styring over tid hentes ca. 10 % på det samlede variable energiforbrug. Besparelserne findes ofte i nat og weekendforbrug, samt driftsfejl og lækage. Systemet vil desuden kunne være med til, at validere tal til BRK´s Co2 regnskab.

 

Der vil i forbindelse med energiprojektet blive etableret flere tekniske systemer, som fremadrettet skal overvåges for, at opretholde de opnåede besparelser. IHC af belysning, CTS på varme og ventilation, solcelleproduktion mm. I en ekstern Esco løsning varetages denne øvelse af den bydende i kontraktperioden, normalt 10 år frem.

 

I forhold til den oprindelige plan anbefales det derfor:

·         At Esco projektperioden forlænges fra 3 til 5 år.

·         At timelogning etableres med mulighed for overvågning.

·         At der udføres renovering af bygningsteknik i flere og mindre bygninger.

·         At udskiftning til LED-lys udbredes yderligere.

·         At den simple tilbagebetalingstid ændres fra 10,5 år 12,5 år

·         At der efter projektperioden afsættes midler til intern energi- og driftsovervågning enten ved rokade eller opnormering.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til forlængelse af projektet holdes inden for den eksisterende ramme dog med forlængelse på den simple tilbagebetaling fra 10.5 år til 12.5 år pga. den nye solcellelovgivning. Ved Esco-projektets opstart var forudsætningerne en rente på 4 %. Renten er siden da faldet til 2 %, hvorfor en forlænget simpel tilbagebetalingstid ikke har nogen økonomiske konsekvenser.

Midler til overvågning findes i eget energibudget under Center for Ejendomme og Drift, finansieret af de besparelser timelogningen vil afstedkomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Orientering om undersøgelse vedr. ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse

82.00.00G01-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

26

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Orientering om undersøgelse af muligheder for økonomisk ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at orientering om status tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den 1. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er blevet fremsat et politisk ønske om at få undersøgt mulighederne for at skabe mere ligeværdige økonomiske vilkår for de kommunalt ejede og de foreningsejede medborgerhuse på Bornholm.

 

Ønsket er fremsat på baggrund af en dialog mellem øens borgerforeninger, Fritid- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om reduktionen af det kommunale tilskud til foreningsejede medborgerhuse i 2015 og bortfaldet af tilskuddet i 2016 og frem.

 

Det har givet anledning til bekymring om forskelsbehandling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse set i lyset af, at de kommunalt ejede medborgerhuse ikke har fået deres budgetter reduceret i 2015 og frem. 

 

Der er administrativt blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til mulige modeller for økonomisk ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse. Et medborgerhus forstås i denne sammenhæng som de huse, som tjener al foreningsliv i lokalområderne.

 

Med udgangspunkt i en kortlægning af medborgerhusenes økonomiske og rammemæssige forskelle skal oplægget beskrive på hvilke konkrete områder det er muligt at skabe mere ligeværdige vilkår for kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse.

 

Oplægget skal samtidig beskrive principperne for, hvornår et medborgerhus får kommunalt tilskud og til hvad. Endeligt skal oplægget udgøre en rettesnor for genforhandlingen af regionskommunens driftsaftaler med de kommunale medborgerhuse.

 

Arbejdet er igangsat pr. 29. april 2015 og forventes afsluttet primo juni, hvor det endelige oplæg forventes fremsendt til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Enslydende dagsordenspunkt fremgår af Fritids- og Kulturudvalgets dagsorden den 3. juni 2015.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Opfølgning på udvalgets deltagelse i Politisk Forum 2015

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-05-2015

8

 

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

27

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal drøfte opfølgning på deres deltagelse i Politisk Forum 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at udvalget drøfter, hvordan der skal følges op på deltagelse i Politisk Forum 2015.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Udsat.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Udsat.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget deltog den 27. og 28. april 2015 i KLs Politisk Forum 2015, der er en konference med behandling af emner indenfor det tekniske område.

 

For at bringe ny inspiration, input og ideer videre, skal udvalget drøfte opfølgning på konferencen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

28

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Orientering givet om
- status på byggesagsbehandling.
- Generalforsamling i 'Affald 2015'

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

29

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Pkt. 22 til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

30

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af sommerhusgrunde

 

TMU anbefaler, at der ikke sker et salg.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ubebygget areal

 

TMU anbefaler et salg.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af ubebygget areal

 

TMU anbefaler et salg.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

104. Lukket punkt: salg af kommunale ejendomme

 

TMU anbefaler salg.