Referat
Teknik- og Miljøudvalget
17-08-2015 kl. 14:00
mødelokale 1, Skovløkken 4, Tejn
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Orientering om status og tiltag i forbindelse med byggesagsbehandling
  åbent 3 Revideret vandhandleplan for Bornholm
  åbent 4 Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker
  åbent 5 Vedr. afvandingsprodblemer ved en ejendom i Østermarie
  åbent 6 Natur- og Miljøankenævnets afgørelse om et multihus ved Antoinettevej i Rønne.
  åbent 7 Natur- og Miljøklaqgenævnets afgørelse vedrørende aktindsigt, Antoinettevej i Rønne.
  åbent 8 Anmodning om planlægning for husbåde i Hasle Havn
  åbent 9 Anlægsbevilling til etablering af ny Skovbørnehave i Rønne
  åbent 10 Godkendelse af brugsaftale for Domen, Allinge
  åbent 11 Status på beredskabets afgangs- og responstider
  åbent 12 Orientering om gæstesejlere 2015 status ultimo juli
  åbent 13 Ansøgning om dispensation fra bopælspligt
  åbent 14 Orientering om de økonomiske vilkår for medborgerhuse
  åbent 15 Opfølgning på udvalgets deltagelse i Politisk Forum 2015
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Koordinering med andre politikområder
  lukket 101 Lukket punkt
  lukket 102 Lukket punkt
  lukket 103 Lukket punkt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om status og tiltag i forbindelse med byggesagsbehandling

02.00.00P05-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Der vil blive givet en mundligt orientering om sagsbehandlingstider, antal sager og hvilke tiltag, der er foretaget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Udvalget modtog en orientering om status på antal byggesager og nye tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden, herunder at der er tilført medarbejderressourcer til afdelingen, udført overarbejde mm.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundligt orientering om sagsbehandlingstider, antal sager og hvilke tiltag, der er foretaget.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Revideret vandhandleplan for Bornholm

09.00.06P15-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Revideret vandhandleplan (2009-2015) for Bornholm har efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget været i 8 ugers høring. Der er indkommet høringssvar fra Naturstyrelsen og Bornholms Forsyning. Høringssvar og deraf følgende ændringer af revideret vandhandleplan vedrører hovedsageligt vandløbsområdet og spildevandsområdet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at forslag til revideret vandhandleplan (2009-2015) for Bornholm vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Baggrund

Staten har for hele landet udarbejdet vandplaner med meget konkrete indsatsprogrammer for de enkelte vandområder. Bornholms Regionskommune er omfattet af Hovedvandopland 3.1 Vanddistrikt Bornholm. Statens vandplaner indeholder en redegørelse og en plan med indsatsprogram for de enkelte vandområder. Et supplerende virkemiddelkatalog beskriver de krævede indsatser. Vandplanerne indeholder retningslinjer, der har bindende virkning over for myndighedernes fysiske planlægning og administration. Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU’s vandrammedirektiv. Vandplan for første periode (2009-2015) blev endelig vedtaget oktober 2014.

 

Vandplanerne skal ifølge lovgivningen sikre, at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder miljømålet ”god tilstand” eller ”godt potentiale” inden udgangen af 2015 eller senest i 2027. Desuden skal planen sikre, at eventuelle forringelser af vandmiljøet forebygges.

 

Planen er bindende. Alle myndigheder skal således i deres arealdrift, naturforvaltning eller myndighedsudøvelse lægge den statslige plan til grund. Kommunerne skal inden et år efter vandplanens endelige vedtagelse have udarbejdet kommunale handleplaner, der fastlægger, hvordan målene i de statslige planer nås. Den kommunale handleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der efter miljømålsloven skal indledes senest den 22. december 2015.

 

Vandhandleplanen for Bornholm redegør på et overordnet niveau for, hvordan kommunen når målene i den statslige Vandplan, hvordan indsatserne prioriteres samt, hvordan vandplanen påvirker anden kommunal planlægning.

 

Høringssvar

Høringssvar fra Bornholms Forsyning vedrørte virkemiddel for indsats på en regnbetinget udledning. Spildevandsselskabet havde planlagt, som alternativ til et forsinkelsesbassin m.v., at nedlægge renseanlægget og lede spildevandet til Rønne renseanlæg.

Efter nærmere teknisk og økonomisk vurdering har spildevandsselskabet ændret mening og ønsker nu at beholde renseanlægget i Vestermarie indtil videre. Som indsats mod den regnbetingede udledning til åen, foreslår selskabet at fraseparere vejvand og drænvand, forny utætte ledninger og forbedre styringen af renseanlægget. Hermed vurderer spildevandsselskabet, at i størrelsesordenen ¾ af det uvedkommende vand afskæres fra renseanlægget.

Naturstyrelsens bemærkninger til udkast til vandhandleplan vedrørte hovedsageligt faktuelle korrektioner samt ovennævnte ønske om ændring af virkemiddel for indsats på en regnbetinget udledning. Naturstyrelsen oplyser, at virkemiddel kan ændres såfremt miljøeffekten af indsatsen er tilsvarende.

 

Bornholms Regionskommune, Teknik og Miljø har indarbejdet faktuelle korrektioner og ovenstående virkemiddel i den reviderede vandhandleplan samt i spildevandsplanen.

 

Resumé af tilstand og mål samt status på indsatser i vandløb

Kystvandsområde

I vandplanen for Bornholm indgår kystvande ud til 12-sømilgrænsen. Tilstandsvurderingen viser, at den nuværende samt den fremskrevne tilstand i områderne vurderes som værende moderat. Kystvandene forventes dermed ikke at nå målopfyldelse i 2015 uden, at der iværksættes supplerende tiltag. Kravet til indsats i første planperiode er en reduktion af kvælstoftilførslen på 61 tons/år. Beregning af indsatsbehovet er behæftet med en betydelig usikkerhed. Frem mod den næste generation af vandplaner (næste planperiode) forventes videngrundlaget for vurdering af miljøtilstand og indsatsbehov at blive forbedret.

 

Søer

I vandplanen for Bornholm er i alt 11 søer målsat og tilstandsvurderet, heraf er de 8 over 5 ha. I alt er der ca. 2500 søer over 100 m2 på Bornholm, hvoraf ca. 96 % er mindre end 0,5 ha.

 

Ud af de 11 omfattede søer opfylder de 7 allerede målsætningen. Tre søer opfylder ikke målsætningen (Dammemose, Spællinge Mose, Knarremose), mens tilstanden af 1 sø er ukendt (Hundsemyre). For den ene af de 3 søer (Knarremose), der ikke opfylder målsætningen, er tidsfristen for målopfyldelse helt eller delvis udskudt på grund af en intern belastning med fosfor og et utilstrækkeligt datagrundlag. Kun for 2 af de omfattede søer er der fastlagt indsatskrav i første planperiode. Det drejer sig om Dammemose og Spællinge Mose. Indsatskravene er fokuseret på en reduktion af fosfortilførslen fra spredt bebyggelse og landbrug.

 

Vandløb

I vandplanen for Bornholm er følgende vandløb målsat og tilstandsvurderet: Vandløb med mindst 10 m2 km opland sammen med vandløb med høj naturværdi og vandløb, hvor god økologisk tilstand allerede forekommer – samlet længde 325 km. Der er ca. 368 km målsatte vandløb for Bornholm. Herudover findes der i oplandet ca. 661 km vandløb.

 

Af de 325 km vandløb, som indgår i vandplanen, er 319 km åbne vandløb og ca. 6 km rørlagte vandløb. Af de åbne vandløb opfylder 248 km allerede målene om høj eller god økologisk tilstand, 50 km opfylder ikke målene og 19 km har en ukendt tilstand. Tilstanden på de rørlagte strækninger er også beskrevet som ukendt. Indsatskravene for de vandløb, som ikke allerede opfylder målene, er i første planperiode koncentreret omkring forbedringer af de fysiske forhold i vandløbene samt en begrænsning af spildevandstilførslen. Indsatskravet er genåbning af ca. 4,181 km rørlagte strækninger og fjernelse af faunaspærringer på 2 lokaliteter.

 

I vandplanen er fastlagt indsatser for to spærringer i Læså. Naturstyrelsen har ved besigtigelse og dialog med Bornholms Regionskommune konstateret, at der kun er en spærring i Læså på det angivne sted. Indsatsen bortfalder således, så der kun skal gennemføres fjernelse af en spærring i Læså.

 

Gennemførsel af indsatser i vandløb er påbegyndt i 2013. Der er gennemført forundersøgelse for alle indsatser i de 13 vandløb. To indsatser er gennemført inden udgangen af juli 2015. Nedenstående figur viser status for vandløbsindsatser. Indsatser i 2014 skal være afsluttet og afrapporteret inden 1.8.2015. Gennemførsel af de resterende indsatser afventer udmelding fra Staten. Der er annonceret to nye ansøgningsrunder i 2015. Regionskommunen har ansøgt om 4 gennemførsler i første runde i maj.

 

Forventet tidspunkt for igangsættelse af indsats

Vandløb

Indsats

2014

 

Tingsted Å

Genåbning af rørlagt strækning

Læså

Fjernelse af spærring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 -?

Læså i Vestre Indlæg

Genåbning af rørlagt strækning

Blåkilde Bæk

Genåbning af rørlagt strækning

Møllebæk v. Tejn

Genåbning af rørlagt strækning

Samsingå

Genåbning af rørlagt strækning

Henrikebæk

Fjernelse af spærring

Samsingå

Genåbning af rørlagt strækning

Tejn Å, Basteå

Genåbning af rørlagt strækning

Muleby Å

Genåbning af rørlagt strækning

Flisebæk

Genåbning af rørlagt strækning

Lille Å ved Brodal m. tilløb

Genåbning af rørlagt strækning

Ansøgt i 2014 men fået afslag pga. omkostnings-effektivitet. Kommunen har klaget over afgørelse. Indsatsen er genansøgt med revideret projektforslag maj, 2015.

Kæmpe Å

Genåbning af rørlagt strækning

 

Grundvand

I vandplanen for Bornholm indgår 6 grundvandsforekomster, heraf 1 terrænnær og 5 regionale. Det vurderes generelt, at Danmark allerede opfylder kravene til beskyttelse af drikkevandet. Også i Hovedvandopland Bornholm vurderes tilstanden i alle 6 omfattede grundvandsforekomster som værende god. Vandplanen har således ikke i forhold til gældende lovgivning supplerende miljømål og indsatskrav i forhold til beskyttelse af grundvand. Efter vedtagelsen af vandplanen er kommunen blevet opmærksomme på at grundvandsforekomsten ved ”Robbedale” nok ikke kan betegnes som værende god, pga. de forhøjede koncentrationer af sulfat, nikkel og arsen. Den kemiske tilstand for grundvandsforekomsten ”Robbedale” bør formentlig ændres til ”ringe”. Dette vil kommunen søge at få indarbejdet i kommende vandområdeplan (2015-2021).

 

Spildevand

Vandplanens indsatser på spildevandsområdet indeholder 2 forskellige typer. Den første omhandler et regnvandsbetinget udløb. Planforslaget angiver virkemidler til at udmønte indsatsen i form af et bassin. I den forbindelse var det meningen, at Vestermarie Renseanlæg skulle nedlægges og i stedet skulle der etableres en spildevandsledning fra Vestermarie til Rønne Renseanlæg samt LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) i kloakoplandet i Vestermarie. Herudover indeholder planforslaget kloakering af ca. 10 ejendomme nord for Vestermarie, der for nuværende afleder spildevandet via septiktanke til grøfter med forbindelse til Tingsted Å.

 

Den anden type indsats omhandler Spildevandsrensning fra ukloakerede enkeltejendomme i det åbne land i 2 afgrænsede områder ved henholdsvis Lobbæk og Spællinge Mose. Omkring Lobbæk skal ca. 15 ejendomme pålægges at forbedre deres spildevandsrensning til renseklasse SO - skærpet krav til reduktion af organisk stof. I oplandet til Spællinge Mose skal ca. 55 ejendomme pålægges at forbedre deres spildevandsrensning til renseklasse SOP - skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor.

 

Vandplanens indsatsprogram for spildevand skal være gennemført senest 30. oktober 2016.

 

Afgørelser fra NMKN

Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) har den 4. juni 2015 truffet afgørelse i de første klagesager over vedtagelsen af de statslige vandplaner. NMKN har ikke fundet grundlag for at tilsidesætte vedtagelsen af de statslige vandplaner som ugyldig. NMKN kan kun træffe afgørelse om vandplanens tilvejebringelse. Det er uden for NMKNs kompetence/hjemmel jf. Miljømålsloven at tage stilling til vandplanernes indhold.

 

Vandplanen for Hovedvandopland Bornholm er tilgængelig på:

http://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/vandplaner/vandplaner-2009-2015/vedtagne-vandplaner-2009-2015/   

De tilhørende kort er tilgængelige i WebGIS på:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=vandrammedirektiv1-2014

 

Økonomiske konsekvenser

Projekttilskuddet til forundersøgelser og gennemførelse af vandløbsprojekter under Vandplan 1 udgør 100 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet består af 50 % midler fra EU og 50 % midler fra Miljøministeriet.

Udgifter til forbedret spildevandsrensning pålægges de enkelte ejere af spildevandsanlæggene (ca. 50.000 kr. pr. anlæg).

Kommunerne har modtaget DUT midler til administration af arbejdet i forbindelse med vandplanen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Ændring spildevandsindsats (PDF)

2.
Høringssvar fra Naturstyrelsen (PDF)

3.
Vandhandleplan for Bornholm 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker

13.03.01P19-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Bornholms Forsyning (BF) har 30. april 2015 fremsendt projektforslag for omlægning af fjernvarmeproduktionen og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn og Sandkaas, Hasle, sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker, til kommunalbestyrelsens godkendelse. Projektforslaget har været i høring. Høringen har ikke medført ændringer i projektforslaget.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at projektforslaget godkendes

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Anbefales, idet udvalget opfordrer Økonomi- og Planudvalget til specifikt at bede om en samlet vurdering af hvilket scenarie, der er bedst for Bornholm samlet set. Herunder om Bornholm er bedst stillet med 1) en transmissionsledning og et mindre anlæg i Hasle eller 2) ingen transmissionsledning og et større anlæg i Hasle.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 1. juni 2015 at sende projektforslaget i 4 ugers høring hos Østkraft, RVV og Energiudvikling Bornholm (EUB) nu EIB med en høringsfrist på 4 uger.

 

Projektforslaget blev sendt i høring den 4. juni 2013.

 

Der er inden høringsfristens udløb indkommet høringssvar fra Østkraft Holding A/S.

BF har den 30. juli 2015 fremsendt bemærkninger til høringssvaret fra Østkraft Holding A/S. 

 

Høringssvaret og BFs bemærkninger til høringssvaret er blevet gennemgået. I nedenstående sagsfremstilling er de væsentligste problemstillinger i de to høringssvar besvaret.

 

Projektforslaget fremgår af bilag 1. Østkrafts høringssvar fremgår af bilag 2. BFs bemærkninger fremgår af bilag 3.

I bilag 4 ses et notat omkring den forventede økonomi ved at aftage varmen fra Østkraft via etablering af en transmissionsledning fra Østkraft til Hasle sammenholdt med den forventede pris ved etablering af nyt fjernvarmeværk ved Hasle. Af notatet fremgår det at det vil være dyrere at købe varmen fra Østkraft.

 

De væsentligste punkter i Østkraft høringssvar er følgende:

1: Østkraft foretrækker en placering i Hasle fremfor Allinge under forudsætning af at der tages hensyn til kommende energistrategi.

2: Østkraft efterlyser en opgørelse over kundernes forsyningspris i forbindelse med dette og kommende projektforslag.

3: Østkraft mener at placeringen af et værk i Hasle vil åbne for en optimering af det samlede energisystem for Hasle og Rønne, set i forbindelse med at Østkrafts blok 6 konverteres til 100 % flis og etablering af en transmissionsledning mellem Rønne og Hasle.

4: Østkraft opfordrer til at foretage simuleringen i energisimuleringsmodel i forhold til varmesystemet i Rønne.

5: Østkraft er uenige i, at det p.t. ikke er økonomisk fordelagtigt at levere varme fra Rønne.

 

De væsentligste punkter i BFs bemærkninger til høringssvar er følgende:

1: Det er vigtigt at projektforslaget godkendes, da borgerne i Allinge kan risikere, at der ikke vil være en tilstrækkelig varmeforsyning i efteråret 2016 af Allinge. Varmen vil indtil efteråret 2016 produceres af et mobilt træpillefyr. Etablering af fjernvarmenettet i det første område starter oktober 2015.

2: BF ser gerne, at der afholdes et møde hvor parterne BRK, Østkraft, Bornholmsforsyning og RVV mødes og gennemgår et udarbejdet projektforslag om en sammenkobling af Rønne-Hasle med en transmissionsledning.

3: BF mener ikke, at energisimuleringsmodel kan belyse de økonomiske forhold, som brugerøkonomi, selskabsøkonomi eller samfundsøkonomi. De vil dog meget gerne se og drøfte de simuleringer, som vil blive udarbejdet. 

4: Bornholms Forsyning ser gerne, at Østkraft konkretiserer deres bemærkninger til BFs beregning af varmeprisen.

 

Bemærkninger til høringssvar

Projektforslagene er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven: Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14.12.2011 og bekendtgørelse nr. 566 af 2.6.2014: ”Projektbekendtgørelsen” samt vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

 

Projektforslag for fjernvarmeprojekter skal følge de anvisninger, der gives i projektbekendtgørelsen. Det fremgår bl.a. at kommunalbestyrelsen inden godkendelse af projektet skal foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, også i forhold til varmeplanlægningen (dvs. Varmeplan Bornholm, 2013) og den fysiske planlægning (kommuneplan og lokalplaner). Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ. Beregningerne skal foretages jævnfør vejledning i samfundsøkonomiske analyser fra Energistyrelsen.

Endelig forudsætter projektforslaget, at der nedlægges elvarmeforbud i forsyningsområderne. Elvarmeforbuddet omfatter alene nyetablering af varmeforsyning på elradiatorer. Boliger, der i dag er opvarmet med elradiatorer er ikke omfattet. Opvarmning med varmepumper er ikke omfattet af forbuddet.

 

Vurdering af projektforslaget

Det er fortsat Teknik og Miljøs vurdering, at projektforslaget skal godkendes som beskrevet på TMU mødet den 1-6-2015, for at der ikke opstår unødvendige forsinkelser af fjernvarmeprojektet.

 

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at der sideløbende kan foretages de nødvendige simuleringer i simuleringsmodellen af Bornholms energisystem. Arbejdet er allerede igangsat. Resultaterne forventes færdiggjort til kommentering i løbet af uge 34.  

 

Teknik og Miljø vil ligeledes snarest igangsætte udarbejdelsen af et projektforslag vedr. sammenkobling af varmesystemerne for Rønne og Hasle. I den forbindelse vil der blive indkaldt til et møde mellem selskaberne. Der vil ligeledes, når projektforslaget er klart, afholdes et møde, hvor de økonomiske forhold kan belyses. Således vil beregningerne i notatet fra Bornholms Forsyning (bilag 4) blive gennemgået og afklaret.

 

Det er en forudsætning, at der er enighed om energiprisen mellem selskaberne for at et projektforslag om en transmissionsledning mellem Rønne og Hasle formelt kan betragtes som et alternativ til nærværende projektforslag for omlægning af fjernvarmevarmeproduktion og distribution til Allinge-Sandvig, Tejn, Sandkaas, Hasle, Sorthat/Muleby, Nyker og Klemensker.  Der er p.t ikke enighed om prisen.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Bilag1 (PDF)

2.
bilag2 (PDF)

3.
bilag 3 (PDF)

4.
bilag 4 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Vedr. afvandingsproblemer ved en ejendom i Østermarie

06.02.11G01-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

 

Resumé

Teknik & Miljø har den 23. marts 2015 modtaget Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i en

i sag om afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie på Bornholm.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter vandløbslovens1 § 27 og § 54 samt forvaltningslovens2 § 22, § 24 og § 25.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har den 27. januar 2014 truffet afgørelse om, at der ikke er afvandingsproblemer på en ejendom i Østermarie, og at der dermed ikke er tale om en sag for vandløbs-myndigheden.

Adressaten for afgørelsen har den 17. februar 2014 påklaget afgørelsen. Klager gør navnlig gældende, at oversvømmelse på markarealet gentager sig år efter år. Klager formoder, at problemerne med overfladevand på markarealet skyldes manglende vedligeholdelse, renholdelse eller oprensning af vandløb og grøfter på nabomatriklen.

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ud fra en samlet vurdering af oplysningerne i sagen, at det fra regionskommunens side ikke er tilstrækkelig godtgjort, at problemerne med overfladevand på klagers ejendom ikke skyldes problemer med afledning af vand i området på og ved ejendommen Ølenevej nr. 26. Nævnet har ved vurderingen særligt lagt vægt på områdets overordnede topografi, der viser, at vand fra området løber ned mod klagers ejendom og sidegrenen til Myreå. På den østlige del af den pågældende ejendom, hvor der i dag ligger dræn, indikerer grøfter på historiske kort, at området har været fugtigt i mange år.

 

Efter Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse burde Bornholms Regionskommune i sin sagsoplysning bl.a. have kortlagt og undersøgt vandvejene på og ved ejendommen Ølenevej nr. 26 samt under og ved Ølenevej. Herunder hvor grøfter, dræn, rørledninger og brønde er placeret, hvorledes disse indbyrdes er forbundet, og om de er funktionsdygtige. Ligesom det burde være afklaret, hvorledes den videre bortledning af vandet fra de her angivne områder sker.

 

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver på den baggrund Bornholms Regionskommunes afgørelse af 27. januar 2014 og hjemviser sagen til fornyet behandling i regionskommunen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Afgørelse fra NMKN (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Natur- og Miljøankenævnets afgørelse om et multihus ved Antoinettevej i Rønne.

01.03.03K03-0027

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Naturstyrelsen gav den 17. december 2014 dispensation fra naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinje til at bygge et multihus ved Antoinettevej, 3700 Rønne.

Teknik- og Miljø gav herefter efter nabohøring den 20. januar 2015 landzonetilladelse til samme projekt.

Begge afgørelser blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af Grundejerforeningen Antoinettevej.

Et flertal på 6 ud af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer har den 18. juni 2015 ændret begge tilladelser til afslag.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen Bornholm ansøgte om at bygge et såkaldt multihus ved enden af Antoinettevej og umiddelbart vest for campingpladsen Rønne Nordskov Camping.

Multihuset skulle ifølge ansøgningen være en del af indgangen til den bynære Rønne Plantage og Antoinette Strand, og skulle være et støttepunkt for friluftslivet og fungere som springbræt til gode oplevelser i skoven og på stranden for områdets forskellige brugere, - lige fra den lokale skovgæst over turisten til børnehaver og skoleklasser. De forskellige brugergrupper kunne opbevare eller låne grej og benytte husets øvrige faciliteter i form af toilet, locker-skabe, læ, borde-bænke og info-plancher.

Huset er en del af projektet ”Den grønne ring- et sammenhængende oplevelseslandskab med gode adgangsveje fra byen”. Multihuset er en del af projektets forankring i det nordlige Rønne.

Selve huset er på ca. 42 m2 med et relativt stort tagudhæng. Med det overdækkede areal udgør taget således i alt ca. 144 m2.

 

Huset opføres i træ, der males sort. Taget er med tagpap. Husets højde bliver maksimalt 5 m og taghældningen bliver på ca. 35 grader.

 

Grundejerforeningen Antoinettevej klagede over tilladelserne, da anvendelsen af multihuset vil ske af ikke kystnære hensyn. Bortset fra toilettet forudsætter husets funktioner ifølge klageren ikke kystnærhed, da funktioner som udeskole/børnehave/skolerum kan løses andre steder. Foreningen henviser endvidere til, at huset vil kunne få utilsigtede (støjende og forstyrrende) funktioner til gene for de omboende – f.eks. fester mv.

 

For så vidt angår strandbeskyttelseslinjen udtaler Natur- og Miljøklagenævnet, at der kun i særlige tilfælde gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Der kan derfor kun dispenseres, hvis særlige forhold taler for det, herunder hvis der er tale om et nødvendigt formål, som bør gå forud for den generelle beskyttelsesinteresse, og der ikke ved en dispensation skabes præcedensvirkning i strid med det generelle formål med reglerne. Bestemmelsen administreres i praksis meget restriktivt.

 

For så vidt angår landzonebestemmelserne udtaler nævnet, at der ved administrationen af landzonebestemmelserne almindeligvis bør tages hensyn til befolkningens adgang til og mulighed for friluftsaktiviteter, hvorfor der normalt bør gives tilladelse til etablering af rekreative foranstaltninger, hvis det er foreneligt med de øvrige hensyn, som landzonebestemmelserne skal tilgodese. Praksis er derfor imødekommende over for byggeri til organiseret friluftsliv, f.eks. spejdere, forudsat at placeringen sker i områder, hvor naturen kan bære en intensiv udnyttelse og forholdene i øvrigt er acceptable med hensyn til gener for omgivelserne og trafikal tilgængelighed.

 

Et flertal på 6 af nævnets 10 medlemmer finder herefter, at der ikke er særlige forhold som kan begrunde, at der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at opføre det ansøgte multihus med den ansøgte placering og størrelse. Efter flertallets opfattelse er der tale om et større byggeri, der med en placering mellem parkeringspladsen og vandet vil blive landskabelig dominerende. Hertil kommer, at en dispensation vil få en uønsket præcedensvirkning i andre tilsvarende sager. Af samme årsager ændres landzonetilladelsen til et afslag.

Mindretallet på 4 ønsker at stadfæste begge tilladelser.

 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer herefter både Naturstyrelsens dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og regionskommunens landzonetilladelse til afslag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen (PDF)

2.
Landzonetilladelse (DOCX)

3.
NMKN´s afgørelse, multihus (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse vedrørende aktindsigt, Antoinettevej i Rønne.

01.03.03P19-1402

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljø gav den 26. februar 2015 aktindsigt til en borger på Antoinettevej i Rønne. Aktindsigten omfattede samtlige dokumenter i en landzonesag og en sag om projektet ”Den grønne ring”. Regionskommunen oplyste samtidig borgeren om, at vi ikke kunne komme med uddybende bemærkninger eller lignede til sagerne, da landzonesagen var påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Vi oplyste endvidere, at eventuelle nye henvendelser med relation til klagesagen ikke ville blive besvaret af regionskommunen, så længe klagesagen var under behandling i nævnet.

Afgørelserne blev klaget til Natur- og Miljøklagenævnet af den pågældende borger.

Natur- og Miljøklagenævnet har den 16. juni 2015 stadfæstet afgørelserne.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller, at afgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljø gav den 26. februar 2015 aktindsigt til en borger på Antoinettevej i Rønne. Da aktindsigten vedrørte sager, der var en del af en verserende klagesag over en landzonetilladelse til et multihus, oplyste Teknik- og Miljø, at vi ikke kunne komme med uddybende bemærkninger eller lignende til sagen.

Såfremt borgeren ønskede yderligere bemærkninger, forklaringer eller lignende fra regionskommunen med relation til den verserende klagesag, henviste vi borgeren til at tage kontakt til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis nævnet herefter vurderede, at regionskommunen skulle redegøre nærmere for et bestemt forhold i sagen, ville nævnet anmode regionskommunen herom.

Borgeren klagede over dette til Natur- og Miljøklagenævnet.

Natur- og Miljøklagenævnet forstår sagen således, at der er givet fuld aktindsigt i det anmodede, men at klager er af den opfattelse, at regionskommunen har afvist at behandle flere aktindsigtsanmodninger, så længe klagesagen behandles af nævnet.

Dette er imidlertid ikke tilfældet, da regionskommunen alene har oplyst, at man ikke kan komme med uddybende bemærkninger eller lignende til sagen, så længe klagesagen er under behandling i nævnet.

 

På denne baggrund kan Natur- og Miljøklagenævnet ikke give klager medhold i klagen, og afgørelserne om aktindsigt står således ved magt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
NMKN´s afgørelse om aktindsigt. (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Anmodning om iværksættelse af planlægning for husbåde i Hasle Havn

01.02.05P21-0372

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Center for Teknik og Miljø har den 6. juli 2015 modtaget en anmodning om lokalplanlægning, som muliggør etablering af op til 10 husbåde i et område i Hasle Havn som i kommuneplan 2013 er udlagt til formålet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at der udarbejdes forslag til en lokalplan for 10 husbåde i Hasle Havn

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Området er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse nr. 203.B.07, hvor det er udlagt til boligformål i form af etageboliger til helårs- og fritidsformål som husbåde. Kommuneplanen indeholder den særlige bestemmelse, at der kan tillades op til 3 husbåde uden lokalplanlægning og der samlet i området må være op til 10 husbåde.

Der er nu givet byggetilladelse til 3 husbåde i 2 etager på området.

Center for Teknik og Miljø har derfor modtaget en anmodning om lokalplanlægning, som muliggør etablering af op til 10 husbåde på det aktuelle område i Hasle Havn.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Anlægsbevilling til etablering af ny Skovbørnehave i Rønne

28.09.00Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Center for Ejendomme og Drift søger om godkendelse af projektbeskrivelse og meddelelse af anlægsbevilling til etablering af ny skovbørnehave ved Vibegård i Rønne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)    at projektbeskrivelsen godkendes,

b)    at der gives en anlægsbevilling på 6.700.000 kr. til etablering af ny skovbørnehave i Rønne, idet der i budget 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. til formålet,

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på yderligere 200.000 kr. finansieret af overført overskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, Fællesudgifter Dagtilbud, således at det samlede rådighedsbeløb til projektet herefter tilsvarende udgør 6.700.000 kr., og

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

 

Teknik- og Miljøudvalget, den 17. august 2015:

Indstillingen anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 at afsætte 6,5 mio. kr. til ud- og nybygning af Skovbørnehaven ved Vibegård. I efteråret 2014 godkendte Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget nedsættelse af et byggeudvalg med repræsentation fra de to udvalg, forældrerepræsentanter og embedsmænd. Byggeudvalget har arbejdet med en løsning, der både tilgodeser de fysiske og pædagogiske behov og som stort set kan realiseres indenfor den afsatte økonomiske ramme.

Byggeudvalget har fundet en elementbygning i Esbjerg, som kan nedtages og flyttes til Bornholm, hvor den vil kunne rumme børnehavebørn fra henholdsvis Martahas Minde og den nuværende Skovbørnehave samt en vuggestuegruppe.

Det vil være nødvendigt at foretage mindre ombygninger i elementbygningen særligt omkring køkkenfunktionen. Hertil indstilles overførte midler fra dagpasningsområdet anvendt.

 

Rådgiver har udarbejdet en projektbeskrivelse samt et anlægsbudget for projektet på 6.555.710 kr. – se vedlagte bilag. Hertil kommer udgifter til mindre bygningsmæssige ændringer. På den baggrund er anlægsrammen fastsat til i alt 6.700.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2013 blev der, som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet, afsat et rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. til ud- og nybygning af Skovbørnehaven ved Vibegård i Rønne. Beløbet er nu overført til budget 2015.

 

Der søges om en anlægsbevilling på 6.700.000 kr. til dette projekt. Anlægsudgiften kan finansieres af det i budgettet til formålet afsatte rådighedsbeløb på 6.500.000 kr. samt med 200.000 kr. fra det overførte driftsoverskud fra 2014 under bevilling 11 Dagpasning, som henhører under Center for Børn og Familie.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Dette projekt er forankret i Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget. Dog fremlægges denne sag tillige for Børne- og Skoleudvalget, idet projektet foreslås tilført overførte driftsmidler fra Center for Børn og Familie.

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
15-031 anlægsbudget 29.05.2015 (PDF)

2.
Skovbørnehave Rønne - Projektbeskrivelse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Godkendelse af brugsaftale for Domen, Allinge

02.34.00P19-3495

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Op til Folkemødet opførte BL – Danmarks Almennyttige Boligselskaber (BL) i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) en Dome på grunden, Havnegade 38A, Allinge. Bygningen anvendes af BL hvert år i forbindelse med afholdelse af Folkemødet. Grunden, der tilhører Bornholms Regionskommune (BRK), blev ved lejekontrakt (bilag 1), indgået i november 2013, vederlagsfrit stillet til rådighed for BL mod at brugsretten til bygningen, i perioden uden for Folkemøderne, overdrages til BRK, som vederlagsfrit kan anvende bygningen til kulturelle og folkelige arrangementer, herunder til mødelokale, idrætsaktiviteter, udstillinger, teater og musikoplevelser.

Der skal i denne forbindelse godkendes en brugsaftale (Bilag 2).

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at brugsaftalen godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Godkendt, idet udvalget imødeser en beregning af, hvorledes dette bliver omkostningsneutralt for regionskommunen, hvilket var en forudsætning for den oprindelige godkendelse. TMU ønsker derudover en orientering om brugerrådets arbejde.

 

Sagsfremstilling

Op til Folkemøderne 2012 og 2013 opførte BL hvert år en midlertidig Dome. Til Folkemødet 2014 besluttedes det at opføre en permanent Dome på et grundareal beliggende Havnegade 38A, Allinge. Grundarealet, der tilhører BRK, blev stillet vederlagsfrit til rådighed for BL mod at BRK får stillet Domen til rådighed i perioden uden for Folkemøderne. Denne brugsret aftales i en brugsaftale mellem BL og BRK, som fastlægger rammerne for den daglige drift, herunder præciserer ansvar og forpligtelser mellem parterne.

Af brugsaftalen fremgår det, at Domen skal anvendes til folkelige arrangementer, herunder til mødelokale, samt ikke-kommercielle arrangementer som idrætsaktiviteter, udstillinger, teater og musikoplevelser.

Den daglige administration af Domen varetages af Center for Ejendomme og Drift i samråd med et nedsat brugerråd (Bilag 3). Brugerrådet er bredt sammensat. Brugerrådet lægger de overordnede rammer for aktiviteterne i Domen, ligesom det er dets opgave at tiltrække aktiviteter i henhold til formålet med bygningen. Udgangspunktet for brugerrådets virke er et

charter (Bilag 4), underskrevet af BRK’s borgmester under Folkemødet 2015.

Driften af Domen skal ske på en sådan måde, at det ikke skaber konkurrence til andre private virksomheder, ligesom den skal ske under hensyntagen til det omkringliggende samfund.

Økonomiske konsekvenser

Domen skal driftes uden udgift for BRK. Den daglige drift skal dækkes af de lejeindtægter brugerne betaler for anvendelse af bygningen.

Det er målet, at lejeindtægterne holdes på et niveau, således det er muligt for de fleste at anvende Domen i henhold til formålet. Der vil hvert år blive lavet et særskilt regnskab for Domens drift, som godkendes af brugerrådet samtidig med at lejen fastsættes for det kommende år.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Bilag 1 - Lejekontrakt, Domen, Allinge (PDF)

2.
Bilag 2 - Brugsaftale, Domen, Allinge (DOC)

3.
Bilag 3 - Brugerråd Domen, Allinge (DOCX)

4.
Bilag 4 - Charter Domen, Allinge (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Status på beredskabets afgangs- og responstider

14.00.08P15-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget tilkendegav på sit ordinære møde i august 2014, at der på mødet i august 2015 skulle foreligge en status/opfølgning på beredskabets overholdelse af afgangstider jf. bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Beredskabets administration har på baggrund af Beredskabsstyrelsens online indberetningsdatabase, ODIN, udarbejdet en opgørelse over samtlige udrykningskørsler i det kommunale beredskab for perioden 1. september 2014 til 25. juni 2015, svarende til knap 43 uger.

Opgørelsen viser, at afgangstiden overholdes i 88 procent af tilfældene, hvilket er en klar forbedring i forhold til udrykningsstatistikken for 2013, hvor afgangstiden blot blev overholdt i ca. 67 procent af tiden.

I samarbejde med beredskabets 2 eksterne operatører, Falck Danmark og Beredskabsstyrelsen Bornholm, fortsættes arbejdet med en forbedring af afgangstiderne.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at opgørelsen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med revision af plan for risikobaseret dimensionering jf. bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, har Beredskabsstyrelsen bemærket, at afgangstiden for det kommunale beredskab i 2013 var på mere end 5 minutter i en tredjedel af tilfældene og at det således kan få indflydelse på den samlede responstid.

 

Pr. 1. september 2014 overtog Falck Danmark opgaverne med håndtering af brand, redning og miljø i distrikt Rønne. I forvejen varetog Falck Danmark opgaven i distrikt Nexø, mens Beredskabsstyrelsen siden 1. juli 2014 har varetaget opgaven i distrikt Allinge. Beredskabets administration har i samarbejde med de 2 eksterne operatører, intensiveret opfølgningen på de enkelte udrykningskørsler, hvilket i høj grad har bevirket en forbedring af afgangstiden og herved implicit også den samlede responstid.

 

På baggrund af Beredskabsstyrelsens online indberetningsdatabase, ODIN, er der administrativt udarbejdet en opgørelse over samtlige udrykningskørsler i det kommunale beredskab for perioden 1. september 2014 til 25. juni 2015, svarende til knap 43 uger.

 

Opgørelsen viser, at der er afsendt udrykningskøretøjer 237 gange i perioden, og at der heraf er 29 tilfælde, hvor afgangstiden har passeret lovkravet om maksimalt 5 minutters afgangstid. Dette svarer til, at afgangstiden overholdes i 88 procent af tilfældene, hvilket er en klar forbedring i forhold til udrykningsstatistikken for 2013, hvor afgangstiden blot blev overholdt i ca. 67 procent af tiden. Indsatslederkøretøjer er ikke medtaget i opgørelsen, idet kravet om afgangstid ikke gælder for disse.

 

Det kan forventes, at overholdelse af kravet om afgangstid forbedres yderligere, idet der er en klar tendens i de senere måneder omkring dette. Således er der i det seneste kvartal samlet set alene tale om 3 udrykningskørsler, hvor tiden ikke kunne overholdes.

 

Nedenfor er opgørelsen omkring udrykningskørsler i det kommunale beredskab i perioden 1. september 2014 til 25. juni 2015 angivet.

 

Køretøj

Udrykninger i perioden,

antal

Afgangstid ikke overholdt,

antal

Afgangstid overholdt,

procent

Gennemsnitlig afgangstid,

min:sek

Gennemsnitlig samlet responstid,

min:sek

Autosprøjte Rønne

99

5

95

3:39

8:41

Autosprøjte Nexø

27

3

89

3:31

10:39

Autosprøjte Allinge

21

6

71

4:34

14:09

Tankvogn Rønne

27

3

89

4:05

9:52

Tankvogn Rønne

13

3

77

3:33

8:59

Tankvogn Nexø

12

5

58

4:53

14:40

Tankvogn Nexø

2

1

50

5:13

18:16

Tankvogn Allinge

3

0

100

3:04

12:54

Stige/lift Rønne

10

0

100

3:13

11:37

HSE Nexø

23

3

87

3:17

14:02

I alt

237

29

88

-

-

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 9. oktober 2014 Bornholms Regionskommunes plan for risikobaseret dimensionering. I planen fremgår at der er vedtaget et serviceniveau for den samlede responstid, som betyder at de brandkøretøjer som afsendes ved første alarmmelding er 10 minutter for de byer hvori der er placeret en brandstation (Rønne, Allinge og Nexø), 15 minutter for de øvrige byområder. Størstedelen af landdistrikterne vil være dækket indenfor 15 minutter, mens områderne omkring Østerlars og Østermarie, øst for Klemensker, nord for Aakirkeby samt ved Sømarken dækkes indenfor 18 minutter.

 

Tabellen ovenover viser den gennemsnitlige samlede responstid for de forskellige køretøjer. Tabellen siger ikke noget om den samlede responstid i forhold til det besluttede serviceniveau, idet dette ikke er en angivet parameter i ODIN-rapporterne, som danner grundlaget for Beredskabsstyrelsens statistik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Orientering om gæstesejlere 2015 status ultimo juli  

08.00.00A00-0016

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

Antallet af overnatninger for gæstesejlere i de kommunale bornholmske havne er opgjort pr. 4. august. Der ses en stigning i antallet af overnatninger sammenlignet med gæsteovernatninger i samme periode sidste år.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Antallet af overnatninger i de bornholmske kommunale havne er indtil videre opgjort pr. 4/8.

 

Tallene viser, at antallet af gæsteovernatninger i de bornholmske havne er højere i 2015, end det var i 2014 i samme periode og viser en samlet stigning i antallet af gæsteovernatninger på 4 %. Tallene er uden frihavnsovernatninger, men inklusive rabatkortsovernatninger (5 overnatninger på Bornholm giver den 6. nat gratis).

Således har der pr. 4. august været 8.568 gæsteovernatninger i år mod 8.250 samme tid sidste år. I forsæsonen ses en særlig høj stigning. Det skyldes dels en stigning i antallet af gæsteovernatninger i forbindelse med trolling-træffet, som følge af at flere både bliver lidt længere eller kommer lidt tidligere (overnatningerne under selve træffet indgår ikke i ovenstående). Dels skyldes stigningen i forsæsonen flere pirkebåde fra især Polen.

 

Juli måned isoleret set har samlet set givet færre overnatninger i år sammenlignet med sidste år. Vejret taget i betragtning er dette ikke overraskende. Dog er der fortsat havne, der også i juli i år har fremgang set i forhold til juli sidste år.

Mens taksterne blev hævet med 35 % til 2015 ligger indtægterne fra gæstesejlere pt 42 % over indtægterne samme tid sidste år, hvilket både skyldes fremgang i antallet af overnatninger og også i bådenes størrelse.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

1.
Bilag: Status på gæstesejlere 2015 - statistik (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Ansøgning om dispensation fra bopælspligt

03.01.00P25-0226

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

En borger ansøgte den 31. marts 2015 om dispensation fra bopælspligten på ejendommen Malkestien 5, 3760 Gudhjem, med henblik på anvendelse som flexbolig i forbindelse med sit arbejde på øen.

Den 10. april 2015 har Center for Teknik og Miljø meddelt afslag, idet behovet for en flexbolig (helårsbolig i Gudhjem) som følge af arbejdet, ikke findes tilstrækkeligt dokumenteret. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

at der ikke gives dispensation fra bopælspligten for Malkestien 5, 3760 Gudhjem.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Den 29. august 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen, at kravet om helårsanvendelse i medfør af lokalplaner og kommuneplaner fortsat skulle gælde i Gudhjem-Melsted og i syv andre områder.

Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere den 20. november 2015, at give den gennerelle kompetence til at give dispensationer i henhold til BRL § 50, stk. 2, til Teknik- og Miljøudvalget, og at Teknik- og Miljøudvalget giver administrationen bemyndigelse til, i helt konkrete tilfælde, at give en administrativ dispensation fra kravet om helårsbeboelse. 

En borger ansøgte den 31. marts 2015 om dispensation fra bopælspligten på ejendommen Malkestien 5, 3760 Gudhjem med henblik på anvendelse som flexbolig i forbindelse med sit arbejde på øen.

Kvittering for modtagelsen samt anmodning om fremsendelse af den fornødne dokumentation for arbejdsforhold på Bornholm blev fremsendt til ansøger den 9. april 2015.

Ansøger fremsendte via mail samme dato dokumentation og blev efterfølgende anmodet om at fremsende oversigt over rejseaktiviteter med færge/fly, f.eks udskrift af Bizz-aktivitet med Færgen. Dette var imidlertid ikke muligt for ansøger.

Sagen blev forelagt chefen for Teknik- og Miljø, Louise Lyng Bojesen, hvorefter der blev givet et afslag, idet behovet for en flexbolig, som følge af arbejdet, ikke findes tilstrækkeligt dokumenteret.

Ansøger fremsendte den 13. april 2015 til den 22. april 2015 yderligere dokumentation samt ønskede sagen forelagt Teknik- og Miljø udvalget til afgørelse.

Det bemærkes i den forbindelse, at ansøger den 22. april 2015 har underskrevet købsaftale på ejendommen Malkestien 5, 3760 Gudhjem med overtagelse den 1. maj 2015.

Den fremsendte ansøgning, dokumentation samt korrespondance vedhæftes som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 17. august 2015

 1.  Lukket bilag

 2.  Lukket bilag

 3.  Lukket bilag

 4.  Lukket bilag

 5.  Lukket bilag


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14 Orientering om økonomiske vilkår for medborgerhuse

82.00.00G01-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

5

 

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

14

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Orientering om undersøgelse af de økonomiske vilkår for kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orientering tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 19. august 2015:Sagsfremstilling

På baggrund af et politisk ønske blev der i april nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge de økonomiske vilkår for kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse på Bornholm. Formålet er, at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag for at drøfte mulighederne for at skabe mere ligeværdige økonomiske vilkår.

I 2015 findes i alt 19 medborgerhuse på Bornholm. Kommunen ejer 11 af øens medborgerhuse, mens de resterende 8 medborgerhuse ejes af foreninger og selvejende institutioner.

De 11 kommunale medborgerhuse drives til daglig af enten forenings- eller husbestyrelser, som har indgået driftsaftaler med kommunen.  Kommunen stiller ejendommen vederlagsfrit til rådighed for husbestyrelsen. Til gengæld står husbestyrelsen for rengøring, indvendig vedligeholdelse samt renholdelse og glatførebekæmpelse af udenomsarealer. Hovedparten af driftsaftalerne skal revideres i 2015, og der skal fastlægges principper for genforhandlingen.

Det kommunale tilskud til de kommunale medborgerhuse går til afholdelse af husenes basisudgifter hvilket i alt udgør 822.000 kr. årligt i 2016-2019.

De 8 foreningsejede medborgerhuse har status som selvejende huse. Derfor har regionskommunen ikke driftsforpligtelser overfor dem. Traditionelt har de modtaget et direkte kommunalt tilskud, hvilket er udfaset og helt bortfalder i 2016.

Det er den administrative vurdering, at det opvarmede erhvervsareal målt i kvadratmeter er det mest retvisende, objektive parameter for sammenligning af medborgerhusene. De 11 kommunale huse disponerer i alt over ca. dobbelt så mange kvadratmeter som de 8 selvejende huse til sammen.

 

Isoleret set på denne baggrund vil en økonomisk ligestilling mellem de 19 forskellige medborgerhuse uanset ejerforhold medføre øgede udgifter på 412 t.kr. i kommunalt tilskud til de 8 selvejende huse. Der er dog rigtig mange forhold, der kan diskuteres, at have indflydelse på hvad ligestilling er, fx lejeindtægter, aktivitet i bygningerne etc. Disse forhold er ikke inddraget i nærværende undersøgelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Enslydende dagsordenspunkt fremgår af Fritids- og Kulturudvalgets dagsorden den 19. august 2015.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Opfølgning på udvalgets deltagelse i Politisk Forum 2015

00.17.00G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

04-05-2015

8

 

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

27

 

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Udvalget skal drøfte opfølgning på deres deltagelse i Politisk Forum 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at udvalget drøfter, hvordan der skal følges op på deltagelse i Politisk Forum 2015.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 4. maj 2015

Udsat.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Udsat.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Drøftet. Administrationen arbejder videre med et konkret oplæg til studietur.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget deltog den 27. og 28. april 2015 i KLs Politisk Forum 2015, der er en konference med behandling af emner indenfor det tekniske område.

 

For at bringe ny inspiration, input og ideer videre, skal udvalget drøfte opfølgning på konferencen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

16

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Orientering givet.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Pkt. 14 Orientering om de økonomiske vilkår for medborgerhuse.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

17-08-2015

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt