Referat
Teknik- og Miljøudvalget
26-10-2015 kl. 14:00
mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift
  åbent 3 Prioritering af øgede budgetmidler for 2016 i Teknik og Miljø
  åbent 4 Anlæg og drift på de kommunale havne 2016
  åbent 5 Vedtagelse af lokalplan 083 og Kommuneplantillæg 04 for lokalcenter ved Almindingens Runddel
  åbent 6 Lokalplanforslag nr. 079 til endelig vedtagelse
  åbent 7 Lokalplanforslag nr. 081 og kommuneplantillæg nr. 06
  åbent 8 Politik for Grøn Ordning for Bornholms Regionskommune
  åbent 9 Revideret kompetencefordelingsplan for det tekniske område
  åbent 10 Nedlæggelse af vejareal i Nexø
  åbent 11 Anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn
  åbent 12 Anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger - Bygaden 27 og 29A, Aakirkeby
  åbent 13 Anlægsbevilling til nedrivning af kommunal bygning - Svanekegade 22, Aakirkeby
  åbent 14 Anlægsbevilling til etablering af køkken/café i Fontænehuset
  åbent 15 Mødeplan 2016
  åbent 16 Gensidig orientering
  åbent 17 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 18 Koordinering med andre politikområder
  lukket 100 Lukket punkt: ansøgning
  lukket 101 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 102 Lukket punkt: salg af ejendom
  lukket 103 Lukket punkt: salg af vejareal 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0008

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Udvalget finder det uhensigtsmæssigt, at der indsættes billeder i dagsordenspunkter, da de vises som hvide felter i den samlede dagsorden i web-politiker, og der efterlyses stadig en brugbar søgefunktion i samme system.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde - Center for Teknik og Miljø og Center for Ejendomme og Drift

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

2

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Teknik- og Miljøudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ejendomme og Drift og Center for Teknik og Miljø.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         dialogen til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Teknik- og Miljøudvalget dialogmøde med MED-udvalgene i Center for Ejendomme og Drift og Center for Teknik og Miljø.

Formålet med dialogmødet er, at Teknik- og Miljøudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Prioritering af øgede budgetmidler for 2016 i Teknik og Miljø

02.00.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

3

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter

Resumé

I forbindelse med budgetforliget for 2016 er det besluttet at opnormere Teknik og Miljø med en medarbejder. Opnormeringen skal understøtte de politiske mål og kan anvendes til at nedbringe byggesagsbehandlingstiderne samt understøtte projekter på det planmæssige område.

Teknik og Miljø foreslår, at midlerne i første omgang anvendes til at styrke byggesagsbehandlingen, men at midlerne på sigt, hvis det viser sig hensigtsmæssigt i forbindelse med et generationsskifte indenfor planområdet, delvis kanaliseres til dette område.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller, at

a)    midlerne i første omgang anvendes til ansættelse af frontmedarbejder i Byg Kundecenter

b)    overskydende midler anvendes til deltids byggesagsbehandler

c)    at nogle af midlerne på sigt i forbindelse med generationsskifte anvendes på planområdet

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 16 afsat midler til opnormering af Teknik og Miljø. Opnormeringen kan anvendes til at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesagsbehandlingen samt understøtte projekter på det planmæssige område.

 

Byggesagsbehandling

Der har i 2015 været gennemført en lang række tiltag for at nedbringe byggesagsbehandlingstiderne. Der har midlertidigt været ansat 2 ekstra byggesagsbehandlere, og desuden er der sket en mindre omorganisering, således at Bygs Kundecenter har været bemandet med en dygtig kontorelev. Tidligere har kundecenteret været bemandet med byggesagsbehandlerne på skift. Der er desuden justeret i nogle sagsgange, og procedurer for telefonbetjening etc. er tilpasset de nye muligheder, som denne nøgle-frontmedarbejder har givet.

Erfaringerne med omorganiseringen og den nye bemanding af kundecenteret har været særdeles positive. Det har frigjort væsentlige ressourcer hos byggesagsbehandlerne, der nu dels har opnået færre forstyrrelser i dagligdagen og dels har fået frigjort reel tid til byggesagsbehandling.

Det er derfor Teknik og Miljøs forslag, at denne stilling som frontmedarbejder i kundecentret gøres permanent.

Midlerne i budgettet svarer til en erfaren AC-medarbejder, og der er derfor et lille overskud. Disse midler bør i første omgang anvendes til fastansættelse af en af de midlertidigt ansatte byggesagsbehandlere, således at der fortsat er yderligere ekstra ressourcer på dette område.

 

Fremadrettet

Teknik og Miljø står overfor et større generationsskifte på både det byggetekniske og det planfaglige område. De fleste af medarbejderne i plangruppen er over 60 år og meget erfarne. Der kan derfor forventes et større videnstab, når hver enkelt medarbejder fratræder. I den daglige dimensionering af bemandingen på planområdet er det desuden tydeligt, at området er underbemandet i forhold til at sikre en hurtig og smidig sagsbehandling.

På sigt bør det derfor overvejes at midlerne, hvis det er hensigtsmæssigt, anvendes til at understøtte generationsskiftet og i en periode derfor anvendes på planområdet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Anlæg og drift på de kommunale havne 2016

08.03.00P00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

4

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resumé

Teknik og Miljø har udarbejdet en status vedrørende drift og driftsstyring på de kommunale havne, herunder bemandingssituationen.

Teknik og Miljø har ligeledes udarbejdet en status vedrørende anlæg, herunder proces for udmøntning af de øgede midler til havneområdet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms ti kommunale havne er alle opført, udvidet og udviklet primært til fiskeri, hvilket var Bornholms tredje hovederhverv frem til 1990. Erhvervsfiskerne bidrog direkte til havnens økonomi med bropenge til en værdi af over 5 mio. kr. I dag er dette beløb grundet den store tilbagegang i fiskeriet reduceret til under 300.000 kr. Som følge heraf befinder de kommunale havne sig i en vedvarende omstilling for at sikre havnenes aktivitet og økonomi.

I dag er havnene allerede et stort aktiv for Bornholm og rummer mange yderligere udviklingsmuligheder til glæde og gavn for bornholmerne og øens gæster. Teknik og Miljø har siden kommunesammenlægningen i 2003 arbejdet på at sikre, omstille og udvikle havnene.

 

Overordnet set opfatter vi i Teknik og Miljø, at brugerne vurderer de kommunale havne væsentligt mere positivt i 2015 end i 2003, hvor de kommunale havne som led i kommunesammenlægningen blev samlet til én virksomhed. Denne mere positive vurdering skal også ses i lyset af de mange forbedrende investeringer, som Teknik og Miljø har gennemført på havnene på baggrund af de øgede finansieringsmuligheder, der inden for de seneste 10-15 år er opstået via fonde, statslig finansiering, EU m.m.

 

Til understøttelse af en videre positiv udvikling har kommunalbestyrelsen med budget 2016 tilført de kommunale havne 1,1 mio. kr. Denne tilførsel til havnenes økonomi muliggør en reduktion af taksterne, hvilket vil være et væsentligt element i understøttelsen af havnenes fortsatte positive udvikling.  

 

Bemandingssituation

Sammensætningen af Havnegruppens personale er pr. 1. oktober 2015:

·         3 havnefogeder, hvoraf den ene er sygemeldt

·         1 vakant havnefogedstilling til besættelse inden længe

·         1 faglig koordinator

·         1 administrativ medarbejder

·         1 halvtids flex-medarbejder

·         1 flex-medarbejder 5 timer ugentligt

·         Indkøb af 1 person som midlertidig afløser

Vagtplanen har i 2015 været udarbejdet med det formål at prioritere størst mulig kapacitet til service i højsæsonen, uden at det koster overtid. Dette er bl.a. gennemført for i videst mulig omfang at kompensere for, at der inden for de sidste tre år i forbindelse med budgettet er nedlagt to fuldtidsstillinger.

 

Det skal ydermere bemærkes, at 2015 har været et ekstraordinært år for Havnegruppen pga. personalemæssige udfordringer. To personer har sagt op hhv. pr. 1. marts og pr. 1. september, og en person har været sygemeldt siden d. 1. april.

 

For at styrke den administrative platform er der pr. 1. juni ansat en medarbejder til at stå for den daglige administration, gennemføre diverse administrative lettelser, styre økonomien, forbedre kommunikationen m.m. Nye personer, der ansættes, vil således ikke få administrative opgaver, men skal udelukkende koncentrere sig om at servicere havnens brugere. Ydermere vil administrationen ikke skulle koordineres på samme vis som tidligere, hvor flere havnefogeder havde administrative opgaver som en del af deres arbejde.

 

I vid udstrækning udliciterer og køber Havnegruppen praktiske opgaver hos fx Vej & Park, da mange af de praktiske opgaver kræver moderne maskiner og udstyr for at kunne udføre opgaveløsningen på en økonomisk fordelagtig måde.  

 

Derudover har Teknik & Miljø en aftale med en aktør, der i forvejen er til stede på en af de kommunale havne om at bidrage med servicering af fastliggere og gæstesejlere.

 

Havnegruppen bestræber sig på at forbedre servicen på havnene og er pt. inde i følgende overvejelser omkring den fremtidige organisering:

 

 

·         Evt. ansættelse af en person til at foretage forefaldende vedligehold, renholdelse m.m.

 

·         Med udgangspunkt i den succesrige samarbejdsmodel, der er indgået på en af de kommunale havne, overvejes det at etablere en lignende ordning på andre havne, f.eks. Nørrekås Lystbådehavn, der samtidig kan bidrage til mere liv og starten på en havnefront.
På Nørrekås er der i servicebygningen indrettet et lokale til en café, der fra før kommunesammenlægningen ikke har været anvendt som café, men alene til opholdsrum med automater. En café på øens største lystbådehavn vil kunne bidrage til at optimere den personlige service til havnens brugere. Hvis Havnegruppen samarbejder med en partner, der er på havnen med andre aktiviteter, i dette tilfælde en café, vil det endvidere bidrage til at reducere sæsonpresset på personalet i Havnegruppen.

Fokuspunkter frem til sæsonstart 2016

Teknik og Miljø har i 2015 modtaget – til tider berettiget - kritik for sin håndtering af nedenstående områder, der derfor er udvalgt som fokusområder for Havnegruppens arbejde frem til sæsonstart 2016:

 

 

 

I en havn anno 2015 er det en absolut nødvendighed, at der er wifi, der har en stor rækkevidde, som er let at logge på, og som fungerer upåklageligt. Mange brugere af havnen har arbejde, der kræver adgang til velfungerende internet. På alle platforme, hvor de bornholmske havne markedsføres, fremhæves det, at trådløst internet indgår i ’all inclusive’-prisen for et anløb / en gæsteovernatning. Teknik og Miljø prioriterer derfor arbejdet med at forbedre kvaliteten af det trådløse internet på de kommunale havne højt.  

En vigtig forudsætning for et succesfuldt ophold i en lystbådehavn er adgangen til indbydende toiletter og baderum. Havnegruppen har i 2015 desværre kunnet konstatere mangler ved renholdelsen af toiletter og baderum og vil derfor arbejde videre med at optimere rengøringsplanen for havnene.

 

 

Anlæg

I 2016 er der også afsat ca. 1,5 mio. kr. til den ordinære anlægspulje, ligesom der er afsat yderligere 5 mio. kr. til renovering af havnene.

 

Processen med prioriteringen af disse midler forventes gennemført på følgende måde:

1)    Teknik og Miljø udarbejder et oplæg, der består af konkrete projekter.

 

Oplægget vil blive udarbejdet under hensyntagen til følgende tidligere vedtagne kriterier:

a) Nødvendige projekter for at forbedre arbejdsvilkårene for de ansatte og brugere har højeste prioritet

b) Projekter til løbende at sikre havneværker m.m., hvor meromkostninger ved nedbrud fastlægger rækkefølgen

c) Projekter til omstilling og udvikling af de kommunale havne

 

Oplægget vil endvidere blive udarbejdet ud fra, hvordan havnenes belastede driftsøkonomi kan forbedres. Således vil faktorer som reduktion af vedligehold, energiforbrug og ressourceforbrug i øvrigt, herunder personale, samt yderligere forbedring af sikkerheden indgå i prioriteringen.

 

Processen med at udarbejde et oplæg til Teknik & Miljøudvalgets prioritering vil være i forlængelse af retningslinjerne for brugerinddragelse. En del af de projekter, der vil indgå i oplægget, har tidligere været drøftet på brugerrådsmøder, og brugerråds-tilkendegivelser vil indgå i sagsbehandlingen.

 

2)    Teknik og Miljøs forslag forelægges på et større dialogmøde, hvor deltagerne forventes at være repræsentanter for alle havnebrugere.

 

3)    Alle brugernes bemærkninger vil indgå i den efterfølgende proces med bevilling af projekterne, ligesom bemærkningerne vil blive offentliggjort på BRK’s hjemmeside.

 

4)    Projekterne vil blive forelagt Teknik & Miljøudvalget til prioritering og bevilling.

 

5)    Herefter forelægges de prioriterede projekter de berørte brugerråd.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at de påtænkte projekter indenfor drift og anlæg samlet set vil forbedre havnenes driftsøkonomi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Vedtagelse af lokalplan 083 og Kommuneplantillæg 04 for lokalcenter ved Almindingens Runddel

01.02.05K04-0108

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

5

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til lokalplan 083 og et tilhørende kommuneplantillæg nr. 04 har været i offentlig høring. Der var inden indsigelsesfristen modtaget 3 høringssvar. Det indstilles på den baggrund at forslagene vedtages endeligt, med enkelte mindre ændringer/tilføjelser vedr. vejadgangsforhold mm.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller

·         at lokalplan 083 og kommuneplantillæg 04 vedtages endeligt, med de mindre ændringer som fremgår af indsigelsesbehandlingen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Bo Haxthausen kan ikke medvirke, da lokalplan 083 og kommuneplantillæg 04 strider imod kommuneplanens visioner om, at der skal sikres liv i småbyerne og på landet.Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog juni 2015, at sende forslag til lokalplan 083 og et tilhørende kommuneplantillæg 04 i 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanforslaget skal muliggøre, at der etableres et lokalcenter ved Almindings Runddel, med mulighed for at etablere én ny dagligvareforretning i lokalplanområdet. Foruden en ny dagligvareforretning omfatter lokalcentret 2 eksisterende benzintanke med butikker. Forslagene følger op på et af kommunalbestyrelsen vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 vedr. detailhandel.

Kommuneplantillæg nr. 04, fastlægger rammer for, og afgrænsning af, et nyt lokalcenter ved Almindings Runddel i kommuneplanen.

Der var inden indsigelsesfristen den 5. oktober 2015 modtaget 3 indsigelser vedr. de offentliggjorte forslag:

1)    Vejdirektoratet, der ikke gør indsigelse, men har bemærkninger i relation til statslige vejmyndighedsinteresser.

2)    Rønne Vand og Varme, der ikke har indsigelser vedr. planforslagene, men bemærkninger vedr. vand- og varmeforsyningen i lokalområdet

3)    Ejendomsselskabet MEMO der gør indsigelse vedr. lokalplanforslagets vejadgang til Aakirkebyvej.

 

Indsigelsesbehandling

1)   Vejdirektoratet anfører som vejmyndighed for statsvejen Aakirkebyvej, at de ikke gør indsigelse mod lokalplanen, men at de finder anledning til enkelte bemærkninger med relation til vejdirektoratets myndighedsbehandling vedr. Aakirkebyvej. Vejdirektoratet er bl.a. tilfreds med at lokalplanredegørelsen indeholder oplysning om

·         at Aakirkebyvej er en statsvej

·         at der gælder særlige forhold for adgang, overkørsel, skiltning mm

·         at der er tinglyst vejbyggelinje på 17,5 m fra vejmidte, hvor indenfor der kræves tilladelse til byggeri og anlæg fra Vejdirektoratet og

·         at en tilladelse kan betinges af, at der tinglyses fjernelsesdeklaration     

Vejdirektoratet indskærper bl.a. at byggeri og anlæg også omfatter pyloner, flag og parkeringspladser inden for det vejbyggelinjebelagte areal og at byggelinjebestemmelserne fremgår af vejlovens § 40, jf. den nye vejlov (lov om offentlige veje m.v.).

Center for Teknik og miljøs bemærkninger

Bemærkningerne tages til efterretning, men det vurderes, efter drøftelse med vejdirektoratet, at de omtalte afsnit i lokalplanredegørelsen (tilladelser fra andre myndigheder), allerede oplyser i tilstrækkeligt omfang om de forhold, der gælder mht. statsvej-myndigheden. Der anbefales dog visse præciseringer vedr. vejadgange mm.

Forslag til tilføjelse:

Redegørelsen, side 11 (vedr. vejbyggelinjer) hvor det tilføjes:

”De i lokalplanen (specielt kortbilag 3) viste p-pladser og pyloner er kun illustrationer, og forhindrer f.eks. ikke, at pyloner, p-pladser mm. kan placeres anderledes, hvis dette kræves af vejmyndigheden.

Lokalplanen indebærer desuden ingen handlepligt, heller ikke mht. nye vejanlæg. Lokalplanens forslag om ny fælles vejadgang til Aakirkebyvej forhindrer derfor ikke en alternativ anvendelse af eksisterende vejadgange, hvis vejmyndigheden kræver det.”

Tilføjelse til lokalplanbestemmelse 7.1:

”Lokalplanen forhindrer dog ikke at eksisterende vejadgange opretholdes eller anvendes hvis dette kræves af vejmyndigheden (se desuden redegørelsen, side 11).”

2)   RVV har ikke bemærkninger til selve lokalplanen mm., men bemærker at ejer, ved de planlagte nedrivninger i området, skal foretage afblænding af vand og varmeledninger hvis ledningerne ikke genanvendes, og at det skal undersøges om eksisterende ledninger har den nødvendige kapacitet.

Center for Teknik og miljøs bemærkninger

Det oplyste viderebringes til ejeren, men vedrører ikke planernes indhold.

3) Ejendomsselskabet MEMO, ved Ernst Madsen, gør indsigelse mod lokalplanens forslag om fælles indkørselsvej fra Aakirkebyvej for de nuværende butikker (Garant, HTH og MY Home) og en ny dagligvareforretning (LIDL). Lokalplanforslagets adgangsløsning beroede på, at der skulle etableres endnu en butik (REMA 1000) overfor (supplerende oplysning: Vejdirektoratet havde tidligere krævet en ny fælles vejadgang, for at undgå at de dengang 2 overkørsler lå overfor hinanden). Da REMA projektet er taget ud af lokalplanen, mener indsigeren ikke længere at dette krav er nødvendigt, og han beder i stedet om at bevare sin nuværende indkørsel. Man kan så senere etablere en ny, hvis det alligevel bliver nødvendigt.

Center for Teknik og miljøs bemærkninger

Lokalplanen indeholder ganske rigtigt mulighed for en ny fælles indkørsel vest for den nuværende indkørsel til Garant mm. Dette forhindrer dog ikke, at eksisterende vejadgange opretholdes eller anvendes, eller at man først senere flytter vejadgangen som vist i lokalplanens kortbilag 2. Der henvises her til tilføjelserne nævnt under pkt. 1.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
Forslag til lokalpan 083 og KP-tillæg nr. 4 (PDF)

2.
Bemærkninger fra Vejdirektoratet (PDF)

3.
Bemærkning fra Rønne Vand og Varme (PDF)

4.
Indsigelse fra Ejendomsselskabet MEMO (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Lokalplanforslag nr. 079 og kommuneplantillæg nr. 3 til endelig vedtagelse

01.02.05K04-0105

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

6

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2015 at offentliggøre et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag, der kan muliggøre en udvikling af et eksisterende sommerhusområde i Sømarken i Pedersker fra friareal til sommerhusbebyggelse.

Center for Teknik og Miljø har haft lokalplanforslaget nr. 079 for et sommerhusområde i Sømarken i offentlig høring i 8 uger. Der kom i høringsperioden 8 indsigelser.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

·         at kommuneplantillæg nr. 3 vedtages og at lokalplan nr. 079 vedtages som ”model C”

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Der er i høringsperioden kommet 8 indsigelser, heraf 4 fra grundejerforeningerne i området.

A.   BOFA

B.   Asger Larsen, formand for grundejerforeningen Fyrrebakken.

     Kirsten Tolstrup, formand for Grundejerforening Lyngvejen.

     Jørgen Mikkelsen, formand for Grundejerforeningen Fyrreskoven.

     Carsten Myler, formand for Grundejerforeningen Ålhammer.

 

C.    Ulla M. F. og Henrik A. C. Jørgensen, Fyrrebakken 2, 3720 Pedersker.

D.   Henrik Thamsen, Fyrrebakken 21, 3720 Åkirkeby

E.    Birgitte og Thomas Pickering, Baunevænget 9 3720 Åkirkeby.

 

 

 

      Indsigelses behandling

 

A.   BOFA oplyser at der i teksten på kortbilaget side 16 er markeret ”containerplads”. BOFA anmoder om, at den korrekte betegnelse ”Miljøstation” anvendes.

 

Center for Teknik og Miljøs kommentar:

Det indstilles, at indsigelsen imødekommes og teksten tilrettes ”Miljøstation”.

 

B.     1- Hovedindholdet i indsigelserne er, at man er imod, at hele det offentlige friareal planlægges udlagt til bebyggelse. Essensen i indsigelserne er, at friarealet bør bevares, eller alternativt friholde det østlige område og kun planlægge for sommerhusbebyggelse på det vestlige areal.

 

Det er indsigernes opfattelse, at hele området fortsat bør bevares og anvendes som friareal til rekreative formål som bestemt i den hidtil gældende lokalplan nr. 3. Begrundelsen er, at området i vid udstrækning, som samlingspunkt, faktisk anvendes rekreativt af områdets beboere og gæster, og dermed er et væsentlig aktiv for området.

Det lægges yderligere til grund, at det i den gældende lokalplan nr. 3 i redegørelsen er beskrevet, at der udlægges større offentlige friarealer inden for lokalplanområdet til legepladser og lignende til sommerhusområdets beboere. Samt at der i en del af det aktuelle område specifikt udlægges et areal til fodboldbane for Pedersker Idrætsforening.

Afslutningsvis foreslår indsigerne, at såfremt hele området ikke friholdes for udstykning til bebyggelse, at kun den del som tidligere var udlagt til fodboldbane for Pedersker Idrætsforening udstykkes, mens den øvrige del bevares som offentligt rekreativt friareal (vist som model B nedenfor).

 

Center for Teknik og Miljøs kommentar:

1- Af lokalplan nr. 3 for sommerhusområderne i Vestre Sømarken, Østre Sømarken og Strandmarken, redegørelsen side 6, fremgår at et antal grunde var udlagt med en mindre grundstørrelse på minimum 800 m². Af lokalplan nr. 3 fremgår i redegørelsen, at når der blev udstykkes et begrænset antal mindre grunde, var det begrundet i adgang til fælles friareal og tilstødende fredskovsområder.

 

Områdets Fredskovsarealer berøres ikke af planen, men der skal her tages stilling til om hele arealet omfattet af lokalplanforslaget skal kunne anvendes til bebyggelse som foreslået, eller f.eks. om et område ud mod Lyngvejen skal friholdes for bebyggelse.

 

Indsigerne kan have en pointe i, at der var et (kommunalt ejet) friareal i området, men ikke i, at et hele dette friareal bør reserveres til sommerhusejerne i området. Det vestlige areal var anvendt til PIF, men en stor del af naboarealet mod øst var også anvendt til boldbane, med karakter som et planeret græsplæneareal. Det vurderes desuden, at disse åbne arealer kun har en begrænset naturmæssig eller rekreativ værdi. 

 

Udover fredskovsarealerne i området er der derfor ikke naturmæssige begrundelser for at fastholde en større del af lokalplanområdet som ubebygget, og det er næppe heller rimeligt at opretholde en eller flere fodboldbaner som fælles friareal til et sommerhusområde.

 

Man kan dog vælge at imødekomme indsigerne delvist ved at friholde bebyggelse på det østligste areal (model C- ca. 100 x 60 m), fordi man så opretholder en mulighed for boldspil på området, samtidig med at der gives mulighed for fri passage mellem Lyngvejen og Baunevej (via fredsskovsarealet i lokalplanområdet). Hvis man ønsker at imødekomme grundejerforeningerne, friholdes et areal på ca. 60m langs Lyngvejen for bebyggelse. I konsekvens heraf udgår udstykningsmulighed for 2 grunde i området.

 

Center for Teknik og Miljø anbefaler på den baggrund Model C, som reducerer det bebyggede område med ca. 4000 m².

 

Model A

Lokalplanforslagets udlæg

 

          Model B 

Grundejernes kompromis-forslag

 

Model C

          Teknik og Miljøs forslag

 

       

B - 2- Grundejerforeningerne er desuden af den opfattelse, at kommunen planlægger i strid med planloven § 5b, stk. 1 udvidelse af eksisterende sommerhusområder.

           

Center for Teknik og Miljøs kommentar:

Området er beliggende i et eksisterende sommerhusområde, og der foretages dermed ingen udvidelse af sommerhusområdet i strid med planlovens bestemmelser.

 

C.    Ulla M. F. og Henrik A. C. Jørgensen, Fyrrebakken 2, 3720 Pedersker.

Der gøres indsigelse imod, at hele det offentlige friareal planlægges udlagt til bebyggelse. Essensen i indsigelsen er, at friarealet bør bevares, eller alternativt friholde det østlige område og kun planlægge for sommerhusbebyggelse på det vestlige areal.

Teknik og Miljøs kommentar:

Se pkt. B.

 

D.   Henrik Thamsen, Fyrrebakken 21, 3720 Åkirkeby

Der gøres indsigelse imod, at hele det offentlige friareal planlægges udlagt til bebyggelse. Essensen i indsigelsen er, at friarealet bør bevares, eller alternativt friholde det østlige område og kun planlægge for sommerhusbebyggelse på det vestlige areal.

Teknik og Miljøs kommentar:

Se pkt. B.

 

E.    Birgitte og Thomas Pickering, Baunevænget 9 3720 Åkirkeby.

Indsiger udtrykker bekymring for lokalplanområdets planlagte udkørsel til Baunevej. Det oplyses, at Baunevej i dag har masser af trafik, da den er adgangsvej til miljøstationen, stranden og restaurant Kadeau. Det foreslås derfor, at vejadgangen flyttes til Lyngvejen eller Bonaveddevej. Herudover ønskes opsat 40 km/t skilt.

 

Teknik og Miljøs kommentar:

Det anbefales ikke, at indsigelsen imødekommes.

Vejføringen i lokalplanområdet, herunder udkørslen, er planlagt ud fra en vurdering som tilgodeser de trafiksikkerhedsmæssige forhold bedst muligt.

I maksimal-scenariet er der 11 udstykninger, hvilket må påregnes at give en mindre men dog tålelig øgning i biltrafik til Baunevej.

Vedr. hastighedsbegrænsning er det en politimæssig beslutning, om hastigheden på Baunevej skal nedsættes. Det kan dog oplyses, at kommunen i samarbejde med politimyndigheden vurderer trafiksikkerheden ved ændringer i forholdene.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
1. BOFA (MSG)

2.
2. Asger Larsen (MSG)

3.
3. Kirsten Tolstrup (MSG)

4.
4. Jørgen Mikkelsen (TXT)

5.
5. Carsten Myler (MSG)

6.
6. Ulla og Henrik Jørgensen (DOCX)

7.
7. Henrik Thamsen (TXT)

8.
8. Birgitte og Thomas Pickering (MSG)

9.
Lokalplan nr. 079 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Lokalplanforslag nr. 081 og kommuneplantillæg nr. 06

01.02.05P16-0147

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

7

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 22. september 2014, at der skal udarbejdes et lokalplanforslag, der muliggør etablering af en ny skovbørnehave på et kommunalt areal ved Vibegårdsvej i Rønne. Teknik og Miljø har nu udarbejdet et lokalplanforslag samt medfølgende kommuneplantillæg.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

·         at kommuneplantillæg nr. 06 og lokalplanforslag nr. 081 offentliggøres i 8 uger.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at etablere en ny skovbørnehave med plads til ca. 50 børn. Projektet forudsatte udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Der er tidligere vedtaget et kommuneplantillæg, som tillod en børnehave på 350 m². I mellemtiden er omfanget af den ønskede nye bebyggelse øget til ca. 650 m2. Det nu udarbejdede lokalplanforslag ledsages derfor af et nyt kommuneplantillæg, som skal muliggøre et nybyggeri på 650 m².

Lokalplanområdet, som er på ca. 9.500 m², er beliggende for enden af Vibegårdsvej. Arealet er beliggende i landzone i det åbne land og vil efter endt planlægning forblive i landzone. Arealet rummer i dag en eksisterende pavillon på ca. 65 m2, som anvendes til skovbørnehave for 18 børn.

Området, der ejes af kommunen, er mod øst, syd og vest omgivet af fredskov. Mod nord ligger en ridehal, kommunens 10. klassecenter samt Vibegård, der anvendes til kommunal administration. Adgang til området er fra Aakirkebyvej ad Vibegårdsvej, som er en ca. 450 meter lang og fire meter bred adgangsvej. Herudover kan man komme til området ad cykelvejen, Redekammen, fra øst.

Lokalplanforslaget indeholder de nødvendige bestemmelser vedr. bebyggelsens anvendelse, omfang og udformning.

 

http://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2013/InfRef7049-filer/image001.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalplanområdet er kortbilaget markeret med gul farve.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
Lokalplanforslag nr. 081 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Politik for Grøn Ordning for Bornholms Regionskommune

01.02.20Ø34-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

8

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Staten etablerede i 2009 en grøn ordning. Ordningens formål er at fremme accepten af opstilling af vindmøller på land, samt at styrke lokale landskaber og rekreative værdier.

 

Efter grøn ordning gives der tilskud til:

·         Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen

·         Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

Der er udarbejdet et forslag til politik for Grøn Ordning for Bornholms Regionskommune. Politikken indeholder en gennemgang af ordningen og et forslag til, hvordan midlerne anvendes på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller, at

a) Politik for Grøn Ordning for Bornholms Regionskommune godkendes, herunder at

b) 50 % af midlerne i den grønne ordning anvendes via Center for Teknik og Miljø til naturgenopretning og forbedrede adgangsforhold til naturen samt til klima- og energiforbedringer. Projekterne forelægges til drøftelse i Grønt Dialogforum.

c) 50 % af midlerne allokeres til konkrete projekter i samarbejde med Energy Innovation Bornholm (EIB) med reference til den grønne ordnings retningslinjer og med udgangspunkt i ”Strategisk Energiplan 2015-2025” og kommunens kommende energistrategi.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den grønne ordning er etableret med udgangspunkt i VE-loven (lov om fremme af vedvarende energi). Ordningen omfatter nye vindmøller over 28 meter, der er opstillet på land efter 21. februar 2008, hvor der indbetales 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. Når vindmøllen er tilsluttet el-nettet, kan kommunen efter godkendelse fra Energinet.dk råde over disse penge. Bornholms Regionskommune har derfor i øjeblikket ca. 752.000 kr. til rådighed udløst af opstillingen af vindmøller ved Tornbygård.

Der vil, afhængig af udbygningen af landbaserede vindmøller på Bornholm, kunne tilgå flere midler fra denne ordning.

 

I ordningen beskrives det, at midlerne kan anvendes til tiltag med bl.a. ”grønt”, rekreativt eller bæredygtigt sigte. Det kan for eksempel være fysiske projekter som naturpleje,

naturgenopretning og etablering af stier, eller det kan være informationsmateriale til borgere

herunder skoleklasser, for at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder. Formålet er altså bredt.

 

Der er ikke pligt til at anvende midlerne i det lokalområde, hvor møllerne er opstillet, og der

er heller ikke en tidsfrist for, hvornår midlerne skal bruges.

 

Ordningen administreres af Energinet.dk, og kommunen skal afholde udgiften, før pengene

udbetales. Der gives ikke tilskud til allerede påbegyndte aktiviteter. Først sendes en kort

projektbeskrivelse indeholdende et budget til Energinet.dk med henblik på en bindende

forhåndstilkendegivelse. Når projektet er gennemført, kan kommunen søge om udbetaling.

Ansøgningen skal underskrives af borgmesteren og vedlægges en beskrivelse af projektet

samt dokumentation for, at udgifterne er afholdt.

 

Der er ikke mulighed for administrationsbidrag eller overhead fra Grøn Ordning til kommunen for at administrere ordningen.

 

Teknik og Miljø foreslår derfor at fordele midlerne, således at 50 % anvendes af Teknik og Miljø og/eller Ejendomme og Drift til naturgenopretning og forbedrede adgangsforhold til naturen samt til klima- og energiforbedringer. For at sikre formidling, ejerskab og kvalificering af projekterne, vil forslag til projekter blive forelagt til drøftelse i Grønt Dialogforum.

 

Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med miljørelaterede emner. Desuden er det politisk deltagelse fra Teknik- og Miljøudvalget.

 

De resterende 50 % af midlerne foreslås allokeret til konkrete projekter i samarbejde med EIB (Energy Innovation Bornholm) med reference til den grønne ordnings retningslinjer og med udgangspunkt i ”Strategisk Energiplan 2015-2025”.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
Udkast til politik for grøn ordning (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent punkt

 9 Revideret kompetencefordelingsplan for det tekniske område

00.15.00A21-0070

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

9

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er den 1. juli 2015 kommet en ny vejlov. Det har medført et behov for revision af kompetencefordelingsplanen. Ændringer og forslag til fordeling af kompetencer er angivet i sagsfremstillingen.

Indstilling og beslutning

Teknik og Økonomidirektøren indstiller

·         at forslaget til kompetencefordelingsplan godkendes.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ændringer i kompetenceplanen som følge af den nye vejlov

Folketinget vedtog den 21. december 2014 en ny vejlov (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje). Mange af bestemmelserne i den tidligere vejlov er videreført i den nye – nu blot med nye paragrafnumre. Men der er også kommet nye bestemmelser til, og to tidligere love – vintervedligeholdelsesloven og vejbidragsloven – er ophævet, idet disse regler nu fremgår af den nye vejlov. Endelig er der gennemført en række ændringer af privatvejsloven (lov om private fællesveje).

Det har medført et behov for at revidere Bornholms Regionskommunes kompetenceplan, så den bringes i overensstemmelse med disse ændringer. Center for Teknik & Miljø har gennemført dette arbejde og den reviderede kompetenceplan er nu klar til behandling.

Ændringerne

En række ændringer består som nævnt alene i, at henvisningen til den relevante bestemmelse i vejloven er blevet ændret. Disse ændringer, og de ændringer, der består i, at de to ophævede love er skrevet ind i vejloven, kan betegnes som ”redaktionelle ændringer”, som ikke kræver nærmere omtale.

Herudover er der sket følgende væsentlige ændringer:

·         Der er indført en hjemmel i lovens § 8, stk. 3, til at indgå aftaler med andre vejmyndigheder eller private om at afholde udgifter til arbejder, som vejmyndigheden ikke er forpligtet til at udføre. Kompetencen hertil foreslås tillagt Teknik og miljø med mulighed for at delegere til Centeret for Ejendomme og drift.

·         Kompetenceplanen har ikke tidligere omfattet reglerne i vejbidragsloven. Kompetencen til at træffe beslutning om pålæg af vejbidrag og tage stilling til fordelingen af bidragene foreslås tillagt kommunalbestyrelsen.

·         Kompetenceplanen har ikke tidligere taget stilling til kompetencen til at træffe beslutninger om ændringer i grundejernes vejadgang efter vejombygninger. Kompetencen foreslås tillagt Teknik og miljø.

·         Der kan efter lovens § 55 nedlægges forbud mod, at der på en ejendom etableres forhold, der er i strid med en påtænkt adgangsbestemmelse. Kompetencen foreslås tillagt Teknik og Miljø.

·         Reglerne om gravearbejder og ledninger er suppleret med flere nye regler om blandt andet koordinering af gravearbejder og vilkår for tilladelser. Kompetencen i disse forhold foreslås som tidligere vedrørende gravearbejder og ledninger tillagt Teknik og miljø.

·         Vejmyndigheden har i § 79, stk. 3, fået hjemmel til at kræve et ledningsarbejde udført, når et vejarbejde gør det nødvendigt. En tilsvarende mulighed gælder for private fællesveje i byer og bymæssige områder, jf. privatvejslovens § 70 b, stk. 3. Kompetencen hertil foreslås tillagt Teknik og miljø.

·         Reglerne om råden over vejarealet og til ledning af vand og spildevand er delt op i selvstændige bestemmelser. Det er blevet muligt at give tilladelse til ledning af spildevand. Kompetencen vedrørende disse forhold foreslås tillagt Teknik og miljø, bortset fra kompetencen til at fastsætte regler om råden over vejarealet, der fortsat foreslås tillagt Teknik- og Miljøudvalget.

·         Der er indført krav om digitale ansøgninger om gravetilladelser, råden over vejareal, til ledning af vand og spildevand og parkeringstilladelser. Vejmyndigheden kan efter § 83, stk. 2 og 3, og § 91, stk. 2 og 3, fritage ansøgere for kravet om digitale ansøgninger. Tilsvarende gælder efter privatvejsloven for ansøgninger om tilladelse til at råde over vejarealet og gravetilladelser, jf. privatvejslovens § 70a, stk. 2 og 3. Kompetencen hertil foreslås tillagt Teknik og Miljø.

·         I henhold til §§ 124-126 og 15, er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om at nedlægge offentlige veje. Efter den lovpligtige høringsperiode skal kommunalbestyrelsen igen træffe beslutning om, at nedlæggelsen skal fastholdes ud fra de bemærkninger, der evt. er kommet. Kompetencen til at beslutte en endelig nedlæggelse af en offentlig vej, efter høring, foreslås tillagt Teknik- og Miljøudvalget.

·         Beslutninger om nedtagning af valgplakater har ikke tidligere været med i kompetenceplanen. Kompetencen foreslås tillagt Teknik og miljø.

·         Kompetenceplanen har ikke tidligere omfattet beslutninger om påbud om berigtigelse af ulovlige forhold og eventuelle politianmeldelser, jf. lovens § 135. Tilsvarende vedrørende private fællesveje, jf. privatvejslovens § 98. Kompetencen hertil foreslås tillagt Teknik og miljø.

·         Som noget nyt skal arbejder, som vejmyndigheden udfører for borgernes regning efter lovens § 137 pligtmæssigt konkurrenceudsættes, og arbejdet skal udføres billigst muligt. Tilsvarende gælder efter privatvejslovens § 99a. Kompetencen til at træffe beslutninger herom foreslås tillagt Teknik og miljø.

·         Som noget nyt er muligheden for at beslutte, at en privat fællesvej også skal have status som offentlig sti, reguleret i privatvejsloven (§ 2a). Kompetencen hertil foreslås tillagt kommunalbestyrelsen.

·         Kommunen skal ikke længere godkende udlæg af private fællesveje på landet. Til gengæld skal kommunen som noget nyt efter privatvejslovens § 12 altid godkende nedlæggelser af private fællesveje på landet. Teknik og Miljø har bemyndigelse til jf. tidligere, at træffe beslutning, hvor der er enighed mellem parterne.

 

Der kan i den kommende tid forventes ændringer i fx planloven og muligvis også andre love indenfor det tekniske område. Der må derfor påregnes løbende revision af kompetencefordelingsplanen.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
Forslag til kompetencefordelingsplan for TM og ED (DOCX)

2.
Gældende kompetencefordelingsplan TM og ED (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Nedlæggelse af vejareal i Nexø

05.01.22P19-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med en fortsat tilpasning af køreplanerne for BAT, og som forudsat ved vedtagelsen af Lokalplan 085 for et område i Nexø bymidte, vil der efter Teknik og Miljøs vurdering, ikke længere være behov den meget store busholdeplads/terminal ved Sdr. Landevej i Nexø. Der er ikke adgang for almindelig trafik til den ca. 1.800 m2 plads.

Teknik og Miljø vil derfor forslå, at arealet nedlægges som offentligt vejareal, med henblik på efterfølgende salg.

Nedlæggelsen af det offentlige vejareal er forudsat i lokalplan 085 for et område i Nexø Bymidte.

Busholdepladsen foreslås flyttet til pladsen ved Toldbodgade. Placeringen og en nærmere plan for indretningen vil blive drøftet i en lokal høring.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)    at arealet, dele af matr. nr. 411a, 395a og litra ”z”, alle af Nexø Bygrunde, nedlægges som offentlig vej og ikke ønskes opretholdt som privat fællesvej eller privat vej

b)    at beslutningen offentliggøres og sendes i høring i 8 uger, hos ejerne af matr. nr. 121c, 121b og 122, alle af Nexø Bygrunde.

c)    At Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at træffe endelig beslutning om nedlæggelse af arealet som offentlig vej, efter forelæggelse af eventuelle bemærkninger, krav eller ønsker i forbindelse med høringen.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø foreslår, at dele af matr. nr. 411, 395a og litra ”z”, alle Nexø Bygrunde, nedlægges som offentligt vejareal.

Arealet har i en længere årrække været anvendt som busterminal, hvor der har været behov for at nogle af busserne holdt i længere tid for at samordne busruterne. Denne funktionalitet er der ikke længere behov for, men der er alene brug for et busstoppested og mulighed for at busserne kan vende.

Arealet har således mistet sin betydning som busterminal, og da pladsen heller ikke har været anvendt som parkering i øvrigt, vil det være naturlig at nedlægge det som offentlig vejareal.

Fortovet langs med matr. 123, opretholdes som offentlig vej (fortov), og adgangsforholdene for denne ejendom vil derfor ikke blive påvirket af den påtænkte nedlæggelse.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag

Busholdepladsen foreslås flyttet til pladsen ved Toldbodgade, hvor der vil være mulighed for at indrette et stoppested, og hvor der er plads til at busserne kan vende. Placeringen og en nærmere plan for indretningen vil blive drøftet i en lokal høring, hvorefter planen vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

 

Procedure for at nedlægge arealet som offentlig vej.

Jf. Vejlovens § 15 er det kommunalbestyrelsen, der bl.a. bestemmer hvilke bestående kommuneveje, der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges.

Jf. samme lovs § 124, stk. 1 skal kommunalbestyrelsen tage stilling til arealets fremtidige status, dvs. om det helt eller delvis skal være privat fællesvej eller privat vej. Jf. samme lovs § 124, stk. 2, skal vejen opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang.

Når der er truffet beslutning om at arealet ønskes nedlagt som offentlig vej, og heller ikke ønskes opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der jf. Vejlovens § 124 stk. 7, gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2.

 

Den videre sagsgang

Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at man ønsker at nedlægge arealet som offentlig vej, skal beslutningen offentliggøres jf. § 124, stk. 6; derudover skal alle ejere af ejendomme, der forventes at blive berørt af beslutningen, høres.

Efter den 8 ugers høring skal sagen igen behandles af kommunalbestyrelsen med henblik på en endelig beslutning om at nedlægge arealet som offentlig vej.

Når arealet er endeligt nedlagt, råder kommunalbestyrelsen frit over arealet jfr. § 127, (stk. 1)

Det kan overvejes, at kommunalbestyrelsen ved den første behandling af sagen, uddelegerer beslutningskompetencen om endelig nedlæggelse af vejarealet til Teknik- og Miljøudvalget. Det vil forkorte den samlede sagsbehandlingstid med ca. 3 til 4 uger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen væsentlige konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
Bilag - Nedlæggelse af vejareal i Nexø (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Regnskab for klimatilpasning i Rønne og anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter i Nexø, Nylars og Tejn

01.11.28P20-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

11

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget Indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I april 2014 meddelte kommunalbestyrelsen to anlægsbevillinger til klimatilpasning i Rønne hhv. 10 mio. kr. til projekt Byåen og 5 mio. kr. til projekt Tevandsbækken. De to projekter er afsluttet medio 2015.

I april 2015 vedtog kommunalbestyrelsen, at Teknik og Miljø kunne ansøge om at måtte gennemføre klimatilpasning i Nexø, Nylars og Tejn for restbeløbet af den oprindelige samlede bevilling på 15 mio. kr.

Det samlede overskud fra de to klimatilpasningsprojekter i Rønne er på 3.725.767 kr.

Forsyningssekretariatet har i september d.å. godkendt de tre projekter i Nexø, Nylars og Tejn under prisloft 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a)    at anlægsregnskaberne for projekt Byåen og projekt Tevandsbækken godkendes,

b)    at der gives en samlet anlægsbevilling på 3.725.767 kr. til klimasikring af Nexø, Nylars og Tejn,

c)    at der afsættes et rådighedsbeløb på 3.725.767 kr. finansieret ved det samlede mindreforbrug fra de to afsluttede klimatilpasningsprojekter i Rønne,

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Teknik og Miljø under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsprojekterne i Rønne blev afsluttet medio 2015 og indvielse afholdt den 26. august med de involverede parter og lokale beboere ved Sagavej.

Regnskab for afsluttede projekter

Anlægsudgifterne for de to projekter blev 6.023.124,28 kr. for projekt Byåen og 5.251.108,86 kr. for projekt Tevandsbækken. Anlægsbevillingerne udgjorde hhv. 10 mio. kr. og 5 mio. kr. 

Projekt Byåen kunne gennemføres for mindre end ansøgt primært fordi en planlagt forøgelse af udløbskapaciteten, under dele af Nordre Kystvej, viste sig ikke at være nødvendig efter at der var skabt øget volumen til tilbageholdelse i den nedre del af vandløbet.  

Merudgiften til gennemførelsen af projekt Tevandsbækken skyldtes uforudsete udgifter i forbindelse med underboring af en ny ledning i Bellmannsvej; forbedret løsning i forbindelse med røromlægninger ved Vibegårds Runddel samt forbedret jordbearbejdning omkring bassinerne ved Sagavej.

Bornholms Forsyning A/S har godkendt, at merforbruget i projekt Tevandsbækken dækkes af en del af overskuddet på projekt Byåen. Lovgivningsmæssigt er dette muligt, da merforbruget til projekt Tevandsbækken ligger under den beregnede anlægssum på 10 mio. kr., som et traditionelt projekt under jorden til samme serviceniveau skønnes at ville have kostet.

Det samlede restbeløb af de bevilgede 15 mio. kr. er således 3.725.767 kr.

Tre nye klimatilpasningsprojekter

Bornholms Forsyning og Bornholms Regionskommune har i foråret 2015 søgt om at kunne gennemføre klimatilpasning i Nexø, Nylars og Tejn jf. kommunalbestyrelsens beslutning i april 2015.

Der er samlet ansøgt om 4 mio. kr.: 1 mio. kr. til tiltag i Nexø, 0,5 mio. kr. til tiltag i Nylars og 2,5 mio. kr. til tiltag i Tejn, da det endelige restbeløb fra Rønne-projekterne ikke var kendt på ansøgningstidspunktet. Forsyningssekretariatet har i september 2015 godkendt projektansøgningerne under prisloft 2016. De tre projekter vil blive gennemført indenfor det restbeløb, der er til rådighed. Dette er muligt, da der i de tre ansøgninger er lavet maximale prisoverslag.

De indberettede data for traditionelle løsninger for de tre projekter muliggør desuden en vis økonomisk justering mellem projekterne, som mellem Rønne-projekterne, hvor et eventuelt merforbrug et sted kan udlignes af et overskud andet steds.      

Klimatilpasningsprojektet i Nexø har primært til hensigt at forbedre sikringen af transformerstationen på Gl. Rønnevej, der forsyner store dele af Nexø. Sekundært vil rørkapaciteten i den vestlige del af Nexø desuden blive aflastet ved at overfladevand fra landområderne bag byen ledes til nye bassiner.

Projektet i Nylars skal afhjælpe videreføring af overfladevand fra området omkring Nyvest centret og markerne nord for Rønnevej, hvor der er en landskabslavning.

Projektet i Tejn skal afhjælpe udfordringer med overfladevand kommende fra de ovenfor liggende marker, hvor et højtliggende grundfjeld betyder, at der ved kraftige skybrud vil ledes større vandmængder i de øvre jordlag ned mod bygrænsen.

Bornholms Regionskommune er projektejer på alle tre projekter, der gennemføres som anlægsprojekter i regi af Teknik & Miljø. Projekterne gennemføres i samarbejde med Bornholms Forsyning A/S og relevante parter i øvrigt. Projekterne ventes afsluttet i 2016.    

Økonomiske konsekvenser

Det samlede anlægsbudget er 3.725.767 kr., der ligger indenfor den samlede godkendte projektramme fra Forsyningssekretariatet på 4 mio. kr. under prisloft 2016. 

De samlede udgifter finansieres 100 % af Bornholms Spildevand A/S ved, at Bornholms Regionskommune optager et lån med en afdragsperiode på 25 år. Bornholms Spildevand A/S betaler herefter et årligt driftsbidrag til kommunen, svarende til ydelsen på lånet.

I anlægsperioden finansieres kommunens udgifter via træk på kommunens kassebeholdning. Der er afsat rådighedsbeløb til efterfølgende optagelse af lån i forbindelse de to klimatilpasningsprojekter i Rønne.

De efterfølgende driftsomkostninger på de tre projekter er vurderet til 15.000 kr. årligt der afholdes af Bornholms Regionskommune indenfor den afsatte driftsramme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
Anlægsregnskab 01.10.2015_projekt Byåen og projekt Tevandsbækken (PDF)

2.
Afgørelse -Bornholms Spildevand PL16 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Anlægsbevilling til nedrivning af kommunale bygninger

82.21.00Ø00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

12

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ejendomsservice ansøger om anlægsbevillinger til nedrivning af kommunale bygninger på adresserne Bygaden 27 og Bygaden 29A i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at de kommunale bygninger Bygaden 27 og Bygaden 29A i Aakirkeby godkendes til nedrivning

b)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 290.000 kr. (udgift) til nedrivning af ovennævnte bygninger

c)    at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på i alt -203.000 kr. (indtægt) vedrørende tilskud til nedrivning af ovennævnte bygninger

d)    at nettoudgiften, som udgør 87.000 kr. finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

e)    at anlægsbevillingerne gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har, i samarbejde med Teknik og Miljø samt Økonomi og Personale,

set på mulighederne for nedrivning af egnede kommunale bygninger, delvist finansieret af nedrivningspuljemidler.

På den baggrund har Ejendomsservice ansøgt Center for Teknik og Miljø om tilskud fra ”Nedrivningspulje 2015”- til nedrivning af følgende to bygninger: Bygaden 27 samt Bygaden 29A, Aakirkeby.

Midlerne fra ”Nedrivningspulje 2015” har kommunalbestyrelsen overordnet set udmøntet i følgende to bevillinger:

1.    Bygningsfornyelse – anlægsbevilling til nedrivning m.v.

2.    Landsbyfornyelse – anlægsbevilling til nedrivning m.v.

 

Ejendomsservice har efter ansøgning fået reserveret et tilskud til nedrivning af de to nævnte ejendomme fra bevillingen til Landsbyfornyelse, som kan anvendes til nedrivning af bygninger i det åbne land samt i byer med under 3000 indbyggere – herunder også kommunale udlejningsejendomme.

De to bygninger, beliggende Bygaden 27 og 29A, er tidligere lærerboliger inkl. udhuse, som er opført i forbindelse med Produktionshøjskolen. Bygningerne er på i alt 182 m² og er en del af ejendommen matr. nr. 196dm, Aaker. Der er etableret et fælles mekanisk og biologisk rensningsanlæg af ældre dato.

 

Bygningerne er i meget dårlig stand og i stærkt forfald, og har gennem de sidste par år været udsat for en del hærværk. (se bilag 1).

Økonomi og Analyse har tidligere vurderet, at ejendommene har en salgsværdi på henholdsvis 145.000 kr. og 100.000 kr., men grundet udgift til etablering af selvstændigt kloakanlæg, mæglersalær, udstykningsomkostninger samt fjernelse af et ”betondæk” på den ene grund, vil et salg kun lige dække omkostningerne, hvis bygningerne sælges til prisen.

Der er kunder til billige huse, men mæglerne melder tilbage, at det er huse under 100.000 kr., der er mest salg i.

Endelig er det Teknik og Miljøs vurdering, at området bør ryddes og overgå til selvsået skov. Dette vil sikre de laveste driftsudgifter i fremtiden. Se bilag 2 med oversigtkort. Det drejer sig om BBR1, BBR 2, BBR 3 og BBR 4.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen meddelte den 26. marts 2015 en anlægsbevilling på 8.667.000 kr. til udgifter til ”Nedrivning af ejendomme, Landsbyfornyelse”. Midlerne fra denne pulje bruges bl.a. til udbetaling af tilskud til nedrivning af beboelsesejendomme i byer og på landet – og omfatter også nedrivning af kommunale udlejningsejendomme. Ejendomsservice har som nævnt fået reserveret et tilskud fra denne pulje til nedrivning af de to kommunale bygninger.

 

Udgifterne til nedrivning af de to bygninger udgør ifølge det indhentede tilbud i alt 290.000 kr., hvoraf der er bevilget et tilskud på -203.000 kr. fra bevillingen vedrørende Landsbyfornyelse.

 

Der søges således om følgende anlægsbevillinger:

Udgifter til nedrivning                        290.000 kr.

Tilskud fra Landbyfornyelsespuljen      -203.000 kr.

 

Nettobeløbet på 87.000 kr. kan finansieres af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Anlægsbevilling til nedrivning af kommunal bygning – Svanekegade 22, Aakirkeby

82.21.00Ø00-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

13

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ejendomsservice ansøger om anlægsbevilling til nedrivning af kommunal bygning beliggende på Svanekegade 22 i Aakirkeby.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at den kommunale bygning Svanekegade 22 i Aakirkeby godkendes til nedrivning

b)    at der gives en anlægsbevilling på 180.000 kr. til nedrivning af Svanekegade 22 i Aakirkeby

c)    at der afsættes rådighedsbeløb på 180.000 kr., finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme

d)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Den kommunale bygning Svanekegade 22 i Aakirkeby er en del af ejendommen matr. nr. 83a, Aakirkeby Bygrunde, hvor den tidligere Aakirkeby brandstation, Svanekegade 20 også er beliggende.

Bygningen er den tidligere bestyrerbolig for Aakirkeby Vandværk, og har senest været benyttet af Bornholms Brandvæsen og Bornholms Forsyning til henholdsvis mandskabsfaciliteter og lager. Bygningen har stået tom siden 2011, og er i ringe stand. Der er hverken tilsluttet el, vand eller varme.

Bygningen er uden bygningsmæssig værdi, og kan ikke sælges, dels da den ligger inde bagved selve brandstationen og tillige på samme matrikel, og dels på grund af bygningens meget ringe stand.

Ejendomsservice anbefaler derfor, at bygningen rives ned, og at grunden efterfølgende indgår i en eventuel reetablering af området, da det tidligere vandtårn, som ligger ved siden af matriklen, opfattes som et varetegn for Aakirkeby.

 

Anlægsbevillingen afsættes på baggrund af det af Ejendomsservice indhentede tilbud på nedrivning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 180.000 kr. til nedrivning af Svanekegade 22 i Aakirkeby finansieret af driftsbudgettet under bevilling 55 Ejendomme og service, vedligeholdelsespuljen vedrørende andre faste ejendomme.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Anlægsbevilling til etablering af køkken/café i Fontænehuset

82.20.00Ø00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

14

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Ejendomsservice ansøger om anlægsbevilling til etablering af køkken/café i Fontænehus Bornholm. Fontænehus Bornholm flyttede i maj 2014 fra Mariegården til Lindevej 5a, tidligere Svaneke Plejehjem, og i den forbindelse blev brugernes muligheder for at afklare og træne de kompetencer, der knytter sig til køkkenopgaver væsentligt forringet. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 at afsætte 630.000 kr. til etablering af et nyt træningskøkken med tilhørende caféområde. 

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller:

a)    at der gives en anlægsbevilling på 630.000 kr. til etablering af nyt træningskøkken og caféområde i Fontænehuset. Anlægsbevillingen svarer til det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

b)    at anlægsbevillingen gives til Center for Ejendomme og Drift under Teknik- og Miljøudvalget.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Fontænehus Bornholm er en del af socialpsykiatrien i Bornholms Regionskommune.  Fontænehus Bornholm er et aktivitets-, samværs- og rehabiliteringstilbud, der fremmer borgernes muligheder for at mestre eget liv, samt giver borgeren mulighed for at tilhøre et fælleskab. Målet er tilknytning til uddannelse og/eller arbejdslivet, og skal tillige give identitet, selvtillid, værdighed og netværk.

 

Fontænehus Bornholm består af arbejdsenheder, kontor, køkken, hus og have og en jobenhed. Jobenheden fungerer i dag i et tæt samarbejde med Jobcentret omkring etablering af beskæftigelse på eksterne arbejdspladser.

Jobenheden har ansvar for de ressource- og afklaringsforløb huset rummer samt den kompetenceafklaring, der finder sted i arbejdsenhederne, dette med henblik på en parallel eller fremtidig uddannelse og jobparathed – praktikker og flexjob, job med løntilskud eller ordinær beskæftigelse. Der er derfor i Fontænehus Bornholm mulighed for at komme i praktik, beskæftigelse eller lignende og samtidig bevare en aktiv tilknytning til huset.

 

Efter flytning fra Mariegården til Lindevej 5a (det gamle plejehjem i Svaneke) i maj 2014 er brugernes muligheder for at afklare og træne de kompetencer, der er knyttet til køkkenenheden væsentligt forringet, da der pt. ikke er noget nævneværdigt køkken.

Anlægsprojektet omfatter indretning af køkken og café. Køkkenet skal være træningskøkken og skal samtidig kunne producere mad til husets medlemmer (indrettes som industrikøkken). Caféen skal kunne rumme medlemmer og medarbejdere til spisning, og caféen skal ligeledes danne rammen om forskellige fælles arrangementer.

Der er mellem 40 og 50 forskellige borgere i huset i løbet af en uge, og af dem er ca. 10 knyttet til køkkenenheden.

Center for Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Ejendomsservice udarbejdet tegninger over indretning af køkken/cafe, ligeledes er der indhentet tilbud på ombygningen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om en anlægsbevilling på 630.000 kr. til etablering af træningskøkken og caféområde i Fontænehus Bornholm, idet der er afsat rådighedsbeløb til formålet i det vedtagne budget for 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Mødeplan 2016

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

15

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget beslutter.

Resume

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møder i 2016.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2016 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00 eller tidligere.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Ad a) Taget til efterretning.
Ad b) Møderne begynder kl. 14.00.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 mødeplanen for 2016 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Teknik- og Miljøudvalget har møder følgende dage i 2016:

4. januar

1. februar

29. februar

4. april

2. maj

6. juni

29. august

26. september

31. oktober

5. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Dette samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 26. oktober 2015

1.
Mødeplan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Gensidig orientering

01.01.00I00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

16

 

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Orientering givet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

01.01.00I00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

17

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Pkt. 10 til høring i Ældre- og Handicapråd.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Koordinering med andre politikområder

00.17.00P27-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

26-10-2015

18

 

 

Indstilling og beslutning

 

Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2015:

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

100. Lukket punkt: ansøgning

 

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

101. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

102. Lukket punkt: salg af ejendom

 

Salg anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

103. Lukket punkt: salg af vejareal

 

Salg anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.