Referat
Social- og Sundhedsudvalget
02-02-2015 kl. 15:00
Botilbuddet Nexøhuset, Stenbrudsvej 23, Nexø
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Servicemæssige konsekvenser på voksenhandicapområdet af takstreduktion mv.
  åbent 3 Kvindekrisecenter Bornholm - påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden
  åbent 4 Fælles Medicin Kort
  åbent 5 Ansøgning til puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere "Klippekortsmodellen"
  åbent 6 Afrapportering vedrørende ældrepuljen 2014
  åbent 7 Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 8 Servicenieveau på hjælpemiddelområdet
  åbent 9 Socialt tilsyn af Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling
  åbent 10 Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Ressourcevejen 2014
  åbent 11 Rapport om anmeldt tilsynsbesøg 2014 Område Øst - Fontænehuset og Åsen
  åbent 12 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Nørremøllecentret 2014
  åbent 13 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2014
  åbent 14 Opgørelse over Social- og Sundhedsudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.
  åbent 15 Status for tildeling af § 18 midler til mødet den 2. februar 2015
  åbent 16 Telefonkontakten på Østbornholm søger § 18 midler
  åbent 17 Telefonstjernen Aakirkeby søger § 18 midler
  åbent 18 Telefonstjernen i Allinge søger § 18 midler
  åbent 19 Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler
  åbent 20 Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler
  åbent 21 Klemensker Datastue søger § 18 midler
  åbent 22 Stolemotion på Bornholm søger § 18 midler
  åbent 23 Det Grå Guld søger § 18 midler
  åbent 24 Café Elmer søger § 18 midler
  åbent 25 Værestedet Aakilden søger § 18 midler
  åbent 26 Værestedet Kilden søger § 18 midler
  åbent 27 Lænkeforeningen Bornholm søger § 18 midler
  åbent 28 Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18 midler
  åbent 29 Landsforeningen for autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler
  åbent 30 Landsforeningen for autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler
  åbent 31 Bedre Psykiatri Bornholm søger § 18 midler
  åbent 32 Børns Vilkår søger § 18 midler
  åbent 33 Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18 midler
  åbent 34 De Bornholmske Vågekoner m/k, afdeling under Røde Kors, Rønne søger § 18 midler
  åbent 35 Danske Seniorer Kreds Bornholm søger § 18 midler
  åbent 36 Bornholms Lydavis S/I søger § 18 midler
  åbent 37 Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18 midler
  åbent 38 De Vanføres Boligselskab, afd. 5, Kystparken søger § 18 midler
  åbent 39 Trygluft Bornholm, KOL lungeforening søger § 18 midler til drift
  åbent 40 LungePatient, Københavns afdeling - KOLgruppe Bornholm søger § 18 midler
  åbent 41 Børn og unge i voldsramte familier søger § 18 midler
  åbent 42 Foreningen Danske Døvblinde søger § 18 midler
  åbent 43 Astma - Allergi Foreningen søger § 18 midler
  åbent 44 Foreningen Anonyme Alkoholikere/Skæve eksistenser søger § 18 midler
  åbent 45 COPA Bornholm søger § 18 midler
  åbent 46 Gensidig orientering
  åbent 47 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 48 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

1

 

 

Fraværende

Linda Kofoed Persson.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Servicemæssige konsekvenser på voksenhandicapområdet af takstreduktion mv.

20.11.00A00-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Resumé

Social og Sundhedsudvalget har besluttet at få en orientering om aktivitetstilbud indenfor handicapområdet. I samme forbindelse besluttede udvalget at få en orientering om eventuelle servicemæssige konsekvenser af en ’takstreduktion’ i Center for Psykiatri og Handicap på 178.000 kr. og 50.000 kr. på kompetenceudvikling.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Taget til orientering.

 

Sagsfremstilling

Tilbudsvifte handicapområdet

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 11. november 2014 om at indstille nedlæggelse af Christianshøjprojektet, besparelser på Kulturhuset, samt den efterfølgende beslutning i Økonomi- og Planudvalget om midler til etablering af et beskæftigelsestilbud i Østergade 54, har udvalget besluttet at få en orientering om tilbudsviften til målgruppen (dagtilbud indenfor handicapområdet).

 

Tilbuddene til målgruppen er de følgende:

-        aktivitets- og samværstilbud på Røbo

-        aktivitets- og samværstilbud Strøby/Skovlyst på Klintebo

-        aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelse på Sandmandsmandsgården

-        aktivitets- og samværstilbud i Kulturhuset, Østergade 54

 

Derudover er etableringen af et nyt beskæftigelsestilbud i Østergade 54 i færd med at blive etableret, så det er klar når Christianshøjprojektet lukker med udgangen af marts måned. Tilbuddet skal have fokus på: at dyrke en arbejdsidentitet hos deltagerne, at der stilles krav, at opgaverne i tilbuddet bidrager til driften i hele Østergade 54, at deltagerne får kompetencer der muliggør ansættelse i andre virksomheder.

 

Centerchefen giver en mundtlig orientering om tilbuddene til målgruppen med fokus på forandringerne i Østergade 54.

 

Servicemæssige konsekvenser af takstreduktion mv.

De servicemæssige konsekvenser af takstreduktion mv. på 178.000 kr. og 50.000 kr. på kompetenceudvikling, besluttet i udvalget den 11. november er beskrevet i vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2015

1.
Konsekvenser af besparelser (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Kvindekrisecenter Bornholm - påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden

27.12.16K09-0137

Behandling

Mødedato

 

 

 

 

 

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Kvindekrisecenter har haft besøg af Socialtilsyn Hovedstaden. Tilsynsbesøget har givet anledning til et påbud, der skal efterleves for at kvindekrisecenteret kan godkendes. Påbuddet kan i betydeligt omfang efterleves gennem en omlægning eller ændring på kvindekrisecenteret, med begrænsede økonomiske konsekvenser. En del af påbuddet fordrer ansættelse af en socialfaglig medarbejder, som ikke han dækkes indenfor det eksisterende budget.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at påbuddet fra Socialtilsyn Hovedstaden drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Udvalget beslutter at øge budgettet til Kvindekrisecenteret med netto kr. 180.000 (helårligt - beløbet for 2015 vil være forholdsmæssigt) med henblik på at imødekomme Socialtilsynets påbud. Budgetudvidelsen finansieres i udgangspunktet indenfor rammerne af bevillingen Psykiatri og Handicap, med henblik på samlet stillingtagen til økonomien i forlængelse af budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 og den igangværende analyse af centeret.

 

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstadens påbud til Kvindekrisecenteret, betyder, at der inden den 1.3.2015 skal være udarbejdet en samlet plan, der skal indeholde følgende:

 

·       Beskrivelse af den faglige tilgang, herunder metoder og værktøjer, som ledelsen/bestyrelsen finder relevante i forhold til målgruppens særlige behov.

·       Udarbejdelse af retningslinjer for visitationspraksis ved leders fravær.

·       Beskrivelse af ledelsens strategi for at implementere valgte faglige tilgange, metoder og værktøjer i den daglige indsats, således at alle medarbejdere tager udgangspunkt i dette i den daglige praksis.

·       Beskrivelse af ledelsens/bestyrelsens strategi til at sikre, at den daglige indsats tager udgangspunkt i individuelle mål for den enkelte borger, og at indsatsen dokumenteres.

·       Beskrivelse af ledelsens/bestyrelses overvejelser til at indføre elektronisk dokumentation på tilbuddet.

·       Beskrivelse af ledelsens/bestyrelsens strategi for at sikre den daglige drift med tilstrækkelig og fagligt kvalificerede medarbejdere.

·       Arbejdsfunktionsbeskrivelser for fastansat personale inkl. daglig leder.

 

I tilsynsrapporten fremgår det desuden, at tilsynet vurderer, at ”det er utilstrækkeligt med kun én socialfagligt uddannet personale”.

 

Om kvindekrisecenteret

Kvindekrisecenteret varetager sin opgave efter en kvalitetsstandard der fastsættes i kommunalbestyrelsen og senest er godkendt den 24. februar 2014.

 

Kvindekrisecenteret har en socialfagligt uddannet leder på fuld tid, en administrativ medarbejder (30 timer) og en husassistent (25 timer). Derudover bidrager mere end 50 frivillige i centeret.

 

Heri fremgår lovgrundlaget for kvindekrisecenteret, en beskrivelse af centeret og de ydelser centeret leverer. Det fremgår også, at regionskommunen yder et årligt driftstilskud til varetagelse af de beskrevne opgaver. Der er ikke yderligere aftalegrundlag mellem kvindekrisecenteret og BRK. Det årlige tilskud i budget 2014 var på kr. 2.008.463, hvoraf de kr. 260.545 går til psykologsamtaler for børn. Tilskuddet finasieres med 50% statsrefusion, dvs. den reelle udgift udgør ca. 1 mio. kr. for BRK. 

 

Budgettet omregnes til en døgntakst, som afregnes for kvinder og børn fra kommuner i resten af landet. Der er ikke takstbetaling for bornholmske borgere, som kvindekrisecenteret løfter opgaven for, i forlængelse af driftstilskuddet. Driftstilskuddet er på budgettet i Center for psykiatri og handicap, som også afholder udgifter til bornholmske borgere på krisecentre og forsorgshjem i det øvrige Danmark. Derfor går betalingen fra andre kommuner til Center for psykiatri og handicap og ikke til Kvindekrisecenteret.

 

Antallet af borgere med behov for at bo på kvindekrisecenteret og dermed indtægterne for borgere på kvindekrisecenteret varierer betydeligt og det samme er tilfældet for bornholmske borgere på krisecentre og forsorgshjem i det øvrige Danmark. Udsvingene i indtægter, udgifter, bornholmske borgere, samt udenøs borgere på Kvindekrisecenteret fremgår for perioden 2010-2014 i tabellerne herunder.

 

 

Tabel: Antal beboere og antal døgn i perioden 2010-2014

År

Antal borgere BRK

Antal døgn BRK

Antal borgere andre kommuner

Antal døgn andre kommuner

Antal børn

2010

21

540

9

294

26

2011

15

823

19

455

11

2012

20

616

7

249

19

2013

27

733

6

196

27

2014

9

247

10

801

17

Total

92

2959

51

1995

100

 

 

 

 

Tabel: Betaling til og fra BRK vedr. Kvindekrisecenter, samt forsorgshjem

Økonomi Kvindekrisecenteret*

Kolonne1

Kolonne2

Kolonne3

Kolonne4

Kolonne5

Kolonne6

Betaling fra BRK til andre krisecentre og forsorgshjem

2010

2011

2012

2013

2014

Resultat 2010 - 2014

Betalinger til BRK fra andre kommuner

704.994

1.000.975

502.872

276.048

1.656.699

Betalinger fra BRK til andre kommuner

1.140.903

977.554

1.338.742

1.493.924

1.068.175

Total kr.

-435.909

23.421

-835.870

-1.217.876

588.524

-1.877.711

*Alle beløb er med 50% statsrefusion. Dvs. både udgifter, indtægter og resultat ’kun’ udgør halvdelen af de anførte beløb for BRK.

 

Konsekvenser af påbud

Det er en betingelse for kvindekrisecenterets videre drift, at påbuddet om en samlet plan efterleves inden den 1. marts 2015. Bestyrelsen og lederen af kvindekrisecenteret har udarbejdet en plan for de punkter, der kan håndteres indenfor det eksisterende budget. Det kan imidlertid ikke håndteres indenfor det eksisterende budget, at ansætte en socialfaglig medarbejder.

 

Kvindekrisecenteret har forsøgt at få Social Tilsyn Hovedstaden til at præcisere hvor mange timer en socialfagligt uddannet medarbejder skal have. Det sociale tilsyn har ikke præciseret dette, men angiver krav til at medarbejdersammensætningen skal ses i forhold til kvalitetsstandarden for kvindekrisecenteret.

 

Løsningsmulighed

Kvindekrisecenteret har fremsendt en anmodning til Bornholms Regionskommune om en forhøjelse af driftstilskuddet. Lederen vurderer, at en socialfaglig medarbejder på 30 timer er hensigtsmæssig til at varetage følgende opgaver

 

 

En budget- og regnskabsgennemgang giver ikke anledning til at vurdere, at yderligere ansættelser kan ske indenfor det nuværende budget. Det vurderes heller ikke at kvindekrisecenteret vil være fagligt eller organisatorisk bæredygtigt, hvis kommunalbestyrelsen sænker niveauet i kvalitetsstandarden. Endelig skal nævnes, at behovet for kvindekrisecenteret er så betydeligt, at det hverken fagligt eller økonomisk virker realistisk at lukke kvindekrisecenteret.

 

Kvindekrisecenterets vurdering baserer sig også på mulighederne for at rekruttere en medarbejder. Idet det ikke har været muligt at få tilsynets vurdering af omfanget, vurderer Center for psykiatri og handicap, at påbuddet formentlig kan imødekommes hvis der ansættes en socialfaglig medarbejder i 20 timer om ugen. Det vil under alle omstændigheder være en betydelig forbedring i forhold til det aktuelle niveau og det imødekommer behovet for et fagligt samarbejde og sparring, til gavn for beboerne på krisecenteret. Med 20 timer om ugen kan timerne fordeles over flere dage og det er muligt at tilrettelægge afløsning ved lederens fravær.

Økonomiske konsekvenser

En socialfaglig medarbejder ansat 20 timer om ugen anslås at kunne ansættes med et budget på kr. 240.000 årligt. Heri er indregnet lønomkostninger, samt taget højde for kompetenceudvikling og personaleforsikringer. Fratrukket statsrefusion vil omkostningen for BRK være kr. 120.000.

 

En 30 timers stilling, som anmodet af Kvindekrisecenteret anslås at koste 360.000 kr. årligt. Fratrukket 50% statsrefusion vil omkostningen for BRK være kr. 180.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2015

1.
Plan til imødegårelse af påbud (DOCX)

2.
Anmodning (DOCX)

3.
Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre (PDF)

4.
Rapport socialt tilsyn (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Fælles Medicin Kort

29.30.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunerne er forpligtiget til at implementere det Fælles Medicin Kort på ældreområdet. Der er indgået aftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af det Fælles Medicin Kort i kommunerne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at formandens godkendelse af aftalen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunernes implementering af det Fælles Medicin Kort (FMK) på ældreområdet, har kommunerne i mange tilfælde oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicinoplysningerne i FMK. For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK er det i mange sammenhænge nødvendigt at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.

 

KL har den 18. december 2014 opnået enighed med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner om en aftale for igangsættelse af arbejdet med det Fælles Medicinkort. Aftalen indebærer bl.a. en honorering af lægen for at foretage den nødvendige oprydning på medicinkortet og der afsættes samlet en pulje på hver 30 mio. kr. til oprydningsopgaven. Kommunen og regionen betaler hver 50 pct. af de 300 kr. som ydelsen koster. Udgifterne for Bornholms Regionskommune er estimeret til ca. 112.500 kr.

 

For hurtigt at komme videre med implementeringen af Det Fælles Medicinkort har de kommunale repræsentanter i Praksisplanudvalget udbedt sig en positiv tilkendegivelse fra alle kommunerne senest den 28. januar 2015 med henblik på at kunne underskrive aftalen den 1. februar 2015.

For at sikre en rettidig tilbagemelding til de kommunale repræsentanter i Praksisplanudvalget har formanden for Social- og Sundhedsudvalget truffet beslutning om, at Bornholms Regionskommunen kan tilslutte sig aftalen.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgifter til praktiserende læger som følge af aftalen afholdes af Center Sundhed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning til puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere "Klippekortsmodellen"

27.00.00Ø34-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Med vedtagelsen af finansloven for 2015 blev der afsat midler til en pulje til at øge livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Indsatsen skal styrke borgernes livskvalitet via en klippekortsordning, hvor disse borgere får mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen. Kommunen skal selv afgrænse den konkrete målgruppe blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere, og beslutter også, hvilke konkrete aktiviteter ordningen indeholder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at Bornholms Regionskommune søger puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, og benytter klippekortsmodellen, idet målgruppen afgrænses til borgere som modtager personlig pleje aktuelt med 12 timer minimum om ugen, idet timetallet kan justeres i takt med ændringer i borgernes behov og antallet af borgere, som ordningen kan rumme

b)   at aktiviteterne i indsatsen fx kan være supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse

c)    at Center for Ældre udarbejder nærmere retningslinjer for, hvordan ordningen praktisk administreres

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Der er indgået høringssvar fra henholdsvis Ældrerådet og Handicaprådet, som sammenfattende kan anbefale ordningen.

a), b) og c) godkendt.

 

Sagsfremstilling

De afsatte midler i finansloven for 2015 til at øge livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsmodel udmøntes som en samlet pulje for 2015 og 2016.

 

For Bornholms Regionskommunes vedkommende er der reserveret 761.000 kr. i 2015 og 1.522.000 kr. i 2016. Der søges én gang. Hvis kommunen ikke søger sin andel, vil den blive fordelt mellem de resterende ansøgende kommuner. Fra 2017 indgår midlerne i kommunernes bloktilskud.

 

Kriterierne for tildeling af støtten er at kommunen redegør for følgende i ansøgningen:

·       At kommunen vil anvende midlerne efter klippekortsmodellen.

·       Hvordan målgruppen konkret vil blive afgrænset i den enkelte kommune.

·       Ca. antal borgere, der bliver omfattet af klippekortsmodellen i den enkelte kommune.

·       Eksempler på konkrete aktiviteter.

·       Budget for afholdelse af lønudgifter til den ekstra hjemmehjælp angivet i timer og sats/pr. time.

Der aflægges årligt regnskab for tilskuddet, ligesom der årligt skal rapporteres til ministeriet, om formålet med indsatsen er opfyldt.

 

Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad tiden skal bruges til. Ordningen vedrører de svageste borgere, som er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp.

 

Kommunen skal selv afgrænse borgergruppen. De svageste hjemmehjælpsmodtagere kan fx være borgere, som modtager omfattende personlig pleje samt ældre, som får moderat personlig pleje og som i dag får hjælp til indkøb eller til tøjvask. Ud fra antallet af borgere, som modtager personlig pleje og det beløb, som er til rådighed for Bornholm i puljen, vil det være muligt at målgruppen i Bornholms Regionskommune defineres som hjemmehjælpsmodtagere, som får hjælp til personlig pleje med aktuelt 12 timer minimum om ugen (omfatter ca. 123 borgere p.t.) Der er i beregningen indlagt 5 timer ugentligt til projektleder i perioden 1. juli – 31. december 2015, og indlagt en buffer, som gør det muligt at imødekomme fremtidige hjemmehjælpsmodtagere, som opfylder betingelserne. Der vil være behov for, at der gives Center for Ældre mulighed for at justere på 12 timers grænsen i takt med ændringer i borgernes behov og dermed antallet af borgere, som ordningen kan rumme.

 

Beboere i plejehjem og -centre og tilsvarende boliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale, er ikke omfattet af klippekortet.

 

Kommunen skal også tage stilling til, hvilke aktiviteter, der indgår i klippekortsordningen. Aktiviteter, der kan indgå er fx supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg eller på andre ture. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og bruges til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen. Der vil skulle udarbejdes mere konkrete retningslinjer for ordningen, herunder hvordan en opdeling eller opsparing af timer vil kunne administreres. Det er tanken, at projektlederen i samarbejde med leverandørerne af hjemmepleje udarbejder retningslinjer for, hvordan ordningen praktisk administreres.

 

Sagen er sideløbende sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Idet rådene har deres næste ordinære møder den 10. februar er sagen fremsendt til formand og næstformand for rådene. Høringssvar vil tilgå udvalget så snart disse foreligger eller senest i mødet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Fra Bornholms Ældreråd er følgende modtaget:

Den koordinerende gruppe fremsender den 27. januar 2015 på Bornholms Ældreråds vegne nedenstående høringssvar til:

Ansøgning til puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ”Klippekortsmodellen”

 

”Bornholms Ældreråd finder, at det er et rigtigt godt forslag og bakker op om indstillingen.

Rådet ser frem til at blive orienteret om udmøntningen af midlerne”

 

 

Fra Handicaprådet er følgende modtaget:

Høringssvar til: Ansøgning til puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere ”Klippekortsmodellen”.

 

”På vegne af Handicaprådet den 28. januar 2015:

Formand og næstformand for Handicaprådet anbefaler punkt a) og b) med tilfredshed.

Med hensyn til punkt c) henledes opmærksomheden på, at den praktiske ordning skal administreres så smidigt og enkelt som muligt”.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Afrapportering vedrørende pulje til løft af ældreområdet 2014

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Der foreligger en afrapportering for kommunens indsatser i 2014 vedr. puljen til permanent løft af indsatsen på ældreområdet - den såkaldte ældrepulje.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at orienteringen tages til efterretning

b)   at afrapporteringen for kommunens indsatser i 2014 fremsendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

a) Taget til efterretning

b) Sendes til orientering i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Som led i opfølgning på kommunens ansøgning til ældrepuljen 2014 har kommunen indsendt en afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Afrapporteringen indeholder en kort beskrivelse samt resultater af de enkelte indsatser indenfor områderne: 

·       Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

·       Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

·       Bedre forhold for de svageste ældre, fx på plejehjem

 

Den udarbejdede afrapportering til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold forelægges til udvalgets orientering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2015

1.
Afrapportering vedrørende ældrepuljen 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

7

 

Hvem beslutter

Social og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Mindst én gang årligt skal kvalitetsstandarden for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik revideres. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den nuværende standard i sit møde den 6. januar 2014, og det er derfor tid til at revidere standarden igen, herunder indarbejde eventuelle beslutninger om serviceniveautilpasninger fra budgetvedtagelsen og ændringer i forhold til ny lovgivning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Den fremlagte standard er generelt rettet til i forhold til den nye organisation, ligesom der er foretaget rettelser af sproglig- og opstillingsmæssig karakter. Dette er uden betydning for de ydelser, som borgeren kan tildeles. 

Der er desuden tilrettet i forhold til følgende:

·       Serviceniveaumæssige tilpasninger i forhold til budgetvedtagelsen

·       Ændringer i serviceloven, herunder i bekendtgørelser og vejledninger

·       Administrative forslag til ændringer

 

Alle rettelser fremgår tydeligt af kvalitetsstandarden.

 

Serviceniveaumæssige ændringer i forhold til budgetvedtagelsen

I budgettet for 2015 blev det besluttet at reducere tøjvask i eget hjem med 5 minutter, og som konsekvens af dette er standarden tilrettet således, at man som udgangspunkt fremover får hjælp til tøjvask 1 gang hver 14. dag, hvor vasketøjet fremover vaskes på vaskeri for borgeres regning. Se kvalitetsstandardens punkt 11.8 Praktisk hjælp – Tøjvask. Der foretages stadig en individuel konkret vurdering i alle sager, og det er stadig muligt i konkrete situationer at få hjælp til tøjvask i hjemmet.

 

Ændring i serviceloven, herunder i bekendtgørelser og vejledninger

1. januar 2015 trådte en ændring af lov om social service i kraft. Der er indsat en ny § 83 a, som betyder, at kommunen inden man vurderer behovet for hjemmehjælp, skal tilbyde borgerne et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb. Denne ændring er indskrevet i kvalitetsstandarden, og en ny ydelse vedr. rehabiliteringsforløb, punkt 11. a, er indsat.

 

Administrative forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen er i henhold til serviceloven forpligtet til at skabe grundlag for, at borgere, der visiteres til personlig og praktisk hjælp og madservice, har frit valg af leverandør, og at modtagerne kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. Hvis der ikke er flere godkendte leverandører at vælge imellem, skal kommunalbestyrelsen udstede fritvalgsbevis til de borgere, der ønsker dette.

Der har hele tiden være flere leverandører af praktisk hjælp, hvorfor man har besluttet ikke at udstede fritvalgsbevis til praktisk hjælp. Da der i 2014 blev godkendt en privat leverandør af personlig pleje, således at der nu er 2 leverandører at vælge i mellem, foreslår Center for Ældre, at der fremover kun udstedes fritvalgsbeviser i forbindelse med madservice og indkøb af dagligvarer.

 

Kvalitetsstandarden omfatter også kommunens tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i lov om social service. Hidtil har dette tilsyn været foretaget som et interview af tilfældigt udvalgte borgere (5 % af borgere, som modtager hjemmehjælp). Fremover foreslår Center for Ældre, at det også bliver muligt at interviewe leverandørerne og deres personale, samt inddrage diverse instrukser, og andet materiale vedr. levering af ydelsen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2015

1.
Udkast til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp m.m. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Serviceniveau på hjælpemiddelområdet  

27.60.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-01-2015

4

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Center Sundhed, afdelingen for Hjælpemidler og genoptræning, har udarbejdet forslag til serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at forslag til serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. januar 2015:

Orientering givet i mødet. Udvalget udtrykker ros til forslaget.

Forslaget sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at forslag til serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Formålet med udarbejdelse af en oversigt over serviceniveauet på hjælpemiddelområdet i Bornholms Regionskommune er at tilbyde borgere i Bornholms Regionskommune en ensartet sagsbehandling, således at der træffes ensartede afgørelser om ydelser til borgere med samme behov eller samme situation. Et ensartet serviceniveau på hjælpemiddelområdet vil desuden styrke sagsbehandlingen på området og give borgere, pårørende, interesseorganisationer og politikere et overblik over de ydelser der tilbydes. Der foreligger intet lovkrav til kommunerne om udarbejdelse af kvalitetsstandard/serviceniveau på området, og det beskrevne serviceniveau er således vejledende, idet der altid foretages en individuel vurdering ved enhver ansøgning.

 

Forslaget til serviceniveau skal ligeledes understøtte en nødvendig tilpasning til budget 2015, hvor der er vedtaget en besparelse på minimum 250.000 kr. på hjælpemiddelhåndtering mv. Forslaget indeholder således justeringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

 

Hele hjælpemiddelområdet er gennemgået og kommunens serviceniveau er vurderet dybdegående i forhold til lovgivningen for både at sikre ensartethed i sagsbehandlingen og for at fastlægge et niveau, der er så tæt på kerneopgaven som muligt.

 

I gennemgangen og fastlæggelsen af serviceniveauet er der foretaget vurdering af:

·       om der er tale om hjælpemidler, hvor kommunen afholder den fulde udgift

·       om et tidligere hjælpemiddel kan betragtes som et forbrugsgode, hvor der kan ydes hjælp fra kommunen med eksempelvis halv betaling på udgiften af et standardprodukt. Det drejser sig bl.a. om elevationssenge, rollatorer og robotstøvsugere

·       om et forbrugsgode kan betragtes som ”sædvanligt indbo” eller om udgiften ligger under en bagatelgrænse på kr. 500, således at borgerne henvises til selv at anskaffe det ansøgte forbrugsgode. Det drejer sig bl.a. om urinkolber, gribetænger og visse redskaber til personlig hygiejne, køkkenarbejde og rengøring

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. februar

Bornholms Ældreråd og Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. januar 2015:

Der er tale om en tilpasning i forhold til budget 2015, hvor der er vedtaget en besparelse på kr. 250.000.

Bornholms Ældreråd tager forslaget til efterretning, idet det beskrives, at der altid foretages en individuel vurdering ved hver ansøgning.

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Handicaprådet udtrykker ros til det udarbejdede materiale.  

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. januar 2015

1.
Udkast til Servicenieau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning mv. oktober 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Socialt tilsyn af Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling

27.06.08G00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-01-2015

12

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. Lov om Socialtilskud har Socialtilsyn Hovedstaden gennemført tilsyn og udarbejdet tilsynsrapport vedr. Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 5. januar 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet med bemærkning om, at der er handlet på anbefalingerne.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporten indeholder socialsynets bedømmelse og vurdering af om Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. Lov om Socialtilsyn §§ 6 og 12-18 indenfor temaet: Målgruppe, metoder og resultater.

 

Socialtilsynet vurderer samlet set, at:

·       tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en klar målgruppebeskrivelse, samt at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 

·       der ses en vis dokumentation af den daglige indsats med udgangspunkt i mål og delmål, men dokumentationen fremstår ikke komplet eller ensartet. Endvidere ses kun i en vis grad opsamling og faglig drøftelse af indsatsen i forhold til den enkelte borger, og tilbuddet dokumenterer ikke konkrete overordnede resultater, men alene beskrivelser i den enkelte sag 

·       på den baggrund pålægger Socialtilsynet tilbuddet at implementere bekendtgørelse af 30. maj 2014 om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service

·       der er en gennemgående kultur i tilbuddet til at understøtte borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet, ligesom det ses, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel, bl.a. igennem aktiviteter for borgerne

·       Tilsynet konkluderer, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet, hvilket bygger på en overordnet tilgang blandt leder og personale.

 

Bornholms Regionskommunes Stof- og Misbrugsbehandling har på baggrund af Socialtilsynets påbud og anbefalinger pr. 1. december 2014 implementeret retningslinjer dels for:

·       Effektmåling på borgerne efter behandlingsophør

·       Konkret evalueringsmodel af den daglige praksis for at sikre læring og forbedring af indsatsen

·       Målopfyldelse i forhold til overordnede mål for indsatsen

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. februar

Bornholms Ældreråd og Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. januar 2015:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning.

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Taget til efterretning, idet Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der er handlet på anbefalingerne.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. januar 2015

1.
Handleplan for anbefalinger og påbud givet fra Socialtilsyn, december 2014 (DOCX)

2.
Tilsynsrapport Bornholms Regionskommunes Stof- og alkoholbehandling, december 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Rapport fra anmeldt tilsynsbesøg på Ressourcevejen 2014      

27.12.16K09-0133

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-01-2015

10

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 5. januar 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet med bemærkning om, at der handlet på anbefalingerne.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynsenheden for voksenområdet har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Ressourcevejen den 11. november 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk

Tilsynet møder en stor gruppe af brugerne i Ressourcevejen, og det er Tilsynets opfattelse, at der er en direkte, men også omsorgsfuld tone deltagerne imellem. Det er tydeligt, at man har det socialt godt sammen, man kender hinandens udfordringer, og tager hensyn hertil. Det er også Tilsynets opfattelse, at der stilles passende krav til brugerne, og at alle bidrager med det man kan til fællesskabet, men også i forhold til egne mål med deltagelsen i Ressourcevejen.  Det er således Tilsynets samlede indtryk, at Ressourcevejen lever op til de forventninger og krav, som kommunalbestyrelsen kan have til et tilbud efter servicelovens § 104.

 

Der blev givet 1 anbefaling i forbindelse med dette års tilsyn.

·       Tilsynet anbefaler, at leder tager kontakt til de bygningsansvarlige, og udarbejder en handleplan for udbedring af problemerne med indtrængende vand og skæve fliser. Planen skal sendes til tilsynet inden udgangen af 2014.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. februar

Bornholms Ældreråd og Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. januar 2015:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det glæder Rådet at der bl. a. er handleplan vedr. de skæve fliser.

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Taget til efterretning, idet Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der er handlet på anbefalingerne. 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. januar 2015

1.
Tilsynsrapport Ressourcevejen 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Rapport om anmeldt tilsynsbesøg 2014 Område Øst - Fontænehuset og Åsen

27.12.16K09-0125

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-01-2015

11

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 5. januar 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene Fontænehuset og Åsen den 4. september 2014. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•     Tilbuddets fysiske standard

•     Samarbejde/kommunikation

•     Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•     Administration, egenbetaling m.m.

•     Magtanvendelser/omsorgspligt

•     Tilbuddets personalepolitik m.m.

•     Tilbuddets personaleplanlægning

•     Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•     Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Tilsynet har den opfattelse, at Fontænehuset og Åsen er tilbud, som brugerne har stor glæde af at frekventere. Der er gode tilbud til både oplevelser, samvær og beskæftigelse. Det er således det samlede indtryk af dagtilbuddene i Område Øst, at de lever op til de forventninger, som kommunalbestyrelsen kan have til et aktivitets- og samværstilbud til brugere i socialpsykiatrien.

 

Tilsynet er udført i dagtilbuddet Område Øst – Fontænehuset og Åsen. Tilsynet besøgte også Plantagen, som er en del af dagtilbuddet Område Øst, men fandt, at der ikke er brugere visiteret efter servicelovens § 104, hvorfor der ikke blev gennemført et egentligt tilsyn. Tilsynet blev vist rundt, og fandt, at der var et godt aktivitetsniveau med gode beskæftigelsesmuligheder, og de brugere, som tilsynet mødte, udtrykte stor tilfredshed med tilbuddet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet, ikke givet anbefalinger

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. februar

Bornholms Ældreråd og Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar:

 

Bornholms Ældreråd, den 13. januar 2015:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning.

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. januar 2015

1.
Tilsynsrapport 2014 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Nørremøllecentret 2014

27.12.16K09-0134

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

05-01-2015

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 5. januar 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet med bemærkning om, at der er handlet på anbefalingerne.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har henholdsvis den 16. september 2014 (afdelingerne Nord + Vest) og den 1. december 2014 (afdelingerne Syd + Øst), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Nørremøllecentret.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk Plejecenter Nørremøllecentret

Afdeling Nord + Vest har siden medio oktober 2014 været uden teamleder. I den perdiode har de daglige ledelsesmæssige opgaver været varetaget af teamleder for afdeling Syd + Øst, samt plejecenterleder i fællesskab. Det er Tilsynets samlede indtryk, at Nørremøllecentret er et tilbud som beboerne på alle måder er tilfredse med. Det er således indtrykket, at Nørremøllecentret samlet set, lever op til de krav og forventninger man kan have til et plejecentertilbud i Bornholms Regionskommune.

 

Afdelingerne Nord + Vest

Det er tilsynets indtryk, at selvom der blev givet udtryk for, at man manglede ressourcer til opgaven, så får beboerne et godt og trygt tilbud på afdeling Nord + Vest på Nørremøllecenteret. Beboerne udtrykker glæde for stedet, og der finder mange aktiviteter sted. Der er stadig udfordringer med at få afholdt MUS (Medarbejder Udviklings Samtaler) og også med indflytningssamtaler, men alt i alt et tilbud, der i forhold til beboerne lever op til det som kommunalbestyrelsen kan forvente af et plejecentertilbud.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger:

 

 

Tilsynet har den 9. december 2014, modtaget følgende tilbagemelding fra plejecenterlederen i forhold til de afgivne anbefalinger på afdelingerne Nord + Vest:

 

”Der arbejdes i skrivende stund på højtryk for at fastlægge den kommende ledelsesstruktur i Center for Ældre. Når denne er kendt, vil det være den nye leder for Nørremøllecenter afd. Nord/Vest, der får til opgave, at indkalde medarbejderne til MUS samt at lægge en plan for faste gruppemøder, hvor nye beboeres indflytning skal være et fast punkt på dagsordenen sammen med planlægning af de obligatoriske samtaler (Hjemmebesøg/Indflytningssamtale og opfølgende samtaler).

 

M.h.t. ro og rum til dokumentation, så er det plejecenterleders opfattelse, at afd. Vest har tilstrækkelige og fine forhold (2 grupperum), hvorimod, den nye leder skal arbejde på at etablere et grupperum til medarbejderne på afd. Nord. Som forholdene er i dag, er det dog muligt at arbejde isoleret ved en computer i flere rum. Dog ikke i et rum, som medarbejderne på afd. Nord kan kalde ”Deres grupperum”, idet det deles med sygeplejerskerne.”

 

Tilsynet finder tilbagemeldingen fyldestgørende.

 

Afdelingerne Syd + Øst

Tilsynets indtryk af afdeling Syd + Øst på Nørremøllecenteret er, at det er en afdeling, som har følt sig presset på den ledelses- og sygefraværsmæssige side i efteråret, men at dette ikke har givet sig udtryk i forhold til svigt i opgaven overfor beboerne. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med at bo på Nørremøllecenteret, og de virker glade og trygge. Det er tilsynets samlede indtryk, at beboerne på Syd + Øst har et godt plejecentertilbud, der lever op til de forventninger, som kommunalbestyrelsen kan have til et plejecenter.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet 1 anbefaling:

 

Tilsynet har den 18. december 2014, modtaget nedenstående tilbagemelding fra teamlederen i forhold til de afgivne anbefalinger på afdelingerne Syd + Øst:

 

”Vedr. dokumentation af 12 sygeplejefaglige problemområder hos sidst indflyttede beboer: Alle problemområder er gennemgået og de manglende punkter er udfyldt.

Vedr. evaluering af plejeplan: Plejeplan er evalueret og afsluttet.”

 

Tilsynet finder tilbagemeldingen fyldestgørende.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. februar

Bornholms Ældreråd og Handicaprådet har fremsendt følgende høringssvar:

 

Bornholms Ældreråd den 13. januar 2015:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning, idet der er handlet på anbefalingerne.

 

Handicaprådet, den 13. januar 2015:

Taget til efterretning, idet Social- og Sundhedsudvalget bemærker, at der er handlet på anbefalingerne.

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 5. januar 2015

1.
Tilsynsrapport NMC afd. nord+vest (DOC)

2.
Tilsynsrapport NMC afd. syd+øst (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2014    

27.12.16K09-0130

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har, henholdsvis den 22. oktober 2014 (afdelingerne A+B), den 29. oktober (afdelingerne E+F), den 12. november 2014 (afdelingerne C+D) samt den 8. december 2014 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk Plejecenter Snorrebakken

 

Afdelingerne A+B

Tilsynet er gennemført den 22. oktober 2014.

Det er Tilsynets opfattelse at Snorrebakkens afdelinger A og B er et tilbud, hvor den pleje, omsorg og hjælp der ydes den enkelte beboer, lever op til de beslutninger om serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. De fysiske rammer er i orden, og der er rent og pænt på hele matriklen. Fællesarealerne fremstod hyggelige og velindrettede. Tilsynet noterede sig i den forbindelse, at det er tydeligt at beboerne har stor glæde af fællesarealerne.

 

Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg, som der gives, og medarbejderne udtrykker tilfredshed med Snorrebakkens afdeling A og B som arbejdsplads.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 1 anbefaling:

·       Tilsynet anbefaler, at der er fokus på at få udfyldt dokumentationen af de 12 sygeplejefaglige punkter inden 1 måned. Opfølgning i forbindelse med næste års tilsyn.

 

Tilsynet har den 8. december 2014 modtaget en fyldestgørende redegørelse for procedure for ledelsens kontrol af udfyldelsen af de 12 sygeplejefaglige punkter, samt opdatering af plejeplaner.  

 

Afdelingerne C+D

Tilsynet er gennemført den 12. november 2014.

Det er Tilsynets opfattelse at Snorrebakkens afdelinger C og D er et tilbud, hvor den pleje, omsorg og hjælp der ydes den enkelte beboer, lever op til de beslutninger om serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. De fysiske rammer findes fine i dette nybyggeri, og rengøringstandarden var fin. Fællesarealerne fremstod hyggelige og velindrettede.

 

Beboerne giver udtryk for tilfreds med den pleje og omsorg, som der gives, og medarbejderne udtrykker overordnet tilfredshed med Snorrebakkens afdeling C og D som arbejdsplads, og glæder sig over, at der igen er kommet ledelse tættere på i hverdagen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 1 anbefaling:

·       Tilsynet anbefaler, at der straks tages initiativ til at få rettet op på den af Tilsynet anførte mangelfulde dokumentation af de 12 sygeplejefaglige problemområder, og manglende evaluering af plejeplaner. Tilsynet skal inden den 15. december 2014, have modtaget redegørelse for iværksatte initiativer.

 

Tilsynet har den 8. december 2014 modtaget en fyldestgørende redegørelse for procedure

forledelsens kontrol af udfyldelsen af de 12 sygeplejefaglige punkter, samt opdatering af

plejeplaner. 

 

Afdelingerne E+F

Tilsynet er gennemført den 29. oktober 2014.

Det er Tilsynets samlede indtryk, at beboerne på afdeling E+F har haft stor glæde af flytningen fra Slottet. Dels er lejlighederne mere hensigtsmæssige i sin arkitektur, lyse og venlige, og dels er der er nu flere muligheder for at benytte sig af området omkring plejecentret. Beboerne ser ud til at trives godt i de nye omgivelser. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne i dagligdagen får opfyldt de behov de har for pleje og omsorg på bedste vis, men det er også Tilsynets opfattelse, at kulturen vedr. den mangelfulde/fejlagtige dokumentation er fulgt med fra Slottet. Derfor er der givet en skærpet anbefaling med opfølgende tilsyn til følge.

 

Der er i forbindelse med Tilsynet givet nedenstående anbefalinger:

·       Tilsynet anbefaler, at beboerne ikke som en automatisk handling skal skrive under på, at medicinen låses inde i lejligheden. Hvis der indgås aftale herom, skal begrundelsen fremgå af aftalen.

·       Tilsynet anbefaler, at der tages kontakt til Center Psykiatri og Handicap med henblik på at tilbyde beboere under 65 år en handleplan efter SL § 141, som beboeren har ret til.

·       Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en klar procedure for ledelsens kontrol af beboernes dokumentation, således at de nævnte fejl ikke opstår igen og igen. Tilsendes Tilsynet senest den 30. november 2014.

·       Tilsynet giver en skærpet anbefaling omkring beboerdokumentationen, hvilket betyder, at Tilsynet kommer på et opfølgende besøg inden udgangen af 2014, hvor dokumentationen gennemgås særskilt. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med anbefalingen omkring procedure for ledelsens kontrol af beboerdokumentation.

·       Tilsynet beder om oplysning på, hvor og hvornår det er tilsigtet at alarmen går, idet det må være muligt, at beboerne benytter fælleshaven uden at skulle sætte overvågning i gang.

 

Tilsynet har den 11. november 2014 modtaget fyldestgørende retningslinjer for procedure for ledelsens kontrol af beboernes dokumentation på afdelingerne E+F.

Med hensyn til dot. 4 gør Tilsynet opmærksom på, at det opfølgende besøg vil ske ultimo januar måned 2015.

 

Afdelingerne GH+IJ

Tilsynet er gennemført den 8. december 2014.

Tilsynets samlede indtryk af team GH+IJ er, at der er fokus på de behov, som målgruppen ældre med demens har, og at den hjælp der gives, gives med respekt for den enkelte. Der er udfordringer vedr. dokumentation og sygefravær, men Tilsynet er af den opfattelse, at der fremover vil være skærpet fokus på at bringe disse forhold i orden. Der er derfor Tilsynets opfattelse af team GH+IJ lever op til de forventninger, som loven tilskriver og kommunalbestyrelsen kan have til dette tilbud.

Der er i forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger:

·       Tilsynet anbefaler, at man ændrer procedure vedr. opbevaring af medicin, således at man ikke som fast rutine låser beboernes medicin inde. I tilfælde, hvor der kan laves aftaler med beboerne, kan medicinen aftales låst inde, men beboerne skal som udgangspunkt have nøgle til skabet, og kunne anvende denne.

·       Tilsynet finder, at dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal ikke er i orden i to ud af tre stikprøver. Embedslægen har tidligere påpeget mangelfuld dokumentation  (især i forbindelse med embedslægetilsyn Årsdale). Tilsynet giver derfor en skærpet anbefaling på, at dokumentationen bringes i orden. Tilsynet skal have en redegørelse for, hvordan Snorrebakken vil sikre, at dokumentationen for afdelingerne GH + IJ bringes i orden senest den 15. januar 2015. Tilsynet vil foretage et opfølgende tilsynsbesøg med fokus på dokumentation.

 

Tilsynet har den 2. januar 2015 modtaget fyldestgørende retningslinjer for procedure og dokumentation omkring håndtering af borgernes medicin, samt procedure for sikring af kontrol af borgernes dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal på afdelingerne GH+IJ.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2015

1.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling A+B (DOCX)

2.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling C+D (DOCX)

3.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling E+F (DOCX)

4.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling GH+IJ (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Opgørelse over Social- og Sundhedsudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.

00.32.13Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Udvalget skal orienteres om forbrug i 2014 af det samlede fireårige budget til møder, repræsentation, rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 2. februar 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder og repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget.

 

Rejser og uddannelse

Beløb i 4-årig ramme

Beløb afsat pr. år

Forbrugt i 2014

Restbeløb indenfor den 4-årige ramme

Kommunalbestyrelsen

859.384

214.846

317.950

541.434

Økonomi- og Planudvalget

458.340

114.585

133.417

324.923

Teknik- og Miljøudvalget

229.168

57.292

0

229.168

Fritids- og Kulturudvalget

 

229.168

57.292

1.041

228.127

Børne- og Skoleudvalget

229.168

57.292

13.729

215.439

Social- og Sundhedsudvalget

 

229.168

57.292

81.895

147.273

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

343.752

85.938

41.533

302.219

 

 

I budgettet til møder og repræsentation er der over en fireårig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser hvordan forbruget til møder og repræsentation fordeler sig:

 

Møder og repræsentation

Forbrugt i 2014

Kommunalbestyrelsen

201.819

Økonomi- og Planudvalget

8.694

Teknik- og Miljøudvalget

4.085

Fritids- og Kulturudvalget

 

6.476

Børne- og Skoleudvalget

8.510

Social- og Sundhedsudvalget

 

5.201

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

7.978

Forbrugt i 2014 i alt kr.

242.763

Restbeløb: 1.020.144 -

777.381

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk fra den 19. januar 2015, og der vil kunne forekomme mindre justeringer, når det endelige regnskab for 2014 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Status for tildeling af § 18 midler til mødet den 2. februar 2015

27.15.12I00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

15

 

Hvem beslutter

Social- og sundhedsudvalget beslutter

Resume

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at status tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Det er en politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte. Iht. gældende retningslinjer udmøntes § 18-midlerne af Social- og Sundhedsudvalget 3 gange årligt – februar – maj og september. 

Økonomiske konsekvenser

Status vedr. uddeling af § 18-midler 2015 ser således ud:

I budget 2015 er der afsat i alt 672.092 kr.

I nærværende møde er der 30 ansøgninger til behandling for i alt kr. 626.048.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Telefonkontakten på Østbornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0302

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Telefonkontakten på Østbornholm søger § 18 midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 16.800 til drift.

 

Sagsfremstilling

Foreningens hovedaktivitet er, at hjælpere på skift hver morgen ringer fra deres private telefoner til x-antal ældre borgere, der er tilknyttet ordningen. Foreningens mål er, at få udbredt tryghedsopkald til flere ældre. 

 

Telefonkontakten oplever et stabilt antal borgere, som er tilknyttet ordningen og oplyser videre, at der er 16 aktive hjælpere og at der er tilknyttet 28 ældre borgere. Hjælperne ringer fra privattelefon, og der søges således blandt andet om at telefonudgiften hertil dækkes.

 

Foreningen afholder kvartalsmøder med hjælperne, hvor ringeliste m.v. aftales. Èn gang om året holdes forårskomsammen, hvor hjælpere og borgere mødes.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 16.800, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Telefonudgift (16 hjælpere x kr. 200 x 4 kvartaler) kr. 12.800

4 kvartalsmøder á kr. 500                                    kr. 2.000

Administration, telefon, kopi, printer m.m.             kr. 1.000

Forårskomsammen                                               kr. 1.000

I alt                                                                    kr. 16.800

 

Formue 0 kr.

 

60+ Bornholm fremsendte i 2014 samlet ansøgning for: Telefonkontakten Østbornholm, Klemensker Datastue, Gudhjem Datastue, Tejn Datastue, Snogebæk Datastue, Nexø Datastue, Nyker Datastue og Hasle Datastue).

60+ Bornholm fik samlet bevilget kr. 56.600 til drift, hvoraf kr. 16.800 vedr. Telefonkontakten Østbornholm. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Telefonstjernen Aakirkeby søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0326

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Telefonstjernen Aakirkeby søger § 18 midler til drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2014:

Bevilget kr. 15.500 til drift.

 

Sagsfremstilling

Telefonstjernen i Aakirkeby foretager dagligt ca. 40 tryghedsopkald til ældre borgere i Aakirkeby og omegn. Til foreningen er knyttet 37 frivillige og 9 afløsere. Foreningens formål er at give tryghed og bekæmpe ensomhed. Telefonstjernen har eksisteret i 16 år.  

 

Telefonstjernen har til huse i samme bygning som datastuen i Aakirkeby.

 

Foreningens primære aktivitet er at foretage tryghedsopkald, endvidere arrangeres sociale sammenkomster for frivillige og brugere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.500, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Budget                                             kr. 15.500

Kørepenge                     kr. 10.800

Telefon                           kr. 1.000

Møder                            kr. 1.500

Kontorhold                     kr. 2.000

Gaver                            kr. 200

Formue kr. 191.

 

Foreningen har søgt midler hos Lions Club til særarrangement.

Der blev i 2014 bevilget kr. 16.000 ved § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Telefonstjernen i Allinge søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0310

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Telefonstjernen i Allinge søger § 18 midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 15.600 til drift.

 

Sagsfremstilling

Hovedaktiviteten for Telefonstjernen i Allinge er, at foretage daglige telefoniske tryghedsopkald til alle der føler behov herfor. Der ringes dagligt til ca. 50 brugere. Der er ca. 35 frivillige tilknyttet foreningen, og der udarbejdes en vagtplan, som de frivillige arbejder efter.

 

Der holdes 2 årlige møder ”Stjernetræf”, hvor både brugere og de frivillige mødes. Både brugere og de frivillige sætter stor pris på disse møder.      

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.600, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Budget                                             kr. 15.600

Husleje                           kr. 6.000

Telefon                           kr. 3.200

Kontor, porto, kopiering  kr. 1.300

Møder incl. kørsel            kr. 4.500

Diverse                          kr. 600       

 

Formue 0 kr.

 

Der blev i 2014 bevilget kr. 15.000 til Telefonstjernen i Allinge. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0323

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler til ny aktivitet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 14.992 til ny aktivitet.

 

Sagsfremstilling

Foreningen 60+ Bornholm fremsender projektbeskrivelse på it-telefonsupport og it-hjælp i eget hjem. Formålet med projektet, er at hjælpe ældre medborgere, som ikke er i stand til at frekventere en datastue med at blive en aktiv del af det digitaliserede samfund. Dette er en udvidelse af datastuernes nuværende aktivitet og ønsket herom er kommet fra flere ældreorganisationer samt datastuernes egne erfaringer og oplevelser. Den ny aktivitet vil blive en fast del af datastuernes nuværende program.

 

De enkelte datastuer vil på skift i et nærmere defineret tidsrum have telefonvagt, og der vil også kunne ske udkørsel fra den nærmeste datastue til borgerens eget hjem. Målgruppen er mindre mobile/ikke mobile borgere, samt personer der af andre årsager ikke kan frekventere en nærliggende datastue og som er over 60 år.

 

Projektet forventes at starte op pr. 1. april 2015 og vil løbende blive evalueret.     

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 14.992, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Budget                                                                kr. 14.992

4 stk. telefoner inkl. headset              kr. 2.352

Abonnement                                                        kr. 6.240

Forsikringer                                      kr. 5.400

Kørselsgodtgørelse                            kr. 1.000    

 

Formue 0 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0324

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen 60+ Bornholm søger § 18 midler til drift, udstyr og andre anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 69.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Foreningen 60+ Bornholm er en administrativ og faglig paraplyorganisation for datastuer for ældre på Bornholm. 60+ Bornholm har til formål at støtte de tilsluttede datastuer med at hjælpe ældre til at forstå den digitale verden og kunne udnytte den. Foreningen hjælper datastuerne med alt det administrative, og fungerer endvidere som et fagligt forum, hvor datastuernes hjælpere kan få inspiration til deres videre vejledning af Bornholms ældre.

 

60+ Bornholm sender en samlet ansøgning om § 18 midler for følgende datastuer:

Klemensker, Hasle, Snogebæk, Aakirkeby, Rønne, Nexø, Allinge, Gudhjem og Tejn.     

 

Klemensker Datastaua holder til i Klemensker Hallens Cafeteria med velvillig hjælp fra idrætsforeningen. Der er 4 vejledere og ca. 13 faste brugere, der anvender bærbare computere.

Hasle Datastaua holder til i Rådhuset. Der er 10 vejledere og ca. 65 faste brugere fordelt på 9 hold.   

Snogebæk Datastaua holder til i Folkets Hus. Der er ca. 32 faste brugere fordelt på 3 hold. Husleje, computer og internetforbindelse er pt. sponsoreret.    

Aakirkeby Datastue holder til i Ravnsgade 1 ved siden af den tidligere administrationsbygning. Der er 10 vejledere og ca. 70-80 brugere fordelt på 11-12 hold. 

Rønne Datastue holder til i Sagahuset. Der er 6 vejledere og ca. 25 brugere.

Nexø Datastue holder til på Nørremøllecentret. Der er 2 vejledere og ca. 12 brugere. Begynderhold er henvist til Snogebæk Datatue.

Allinge Datastue holder til i Kærnehuset. Udgiften til internetforbindelse dækkes af datastuerne, men omfatter også Telefonstjernen. Der er 3 vejledere og ca. 30 brugere.

Gudhjem Datastue holder til i Gudhjemhuset. Der er 4 vejledere og ca. 25 brugere.

Tejn Datastaua holder til i Tejn medborgerhus. Der er 4 vejledere og mellem 8 – 14 brugere.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 69.000, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Budget                                                                                  kr. 69.000

Klemensker Datastaua:                                         kr. 4.500

(anskaffelser kr. 3.000 og drift kr. 1.500)

Hasle Datastaua:                                                  kr. 5.100

(husleje kr. 2.500, øvrig drift kr. 2.600)

Snogebæk Datastaua:                                          kr. 4.500

(drift kr. 4.500)                                                  

Aakirkeby Datastue:                                             kr. 10.000

(drift kr. 10.000)

Rønne Datastue:                                                  kr. 7.450

(husleje kr. 3.000, drift kr. 4.450 herunder

udskiftning af udstyr)

Nexø Datastue:                                                    kr. 5.000

(drift kr. 1.500, anskaffelser kr. 3.500)

Allinge Datastue:                                                  kr. 20.000

(husleje kr. 4.000 drift kr. 10.500, anskaffelser

kr. 5.000)

Gudhjem Datastue:                                              kr. 8.000                       

(husleje kr. 2.000, internet kr. 4.000,

og øvrig drift kr. 2.000)

Tejn Datastaua:                                                   kr. 4.450

(husleje kr. 2.500, drift kr. 1.950)

 

Formue 0 kr. 

 

I 2014 blev 60+ Bornholm i alt bevilget kr. 39.800 af § 18 midlerne til datastuerne, og hertil kommer bevillinger til Klemensker, Rønne, Aakirkeby og Allinge datastuer på yderligere kr. 34.800.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Klemensker Datastue søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0309

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Klemensker Datastue søger § 18 midler til udstyr og driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 3.000 til drift og indkøb af nyt udstyr.

 

Sagsfremstilling

Klemensker Datastue hjælper med it. Aktiviteten udføres for alle, især ældre. Der søges om hjælp til udstyr og støtte til driften. Klemensker Datastue holder til på skolen, hvor der rådes over 9 computere. Datastuen har åbent 2 timer hver tirsdag. Pt. kommer der ca. 5 brugere og der er tilknyttet 1 vejleder.

Der ydes herudover telefonisk rådgivning.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 5.000 kr. til indkøb af nyt udstyr og til driften.

Datastuens formue er på 14,02 kr.

 

Datastuen fik i 2014 bevilget 8.000 kr. til indkøb af IT og drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Stolemotion på Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0308

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Stolemotion på Bornholm søger § 18 midler til afholdelse af kurser i 2015 samt kontorhold og betaling af kørselspenge til instruktører.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 83.000 til drift og kurser.

 

Sagsfremstilling

Stolemotion Bornholm har i øjeblikket 58 motions instruktører på Bornholm og 381 brugere, hvoraf 31 er hjemmeundervisning, resten er fordelt på hold rundt på øen.

Personale fra plejehjemmene deltager også i kurserne, hvilket er gratis for kommunen, Stolemotion Bornholm betaler for kurserne.

For at instruktørerne ikke skal have udgifter forbundet med undervisning af ældre og handicappede, får de udbetalt kørselspenge.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 99.200, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Budget                                             kr. 99.200    

Kurser inkl. forplejning    kr. 58.000

Møder                            kr. 2000

Rekvisitter                      kr. 10.000

Transportudgifter            kr. 13.000

Administration                kr. 4.200

Lokale leje                      kr. 12.000

Stolemotion Bornholm fik i 2014 bevilget 70.000 kr. til drift og 13.000 kr. til afholdelse af kursus for instruktører i alt 83.000 kr. af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Det Grå Guld søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0305

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Det Grå Guld søger om kørselspenge til instruktør i stolegymnastik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 1.653 til drift.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Det Grå Guld har som aktivitet stolegymnastik. Formålet er at holde ældre mennesker i god form. Foreningen søger om § 18 midler til at kunne udbetale kørselspenge til instruktør. Instruktøren får ingen løn.

Foreningen har 69 medlemmer.

Foreningen Det Grå Guld fik i 2014 bevilget 836 kr. til kørselsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 1.653 kr. til kørselsudgifter.

Foreningens formue er på 617,26 kr.

 

I 2014 blev der bevilget kr. 836 af § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Café Elmer søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0311

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Værestedet Café Elmer søger § 18 midler til driftsudgifter. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 7.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Værestedet Café Elmer startede tilbage i 2000 og er et værested, hvor alle er velkomne, således er der ikke registrerede medlemmer. Værestedet oplyses til at være et aktiv for ældre, der er ensomme og som trænger til opmuntring og omsorg i hverdagen. Der arrangeres underholdning i form af foredrag, film og udflugter. Fremmødet til arrangementerne kan variere meget fra mellem 20 – 40 personer.

 

Ca. 15 frivillige er tilknyttet Café Elmer. Værestedet søger midler i fonde m.m. for at kunne finansiere deres aktiviteter.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr. til driftsudgifter.

 

Budget 2015                                                                         

Udgifter i alt                                                        kr. 33.300

Leje af lokaler, varme, el og vand       kr. 7.000

Udflugter – transport                         kr. 6.000

Udflugter – fortæring                         kr. 12.000

Julefest                                             kr. 3.000

Gæstetalere m.v.                               kr. 1.600

Kaffe – lys m.m.                                kr. 1.000

Kontorhold – fotokopiering m.v.          kr. 1.200

Annoncer                                          kr. 1.500

 

Indtægter i alt                                                     kr. 16.400

Kaffepenge, deltagere                        kr. 9.000

Gaver fra deltagere                           kr. 400

Egenbetaling udflugter                       kr. 7.000

 

Formue pr. 31.12.2014 kr. 15,14.

 

I 2014 blev værestedet bevilget kr. 6.000 til drift. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Værestedet Aakilden søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0312

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Værestedet Aakilden søger § 18 midler til drift, kurser og arrangementer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 7.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Værestedet Aakilden har eksisteret i 13 år. Foreningens hovedaktivitet er at være et mødested for ældre og ensomme, der har brug for omsorg og som har lyst til at skabe nye kontakter m.m. Værestedet har åbent 3 timer hver fredag med f. eks. foredrag, oplæsning, gæstetaler, musik og sang. Til fredagsarrangementerne kommer der mellem 25 og 35, og foreningen har kontakt med i alt ca. 40 brugere. 3 gange om året er der udflugt.

 

Alt arbejde udføres af frivillige som skønnes til at bruge ca. 700-800 timer årligt herpå. Foreningen søger også støtte ved fonde mm.       

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om i alt kr. 8.500.

 

Budget:

Udgifter i alt                                                        kr. 35.400

Kaffe m.m.                                        kr. 500

Udflugter – bus                                 kr. 6.000

Entré til seværdigheder – gæstetaler  kr. 1.000

Udflugter – forplejning                       kr. 5.000

Leje af lokaler, el vand og varme        kr. 8.500

Blomster, bårebuketter                      kr. 600

Kørsel (dårligt gående)                      kr. 9.500

Kontorartikler m.m.                           kr. 800

Arrangement med spisning                 kr. 3.000

Leje af lokaler ved udflugt                  kr. 500

 

Indtægter i alt                                                     kr. 28.500

Salg af kaffe - egenbetaling (10 kr.)

+ gaver fra brugerne                         kr. 10.000  

Egenbetaling af transport (25 kr.)      kr. 6.000

Egenbetaling arrangement - spisning  kr. 4.500

Forventet tilskud % 18 midler            kr. 8.000

 

Formue kr. 4.736,73.

Foreningen fik i 2014 af bevilget kr. 6.000 til drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Værestedet Kilden søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0315

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

26

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Værestedet Kilden søger § 18 midler til drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015

Bevilget kr. 6.500 til drift.

 

Sagsfremstilling

Værestedet Kilden har eksisteret i 15 år og er et værested med fokus på socialt samvær for trængende. Værestedet drives på frivillig basis og har åbent på fredage fra kl. 14 – 17 og fremmødet har i 2014 været ca. 15 – 20 deltagere pr. gang.

 

Foreningen fik i 2014 bevilget kr. 5.000 af § 18 midler, og foreningen oplyser i nærværende ansøgning, at for at kunne gøre den sociale indsats endnu bedre f. eks. ved udflugter og lignende anmodes om, at tilskuddet forhøjes i 2015.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 8.000 til drift. Det totale budget for aktiviteten angives til kr. 18.000.

 

Af regnskabet for 2014 kan ses, at foreningen har:

Udgifter til:

Varme og el                                      kr. 7.000

Administration                kr. 510

Andre udgifter                kr. 6.948

Underskud                     kr. 1.944

 

Indtægter på:

§ 18 tilskud                    kr. 5.000

Indsamlet                       kr. 8.055

Anden indtægt                kr. 3.388    

 

Formue kr. 41,04.

 

Foreningen fik i 2014 bevilget kr. 5.000 af § 18 midler.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Lænkeforeningen Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0313

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Lænkeforeningen Bornholm søger § 18 midler til drift, foredrag, kurser og andre arrangementer og til udstyr og anskaffelser. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 11.000 til aktiviteter og drift.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at støtte personer og deres familier i et kendt alkoholproblem. Lænken er et åbent værested med sociale og netværksskabende arrangementer.

 

Foreningen Lænken har ca. 20 medlemmer og har åbent 2 dage om ugen, hvor der altid vil være en kontaktperson til stede. Der er åbent aften, idet foreningen har erfaring med at behovet synes størst på dette tidspunkt. Foreningen arbejder i øvrigt på at udvide åbningstiden, for at kunne tilgodese flere brugere. 

 

Der arrangeres socialt samvær med fælles spisning, kaffe, teaterture og udflugter m.m. Endvidere udføres opsøgende hjælp.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt 15.000 og det totale budget for aktiviteten er opgivet til kr. 20.000.

 

Udgifter i alt:                                    kr. 18.000

Aktiviteter                      kr. 11.000

Gaver                            kr. 1.000

Kontorhold                     kr. 1.000

Kurser, rejser                 kr. 5.000

 

Indtægter i alt:                                 kr. 19.130

Kontingent                     kr. 4.100

§ 18 tilskud anslået         kr. 15.000

Renter                           kr. 30

 

Formuen er opgivet til kr. 3.730.

 

Der er i 2014 ved § 18 midler bevilget kr. 10.000 til arrangementer.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0314

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Selvhjælpsgrupper Bornholm søger § 18 midler til drift, aktiviteter, kurser og arrangementer, udstyr og anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 40.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Foreningen blev stiftet i 1991 og har til formål at bringe mennesker sammen om fælles problemer og ønsker, og hermed give mulighed for i selvhjælpsgrupper og netværk, at udveksle erfaringer og støtte hinanden. Selvhjælpsgrupper Bornholm tilbyder hjælp til selvhjælp for at forebygge og afhjælpe problemer hos socialt truede, samt andre mennesker der befinder sig i en vanskelig livssituation.

 

Foreningen oplyser, at have ca. 150 medlemmer + x-antal frivillige. Hovedaktiviteterne er: selvhjælpsgrupper, netværksgrupper, personlige samtaler, telefonkontakt, værested, rådgivnings- og bisiddertjeneste og besøg- og følgeudtilbud.

 

Der søges om midler til: videreførelse af 10 igangværende selvhjælpsgrupper. Oprettelse af nye grupper efter behov, møder og sammenkomster for de frivillige, deltagelse i relevante arrangementer. Der søges om midler til indkøb af nyt inventar og vedligeholdelse af lokaler. 

 

Alle foreningens aktiviteter er øget og antallet af brugere er stigende. Alt arbejde udføres af frivillige, som kun får dækket de udgifter, der er forbundet med opgaven.   

 

Foreningen oplyser, at de også agter at søge midler via Socialministeriets PUF midler. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 100.000, og det totale budget til aktiviteten er på kr. 250.000.

 

Budget                                             kr. 250.000

 

Udgifter:

Husleje                           kr. 62.000

Lovpligtige forsikringer    kr. 8.000

Kontor, inkl.

Telefon og bredbånd       kr. 30.000

Revisor                           kr. 15.000

Annoncer                       kr. 29.500

Mødeudgifter og diverse  kr. 20.000

Rengøring og reparation  kr. 33.500

Kørsel – egen bil             kr. 20.000

Offentlig transport          kr. 12.000

Materialer                       kr. 20.000      

 

Formue pr. 31.12.2014 ca. kr. 15.000.

 

Foreningen fik i 2014 bevilget kr. 20.000 til drift og anskaffelser.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Landsforeningen for autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0317

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Landsforeningen for autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler til drift af foreningen og til medlemsaktiviteter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 10.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen autisme og i overensstemmelse med landsforeningens mål:

·       at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med autisme

 

Autismeforeningen, kreds Bornholm støtter aktiviteter, der kan føre til netværksarbejde og videndeling blandt foreningens medlemmer og andre interesserede med formålene:

·       at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder Autisme Spektrum  Forstyrrelser medfører

·       at støtte og vejlede mennesker med ASF og pårørende til børn, unge og voksne med ASF

·       at sikre, at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes behov

 

Foreningen samarbejder på landsplan med psykiatrien, socialstyrelsen og VISO. (VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud).

Kreds Bornholm har eksisteret i ca. 10 år og forsøger gennem konstruktiv dialog med det bornholmske samfunds borgere, m. fl. at sætte fokus på de problematikker der er ved at leve med autisme. For at bidrage til øget viden og forståelse arrangerer foreningen foredrag/kurser for medlemmerne og andre interesserede.  

  

Foreningen har ca. 100 medlemmer på Bornholm, og eksisterende aktiviteter i kommunen er netværksgrupper for forældre og bedsteforældre. Grupperne mødes månedligt i Samvær(d)shuset i Rønne.

Udover at give pårørende til personer med autisme mulighed for at mødes med ligestillede, har foreningen kunnet tilbyde kurser i stresshåndtering.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.000 til drift og det totale budget er på kr. 45.000.

 

Driftsudgifterne fra 2013 fremsendes og budgettet for 2015 oplyses til at være baseret på dette regnskab.

 

Regnskab 2013:

Medlemsarrangementer   kr. 27.696

Porto                              kr. 114

Kontorartikler                 kr. 1.250

Kursus                           kr. 750

Abonnementer                kr. 500

Forsikringer                    kr. 994

Gaver                            kr. 800

Gebyr og tilbagebetaling kr. 5.000

Bestyrelsesmøder            kr. 1.800

Generalforsamling           kr. 3.750

Kørsel                            kr. 1.262     i alt kr. 43.916

 

Indtægter 2013:

Kontingenter                                     kr. 11.300

§ 18 midler                     kr. 5.000    

10 % midler                   kr. 5.000

Renter                           kr. 12

Salg m.m.                      kr. 1.510     i alt kr. 22.822               

 

Som kredsforening modtages kr. 100 pr. medlem i driftsstøtte fra Landsforeningen autisme via medlemskontingenter.

Foreningens formue oplyses til kr. 9.866,27.

 

Der er ikke søgt § 18 midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  Landsforeningen for autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0318

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Landsforeningen for autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler til foredraget ”Ung med autisme”.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 2.000 til foredrag.

 

Sagsfremstilling

Autismeforeningen, kreds Bornholm støtter aktiviteter, der kan føre til netværksarbejde og videndeling blandt foreningens medlemmer og andre interesserede med formålene:

·       at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder Autisme Spektrum  Forstyrrelser medfører

·       at støtte og vejlede mennesker med ASF og pårørende til børn, unge og voksne med ASF

·       at sikre, at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes behov

 

Foreningen samarbejder på landsplan med psykiatrien, socialstyrelsen og VISO. (VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation. VISO rådgiver kommuner, borgere, institutioner og tilbud).

Kreds Bornholm forsøger gennem konstruktiv dialog med det bornholmske samfunds borgere, m. fl. at sætte fokus på de problematikker der er ved at leve med autisme. For at bidrage til øget viden og forståelse arrangerer foreningen foredrag/kurser for medlemmerne og andre interesserede.  

  

Den konkrete ansøgning vedr. foredraget ”Ung med autisme”, som foreningen ønsker afholdt. Foredragets målgruppe er børn og unge med autisme, men også for andre f. eks. fagpersoner og pårørende.   

 

Foredraget tager udgangspunkt i fire temaer:

·       selvopfattelse

·       venskab og samspil

·       kærester og kroppen

·       håb og drømme

 

Den forventede effekt er øget viden og konkrete redskaber til at tackle hverdagens udfordringer med og for de unge. Desuden får deltagerne mulighed for at danne netværk.

 

Foreningen har ca. 100 medlemmer på Bornholm, og eksisterende aktiviteter i kommunen er netværksgrupper for forældre og bedsteforældre.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 7.200 til foredraget og det totale budget til aktiviteten er på kr. 8.000.

 

Kreds Bornholm har søgt Handicappuljen gennem Landsforeningen for autisme om midler. Det er oplyst, at der herfra max. bevilges 10 %, således søges her om de resterende 90 %. 

Foreningens formue oplyses til kr. 9.866,27.

 

Der er ikke søgt § 18 midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Bedre Psykiatri Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0304

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bedre Psykiatri Bornholm søger § 18 midler til aktivitet i forbindelse med etablering af ny forening, til udstilling og oplysningsmateriale, til udstyr og andre anskaffelser og til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 25.000 til drift og aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Bedre Psykiatri Bornholm har 52 medlemmer.

 

Foreningens hovedaktiviteter er:

Støttearbejde for pårørende til psykisk syge – herunder: rådgivning, selvhjælpsgrupper, caféarrangementer og bisidning.

Oplysning om psykisk sygdom – herunder: offentlige arrangementer som foredrag og debatter, uddeling af pårørendepakker og forældreguides.

Interessevaretagelse – herunder: deltagelse i dialogfora i Region Hovedstadens psykiatri og dialog med region og kommune med fokus på inddragelse af pårørende og pårørendes levevilkår.

 

Den konkrete ansøgning er stilet til udbredelse af kendskabet til Bedre Psykiatri Bornholm, hvor den primære målgruppe er pårørende til psykisk syge. Kendskabet til lokalafdelingen tænkes bredt ud via: brochurer og annoncering med beskrivelse af lokalafdelingens daglige arbejde, pårørendegrupper og offentlige arrangementer m.m.

 

Foreningen igangsætter pårørendegrupper primo 2015, ligeledes afholdes offentligt arrangement primo 2015.  

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger § 18 midler med i alt kr. 39.400, som er det totale budget for aktiviteten.

 

Budget                                             kr. 39.400

Brochurer                       kr. 5.000

Annoncering                   kr. 10.000

Visitkort                         kr. 1.000

Telefonudgifter               kr. 1.000

Telefonabonnement         kr. 2.400

Arrangementer offentlige kr. 20.000

 

Formue 0 kr.

 

Foreningen fik i 2014 bevilget kr. 10.000 til arrangementet ”Kender du en psykisk syg” og kr. 10.000 til samtalegruppe for pårørende til psykisk syge.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Børns Vilkår søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0307

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

32

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Børns Vilkår søger § 18 midler til kurser og andre arrangementer for frivillige medarbejdere og til driftsudgifter i forbindelse med rådgivning af børn og unge i 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 18.000 til arrangementer og drift.

 

Sagsfremstilling

Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der i over 35 år har arbejdet for alle børn i Danmark, med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Organisationen arbejder for, at alle børn kan få den hjælp, de har behov for og for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv.

 

Børns Vilkår arbejder på to fronter:

Dels udfører Børns Vilkår frivilligt socialt arbejde med børn via rådgivningstilbuddet BørneTelefonen, som udover rådgivning på telefon omfatter, chat, brevkasse, sms samt rådgivning til forældre på ForældreTelefonen. Desuden afholder medarbejdere oplæg på skoler gennem SkoleTjenesten, ligesom Børns Vilkår også tilbyder børn en bisidder i forbindelse med barnets møde med offentlige myndigheder. Åbningstiden i rådgivningen er mandag til søndag kl. 11 – 23, og rådgivningen er landsdækkende.

 

Dels arbejder Børns Vilkår for børn, hvor fokus er på de betingelser som børn i Danmark stilles. Arbejdet for børn foregår først og fremmest gennem det børnepolitiske arbejde, som organisationen udfører.

 

Samtlige af Børns Vilkårs aktiviteter foregår også i regionskommunen. Analyser viser, at ca. 0,8 % af de brugere, der oplyser deres kommune, bor i Bornholms Regionskommune. I 2015 forventer Børns Vilkår at foretage ca. 43.718 rådgivninger. Det anslås at omkring 350 af disse rådgivninger vil være til børn, unge og forældre, som bor i Bornholms Regionskommune. Det estimeres, at en relativ andel af de ubesvarede henvendelser ligeledes er fra børn og unge i kommunen.

Befolkningen i Bornholms Regionskommune udgør til sammenligning ca. 0,74 % af landets samlede befolkning (Kilde: Danmarks Statistik.)   

 

Det oplyses, at 44 medlemmer bor i regionskommunen, og at der er tilknyttet ca. 400 frivillige til organisationen. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 47.000 kr.

Det totale budget for aktiviteten er på                   19.265.597 kr.

Formue oplyses til 18.578.397 kr.

 

Hovedfinansieringen af Børns Vilkårs BørneTelefon kommer fra Trygfonden og gennem en finanslovsbevilling. Restfinansieringen søger Børns Vilkår dækket via kommunernes § 18 puljer og relevante private fonde.

 

Det frivillige sociale arbejde udgør fundamentet i Børns Vilkårs rådgivning, men selve rådgivningsafdelingen i organisationen arbejder også med forskning, børnepolitik og større sideløbende projekter.

Der søges kun om tilskud til de udgifter, der direkte vedr. det frivillige sociale arbejdes fortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering.

Disse udgifter er budgetteret til 5.880.805 kr.

 

Baseret på statistik anslås 0,8 % (afrundet) af have bopæl i Bornholms Regionskommune, således fremkommer det ansøgte beløb på 47.000 kr. 

 

I 2014 søgte Børns Vilkår om 41.110 kr., og fik bevilget 16.600 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  Træværkstedet "Det er bare mænd" søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0306

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

33

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Træværkstedet ”Det er bare mænd” søger § 18 midler til driftsudgifter og til udstyr og andre anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 2.500 til drift.

 

Sagsfremstilling

Træværkstedet ”Det er bare mænd” har 7 medlemmer, som beskæftiger sig med træsløjd i kælderen på Løvstikken, Pihls Allé 10 i Klemensker. Aktiviteten er primært for ældre og handicappede.

Aktiviteten har eksisteret i ca. 15 år, og finansieres ved salg af træsløjd og bevilgede § 18 midler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 6.000, som er det totale budget til aktiviteten.

 

Oplysninger baseret på regnskab 2013:

Udgift til køb af materialer                  kr. 5.590

Salg af træsløjd                                 kr. -600

 

Formue 31.12.2013 kr. 2.422

 

Træværkstedet ”Det er bare mænd” fik i 2014 bevilget kr. 3.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  De Bornholmske Vågekoner m/k, afdeling under Røde Kors, Rønne søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0320

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

34

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

De Bornholmske Vågekoner m/k søger § 18 midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015
Bevilget kr. 10.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

De Bornholmske Vågekoner m/k er en afdeling under Røde Kors Rønne. Formålet med aktiviteten er, at ingen skal dø alene.

Foreningen yder en frivillig indsats ved at give et medmenneskeligt nærvær med ro og tryghed til døende borgere og deres familie/pårørende. Tilbuddet er det eneste frivillige tilbud af denne art på Bornholm og udføres til døende borgere på hospital såvel som på plejecentre og i egen bolig. Der er 20 vågekoner tilknyttet ordningen og de rekvireres altid efter aftale med borgeren og/eller dennes familie.  

 

I 2014 har der i alt været 46 forløb med i alt 140 vagter, som fordeler sig således:

27 forløb med 85 vagter på plejecentre

13 forløb med 43 vagter i egen bolig

6 forløb med 12 vagter på hospitalet

 

Vågekonerne betjener således hele Bornholm og der udbetales befordringsgodtgørelse efter statens laveste takster.

Foreningen søger også fondsmidler.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr. og det totale budget for aktiviteten er 27.000 kr.

 

Budget 2015                                                       kr. 27.000

Udgifter:

TDC, vagttelefon             kr. 3.000

Kontorholdsudgifter        kr. 1.500

Kørselsgodtgørelse          kr. 8.000

Seminar/temadage         kr. 12.000

Møder m.v.                     kr. 2.500

 

Indtægter:

§ 18 midler                     kr. 10.000

Sparekassens fond          kr. 10.000  

 

Formue kr. 14.705,94.

 

I 2014 blev foreningen bevilget kr. 10.000 af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Danske Seniorer Kreds Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0321

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

35

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Danske Seniorer Kreds Bornholm søger § 18 midler til arrangement.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 10.000 til arrangement.

 

Sagsfremstilling

Danske Seniorer Kreds Bornholms formål er at støtte op om de 14 pensionistforeninger og 11 datastuer, der er på Bornholm. I alt er der 2.397 medlemmer i foreningerne.

 

Den konkrete ansøgning omhandler afholdelse af Mini Folkemøde i Aakirkeby Hallerne. Mini Folkemødet er for de svageste ældre på Bornholm, som ikke har mulighed for at deltage i Folkemødet i Allinge pga. gangbesvær, social fobi, utryghed eller andet der gør, at man ikke kan deltage i det officielle folkemøde.

 

Mini Folkemødet finder sted den 11. juni om formiddagen, således før folkemødet i Allinge åbner. Mini Folkemødets indhold lægger op til, at der her bliver mulighed for at møde og komme i dialog med nogle af landets og kommunens politikere. I 2014 blev der ligeledes afholdt et Mini Folkemøde, men i 2015 vil der blive sørget for bustransport 3 forskellige steder på øen, så endnu flere får mulighed for at deltage.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 14.000 til aktiviteten og det totale budget er på kr. 27.250.

 

Den konkrete ansøgning omhandler tilskud til buskørsel og annoncering.

 

Danske Seniorers udviklingspulje søges om kr. 13.250 til forplejning og repræsentation.

 

Foreningens formue oplyses til kr. 4.870. 

 

Der er ikke søgt § 18 midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Bornholms Lydavis S/I søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0322

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

36

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Lydavis søger midler til driftsudgifter, kurser og andre arrangementer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 20.000 til drift og kursus.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Lydavis har til formål at producere lydavis til gavn for blinde, svagsynede og døvblinde. Foreningen har pt. har 29 medlemmer, og stiller lydbånd med aktuelle nyheder til rådighed for målgruppen. Foreningens ledes af en bestyrelse og har eksisteret siden 1968.

 

Foreningen søger midler til: deltagelse i symposium i Skjern, telefonudgifter, forsikringer, kørsel og anskaffelser m.v.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 30.000 og det totale budget er på kr. 36.900.

 

Budget                                             kr. 36.900

Udgifter: 

Køb af materiel               kr. 3.600    

Fortæring                       kr. 500

Kontorartikler                 kr. 3.300

Reparation af materiel     kr. 1.000

Forsikring                       kr. 3.000

Telefon/internet              kr. 3.800

Kørsel                            kr. 5.000

Lokaleudgifter                 kr. 500

Kursus                           kr. 15.000

Gebyrer                         kr. 1.200

 

Indtægter:

Abonnement                                     kr. 5.600

§ 18 midler                     kr. 30.000  

 

Foreningens formue er på kr. 14.369,45.

 

Der blev i 2014 bevilget kr. 20.000 ved 18 § midler. Foreningen søger endvidere fondsmidler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0325

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

37

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Psoriasisforeningen Bornholm søger § 18 midler til driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 3.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Psoriasisforeningen Bornholms hovedformål er lokalt at varetage og fremme psoriasis-patienternes interesser, og at yde patientvejledning og rådgivning.

Foreningen oplyser, at have ca. 85 medlemmer, og at de har eksisteret siden 1984. Foreningen finansieres ved: kontingentindtægter, egenbetalinger og ved hjælp af § 18 midler.    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 4.000 og det totale budget opgives til kr. 20.000.

Der søges om midler til drift: telefon, porto, kontorartikler m.v.

 

Foreningen oplyser, at have en formue på kr. 24.761,76.

Der blev i 2014 bevilget kr. 2.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  De Vanføres Boligselskab, afd. 5, Kystparken søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0319

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

38

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

De Vanføres Boligselskab, afd. 5, Kystparken 1 – 17, Rønne søger § 18 midler til arrangementer, foredrag og lignende.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 2.000 til arrangementer.

 

Sagsfremstilling

Foreningen formål er at etablere fællesskab og sammenhold mellem beboerne i Kystparken. Aktiviteten som er ny vil bestå af: fællesspisninger, stolegymnastik, film, foredrag, kortspil, banko, grillaftener og gudstjenester.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 3.000.

Foreningen oplyser at have en formue på kr. 9.736.

Der er givet afslag på ansøgning om kr. 3.000 til tørretumbler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Trygluft Bornholm, KOL lungeforening søger § 18 midler til drift

27.15.12Ø40-0316

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

39

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Trygluft Bornholm, KOL lungeforening søger § 18 midler til kontorartikler og driftsudgifter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 10.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Trygluft Bornholm, KOL lungeforening har 60 medlemmer. Formålet er at tilbyde foreningens medlemmer træning og sociale aktiviteter, samt mulighed for erfaringsudveksling og styrke medlemmernes evne og lyst til at deltage aktivt og engageret i samfundet. Der søges om hjælp til kontorartikler og driftsudgifter.

Trygluft Bornholm, KOL lungeforening fik i 2014 bevilget 10.000 kr. til drift.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 10.000 kr., og det totale budget til aktiviteten er på kr. 26.850.

 

Budget                                                                kr. 26.850

Telefon                                                 2.520 kr.

Kontorhold                                            3.180 kr.

Hjemmeside                                          1.000 kr.

Avis                                                      2.400 kr.

Honorar                                                2.000 kr.

Generalforsamling                                    500 kr.

Annonce                                                  250 kr.

Arrangementer                                   15.000 kr.

 

Trygluft Bornholm, KOL lungeforenings formue er på 6.602,40 kr.

 

Der blev i 2014 bevilget kr. 10.000 af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 40  LungePatient, Københavns afdeling - KOLgruppe Bornholm søger § 18 midler   

27.15.12Ø40-0327

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

40

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

LungePatient, Københavns afdeling – KOLgruppe Bornholm søger § 18 midler. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 8.200 til anskaffelser.

 

Sagsfremstilling

Foreningen arbejder for, at hjælpe lungepatienter med oplysning om forebyggelse og lungesygdomme.  KOLgruppe Bornholm er en lokalafdeling af LungePatient.dk, som dækker København, Nordsjælland og Bornholm.

 

KOLgruppe Bornholm holder mindst 2 årlige møder, hvor der er oplæg ved foredragsholder omkring lungesygdomme. Medlemmerne kan endvidere få rådgivning pr. telefon. Derudover tilbydes lungetest for borgere dels på Folkemødet, men også i Rønne ved store torvedag, og til medlemsmøderne. Der udsendes medlemsblade, og der afholdes årlig lungedag. KOLgruppe Bornholm har ca. 30 medlemmer.

 

Den konkrete ansøgning vedr. tilskud til indkøb af lungefunktionsmaskine til KOLgruppe Bornholm. Hidtidig praksis har været, at KOLgruppe Bornholm har måttet rekvirere måleapparatur fra Københavns afdeling for at kunne foretage lungetests på Bornholm i foreningsregi. Ved at KOLgruppe Bornholm har eget måleapparatur vil der kunne foretages mange flere målinger. Ved hver måling udskrives en strimmel, som borgeren kan tage med til egen læge, og foreningen henviser altid borgeren til at rette henvendelse til egen læge hvis testen viser tegn på KOL. Foreningen oplyser, at der bliver foretaget ca. 100 målinger ved hvert arrangement, og at det ved hver måling drejer sig om ca. 10-15 % af de udførte lungetests, der henvises videre.

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om tilskud til indkøb af Spirolab III til kr. 16.243,75.

Der er ikke søgt om § 18 midler i 2014.

 

Hovedforeningen oplyser at have en formue på kr. 2.719.031, men som hovedsageligt er bundet i 3 feriehuse.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 41  Børn og unge i voldsramte familier søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0329

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

41

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Børn og unge i voldsramte familier søger § 18 midler til arrangementer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 10.000 til arrangementer.

 

Sagsfremstilling

Foreningen arbejder aktivt for at forebygge vold i familien og kærestevold via oplysning, undervisning og rådgivning af børn og unge. Foreningen arbejder efter budskabet bryd tavsheden. Foreningens hjemsted er i Hørsholm kommune.

 

Foreningen afholder temadage på grundskoler om familie- og kærestevold til unge mellem 13 - 19 år. Der tilbydes endvidere temadage for kommende lærere, pædagoger, sygeplejersker og andre faggrupper. Via tilbud: brevkasse, chat, telefon og Basen rådgives der dagligt til børn og unge der er udsat for vold. (Basen er et rådgivningssted i København).

 

Der afholdes temadage på Bornholm både i grundskoler og på Bornholms Akademi, og foreningen oplever at der er et stort behov denne videndeling. Pt. er der planlagt besøg på 10. klassecenter i Rønne den 20. januar og for pædagogstuderende, lærere, socialrådgivere m. fl. den 2. september. Foreningen oplyser, at have holdt 10 temadagsarrangementer på Bornholm. 

Det oplyses, at der i gennemsnit sidder 2 elever i hver klasse, som vokser op i en voldelig barndom. Vold er skamfuldt og tabulagt at tale om, men temadagene kan være med til at bryde tavsheden og åbne op for den hjælp der er brug.    

 

Det præcise medlemstal kan ikke oplyses, der er ca. 100 frivillige tilknyttet foreningen.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 20.000 til arrangementer og det totale budget for aktiviteten er på kr. 30.000.

 

Der ydes støtte til foreningen i form af statslige tilskud, fonde og puljemidler.

Resultatopgørelsen fra 2013 viser udgifter på kr. 5.541.018 og indtægter på kr. 5.587.010.  

Foreningen oplyser at have en formue på kr. 45.974, som er reserveret til igangværende projekter.

 

Der er ikke søgt § 18 midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 42  Foreningen Danske Døvblinde søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0328

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

42

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Danske Døvblinde søger § 18 midler til lokal erfa-gruppe.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 12.000 til drift af lokal erfa-gruppe.

 

Sagsfremstilling

Foreningen Danske Døvblinde arbejder på at bryde døvblindes isolation på alle livsområder. Foreningens hovedaktiviteter er f. eks. besøgstjenester, frivillighedsformidling, væresteder, patientrådgivning, erfa-grupper og erfaringsudveksling mellem døvblinde omkring deres dobbelte sansehandicap.

Erfa-gruppen fungerer som hjælp til selvhjælpsgruppe, hvor formålet er at deltagerne får redskaber til at lære at leve med døvblindhed.

 

Der oplyses at være 12 medlemmer i kommunen.   

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 15.200, som er det totale budget for aktiviteten.

 

Budget                                             kr. 15.200

Rejseudgifter                  kr. 6.000

Befordringsgodtgørelse   kr. 1.500

Administration                kr. 2.400

Mødeudgifter m.v.           kr. 2.500

Interne arrangementer   kr. 800

Honorar                         kr. 2.000

 

Grupperne har ingen formue.

Der er ikke søgt § 18 midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 43  Astma - Allergi Foreningen søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0330

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

43

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Astma – Allergi Foreningen søger § 18 midler til Luftballonen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 2.600 til Luftballonen.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er bl. a. at arrangere sociale- og livsbekræftende aktiviteter for familier og enkeltpersoner. Foreningen har eksisteret i 35 år og har i dag ca. 800 medlemmer, og ca. 45 frivillige, hvoraf de 35 er tilknyttet projektet Luftballonen.

 

Astma – Allergi Foreningen tilbyder aktiviteter – herunder Luftballonen i kommunen. Luftballonen er et landsdækkende tilbud, der tilbyder unge mellem 9 – 17 år med astma, allergi eller eksem et 12-dages sommerophold i skoleferien, der fungerer som træningskursus. I 2015 er det 17. år i træk, at kurset arrangeres, og med et deltagerantal på ca. 60-70. Luftballonen støttes af TrygFonden. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 2.600 til Luftballonen det totale budget er på kr. 580.000 i 2014.

 

Den samlede lejrudgift pr. barn                                               kr. 9.000

Egenbetaling pr. barn                                           kr. 1.500

Tilskud pr. barn                                                   kr. 4.900

Udgifter til de frivillige pr. barn                             kr. 2.600

 

Formue kr. 50.000.

 

Der blev bevilget kr. 2.600 i 2014 af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 44  Foreningen Anonyme Alkoholikere/Skæve eksistenser søger § 18 midler   

27.15.12Ø40-0331

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

44

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Anonyme Alkoholikere/Skæve eksistenser søger § 18 midler til drift. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 4.160 til drift.

Sagsfremstilling

Anonyme Alkoholikere/Skæve eksistenser søger i lighed med tidligere år om midler til betaling af husleje. Foreningens målgruppe er alkoholikere, der enten har et ønske om at stoppe med at drikke eller som er stoppet, men har brug for at mødes med andre ligestillede. Foreningen holder ugentlige møder i Kærnehuset i Allinge, og oplyser at dette giver mulighed for et værested og hvor der ydes rådgivning for at fastholde personer i deres ædruelighed. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 4.160 til dækning af husleje.

(52 uger a´ kr. 80)

Foreningen har ingen formue.

I 2014 blev der bevilget kr. 4.160 af § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 45  COPA Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0332

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

45

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

COPA Bornholm søger § 18 midler til drift og kortvarige arrangementer.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget  

·       til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Bevilget kr. 3.000 til drift og arrangementer.

 

Sagsfremstilling

Stomiforeningen COPA Bornholm er en lokalforening for stomiopererede medlemmer og støttemedlemmer. Foreningen har ca. 60 medlemmer i kommunen. Foreningen afholder bl. a. 2 årlige medlemsmøder med foredrag ved fagpersoner indenfor stomiområdet. Endvidere lægger foreningen vægt på de sociale arrangementer, som der er ca. 8 – 11 af om året, hvor medlemmerne har mulighed for at udveksle erfaringer, viden og støtte hinanden. Til de sociale arrangementer er der brugerbetaling.    

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 3.000 til drift (telefonudgifter, leje af lokaler, kontorartikler, annoncering m.m.). Det totale budget for aktiviteten angives til kr. 5.500.

 

Budget                                                               

Indtægter:                                        kr. 28.000

Tilskud landsforeningen   kr. 13.500

Tilskud kommunen          kr. 1.500

Donationer                     kr. 6.000

Deltagerbetaling             kr. 7.000

 

Udgifter:                                           kr. 29.800

Kontorhold                     kr. 3.500

Leje Sagahuset               kr. 2.000

Arrangementer               kr. 18.000

Bestyrelsesmøder            kr. 800

Gaver                            kr. 3.500

Diverse                          kr. 2.000                       

 

Der er ikke søgt § 18 midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 46  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

46

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Der planlægges møde med repræsentanter fra FOA.

Der er afholdt møde med repræsentanter fra SL.

Ændret praksis omkring visse typer af høringssager.

Punkt til marts mødet vedr. mål og budgetarbejde 2016.

Opfølgning/status på nuværende mål punkt til maj mødet.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 47  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

47

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at punkterne 7 og 13 sendes i høring

b)   at punkt 6 sendes til orientering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

a) og b) godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 48  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

48

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Intet.