Referat
Social- og Sundhedsudvalget
02-03-2015 kl. 15:00
Værestedet Vestergade, Vestergade 1-3, Allinge
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budget og mål 2016 - Social- og Sundhedsudvalgets område
  åbent 3 Månedlig fokusopfølgning for december 2014 vedr. ældreområdet
  åbent 4 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i servicelovens §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2014
  åbent 5 Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2014
  åbent 6 Redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet 2014
  åbent 7 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2014
  åbent 8 Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 9 Orientering om evaluering af Motionspas 55+
  åbent 10 Gensidig orientering
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budget og mål 2016 - Social- og Sundhedsudvalgets område

00.30.04Ø00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

 

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere genbesøge og drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

Udvalget vil i sagsfremstillingen blive orienteret om målprocessen, i form af en tidsplan med beskrivelse af forløbet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at udvalget drøfter mål og forløbet frem mod budgetforhandlingerne, samt tager orienteringen om processen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Mål og forløb drøftet.

Processen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Tidsplanen og udvalgets oplæg til mål drøftes i udvalget med henblik på prioriteringer til det fortsatte arbejde med mål, både de langsigtede mål, men især med fokus på evaluering af udvalgets mål for 2015, og drøftelse af udvalgets delmål for 2016, der skal indgå i materialet til hhv. budgettemadagen den 12. august 2015 og budgetseminaret i dagene 1. og 2. september 2015.

 

Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder.

Før sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække

udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august.

 

Tidsplan for målarbejdet i budgetprocessen er som følger:

 

Udvalgsmøder i marts

Opstart på mål- og budgetarbejdet for budget 2016. Med nærværende sagsfremstilling præsenteres beskrivelse af processen og der lægges op til de første drøftelser i udvalget om målarbejdet.

 

Udvalgets oplæg til mål for 2016 skal forberedes i dialog mellem direktionen, udvalgsformænd og centercheferne.

 

Udvalgsmøder i maj

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

I maj drøfter udvalgene ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Udvalgene drøfter endvidere emner til budgetmøderne ml. udvalg og centre i juni.

 

Udvalgsmøder i juni

Udvalgene afholder budgetmøder med centrene i juni, hvor udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til levering af kommunal service, og budget drøftes med repræsentanter fra centrene.

 

I juni beslutter udvalgene deres oplæg til delmål for budget 2016 med udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Udvalgsmøder i oktober og november

Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer, for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialogmøder med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015

 

 

Status og opfølgning på mål for 2015 gennemgås på udvalgsmødet i maj. Herunder gives udvalget en orientering om hvilke indsatser der er iværksat og en status på fremdrift i forhold til delmål for 2015. Udvalgene drøfter ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. marts 2015

1.
Budgetvejledning (PDF)

2.
De politiske fagudvalgs måloplæg B2015 (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Månedlig fokusopfølgning for december 2014 vedr. ældreområdet

00.30.14Ø00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Månedlig fokusopfølgning for december 2014 vedr. ældreområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at opfølgningen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Med virkning for budget 2014, blev der vedtaget en række besparelser inden for hjemmeplejeområdet, hvor tidsforbruget for en række ydelser inden for personlig pleje og praktisk bistand blev reduceret. Disse besparelser afspejler sig i fokusopfølgningen under følgende områder:

 

·       Antal ledige plejehjems- og plejecenterpladser, samt ældreboliger er nogenlunde stabile, dog med et mindre fald i antal ledige boliger i forhold til 2013.

·       Antal brugere i hjemmeplejen er nogenlunde stabile. Der er dog sket et mindre fald. I gennemsnit var der i 2013 1.458 brugere, medens gennemsnittet for ugerne 1-52 i 2014 er 1.417 brugere.

·       Visitererede timer til personlig pleje er faldet fra gennemsnitligt 5.827 timer pr. uge i 2013 medens der for ugerne 1-52 i 2014 er blevet visiteret gennemsnitligt 5.344 timer pr. uge.

·       Visiterede timer til praktisk bistand er faldet fra gennemsnitligt 709 timer pr. uge i 2013 til 474 timer pr. uge for ugerne 1-52 i 2014.

·       Det gennemsnitlige antal timer pr. bruger er faldet fra 4,48 timer pr. uge i 2013 til 4,11 timer pr. uge for ugerne 1-52 i 2014.

·       Private leverandøres andel af praktisk hjælp (visiterede timer) er faldet fra gennemsnitligt 141 timer pr. uge i 2013 til 127 timer pr. uge for ugerne 1-52 i 2014.

·       Private leverandøres andel af personlig pleje (visiterede timer) er et nyt område i fokusopfølgningen, da der i uge 18 startede en ny privat leverandør der udfører personlig pleje. For ugerne 18-52 har den nye leverandør fået visiteret gennemsnitligt 74 timer pr. uge.

·       Leverede BUM-timer i alt i forhold til budgetterede timer er faldet fra gennemsnitligt 5.804 timer pr. uge i 2013 til 5.162 timer pr. uge for ugerne 1-52 i 2014. Leverede BUM-timer er lavere end budgetterede timer og omfatter kun timer leveret af den kommunale leverandør.

 

Pr. 1. maj 2014 startede Stabil Pleje som ny privat leverandør og udover at udføre praktisk hjælp udfører Stabil Pleje også personlig pleje. To private leverandører som kun udførte praktisk hjælp, I/S Husrent og Top Partners, stoppede i marts måned, men der er startet en ny privat leverandør, Pænt og Praktisk.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. marts 2015

1.
Fokusopfølgning december 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i servicelovens §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2014

27.12.16K09-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 fastslår, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Af § 16 i samme lov bestemmes, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15.

Der udarbejdes årligt en redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbuddene på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at redegørelsen tages til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i 2014.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at

·       borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·       hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·       forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget efter høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang af alle rapporter i 2014 konkludere, at

·       borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·       hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

 

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Af § 16 Stk. 2. fremgår det, at driftsorienteret tilsyn med visse sociale tilbud, jf. § 4 i lov om socialtilsyn, udføres dog af socialtilsynet

 

I Lov om social service § 148 a står anført, at kommunalbestyrelsen fører generelt driftsorienteret tilsyn med egne tilbud efter denne lov, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, og med private tilbud efter denne lov beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

 

Tilsynet vil også i 2015 have særlig fokus på følgende områder:

 

·       Medborgerskab/ borgerinddragelse, herunder hvordan tilbuddene lever op til de nye retningslinjer for bruger- og pårørenderåd, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

·       Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

·       Opfølgning på anbefalinger.

 

Redegørelsen har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 10. februar 2015:

Rådet taget Tilsynets rapporter til efterretning, idet der er fulgt op på anbefalingerne.

Erik A. Larsen, Jørgen Kleener, Grethe Viborg, Ella Jallov og Anita Mortensen kan ikke tage stilling til tilsynsrapporterne, da de ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til rapporterne inden høring i Ældrerådet.

 

 

Handicaprådet, den 10. februar 2015:

Taget til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. marts 2015

1.
Rapport om tilsyn §104 tilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Redegørelse for udførte sociale tilsyn i botilbud på voksenhandicapområdet 2014

27.12.16K09-0136

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning med tilfredshed.

 

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

 

Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende sociale tilbud:

·       Plejefamilier og kommunale plejefamilier efter § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om social service.

·       Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 5 og 6, og §§ 107-110 i lov om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter § 101 i lov om social service.

·       Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service

 

Socialtilsynet skal ved varetagelsen af tilsynsopgaven indhente relevant information, herunder:

·       aflægge anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i tilbuddet,

·       indhente oplysninger fra tilbuddet, herunder tilbuddets seneste årsrapport,

·       indhente oplysninger om tilbuddet fra de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og

·       indhente oplysninger fra ansatte og borgere i tilbuddet samt fra andre relevante personer.

 

Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse som generelt egnet af sociale tilbud m.v., på baggrund af en vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse. Det er en betingelse for godkendelse af sociale tilbud, at tilbuddet efter en samlet vurdering har den fornødne kvalitet. Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

5) Kompetencer.

6) Økonomi.

7) Fysiske rammer.

 

Socialtilsynet skal træffe afgørelse om skærpet tilsyn, når forholdene i det enkelte tilbud tilsiger det. Afgørelse om skærpet tilsyn træffes for 3 måneder ad gangen og oplyses på Tilbudsportalen. Som led i en afgørelse om skærpet tilsyn skal socialtilsynet udstede påbud.

 

Socialtilsynet skal udarbejde en årsrapport om tilbuddenes kvalitet. Rapportens konklusioner skal indgå i drøftelserne om den rammeaftale på det sociale område og det almene ældreboligområde, som årligt indgås mellem kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet, jf. § 6 i lov om social service.

 

Hvis socialtilsynet bliver opmærksomt på bekymrende forhold i et tilbud, skal socialtilsynet underrette de kommuner, som har ansvar for de enkelte borgeres ophold i tilbuddet i henhold til lov om social service, jf. §§ 9-9 b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, når disse borgere kan blive berørt.

 

Tilbud, der søger om godkendelse, skal til brug for vurderingen af ansøgningen give socialtilsynet de faglige, organisatoriske og økonomiske oplysninger om tilbuddet, som socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet har i 2014 aflagt tilsynsbesøg på følgende kommunale botilbud – herunder tilbud der har en driftsaftale med regionskommunen:

•    Røbo

•    Klintebo

•    Valmuen

•    Stenbanen

•    Nexøhuset

•    Kærbygaard

•    Gartnerparken

•    Kommandanthøjen

•    Kvindekrisecentret

 

 

Samlet har Socialtilsyn Hovedstaden re- godkendt 7 af de 9 tilbud der har været ført tilsyn på.

 

For Kommandanthøjens vedkommende var der ikke tale om et fuldt tilsyn, da tilbuddet først skal have sin endelige re-godkendelse i forbindelse med tilsynet i 2015. Tilsynet har givet tilbagemeldinger der forventes at være efterlevet i forbindelse med re- godkendelsen i 2015.

 

For Kvindekrisecenter Bornholms vedkommende, fandt Socialtilsyn Hovedstaden ikke grundlag for at re-godkende tilbuddet, da tilsynet fandt flere elementer i den daglige drift og organisering til ikke at kunne leve op til kravene i forhold til en re-godkendelse.

 

Socialtilsyn Hovedstadens påbud til Kvindekrisecenteret betyder, at der inden den 1. marts 2015 skal være udarbejdet en samlet plan for den daglige drift og organisering af centret.

Således har Social- og Sundhedsudvalget i møde den 2. februar 2015 godkendt at øge budgettet til Kvindekrisecenteret med henblik på at imødekomme Socialtilsynets påbud.

 

Tilbuddene der har været omfattet af tilsynet i 2014, har efterfølgende fremsendt forslag til hvordan de vil følge op de af de Sociale Tilsyn fremhævede opmærksomhedspunkter. Disse forslag fremgår af den til punktet vedhæftede redegørelse.

 

Redegørelsen har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 10. februar 2015:

Rådet tager Tilsynets overordnede rapport til efterretning.

Røbo: Tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det anbefales at opsætte mål for borgernes dagtilbud, ligeledes foreslås en systematisk dokumentation.

Klintebo: Tager Tilsynets rapport til efterretning. Der forefindes et forældet Kardex system, som anbefales udskiftet.

Valmuen: Tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det anbefales at ændre hjemmesiden, så det tydeligt fremgår, at borgerne har selvbestemmelsesret m. h. p. overordnede værdier.

Stenbanen: Tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det anbefales at dokumentere bedre omkring borgernes psykiske helbred og trivsel.

Nexøhuset: Tager Tilsynets rapport til efterretning, idet det bemærkes at der er punkter vedrørende magtanvendelse, der skal følges op på.

Kærbygård: Tager Tilsynets rapport til efterretning.

Gartnerparken: Tager Tilsynets rapport til efterretning, og glædes over, at der på Gartnerparken er kommet fast nattevagt igen.

Kommandanthøjen: Der er flere udfordringer, da botilbuddet er så nyt endnu, Tilsynet vil tage mere fat i 2015.

Erik A. Larsen, Jørgen Kleener, Grethe Viborg, Ella Jallov og Anita Mortensen kan ikke tage stilling til tilsynsrapporterne, da de ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til rapporterne inden høring i Ældrerådet.

 

Handicaprådet, den 10. februar 2015:

Taget til orientering med ros til bostederne og Tilsynet.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. marts 2015

1.
Kvindekrisecentret (PDF)

2.
Rapport om udførte tilsyn 2014 - Voksenområdet (DOCX)

3.
Tilsynsrapport Røbo 2014 (PDF)

4.
Tilsynsrapport Klintebo 2014 (PDF)

5.
Tilsynsrapport Valmuen 2014 (PDF)

6.
Tilsynsrapport Stenbanen 2014 (PDF)

7.
Tilsynsrapport Nexøhuset 2014 (PDF)

8.
Tilsynsrapport Kærbygaard 2014 (PDF)

9.
Tilsynsrapport Gartnerparken 2014 (PDF)

10.
Tilsynsrapport Kommandandthøjen 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Redegørelse om magtanvendelser på

voksenhandicapområdet 2014

27.66.08K07-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på voksenhandicapområdet for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at redegørelsen tages til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning med tilfredshed.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres, gennem beretning/redegørelse, om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jvf. § 124 i lov om social service.

 

Center Psykiatri og Handicap har i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 modtaget i alt 65 indberetninger omfattende 24 borgere fordelt på 6 tilbud (bo- og dagtilbud).

 

Der er i 2014 indberettet efter:

§125 (alarm- og pejlesystemer) i lov om social service

§126 (fastholdelse/nødret - og nødværge) i lov om social service

§126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service

§128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service

 

Type                                                                                           Antal     

§125 om alarm- og pejlesystemer                                                 4

§126 om fastholdelse                                                                   21

§126a om fastholdelse i hygiejnesituationer                                   1           

§128 om anvendelse af beskyttelsesmidler                                    21                                                                                                                        

Samlet antal indberetninger                                                         47                                                                                   

Kort beskrivelse af magtanvendelserne.

46 af de indberettede magtanvendelser er foretaget med hjemmel i lovgivningen.

1 magtanvendelse foretaget efter § 126 (fastholdelse), er foretaget ulovligt.

 

Hvor magtanvendelsen er blevet vurderet til at være ulovlig, er leder på det pågældende tilbud, blevet bedt om at indskærpe praksis over for de givne medarbejdere. I tilfældet hvor magtanvendelsen har været kendt ulovlig, har denne været udført efter mindsteindgrebs-principperne, og er fra myndigheden blevet vurderet til ikke at have en karakter, der har ført til yderligere sanktioner overfor de givne medarbejdere. Borgeren/personlig værge har ikke ønsket, at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen.

 

Der ligger en lovmæssig forpligtigelse i at foretage indgreb i selvbestemmelsesretten jf. servicelovens § 124, og der ligger tillige i lovgivningen en klar skelnen mellem, at indgrebene skal udføres ud fra hensyn til bl.a. mindsteindgrebsprincipperne, ud fra en vurdering af faren for væsentlig personskade og sikring af omsorgsforpligtelsen overfor den enkelte borger.

 

I forhold til indberetningerne i 2013 er der tale om et fald i det samlede antal magtanvendelser på voksenhandicapområdet på 18 indberetninger – disse primært i forhold til magtanvendelser efter § 126 (fastholdelse), hvor der er tale om et fald på 26 indberetninger. Hvor der er tale om en stigning, ses denne i antallet af indberetninger efter § 125 (alarm- og pejlesystemer) med 4 flere indberetninger, samt i antallet af indberetninger efter § 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) hvor der er tale om en stigning på 3 indberetninger.

 

Faldet i antallet af indberetninger kan dels tolkes ud fra de faktiske antal indberetninger, hvor det på tilbuddene er blevet vurderet at det ikke har været nødvendigt at foretage et indgreb i selvbestemmelsen overfor en given borger. Dette kan skyldes at borgergruppen i sin udtryksform, ikke har haft en så udadreagerende udtryksform som i foregående år. Meget af dette kan givet tilskrives de enkelte tilbuds generelt store viden om den enkelte beboer, samt et godt kendskab til alternativer i forbindelse med konfliktløsning, og håndtering af udadreagerende adfærd.

 

Samlet set oplever Center Psykiatri og Handicap fortsat en stor ansvarlighed fra virksomhedernes side i forhold til, at indberette de udøvede magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsen.

 

Både dag- og botilbuddene efterspørger fortsat løbende undervisning omkring lovgivning, etik og moral i forhold til brugen af magtanvendelser, og dette ses som et positivt tegn i forhold til en aktiv fokus på magtanvendelser. Undervisningen er givet af Center Psykiatri og Handicap.

 

Alle regionskommunens dag- og botilbud har nedskrevne procedurer for brugen og indberetningen af magtanvendelser.

 

Redegørelsen har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 10. februar 2015:

Taget til orientering.

Erik A. Larsen, Jørgen Kleener, Grethe Viborg, Ella Jallov og Anita Mortensen kan ikke tage stilling til tilsynsrapporterne, da de ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til rapporterne inden høring i Ældrerådet.

 

 

Handicaprådet, den 10. februar 2015:

Taget til orientering.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. marts 2015

1.
Indberetninger 2014 (XLS)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Snorrebakken 2014    

27.12.16K09-0130

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

13

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at rapporten tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har, henholdsvis den 22. oktober 2014 (afdelingerne A+B), den 29. oktober (afdelingerne E+F), den 12. november 2014 (afdelingerne C+D) samt den 8. december 2014 (afdelingerne GH+IJ), aflagt uanmeldte tilsynsbesøg på Plejecenter Snorrebakken.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder beboernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Tilsynsrapporterne lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk Plejecenter Snorrebakken

 

Afdelingerne A+B

Tilsynet er gennemført den 22. oktober 2014.

Det er Tilsynets opfattelse at Snorrebakkens afdelinger A og B er et tilbud, hvor den pleje, omsorg og hjælp der ydes den enkelte beboer, lever op til de beslutninger om serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. De fysiske rammer er i orden, og der er rent og pænt på hele matriklen. Fællesarealerne fremstod hyggelige og velindrettede. Tilsynet noterede sig i den forbindelse, at det er tydeligt at beboerne har stor glæde af fællesarealerne.

 

Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den pleje og omsorg, som der gives, og medarbejderne udtrykker tilfredshed med Snorrebakkens afdeling A og B som arbejdsplads.

 

Der i forbindelse med tilsynet givet 1 anbefaling:

·       Tilsynet anbefaler, at der er fokus på at få udfyldt dokumentationen af de 12 sygeplejefaglige punkter inden 1 måned. Opfølgning i forbindelse med næste års tilsyn.

 

Tilsynet har den 8. december 2014 modtaget en fyldestgørende redegørelse for procedure for ledelsens kontrol af udfyldelsen af de 12 sygeplejefaglige punkter, samt opdatering af plejeplaner.  

 

Afdelingerne C+D

Tilsynet er gennemført den 12. november 2014.

Det er Tilsynets opfattelse at Snorrebakkens afdelinger C og D er et tilbud, hvor den pleje, omsorg og hjælp der ydes den enkelte beboer, lever op til de beslutninger om serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. De fysiske rammer findes fine i dette nybyggeri, og rengøringstandarden var fin. Fællesarealerne fremstod hyggelige og velindrettede.

 

Beboerne giver udtryk for tilfreds med den pleje og omsorg, som der gives, og medarbejderne udtrykker overordnet tilfredshed med Snorrebakkens afdeling C og D som arbejdsplads, og glæder sig over, at der igen er kommet ledelse tættere på i hverdagen.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet 1 anbefaling:

·       Tilsynet anbefaler, at der straks tages initiativ til at få rettet op på den af Tilsynet anførte mangelfulde dokumentation af de 12 sygeplejefaglige problemområder, og manglende evaluering af plejeplaner. Tilsynet skal inden den 15. december 2014, have modtaget redegørelse for iværksatte initiativer.

 

Tilsynet har den 8. december 2014 modtaget en fyldestgørende redegørelse for procedure

for ledelsens kontrol af udfyldelsen af de 12 sygeplejefaglige punkter, samt opdatering af

plejeplaner. 

 

Afdelingerne E+F

Tilsynet er gennemført den 29. oktober 2014.

Det er Tilsynets samlede indtryk, at beboerne på afdeling E+F har haft stor glæde af flytningen fra Slottet. Dels er lejlighederne mere hensigtsmæssige i sin arkitektur, lyse og venlige, og dels er der er nu flere muligheder for at benytte sig af området omkring plejecentret. Beboerne ser ud til at trives godt i de nye omgivelser. Det er Tilsynets opfattelse, at beboerne i dagligdagen får opfyldt de behov de har for pleje og omsorg på bedste vis, men det er også Tilsynets opfattelse, at kulturen vedr. den mangelfulde/fejlagtige dokumentation er fulgt med fra Slottet. Derfor er der givet en skærpet anbefaling med opfølgende tilsyn til følge.

 

Der er i forbindelse med Tilsynet givet nedenstående anbefalinger:

·       Tilsynet anbefaler, at beboerne ikke som en automatisk handling skal skrive under på, at medicinen låses inde i lejligheden. Hvis der indgås aftale herom, skal begrundelsen fremgå af aftalen.

·       Tilsynet anbefaler, at der tages kontakt til Center Psykiatri og Handicap med henblik på at tilbyde beboere under 65 år en handleplan efter SL § 141, som beboeren har ret til.

·       Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes en klar procedure for ledelsens kontrol af beboernes dokumentation, således at de nævnte fejl ikke opstår igen og igen. Tilsendes Tilsynet senest den 30. november 2014.

·       Tilsynet giver en skærpet anbefaling omkring beboerdokumentationen, hvilket betyder, at Tilsynet kommer på et opfølgende besøg inden udgangen af 2014, hvor dokumentationen gennemgås særskilt. Denne anbefaling skal ses i sammenhæng med anbefalingen omkring procedure for ledelsens kontrol af beboerdokumentation.

·       Tilsynet beder om oplysning på, hvor og hvornår det er tilsigtet at alarmen går, idet det må være muligt, at beboerne benytter fælleshaven uden at skulle sætte overvågning i gang.

 

Tilsynet har den 11. november 2014 modtaget fyldestgørende retningslinjer for procedure for ledelsens kontrol af beboernes dokumentation på afdelingerne E+F.

Med hensyn til dot. 4 gør Tilsynet opmærksom på, at det opfølgende besøg vil ske ultimo januar måned 2015.

 

Afdelingerne GH+IJ

Tilsynet er gennemført den 8. december 2014.

Tilsynets samlede indtryk af team GH+IJ er, at der er fokus på de behov, som målgruppen ældre med demens har, og at den hjælp der gives, gives med respekt for den enkelte. Der er udfordringer vedr. dokumentation og sygefravær, men Tilsynet er af den opfattelse, at der fremover vil være skærpet fokus på at bringe disse forhold i orden. Der er derfor Tilsynets opfattelse af team GH+IJ lever op til de forventninger, som loven tilskriver og kommunalbestyrelsen kan have til dette tilbud.

Der er i forbindelse med tilsynet givet 2 anbefalinger:

·       Tilsynet anbefaler, at man ændrer procedure vedr. opbevaring af medicin, således at man ikke som fast rutine låser beboernes medicin inde. I tilfælde, hvor der kan laves aftaler med beboerne, kan medicinen aftales låst inde, men beboerne skal som udgangspunkt have nøgle til skabet, og kunne anvende denne.

·       Tilsynet finder, at dokumentationen i den elektroniske omsorgsjournal ikke er i orden i to ud af tre stikprøver. Embedslægen har tidligere påpeget mangelfuld dokumentation  (især i forbindelse med embedslægetilsyn Årsdale). Tilsynet giver derfor en skærpet anbefaling på, at dokumentationen bringes i orden. Tilsynet skal have en redegørelse for, hvordan Snorrebakken vil sikre, at dokumentationen for afdelingerne GH + IJ bringes i orden senest den 15. januar 2015. Tilsynet vil foretage et opfølgende tilsynsbesøg med fokus på dokumentation.

 

Tilsynet har den 2. januar 2015 modtaget fyldestgørende retningslinjer for procedure og dokumentation omkring håndtering af borgernes medicin, samt procedure for sikring af kontrol af borgernes dokumentation i den elektroniske omsorgsjournal på afdelingerne GH+IJ.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. marts 2015

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet således:

 

Bornholms Ældreråd, den 10. februar 2015:

Rådet tager Tilsynets rapport til efterretning, idet der er tilsendt Tilsynet fyldestgørende handleplaner for Tilsynets anbefalinger.

 

Handicaprådet, den 10. februar 2015:

Taget til efterretning, idet der er fulgt op på anbefalingerne.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2015

1.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling A+B (DOCX)

2.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling C+D (DOCX)

3.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling E+F (DOCX)

4.
Tilsynsrapport 2014 Afdeling GH+IJ (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-02-2015

7

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Mindst én gang årligt skal kvalitetsstandarden for personlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og afløsning samt tilsynspolitik revideres. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den nuværende standard i sit møde den 6. januar 2014, og det er derfor tid til at revidere standarden igen, herunder indarbejde eventuelle beslutninger om serviceniveautilpasninger fra budgetvedtagelsen og ændringer i forhold til ny lovgivning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at kvalitetsstandarden sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. februar 2015:

Sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at kvalitetsstandarden godkendes og at der under standardens punkt 2 fortsat står: ”Bornholms Regionskommune lægger vægt på, at borgerne er og forbliver aktive, der hvor livet leves”

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Godkendt med forbehold for endelig afklaring vedr. tøjvask.

 

Sagsfremstilling

Den fremlagte standard er generelt rettet til i forhold til den nye organisation, ligesom der er foretaget rettelser af sproglig- og opstillingsmæssig karakter. Dette er uden betydning for de ydelser, som borgeren kan tildeles. 

Der er desuden tilrettet i forhold til følgende:

·       Serviceniveaumæssige tilpasninger i forhold til budgetvedtagelsen

·       Ændringer i serviceloven, herunder i bekendtgørelser og vejledninger

·       Administrative forslag til ændringer

 

Alle rettelser fremgår tydeligt af kvalitetsstandarden.

 

Serviceniveaumæssige ændringer i forhold til budgetvedtagelsen

I budgettet for 2015 blev det besluttet at reducere tøjvask i eget hjem med 5 minutter, og som konsekvens af dette er standarden tilrettet således, at man som udgangspunkt fremover får hjælp til tøjvask 1 gang hver 14. dag, hvor vasketøjet fremover vaskes på vaskeri for borgeres regning. Se kvalitetsstandardens punkt 11.8 Praktisk hjælp – Tøjvask. Der foretages stadig en individuel konkret vurdering i alle sager, og det er stadig muligt i konkrete situationer at få hjælp til tøjvask i hjemmet.

 

Ændring i serviceloven, herunder i bekendtgørelser og vejledninger

1. januar 2015 trådte en ændring af lov om social service i kraft. Der er indsat en ny § 83 a, som betyder, at kommunen inden man vurderer behovet for hjemmehjælp, skal tilbyde borgerne et tidsafgrænset, korterevarende og målorienteret rehabiliteringsforløb. Denne ændring er indskrevet i kvalitetsstandarden, og en ny ydelse vedr. rehabiliteringsforløb, punkt 11. a, er indsat.

 

Administrative forslag til ændringer

Kommunalbestyrelsen er i henhold til serviceloven forpligtet til at skabe grundlag for, at borgere, der visiteres til personlig og praktisk hjælp og madservice, har frit valg af leverandør, og at modtagerne kan vælge mellem to eller flere leverandører, hvoraf den ene kan være kommunal. Hvis der ikke er flere godkendte leverandører at vælge imellem, skal kommunalbestyrelsen udstede fritvalgsbevis til de borgere, der ønsker dette.

Der har hele tiden være flere leverandører af praktisk hjælp, hvorfor man har besluttet ikke at udstede fritvalgsbevis til praktisk hjælp. Da der i 2014 blev godkendt en privat leverandør af personlig pleje, således at der nu er 2 leverandører at vælge i mellem, foreslår Center for Ældre, at der fremover kun udstedes fritvalgsbeviser i forbindelse med madservice og indkøb af dagligvarer.

 

Kvalitetsstandarden omfatter også kommunens tilsynspolitik for tilbud efter § 83 i lov om social service. Hidtil har dette tilsyn været foretaget som et interview af tilfældigt udvalgte borgere (5 % af borgere, som modtager hjemmehjælp). Fremover foreslår Center for Ældre, at det også bliver muligt at interviewe leverandørerne og deres personale, samt inddrage diverse instrukser, og andet materiale vedr. levering af ydelsen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 2. marts 2015

Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet således:

 

Bornholms Ældreråd, den 10. februar 2015:

Taget til efterretning, idet der er tale om en sproglig tilpasning og tilretning i forhold til budget 2015. Rådet er dog bekymret over, at der er sparet 5 min. på tøjvask og i den forbindelse pålægger borgeren en udgift til tøjvask. Det skal derfor også bemærkes, at det tager længere tid at sortere, pakke tøj, pakke tøj ud og lægge sammen og på plads. Rådet er opmærksomme på, at der tages individuelle hensyn i forbindelse med eksempelvis inkontinente borgere.

Ældrerådet vil nøje følge op på kvalitetsstandarden.

Visitation til ydelser: pkt. 11 a, og 11.1, under kompetencekrav ønskes fortrinsvis fjernet.

 

Handicaprådet, den 10. februar 2015:

Taget til efterretning, idet Rådet ser med bekymring på en øget brugerbetaling på visse ydelser.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. februar 2015

1.
Udkast til kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp m.m. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Orientering om evaluering af Motionspas 55+

18.16.00Ø40-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

4

 

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning

Resumé

Evalueringen af pilotprojektet Motionspas 55+ er foretaget af DGI.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at evalueringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Pilotprojektet Motionspas 55+ blev lanceret 1. september 2014 og afsluttet 1. december 2014. DGI har efterfølgende foretaget en evaluering på projektet.

 

Ifølge evalueringen blev der udleveret 212 pas, hvoraf ca. 50 % blev benyttet. Ud af de benyttede pas meldte ca. 70 % tilbage, at de var blevet aktive i en idrætsforening, hvilket svarer til ca. 75 personer. Evalueringen peger også på, at kun bestemte idrætsgrene blev benyttet så som petanque, golf, dans og fitness, hvor f.eks. løb, badminton og tennis ikke blev benyttet.

 

Under evalueringen har de adspurgte ytret, at motionspasset er en god idé og gerne ønskes gentaget.

 

Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har hver bidraget med 11.250 kr. og størstedelen af midlerne er gået til de administrative omkostninger der har været i forhold til at få sat gang i Motionspas 55+.

 

DGI anbefaler, såfremt Motionspas 55+ ønskes gentaget, at der overvejes en større repræsentation af aktiviteter på Østbornholm, og at aktiviteter der udbydes har relevans for målgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 25. november 2015

1.
BrevBRK evaluering (PDF)

2.
Evalueringsrapport 55+ (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

10

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Temamøde om ældremad den 26. marts.

Åbent hus på Rehabiliteringscenter Sønderbo den 20. marts.

Planlægning af temaeftermiddag med besøg på Plantagen, Kærbygård og Valmuen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

11

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at der ikke er sager til høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

02-03-2015

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Intet.