Referat
Social- og Sundhedsudvalget
04-05-2015 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 - Ældre
  åbent 3 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 - Sundhed
  åbent 4 Alkoholforebyggelse i BRK - status og fremtidsplan
  åbent 5 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 - Psykiatri og Handicap
  åbent 6 Resultat af analysen på psykiatri- og handicapområdet
  åbent 7 Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik
  åbent 8 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96, stk. 3
  åbent 9 Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde servicelovens § 98
  åbent 10 Kvalitetsstandard servicelovens § 102 behandling og støtte
  åbent 11 Revision af Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96
  åbent 12 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel - HandyBat
  åbent 13 Høring af Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019
  åbent 14 Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2014
  åbent 15 Redegørelse på uanmeldt tilsyn Gartnerparken 2015
  åbent 16 Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje
  åbent 17 Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014
  åbent 18 Status for tildeling af § 18 midler til mødet den 4. maj 2015
  åbent 19 Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18 midler
  åbent 20 Colitis-Crohn foreningen, afd. Bornholm søger § 18 midler
  åbent 21 Colitis-Crohn foreningen - lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler
  åbent 22 Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger § 18 midler
  åbent 23 Foreningen for førtidspensionister på Bornholm søger § 18 midler
  åbent 24 Beboer- og familierådet ved Plejecenter Aabo søger § 18 midler
  åbent 25 Ældre Sagen Bornholm søger § 18 midler
  åbent 26 Red Barnet Bornholm søger § 18 midler
  åbent 27 Røde Kors Bornholm søger § 18 midler
  åbent 28 Røde Kors Bornholm søger § 18 midler
  åbent 29 Erindringscenter Bornholm søger § 18 midler
  åbent 30 SIND Ungdom søger § 18 midler
  åbent 31 Hjerteforeningens børneklub søger § 18 midler
  åbent 32 Vareturen for ældre og handicappede søger § 18 midler
  åbent 33 60+ Bornholm søger § 18 midler
  åbent 34 Landsforeningen Autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler
  åbent 35 Diabetesforeningen, lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler
  åbent 36 Astma Allergiforeningen søger § 18 midler
  åbent 37 Gensidig orientering
  åbent 38 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 39 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

Bjarne Hartung Kirkegaard forlod mødet kl. 16,30 under behandling af punkt 4.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kl. 15.00

Punkt 2) Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 – Ældre

Deltagere:

Ældrechef Birgit Mortensen

Demenskonsulent Signe Vester Munch

Teamleder Susanne Ager

 

Kl. 15.45

Punkt 3) Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 – Sundhed

Deltagere:

Sundhedschef Trine Dorow

Forebyggelseskonsulent Nina Povlsen

Konsulent til sundhedsfremme Jesper Olsen

Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen

 

Punkt 4) Alkoholforebyggelse i BRK – status og fremtidsplan

Deltagere:

Sundhedschef Trine Dorow

Konsulent Marianne Steenstrup Svendsen

 

Kl. 16.45

Punkt 5) Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 – Psykiatri og Handicap

Deltagere:

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen Bager

Leder af Socialpsykiatrien Bodil Wermelin

Leder af A-huset, Støttegruppe, Kulturhuset Ilse Clausen

 

Punkt 6) Resultat af analysen på psykiatri- og handicapområdet

Deltagere:

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen Bager

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

2   Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 - Ældre

00.30.02G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.

 

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)  at udvalget drøfter status på målopfølgningen

b)  at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016

c)  at udvalget drøfter muligt behov justering af de langsigtede mål for valgperioden

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

a) Drøftet og taget til efterretning.

b) Drøftet. Det eksisterende delmål for 2016 fastholdes. 

c) Drøftet. Målet om demens fastholdes med fokus på at øge antallet af udredninger hvert år og på at udbrede viden om demens. Der udarbejdes nyt langsigtet mål omhandlende den rehabiliterende organisation, som forelægges udvalget i møde i juni.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

 

Status og opfølgning på mål for 2015

 

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

 

 

Status på delmål

 

 

Demens

Målformulering: Demens – rette indsats til rette tid

 

 

Delmål 2015

 

 

Kommentarer til delmål 2015

 

 

 

Antallet af udredninger på demensområdet øges med 10 % i hvert af årene 2014, 2015, 2016 og 2017.

 

 

I 2014 blev i alt 133 borgere udredt. Pr. 1. marts 2015 er 24 borgere udredt, hvilket skønnes at være i underkanten af det forventede, det må dog pointeres, at det er tidligt på året, og at årsagen til at antallet af udredte ligger lavere end forventet kan være, at ”Tidlig opsporing” ikke er kommet i gang. Der vil blive igangsat en styrket dialog med de praktiserende læger, ligesom dialogen skal styrkes med hjemmeplejen.

Der er igangsat kompetenceudvikling for ledere og demensvejledere, og når uddannelsestiltaget er fuldt implementeret vil det sammen med øvrige indsatser fører til, at målet for 2015 opfyldes.

 

At blive udredt og få stillet en demensdiagnose er af afgørende betydning for både borgere, pårørende og de medarbejder i ældreplejen, der omgås borgerne.

 

For borgerne betyder en stillet diagnose, at de får adgang til medicinsk behandling, som kan udskyde demens-symptomerne. Dette betyder øget livskvalitet og en forlængelse af den periode, hvor livet kan leves, uafhængig af hjælp fra pårørende og sundhedspersonale. Borgerne får også adgang til de kommunale tilbud om konsulentbistand, rådgivning, aflastning, uddannelse og netværk, som er en del af forløbsprogrammet for demens i BRK.

En del af forløbsprogrammet består i, at alle borgere med en demensdiagnose bliver tilknyttet en demensvejleder, som har et særligt ansvar for at rådgive og koordinere indsatsen omkring borgeren med demens og dennes pårørende.

Medarbejderne i ældreplejen vil derudover – når de møder en borger med en demensdiagnose – sætte deres sundhedsfaglighed i spil på en mere kvalificeret og nuanceret vis, fordi de kan sætte borgerens adfærd og reaktionsmønster ind i en anden forståelsesramme.

 

 

 

At målet er markeret ’grøn’ er for at vise at målopfyldelsen kører planmæssigt.

 

 

Oplæg til nye delmål

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Målet om demens anbefales fastholdt med fokus på at øge antallet af udredninger hvert år.

 

Oplæg til justering af de langsigtede mål

 

Det foreslås at fastholde målet uændret.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

3   Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 - Sundhed

00.30.02G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.

 

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)  at udvalget drøfter status på målopfølgningen

b)  at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016

c)  at udvalget drøfter muligt behov justering af de langsigtede mål for valgperioden

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

a) Drøftet og taget til efterretning.

b) Drøftet. De eksisterende delmål for 2016 fastholdes. Det undersøges om det er muligt at supplere med et nyt delmål omhandlende skolemad, som forelægges udvalget i møde i juni.

c) Drøftet. De langsigtede mål fastholdes, idet indikatoren på kostmålet erstattes med et ”faktisk” mål baseret på data fra den nationale sundhedsprofil.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

 

Status og opfølgning på mål for 2015

 

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

 

 

Status på delmål

 

 

Rygning

 

Målformulering: Færre ryger og færre udsættes for passiv rygning

 

 

Delmål

 

 

2015: Kommentarer til delmålet for 2015

 

 

·        Vi vil oprette og udvikle et kursus for småbørnsforældre

 

·        Implementeringsgrad: 1 hold

 

 

Delmålet forventes opfyldt- blot i en lidt anden form.

 

Efter dialog med sundhedsplejerskerne, blev der enighed om at iværksætte en mere helhedsorienteret tilgang til det at være småbørnsforældre. BRK indgik samarbejde med LOF Bornholm og oprettede såkaldte barselscaféer. En barselscafe består af 8 café-eftermiddage - med hvert sit tema, hvor et af temaerne er trivsel og rygning.

 

 

·        Vi vil oprette og udvikle et kursus for borgere med misbrugsproblemer.

 

·        Implementeringsgrad: 1 hold

 

 

 Delmålet forventes delvist opfyld. 

 

Forebyggelsesenheden vil tage initiativ til at misbrugsområdet og de medarbejdere fra Midtpunktet som tilbyder Midtpunktets brugere rygestop at mødes til en drøftelse om rygstoptilbud målrettet misbrugere.

 

 

·        Vi vil videreudvikle vores rygestopkurser målrettet unge kaldt Xhale-kursus

 

·        Implementeringsgrad: 3 hold

 

 

Det er usikkert om delmålet opfyldes, grundet konceptets begrænsede succes.

 

Xhale-konceptet, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og bruges af stort set alle kommuner, har i en ekstern evaluering, vist sig at have begrænset effekt. Derfor pågår der en evaluering af konceptet. BRK afventer evalueringen. I tiden frem til evalueringsresultaterne foreligger, tilbyder BRK fortsat Xhale-kurser. Derudover vil der være fokus på at støtte op omkring røgfri miljøer og røgfri kultur på Campus Bornholm.

 

 

·        Vi hopper fra smøgerne - et rygestop-motions-koncept. Et partnerskabsprojekt, hvor konceptet udvikles i projekt perioden 2015-17.

 

·        Implementeringsgrad: 4 hold

 

 

Delmålet forventes indfriet.

 

De to første hold er startet, og der er lange venteliste til kommende hold. Af logistiske og praktiske årsager kan vi dog ikke afvikle flere hold i foråret. Vi vil som planlagt afvikle to hold til efteråret.

 

 

·        Tilbagevendende årlig teamdag i skolernes 6-klasser med konceptet ’Alle de andre gør det’.

 

·        Implementeringsgrad: 80 %

 

 

2015: Delmålet forventes indfriet.

Alle øens folkeskoler har en årlig temadag på 6. klassetrin med konceptet ’Alle de andre gør det’.

 

Derudover drøftes den evaluering af konceptet som pågår og der tages stilling til eventuelle ændringer af konceptet.

 

 

Kost

Målformulering: At flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd

 

 

Delmål 2015

 

 

 

 

 

Kommentarer til delmål 2015

 

1. Der udarbejdes en kommunikations-strategi og implementeringen påbegyndes.

 

 

Delmålet forventes opfyldt.

 

Kommunikationsplanens første trin er udviklet. Den endelige plan forventes færdiggjort inden sommerferien.

 

 

2. Der gennemføres to større events

 

 

Delmålet forventes opfyldt – dialogmødet om kost og ’den store grønsagsdyst’.

 

Dialogmødet om kost er gennemført 15.4.2015. Den Bornholmske grønsagsdyst blev skudt i gang på dialogmødet 15.4.2014, hvor første af fire events finder sted 26.maj 2015 på Gaarden – Madkulturhuset.

 

 

 

3. Forebyggelsen udarbejder i samarbejde med Nexøhallen en erfaringsopsamling omkring SMIL – og aftaler med Nexøhallen, hvordan de konkret vil videregive erfaringer til andre haller og klubhuse, bl.a. med erfaringer fra SOL-projektet.

 

 

Delmålet forventes opfyldt.

 

Nexøhallens Jump Food-café indviet 1. oktober 2014. Øens øvrige hallers café-´bestyrere har gennemført kursus i Jump Food – kurset blev afviklet i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Indsatsen omkring implementeringen af sundere mad i hallerne understøttes løbende af Nexøhallen i samarbejde med kommunes forebyggelsesenhed.

 

 

4. Sammen med Vallensbæk kommune søges ekstern økonomisk støtte til at pilotteste konceptet ’fars køkkenskole ’på Bornholm eventuelt i samarbejde med 4H.

 

 

Delmålet er opfyld. 

 

Vallensbæk og BRK har fået økonomisk støtte til at pilotteste konceptet ’fars køkkenskole’ på Bornholm. Forarbejdet til testningen kommer til at ligge i efteråret 2015. Hvornår selve testningen påbegyndes er endnu ikke fastlagt. 4H ønsker ikke at deltage i samarbejdet.

 

 

Koder for målopfyldelse: Grøn - kører planmæssigt. Gul - har krævet småjusteringer.

 

Oplæg til nye delmål

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Mål for valgperioden

Delmål/budgetmål

Målepunkter

At flere spiser i overensstemmelse med de nationale kostråd.

 

Det overordnede mål er at understøtte rammer, der gør det lettere at vælge sundere mad.

 

Delmål 2016:

1.  Fortsat implementering af kommunikationsplan vedr. kost.

2. Der gennemføres èn større kostevent.

3. BRK støtter Nexø-hallen, med af få implementeret dele af JumpFood-konceptet ind i madudbuddet i to af øens andre haller.

4. BRK tester ’fars køkkenskole’ og der gennemføres to skoler.

 

 

At 'andelen af bornholmere som ’har sundere madvaner’ fastholdes, så der i 2017 - såvel som i 2014 - er 20 % af bornholmerne, der ’har sundere madvaner’. (Landstendensen er at færre spiser sundt).

 

Delmål for 2016:

100 % implementering af delmål.

 

 

Mål for valgperioden

Delmål/budgetmål

Målepunkter

At færre ryger og færre udsættes for passiv rygning.

 

Det overordnede mål er at færre ryger og færre udsættes for passiv rygning, med særligt fokus på målgrupperne unge og udsatte. Indsatsen retter sig både mod at forebygge rygestart, og mod at udbyde en bred vifte af rygestopkurser.

 

Delmål 2016

1. Der gennemføres to Barselscafé-eftermiddage med fokus på rygning.

2. Der gennemføres et rygestopkursus for målrettet misbrugere.

3. BRK tilbyder Xhale-kurser efter behov til unge indtil et nyt rygestop-koncept foreligger. Når et nyt koncept foreligger, erstatter dette kommunens tilbud til unge rygere.

4. Der gennemføres 4 ’vi hopper fra smøgerne kurser’ (rygestop-og motion).

5. 100% af øens folkeskoler gennemfører temadagen ’ alle de andre gør det’. Og når den pågående evaluering af projektet foreligger tages stilling til eventuelle ændringer af konceptet.

 

 

Langsigtede mål:

Der sker et fald dels i andelen af bornholmere, der ryger dagligt - dels i andelen af borgere der udsættes for passiv rygning.

I 2014 røg 15 % af bornholmerne, mens 6,5 % blev udsat for passiv rygning.

 

Delmål 2016

100 % implementering af delmålene.

 

 

 

Oplæg til justering af de langsigtede mål

 

Forslag til langsigtede mål er uændret i forhold til 2015. Det skal dog bemærkes, at indikatoren på kostmålet der i 2015-formulering er baseret på et proxy-mål foreslås erstattet med et ”faktisk” mål baseret på data fra den nationale sundhedsprofil.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Alkoholforebyggelse i BRK - status og fremtidsplan  

29.09.00P20-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Der er udarbejdet status over BRKs tidligere og nuværende forebyggende alkoholindsatser, samt oplæg til drøftelse af muligheder for etablering af en koordineret rusmiddelindsats.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at muligheder for etablering af en koordineret rusmiddelindsats drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Drøftet. Der arbejdes videre med etablering af en koordineret rusmiddelindsats i kommunen. Kommissorie forelægges udvalget i senere møde.

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune deltog, sammen med 20 andre kommuner, i perioden 2008 til 2011 i det Sundhedsstyrelses-finansierede projekt ’Alkoholforebyggelse i kommunen’. I projektperioderen gjorde regionskommunen sig en del erfaringer ikke mindst vedrørende det at samarbejde på tværs om alkohol. Et væsentligt element i projektet var udvikling og koordinering af de alkoholforebyggende indsatser.

 

Efter projektafslutning i 2011 har der ikke været samme fokus på koordinering af regionskommunens alkoholforebyggende indsatser.  

 

Der er udarbejdet et notat med status samt forslag til hvordan regionskommunen kan få etableret en koordineret rusmiddelindsats - hermed menes en koordineret, forebyggende indsats som adresserer både alkohol, stoffer og rygning.

 

På mødet gives en mundtlig præsentation af forslaget.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Alkoholforebyggelse i BRK - status og fremtidsplan (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

5   Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016 – Psykiatri og Handicap

00.30.02G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.

 

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)  at udvalget drøfter status på målopfølgningen

b)  at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016

c)  at udvalget drøfter muligt behov justering af de langsigtede mål for valgperioden

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

a) Drøftet og taget til efterretning.

b) Drøftet. Det eksisterende delmål for 2016 fastholdes.

c) Drøftet. Det langsigtede mål omkring psykisk sårbare fastholdes, og der udarbejdes et forslag til en supplering af målet med målgruppen af borgere med autisme og ADHD. Ligeledes udarbejdes der et forslag til en supplering af målet med borgere med udviklingshæmning.

Der udarbejdes også et mål for anvendelsen af ICF: At alle beboere i botilbud har udarbejdet en ICF inden udgangen af 2017.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

 

Status og opfølgning på mål for 2015

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015. Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

 

I 2015 har især etableringen af Fontænehuset været en afgørende faktor for at indfri målet. Dernæst har bostøtte-medarbejderne haft fokus på at motivere borgerne til at komme i tilbuddene, for på den måde at skabe grundlaget for den forandring hos borgeren som ønskes. Det kan fx være at komme i uddannelse eller beskæftigelse, men det kan også være at komme ud af isolation og opbygge et netværk.

 

Psykisk sårbare

Mål for valgperioden

Delmål/budgetmål

Målepunkter

Den psykosociale indsats for psykisk sårbare

Målet er at de borgere der kan, skal i et beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud. Både fordi det er vejen ud af isolation og på længere sigt kan være et vigtigt skridt i retning af uddannelse og beskæftigelse; og fordi borgerne drager stor nytte af de netværk mv. der oftest opstår i et mere stabilt samvær med andre. Målet omfatter borgere, der er både langt fra og tæt på beskæftigelse.

Indikatoren for målet er ”antallet af borgere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud målrettet psykisk sårbare skal være stigende (i perioden 2014-2017)”.

 

Status på delmål

Antallet af brugere i tilbuddene for psykisk sårbare registreres hvert kvartal i ’tælleuger’ på de enkelte tilbud. Opgørelsen laves på individniveau, og der er således tale om antallet af personer og ikke antallet af besøg i oversigten herunder.

 

Aktivitets- og samværstilbud psykisk sårbare

Antal enkelt borger pr. tilbud

4. kvartal 2013

1. kvartal
2014

2. kvartal
2014

3. kvartal
2014

4. kvartal
2014

1. kvartal
2015

uge 50

uge 13

uge 23

uge 37

uge 51

uge 10

Midtpunktet

58

56

61

62

59

63

Vestergade

26

23

23

25

17

21

Fontænehuset

27

26

37

34

41

47

Aasen

 

41

60

31

39

31

42

I alt pr. kvartal

152

165

152

160

148

173

 

Det ses at antallet af brugere henover 2014 er forholdsvis stabilt og at det højeste antal brugere ses i første kvartal af 2015. Især i Fontænehuset ses der en stigning henover den målte periode og der er ingen tvivl om at de nye rammer, en kombineret indsats med Jobcenteret og et fokus på borgernes ressourcer og muligheden for at bidrage, har været afgørende for denne stigning i brugere.

 

 

 

 

 

Beskæftigelse psykisk sårbare

Antal borgere i
beskæftigelse

31. dec
2013

31. mar
2014

30. juni
2014

30. sep
2014

31. dec
2014

31. mar
2015

Fontænehuset i afklaring

15

16

20

18

11

18

Fontænehuset i ressourceforløb

0

1

1

2

3

7

i alt

15

17

21

20

14

25

Plantagen i afklaring

10

11

15

14

13

12

Plantagen i ressourceforløb

0

0

1

1

1

0

i alt

10

11

16

15

14

12

 

Det ses af tabellen, at antallet af borgere på Plantagen, med få udsving er stabilt, mens der er en stigning for Fontænehuset. Det ses desuden, at Fontænehuset i stigende grad varetager ressourceforløb, som netop er et af målene med at tilrettelægge indsatsen i et samarbejde mellem Jobcenteret og Center for Psykiatri og Handicap. Ressourceforløb er ofte en kombination af både socialfaglig og beskæftigelsesmæssig karakter, med henblik på at afklare borgernes muligheder for beskæftigelse i fx flexjob. Fontænehuset har en aftale om salg af 20 pladser til Jobcenteret, der løber i 2015.

 

Oplæg til nye delmål

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Gruppen af psykisk sårbare er bred og målgruppen af borgere med fx autisme og ADHD har ikke et særskilt tilbud, som fx Fontænehuset, hvor der er en indsats af både beskæftigelsesmæssig og socialfaglig karakter. Det betyder, at borgerne ofte får en kombination af individuel mentorstøtte og bostøtte, til at understøtte uddannelse og beskæftigelsesaktiviteter der ofte ikke er specialiserede. Målgruppen er stigende, og det kan være fremmende at etablere et tilbud, hvor borgerne kan støttes i forhold til fx at færdiggøre uddannelse og fastholdes i beskæftigelse. Støtten kan rette sig både mod udfordringer i uddannelse og beskæftigelse, men også mod vigtige indirekte faktorer som fx socialt liv, økonomi, kontakt til offentlige myndigheder mv.

 

Oplæg til justering af de langsigtede mål

Det kan overvejes at justere målet sådan, at der også kan arbejdes mod at etablere en særlig indsats for målgruppen af borgere med autisme og ADHD.

 

Der arbejdes også med Jobcenteret på andre områder end psykisk sårbare og senest er der i jobcenteret afsat ressourcer til en jobkonsulent, med fokus på alle målgrupper i Psykiatri og Handicap. Det kan overvejes at fastlægge et eller flere tværgående mål i samarbejdet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, der understøtter beskæftigelsesmulighederne for alle målgrupper i Psykiatri og Handicap.

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Resultat af analysen på psykiatri- og handicapområdet

27.00.00P05-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Punktet indeholder konklusioner og anbefalinger fra analyserapporten vedrørende psykiatri- og handicapområdet, udarbejdet af Deloitte. Derudover præsenteres oplæg til indsatser i forlængelse af analysens resultater fra Center for Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   analysen til drøftelse og efterretning

b)   at analysen indgår i det videre arbejde med at styre området, herunder politiske prioriteringer i budgetarbejdet

c)   at de i sagsfremstillingen beskrevne initiativer iværksættes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

a) Drøftet og taget til efterretning.

b) og c) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

På baggrund af et konstateret udgiftspres på Center for Psykiatri og Handicaps område igangsatte direktionen i efteråret 2014 en analyse med henblik på at afdække handlemuligheder i centeret.

 

Analysens formål har dermed været at identificere på hvilke områder Bornholms Regionskommune adskiller sig fra andre kommuner, samt i forlængelse heraf afdække mulige kvalitetsforbedringer samt optimerings- og effektiviseringspotentialer.

 

Analysen er blevet gennemført af Deloitte i samarbejde med Center for Psykiatri og Handicap, Økonomi og Personale samt en række øvrige relevante centre.

 

I analysen undersøges fire hovedspor:

1.    Udgifter og aktiviteter (nøgletalsanalyse)

2.    Tilbudsviften (herunder screening af borgernes støttebehov og anvendelsen af tilbuddene)

3.    Sagsbehandlingen

4.    Samarbejde og snitflader (til børne- og ungeområdet, beskæftigelsesområdet, ældreområdet, samt egne udførere)

Hovedkonklusioner

Fra analysen:

”Samlet set tegner analysen et billede af et relativt veldrevet voksensocial-område, hvor der allerede er iværksat flere relevante styrings- og besparelsestiltag. Der er tidligere foretaget analyser af området, og der er effektueret besparelsespotentialer. Det betyder samtidig, at der ikke er en række lette potentialer, der umiddelbart kan realiseres med henblik på at reducere udgifterne på området.” (s. 4)

 

Analysen peger på en række mindre tiltag, der på sigt vil kunne skabe en mere veldrevet organisation og på nogle områder reducere udgifterne.  Det er imidlertid ikke umiddelbart muligt at angive beløb eller tidshorisont for reduktionerne.

 

Med dette in mente er anbefalingerne fra de fire spor følgende:

 

Hovedanbefalinger

I præsentationen for udvalget på mødet den 13. april 2015 fremhævede Deloitte fem anbefalinger, som de primære. I den samlede rapport, der er bilagt denne dagsorden, er det muligt at se samtlige anbefalinger inden for de forskellige områder.

 

-          Ny budgettildelingsmodel på botilbudsområdet, der understøtter borgernes forskellige støttebehov og fremtidssikrer en kommende udskiftning af beboerne

-          Styrkelse af beskæftigelsestilbuddene så der sikres sammenhæng til STU-forløbene

-          Etablere registrering af hvem der benytter de åbne § 104-tilbud for at måle effekten

-          Styrkelse af sagsbehandlingen i forhold til ens tilgang til udredning og handleplan, der understøtter tværgående sparring og ensartede tildelingsprincipper

-          Styrkelse af arbejdet med at fastsætte handleplansmål, hvilket både vil komme borger til gode og vil have en afsmittende effekt via mere målrettede indsatser

Anbefalingerne hviler på Deloittes sammenfatning af de fire spor i analysen:

 

Udgifter og aktiviteter

Som udgangspunkt for analysen er der foretaget en sammenligning af social- og sundhedsprofiler, og udover at Bornholms Regionskommune ligger dårligere end landsgennemsnittet, viser profilerne, at der ikke er dårligere rammevilkår, der kan forklare udgiftsforskellene i forhold til sammenlignelige kommuner.

 

Bornholms Regionskommune ligger relativt højt i forhold til sammenlignelige kommuner med hensyn til de overordnede udgifter på området.

 

Analysen viser, at Bornholms Regionskommune generelt har færre gennemsnitlige omkostninger per helårsmodtager, og samtidig at kommunen tildeler ydelser til en lidt mindre del af borgerne end de kommuner, der indgår i sammenligningen.

 

Årsagen til det samlet set høje udgiftsniveau er, at kommunen med hensyn til nogle få ydelser har en markant anden tildelingspraksis og omkostningsstruktur end de kommuner, der sammenlignes med. Den primære årsag til det samlede udgiftspres er således, at der i Bornholms Regionskommune er relativt mange borgere i de dyre botilbud (§ 108).

 

Tilbudsviften

Bornholms Regionskommunes samlede tilbudsvifte er kendetegnet ved, at der generelt ikke købes mange ydelser eksternt, men at kommunen i stedet bruger sine egne udførere.

 

Dag- og botilbuddene er primært specialiseret til bestemte målgrupper, hvilket Deloitte anbefaler at bevare. Analysen har dog vist, at der er stor spredning i støttebehovene hos borgerne i tilbuddene, og Deloitte anbefaler derfor, at der udarbejdes en ny budgettildelingsmodel. En sådan model skal tage højde for den enkeltes behov, hvilket også vil sikre optimal fordeling i forbindelse med udskiftning af borgere i tilbuddene.

 

Bornholms Regionskommune har en række åbne aktivitetstilbud, som det ikke er muligt at måle effekten af, hvilket Deloitte anbefaler, at der bliver sat fokus på. Dermed vil formålene med tilbuddene blive klarere, og tilbuddene vil lettere indgå i den samlede prioritering af indsatser.

 

Generelt anbefaler Deloitte, at der i kommunens tilbud bliver sat fokus på mål med indsatsen og opfyldelsen heraf, så indsatser, der viser sig ikke at være virkningsfulde, kan justeres eller helt lukkes. Dette skal ses i sammenhæng med øvrige anbefalinger om arbejdet med borgerens handleplansmål.

 

Sagsbehandlingen

Samlet set har Bornholms Regionskommune på en række områder en konsekvent og systematisk sagsbehandlingspraksis. De fleste sager indeholder en udredning og en opdateret handleplan, og der er generelt fulgt op i sagerne. Dette betyder, at grundlaget for en hensigtsmæssig tildelings-praksis er til stede.

 

Analysen viser imidlertid også, at der anvendes en række forskellige redskaber til udredningen af borgerne, hvilket ikke understøtter en god og ensartet sagsoplysning. Deloitte anbefaler, at der indføres én fælles praksis for udredning, der vil hjælpe sagsbehandlerne med at inddrage alle de relevante perspektiver i udredningen.

 

Hvad angår handleplanerne har sagsgennemgangen vist, at der er en tendens til at angive generiske formål og mål med indsatserne, hvilket vanskeliggør systematisk opfølgning på indsatserne og deres effekter. Deloitte anbefaler derfor, at der arbejdes med at udvikle opstillingen af mål med indsatserne, der både er individuelt tilpasset borgerens behov og er tilstrækkelig konkrete til at danne et godt udgangspunkt for opfølgning på, om indsatsen realiserer målene. Formålet med dette er, at der arbejdes mere målrettet med, hvornår ydelser igangsættes og afsluttes, fordi det vil sikre relevante indsatser og dermed også reducere udgifterne til uvirksomme indsatser.

 

Samarbejde og snitflader

Psykiatri og Handicap har generelt et godt samarbejde med de øvrige forvaltninger – beskæftigelsesområdet, ældreområdet, børneområdet og udfører-området. Særligt er der et veludviklet og smidigt samarbejde med jobcentret, som det anbefales at intensivere, hvad angår skabelse af sammenhængende beskæftigelsestilbud i form af § 103- og STU-forløb.

 

I samarbejdet med børneområdet peger Deloitte dog på, at voksenområdet i højere grad involveres i samarbejdet om overgangen fra barn til voksen, før den unge fylder 18 år. Dette vil både medvirke til, at den unge og dens familie oplever overgangen som smidig, og sikre en bedre sammenhæng i indsatserne.

 

Oplæg til indsatser i forlængelse af analysens resultater

Center for Psykiatri har på baggrund af rapporten påtænkt følgende initiativer, der er opdelt i nye initiativer og initiativer der hhv. er nye og allerede undervejs.

Anbefalingerne i rapporten giver anledning til umiddelbart at iværksætte følgende:

-        At der etableres en ny registreringspraksis for borgerne på de åbne aktivitets- og samværstilbud.

-        At mulighederne for at levere støtte fx via telefon eller internettet undersøges nærmere.

-        At afdække omkostningerne ved at øge antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse (§ 103), evt. gennem en konvertering af pladser fra aktivitets- og samværstilbud (§ 104).

-        At der overvejes lettere botilbudsformer og at det gamle kollegie i Østergade 54 etableres som enten et opgangsfællesskab eller midlertidigt botilbud med begrænset støtte.

-        At gennemgå baggrunden for at forholdsvis mange borgere har haft samme støtteomfang gennem flere år.

-        At vælge en alternativ økonomisk tildelingsmodel for botilbuddene, der i højere grad er bestemt af de enkelte borgeres behov.

-         

Derudover er en række initiativer allerede undervejs, som Deloitte også anbefaler:

-        At der generelt arbejdes med at gøre bevillinger mere målrettede, så støtten både kan målrettes og afsluttes når målene er nået.

-        At der udvikles nye processer for sagsbehandlingen, der bl.a. har fokus på: en fælles praksis for udredning og handleplan, tydeliggørelse af borgerens perspektiv i udredningerne, systematisk ledelsestilsyn med fokus på faglig udvikling.

-        At der etableres ledelsesinformation vedr. faglige indsatser og resultater, økonomi og administration i hele centeret.

-        At der ved visitation til bolig efter almenboliglovens § 105, med § 85-støtte (§108) er skærpet opmærksomhed på om støtten kan leveres som støtte i eget hjem.

-        At botilbuddene fortsat er specialiserede og udvikles så de afspejler nuværende og fremtidige borgeres behov.

-        At der arbejdes på at samtænke beskyttet beskæftigelse og STU.

-        At samarbejdet med børneområdet finpudses, så der sikres en smidig overgang til voksentilværelsen for borgerne og så der kan laves prognoser for tilgang af sager og økonomi, herunder at:

o   Børneområdet har allerede nedbragt antallet af sager fra 50 % til kun 9 % uden § 50-undersøgelser og yderligere viden om sager kan udveksles ved at give Psykiatri og Handicap adgang til it-systemet DUBU.

o   Der er planlagt en fælles temadag i 2015 om efterværnsreglerne.

o   Det afklares om det er hensigtsmæssigt at øge frekvensen så det koordinerende ungeudvalg evt. mødes hver måned, i stedet for hvert kvartal.

o   Der udarbejdes ledelsesinformation fra børneområdet til brug for voksenområdet i fællesskab.

o   Der er møder på ledelsesniveau hvert kvartal med fokus på at optimere samarbejdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Deloitte Analyse af det specialiserede voksensocialområde i Bornholms Regionskommune (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Revidering af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik

27.36.04P23-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

På sit møde d. 2. marts 2015 godkendte Social- og Sundhedsudvalget kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik med forbehold for endelig afklaring af tøjvask. Denne afklaring foreligger nu.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at kvalitetsstandarden ændres, således at ydelsen vask af tøj atter indgår

b) at det overlades til ældrechefen at tilse, at det besluttede mindreforbrug på 247.000 kr. i 2015 og 308.000 kr. i overslagsårene effektueres indenfor det eksisterende budget til personlig pleje og praktisk hjælp

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

a) og b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2015 og overslagsårene blev det vedtaget, at kommunen ud fra en konkret individuel vurdering kun yder hjælp til tøjvask i hjemmet afgrund hygiejnemæssige årsager (urin- og/eller afføringsinkontinens). Hjælp til tøjvask i øvrigt skulle ydes som hjælp til pakning til vaskeri.

 

Bornholms Regionskommune er efterfølgende blevet opmærksom på, at borgere, som er visiteret til praktisk hjælp, herunder tøjvask, højest må betale de omkostninger, der direkte kan henføres til det pågældende tilbud, men ikke løn.

 

Der er i øjeblikket ca. 149 borgere pt. som vil blive omfattet af denne ændring af kvalitetsstandarden, der fastsætter et niveau, svarende til 1 vask hver 14. dag; i praksis er det imidlertid sådan, at man individuelt vurderer fra borger til borger, og hvor der er særlige behov, vaskes oftere.

 

Center for Ældre har fået oplyst priser på vask, og også hvor stor en andel af prisen, der er løn og kan konstatere, at hvis der vaskes 5 kg tøj hver 14. dag, så vil prisen, som kommunen skal betale til vaskeriet langt overstige den besparelse, som der politisk var lagt op til ved at gå fra tøjvask i hjemmet til at bistå med pakning til vaskeriet.

 

Den estimerede besparelse i nedprioriteringsforslaget er 247.000 kr. i 2015 og 308.000 kr. i overslagsårende, hvorimod kommunens omkostning ved at sende tøjet på vaskeri overstiger 550.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Hvis ydelsen ”tøjvask” indføres igen i kvalitetstandarden, vil der ikke kunne findes besparelser svarende til 247.000 kr. i 2015 og 308.000 kr. i overslagsårene, som vedtaget til budget 2015.

 

Det kan konstateres, at der generelt er sket et fald i de kommunale udgifter til ydelser efter servicelovens § 83 m.fl. og at det foreslåede mindreforbrug i forbindelse med tøjvask derfor kan finansieres herigennem i 2015 og i overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96, stk. 3

27.39.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-03-2015

2

 

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Anvendelse af og vedtagelse af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

a)   at udvalget principgodkender anvendelsen af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. servicelovens § 96, stk. 3

b)   at udvalget sender kvalitetsstandarden i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 26. marts 2015:

Ad a) Indstillingen godkendt, idet anvendelsen af ordningen følges.

Ad b) Kvalitetsstandarden sendes i høring med enkelte redaktionelle ændringer.

Servicedirektøren indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

1. januar 2009 blev Lov om social service ændret i forhold til reglerne for tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap (§ 96). Desuden blev reglerne for udmålingen af tilskuddet ændret 1. juli 2009. Tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap betegnes "borgerstyret personlig assistance" (BPA).

 

Servicelovens § 96, stk. 1 tilbydes til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde en særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at borgeren kan opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det vil normalt sige borgere, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som dermed har mere massive og sammensatte hjælpebehov, der ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv.

 

Af servicelovens § 96, stk. 3 fremgår, at "kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren". Der vil typisk være tale om borgere, som ellers vil få støtte gennem en kombination af serviceloven §§ 83-84, § 95, § 97 og § 100, der omfatter hjemmehjælp, aflastning, kontant tilskud, ledsageordning og nødvendige merudgifter.

 

§ 96, stk. 3 er formuleret som en "kan" bestemmelse. Kommunen kan således vælge helt at undlade at benytte denne bestemmelse. Idet en sådan beslutning relaterer sig til fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau kan beslutningen ikke indbringes for en anden administrativ myndighed, dvs. borgeren har ikke mulighed for at klage over et eventuelt afslag.

 

Hvis udvalget beslutter at tage § 96, stk. 3 i anvendelse og Center Psykiatri og Handicap i en konkret sag giver afslag til en borger, kan dette påklages. Der er herigennem en risiko for, at Ankestyrelsen fastlægger en anden praksis end kommunens beskrevne serviceniveau (kvalitetsstandard), hvis de giver borgeren medhold i en klagesag. Det kan medføre en udvidelse af kommunens serviceniveau. Målgruppen der falder inden for rammerne af paragraf 96, stk. 3 er ret smal og udgangspunktet for anvendelsen i Center Psykiatri og Handicap er, jf. kvalitetsstandarden, at det er i undtagelsestilfælde og kun i de tilfælde hvor det vurderes, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren.

 

I udgangspunktet er hjælpen der leveres af kommunen både sammenhængende og helhedsorienteret, også selv om hjælpen leveres på tværs af centre.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser, jf. dog ovenstående omkring klageadgang.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. maj 2015

Bornholms Ældreråd har behandlet standarden i deres møde den 21. april og har fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet har behandlet standarden i deres møde den 21. april og har fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

  

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 26. marts 2015

1.
Forslag til Kvalitetsstandard sl §96, stk. 3 (DOCX)

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

2.
Forslag kvalitetsstandard efter SSU 26.3. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde servicelovens § 98

27.39.00P23-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

13-04-2015

10

 

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Anvendelse af og vedtagelse af kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget sender kvalitetsstandarden i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. april 2015:

Sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Borgere som er funktionelt døvblinde har ret til i fornødent omfang at få hjælp af en særlig kontaktperson. Ved vurdering af, om en borger har behov for hjælp efter servicelovens § 98, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra borgeren, jf. servicelovens § 88.

 

Kontaktpersonordningen kan ydes som en del af et samlet tilbud om hjælp til pleje, overvågning eller ledsagelse til borgere, der modtager et samlet tilbud som led i et ophold i eget hjem eller i et botilbud. Det forudsættes, at kontaktpersonordningen dækker ledsagebehovet, og der ydes derfor ikke ledsagelse efter servicelovens § 97 til borgere, der har kontaktperson.

 

Formålet med kontaktpersonordningen er at give borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde, mulighed for at få en særlig form for hjælp, der kan være med til at bryde modtagerens isolation samt bidrage til, at modtageren kan leve så normalt som muligt på trods af det meget svære kommunikationshandicap og massive ledsagebehov.

 

Kontaktpersonordningen kan ydes til borgere over 18 år, der er funktionelt døvblinde. Der er ingen øvre aldersgrænse.

Det samlede udgiftsniveau påvirkes ikke i betydeligt omfang, som følge af vedtagelsen af kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. maj 2015

Bornholms Ældreråd har behandlet standarden i deres møde den 21. april og har fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning, idet Rådet forventer, at livskvaliteten hos de svage borgere ikke forringes.

 

Handicaprådet har behandlet standarden i deres møde den 21. april og har fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 13. april 2015

1.
Udkast til kvalitetsstandard (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Kvalitetsstandard servicelovens § 102 behandling og støtte

27.39.00P23-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

13-04-2015

9

 

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Anvendelse af og vedtagelse af kvalitetsstandard for servicelovens § 102 Behandling og støtte.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget sender kvalitetsstandarden i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 13. april 2015:

Sendes til høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

at kvalitetsstandarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Servicelovens § 102 giver mulighed for, at kommunalbestyrelsen, ud over tilbud om de forskellige former for socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85, kan give tilbud af behandlingsmæssig karakter til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

 

Udgangspunktet for behandling efter serviceloven er, at det sædvanlige behandlingssystem efter sundhedsloven skal anvendes. Men der kan være borgere, der har så alvorlige handicap, sindslidelser, misbrug e.l., at det kræver en særlig indsats eller en særlig indretning af behandlingstilbuddet.  Tilbud efter § 102 kan bl.a. ydes i botilbud efter servicelovens §§ 107-110.

 

Tilbud om behandling efter § 102 omhandler speciel behandlingsmæssig bistand pga. særlige behov herfor. Der kan f.eks. være tale om psykologisk, psykoterapeutisk, sygeplejemæssig, fysio- og ergoterapeutisk, specialpsykiatrisk, tandplejemæssig eller anden behandling. Der er tale om tilbud, der ligger ud over tilbud om social støtte mv. efter servicelovens § 85. Om det nærmere indhold af ydelser efter servicelovens § 85 henvises der til kapitel 5.

 

Tilbud om behandling efter servicelovens § 102 kan gives, når det er nødvendigt med henblik på at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner, og når dette ikke kan opnås gennem de behandlingstilbud, der kan tilbydes efter anden lovgivning.

 

Servicelovens § 102 giver således hjemmel til, at borgere, der har behov for en ganske særlig behandling, kan få et relevant behandlingstilbud, når det sædvanlige behandlingssystem ikke rummer den fornødne specialviden eller ekspertise, eller at det sædvanlige behandlingssystem efter en konkret vurdering ikke kan antages at være egnet til at behandle den konkrete borger. Det vil sige, at tilbuddene inden for det sædvanlige behandlingssystem må anses for at være udtømte.

 

Det samlede udgiftsniveau påvirkes ikke i betydeligt omfang, som følge af vedtagelsen af kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 4. maj 2015

Bornholms Ældreråd har behandlet standarden i deres møde den 21. april og har fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

Handicaprådet har behandlet standarden i deres møde den 21. april og har fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 13. april 2015

1.
Forslag til standard (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Revision af Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96

27.39.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Revidering af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance § 96.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget sender forslag til revideret kvalitetsstandard i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

1. januar 2009 blev Lov om social service ændret i forhold til reglerne for tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap (§ 96). Desuden blev reglerne for udmålingen af tilskuddet ændret 1. juli 2009. Tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap betegnes "Borgerstyret Personlig Assistance" (BPA).

 

Servicelovens § 96, stk. 1 tilbydes til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde en særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at borgeren kan opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det vil normalt sige borgere, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som dermed har mere massive og sammensatte hjælpebehov, der ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv.

 

Revideringen er foranlediget af en henvendelse fra KL, vedr. ferievilkårene for de ansatte i ordninger af denne type. De ansatte vil fremover være omfattet af ferieloven og ikke aftale om ferier i kommunerne. Derudover er der enkelte redaktionelle ændringer (navne, adresser).

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Forslag til revideret standard §96,1 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel - HandyBat

13.05.18P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Trafikselskaber, her BAT, skal for svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Borgerne skal være visiteret til ordningen for at benytte den. For at ordningen skal forvaltes ens, er der nu udarbejdet en kvalitetsstandard for denne kørsel.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at standarden sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

HandyBat er en transportordning for personer, der som følge af deres bevægelseshandicap har behov for hjælpemidler og som følge deraf ikke kan benytte den almindelige offentlige transport, selvom transportmidlet er handicapvenligt indrettet. Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, visiterer til ordningen. BAT’s kørselskontor administrerer ordningen.

 

Ordningen gælder for borgere over 18 år, som har fast bopæl på Bornholm, og som

·       er svært bevægelseshæmmet og anvender ganghjælpemidler f.eks. kørestol, rollator eller gangbuk, som er bevilget af kommunen

·       har et varigt handicap

·       er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler

 

For at forvalte HandyBat ordningen i henhold til lovgivningen er det nødvendigt at præcisere, hvad ordningen kan benyttes til, og hvad den ikke kan benyttes til.

 

HandyBat ordningen kan benyttes til kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål fx besøg hos familie og venner, indkøb, frisør, kulturelle aktiviteter og aftenskoleundervisning.

 

Ordningen kan derimod ikke benyttes til

·       Kørsel til læge/speciallæge

·       Kørsel til undersøgelse/behandling på sygehus

·       Kørsel til arbejde, optiker, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapi, aflastning o.l.

 

Det er konstateret, at flere at brugerne har brugt ordningen til at køre til fx. læge, fysioterapi, og aflastning, men dette er ikke meningen med ordningen. Desuden vil borgeren i flere tilfælde have ret til betalt befordring via anden lovgivning.

 

Selve ordningen giver ret til 104 enkeltture pr. år, ved helårligt abonnement. Turen er fra dør til dør, så tæt til gadedøren som muligt.

 

Brugerne betaler et årligt abonnement på 300 kr. Herudover betales pt. 2,60 kr. pr. km, dog mindst for 10 km pr. tur. Hvis man visiteres til ledsager, kommer denne gratis med. Der er også mulighed for at have 2 børn under 12 år med på turen, ligesom det er muligt at betale for en medfølgende ledsager.

 

BAT har udarbejdet informationsmateriale om HandyBat, som sendes til alle brugere, og der kan findes information om ordningen på www.BAT.dk

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
UDKAST Kvalitetsstandard - HandyBAT (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Høring af Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019

29.21.08P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Praksisplan for fysioterapi er udarbejdet af regionen og kommunerne i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Planen er sendt i høring. Frist for høringssvar er den 1. juni 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at sagen sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Udkastet til praksisplan for fysioterapi er udarbejdet af regionen og kommunerne i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter. Praksisplanen omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og er gældende for perioden 2015 – 2019. 

Planen omfatter således:

·       Almen fysioterapi der gives efter lægehenvisning hos en fysioterapeut, der har overenskomst. Der ydes et offentligt tilskud på 40 % af honoraret. Regionerne finansierer 30 % og kommunerne 10 % via kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. 

·       Vederlagsfri fysioterapi der gives efter lægehenvisning til børn og voksne med varige lidelser, der skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Sundhedsstyrelsen fastsætter kriterier og de konkrete diagnoser omfattet af ordningen. Udgifter dækkes 100 % af kommunerne.

 

Formålet med planen er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen og kunne administreres under hensyntagen til andre sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

 

Det er endvidere intentionen, at planen kan bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og udvikling af kvalitet i behandlingen.

 

Praksisplanen er inddelt i tre overordnede kapitler.

·       Kapitel 1 beskriver grundlaget for praksisplanen i lovgivning og overenskomster, fysioterapi som fagområde og de forskellige fysioterapiformer.

·       Kapitel 2 omhandler kapaciteten på fysioterapiområdet, hvor der er en beskrivelse af faktuelle oplysninger af betydning for området. 

·       Kapitel 3 beskriver, hvordan de fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Der er fokus på samarbejde på tværs og kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.

 

Der er udarbejdet forslag til høringssvar, hvor det bemærkes, at Bornholms Regionskommune finder det vigtigt, at der i anbefalinger sættes fokus på at styrke kommunikationen mellem sektorer, herunder særligt behovet for en styrket dialog omkring udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi. Dette også set i lyset af den meget kraftige vækst i forbruget af vederlagsfri fysioterapi, der kan konstateres for perioden 2009 til 2013. 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Udkast til praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 (PDF)

2.
Høringsskema med udkast til hørinssvar (DOCX)

3.
Bilag 8 Grundbeskrivelse 2015-2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Redegørelse for udførte tilsyn på ældreområdet 2014

27.12.16K09-0138

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning         

Resumé

Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, har udarbejdet den årlige redegørelse for udførte tilsyn i kommunens plejecentre og plejehjem. Rapporten indeholder en opsummering på de gennemførte tilsyn i 2014 samt Tilsynets fokusområder for 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Taget til efterretning, idet udvalget udtrykker tilfredshed med at ældrepolitikken bruges aktivt.

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har, på baggrund af de enkelte tilsynsrapporter for 2014, udarbejdet den årlige redegørelse for det kommunale tilsyn på ældreområdet. Der er gennemført 13 tilsynsbesøg, og givet 25 anbefalinger, hvoraf 3 var skærpede anbefalinger, idet problemet ikke var løst selvom Tilsynet havde givet anbefaling herom i forrige års tilsyn. De skærpede anbefalinger omhandlede alle mangelfuld dokumentation.

 

Tilsynet har foretaget opfølgende tilsyn de pågældende steder. Dokumentationen er blevet bedre, men stadig mangelfuld på visse punkter. Tilsynet følger videre op på dette.

 

Det er Tilsynets opfattelse, at

·       beboerne får den hjælp, som de har ret til og er visiteret til efter serviceloven og kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder for ydelser i plejeboliger på ældreområdet, og udgangspunktet er den enkeltes behov

·       den overordnede omsorg for beboerne er i overensstemmelse med de af BRK vedtagne værdier, her også nu Ældrepolitikken, men også at der kan arbejdes mere målrettet med at inddrage borgernes egne ressourcer jfr. målet om længst muligt i eget liv

·       beboerne oplever, at de får den hjælp, som de har brug for, og at de har mulighed for at deltage i aktiviteter i hverdagen

·       beboerne oplever, at de inddrages omkring beslutninger vedr. deres egen person

 

Tilsynet vil i 2015 have konkret fokus på, hvordan der arbejdes med visionerne i kommunens ældrepolitik. Dette gøres bl.a. ved at afrapportere konkret herom i tilsynsrapporterne for 2015.

 

Tilsynet vil desuden have følgende fokuspunkter:

·       Hjælpen til beboerne set ud fra kvalitetsstandarden og beboernes oplevelser af hjælpen.

·       Opfølgning fra anbefalinger i embedslægetilsynet og det kommunale tilsyn. Her især dokumentationen.

 

Tilsynet vil fremover mødes med Beboer- og Familierådet ca. 3 uger efter det gennemførte tilsynsbesøg, for også at inddrage Beboer- og Familierådets oplevelser af tilbuddet i Tilsynet. Grunden til at der vil gå ca. 3 uger efter tilsynsbesøget er, at et tilsynsbesøg er uanmeldt, hvorfor Beboer- og Familierådet ikke kan indkaldes på forhånd.

 

Rapporten er sendt til Handicaprådet og Ældrerådet til orientering og evt. kommentering.

 

Bornholms Ældreråd har i møde den 21. april behandlet redegørelsen og fremsendt følgende:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning, idet Rådet støtter Tilsynets anbefalinger. Rådet anbefaler endvidere, at der er fokus på det aktuelle sygefravær på visse områder.

 

Handicaprådet har i møde den 21. april behandlet redegørelsen og fremsendt følgende:

Taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Redegørelse for udførte tilsyn på Ældreområdet 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Redegørelse for opfølgende tilsyn Gartnerparken 2015

27.12.16K09-0139

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Socialtilsynet Hovedstaden fører driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud i Bornholms Regionskommune for at sikre, at tilbuddene fortsat har den fornødne kvalitet. Socialtilsynet skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre kontrol med forholdene i tilbuddet og indgå i dialog med tilbuddet, som skal bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i tilbuddet.

 

Socialtilsynet Hovedstaden har i den forbindelse udført uanmeldt opfølgende tilsyn på Gartnerparken den 29. januar 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at redegørelsen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Taget til efterretning, idet udvalget udtrykker stor ros til botilbuddet.

 

Sagsfremstilling

Socialtilsynet skal som led i det løbende driftsorienterede tilsyn besøge alle omfattede tilbud, mindst én gang om året. Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af behovet for antal tilsynsbesøg i hvert enkelt tilbud.

 

Socialtilsynet har i forbindelse med tilsynsbesøget den 6. maj 2014 givet en række anbefalinger – disse er der ved det uanmeldt tilsyn den 29. januar 2015 fulgt op på.

 

Socialtilsynet har i forbindelse med det uanmeldte tilsyn haft særligt fokus på:

1) Uddannelse og beskæftigelse.

2) Selvstændighed og relationer.

3) Målgrupper, metoder og resultater.

4) Organisation og ledelse.

 

Efterfølgende har Socialtilsynet konkluderet yderligt fokus på nedenstående:

·       Socialtilsynet konkluderer, at der i Gartnerparkens skriftlige dokumentation ikke tydeligt fremgår, hvordan der arbejdes med de beskrevne faglige tilgange og metoder.

·       Socialtilsynet understøtter at leder udarbejder handleplan rettet mod kompetenceudvikling i metoder indenfor psykiatrien.

·       Socialtilsynet anbefaler, at der udarbejdes procedure for borgere der har overværet eller direkte været involveret i overgreb.

·       Det er Socialtilsynets bedømmelse at der i forbindelse med decentraliseringen af Rønne Botilbud, skal udarbejdes nye procedurer og retningslinjer i forbindelse med magtanvendelse.

 

Den af Gartnerparken udarbejdede handleplan til opfølgning af de ovenstående fokuspunkter, er vedhæftet som bilag.

 

Bornholms Ældreråd har i møde den 21. april behandlet redegørelsen og fremsendt følgende:

Bornholms Ældreråd tager Tilsynets rapport til efterretning, idet Rådet bemærker at beboerne er glade for tilbuddet. Ældrerådet støtter op om mere kompetenceudvikling indenfor området.

 

Handicaprådet har i møde den 21. april behandlet redegørelsen og fremsendt følgende: 

Taget til efterretning.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Rapport opfølgende tilsyn (PDF)

2.
Opsamling uanmeldt tilsyn (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Frit valg priser for praktisk hjælp og personlig pleje

27.39.04S29-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Med udgangspunkt i regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

at anbefale til kommunalbestyrelsen at frit valg priserne 2015 godkendes, og at priserne gælder fra 1. juni 2015

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal kommunalbestyrelsen fastsætte frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp efter serviceloven § 83. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen.

Med udgangspunkt i regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 for hjemmeplejen er der nu beregnet nye frit valg priser for personlig pleje og praktisk hjælp.

Det anbefales, at der afregnes til de private leverandører med nedenstående frit valg priser fra og med 1. juni 2015

Økonomiske konsekvenser

Beregningen af priser på baggrund af regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 giver følgende priser:

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

Praktisk hjælp

420,30 kr. pr. time

525,37 kr. pr. time

Personlig pleje, dag

431,12 kr. pr. time

538,91 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

493,61 kr. pr. time

617,01 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

888,47 kr. pr. time

1.110,59 kr. pr. time

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014

27.15.00K07-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Ældreråd

21-04-2015

11

 

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

17

 

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014 fremsendes til orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Taget til efterretning. Fremsendes til orientering for kommunalbestyrelsen.

 

Sagsfremstilling

Ældrerådets vigtigste formål er at rådgive kommunalbestyrelsen i alle sager, der vedrører ældre. Årsrapporten handler om det første år i dette ældreråds valgperiode.

Ældrerådet holder 11 planlagte møder hvert år samt enkelte ekstraordinære møder. Repræsentanter fra ældrerådet har desuden deltaget i møder vedrørende forslag til en kommende frivillighedspolitik, kommende idrætspolitik, debatarrangement ved Folkemødet, diverse møder i foreninger o. l. med orientering om Bornholms Ældreråd.

 

Ældrerådet afgiver hvert år ca. 30 - 40 høringssvar. I 2014 fortrinsvis om budget 2015, uanmeldte plejecentertilsyn, anmeldte tilsynsbesøg, redegørelser om magtanvendelse, folkeoplysningsudvalg, dispensation fra bopælspligt, pulje til løft af ældreområdet, affaldshåndtering, ændring af takster for taxikørsel, redegørelse for tilsyn på voksenhandicapområdet, Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre, Sundhedsaftale 2015 – 2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne samt redegørelse for udført kommunalt tilsyn på ældreområdet.

Ældrerådet har et ønske om og prioriterer større synlighed omkring Rådets arbejde og resultater.

 

Årsrapport for Bornholms Ældreråd 2014 blev behandlet i Rådets møde den 21. april 2015:

”Godkendt. Fremsendes til kommunalbestyrelsen, pressen, Danske Ældreråd, til Center Sundhed, Center Ældre og lægges på BRK´s hjemmeside. ”

 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Årsrapport (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Status for tildeling af § 18 midler til mødet den 4. maj 2015

27.15.12I00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsatte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at status tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I henhold til servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige organisationer og foreninger samt andre frivillige og årligt afsætte midler til støtte for frivilligt socialt arbejde.

Det er en politisk afgørelse at prioritere hvilke sociale aktiviteter, der skal have støtte. Iht. gældende retningslinjer udmøntes § 18-midlerne af Social- og Sundhedsudvalget 3 gange årligt: februar, maj og september. 

Økonomiske konsekvenser

Status vedr. uddeling af § 18-midler 2015 ser således ud:

I budget 2015 er der afsat                                                      i alt 672.092 kr.

I møde den 2. februar 2015 blev der bevilget for                      i alt 443.505 kr.

Tilbage til fordeling i 2015                                                       i alt 228.587 kr.

 

I nærværende møde er der 18 ansøgninger til behandling for    i alt 272.200 kr.

 

Der resterer i 2015 én ansøgningsrunde med frist den 15. august til forelæggelse i udvalget den 14. september. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Arbejdsskadeforeningen Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0334

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Arbejdsskadeforeningen Bornholms søger § 18 midler til drift og bustur.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 5.000 til drift og bustur.

 

Sagsfremstilling

Arbejdsskadeforeningen Bornholms formål er at bistå og hjælpe arbejdsskadede personer for derved at forbedre deres situation. Dette kan ske gennem erfaringsudveksling, samtaler, rådgivning, igangsætning af aktiviteter der kan formindske generne, f.eks. arrangere foredrag, svømning m.m.

 

Foreningen har 75 medlemmer, hvoraf 48 medlemmer ugentlig benytter varmtvandsbassinnet på Sønderbo. Foreningen holder til i Samvær(d)shuset i Rønne, hvor samtaler og aktiviteter foregår. Foreningen søger tilskud til ny aktivitet – bustur til Sverige.     

Økonomiske konsekvenser

Arbejdsskadeforeningen søger om kr. 5.000 – 10.000 til drift og bustur.

 

Budget for 25 deltagere:

Udgifter i alt                                      kr. 23.300

Bus inkl. færge               kr. 10.800

Forplejning                     kr. 5.000

Entré og frokost              kr. 7.500

 

Indtægter i alt                                   kr. 7.500

Lions tilskud                   kr. 5.000

Deltagergebyr                kr. 2.500 

 

Foreningen har en formue på kr. 18.635 og modtager tilskud fra fagforeninger og fonde.

 

Foreningen blev i 2014 bevilget kr. 5.000 til drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Colitis-Crohn foreningen, afd. Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0342

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Colitis-Crohn foreningen – lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler til Mindfulness kursus. m.m. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 3.000 til kursus.

 

Sagsfremstilling

Lokalafdeling Bornholm repræsenterer landsforeningen i lokalområdet og har 66 medlemmer i kommunen. Foreningen afholder informationsmøder med bistand fra professionelle behandlere og yder patientrådgivning.

 

Foreningen søger om midler til afholdelse af et kursus i Mindfuldness – et 8 ugers træningsprogram. Foreningens medlemmer har alle en kronisk sygdom, som de må leve med resten af livet. Mindfuldness kurset kan være med til at give en bedre livskvalitet, energi og ressourcer i hverdagen. Der vil være plads til 10-12 deltagere på holdet, som mødes 1 gang om ugen a´2 timer i 8 uger. Efter 4 – 6 uger er der et opfølgningsmøde. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 5.000 til kursus.

Budgettet er på kr. 11.825.

 

Foreningens formue er på kr. 4.405,43.

Foreningen blev i 2014 bevilget kr. 1.500 af § 18 midlerne til drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Colitis-Crohn foreningen - lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0336

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Colitis-Crohn foreningen – lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler til drift m.m. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 1.500 til drift.

 

Sagsfremstilling

Lokalafdeling Bornholm repræsenterer landsforeningen i lokalområdet og har 66 medlemmer i kommunen. Foreningen afholder informationsmøder med bistand fra professionelle behandlere og yder patientrådgivning. Foreningen søger om tilskud til drift, foredrag m.m. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 2.500 til drift og foredrag.

Budgettet er på kr. 8.000.

 

Foreningens formue er på kr. 4.405,43.

Foreningen blev i 2014 bevilget kr. 1.500 af § 18 midlerne til drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0338

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger § 18 midler til busture.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 5.000 til busture.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er: at støtte og hjælpe beboere, pårørende og personale, at medvirke til gode og rare oplevelser i form af udflugter, fester m.m. for beboere og personale, at skaffe midler til finansiering af ovennævnte arrangementer ved medlemsindskud, bankospil m.m. Aktiviteterne foregår over hele året.

 

Bestyrelsen består af 9 medlemmer og foreningen optager enhver, som har tilknytning og/eller interesse for Gudhjem ældreboliger. Foreningen oplyser at have 85 medlemmer.

 

Den konkrete ansøgning er til 2- 3 busture, og busturene tilbydes alle medlemmer i støtteforeningen. 

Økonomiske konsekvenser

Støtteforeningen for Gudhjem ældreboliger søger om kr. 5.000 i tilskud til buskørsel.

Det totale budget for aktiviteten angives til kr. 13.600.

Foreningen blev i 2014 bevilget kr. 5.000 til buskørsel.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Foreningen for førtidspensionister på Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0340

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

23

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Foreningen for førtidspensionister på Bornholm søger § 18 midler til drift og aktiviteter.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 10.000 til drift og aktiviteter.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er: at synliggøre foreningens tilstedeværelse i offentligheden, at hjælpe og støtte foreningens medlemmer, bl.a. med råd og vejledning, at yde telefonrådgivning, at etablere kontaktsteder for at styrke det sociale netværk og at forebygge sociale problemers opståen, at etablere et socialt netværk for medlemmerne.

 

Foreningen for førtidspensionister på Bornholm har eksisteret siden år 2000, og har pt. 80 medlemmer. Foreningen havde i 2013 ca. 130 medlemmer, men har pga manglende resurser måttet nedlægge bisidderrollen, hvilket foreningen giver som årsag til det faldende medlemstal.

Foreningen varetager stadig rådgivning og vejledning og aktiviteten stolemotion.

Foreningen arbejder også for personer i fleksjobs og for personer der er langtidssyge.  

Økonomiske konsekvenser

Foreningen for førtidspensionister på Bornholm søger om kr. 30.000 til drift.

Forventede indtægter:

§ 18 midler                     kr. 10.000

Kontingent                     kr. 22.050

Arrangementer               kr. 31.640

Kaffepenge                     kr. 7.982

 

Forventede udgifter:

Kontorhold                     kr. 13.837

Arrangementer               kr. 23.000

Leje m.mn.                     kr. 20.000

Telefon, internet             kr. 2.000

Kørsel                            kr. 1.000

Inventar                         kr. 4.000

Forsikringer                    kr. 1.500

Annoncer                       kr. 2.000

Kopi, printer, computer   kr. 3.500

                                                       

Formue kr. 40.784,49.

 

Foreningen blev i 2014 bevilget kr. 15.000 til aktiviteter og drift.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Beboer- og familierådet ved Plejecenter Aabo søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0337

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

24

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Beboer- og familierådet ved Plejecenter Aabo søger § 18 midler til tur i sommerhus.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 11.000 til tur i sommerhus.

 

Sagsfremstilling

Beboer- og familierådet ved Plejecenter Aabo er oprettet som en forening. Foreningen søger om tilskud til leje af sommerhus og til transporten hertil. Foreningen består af 56 beboere på plejecentret og ca. 20-25 pårørende/frivillige. 

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om kr. 17.000 til leje af sommerhus og til transport.

Leje af sommerhus i 6 dage                kr. 3.000

Transport                                          kr. 14.000

Formuen opgives som negativ.

Foreningen blev i 2014 bevilget kr. 11.000 af § 18 midler til leje af sommerhus.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Ældre Sagen Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0339

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

25

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Ældre Sagen Bornholm søger § 18 midler til drift af tryghedsopkald og spisevenner.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 10.000 til drift af tryghedsopkald og spisevenner.

 

Sagsfremstilling

Foreningen er en almennyttig forening, der bl.a. skal virke for: ældres sag, den ældre generations medindflydelse på egne vilkår, tale ældres sag overfor myndighederne, at sikre ældre friheden til og forudsætningerne for at klare sig selv bedst og længst muligt på egne betingelser m.m. Foreningens hovedaktiviteter: socialhumanitært arbejde, besøgstjeneste, bisidderordning og tryghedsopkald, undervisning og assistance til it-færdigheder, motion, vandreture, dans, petanque, foredragsvirksomhed og virksomhedsbesøg.

 

Den konkrete ansøgning fra Ældre Sagen handler om midler til 2 for foreningen nye aktiviteter: telefonstjerne og spisevenner.

 

Foreningen har overtaget telefonstjernen i Rønne, der ellers ville blive nedlagt. Ældre Sagen ønsker at fortsætte ordningen, og gør en indsats for at få både flere frivillige og brugere i ordningen.  Pt. er der tilknyttet 5 frivillige og 22 brugere. Ordningen er tryghedsskabende og der foretages dagligt telefonkald til brugerne.

 

Projekt Bornholms Spisevenner er et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune og Ældre Sagen. Interesse for et spisefællesskab kan ske ved at kontakte Ældre Sagen eller frivillighedskoordinatoren, idet projektet sker i et tæt samarbejde, men det er ingen betingelse af være medlem af Ældre Sagen. Foreningen stiller frivillige til rådighed herfor, foretager hjemmebesøg for at finde venner der passer sammen, og følger op på ordningen.  Pt. er der kun etablereret 2 aktive spisevenner, men ønsket er at øge antallet

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 20.000 til de 2 aktiviteter.

 

Tryghedsopkald – det totale budget for aktiviteten er kr. 25.000.

Telefonudgift                  kr. 15.000

Annoncer                       kr. 10.000

 

Spisevenner – det totale budget for aktiviteten er kr. 5.000.

Kørsel                            kr. 3.000

Telefonudgift                  kr. 2.000

 

Formue kr. 150.286.

Der er ikke bevilget midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 26  Red Barnet Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0333

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

26

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Red Barnet Bornholm søger § 18 midler til drift af familieoplevelsesklub til hjælp for udsatte familier.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 20.000 til drift af familieoplevelsesklub. Midlerne kan ikke anvendes til forplejning og udgiften til entré.

 

Sagsfremstilling

Red Barnet Bornholms familieoplevelsesklub blev etableret for at sikre udsatte børn på Bornholm gode og givende oplevelser med deres forældre i et positivt fællesskab.

Red Barnet søger således midler til arbejdet med dysfunktionelle familier i familie-oplevelsesklubben.

 

Foreningen har 75 medlemmer. Der er pt. 29 børn og 15 forældre, og tilknyttet 16 frivillige. Der er planlagt 10 aktiviteter i 2015, hvor alt betales af donerede midler, der er således ingen egenbetaling. 

 

Foreningen blev bevilget kr. 30.000 i 2014 til drift, hvor det blev forudsat at midlerne ikke blev anvendt til traktementer eller til andre udgifter det vil være naturligt at dække ved egenbetaling. Foreningen søgte efterfølgende om dispensation fra dette, idet Red Barnet lægger vægt på, at kunne give familierne fri entré til forlystelserne og at kunne tilbyde god, veltilberedt og sund mad gratis.

Social- og Sundhedsudvalget gav i sit møde den 1. september 2014 undtagelsesvist dispensation, idet man gjorde opmærksom på, at fremtidige ansøgninger/bevillinger skal følge retningslinjerne.     

 

I lighed med 2014 søger Red Barnet Bornholm igen i 2015 om dispensation, således at midlerne til arbejdet i familieoplevelsesklubben kan anvendes til mad og entréer.

Økonomiske konsekvenser

Foreningen søger om kr. 30.000 til drift, aktiviteter, kurser og udstyr.

Det totale budget for aktiviteten er kr. 62.000.

Transport                       kr. 3.000

Mad/forplejning              kr. 3.000

10 ture á kr. 4.000         kr. 40.000

Entréudgifter m.m.         kr. 1.500

Telefon                           kr. 3.000

Foldere/trykning             kr. 1.500

Administration, porto       kr. 2.500

Møder                            kr. 2.000

Nyanskaffelser                kr. 3.000

Uforudsete udgifter         kr. 2.500    

 

Foreningens formue er på kr. 82.717,47.

Der blev i 2014 bevilget kr. 30.000.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 27  Røde Kors Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0344

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

27

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til besøgstjeneste og nørklegruppe.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller                

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 15.000 til drift af besøgstjeneste og nørklegruppe.

 

Sagsfremstilling

Røde Kors Bornholm har 205 medlemmer i regionskommunen, og formålet er humanitært frivilligt arbejde. Der søges om dækning af udgifter til foredrag, kurser, og andre arrangementer for frivillige medarbejdere, til udstyr og anskaffelser og til støtte til driftsudgifter. 

 

Besøgstjenesten udføres på hele Bornholm, hvor 40 frivillige besøgsvenner besøger 45 ensomme modtagere. Nørklegruppen fremstiller diverse håndværk til nødstedte. Der arrangeres sammenkomster for at udveksle erfaringer, for at informere om ny viden og for at bevare og styrke ånden i Røde Kors´ frivillige arbejde.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 30.000, som er det totale budget til aktiviteten.

Formue kr. 184.238.

 

Foreningen blev i 2014 bevilget kr. 15.000 af § 18 midlerne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 28  Røde Kors Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0347

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

28

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Røde Kors Bornholm søger § 18 midler til drift af ferielejr for børn fra belastede familier.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 10.000 til drift af ferielejr.

 

Sagsfremstilling

Røde Kors støtter og hjælper sårbare mennesker med at forbedre deres livssituation på baggrund af respekt for sårbare og deres egne ressourcer. Foreningen har 205 medlemmer i kommunen.

 

Formålet med denne ansøgning er at kunne sende børn af belastede familier til en sommerlejr sammen med andre børn, så de kommer lidt væk hjemmefra og oplever noget, som familierne ikke er i stand til at give dem.  

 

Ferielejren drives af Ungdommens Røde Kors og koster for én uge kr. 3.000 pr. barn, hertil kommer rejseudgiften til og fra Bornholm, hvor børnene ledsages af en ung Røde Kors medarbejder herfra.  

 

Aktiviteten har eksisteret i en del år, og har været finansieret ved donation. Af det donerede beløb er der kr. 5.699 tilbage.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 13.000 og den totale udgift til aktiviteten er på kr. 19.000.

 

Udgifter:

Sommerlejr 5 x kr. 3.000                   kr. 15.000

Rejseudgifter                                    kr. 4.000     

 

Foreningens formue oplyses til kr. 184.238.

 

Røde Kors Bornholm fik i 2014 bevilget:

kr. 15.000 til Besøgstjeneste og nørklegruppe

kr. 10.000 til Vågekonerne

 

Røde Kors Bornholm er i 2015 bevilget:

Kr. 10.000 til Vågekonerne

Andet punkt på dagsordenen søges om kr. 30.000 til Besøgstjene og nørklegruppe

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 29  Erindringscenter Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0350

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

29

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Erindringscenter Bornholm søger § 18 midler til drift.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 40.000 til drift.

 

Sagsfremstilling

Erindringscenter Bornholm søger i lighed med tidligere år § 18 midler til driftsudgifter.

 

Erindringscenter Bornholm har eksisteret i 14 år, og foreningen har 121 medlemmer. 2014 var et skelsættende år for foreningen, da lokalerne, som centeret var lejer af, var udsat for et massivt angreb af skadedyr. Men foreningen består og har pr. 1. juli opsagt deres lejemål i Toldbodgade og lejet sig ind i andre og mindre lokaler og til en billigere husleje i Teaterstræde.    

 

Foreningen fortsætter samarbejdet med Sundheds- og Sygeplejeskolen vedr. undervisning og Plejecenter Snorrebakken vedr. malerværksted, og herudover er der aktiviteter som udstillinger, byvandringer, foredrag mm.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 40.000 og det totale budget er på kr. 57.700.

 

Udgifter:

Husleje x)                       kr. 39.000

Varme og el                    kr. 6.000

Husleje – depot              kr. 2.500

Forsikring                       kr. 5.200

Drift                               kr. 5.000

 

x) Huslejen er fra 1. juli kr. 2.500 pr. måned – nuværende husleje er på kr. 4.000 pr. måned.

Foreningens formue er på kr. 21.228,51.

 

I 2014 blev der i mødet den 3. februar bevilget kr. 40.000 til drift og i mødet den 1. september blev der bevilget kr. 7.000 til rengøring/desinficering.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 30  SIND Ungdom søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0349

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

30

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

SIND Ungdom søger § 18 midler til aktiviteter, udstyr og andre anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 15.000 til aktiviteter og anskaffelser.

 

Sagsfremstilling

SIND Ungdom er Landsforeningens SINDS´s ungdomsorganisation, som arbejder for at forbedre forholdene for unge psykisk sårbare og pårørende i alderen 16-35 år. Begrebet psykisk sårbar dækker over unge, som har psykiatriske diagnoser, men rummer også blot unge som oplever perioder, hvor problemerne slår de unge ud af kurs.

 

Hovedaktiviteten i SIND Ungdom er ungdomsklubberne, som er med til at forebygge, at de unge trækker sig tilbage fra socialt samvær og aktiviteter med andre unge. Der lægges vægt på, at klubberne skal fungere som frirum for de unge, hvor de i trygge ramme kan udvikle sociale kompetencer og udvide netværk. I klubberne er der aktiviteter som kreativt værksted, madlavning og generel klubhygge med film osv. Herudover holdes der en række-ud-af-huset aktiviteter, som f. eks. biografture, teaterture sportsaktiviteter mm., samt en weekend sommerlejr.

For mange af de unge gælder det, at de mangler ressourcer til at mestre et hverdagsliv, herunder at kunne passe skole og arbejde, varetage egen økonomi, deltage i forenings- og fritidsliv, skabe og fastholde relationer til venner og familie, samt mestre en dagligdag, hvor sund kost og regelmæssig motion er en integreret del.

Erfaringen viser, at det SIND Ungdom gør – virker.

 

Bornholm har taget kontakt til SIND Ungdom, da man finder at der mangler en klub på Bornholm. SIND Ungdom har ingen aktiviteter i kommunen. SIND Ungdom vil gerne åbne en ungdomsklub på Bornholm, der derigennem kan blive en integreret lokal afdeling. Konkret åbnes en ungdomsklub i juni/juli måned, der skal etableres som et kontinuerligt tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 36.000 som er det totale beløb til aktiviteten.

 

Udgifter:

Bærbar computer                              kr. 4.000

Telefon                                             kr. 1.000

Promovering (annoncering mv.).         kr. 6.000

 

Midler til aktiviteter:

Bespisning, kreative tiltag, ud-af-

huset                                                kr. 25.000

 

Foreningens formue oplyses til kr. 302.157, som er til landsdækkende aktiviteter, såsom fælles sommerlejr, uddannelsesweekender mm.

Der er ikke søgt midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 31  Hjerteforeningens børneklub søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0341

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

31

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Hjerteforeningens børneklub søger § 18 midler til Hjertets motionsdag.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 4.000 til drift af Hjertets motionsdag.

 

Sagsfremstilling

Hjerteforeningens børneklub på Bornholm har til formål, at synliggøre hjertebørn og deres familier og sætte fokus på en sygdom der ikke kan ses. Der planlægges motionsdag med efterfølgende samvær, hvor forældre og børn kan udveksle erfaringer med hinanden. Aktiviteten har eksisteret 1 år og blev finansieret ved lokal sponsor.

 

Foreningen har 16 medlemmer på Bornholm.   

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 4.000, det totale budget for aktiviteten er på kr. 7.059.

 

Udgifter:

T-shirts                          kr. 3.500

Medaljer til børnene        kr. 1.154

Forplejning                     kr. 2.405

 

Indtægter:

Overskud fra 2014          kr. 1.379

Deltagergebyr og

salg af T-shirts                kr. 1.680

Tilskud fra kommunen     kr. 4.000

 

Der er ikke tidligere givet tilskud til foreningen.     

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 32  Vareturen for ældre og handicappede søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0343

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

32

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Vareturen for ældre og handicappede søger § 18 midler til dækning af underskud i forbindelse med driften. Foreningen oplyser videre, at de stopper deres aktivitet pr. 1. april 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Afslag.

 

Sagsfremstilling

Foreningen har eksisteret siden 1998, men stopper deres aktivitet pr. 1. april 2015.

Ud fra tidligere ansøgninger ses, at borgerne kan afgive bestilling telefonisk, og at der bringes varer ud 2 gange om ugen ved 4 frivillige. Borgeren betaler et gebyr på kr. 30 for udbringningen.

Konkret søger foreningen om dækning af driftsunderskud opstået indtil udgangen af marts måned 2015.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 5.000.

Foreningen oplyser om, at regnskabet pr. 31.12 2014 udviste et underskud på kr. 13.127,50.

Der blev i 2014 bevilget kr. 5.000 af § 18 midler.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 33  60+ Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0346

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

33

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

60+ Bornholm søger § 18 midler til drift af datastue i Nyker.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 2.500 til drift af datastue i Nyker.

 

Sagsfremstilling

Foreningen 60+ Bornholm er en administrativ og faglig paraplyorganisation for datastuer for ældre på Bornholm. 60+ Bornholm har til formål at støtte de tilsluttede datastuer med at hjælpe ældre til at forstå den digitale verden og kunne udnytte den. Foreningen hjælper datastuerne med alt det administrative, og fungerer endvidere som et fagligt forum, hvor datastuernes hjælpere kan få inspiration til deres videre vejledning af Bornholms ældre. 

 

60+ Bornholm blev i udvalgets møde den 2. februar 2015 bevilget i alt kr. 69.000 til drift af datastuerne: Klemensker, Hasle, Snogebæk, Aakirkeby, Rønne, Nexø, Allinge, Gudhjem og Tejn.  

 

Nærværende ansøgning omhandler drift af Nyker datastue, som ikke var med i første ansøgning.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om i alt kr. 2.500, som er det totale budget for aktiviteten. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 34  Landsforeningen Autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0345

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

34

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Landsforeningen Autisme, kreds Bornholm søger § 18 midler til kursus.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 3.000 til kursus.

 

Sagsfremstilling

Landsforeningen Autisme, kreds Bornholm støtter aktiviteter, der kan føre til netværksarbejde og videndeling blandt foreningens medlemmer og andre interesserede med følgende formål:

-      at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder, Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) medfører. Foreningen repræsenterer mennesker med ASF, børns, unges og voksnes interesser overfor samfundet lokalt

-      at støtte og vejlede mennesker med ASF og pårørende til børn, unge og voksne med ASF

-      at sikre, at tilbud til mennesker med ASF har den fornødne kvalitet og tager udgangspunkt i den enkeltes behov. Det er en målsætning at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med ASF.

 

Foreningen har ca. 100 medlemmer i kommunen, og forsøger gennem konstruktiv dialog med det bornholmske samfunds borgere, embedsmænd og lokalpolitikere at sætte fokus på de problematikker, der er en livslang ledsager, når enten man selv eller ens barn/børn har en autisme diagnose.       

Foreningen har netværksgrupper for forældre og drenge med autisme og ønsker endvidere at oprette grupper for børn, unge og voksne med autisme. For at bidrage til øget viden og forståelse arrangerer foreningen foredrag/kurser for medlemmerne og andre interesserede.

 

Der søges om midler til afholdelse af grundkurset ATLASS, som er planlagt i samarbejde med Center for undervisningsmidler på Bornholm. Kurset er et dagskursus og handler om, at forstå stress i organisationer, hos os selv, medarbejdere og børn/brugere. 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 5.000 til kursus og det totale budget til aktiviteten er på kr. 15.000.

Det ansøgte beløb skal anvendes til dækning af udgifter til honorar, rejse og overnatning for oplægsholder.

 

Der er ikke bevilget midler i 2014.

Foreningen har en formue på kr. 29.234.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 35  Diabetesforeningen, lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler  

27.15.12Ø40-0348

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

35

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Diabetesforeningen, lokalafdeling Bornholm søger § 18 midler til udstyr og andre anskaffelser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 10.000 til anskaffelser.

 

Sagsfremstilling

Diabetesforeningen, lokalafdeling Bornholm har ca. 650 medlemmer i kommunen, og har en bred vifte af aktivitetstilbud på hele øen: månedlige diabetes caféer med diverse oplæg, foredrag, cykelløb, banko m.m.

 

Foreningen har lokaler sammen med Lænken på Kirkepladsen 3A i Rønne, og holder mange af sine aktiviteter her.  

 

Foreningen ønsker med denne ansøgning, at søge om midler til anskaffelse af telt m.m., for derved at kunne tage rundt på øen, og udbrede kendskabet til diabetes, foretage blodsukkermålinger og risikotests.

Der ansøges om midler til anskaffelse af telt, borde og stole, inventar og banner med logo.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om kr. 12.000, og det totale budget til anskaffelserne er på kr. 10.204,33.

Telt                                                  kr. 3.768,48

Klapborde og 8 stole + hynder           kr. 1.508,60

2 café borde og 4 stole                      kr. 2.046,00

Banner med logo                               kr. 781,25

Inventar                                           kr. 2.100,00

 

Foreningen oplyser formuen til kr. 11.048,01.

Der er ikke søgt midler i 2014.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 36  Astma Allergiforeningen søger § 18 midler

27.15.12Ø40-0351

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

36

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Astma Allergi Foreningen søger § 18 midler til luftballonen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Bevilget kr. 3.000 til luftballonen.

 

Sagsfremstilling

Foreningens formål er at arrangere fysisk træning, samt mange andre aktiviteter for børn, unge, familier, enkeltpersoner og ældre med astma, allergi og eksem. Foreningen tilbyder kurser og undervisning til enkeltpersoner, familier og grupper med astma, allergi, KOL m.m.

 

Astma Allergi Foreningen har eksisteret siden 1978 og har i dag 900 medlemmer, samt ca. 45 frivillige, heraf er ca. 35 frivillige tilknyttet luftballonen. Hver sommer afholdes der en 12 dages sommerlejr – kaldet luftballonen – for børn og unge i alderen 9-17 år med astma, allergi eller eksem. Luftballonen er et landsdækkende tilbud under foreningen, og i 2015 er det 17. år med denne aktivitet, som foregår 2 uger i skoleferien. I lejren deltager ca. 60 – 70 børn og unge.  

Økonomiske konsekvenser

Der søges om i alt kr. 5.200 og det totale budget for aktiviteten er kr. 580.000.

Foreningen oplyser, at der er 0 kr. i formue.

I 2014 blev bevilget kr. 2.600.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 37  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

37

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Studiebesøg torsdag den 7. maj.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 38  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

38

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at punkterne 11, 12 og 13 sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 39  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

39

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Fælles møde med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj, kl. 17.

Formanden aftaler møde med formanden for Teknik- og Miljøudvalget omkring ejendommen Toftegården.