Referat
Social- og Sundhedsudvalget
01-06-2015 kl. 14:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetmøde med Center Sundhed
  åbent 3 Budgetmøde med Center Psykiatri og Handicap
  åbent 4 Budgetmøde med Center Ældre
  åbent 5 Budget og mål 2016 - Social- og Sundhedsudvalgets område
  åbent 6 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 7 Ansøgning om nyt tilskud til + 55 motionspas
  åbent 8 Høring af Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019
  åbent 9 Revision af Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96
  åbent 10 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel - HandyBat
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Gensidig orientering
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Kl. 14,00

Punkt 2) Budgetmøde med Center Sundhed

Deltagere:

Sundhedschef Trine Dorow

Leder af Genoptræning og hjælpemidler Pia Juul Hansen

Leder af Genoptræning Tashiea Stender Alstrup

Leder af Tandplejen Jette Ludvig

Fysioterapeut Pia Frost Jensen, Genoptræning

Rådgivende fysioterapeut Gulla Steenberg, Hjælpemidler

Klinikassistent Liselotte Vomb Lund, Tandplejen

Leder af sygeplejen Karin Svit Riis

Sygeplejerske Anette Lund

 

Kl. 14,45

Punkt 3) Budgetmøde med Center Psykiatri og Handicap

Deltagere:

Psykiatri- og handicapchef Michael Hansen Bager

Leder af socialpsykiatrien Bodil Wermelin

Leder af Botilbuddet Klintebo Pia Jonge

Leder af Botilbuddet Stenbanen Tina Holmgaard Rasmussen

Social- og Sundhedsassistent Anna Noltensmejer

Socialpædagog Søs Andersen

Socialpædagog Bitten Thomsen

Socialpædagog Helle Smidemann

Social- og Sundhedsassistent Aase Ullerup Kjøller

Sagsbehandler/socialrådgiver Mette Sode

Pædagogmedhjælper Jesper Klindt

 

Kl. 15,30

Punkt 4) Budgetmøde med Center Ældre

Deltagere: 

Ældrechef Birgit Mortensen

Hjemmeplejeleder Annette Larsen

Plejecenterleder Jeanette Bech

Teamleder Charlotte Petersen

Social- og sundhedsassistent Pernille Merete Ipsen

Social- og sundhedsassistent Anne Jensen

Social- og sundhedsassistent Lone Christoffersen

Overassistent Hanne Jørgensen

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetmøde med Center Sundhed  

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der som et led i den politiske budgetproces hvert år holdes hhv. et budgetmøde og et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter for de tre centre: Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til dialog mellem Center for Sundheds repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

God dialog med repræsentanter fra området.

 

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er bl.a., at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejde.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, repræsentanter for ledere på niveau 3 og 4, samt medarbejdere.


Centerchefen giver indledningsvist en kort præsentation om hvad der aktuelt arbejdes med og hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene.

 

Social- og Sundhedsudvalget og centret har derefter ca. 20 minutter til dialog generelt, om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene, og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budgetmøde med Center Psykiatri og Handicap  

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der som et led i den politiske budgetproces hvert år holdes hhv. et budgetmøde og et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter for de tre centre: Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til dialog mellem Center for Psykiatri og Handicaps repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

God dialog med repræsentanter fra området.

 

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er bl.a., at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejde.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, repræsentanter for ledere på niveau 3 og 4, samt medarbejdere.

 

Centerchefen giver indledningsvist en kort præsentation om hvad der aktuelt arbejdes med og hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene.

 

Social- og Sundhedsudvalget og centret har derefter ca. 20 minutter til dialog generelt, om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene, og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetmøde med Center Ældre  

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der som et led i den politiske budgetproces hvert år holdes hhv. et budgetmøde og et dialogmøde, hvor udvalget mødes med repræsentanter for de tre centre: Center Ældre, Center Sundhed og Center Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til dialog mellem Center for Ældres repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

God dialog med repræsentanter fra området.

 

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er bl.a., at drøfte udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejde.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, repræsentanter for ledere på niveau 3 og 4, samt medarbejdere.

 

Centerchefen giver indledningsvist en kort præsentation om hvad der aktuelt arbejdes med og hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene.

 

Social- og Sundhedsudvalget og centret har derefter ca. 20 minutter til dialog generelt, om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene, og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Budget og mål 2016 – Social- og Sundhedsudvalgets område

00.30.02G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Oplæg til mål er lagt som bilag til dagsordenspunktet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)  at udvalget drøfter oplæg til delmål og langsigtede mål

b)  at udvalget beslutter delmål og langsigtede mål til videre behandling i forhandlingerne om Budget 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

a) Drøftet.

b) Delmål og langsigtede mål godkendt med forslag om, at udvalgets delmål om flere i aktivitetstilbud/samværstilbud/beskæftigelsestilbud også bliver delmål til det fælles mål med Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 

 

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

På udvalgsmødet i maj blev status og opfølgning på mål for 2015 gennemgået og udvalget drøftede oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2015, skal udvalget nu fastsætte delmål for budgetåret 2016.

 

Udvalgets oplæg til delmål for budget 2016 skal tage udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Af bilag fremgår følgende:

·       Center for Sundheds mål:

o   Kost, hvor det langsigtede mål fastholdes. I forhold til delmål for 2016 er der tilføjet et nyt delmål for 2016 vedr. skolemad.

o   Rygning, hvor det langsigtede mål fastholdes. Delmålene for 2016 er uændret i forhold til udvalgets behandling i maj 2015. 

 

·       Center for Ældres mål:

o   Demens – rette indsats til rette tid. Det langsigtede mål fastholdes. Delmål for 2016 er uændret.

 

·       Center for Ældres/Center for Sundheds fælles mål:

o   Bornholms Regionskommune skal inden udgangen af 2018 have udviklet og implementeret ”Den rehabiliterende organisation”

 

·       Center for Psykiatri og Handicaps mål:

o   Flere i beskæftigelses- aktivitets- og samværstilbud, hvor det langsigtede mål søges udvidet med 2 nye delmål for 2016, såfremt finansiering hertil opnås. Delmål 1: Etablering af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med ADHD, autisme mv. (A-området) i Østergade 54 og delmål 2: Fokus på udvikling af aktivitets- og samværstilbud/beskæftigelsestilbud for målgruppen af borgere med udviklingshæmning.

o   Implementering af ICF på botilbud på handicapområdet er et nyt langsigtet mål.

 

·       Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fælles mål:

o   Nyt langsigtet fælles mål, hvor der i forhold til de to målgrupper psykisk sårbare, herunder borgere på A-området og borgere med udviklingshæmning skal iværksættes initiativer på tværs af centre med henblik på, at afdække borgernes muligheder for beskæftigelse og evt. uddannelse og tilrettelægge ”den optimale vej” til at realisere den enkelte borgers muligheder.

 

Udvalgenes mål skal kobles til alle prioriteringsforslag der indgår i budgetmaterialet. Center-cheferne har ansvaret for at sikre koordinering mellem de politiske delmål, opprioriteringsforslag og spareforslag, altså konsekvenser som følge af delmålene.

 

Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgettemadag den 12. august og budgetseminar i dagene 1. og 2. september 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. juni 2015

1.
Kost og rygning (DOCX)

2.
Demens- rette indsats til rette tid (DOCX)

3.
Ældre og Sundhed - Den rehabiliterende organisation (DOCX)

4.
Flere i beskæftigelses-, aktivitets- og samværstilbud (DOCX)

5.
Implementering af ICF på botilbud på handicapområdet (DOCX)

6.
Fælles mål SSU og EBU (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser på Social- og Sundhedsudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 9,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 4,0 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller,

a)  at budgetopfølgningen for Center for Ældre, Center for Sundhed og den del af Center for Erhverv og Beskæftigelse der vedr. Social- og Sundhedsudvalget tages til efterretning

b)  at det indstilles til Kommunalbestyrelsen at det varige merforbrug for Center for Psykiatri og Handicap løses

1.     indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme, eller

2.     at merforbruget i indeværende år finansieres ved brug af overførte midler, medens merforbruget i overslagsårene 2016 til 2019 indgår i budgetprocessen for 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

a) Taget til efterretning.

b) Udvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse, at merforbruget i indeværende år finansieres ved brug af overførte midler, medens merforbruget i overslagsårene 2016 til 2019 indgår i budgetprocessen for 2016.    

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 

Drift

Udmøntning af besparelsen i forbindelse med sygdom sker først senere på året i forhold til fald i sygefraværet. Udmøntningen af besparelsen kan derfor påvirke nedenstående forventninger omkring mer-/mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

 

Center for Ældre forventer samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015. Samlet set er der overført et overskud på 4,1 mio. kr. fra 2014, således forventes årets resultat at blive et overskud på 3,2 mio. kr.

Generelt set er der tale om marginale mer- og mindreforbrug på området, som vurderes at kunne håndteres inden for bevillingen. Et merforbrug på de mellemkommunale betalinger, anvisningsret til ældreboliger samt engangsinvesteringer opvejes af mindreforbrug som følge af nedgang i antallet af leverede ydelser vedr. pleje i eget hjem, samt brug af overførsler fra tidligere år.

 

Center for Psykiatri og Handicap forventer samlet set et merforbrug på 3,3 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Samlet set er der overført et overskud fra 2014 på 1,4 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et underskud på 1,9 mio. kr.

Merforbruget for Psykiatri og handicap vurderes ikke at kunne nedbringes og for at være af varig karakter og umiddelbart ses følgende to løsningsmuligheder

a)   at det løses indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme, eller

b)   at det indstilles til Kommunalbestyrelsen at merforbruget i indeværende år finansieres ved brug af overførte midler, medens merforbruget i overslagsårene 2016 til 2019 indgår i budgetprocessen for 2016

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2015.

 

Center for Sundhed forventer samlet set et merforbrug på 1,6 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Samlet set er der overført et overskud fra 2014 på 4,2 mio. kr., således forventes årets resultat at blive et overskud på 2,7 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget skyldes ubalance på budget til sygeplejedepotet, samt udgifter i forbindelse med engangsinvesteringer, hvilket finansieres af overført overskud fra tidligere år.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2015, hvilket kan henføres den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsnet.

 

For den del af Center for Erhverv og Beskæftigelse, som vedr. Social- og Sundhedsudvalget forventes samlet set et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2015.

Det er tendensen fra 2014 på førtidspensionsområdet som ser ud til at fortsætte i 2015 og som medfører et forventet mindre forbrug. Der er taget højde for de forventede lavere udgifter i oplægget til budget 2016.

 

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab for 2015 på Social- og Sundhedsudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 5,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 9,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 4,0 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. i 2015.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Ældre

 

 

 

 

 

31 Ældre

-929

 

4.115

3.186

 

Center for Psykiatri og handicap

 

 

 

 

 

32 Psykiatri og Handicap

-3.259

-162

1.385

-1.874

-162

Center for Sundhed

 

 

 

 

 

33 Sundhed

-1.563

4.880

4.243

2.680

 

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

 

 

 

 

 

34 Sociale ydelser

 

4.800

-

 

4.800

Social- og Sundhedsudvalget

-5.750

9.518

9.743

3.993

9.518

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 1. juni 2015

1.
Driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning om nyt tilskud til + 55 motionspas

18.16.00Ø40-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

6

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

DGI Bornholm ønsker i samarbejde med Bornholms Regionskommune, at afvikle endnu en omgang i 2015 af projektet omhandlende et sports- og aktivitetstilbud for alle borgere på Bornholm på 55 + og førtidspensionister.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2015:

Social- og Sundhedsudvalget bevilger kr. 20.000 under forudsætning af, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger kr. 10.000.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·       at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

 

Sagsfremstilling

I 2014 indgik Bornholms Regionskommune et partnerskab med DGI vedrørende et pilotprojekt,  

Bornholm Motionspas 55 + 2014. Projektet blev godt modtaget og betegnes som en succes. 

Der søges finansiering af en omgang mere af projektet i 2015.

 

Tilbuddet er et fleksibelt, alsidigt og uforpligtende sports- og aktivitetstilbud. Deltagerne får udleveret et ”motionspas”, der giver mulighed for at prøve de mange forskellige sportsgrene og idrætsaktiviteter. Aktiviteterne er afpasset den enkeltes niveau, og således er der plads til både nybegyndere og øvede, og aktiviteterne er spredt ud over hele øen og kan dyrkes i dagtimerne.

DGI ønsker med en ny omgang af projektet at få endnu tydeligere kommunikation omkring brugen af passet og få endnu flere idrætsgrene tilknyttet passet. Dette i håbet om at få endnu flere aktive seniorer på Bornholm og fastholde nogle af dem i foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune søges om tilskud på kr. 30.000 som investering i det aktiverende og forebyggende arbejde.

 

Finansieringsmuligheder:                                                       

Social- og Sundhedsudvalget vil kunne finansiere op til kr. 20.000 af endnu ikke disponerede midler.

                                                                         

Fritids- og Kulturudvalget:

Frie midler                                        36.045 kr.  

Overførsel fra 2014                           40.679 kr.

Til rådighed                                       76.724 kr.

 

DGI´s budget (brutto)

Medarbejdertimer (á 300 kr.)

-      Planlægning + kontakt til lokalforeninger (40 timer)        12.000

Samling af oversigter + hjemmeside (30 timer)                        9.000

TV spot reklamer (20 timer)                                                    6.000

Udstedelse af pas (15 min x 220 stk.)                                      16.500

Evaluering og opfølgning (25 timer)                                         7.500                   

I alt budgetterede medarbejderudgifter                                                      51.000 kr.

 

Tryk af materiale                                                                    4.000

Produktion af TV spot                                                              5.000

TV spots og annoncer                                                              10.000

I alt budgetterede andre udgifter                                                               19.000 kr. Samlet udgift                                                                            70.000 kr.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. juni 2015

1.
Ansøgning DGI (PDF)

2.
Evalueringsrapport + 55 2014 (PDF)

3.
Opsamling - Evaluering 2014 55+ (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Høring af Praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019

29.21.08P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

13

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Praksisplan for fysioterapi er udarbejdet af regionen og kommunerne i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Planen er sendt i høring. Frist for høringssvar er den 1. juni 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at sagen sendes i høring i Ældreråd og i Handicapråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

at der afgives høringssvar, hvoraf det bemærkes, at Bornholms Regionskommune finder det vigtigt, at der i anbefalinger sættes fokus på at styrke kommunikationen mellem sektorer, herunder særligt behovet for en styrket dialog omkring udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi. Dette også set i lyset af den meget kraftige vækst i forbruget af vederlagsfri fysioterapi, der kan konstateres for perioden 2009 til 2013 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

Indstillingen godkendt.

 

Sagsfremstilling

Udkastet til praksisplan for fysioterapi er udarbejdet af regionen og kommunerne i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter. Praksisplanen omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og er gældende for perioden 2015 – 2019. 

Planen omfatter således:

·       Almen fysioterapi der gives efter lægehenvisning hos en fysioterapeut, der har overenskomst. Der ydes et offentligt tilskud på 40 % af honoraret. Regionerne finansierer 30 % og kommunerne 10 % via kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet. 

·       Vederlagsfri fysioterapi der gives efter lægehenvisning til børn og voksne med varige lidelser, der skyldes et svært fysisk handicap eller en fremadskridende sygdom. Sundhedsstyrelsen fastsætter kriterier og de konkrete diagnoser omfattet af ordningen. Udgifter dækkes 100 % af kommunerne.

 

Formålet med planen er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen og kunne administreres under hensyntagen til andre sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

 

Det er endvidere intentionen, at planen kan bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og udvikling af kvalitet i behandlingen.

 

Praksisplanen er inddelt i tre overordnede kapitler.

·       Kapitel 1 beskriver grundlaget for praksisplanen i lovgivning og overenskomster, fysioterapi som fagområde og de forskellige fysioterapiformer.

·       Kapitel 2 omhandler kapaciteten på fysioterapiområdet, hvor der er en beskrivelse af faktuelle oplysninger af betydning for området. 

·       Kapitel 3 beskriver, hvordan de fysioterapeutiske tilbud i praksissektoren ønskes udviklet i planperioden. Der er fokus på samarbejde på tværs og kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.

 

Der er udarbejdet forslag til høringssvar, hvor det bemærkes, at Bornholms Regionskommune finder det vigtigt, at der i anbefalinger sættes fokus på at styrke kommunikationen mellem sektorer, herunder særligt behovet for en styrket dialog omkring udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi. Dette også set i lyset af den meget kraftige vækst i forbruget af vederlagsfri fysioterapi, der kan konstateres for perioden 2009 til 2013. 

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 1. juni

Udkast til Praksisplan for Fysioterapi har været sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet, som har fremsendt følgende høringssvar.

 

Handicaprådet har i møde den 13. maj behandlet sagen og fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd har i møde den 19. maj behandlet sagen og fremsendt følgende høringssvar:

Bornholms Ælderåd tager Praksisplan for Fysioterapi til efterretning, idet Rådet forventer at planen passer ind i den rehabiliterende organisation.

  hvoraf de fremgår at remsendt følgende høringssvar:

erådet og i Handicaprådet, som har fremsendt følgende høringssvar.  hvoraf de fremgår at remsendt følgende høringssvar:

erådet og i Handicaprådet, som har fremsendt følgende høringssvar.

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Udkast til praksisplan for Fysioterapi i Region Hovedstaden 2015-2019 (PDF)

2.
Høringsskema med udkast til hørinssvar (DOCX)

3.
Bilag 8 Grundbeskrivelse 2015-2019 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Revision af Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96

27.39.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

11

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Revidering af kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance § 96.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget sender forslag til revideret kvalitetsstandard i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

at standarden godkendes

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

1. januar 2009 blev Lov om social service ændret i forhold til reglerne for tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap (§ 96). Desuden blev reglerne for udmålingen af tilskuddet ændret 1. juli 2009. Tilskud til ansættelse af hjælpere for personer med handicap betegnes "Borgerstyret Personlig Assistance" (BPA).

 

Servicelovens § 96, stk. 1 tilbydes til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har et behov, der gør det nødvendigt at yde en særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse, for at borgeren kan opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. Det vil normalt sige borgere, der i høj grad er afhængig af hjælp til at udføre almindelige daglige funktioner, og som dermed har mere massive og sammensatte hjælpebehov, der ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig hjælp mv.

 

Revideringen er foranlediget af en henvendelse fra KL, vedr. ferievilkårene for de ansatte i ordninger af denne type. De ansatte vil fremover være omfattet af ferieloven og ikke aftale om ferier i kommunerne. Derudover er der enkelte redaktionelle ændringer (navne, adresser).

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 1. juni

Revideret Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance jf. servicelovens § 96 har været sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet, som har fremsendt følgende høringssvar.

 

Handicaprådet har i møde den 13. maj behandlet sagen og fremsendt følgende høringssvar:

Anbefales taget til efterretning.

 

Bornholms Ældreråd har i møde den 19. maj behandlet sagen og fremsendt følgende høringssvar:

Bornholms Ældreråd tager kvalitetsstandarden til efterretning, idet der er tale om sproglig tilpasning og giver bedre vilkår for de ansatte under ferie.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
Forslag til revideret standard §96,1 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel - HandyBat

13.05.18P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

04-05-2015

12

 

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Trafikselskaber, her BAT, skal for svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år etablere individuel handicapkørsel, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Borgerne skal være visiteret til ordningen for at benytte den. For at ordningen skal forvaltes ens, er der nu udarbejdet en kvalitetsstandard for denne kørsel.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at standarden sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 4. maj 2015:

Sendes i høring i Handicaprådet og i Ældrerådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

at standarden godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

HandyBat er en transportordning for personer, der som følge af deres bevægelseshandicap har behov for hjælpemidler og som følge deraf ikke kan benytte den almindelige offentlige transport, selvom transportmidlet er handicapvenligt indrettet. Center for Ældre, Myndighed og Tilsyn, visiterer til ordningen. BAT’s kørselskontor administrerer ordningen.

 

Ordningen gælder for borgere over 18 år, som har fast bopæl på Bornholm, og som

·       er svært bevægelseshæmmet og anvender ganghjælpemidler f.eks. kørestol, rollator eller gangbuk, som er bevilget af kommunen

·       har et varigt handicap

·       er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler

 

For at forvalte HandyBat ordningen i henhold til lovgivningen er det nødvendigt at præcisere, hvad ordningen kan benyttes til, og hvad den ikke kan benyttes til.

 

HandyBat ordningen kan benyttes til kørsel til sociale aktiviteter og fritidsformål fx besøg hos familie og venner, indkøb, frisør, kulturelle aktiviteter og aftenskoleundervisning.

 

Ordningen kan derimod ikke benyttes til

·       Kørsel til læge/speciallæge

·       Kørsel til undersøgelse/behandling på sygehus

·       Kørsel til arbejde, optiker, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapi, aflastning o.l.

 

Det er konstateret, at flere at brugerne har brugt ordningen til at køre til fx. læge, fysioterapi, og aflastning, men dette er ikke meningen med ordningen. Desuden vil borgeren i flere tilfælde have ret til betalt befordring via anden lovgivning.

 

Selve ordningen giver ret til 104 enkeltture pr. år, ved helårligt abonnement. Turen er fra dør til dør, så tæt til gadedøren som muligt.

Brugerne betaler et årligt abonnement på 300 kr. Herudover betales pt. 2,60 kr. pr. km, dog mindst for 10 km pr. tur. Hvis man visiteres til ledsager, kommer denne gratis med. Der er også mulighed for at have 2 børn under 12 år med på turen, ligesom det er muligt at betale for en medfølgende ledsager.

BAT har udarbejdet informationsmateriale om HandyBat, som sendes til alle brugere, og der kan findes information om ordningen på www.BAT.dk

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 1. juni

Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel har været sendt i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet, som har fremsendt følgende høringssvar.

 

Handicaprådet har i møde den 13. maj behandlet sagen og fremsendt følgende høringssvar:

Taget til efterretning, idet Rådet forudsætter at alle tre krav skal være opfyldt.

 

Bornholms Ældreråd har i møde den 19. maj behandlet sagen og fremsendt følgende høringssvar:

Bornholms Ælderåd tager kvalitetsstandarden til efterretning, idet Rådet forventer at borgerne får en god oplevelse. Bornholms Ældreråd anbefaler, at ordningen udvides til kl. 24,00.

 

 

Center for Ældre oplyser, at for at kunne blive visiteret til ordningen skal man opfylde alle tre krav, således skal man være svært bevægelseshæmmet og anvende ganghjælpemidler f.eks. kørestol, rollator eller gangbuk, som er bevilget af kommunen, og have et varigt handicap og være ude af stand til at benytte offentlige transportmidler.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 4. maj 2015

1.
UDKAST Kvalitetsstandard - HandyBAT (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

11

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at der ikke er punkter til høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

12

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

Grøntsagsdyst - seance igen til efteråret.

SOL projekt - hjemmeside.

Ombygning af Plejecenter Klippebo - indvielse efter sommerferien.

Klippekortmodellen på ældreområdet starter 1.7.2015.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

01-06-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 1. juni 2015:

Intet.