Referat
Social- og Sundhedsudvalget
17-08-2015 kl. 15:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016
  åbent 3 Høring af Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015-2018
  åbent 4 Praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019 til godkendelse
  åbent 5 Pulje til løft af ældreområdet 2015 og 2016
  åbent 6 Fælles medicinkort
  åbent 7 Orientering om Projekt selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering
  åbent 8 Fritvalgsbevis vedr. personlig pleje
  åbent 9 Debatoplæg vedr. Toftegårdens fremtid
  åbent 10 Etablering af Anonym Unge Rådgivning
  åbent 11 Samarbejdsaftale vedr. behandlingsgaranti for børn og unge fra stof- og alkoholfamilier
  åbent 12 Tilbud om anonym, ambulant behandling for stofmisbrug
  åbent 13 Sundhedsstyrelsen årsrapport for 2014 vedr. plejehjemstilsyn
  åbent 14 Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2014
  åbent 15 Tilsyn 2015 Lunden
  åbent 16 Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2015
  åbent 17 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2015
  åbent 18 Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Aabo 2015
  åbent 19 Tilsyn 2015 Område Øst - Fontænehuset og Aasen
  åbent 20 Tilsyn 2015 Sandemandsgården
  åbent 21 Tilsyn 2015 Blæksprutten
  åbent 22 Drøftelse af HandyBAT
  åbent 23 Gensidig orientering
  åbent 24 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 25 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016

27.03.40P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Rammeaftale 2016 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.  Kommunernes frist for behandling og tilbagemelding er senest 1. oktober.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 sendes i høring i Handicaprådet for så vidt angår voksenområdet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Sendes i høring i Handicaprådet vedr. voksenområdet.

 

Servicedirektøren indstiller,

at Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 sendes i høring i Handicaprådet for så vidt angår børneområdet

 

Børne- og Skoleudvalget den 18. august 2015:

 

Sagsfremstilling

Overordnet set er det Psykiatri- og Handicapchefens vurdering, at der er tale om de samme tendenser i Bornholms Regionskommune, og udfordringerne er nogle af de samme som der er skitseret nedenfor i de fire udvalgte fokusområder.

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 består af tre dele: En analysedel, en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016 samt en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination. Analysedelen afdækker på baggrund af indberetninger fra kommunerne, i hvilket omfang der opleves sammenhæng mellem kommunernes behov for de højt specialiserede tilbud og tilbuddenes udbud af pladser, samt kortlægger udviklingen i kapacitet og belægning i de højt specialiserede tilbud.

 

Generelt oplever kommunerne ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

 

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi

 

De fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi i Udviklingsstrategien er:

1.    Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre

2.    Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD.

3.    Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene

4.    Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor blandt andet sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen vil være et centralt element.

 

Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien. Ministeren har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.

 

KKR’s selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

·     Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

 

Bevæggrunden for valget af temaet er først og fremmest at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Derudover kan der konstateres en række nationale tendenser, der indgår i valget af det særlige tema. Eksempelvis forventes politiske mål at blive et centralt styringsredskab på det sociale område i de kommende år. Både i en national sammenhæng, hvad regeringens 2020-mål vidner om, og i en lokal sammenhæng, hvor kommunalpolitikere kan bruge målene til at tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe i løbet af en valgperiode. Derudover sættes der fra centralt hold, blandt andet som følge af evalueringen af kommunalreformen, højere forventninger til, at kommunerne i fællesskab løser opgaver af tværgående karakter på det specialiserede socialområde. Dette udmøntes eksempelvis igennem den Nationale Koordinationsstruktur, som skal sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til små og komplekse målgrupper. En tværgående strategi og fælles målsætninger vil kunne bidrage til at understøtte kommunerne i forhold til det centrale niveau og sende et klart signal om samarbejde i hovedstadsregionen.

 

Både fra politisk og administrativt hold i KKR Hovedstaden har man tilkendegivet, at man ønsker at forfølge samarbejdssporet i koordineringen og udviklingen af det specialiserede socialområde. Dette er blandt andet kommet til udtryk gennem identificering af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen og opstilling af en nødbremsemodel for disse samt en integrering af samarbejdsformerne i regi af Rammeaftalerne mellem kommunerne og Region Hovedstaden. En tværgående strategi vil medvirke til at understøtte og udvikle dette samarbejdsspor.

 

Endelig er der i Udviklingsstrategi 2016 beskrevet en række udviklingstendenser, som motiverer behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde. Herunder kan nævnes kommunernes hjemtagningsstrategier med fokus på lokale og mindre indgribende indsatser samt inklusion, ændret efterspørgsel efter og forventninger om øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud, øget fokus på effekt og dokumentation, den faglige og teknologiske udvikling samt en fortsat stram økonomisk ramme. Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene. Klare fælles målsætninger for denne udvikling kan bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde og samtidig anvise nogle retninger i formuleringen af strategier og planer i de enkelte kommuner, både som myndighed og driftsherre, samt i regionen.

 

Ligesom KKR på sundhedsområdet har formuleret fælles sundhedspolitiske målsætninger, vil der derfor være en stor værdi i at formulere fælles socialpolitiske målsætninger på tværs af kommunerne og regionen. Det kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde, og muliggør benchmarking og læring på tværs af hovedstadsregionen.

 

Det konkrete indhold af den tværgående strategi og de fælles målsætninger vil afhænge af det input, som kommer fra kommuner og Region Hovedstaden i den proces for udarbejdelse af strategien, der sættes i gang.

For at sikre et bredt og solidt ejerskab til den tværgående strategi og målsætninger er det vigtigt med en proces for udarbejdelse af strategien, som inddrager alle parter, både i den indledende fase, hvor fokusområder skal udvælges og målsætninger skitseres, samt i den endelige formulerings- og godkendelsesfase. Fælleskommunalt sekretariat har på baggrund heraf skitseret følgende forslag til en proces:

1.    Initial inddragelse af alle kommuner og Region Hovedstaden med henblik på at indsamle viden, ideer og ønsker til strategien.

2.    Nedsættelse af arbejdsgruppe, der på baggrund af input udarbejder et første udkast til en tværgående strategi og fælles målsætninger

3.    Efter behandling i embedsmandsudvalget drøftes udkastet i en kreds bestående af alle kommuner og Region Hovedstaden både på administrativt og politisk niveau.

4.    Arbejdsgruppen udarbejder et endeligt udkast, der går til behandling i embedsmandsudvalget, K29 og KKR Hovedstaden

5.    Politisk godkendelse af strategien i de enkelte kommuner og Region Hovedstaden.

En konkret proces- og tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt kommissorium for den tværgående strategi. Fælleskommunalt sekretariat vil udarbejde et kommissorium til behandling i Embedsmandsudvalget ultimo 2015.

 

Revurdering af de mest specialiserede tilbud

I Udviklingsstrategi 2016 er ni tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet (3) og voksenområdet (6) defineret som mest specialiserede tilbud, der har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed i form af samarbejdsmodellen ”nødbremse-modellen”. De ni tilbud er udvalgt på baggrund af deres grad af opfyldelse af seks specifikke kriterier.Samarbejdsmodellen giver driftsherrerne for de ni mest specialiserede tilbud mulighed for at indstille sit tilbud til behandling i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning. En evt. henvendelse behandles indledningsvis i den permanente task force. Derudover revurderer den permanente task force årligt i forbindelse med Udviklingsstrategien i forhold til, hvorvidt tilbuddene 1) fortsat opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud og 2) opfylder de krav, som de mest specialiserede tilbud forventes at opfylde.

 

Den faste task force var samlet på møde den 31. marts 2015:

·       Ingen af driftsherrerne til de ni mest specialiserede tilbud havde fremsendt en anmodning om særlig behandling.

·       Task forcen vurderede, at alle ni tilbud fortsat lever op til de 6 kriterier og indstillede derfor, at alle ni tilbud indgår i Udviklingsstrategi 2016 som mest specialiserede tilbud omfattet af den tværkommunale samarbejdsmodel.

·       Task forcen vurderede, at de øvrige tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015 på nuværende tidspunkt ikke lever op til kriterierne for mest specialiserede tilbud, hvorfor der ikke indstilles nye tilbud til Udviklingsstrategi 2016.

 

Styringsaftale 2016

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

 

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

·       Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

·       Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12. januar 2015.

Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelse indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen:

-       Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.

-       Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.

·       Til Styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag indeholdende den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i hovedstadsregionen.

Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste rammer for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskadeområde.

 

Tidsplan

 

17. august 2015

Møde i Social- og Sundhedsudvalget

18. august 2015

Møde i Børne- og Skoleudvalget

8. september 2015

Høring i Handicaprådet

14. september 2015

Møde i Social- og Sundhedsudvalget

15. september 2015

Møde i Børne- og Skoleudvalget

17. september 2015

Møde i Kommunalbestyrelsen (udvalgenes beslutninger vil foreligge på mødet)

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Udviklingsstrategi (PDF)

2.
Styringsaftale (PDF)

3.
Konklusioner og fokusområder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Høring af Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015-2018

29.30.00P17-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden er fremsendt Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015-2018 i høring.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udkast til Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015-2018 sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den godkendte sundhedsaftale skal kommuner, region og de alment praktiserende læger nå til enighed om en praksisplan for almen praksis. Praksisplanen for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015-2018 er den ramme, der sikrer, at sundhedsaftalen gennemføres i forhold til almen praksis.

 

De opgaver, som de alment praktiserende læger ønskes forpligtiget til at udføre i sundhedsaftalen skal beskrives i praksisplanen og følges op af en underliggende aftale.

 

Det er først med den underliggende aftale, at kommuner og region knytter økonomi og

ressourcer til indsatserne i praksisplanen, og det er også først med den underliggende aftale, at de praktiserende læger er forpligtede til at følge praksisplanen. Jf. ”Baggrundsnotat om praksisplanen, den underliggende aftale og sammenhæng til sundhedsaftalen”.

 

Praksisplanen forhandles i Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden og Regionen har den endelige beslutningskompetence. Den underliggende aftale skal godkendes i kommunerne.

Praksisplanen forventes godkendt ultimo 2015, og først herefter kan der indgås en underliggende aftale. I efteråret 2015 udarbejdes procesplan for arbejdet med de underliggende aftaler.

 

Da det er et centralt mål for praksisplanen at være med til at sikre gennemførelse af Sundhedsaftalen 2015-2018, bliver de politiske mål og visioner herfor også centrale i praksisplanen.

 

Visionerne for Praksisplan 2015-2018 er, som i Sundhedsaftalen 2015-2018:  

·       at borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen

·       at udvikle og udbrede nye samarbejdsformer

·       at sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed

·       at borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen

 

Under hver af de fire visioner er der med afsæt i Sundhedsaftalens mange indsatser formuleret en række anbefalinger til, hvorledes almen praksis kan bidrage til at sikre gennemførelse af Sundhedsaftalen.

 

Eksempelvis er der en indsats i Sundhedsaftalen, der siger, at ”Vi vil i aftaleperioden arbejde for en styrkelse af den systematiske involvering af borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af det organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb”.

Dette udtrykkes i praksisplanen med anbefalingen:

 

Det er vurderingen, at praksisplanens anbefalinger generelt understøtter indsatserne i Sundhedsaftalen, men som nævnt er det først med konkretiseringen i den underliggende aftale, at de opgaver - som de alment praktiserende læger forpligtes til at udføre - fastlægges og nærmere kan vurderes i forhold gennemførelse af Sundhedsaftalen 2015-2018.

 

Praksisplanen beskæftiger sig ligeledes med Kapacitet og Tilgængelighed og har bl.a. fokus på rekruttering og fastholdelse samt betjening af akuttilbud og sygebesøg; problemstillinger, hvor man på Bornholm gennem længere tid har efterspurgt og søgt løsningsmodeller. 

 

I Praksisplanen nævnes således specifik Bornholm som et område, hvor det forudses vanskeligt at fastholde tilstrækkelig lægedækning

 

I Praksisplanen anbefales:

·       At der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe, som samler viden om mulighed og barrierer for at understøtte almen praksis i områder med mange sårbare borgere og kommer med konkrete forslag til tiltag.

·       At der i planperiodens første år udarbejdes en ny model for lægedækning, der tager højde for ulighed i sundhed, med udgangspunkt i relevante data.

 

Praksisplanens anbefalinger i forhold til rekruttering har fokus på sårbare borgere og ulighed i sundhed - områder der også er vigtige i forhold til lægedækningen på Bornholm. Bornholms beliggenhed midt i Østersøen kan dog kræve en særlig opmærksomhed og særlige tiltag lokalt.

 

I forhold til betjening af akuttilbud og sygebesøg fremhæver praksisplanen behovet for en udbygget lægefaglig betjening i takt med at liggetiden bliver kortere og samtidig med, at antallet af genoptræningsplaner fra hospitaler til kommunerne er stigende er der behov for en tilpasning af kommunernes tilbud, særligt i hjemmesygeplejen - genoptræning og midlertidige pladser….. De kommunale tilbud kræver et højere kompetenceniveau end tidligere og forudsætter en udbygget lægefaglig betjening

 

Den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen på Bornholm – og i kommunerne generelt - afhænger således i høj grad af, at de nødvendige rammer og aftaler for en udbygget lægefaglig betjening kommer i stand.   

 

Praksisplanen anbefaler:

·       at følge og anvende resultaterne af læring og forskning vedr. betjening af akutområdet

·       at der indgås rammeaftale om de foreslåede modeller for lægefaglig betjening af akuttilbud, plejecentre, m.m.

 

Det er således vigtigt, at praksisplanens anbefalinger på dette område snarest konkretiseres.

 

I forhold til et samlet høringssvar til Praksisplanudvalget er det vurderingen:

·       at Bornholms Regionskommune kan tage praksisplanen til efterretning med en forventning om, at der sker en konkretising af planens anbefalinger, der kan sikre et forpligtende tværsektorielt samarbejde i udmøntning af sundhedsaftalen og en fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen. Det er også vigtigt at der er fokus på lægedækningen og evt. særlige forhold omkring Bornholm i forhold til rekruttering af læger set i forhold til Bornholms geografiske placering midt i Østersøen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Baggrundsnotat om praksisplanen (DOCX)

2.
Høringsudkast for Praksisplan for almen praksis, 2015-2018 for Region Hovedstaden (PDF)

3.
Grundbeskrivelse; Almen Praksis i Region Hovedstaden (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Praksisplan for fysioterapi 2015 - 2019 til godkendelse

29.21.08P00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Praksisplan for fysioterapi er udarbejdet af regionen og kommuner i Region Hovedstaden i samarbejde med repræsentanter for de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Udkast til planen har været sendt i høring maj måned 2015 og med udgangspunkt i bidragene fra høringsrunden foreligger nu tilrettet praksisplan til godkendelse i kommunerne og efterfølgende til endelig godkendelse i regionen.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at praksisplan for fysioterapi 2015-2019 godkendes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 1. juni 2015 – efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet – et høringsudkast til Praksisplan for fysioterapi 2015-2019.

 

Praksisplanen omfatter almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi og formålet med planen er, at den skal fungere som et redskab for planlægning og koordinering af den fysioterapeutiske betjening i regionen og kunne administreres under hensyntagen til andre sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi.

 

Det er endvidere intentionen, at planen kan bidrage til en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af kapacitet, smidigt samarbejde mellem fysioterapipraksis og andre sundhedsaktører og udvikling af kvalitet i behandlingen.

 

Bornholms Regionskommune afgav høringssvar, hvori det bl.a. bemærkes, at ”Bornholms Regionskommune finder det vigtigt, at der i planens anbefalinger sættes fokus på at styrke kommunikationen mellem sektorer, herunder særligt behovet for en styrket dialog omkring udviklingen i den vederlagsfri fysioterapi. Dette også set i lyset af den meget kraftige vækst i forbruget af vederlagsfri fysioterapi, der kan konstateres for perioden 2009 – 2013”.

 

I forhold til den tidligere fremsendte høringsudgave indeholder nærværende forslag enkelte præciseringer, herunder bl.a.:

·       At udvikling af brugerinddragelse i fysioterapipraksis også skal omfatte patienter i almindelig fysioterapeutisk behandling og ikke kun som beskrevet i høringsudkastet personer med et svært fysisk handicap eller personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi efter lægens anvisning jf. afsnit 3.2.1

·       At det er en forudsætning at de samarbejdende aktører i borgerens forløb arbejder ud fra borgerens mål - for at understøtte at borgeren oplever en systematisk hjælp til selvhjælp, jf. afsnittet ”Overlappende tilbud – kommunal rehabilitering på ældreområdet” i 3.2.3.

 

Begge præciseringer er i overensstemmelse med BRK’s sundheds- og forebyggelsesstrategi, hvorfor disse ændringer ikke giver anledning til bemærkninger. 

 

Endvidere er der tilføjet et nyt afsnit 2.2.8, der beskriver aftale indgået i Samarbejdsvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden om brug af flere praksisadresser. Heller ikke dette giver anledning til bemærkninger. 

 

På den baggrund anbefales praksisplanen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Følgebrev (PDF)

2.
Høringsliste (PDF)

3.
Praksisplan (PDF)

4.
Tilsynsordning med rideskoler (PDF)

5.
Undersøgelse om elektronisk tidsbestilling (PDF)

6.
Aftaler og administrative retningslinjer (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Pulje til løft af ældreområdet 2015 og 2016

27.00.00Ø34-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Der er i forbindelse med aftale om finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Bornholms Regionskommune har i 2014 og 2015 efter ansøgning fået bevilget 10,3 mio. kr. og igangsat en række projekter og indsatser på ældreområdet.  Fra 2016 tilføres midlerne via kommunens bloktilskud.  Der gives en status på udmøntning af puljemidler i 2015 samt forslag til plan for udmøntning i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering for Ældrerådet og Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning og sendes til orientering for Ældrerådet og Handicaprådet, idet udvalget ønsker afdækket muligheden for at lave et hjælpemiddeltestmiljø eventuelt finansieret indenfor rammen i ældrepuljen 2016.

 

Sagsfremstilling

For at sikre, at Ældrepuljen understøtter den planlagte udvikling på ældre- og sundhedsområdet jf. analysen af ældre- og sundhedsområdet, blev de ansvarlige ledere for de enkelte indsatser i 2015 - i en intern opfølgning i foråret 2015 - anmodet om en kort status på indsatsen i 2015, men også om en kort vurdering/beskrivelse af, hvorledes de pågældende indsatser kan understøtte den rehabiliterende tilgang.

 

Af opfølgningen fremgår det, at de prioriterede indsatser i 2015 generelt udmøntes som planlagt og også vurderes at være i overensstemmelse med at understøtte den rehabiliterende tilgang. Af opfølgningen fremgår det dog, at:

o   Indsatsen vedr. ”Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang” udskydes til implementering i forbindelse med anbefalingerne fra analyserne af ældre- og sundhedsområdet. Ministeriet er forespurgt om mulighed for overførsel af budget til 2016.

o   Indsatsen vedr. ”Organisationsudvikling – hjemmeplejen” er besluttet lagt sammen med anbefalingerne vedr. omlægninger af ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at indsatsen udmøntes med ansættelse af 3 visitatorer pr. 1. august 2015 i Center for Ældre med henblik på

§  ”reduktion af sagsbehandlingstiden, da en hurtig opstart med rehabilitering er vigtig i forhold til succesraten”, jf. analyserapport.

o   To indsatser er forsinket, men forventes udmøntet efter justering: 

§  ”Værktøjer til tidlig opsporing” er forsinket pga. softwaremæssig udfordring ved udvikling af applikationen til de windows-telefoner/PDA’er, der bruges indenfor hjemmeplejen.
På plejecentrene har man valgt at arbejde med tidlig opsporing med afsæt i KMD-Care, hvilket samtidig har ’frigjort’ midler i puljen til kompetenceudvikling.

§  Samarbejdsprojektet med Bornholms Hospital ”Tværsektorielt samarbejde med fokus på demente borgere og genindlæggelser” er forsinket bl.a. som følge af genopslag af stillingen som ’tværsektoriel’ sygeplejerske.

 

Økonomiopfølgningen for Ældrepuljen pr. 31.07.2015 viser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. - primært som følge af ovennævnte forhold.  Med henblik på at understøtte implementering af den rehabiliterende tilgang forudsættes det at mindreforbruget i 2015 bliver anvendt til finansiering af analysens anbefalinger, herunder bl.a. kompetenceudvikling og opstart af rehabiliteringsteam eller alternativt overføres til 2016.

 

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at Ældrepuljemidlerne tilføres kommunerne via bloktilskuddet. I planen for omlægningerne på ældre- og sundhedsområdet som udvalget behandlede på møde den 24. juni 2015 forudsættes det, at midlerne fra Ældrepuljen også fremadrettet disponeres til ældre- og sundhedsområdet og medvirker til at understøtte den foreslåede plan for omlægninger på ældre- og sundhedsområdet. 

 

Det fremgår endvidere, at ”Ældrepuljen forudsættes i 2015-2019 prioriteret til at fastholde akutteamet i sygeplejen (2,7 mio.kr./år), fremskudt visitation (1,3 mio.kr./år), tværfaglige konferencer (0,9 mio.kr./år) samt at de øvrige prioriterede indsatser løbende vurderes for at understøtte den samlede omlægning herunder understøttelse af fx det frivillige arbejde, kompetenceudvikling, forebyggelige indlæggelser etc.”

 

Nedenstående tabel giver et samlet overblik over Ældrepuljens indsatser i 2015 og 2016 baseret på ovenstående forhold og er nærmere beskrevet i bilaget: Samlet overblik over Ældrepuljens indsatser i 2015 og 2016.

 

 Ældrepuljens indsatser i 2015 og 2016

Budget 2015

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til budget 2016

Vedligeholdende træning

0,4

0,3

0,4

Genoptræning efter Sundhedsloven

0,4

0,4

0,4

Hverdagsrehabilitering med en tværfaglig tilgang

0,7

0,0

0,9

Nyt: Opstart af rehab-team i 2015

0,0

0,9

0,0

Frivillighedskoordinator

0,6

0,6

0,6

Selvkørende støvsugere & hverdagsrehabilitering

0,4

0,4

0,0

Småspisende ældre - ernæringskonsulent

0,4

0,4

0,4

Akutteams på Sønderbo

2,2

2,2

2,7

Værktøjer til tidlig opsporing

0,6

0,7

0,1

Tværsektorielt samarbejde med fokus på sårbare borgere

0,4

0,3

0,5

Kompetenceudvikling; Nyt: Den rehabiliterende organisation

1,3

1,3

0,6

Organisationsudvikling – hjemmeplejen. Nyt: Styrkelse af Visitationen

0,5

0,5

1,3

Sociale aktiviteter på plejecentre

1,5

1,5

1,6

Et godt liv på plejecentre

0,8

0,8

0,9

Total

10,3

10,3

10,3

 

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at midlerne fra Ældrepuljen tilføres kommunerne via bloktilskuddet. Det forudsættes, at finansiering af indsatser under Ældrepuljen prioriteres i budget 2016 med i alt 10,3 mio. kr. (10,6 i pl-2016).

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Samlet overblik over Ældrepuljens indsatser i 2015 og 2016 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Fælles medicinkort

29.30.00A00-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Der er indgået aftale om oprydning i Det Fælles Medicinkort (FMK) mellem Region Hovedstaden, kommunerne i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden med henblik på implementering af FMK i kommunerne og Bornholms Regionskommune har på den baggrund igangsat implementeringen af FMK.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august. 2015:

Orientering taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

I Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden 2015-2018 er det aftalt, at FMK er implementeret i kommunerne inden udgangen af 2015. I forbindelse med kommunernes implementering af det Fælles Medicin Kort (FMK) på ældreområdet, har kommunerne i mange tilfælde oplevet uoverensstemmelse mellem kommunernes egne medicinlister og medicinoplysningerne i FMK. For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK er det i mange sammenhænge nødvendigt at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.

 

Social- og Sundhedsudvalget tog på sit møde i februar til efterretning, at KL den 18. februar 2015 havde opnået enighed med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner om en aftale for igangsættelse af arbejdet med det Fælles Medicinkort. Aftalen indebærer bl.a. en honorering af lægen for at foretage den nødvendige oprydning på medicinkortet og der afsættes samlet en pulje på hver 30 mio. kr. til oprydningsopgaven. Kommunen og regionen betaler hver 50 pct. af de 300 kr. som ydelsen koster.

 

Udgifterne for Bornholms Regionskommune beløber sig til knap 200.000 kr. under forudsætning af, at regionen afholder 50 % af udgiften til ydelsen.

 

Efterfølgende kunne det konstateres, at PLO-Hovedstaden ikke kunne indgå i aftalen som den forelå, bl.a. på grund af juridiske aspekter omkring ansvarsforhold i forhold til fx praktiserende speciallægers medicinordinationer.   

 

Implementering af FMK i Bornholms Regionskommune blev derfor udskudt, men medio maj 2015 blev der indgået en aftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Aftalen løber frem til udgangen af 2015.

 

Umiddelbart efter indgåelse af aftalen er implementeringen i Bornholms Regionskommune gået i gang i tæt samarbejde med de praktiserende læger på Bornholm. Implementeringen er planlagt til at forløbe i 2 etaper: Først plejecenterområdet og derefter hjemmeplejeområdet – koncentreret på et begrænset antal teams ad gangen.  Implementeringen forløber succesfuldt og planmæssigt og FMK forventes 100 % implementeret på plejecenterområdet medio september, hvorefter hjemmeplejen går i gang.

 

Opgaven er højt prioriteret, men på grund af forsinkelsen med at få aftalen i stand i Region Hovedstaden vurderes det vanskeligt at nå helt i mål i Bornholms Regionskommune inden udgangen af 2015. Det vil givetvis også være tilfældet i flere andre kommuner.  Bornholms Regionskommune har på den baggrund taget kontakt til KKR med henblik på at få drøftet muligheden for at få aftalen forlænget ind i 2016 for at sikre regional medfinansiering – eller alternativt en løsning på, hvorledes kommuner, der ikke når 100 % i mål inden den 31.12.2015 skal håndtere oprydningen i 2016.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens udgifter til praktiserende læger som følge af aftalen afholdes af Center for Sundhed.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om projekt selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering

27.36.00P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning         

Resumé

Bornholms Regionskommune har fået bevilget penge fra Ældrepuljen til iværksættelse af et projekt vedrørende selvkørende støvsugere kombineret med fokus på den enkelte borgers behov for en hverdagsrehabiliterende indsats. Formålet med indsatsen er at øge borgerens selvhjulpenhed og uafhængighed gennem supplement til allerede visiteret rengøring. Projektperioden var oprindelig fra 1. juni 2014 – 31. december 2014, men blev forlænget til 31. maj 2015.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning, idet udvalget ønsker at de indkøbte selvkørende støvsugere fortsat tænkes ind i arbejdsgangene til de borgere der ønsker det.

Orienteringen sendes til Ældrerådet og til Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med at der er afsat midler til løft af ældreområdet (Ældrepuljen), har Bornholms Regionskommune gennemført et projekt vedrørende selvkørende støvsugere. Projektet har været organiseret under Center for Ældre, Hjemmeplejen. Projektet har været organiseret med en ergoterapeut som projektleder og en pædagog. Desuden er udpeget et antal ambassadører i 4 teams i hjemmeplejen (Rønne Vest, Allinge, Nexø by og Nexø land). Der er blevet indkøbt 80 selvkørende støvsugere og 20 ledningsfri støvsugere.

 

Formålet med indsatsen var at øge borgernes selvhjulpenhed og uafhængighed gennem et supplement til allerede visiteret rengøring. Dette ved at give borgerne støtte til anvendelse af selvkørende støvsugere, som de fik mulighed for at låne og afprøve i eget hjem.  De ledningsfrie støvsugere blev købt for at have et tilbud, hvor borgeren skal være fysisk aktiv, primært tiltænkt de borgere, som ikke er visiteret til hjælp, som selvom de ikke var den egentlige målgruppe, var interessante i forhold til at forblive selvhjulpne, og ikke fremadrettet have behov for kommunens hjælp.

 

I projektperioden har der været følgende aktiviteter:

·       Informationsbrev til borgerne, med information om projektet og borgerens mulighed for at låne en støvsuger.

·       Instruktionsbesøg hos borgerne. Som udgangspunkt foretaget af hjemmeplejens ambassadører, men med mulighed for at trække på ergoterapeut/pædagog ved behov.

·       Opfølgningsbesøg hos borgerne ved behov.

·       Afhentning af støvsuger. I samme forbindelse blev der udfyldt evalueringsskemaer sammen med borgerne.

·       Udlån af selvkørende støvsugere til personale.

·       Opstartsmøder, ugemøder temadage m.m. i hjemmeplejen.

·       Temadag om rehabilitering og samarbejde.

·       Informationsdage på bibliotekerne/pressemeddelelse.

·       Nyhedsbrev

 

Evaluering

Der har i perioden været 67 selvkørende støvsugere og 17 ledningsfri støvsugere til afprøvning hos borgerne. 50 af disse borgere var i forvejen visiteret til rengøring. De visiterede borgere har primært afprøvet selvkørende støvsugere, men 5 har afprøvet ledningsfrie. De ikke visiterede borgere har primært afprøvet ledningsfrie støvsugere, men enkelte har pga. funktionsniveau også afprøvet selvkørende støvsugere.

 

Flertallet af borgerne har generelt været meget tilfredse med støvsugerne og har haft let ved at komme i gang med brugen. Støvsugeren er oftest brugt 1 gang ugentligt, og man har generelt været tilfredse med kvaliteten af støvsugningen. De borgere, som har været utilfredse med støvsugeren, har omvendt haft svært ved at komme i gang, og svært ved at fx tømme støvbeholder m.m., og der har også været tekniske udfordringer.

 

Antallet af borgere, som ikke har ønsket afprøvning af støvsuger, eller som ikke er blevet vurderet egnede er ca. 50. 8 af de pågældende borgere har haft instruktion, men ønskede ikke at beholde støvsugeren, idet de følte det var tidskrævende at skulle flytte ting/møbler før støvsugningen, var bange for faldrisiko, nervøse for deres ægte tæpper, og fordi de syntes, at støvsugeren larmede for meget.

 

Det kan desuden konstateres, at der har været en del tekniske udfordringer med selvkørende støvsugere, her kan bl.a. nævnes:

·       Har ikke dansk sprog.

·       Ingen fjernbetjening.

·       Kører op på nogle typer møbler, og bruger meget energi på dette – løsning af problemet ikke mulig alle steder.

·       Klarer ikke alle dørtrin.

 

Vurdering af egnet målgruppe

Støvsugeren kan principielt bruges hos alle borgere, hvis hjemmet er gjort klar til det. Dog er der i projektet fravalgt borgere med mentale problemer, samt borgere, som var bange for at falde over støvsugeren, når den kørte. Borgere med KOL angiver, at de kan mærke forskel på luftkvaliteten i hjemmet, efter at have fået den selvkørende støvsuger.

 

Som det fremgår af afrapporteringen er der en række fordele og ulemper ved selvkørende støvsugere, her skal blot nævnes, at borgerne oplever øget fleksibilitet og selvbestemmelse i sin hverdag og medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø. Af ulemper nævnes, at man måske skal lave om på indretningen af hjemmet, og at den ikke kan støvsuge møbler, paneler o.l.

 

Ankestyrelsen har truffet principafgørelser i et par sager vedr. brug af selvkørende støvsugere, heraf fremgår, at kommunen gerne må beslutte, at hvis borgeren kan støvsuge ved hjælp af selvkørende støvsuger, så kan man ikke få bevilget hjælp til støvsugning, og at en selvkørende støvsuger kan betragtes som et forbrugsgode, som borgeren har mulighed for at ansøge kommunen om støtte til indkøb af.

 

Hvis Bornholms Regionskommune vil gøre brug af selvkørende støvsugere som led i hjælpen efter servicelovens § 83 og 83a, vil det kræve en ændring af kvalitetsstandarden samt en tilpasning af serviceniveauet i forhold til muligheden for at få bevilget støvsugeren som forbrugsgode.

 

Erfaringerne fra projektet viser samlet set, at der er potentiale i anvendelse af selvkørende støvsugere i form af bedre og mere fleksibel service for nogle borgere – og at der kan være et økonomisk potentiale i en ændring af kvalitetsstandarden vedr. praktisk hjælp til rengøring.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Afrapportering af projekt vedr. selvkørende støvsugere og hverdagsrehabilitering. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Fritvalgsbevis vedr. personlig pleje

27.39.04G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

8

 

Hvem beslutter

Socialudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal skabe grundlag for, at modtagere af hjælp efter servicelovens § 83, praktisk og personlig hjælp og madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan være kommunal. Firmaet Stabil Pleje har opsagt deres kontrakt som fritvalgleverandør i Bornholms Regionskommune med virkning fra 1. oktober 2015. Dette betyder, at borgerne ikke har mulighed for at vælge mellem to leverandører af personlig pleje. Der skal derfor tilvejebringes en mulighed for frit valg af leverandør af personlig pleje og dette kan ske ved at indføre fritvalgsbeviser.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget anbefaler til kommunalbestyrelsens godkendelse, at der indføres fritvalgsbeviser for personlig pleje pr. 1. oktober 2015

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvordan rammerne for det frie leverandørvalg skal udfyldes. Det kan enten ske ved at indgå kontrakter med kvalificerede leverandører, eller at man beslutter at tilbyde modtagerne af personlig pleje et fritvalgsbevis. Indgåelse af kontrakt med kvalificerede leverandører kan enten ske ved udbud af opgaven eller ved en godkendelsesordning. Kommunalbestyrelsen har tidligere taget stilling til, at man i Bornholms Regionskommune benytter sig af godkendelsesordningen.

 

Et fritvalgsbevis giver borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, adgang til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse. Den cvr-registrerede virksomhed, som borgeren antager til at udføre hjælpen, har arbejdsgiveransvaret i forbindelse med udførelsen af hjælpen, herunder også pligt til at sørge for arbejdsmiljøet for det udførende personale. Der skal ingen godkendelse til, men uanset om der indgås kontrakt eller udstedes fritvalgsbevis, skal aftaler med leverandører indgås på baggrund af de kvalitetskrav, der er til levering af ydelsen, besluttet af kommunalbestyrelsen. Den valgte leverandør vil også være forpligtet til at melde tilbage til visitationen, hvis borgerens hjælpebehov ændrer sig.

 

Hvis en ny leverandør af personlig pleje indgår kontrakt med Bornholms Regionskommune, kan kommunalbestyrelsen ophæve muligheden for benyttelse af fritvalgsbeviser med et varsel på 3 måneder.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, skal kommunalbestyrelsen fastsætte fritvalgspriser for personlig pleje og praktisk hjælp. Priserne skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved levering af hjælpen.

 

Beregningen af priser på baggrund af regnskab 2014 samt politiske prioriteringer til budget 2015 giver følgende priser:

 

Priser ekskl. moms

Priser inkl. moms

 

 

 

Personlig pleje, dag

431,12 kr. pr. time

538,91 kr. pr. time

Personlig pleje, øvrig tid

493,61 kr. pr. time

617,01 kr. pr. time

Personlig pleje, nat

888,47 kr. pr. time

1.110,59 kr. pr. time

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Debatoplæg vedr. Toftegårdens fremtid

82.20.00P20-0028

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Resumé

Som opfølgning på ældreanalysen fra 2008 blev der i 2011 nedsat en arbejdsgruppe som skulle arbejde med planen om, at Toftegården skulle ombygges til et nyt plejecenter med 30 almene plejecenterboliger samt aktivitetscentertilbud. Det blev efterfølgende politisk vedtaget, at stillingtagen til Toftegården skulle afvente Snorrebakken etape 2´s ibrugtagning. Debatoplæg vedr. Toftegårdens fremtid foreligger nu.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til drøftelse med henblik på stillingtagen til den videre proces

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Drøftet. Proces igangsættes. Første skridt tages til et indledende møde for beboere, pårørende og andre interesserede. Mødet planlægges i samarbejde med Teknik- og Miljøudvalget og Hasle Byting.

Sendes til orientering i Ældrerådet. 

 

Sagsfremstilling

Debatoplægget omfatter

·       redegørelse for bygningens stand, herunder både driftsmæssig og teknisk stand

·       nuværende drifts- og vedligeholdelsesbudget

·       budgetbehov til drift og vedligeholdelse (gennemsnitstal fra V&S Prisdata)

·       beskrivelse af muligheder og begrænsninger som de fysiske rammer giver i forhold til visionen ”Et godt og aktivt liv” og tanken om leve- og bomiljøer

·       beskrivelse behovet for boliger

·       tanker om fremtidig status (plejehjem/-center) samt evt. fysisk placering, hvis der bygges nyt

 

Vedligeholdelsesstand:

Klimaskærm - ikke god. Tekniske anlæg – behov for udskiftning af brugsvandsinstallation og ventilation og energioptimering af eksisterende varmeanlæg. Indendørs faciliteter – god, bortset fra punkterede termoruder. Udendørs faciliteter – tilstanden vekslende – terrasserne skal totalrenoveres, gangstier m.m. skal renoveres, og supplerende belysning skal etableres.  

 

Muligheder og begrænsninger, som de fysiske rammer giver i forhold til visionen ”Et godt og aktivt liv”

Der er nye fællesarealer i begge boligafdelinger, som giver mulighed for fællesskaber og samvær samt fællesspisning og mulighed for ophold i fællesarealerne som kan virke tryghedsskabende idet man kan være i nærheden af liv og aktivitet. Der er muligheder for gennemførelse af større og mindre aktiviteter, afholdelse af fester og markering af beboernes mærkedage i fællesarealer. Det vurderes, at de store nyetablerede fællesarealer lever op til visionen om et godt og aktivt liv.

Der er etableret et anretterkøkken i afd. G og et modtagekøkken i afd. K. Begge køkkener kan anrette færdigproduceret modtaget mad. Køkkenet i afd. K kan tillige fremstille halvfabrikeret mad. Såfremt der skal produceres mad fra bunden på Toftegården, skal begge køkkener opgraderes til produktionskøkkener. Dvs. at der skal etableres grovkøkkener begge steder, samt udvides i faciliteterne på afd. G. De fysiske rammer er til stede til ovennævnte opgradering.

 

Alle boliger på Toftegården er etværelses-boliger med eget bad og toilet. De nuværende badeværelser vurderes at være for små og bør udvides og indrettes med sanitet og holdegreb, der understøtter beboernes mulighed for at være selvhjulpne. I boligen forefindes tillige et lille køleskab. Der er ikke et egentligt køkken, hvilket betyder, at beboerne ikke kan vælge at fremstille enkelte måltider eller dele deraf i boligen. Boligerne er på ca. 16 m2, hvilket begrænser beboerens muligheder for indretning med private ejendele fra tidligere hjem.

 

I forbindelse med ældreanalysen i 2008 blev det besluttet, at plejeboliger, for at leve op til nutidens krav, er 2-rumsboliger med tidssvarende toilet og badeforhold (kategori 1). Toftegården blev kategoriseres som kategori 3. Dvs. at der er væsentlige mangler i forhold til nutidens krav til boligstandard. Hvis de nuværende rammer for Toftegården bibeholdes, og nye 2-rumsboliger bygges ved at ombygge 2 nuværende boliger til 1 fremtidig bolig, vil boligarealet være ca. 53 m2.

 

Behovet for boliger:

Bornholms Regionskommune råder d.d. over i alt 424 plejeboliger, samt 35 midlertidige- /aflastningspladser. Alle pladser er visiterede pladser, hvor visitationen sker i et visitationsudvalgsmøde. Efter visitationsmødet den 5. marts 2015 var der 2 borgere på garantiventelisten til en plejebolig, som havde ventet 2 uger, hvor den maksimale ventetid må være 8 uger.

Flere borgere, som er visiteret, venter på en specifik bolig, og opføres på den specifikke venteliste, hvor der ingen garanti er for, hvornår boligen kan tilbydes, idet borgere på garantiventeliste kommer først. Den specifikke venteliste pr. 5. marts 2015 indikerer, at der er størst søgning til Plejecenter Lunden (indvendig) og Plejecenter Snorrebakken etape 1. Til Plejehjemmet Toftegården venter den 5. marts 2015 4 borgere.    

 

Hvis man ser på udviklingen af antallet af ældre – her 80 årige + i perioden 2006 – 2027 ses antallet af ældre at stige fra 2411 til 3708. Holdes boligantallet på de nuværende 424, vil dækningsgraden falde fra de nuværende 17,0 til 11,4 i 2017. Center for Ældre har ikke noget entydigt billede af behovet for boliger fremover. Dækningsgraden falder grundet flere ældre, hvilket kunne indikere, at der fremover vil blive et behov for flere boliger. Der er dog grund til at tro, at den rehabiliterende indsats, som i de kommende år bliver øget, medfører, at borgerne kan blive længere i eget hjem. Ønskes mere konkrete svar på det fremtidige behov, anbefales det, at der laves en grundigere analyse heraf.

 

Tanker om fremtidig placering og status

Generelt vurderes det, at Plejehjemmet Toftegården er attraktivt pga. dets status som plejehjem, der ikke kræver indskud, når borgerne flytter ind. Ligeledes giver Toftegårdens status som plejehjem mulighed for fleksibilitet i forbindelse med åbning og lukning af stuer efter behov. Hvis der ombygges til 2 rumsboliger, vil denne fleksibilitet indskrænke sig til, at man kan lukke stuer, men ikke udvide antallet, idet de nuværende tomme boliger, vil blive inddraget. Vælger man i perioder at have tomme boliger, skal der ikke betales tomgangshusleje, som i plejecentrene. Der vil stadig skulle ”betales” andel af driftsomkostninger, som man ikke kan pålægge de øvrige beboere.

 

Når man bor på plejehjem, udstedes der ikke lejekontrakt, men et boligdokument, som i bund og grund giver beboeren de samme rettigheder. Det er dog kommunen, som fastsætter f.eks. regler for, hvor hurtigt man kan opsige boligen. Pt. er der 14 dages frist for ind- og udflytning. I plejecentrene, som er underlagt lejeloven, er denne frist 3 måneder. Borgeren har ret til, som ved huslejekontrakter, at blive boende i boligen. Det har ved de tidligere plejehjemslukninger i BRK løst sig ved, at beboerne fik tilbudt en lejlighed i det nye byggeri, og kommunen har betalt flytning og den fremtidige difference på huslejebetaling.

Plejehjemmet Toftegården har en meget lav husleje, og der ydes ikke boligstøtte, som der gøres i almene boliger.

 

Fremtidig placering

Af kommuneplanen for 2013 fremgår det, at bl.a. nyt plejeboligbyggeri kan ske i Hasle, Rønne, Aakirkeby og Nexø. Det kan konstateres, at der er størst søgning til boliger i Rønne. Der er størst søgning til Plejecenter Lunden (indvendig) og Snorrebakke Allé 2 (etape 1).

Økonomiske konsekvenser

Drifts- og vedligeholdelsesbudget:

Der er i nuværende budget til drift og vedligeholdelse af Toftegården afsat i alt kr. 1.691.000

Hertil kommer et yderligere beskrevet budgetbehov for vedligeholdelse                           kr.    485.000

 

Der kan arbejdes med 3 scenarier for Toftegården:

1.    Toftegården forbliver et plejehjem, men renoveres med tidssvarende boliger m.m.

2.    Toftegården ombygges til plejecenter

3.    Toftegården nybygges

 

Ad 1: Kommunen skal selv finansiere ombygningen ved træk på kassen

Ad 2 og 3: Finansieres efter almenboligloven, beboerindskud 2 %, Kommunen 10[1] %, og 88 % lånefinansieres. Denne finansiering gælder kun for boligerne og fællesarealer. Staten giver tilskud til servicearealer med 40.000 kr. pr. bolig, dog max. 60 % af anskaffelsessummen, resten af udgiften til serviceareal skal kommunen selv finansiere.

 

Hvis Toftegården renoveres med tidssvarende 2-rumsboliger, skal der tages stilling til en fremtidig placering af hjemmeplejen, som i dag råder over 8 boliger, træningsenheden, som råder over 3 boliger og evt. aktivitetscenteret. Der skal ligeledes tages stilling til, hvor beboerne kan huses i ombygningsperioden.

 

Overslagspriser på etablering af 34 2-rums boliger i plejecenter eller plejehjem:

 

Renovering og ombygning af Toftegården

Ombygning til 34 stk. 2-rums boliger og service[2] og fællesarealer i stueplan,

Udskiftning af tekniske anlæg og renovering af klimaskærm og udenoms arealer                     

Kr. 13.000 x 3.800 m2 etageareal                                                                                kr. 50.000.000

 

Nybygning på Toftegårdens areal

Nedrivning af eksisterende bygning og opførelse af 34 stk. 2-rums boliger

og service- og fællesarealer (erfaringstal fra Snorrebakken 2. etape)

kr. 4.000.000[3] + kr. 121.700.000: 60 x 34 (kr. 25.000/m2 etageareal)

Baseret på samlet anlægspris for Snorrebakken II                                                      kr. 74.000.000

 

Nybygning på ikke byggemodnet areal på Bornholm (ekskl. evt. jordkøb)                     

Baseret på samlet anlægspris for Snorrebakken II                                                      kr. 70.000.000

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Notat debatoplæg Toftegården (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Etablering af Anonym Unge Rådgivning

29.09.04G01-0004

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Børne- og Skoleudvalget til orientering

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der etableres en anonym ungerådgivning, som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug.

Projektet etableres som samarbejde mellem Center for Sundhed og Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse. Finansieringen vil være reducerede udgifter til kontanthjælp, som anvendes til en forebyggende parallelindsats, som fastholder unge i uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget godkender etableringen af Anonym Ungerådgivning under forudsætning af, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kan medvirke med den fornødne finansiering

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller,

at udvalget godkender etablering af Anonym Ungerådgivning som beskrevet, og at finansieringen findes ved at reducere budgettet for kontanthjælp svarende til de beskrevne udgifter til drift af ungerådgivningen og beløbet overføres til Center for Sundhed

 

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsudviklingsprojektet og overgangen til en centermodel i BRK, var der opgaver og snitflader af væsentlig karakter, som ikke blev færdigbehandlet i projektet. Disse opgaver og snitflader skulle afdækkes og beskrives, så håndteringen og udviklingen af dem kunne ske på bedste vis nu og fremover. Et af disse opgave- og snitfladeområder var misbrugsområdet. Til dette blev der udarbejdet er kommissorium, som blev godkendt af chefgruppen 17. juni 2014.

En første prioritet i kommissoriet var at der skulle udarbejdes forslag til kommunens indsats målrettet primært unge mellem 13- 25 år (med mulighed for at målgruppen kan være op til 30), som har et problemgivende brug af rusmidler.

Med afsæt i ovenstående blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af udvalgte medarbejdere og ledere med reference til en styregruppe indenfor sundhedsområdet. bestående af centerchefer fra Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Skole, Kultur og Fritid og Sundhed.

Arbejdsgruppen foreslår etableringen af en såkaldt Anonym Ungerådgivning som er et tilbud, hvor både børn og unge, deres pårørende samt fagfolk - der er i kontakt med børn og unge med misbrugsproblemer - kan henvende sig og få råd og vejledning omkring misbrug, uden at det kræver visitation.

Langt de fleste unge forventes at være godt hjulpet af et samtaleforløb i regi af Anonym Ungerådgivning. Tilbuddet er dog samtidig tænkt som en sluse til eventuel efterfølgende behandling.

Tilbuddet er ledelsesmæssigt forankret i Center for Sundhed /Misbrugsområdet. Anonym Ungerådgivning placeres rent fysisk i Ungdoms Uddannelsesvejledningen på Merkurvej i Rønne. Dog vil langt den største del af rådgivningen foregår ’der’, hvor de unge er – det vil sige på skoler m.m.

Det forventes at de to rådgivere, som skal være de primære kræfter i Anonym Ungerådgivning, er ansat ultimo 2015.  

 

Center for Økonomi og Personale er inddraget i projektet og vil understøtte udarbejdelsen af retvisende materiale, som kan synliggøre effekten af projektet, hvilket vil blive forelagt udvalgene.

Økonomiske konsekvenser

Ved tilbud om en forebyggende parallelindsats er forventningen, at det kan ændre de unges adfærd, således at de bliver i stand til at påbegynde og gennemføre uddannelse.
Dette vil medføre en besparelse pr. ung som starter uddannelse på mellem kr. 67.128 og kr. 104.160 pr. år i sparet forsørgelsesydelse.

Alene med udgangspunkt i den nuværende ungegruppe tilknyttet Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse, vil der være en årlig potentiel besparelse på mellem 8 x 67.128 kr. = kr. 537.024 og 16 x 8.680 kr. = 1.666.560 kr., som kan danne grundlaget for en finansiering af en parallelindsats.

Udover dette vil oprettelsen af en ungerådgivning også komme en bredere målgruppe til gavn, og øge deres muligheder for at påbegynde og gennemføre uddannelse.

Udgifter til ungerådgivning
Der ansættes 2 medarbejdere (socialrådgiver eller lign.) på 37 timer ugentligt fra 1.10.2015. Der er udgifter til IT-arbejdsplads ved opstart, men det forudsættes, at medarbejdere kan rummes i Ungeporten på Campus Bornholm.  

Udgift:

2015: I alt 300.000 kr.
It-arbejdspladser: 2*25.000 kr.                                                                              =  50.000 kr.
Personale: 2 medarbejdere i 3 mdr. (årlig udgift 500 tkr. pr. medarbejder) = 250.000 kr.

2016 og fremover:  1 mio. kr. årligt
Personale: 2 medarbejdere i 12 mdr. (årlig udgift 500 tkr. pr. medarbejder) = 1.000.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

11   Samarbejdsaftale vedr. behandling af børn og unge fra stof- og alkoholfamilier

29.24.04P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

11

 

Hvem beslutter

Social og Sundhedsudvalget beslutter

Børne- og Skoleudvalget beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

TUBA har rettet henvendelse til Bornholms Regionskommune med henblik på indgåelse af samarbejdsaftale vedrørende et udvidet behandlingstilbud for børn og unge fra stof- og alkoholfamilier.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, 

at samarbejdsaftalen mellem TUBA Danmark og Bornholms Regionskommune godkendes under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse med bemærkning om, at Bornholms Regionskommune ikke forpligter sig udover nuværende partnerskabsaftale i forhold til driftstilskud, lokaler mv.

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Godkendt under forudsætning af Børne- og Skoleudvalgets godkendelse.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

at samarbejdsaftalen mellem TUBA Danmark og Bornholms Regionskommune godkendes under forudsætning af Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse med bemærkning om, at Bornholms Regionskommune ikke forpligter sig udover nuværende partnerskabsaftale i forhold til driftstilskud, lokaler mv.

 

Børne- og Skoleudvalget, den 18. august 2015:

 

 

Kommunaldirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

 

Sagsfremstilling

Bornholms Regionkommune har en partnerskabsaftale med TUBA[4] og yder et årligt driftstilskud til TUBA-Bornholm. 

 

Socialministeriet har opslået en pulje, hvor kommuner samt private og frivillige organisationer kan søge om midler til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. TUBA vil ansøge puljen om midler til at opretholde – og udbygge – et landsdækkende tilbud til målgruppen af unge mellem 14- 25 år. Indholdsmæssigt er TUBAs tilbud uændret, men TUBA vil med puljemidler udbygge kapaciteten og sikre en behandlingsgaranti, der omfatter en forsamtale indenfor 30 dage og et påbegyndt behandlingsforløb indenfor 3 måneder. 

 

TUBA har på den baggrund rettet til henvendelse til Bornholms Regionskommune med et udkast til en samarbejdsaftale med Bornholms Regionskommune, som TUBA kan medsende en ansøgning til ministeriet om puljemidler og således synliggøre et kommende samarbejde mellem kommunen og TUBA.

 

TUBA understreger i sin henvendelse, at kommunen ikke forpligter sig økonomisk ved at indgå denne aftale, idet udmøntningen af behandlingsgarantien for de 14-25 årige vil blive finansieret af midler fra puljen i perioden 2016-2019.  Ved at indgå aftalen tilkendegiver kommunen blot, at ville indgå i et samarbejde med TUBA, når midlerne fra puljen bevilges. 

 

TUBA oplyser, at Bornholms Regionskommunes aktuelle driftstilskud til TUBA på 300.000 kr. årligt i de kommende fire år vil anvendes til at sikre, at unge mellem 26-35 år, fortsat kan få løbende gratis hjælp i TUBA.  TABA oplyser, at der aktuelt er stor søgning til TUBAs tilbud netop indenfor denne målgruppe, hvilket bl.a. giver ventetid. TUBA oplyser endvidere, at problemer for denne målgruppe ofte viser sig, når de selv bliver forældre. Tilbuddet til de 26-35 årige har derfor også en forebyggende effekt i forhold til børneområdet.

 

Det skal bemærkes, at Bornholms Regionskommune og Blå Kors – som TUBA er en del af - også arbejder på en ansøgning til puljen.  Denne ansøgning er målrettet udvikling af et tilbud aldersgruppen op til 15 år (Barnets Blå Zone) og indsatsen vil blive koordineret og kunne supplere TUBAs tilbud til aldersgruppen over 14 år.


Det anbefales at indgå den nye samarbejdsaftale med TUBA, idet det overfor TUBA understreges, at BRK med samarbejdsaftalen ikke forpligter sig udover nuværende partnerskabsaftale i forhold til driftstilskud, lokaler mv.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Henvendelse fra TUBA vedr. samarbejdsaftale (PDF)

2.
Samarbejdsaftale vedr. behandlingsgaranti for børn og unge fra stof- og alkoholfamilier (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Tilbud om anonym, ambulant behandling for stofmisbrug  

29.24.08Ø54-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

12

 

Hvem beslutter

Social og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Den 1. juli 2015 trådte en ændring i kraft i Servicelovens § 101 vedrørende misbrugsbehandling. Ændringen forpligtiger kommunerne til at iværksætte tilbud om anonym, ambulant behandling til personer, der har et stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer.   Der orienteres om konsekvenser af ændringen for Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Servicelovens § 101 vedrørende misbrugsbehandling suppleres pr. 1. juli 2015 med § 101a, der sikrer anonym, ambulant behandling til personer, der har et stofmisbrug, men ikke andre sociale problemer. Det er fx borgere i arbejde eller i uddannelse eller med tæt tilknytning hertil og hovedstoffet er oftest hash eller kokain.

 

Kommunalbestyrelsen forpligtiges til, at indgå aftale med to eller flere leverandører af tilbud om anonym, ambulant behandling af stofmisbrug, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

 

Det vurderes, at målgruppen for anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling på Bornholm er meget begrænset, og der er derfor indgået aftale med henholdsvis København og Odense kommune om varetagelse af opgaven. Det skønnes ikke rentabelt at etablere et tilbud på Bornholm, og der er ikke krav om, at der skal være et tilbud på Bornholm. 

 

Til orientering vedhæftes information til borgeren vedrørende tilbuddet.   

 

Udviklingen på området vil blive fulgt nøje, herunder omfanget af henvendelser og behandlinger. 

 

Ændringerne i servicelovens § 101 har betydning for kommunens kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter servicelovens § 101, og der vil således blive foretaget en administrativ tilføjelse til kvalitetsstandarden.

Økonomiske konsekvenser

Ændringerne i servicelovens § 101a har både administrative og økonomiske konsekvenser for kommunerne, og Bornholms Regionskommune forventer i forbindelse med DUT-midlerne (Det Udvidede Totalbalanceprincip) at få tilført ca. 50.000 kr. i 2015 og 90.000 kr. i 2016 og frem. De tilførte DUT-midler vil tilgå misbrugsområdet under Center for Sundhed med henblik på finansiering af de afledte merudgifter i Bornholms Regionskommune. 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Borgerinformation (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Sundhedsstyrelsen årsrapport for 2014 vedr. plejehjemstilsyn

27.42.00K09-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Sundhedsstyrelsen foretager årlige tilsyn med de sundhedsfaglige indhold på landets plejehjem. Tilsynet varetages af embedslægeinstitutionen, og formålet med tilsynet er at medvirke til at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem. Efter tilsynet, vurderes om det pågældende plejehjem skal undtages for tilsyn i det kommende år, eller om der er fundet fejl og mangler, som betyder, at næste års tilsyn skal gennemføres.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Der er i alt gennemført 3 tilsynsbesøg på følgende plejehjem/-centre i Bornholms Regionskommune:

·       Lunden

·       Klippebo

·       Aabo

 

Følgende var undtaget for tilsyn:

·       Snorrebakken, herunder Nylars

·       Nørremøllecenteret

·       Toftegården

 

Der blev foretaget 9 stikprøver hos de på tidspunktet 177 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Konklusionen på stikprøverne er, at på Aabo og Lunden har Tilsynet fundet få fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden. På Klippebo har Tilsynet fundet fejl og mangler, som indebærer patientsikkerhedsmæssige risici.

Dette betyder, at Lunden og Aabo ikke får tilsyn i 2015, mens Klippebo ikke er undtaget for tilsyn. De konkrete fejl og mangler er fulgt op ved konkret handling fra plejecentres ledelse, og af handleplaner, som er sendt til embedslægen. Desuden vil der bliver fulgt op på problemstillingerne i det kommunale tilsyn, som udføres 1 gang årligt.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Embedslægeinstitutionen har ført tilsyn med tre plejecentre og kun foretaget 9 stikprøver ud af 177 beboere. Bornholms Ældreråd anbefaler på sigt, at der udtages procentuelt flere stikprøver.  

Bornholms Ældreråd beklager, at der er fundet fejl vedr. medicin på Klippebo, men er tilfreds med opfølgning i 2015.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Endelig tilsynsrapport 2014 Plejecenter Klippbo (PDF)

2.
Endelig tilsynsrapport 2014 plejecenter Aabo (PDF)

3.
Endelig tilsynsrapport 2014- Plejecenter Lunden (PDF)

4.
Hovedstaden - Bornholms Regionskommune Kommunerapport 2014.pdf (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet 2014

27.66.08K07-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

14

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning                                 

Resumé

Årlig redegørelse om magtanvendelser på ældreområdet for perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning, idet udvalget udtrykker stor ros til medarbejderne og Tilsynet.

 

Sagsfremstilling

Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten bygger på det enkelte menneskes ret til selvbestemmelse. Som udgangspunkt kan borgerne til enhver tid takke nej til de tilbud om hjælp, som de tilbydes. Reglerne i serviceloven opregner de undtagelser og tilfælde, hvor der kan tillades magt overfor borgerne, og skal ses i sammenhæng med den pligt kommunen har til at yde omsorg over for sine borgere.

 

Alle indgreb i den personlige frihed skal registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen på Socialstyrelsens skemaer. Indberetningspligten omfatter kun iværksættelse af foranstaltninger, hvor borgeren ikke giver samtykke.

Kommunalbestyrelsen skal årligt orienteres om antallet af magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget jvf. § 124 i lov om social service.

 

Center for Ældre har i perioden 1. januar 2014 – 31. december 2014 modtaget i alt 15 indberetninger omfattende 15 borgere fordelt på 4 plejecentre.

 

Der er i 2014 indberettet magtanvendelser foretaget efter:            Antal

§ 125 (alarm- og pejlesystemer) i lov om social service                   7

§ 126 (fastholdelse/føren) i lov om social service                            1

§ 126a (fastholdelse i hygiejnesituationer) i lov om social service     3

§ 127 (tilbageholdelse i boligen) i lov om social service                   2

§ 128 (anvendelse af beskyttelsesmidler) i lov om social service      2

Samlet antal indberetninger i 2014                                               15

 

Af de i alt 15 modtagne indberetninger har myndigheden afgjort, at 2 ikke var hjemlet i serviceloven, og således ikke lovlige. Det drejer sig om 1 sag om fastholdelse, og 1 sag om tilbageholdelse i boligen. Lederen på det pågældende tilbud har handlet på sagerne, og praksis er blevet indskærpet over for medarbejderne. Borgerne og de pårørende er blevet oplyst om klagemuligheden, men har ikke ønsket at benytte den.

 

Det fremgår af redegørelsen, at antallet af registrerede magtanvendelser er faldet fra 29 i 2012, 20 i 2013 til 15 i 2014.  Det vurderes, at faldet skyldes et større samlet fokus i ældreområdet på reglerne omkring magtanvendelse, og i særdeleshed på at benytte pædagogiske metoder for at undgå magtanvendelserne, men det kan også skyldes en ændring i reglerne, idet f.eks. brug af personlige alarm- og pejlesystemer over for borgere med demens, der ikke modsætter sig brugen, vil kunne iværksættes af plejepersonalet, uden at det registreres som magtanvendelse i disse tilfælde. Der har desuden været afholdt undervisning omkring lovgivningen, etik og moral i forhold til at anvende magtanvendelser. Denne undervisning foregår løbende.

 

Redegørelsen fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Redegørelsen har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd glæder sig over, at antallet af magtanvendelser er faldet til 15 i 2014 i forhold til 23 i 2013. Rådet må på baggrund heraf konstatere at introduktion, orientering og undervisning har haft sin virkning.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning, idet Rådet ser med tilfredshed på at der er fokus på området.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Regisrede magtanvendelser Ældreområdet 2014 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Tilsyn 2015 Plejecenter Lunden

27.12.16K09-0144

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

15

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning, idet udvalget udtrykker stor til medarbejderne og Tilsynet.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 8. juni (Kirsebærlunden - Lupinlunden – Paradisvej 11) og den 29. juni 2015 (Blommelunden - Rosenlunden) aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Lunden.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets samlede indtryk, at Plejecenter Lunden giver et trygt og godt tilbud til beboerne. Tilsynet har noteret sig, at hjælpen tager udgangspunkt i kommunens ældrepolitik – herunder med det særlige fokus på at bibringe den enkelte beboer muligheden for at være længst muligt i eget liv. Beboerne udtrykker overfor Tilsynet stor tilfredshed med både hjælpen og aktivitetsniveauet, hvilket bakkes op af de pårørende som Tilsynet har talt med.

 

Personalet udtrykker fortsat tilfredshed med Lunden som arbejdsplads.

 

Alt i alt kan Tilsynet således konkludere, at beboerne på Lunden får den hjælp, som de er visiteret til, og at hjælpen bliver tilrettelagt og udført under hensyntagen til den enkeltes individuelle behov.

 

Kirsebærlunden- Lupinlunden – Paradisvej 11

Det er Tilsynets opfattelse, at Kirsebærlunden - Lupinlunden – Paradisvej 11, yder et godt tilbud til beboerne. Der er fokus på beboernes mulighed for at leve deres eget liv, og der er også fokus på aktiviteter og fællesskab. Der kan konkluderes, at beboerne får den hjælp, som de har behov for og ret til.

 

Der er i forbindelse med tilsynet ikke givet anbefalinger.

 

Blommelunden- Rosenlunden

Det er Tilsynets opfattelse, at afdelingerne Blommelunden - Rosenlunden, leverer et godt tilbud til beboerne. Der er et løbende fokus på beboernes muligheder for at kunne være herre i eget liv, og der er fokus på at tilbyde aktiviteter og fællesskab. Det er Tilsynets konklusion, at beboerne får den hjælp, som de har behov for og ret til.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

•    Tilsynet anbefaler, at det sikres, at uaktuelle plejeplaner gøres inaktive. Der følges op i næste års tilsyn.

 

Rapporterne fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd finder det positivt, at der tages udgangspunkt i kommunens ældrepolitik.

Kirsebærlunden – Lupinlunden, her er der ikke givet anbefalinger.

Blommelunden – Rosenlunden. Rådet tilslutter sig, at uaktuelle plejeplaner gøres inaktive.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport Lunden 2015 ( Kirsebærlunden- Lupinlunden - Paradisvej 11) (DOC)

2.
Tilsynsrappport Lunden 2015 ( Blommelunden- Rosenlunden) (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Rapport om uanmeldt plejehjemstilsyn Plejehjemmet Toftegården 2015  

27.12.16K09-0140

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 7. maj 2015 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejehjemmet Toftegården.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Det er Tilsynets indtryk, at Toftegården, som er kommunens eneste plejehjem, og som i sine fysiske rammer, hvad boliger angår, må betegnes som ikke tidssvarende, leverer et godt indholdsmæssigt tilbud til de borgere, som bor der. Borgerne er tilfredse med den hjælp de modtager, og med de aktiviteter, som der igangsættes. Det er ligeledes Tilsynets opfattelse, at Toftegården er udfordret i forhold til visse punkter i borgerdokumentationen, og at der skal sættes ressourcer ind, så dokumentationen bliver ajourført i henhold til anbefalingerne.

 

Der er forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 

• Tilsynet fandt det ikke dokumenteret, at der var foretaget stikprøvekontrol på dokumentationen. Da der stadig er fejl i dokumentationen, og dette trods sidste års skærpede anbefaling, skal teamleder indsende dokumentation for, at der leves op til tilsynets anbefaling inden 30. maj 2015.

 

• Tilsynet har fundet fejl ved mindst 3 på hinanden følgende tilsynsbesøg. Ved sidste års tilsyn blev der givet en skærpet anbefaling med opfølgende tilsynsbesøg. Tilsynet skal derfor anmode leder af Plejehjemmet Toftegården om at redegøre for, hvordan det sikres, at teamleder og medarbejdere følger op på de anbefalinger, som er givet vedr. dokumentation. Tilsynet kommer desuden på et uanmeldt tilsynsbesøg for at følge op på dokumentationen.

 

Tilsynet har den 1. juni 2015 modtaget redegørelse og handleplan omkring de af Tilsynet afgivne anbefalinger.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets redegørelse til efterretning, idet det bemærkes, at der er handlet på tilsynets anbefalinger og at der vil blive gennemført et nyt uanmeldt tilsyn.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning. Rådet ser med tilfredshed på Tilsynets virke.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport Toftegården 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Klippebo 2015

27.12.16K09-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

17

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 13. maj 2015 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

 

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Plejecenter Klippebo er tilfredse med det tilbud de modtager. Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at der bliver ydet beboerne den hjælp, som de har behov for, og som kvalitetsstandarden tilsiger. Der er et passende aktivitetsniveau.

 

Der blev i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

 

• Tilsynet anbefaler, at der straks følges op på borgernes dokumentation, således at det sikres, at der er taget stilling til, hvem der varetager borgerens sundhedsmæssige interesser. Følges op i næste tilsyn.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets redegørelse til efterretning, idet Rådet mener at det er vigtigt at vide, hvem der varetager borgerens sundhedsmæssige interesser.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning.

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport Klippebo 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Rapport om uanmeldt plejecentertilsyn Plejecenter Aabo 2015

27.12.16K09-0141

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

18

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har den 23. april 2015 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Aabo.

 

Tilsynet indbefatter:

Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og de kulturelle og sociale aktiviteter.

 

I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser.

 

I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling.

 

Plejecentrets værdigrundlag, kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen, indgår ligeledes i tilsynet.

 

Tilsynsrapporten lægges ud på Tilbudsportalen.

 

Samlet indtryk

Det er Tilsynets indtryk, at beboerne på Plejecenter Aabo er tilfredse med det tilbud de modtager.  Det er ligeledes Tilsynets indtryk, at der bliver ydet beboerne den hjælp, som de har behov for, og som kvalitetsstandarden tilsiger. Der er et passende aktivitetsniveau.

 

Der blev i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

•    Tilsynet anbefaler, at reglerne omkring, hvem der må se på billeder fra TV-overvågning indskærpes for teamleder og medarbejdere, og at det overvejes, hvorvidt der er grundlag for stadigvæk at benytte TV-overvågning til det oprindeligt besluttede.

 

•    Tilsynet anbefaler, at der lægges en konkret plan for at sikre beboerne uhindret ud- og indgang til Plejecenter Aabo, idet det ikke kan forventes, at alle beboere skal benytte hovedindgangen, hvis der er en anden ud- og indgang tættere på boligen.

 

I forhold til den af Tilsynet givne anbefaling, har teamleder, i mail af den 11. maj 2015, meddelt at det opsatte kamera bliver slukket af BRK IT-afdelingen.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning, idet Rådet er enige i, at der skal være faste regler i forbindelse med TV-overvågning og er tilfreds med tilbagemelding om at det opsatte kamera bliver slukket. Rådet er enige i, at beboerne skal have mulighed for uhindret ind- og udgang, da det er beboernes egne hjem.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport Åbo 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Tilsyn 2015 Område Øst - Fontænehuset og Aasen

27.12.16K09-0149

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

19

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddene i Område Øst (Fontænehuset og Aasen) den 15. juni 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Aasen:

Aasen er i høj grad et brugerstyret tilbud, med meget få personaleressourcer. Det er Tilsynets opfattelse, at der grundet dette let kan opstå småkonflikter i dagligdagen, hvilket er en udfordring for brugergruppen. Det er også Tilsynets opfattelse, at der arbejdes med dette. Tilsynet finder desuden, at det er en udfordring for brugerne, at de selv skal skaffe økonomi til vedligeholdelse og inventar m.m. På trods af de udfordringer der er, er brugerne af stedet godt tilfredse, men havde gerne set flere personaleressourcer tilknyttet.

 

Fontænehuset:

Tilsynet finder, at Fontænehusets tilbud fint opfylder de behov, som de forskellige brugergrupper har, der frekventerer tilbuddet. Der er en høj grad af involvering af brugerne, og der både fokus på fælles aktiviteter og de individuelle problemstillinger, som brugerne har. Der er et godt samarbejde med Jobcenteret, hvilket også er til stor gavn for brugerne. Tilsynet kan på den baggrund konkludere, at brugerne får den hjælp, som de har behov for og ret til.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en anbefaling:

·       Tilsynet anmoder om en redegørelse for Aasens økonomi, herunder budget til vedligeholdelse og anskaffelser m.m.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets rapport til efterretning for så vidt angår Aasen som Fontænehuset.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport 2015 Område Øst (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Tilsyn 2015 Sandemandsgården  

27.12.16K09-0147

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

20

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning, idet udvalget bakker op om opfølgning på de fysiske aktiviteter.

 

Kommunaldirektøren indstiller 

taget til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 19. august 2015:

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Sandemandsgården den 30. april 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets indtryk, at Sandemandsgården som § 104 tilbud leverer aktiviteter, som brugerne er glade for at frekventere. Det er også Tilsynets indtryk, at Sandemandsgården er blevet udfordret på ressourcerne, og derfor har måttet indskrænke kraftigt på deres tilbud ud af huset. Det er især tilbud af fysisk karakter som hockey og svømning m.m., som ikke længere tilbydes. Det er Tilsynets indtryk, at brugerne er meget berørte af denne beslutning, og at mange af brugerne netop har brug for aktiviteter af fysisk karakter.

 

Der blev givet følgende anbefalinger:

·       Tilsynet anbefaler, at Sandemandsgården overvejer, hvordan man kan indtænke tilbud af fysisk karakter til brugerne, som i et vist omfang kan opveje de aktiviteter, som er skåret væk.

 

·       Tilsynet anmoder om en redegørelse i forhold til hvordan rygeforbuddet tænkes håndhævet og de evt. sanktionsmuligheder, der vil finde anvendelse overfor brugere, som går ud og ryger i f.eks. den tidligere rygepavillon eller på udearealerne omkring Sandemandsgården.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Problematikken vedr. hvorledes rygepolitikken implementeres bl.a. i § 104 tilbud, fx Sandemandsgården har efterfølgende været behandlet i direktionen i Bornholms Regionskommune.

Direktionen har besluttet, at der kan aftales individuelle løsninger i helt særlige tilfælde, fx sociale væresteder og tilbud på beskæftigelsesområdet. Løsningerne skal være tidsbegrænsede og må ikke være til gene for medarbejdere og øvrige brugere/borgere.

 

Forholdet blev også behandlet i MED-Hovedudvalget den 19.6.2015, hvor det indgik i en samlet evaluering af rygepolitikken.

Konklusionen på det specifikke forhold var, at der ønskes udarbejdet en oversigt over aftalte løsningsmuligheder for væresteder og lignende og at denne skal kunne ses samlet.

Desuden blev der på MED-Hovedudvalgets møde aftalt at kommunaldirektøren, sammen med Løn og Personale, udarbejder et oplæg/tillæg til præcision af rygepolitikken i forhold til konklusionen på drøftelsen. Oplæg behandles på MED-Hovedudvalgets møde i august 2015.

Pt. foregår udarbejdelsen af bemeldte oplæg og der forestår en opgørelse af indkomne dispensationsansøgninger fra bosteder, m.v.

 

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd er bekymrede over de nedskæringer, der har fundet sted, så det er gået ud over fysiske aktiviteter og er enige i tilsynets anbefaling om at indtænke andre fysiske tilbud.

Bornholms Ældreråd er generelt enige i rygepolitikken, men mener, at der må findes dispensationsmuligheder for denne gruppe, hvor man også har frataget flere fysiske aktiviteter.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning. Rådet ønsker tilbagemelding på hvilke aktiviteter der sættes i gang på baggrund af Tilsynets anbefaling.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport Sandemandsgården 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Tilsyn 2015 Blæksprutten

27.12.16K09-0148

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

21

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af Servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på dagtilbuddet Blæksprutten den 03. juni 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddene, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder. Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Tilbuddet er funderet i Servicelovens § 104.

 

Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet:

Blæksprutten er et aktivitets- og samværstilbud.

Tilsynet finder, at Blæksprutten er et godt tilbud til brugerne. Der er høj grad af brugerinvolvering i de aktiviteter, som udbydes, og der er ingen tvivl om, at Blæksprutten som tilbud er med til at give et fast og trygt indhold i hverdagen for mange. Tilsynet er af den opfattelse, at det også er et sårbart tilbud, idet der er meget få personaleressourcer, og ikke nogen egentlig backupplan, hvis der f.eks. er sygdom eller andet.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet en skærpet anbefaling:

•    Tilsynet giver Blæksprutten en skærpet anbefaling om, at få bragt indberetningen af tilbuddet i Tilbudsportalen i orden, idet det er en forudsætning for, at kommunen må benytte tilbuddet. Indberetning skal være færdiggjort senest 1. september 2015.

 

Rapporten fremsendes til Bornholms Ælderåd og til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 11. august 2015:

Bornholms Ældreråd tager tilsynets redegørelse og anbefaling til efterretning.

 

Handicaprådet, den 11. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 17. august 2015

1.
Tilsynsrapport Blæksprutten 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 22  Drøftelse af HandyBAT

13.05.18P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

22

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Resumé

Den 1. juni 2015 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en ny kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel efter lov om trafikselskaber (§ 11), den såkaldte HandyBAT-ordning. Politisk er der ønsket en status på konksekvenserne af den nye kvalitetsstandard.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning. Servicedirektøren anmodes om, at undersøge en udvidelse af kørselsmulighederne for de borgere, der ikke længere har mulighed for kørsel til behandling.

 

Sagsfremstilling

Den 1. juni 2015 vedtog Social- og Sundhedsudvalget en ny kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel efter lov om trafikselskaber (§ 11), den såkaldte HandyBAT-ordning. Politisk er der ønsket en status på konksekvenserne af den nye kvalitetsstandard.

 

Baggrunden for revisionen af kvalitetsstandarden er dels behovet for at præcisere, at Lov om trafikselskaber § 11 kun omfatter svært bevægelseshæmmede borgere over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lignende; og dels konsekvent og ensartet implementering af kommunalbestyrelsens generelle beslutninger vedr. kørselsordninger og administrationen heraf inkl. udmøntning af tidligere vedtagne budgetreduktioner den 19. december 2013.

 

Ud over nedlæggelse af HandyBATs åbne ordning som i 2013 blev anvendt af 21 borgere, blev 13 borgere som en konsekvens af vedtagelsen af kvalitetstandarden ved brev fra Kørselskontoret orienteret om at de hidtidige kørsler til bl.a. behandling typisk vederlagsfri fysioterapi ikke længere kan foregå under HandyBAT ordningen. Borgerne er typisk stadig omfattet af ordningen til fritidsformål. For nogle af borgerne er der fundet andre løsninger, men for de fleste er der aktuelt ikke andre kommunale kørselsordninger, der giver mulighed for kørsel til behandlingen, den vederlagsfri fysioterapi.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 23  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

23

 

 

·       Status på implementering af Projekt Den Rehabiliterende Organisation og Sygepleje

 

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Indvielse på Klippebo den 27. august.

Budgetudfordringerne i Psykiatri og Handicap kort drøftet.

Nyt om stomihjælpemidler til orientering.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 24  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

 

 

 

 

 

Indstilling og beslutning

 

Servicedirektøren indstiller,

a)  at punkt 2) Godkendelse af Udviklingsstrategi og Styringsaftale i Rammeaftale 2016 sendes i høring i Handicaprådet

b)  at punkt 3) Høring af Praksisplan for Almen Praksis i Region Hovedstaden 2015 – 2018 sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 25  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

17-08-2015

25

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 17. august 2015:

Teknik- og Miljøudvalget opfordres til at tage punktet om Toftegården på til orientering.

 

 

 [1] Regeringen har varslet, en forhøjelse af den kommunale medfinansiering fra 2017 til 14 %

[2] Der er beregnet flere m2 serviceareal end ved Snorrebakken 2. etape.

[3] Forbehold vedr. mængden af PBC, blyholdigt maling, asbest og andet farligt affald.

[4] TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere. TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gratis, og alle ansatte og frivillige har tavshedspligt og er her for at hjælpe. TUBA har afdelinger landet over, som blandt andet tilbyder individuel terapi og gruppeterapi samt mange aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. TUBA er en del af Blå Kors Danmark.