Referat
Social- og Sundhedsudvalget
26-10-2015 kl. 14:00
Mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Dialogmøde - Center for Sundhed
  åbent 3 Dialogmøde - Center for Ældre
  åbent 4 Dialogmøde - Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 5 Koordineret rusmiddelindsats
  åbent 6 Akutsygeplejen
  åbent 7 Orientering om implementeringsplan for Center for Psykiatri og Handicap
  åbent 8 Evaluering af Team Østergade
  åbent 9 Individuel befordring
  åbent 10 Tilsyn 2015 STU
  åbent 11 Mødeplan 2016
  åbent 12 Uddeling af Ældreprisen 2015
  åbent 13 Uddeling af Handicapprisen 2015
  åbent 14 Gensidig orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Kl. 14,00 – 14,40

Under behandling af punkt 2) Dialogmøde – Center for Sundhed deltager 7 – 10 repræsentanter fra Center for Sundhed

 

Kl. 14,45 – 15,25

Under behandling af punkt 3) Dialogmøde – Center for Ældre deltager 7 – 10 repræsentanter fra Center for Ældre

 

Kl. 15,30 – 16,10

Under behandling af punkt 4) Dialogmøde - Center for Psykiatri og Handicap deltager 7 - 10 repræsentanter fra Center for Psykiatri og Handicap

 

Kl. 16,15 – 16,35 under behandling af punkt 5) Koordineret rusmiddelindsats deltager sundhedschef Trine Dorow og konsulent Marianne Steenstrup Svendsen

 

Kl. 16,35 – 16,55 under behandling af punkt 6) Akutsygeplejen deltager sundhedschef Trine Dorow og konstitueret afdelingsleder Karin Svit Riis

 

Kl. 17,00 psykiatri- og handicapchef Michael Hansen Bager deltager under behandling af:

Punkt 7) Orientering om implementeringsplan for Center for Psykiatri og Handicap og

Punkt 8) Evaluering af Team Østergade deltager

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Dialogmøde - Center for Sundhed

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Sundhed.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       dialogen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Udvalget anerkender den konstruktive og velforberedte dialog med repræsentanter fra centeret.

 

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Sundhed.

Formålet med dialogmødet er, at Social- og Sundhedsudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Dialogmøde - Center for Ældre

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ældre.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       dialogen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Udvalget anerkender den konstruktive og velforberedte dialog med repræsentanter fra centeret.

 

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Ældre.

Formålet med dialogmødet er, at Social- og Sundhedsudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Dialogmøde - Center for Psykiatri og Handicap

00.30.02G01-0013

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

I forlængelse af budgetforliget for 2016 afholdes der dialogmøder mellem Social- og Sundhedsudvalget og ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       dialogen til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Udvalget anerkender den konstruktive og velforberedte dialog med repræsentanter fra centeret.

 

Sagsfremstilling

Der er indgået budgetforlig for 2016 – 2019. På den baggrund holder Social- og Sundhedsudvalget dialogmøde med ledelses- og medarbejderrepræsentanter i Center for Psykiatri og Handicap.

Formålet med dialogmødet er, at Social- og Sundhedsudvalget kan uddybe de politiske beslutninger i budgetforliget, med mulighed for at repræsentanterne for centret kan stille opklarende spørgsmål hertil.

Med afsæt i dialogen om budgetforliget som politisk retning og ramme for arbejdet i 2016 og overslagsårene, indledes dialog om hvorledes budgetforliget mest hensigtsmæssigt føres ud i praksis. 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Koordineret rusmiddelindsats

29.09.04G01-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Med henblik på at understøtte en koordineret alkoholindsats foreslås nedsat et Rusmiddelråd og en Rusmiddelgruppe. På sigt foreslås det, at rådet og gruppen udover at koordinere kommunens indsats i forhold til alkohol ligeledes får den overordnede koordinerende rolle vedr. kommunens indsatser vedr. stoffer og rygning.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a) at orienteringen tages til efterretning

b) at det godkendes, at der nedsættes et Rusmiddelråd

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

a) Orienteringen taget til efterretning.

b) Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med organisationsudviklingsprojektet og overgangen til en centermodel i BRK, var der opgaver og snitflader af væsentlig karakter, som ikke blev endeligt afklaret. Disse opgaver og snitflader skulle afdækkes og beskrives, så håndteringen og udviklingen af dem kunne ske på bedste vis nu og fremover. Et af disse opgave- og snitfladeområder var misbrugsområdet. En prioritet i afklaringen var, at der skulle udarbejdes forslag til en koordineret alkoholindsats.

 

Med afsæt i ovenstående blev der nedsat en tværgående arbejdsgruppe bestående af udvalgte medarbejdere og ledere med reference til en styregruppe (Strategisk Sundhedsforum) indenfor sundhedsområdet bestående af centerchefer fra Psykiatri og Handicap, Børn og Familie, Ældre, Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse, Skole, Kultur og Fritid og Sundhed.

 

Styregruppen foreslår, at

·       der nedsættes et Rusmiddelråd (med Social- og Sundhedsudvalgets formand som formand for Rådet og med repræsentanter fra blandt andet: politiet, restauratørerne, HORESTA, TUBA, DGI, Campus Bornholm, kommunens fagcentre samt lederen af misbrugsområdet og SSP) og en Rusmiddelgruppe (med følgende medlemmer: Lederen af alkoholbehandlingen, en forebyggelseskonsulent, en konsulent, en SSP-medarbejder samt en medarbejder fra den forebyggende enhed hos Politiet).

·       Rusmiddelgruppen udarbejder forslag til et 2-årigt årshjul - baseret på den kortlægning, der er gennemført af kommunens alkoholindsatser, sammenholdt med sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol. For at gøre det muligt at gennemskue ressourceforbruget, supplerer Rusmiddelgruppen årshjulet med et estimat for tidsforbrug i forhold til de enkelte foreslåede indsatser.

·       Forslag til årshjulet og det estimerede ressourcetræk præsenteres for styregruppen (Strategisk Sundhedsforum) – som består af cheferne fra følgende fagcentre: Sundhed, Børn og Familie, Skole, Kultur og Fritid, Ældre, Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse samt Psykiatri og Handicap. 

·       Rusmiddelrådet indkaldes til et årligt møde, hvor dels forslaget til det kommende års prioriteringer drøftes, og hvor der tages stilling til om der er medlemmer fra Rusmiddelrådet, som ønsker at deltage i det kommende års prioriterede opgaver.

·       Social- og Sundhedsudvalget og øvrige stående udvalg præsenteres årlig for en status på BRK’s alkoholindsatser.

At Rusmiddelrådet og Rusmiddelgruppen på sigt også får den overordnede koordinerende rolle i forhold til kommunens indsatser vedr. stoffer og rygning.                                            

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Akutsygepleje

29.18.00A00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Bornholms Regionskommune prioriterede indenfor Ældrepuljen 2014/2015, at søge om ressourcer til etablering og drift af et akutteam/styrkelse af akutfunktionen indenfor sygeplejen. Der gives en status på implementeringen og den fortsatte udvikling af akutteamet i kommunen. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget den 26.oktober 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

For hverken kommune eller borgere er en indlæggelse en ønskelig situation, og alle redskaber der kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser tages i brug i landets kommuner.   Forebyggelse af (gen)indlæggelser er derfor et væsentligt område i såvel KL’s strategi for udvikling af det nære sundhedsvæsen som prioriteret tiltag i KKR-regi i Region Hovedstaden.  Et af elementerne i forebyggelse af (gen)indlæggelser er en styrkelse af kommuneres akutfunktion.

 

Bornholms Regionskommune prioriterede derfor i forbindelse med Ældrepuljen 2014/2015, at søge om ressourcer til etablering og drift af et akutteam/styrkelse af akutfunktionen indenfor sygeplejen. Akutteamet startede den 1. september 2014 med et årligt budget på 2,2 mio. kr. til finansiering af 1 sygeplejerske i dagvagt mandag til fredag samt 1 sygeplejerske i aftenvagt og 1 sygeplejerske i nattevagt alle ugens dage – uden ferie- og sygdomsafløsning. I 2016 er der søgt om en udvidelse af budgettet til 2,7 mio. kr. med henblik på finansiering af en dagvagt alle ugens dage samt budget til delvis ferie- og sygdomsafløsning – med henblik på dækning hele døgnet.

 

Formålet med indsatsen som formuleret i ansøgningen til Ældrepuljen er:

·       at den ældre og syge borger sikres et sammenhængende og trygt forløb med fokus på, at borgere ikke indlægges - hvis en indlæggelse kan undgås. Dette vil ske gennem:

o   Styrkelse af akutfunktionen i kommunen gennem en udvidelse af sygeplejen tilknyttet Rehabiliteringscenter Sønderbo. Sygeplejen på Sønderbo vil samtidig fungere som et udkørende team, der kan yde akut pleje og behandling i borgerens eget hjem.

o   Kompetenceudvikling indenfor sygeplejen generelt.

o   Opfølgende sygeplejebesøg indenfor 24 timer efter udskrivelse og opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med borgerens egen læge med særligt fokus på forebyggelse af (gen)indlæggelser.

 

En intern opfølgning på akutteamet i foråret 2015 viser, at målene generelt vurderes indfriet.

Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange indlæggelser teamet har forebygget, men der er adskillige eksempler på, at indlæggelser er undgået. Det skyldes at borgeren kan følges tæt, idet akutsygeplejersken kan være hos borgeren i længere tid eller komme på hyppige tilsyn og derved komme mere i dybden end det typisk sker for hjemmesygeplejersken. Det betyder, at man i flere tilfælde helt kan undgå kontakt til 1813 og give det videre til den faste sygeplejerske, som så kan kontakte egen læge.

Også dialogen med 1813/lægerne på Bornholms Hospital er blevet kvalificeret. Det er således oplevelsen, at der er stor signalværdi i at ringe fra et akutteam til 1813, idet det – med rette – øger 1813’s syn på kommunens kompetencer. 

 

En svaghed i det nuværende tilbud er bl.a. at akutteamets samarbejdsparter - både læger og personale i kommunen - ikke har kunnet komme direkte i kontakt til akutsygeplejersken, da der ikke har været ressourcer til at etablere ordningen hele døgnet. Med de tilførte ressourcer fra 2016 vil det kunne etableres.

 

Den organisatoriske implementering af akutteamet har desuden været udfordret af, at den fandt sted samtidig med etablering af Center for Sundhed, hvor sygeplejerskerne blev organisatorisk adskilt fra hjemmeplejen og plejecentre.

 

Akutfunktionen/akutteamet med dækning hele døgnet vil i 2016 blive prioriteret og indgå som et væsentligt og centralt element i den planlagte omlægning/udvikling indenfor sygeplejen, der igangsættes som en del af Den Rehabiliterende Organisation.

Anbefalingerne indebærer bl.a. at sygeplejerskerne både i hjemmeplejen og på plejecentre i højere grad får til opgave at lede det enkelte borgerforløb og sikre velkoordinerede og sammenhængende borgerforløb, herunder understøtte at flere konkrete indsatser delegeres til assistenterne indenfor hjemmeplejen og på plejecentrene. Samtidig reduceres antallet af sygeplejersker både i hjemmeplejen og på plejecentre og akutte indsatser vil i øget omfang med fordel kunne varetages af akutteamet.

 

Akutteamet skal derfor sikre, at borgere der bliver akut syge eller hvor der sker en akut forværring af eksisterende sygdom kan tilbydes: 

·       Tæt observation i en given periode med henblik på udvikling af symptomer

·       Tæt opfølgning på behandling med henblik på effekt og stillingtagen til yderligere tiltag

 

Akutteamet skal i sådanne situationer - sammen med læge og øvrigt personale omkring borgeren - tilrettelægge et forløb så:

·       den ældre og syge borger sikres et sammenhængende og trygt forløb med fokus på, at borgeren ikke indlægges - hvis en indlæggelse kan undgås  

 

Der arbejdes derfor på, at akutteamets rolle, opgaver og dimensionering fastlægges i sammenhæng og samtidig understøtter de planlagte omlægninger og udvikling indenfor sygeplejen generelt.

 

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om implementeringsplan for Center for Psykiatri og Handicap

27.00.00P00-0176

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om arbejdet med handleplanen i Center for Psykiatri og Handicap.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)  at udvalget drøfter implementeringsplanen og tager orienteringen til efterretning

b)  at udvalget drøfter udmøntningen af den i budget 2016 indlagte udgiftsreduktion på 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. fra 2018 og frem

c)  at udvalget orienteres om implementeringen af handleplanen parallelt med budgetopfølgningerne i 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

a) Orienteringen taget til efterretning.

b) Drøftet.

c) Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Handleplanen for Center for Psykiatri og Handicap, er blevet til på baggrund af Deloittes analyse fra foråret 2015. Analysen peger på en række initiativer, der kan bidrage til at forbedre et ’relativt veldrevet voksenspecialområde’, som Deloitte opsummerer det i sin analyse. Mange initiativer er i direkte forlængelse af allerede iværksatte eller planlagte indsatser og strategier i centeret, mens enkelte er helt nye. Indsatserne er alle i tråd med centerets overordnede vision om at støtte borgerne med at lykkes i livet, på egne præmisser. Visionen udtrykker en ambition om til stadighed at arbejde rehabiliterende, at borgerne ikke overkompenseres og at støtten leveres med henblik på at indfri borgerens ønsker i livet.

 

Løbende orientering til Social- og Sundhedsudvalget

Det foreslås at Social- og Sundhedsudvalget løbende orienteres om handleplanens implementering og at orienteringen laves parallelt med den vedtagne kadence for budgetopfølgning, altså pr. 30. april, 31. juli og 31. oktober i 2016.

 

Særligt fokus anbefalet af Deloitte

Deloitte har udpeget nogle initiativer, det især anbefales at holde fokus på og som vil blive adresseret i alle opfølgninger:

 

-        Ny budgettildelingsmodel på botilbudsområdet, der understøtter borgernes forskellige støttebehov og fremtidssikrer en kommende udskiftning af beboerne.

-        Styrkelse af beskæftigelsestilbuddene så der sikres sammenhæng til STU forløbene.

-        Etablere registrering af hvem der benytter de åbne § 104 tilbud for at måle effekten.

-        Styrkelse af sagsbehandlingen i forhold til ens tilgang til udredning og handleplan, der understøtter tværgående sparring og ensartede tildelingsprincipper.

-        Styrkelse af arbejdet med at fastsætte handleplansmål, hvilket både vil komme borger til gode og vil have en afsmittende effekt via mere målrettede indsatser.

 

Status på handleplanens implementering 12. oktober 2015

De følgende initiativer er allerede taget i forhold til realisering af handleplanen:

 

-        Arbejdsgruppe vedr. ændret takstmodel har påbegyndt arbejdet med en ny takstmodel.

-        Ny registreringspraksis for § 104 tilbud er beskrevet og er ved at blive implementeret.

-        ICF-baseret handleplan og pædagogisk plan for alle borgere i målgruppen for støtte tages i brug 1. november 2015.

-        Den nye handleplan understøtter et øget fokus på målorienteret støtte.

-        ICF-udredning for alle borgere i kommunens botilbud er påbegyndt og planlagt.

-        Undervisning af nøglemedarbejdere i ICF-udredning er gennemført i foråret og efteråret 2015.

-        Implementering af IT-fagsystem, der understøtter bedre dokumentation og ledelsesinformation.

Økonomiske konsekvenser

Der er i foråret 2015 gennemført en analyse af Psykiatri og Handicap, der blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2015. På baggrund af analysen blev iværksat en række initiativer.

Psykiatri og Handicaps budget har været under pres i en årrække, og i budgetforliget 2016 er der afsat årligt 10-11 mio.kr. med henblik på at bringe budgettet i balance med den aktuelt kendte sagsstamme og et uændret serviceniveau.

I budgetforliget for 2016 er også indlagt en forventning om en udgiftsreduktion på 1,5 mio.kr. i 2017 stigende til 2,0 mio.kr. i 2018 og frem. Denne udgiftsreduktion skal konkretiseres og udmøntes som en del af implementeringsplanen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 26. oktober 2015

1.
Handleplan Center for Psykiatri og Handicap (DOCX)

2.
Sagsbehandlingsforløb (DOCX)

3.
ICF implementeringsplan efterår 2015 (DOCX)

4.
Målorienteret skabelon for handleplan pr. 1. november (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Evaluering af Team Østergade  

27.35.08A00-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Team Østergade blev etableret 1. marts 2015 i forlængelse af beskæftigelsesprojektet på Christianshøj. Team Østergade er nu veletableret og lever op til ambitionerne, får positive tilkendegivelser fra borgerne og kan føre til beskæftigelse på ordinære arbejdspladser for borgerne i Team Østergade.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at orienteringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

Baggrund for etableringen af Team Østergade

I slutningen af 2014 blev det besluttet at flytte aktiviteterne på Christianshøjkroen og etablere et tilbud om beskyttet beskæftigelse i Østergade 54 – Team Østergade. Team Østergade tilbød og tog imod de fleste borgere fra Christianshøjprojektet 1. marts 2015.

 

Der blev afsat 400.000 kr. særskilt til Team Østergade og der blev ansat en medarbejder med erfaring og kendskab til målgruppen af borgere med udviklingshæmning.

 

I samme periode blev der reduceret i budgettet til Kulturhuset (også i Østergade 54) og to medarbejdere i Kulturhuset blev afskediget. Ambitionen har derfor også været, at Team Østergade har skullet bidrage til at huset opleves som et hus med liv og aktiviteter for den primære målgruppe af borgere med udviklingshæmning. Samtidig er budgettet for Kulturhuset Team Østergade betragtet som et samlet budget.

 

Erfaringer fra de første syv måneder

Der er otte borgere visiteret til beskyttet beskæftigelse og de fleste ambitioner med opgaver til teamet er indfriet. Team Østergade varetager ugentligt opgaver på de grønne arealer ved Plejecenter Snorrebakken, står for madlavning og servering i Østergade 54, vedligeholder arealerne omkring Østergade 54, bistår pedellen, står for mødeforplejning ved mødearrangementer, varetager opgaver ved arrangementer i Kulturhuset og rengør desuden de mange biler, der bruges i Østergade 54.

 

På baggrund af de første måneders erfaringer, er der grund til at tro, at borgerne i Team Østergade får kompetencer til at varetage et job på en ordinær arbejdsplads. Afhængig af borgerens funktionsevne og kompetencer vil ansættelsesformerne variere.

 

Jobcenteret har to jobkonsulenter, der nu varetager opgaven med at finde job til målgrupperne indenfor Psykiatri og Handicap området. Hertil kommer, at den landsdækkende ordning med KLAP-konsulenter aktivt opsøger og formidler jobs, særligt til borgere med udviklingshæmning. Der er etableret et godt samarbejde mellem Team Østergade og konsulenterne, så der er fokus på at give borgerne mulighed for at indfri jobønsker og så borgerne kan indfri deres potentiale.

 

Dernæst fungerer de ansatte i teamet som levende reklamesøjle for brugere af huset, som har ønsker og drømme om beskæftigelse. De ansatte er afgjort rollemodeller og fremstår som gode eksempler overfor de øvrige brugere af huset. Borgernes tilbagemeldinger er meget positive og borgernes overgang fra Christianshøjprojektet har været succesfuld.

 

Økonomi og ressourcer i projektet

Team Østergade blev, som nævnt, tildelt 400.000 kr. og det har vist sig nødvendigt at supplere med det øvrige pædagogiske personale i Østergade 54 (Støttegruppen) for at dække de mange forskellige opgaver, pga. skiftende arbejdstider og ved ferie.

 

Således anvendes der aktuelt op til 15 timer ugentligt for at sikre en rimelig dækning i huset i forhold til de mange aktiviteter i både dag- og aftentimerne.  Fremadrettet tilpasses aktiviteterne i huset, så det bliver muligt at lukke i udvalgte ferieperioder og servering af mad målrettes de fire dage hvor der er en rimelig sammenhæng mellem antallet af spisende gæster og opgavens omfang.

 

Endelig har der været en del omkostninger til opstarten af Team Østergade. Tøj, værktøj, indretning, bilreparationer mv.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Individuel befordring

27.60.00P23-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

14-09-2015

12

 

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

9

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Center for Sundhed, afdelingen for Hjælpemidler og Genoptræning, har udarbejdet forslag til revision af serviceniveauet for individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’ principgodkendes med henblik på anvendelse hurtigst muligt fra godkendelsestidspunktet

b)   at forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’ sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet

 

Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2015:

a) Godkendt.

b) Sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

 

Servicedirektøren indstiller,

·       forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’ til endelig godkendelse

 

Social- og Sundhedsudvalget den 26. oktober 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

I henhold til lov og social service § 117, stk. 1 har kommunalbestyrelsen mulighed for at yde befordringstilskud til borgere, der på grund af en varigt nedsat funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med godkendelse af ”Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring” i møde den 2. februar 2015 fastlagt serviceniveauet for individuel befordring i henhold til § 117, stk. 1.

 

Det nuværende serviceniveau for ’Individuel befordring i henhold til 117, stk. 1’ giver ikke grundlag for bevilling af kørsel til vederlagsfri fysioterapi efter sundhedslovens § 140 a, og der ydes heller ikke støtte hertil indenfor anden lovgivning.  I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsstandarden for HandyBAT blev det klart, at en mindre gruppe af borgere ikke længere kan benytte HandyBAT i forbindelse med kørsel til vederlagsfri fysioterapi, idet dette specifikt er nævnt i loven som kørsel, hvor handicapkørsel ikke kan dække.

 

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i møde den 17. august 2015 under punktet drøftelse af HandyBAT, at undersøge en udvidelse af kørselsmulighederne for de borgere, der ikke længere har mulighed for kørsel til behandling.

 

På den baggrund og med henblik på at yde befordring til denne gruppe borgere til vederlagsfri fysioterapi er der udarbejdet forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens kørselskontor har estimeret udgiften til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’ til ca. 200.000 kr.

 

De faktiske omkostninger kan dog først gøres endeligt op efter en stabil driftsperiode.

 

Det er vurderingen, at merudgifterne ved serviceudvidelsen kan dækkes af mindreforbrug på den kommunale tandplejes budget til transport evt. suppleret med mindreforbrug på HandyBAT-ordningen.

 

Når det faktiske forbrug ved en udvidelse af individuel transport, og mindreforbrug til transport til tandpleje og HandyBAT gøres endeligt op i løbet af efteråret 2015, tages endelig stilling til finansiering af serviceudvidelsen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse til mødet den 26. oktober 2015

Forslag til revision af serviceniveauet for ’Individuel befordring i henhold til lov om social service § 117, stk. 1’ har været sendt i høring i Bornholms Ældreråd og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd har i møde den 6. oktober 2015 afgivet følgende høringssvar:

Bornholms Ældreråd, den 6. oktober 2015:

Bornholms Ældreråd tager tilføjelserne i Individuel Befordring om kørsel til vederlagsfri fysioterapi til efterretning, men ønsker også tilføjet kørsel til rehabilitering udenfor hjemmet. Det anser Bornholms Ældreråd som en naturlig konsekvens af loven om rehabilitering og kommunens implementering af den Rehabiliterende Organisation.

Desuden anbefales, at ordningen tilsvarende omfatter ældre borgeres befordring til tandlæge/tandleje.

 

Handicaprådet har i møde den 6. oktober 2015 afgivet følgende høringssvar: 

Handicaprådet, den 6. oktober 2015:

Taget til efterretning, idet Rådet ser frem til at få en oversigt over kørselsordninger præsenteret.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 14. september 2015

1.
Individuel befordring i hht. Lov om social service § 117, stk. 1. (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Tilsyn 2015 STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning)  

27.12.16K09-0155

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

10

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Resumé

Jfr. lov om retssikkerhed og administration § 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Taget til efterretning.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 28. oktober 2015:

 

Sagsfremstilling

Det kommunale tilsyn har aflagt anmeldt tilsynsbesøg på § 104 dagtilbuddet (klubdelen) i STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) den 4. september 2015. Der er foretaget en fysisk gennemgang af tilbuddet, samt gennemført interview med brugerrepræsentanter, personale samt leder.

 

Tilsynet har berørt nedenstående hovedtemaer, og der er efterfølgende udarbejdet en rapport. Hovedtemaerne i tilsynet:

•    Tilbuddets fysiske standard

•    Samarbejde/kommunikation

•    Tilbuddets ydelser og deres udførelse

•    Administration, egenbetaling m.m.

•    Magtanvendelser/omsorgspligt

•    Tilbuddets personalepolitik m.m.

•    Tilbuddets personaleplanlægning

•    Værdigrundlag, servicedeklaration, udvikling

•    Øvrige, herunder administration af evt. medicin

 

Samlet indtryk af tilbuddet: 

Det er Tilsynets indtryk, at dagtilbuddet, som gives til nogle af STU-eleverne, er et godt pædagogisk tilbud, hvor der både er tid til ”fritid” og til at arbejde med de udfordringer, de unge måtte have. Der er fokus på, at det netop er unge mennesker, som er i en selvstændiggørelses proces, og Tilsynet finder, at personalet er meget opmærksomt herpå. Det er også Tilsynets opfattelse, at tilbuddet skal være opmærksomme på, at evt. fremtidige ændringer i serviceniveau skal være politisk vedtagne.

 

Der er i forbindelse med tilsynet givet to anbefalinger:

 -Tilsynet anbefaler, at ændringer i serviceniveau, som åbningstider, bør være begrundet i politiske beslutninger, og brugernes behov, og ikke i en evt. tilrettelæggelse af kørsel for brugerne.

- Tilsynet anbefaler at oplysningerne på Tilbudsportalen bliver ajourført senest den 15. november 2015.

 

Rapporten fremsendes til Handicaprådet til orientering og med mulighed for at sende eventuelle kommentarer eller ønsker til opfølgning inden udvalgenes behandling af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Rapporten har været sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet.

 

Handicaprådet, den 6. oktober 2015:

Taget til efterretning.

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 26. oktober 2015

1.
Tilsynsrapport STU 2015 (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Mødeplan 2016

00.22.02A26-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

11

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Udvalget skal fastsætte tidspunkt for møderne i 2016.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a) at mødedatoerne jf. mødeplanen for 2016 tages til efterretning

b) at mødetidspunkt fastsættes til kl. 14.00

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

a) Taget til efterretning.

b) Mødetidspunktet er som udgangspunktet kl. 15. Når der er gæster til møderne planlægges møderne så vidt mulig til kl. 14.

 

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. september 2015 mødeplanen for 2016 for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Af mødeplanen fremgår det, at Social- og Sundhedsudvalget har møder følgende dage i 2016:

4. januar

1. februar

29. februar

4. april

2. maj

6. juni

29. august

26. september

31. oktober

5. december

 

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 8 stk. 3 kan kommunalbestyrelsen fastsætte regler om varigheden af sine møder. Det samme kan ØPU og de stående udvalg.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 26. oktober 2015

1.
Mødeplan 2016 for KB, ØPU og de stående udvalg (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Uddeling af Ældreprisen 2015

00.05.07G01-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

12

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede senest i møde den 1. september 2014, at der fortsat skal uddeles en ældrepris.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at prisoverrækkelsen finder sted mandag den 30. november, kl. 16  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Ældreprisen giver til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f. eks

·       Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·       Tiltag der letter de ældres hverdag

·       Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 4. november og onsdag den 11. november. Indkomne forslag skal være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 18. november kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 23. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 25. november.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af tilskud til foreninger

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Uddeling af Handicapprisen 2015

00.05.07G01-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

13

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede senest i møde den 1. september 2014, at der fortsat skal uddeles en handicappris.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at prisoverrækkelsen finder sted mandag den 30. november, kl. 16  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Godkendt.

 

Sagsfremstilling

Handicapprisen gives som en påskønnelse til personer, virksomheder, foreninger o.a., der udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring

·       Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige

·       Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv

·       Fysisk tilgængelighed

 

Annoncering vedr. indstilling af kandidater til ældreprisen vil ske onsdag den 4. november og onsdag den 11. november. Indkomne forslag skal være Sekretariatet i hænde senest onsdag den 18. november kl. 12,00.

 

Social- og Sundhedsudvalget vil i sit møde den 23. november blive forelagt de indkomne forslag til udvælgelse.

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 25. november.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af tilskud til foreninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

14

 

 

 

·       Status på implementering af Projekt Den Rehabiliterende Organisation og Sygepleje

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

FOA arrangement den 11.11., kl. 16 - 19 om en værdig død.

Temadrøftelse den 1.12., kl. 13,00 - 15,30 om ældrepolitikken.

Debatmøde om Toftegårdens fremtid den 29.10., kl. 18,30 - 20,30.

Udmøntning vedr. frivilligpolitikken drøftes på et kommende møde i udvalget.

Status på implementering af Projekt Den Rehabiliterende Organisation og Sygepleje taget til orientering.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

15

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at der ikke er sager til høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

26-10-2015

16

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social. og Sundhedsudvalget, den 26. oktober 2015:

Miljøpedeller.

Fælles debatmøde om Toftegårdens fremtid.