Referat
Social- og Sundhedsudvalget
23-11-2015 kl. 15:00
DeViKa, Paradisvej 72, Nexø
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Social- og Sundhedsudvalget
  åbent 3 Serviceydelser og takster for 2016 på kommunens plejehjem og plejecentre
  åbent 4 Evalueringsrapport af hjerneskadeprojekt
  åbent 5 Velfærdsteknoloigisk showroom
  åbent 6 Kommunal befordring
  åbent 7 Uddeling af Ældreprisen 2015
  åbent 8 Uddeling af Handicapprisen 2015
  åbent 9 Gensidig orientering
  åbent 10 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 11 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

1

 

 

Fraværende

Ingen.

 

Bemærkninger til dagsordenen

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015, Social- og Sundhedsudvalget

00.30.14G01-0049

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

2

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober viser for Social- og Sundhedsudvalgets områder et forventet regnskab, der udviser et merforbrug på 7,8 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 9,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,9 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er der tale om en forværring af det forventede resultat på 2,1 mio. kr.

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 25,3 mio. kr. i 2015.

Indstilling og beslutning

Teknik- og økonomidirektøren indstiller

a)   at budgetopfølgningen tages til efterretning

b)   at det indstilles til kommunalbestyrelsen, at der meddeles negativ tillægsbevilling på i alt 25.278.000 kr. på de ikke-overførbare områder som anført i tabel 1, beløbet tilføres de likvide midler

c)    at udvalget drøfter mulighederne for at finde finansiering til merforbruget på bevilling 32 Psykiatri og handicap inden for udvalgets eget område. Hvis en fuld dækning af merforbruget ikke er mulig inden for udvalgets eget område peges der administrativt på muligheden for at finde medfinansiering af et forventet overskud på bevilling 12 Børn og familie

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

a) Taget til efterretning.

b) Anbefales.

c) Idet udvalget bakker op om de administrative budgetmæssige dispositioner i Center for Ældre og Center for Sundhed ser udvalget ikke mulighed for medfinansiering af merforbruget i Center for Psykiatri og Handicap indenfor udvalgets eget område. Derfor anbefales administrationens forslag til finansiering.

 

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning vedr. budget 2015, pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli, og som forsøg pr. 31. januar 2016.

 

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften

Af bilag 2 fremgår budgetopfølgning på anlæg

 

Drift

Center for Ældre forventer samlet set et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2015. Fra 2014 er overført et overskud på 4,1 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 3,2 mio. kr. i 2015.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om uændrede forventninger til resultatet.

Det bør bemærkes, at der er flyttet 1,0 mio. kr. fra Center for Ældre til Sekretariatet til finansiering af implementering af den rehabiliterende organisation på ældre- og sundhedsområdet

Endvidere bør det nævnes, at der i forbindelse med mellemkommunale betalinger ses et væsentligt merforbrug og tendensen på området er, at der flytter flere ældre med refusionstilsagn fra øen end der kommer til øen.

Af det forventede overskud på 3,2 mio. kr. er 1,9 mio. kr. reserveret til opstart af rehabiliteringsteamet, 0,5 mio. kr. reserveret istandsættelse af Løvstikken, 0,4 mio. kr. vedr. tilskud fra staten på et projekt, som skal overføres til 2016 samt 0,3 mio. kr. reserveret til indkøb af nye PDA’er i hjemmeplejen.

Der er således i alt ønske om at reservere 3,1 mio. kr. til ovenstående tiltag af det forventede overskud på 3,2 mio. kr.

 

Center for Psykiatri og Handicap forventer samlet set et merforbrug på 5,0 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Fra 2014 er der overført et overskud på 1,4 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et underskud på 3,6 mio. kr.

I forhold til den administrative budgetopfølgning pr. 31. juli, der har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget, er der tale om en forbedring på 0,1 mio. kr.

En væsentlig årsag til merforbruget skyldes en stigende tilgang af sager fra børne- og ungeområdet til voksenområdet, hvilket er håndteret i budgettet for 2016.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2015.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om uændrede forventninger til resultatet.

 

Center for Sundhed forventer samlet set et merforbrug på 2,0 mio. kr. på den overførbare bevilling i 2015. Fra 2014 er der overført et overskud på 4,2 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 2,3 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forværring af resultatet på 0,4 mio. kr.

Det bør bemærkes, at der er flyttet 2,1 mio. kr. fra Center for Sundhed til Sekretariatet til finansiering af implementering af den rehabiliterende organisation på ældre- og sundhedsområdet

 

Af det forventede overskud på 2,3 mio. kr. skal 0,2 mio. kr. vedr. satspuljemidler på misbrugsområdet overføres til næste år. Det vurderes hensigtsmæssigt at reservere 0,4 mio. kr. til udskiftning af vaskemaskine hos Hjælpemidler og Genoptræning samt 0,6 mio. kr. til udskiftning af units i Tandplejen.

Samtidig er der et ønske om at kunne anvende en del af det forventede overskud til et velfærdsteknologisk showroom samt etablering af yderligere 3 – 4 sygeplejeklinikker, i alt ca. 0,7 mio. kr. og derudover 0,1 mio. kr. til styrkelse af træningsforløb for borgere med kommunikationsvanskeligheder.

Derudover er der et ønske om at kunne anvende 0,2 mio. kr. til kompetenceløft af medarbejdere og ledere i hele Center for Sundhed i forhold til hverdagsinnovation samt 0,1 mio. kr. til kompetenceløft på misbrugsområdet i forhold forebyggelse og fælles metode og varetagelse af opgaver på ungeområdet.

Der er således i alt ønske om at reservere 2,3 mio. kr. til ovenstående tiltag af det forventede overskud på 2,3 mio. kr.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes der samlet set et mindreforbrug på 15,8 mio. kr. i 2015.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 10,9 mio. kr.

 

For den del af Center for Erhverv og Beskæftigelse, som vedr. Social- og Sundhedsudvalget forventes samlet set et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på den ikke-overførbare bevilling i 2015.

I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april er der tale om en forbedring af forventningen til resultatet på 4,8 mio. kr.

Det er tendensen fra 2014 på førtidspensionsområdet, som ser ud til at fortsætte i 2015 og som medfører det forventede mindreforbrug.

 

Anlæg

På Social- og Sundhedsudvalgets område udgør det samlede rådighedsbeløb i 2015 1.275.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 10.000 kr. Budgetopfølgningen giver ikke anledning til bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Social- og Sundhedsudvalgets områder viser pr. 31. oktober samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr. på den overførbare bevilling. Set under ét er der overført et overskud fra 2014 på 9,7 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,9 mio. kr. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er der tale om en forværring af det forventede resultat på 2,1 mio. kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte finansieringen af det forventede merforbrug i 2015 på bevilling 32 Psykiatri og handicap inden for udvalgets eget område. Hvis en fuld dækning af merforbruget ikke er mulig inden for eget område, anbefales det administrativt at indstille til kommunalbestyrelsen, at der findes medfinansiering på bevilling 12 Børn og familie, hvor der samlet set forventes et overskud i 2015. Der peges på denne løsning, fordi det er i overensstemmelse med kommunens ledelses- og styringsgrundlag, samt at Center for Psykiatri og Handicap oplyser, at merforbruget blandt andet skyldes tilgang af sager fra børn- og ungeområdet.

 

På den ikke-overførbare bevilling forventes samlet set et mindreforbrug på 25,3 mio. kr., svarende til 4,8 % af det korrigerede budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 er der tale om en forbedring af det forventede resultat på 15,8 mio. kr.

 

 

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 31. oktober 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

Center for Ældre

 

 

 

 

 

31 Ældre

-908

 

4.115

3.207

 

Center for Psykiatri og Handicap

 

 

 

 

 

32 Psykiatri og Handicap

-4.977

-201

1.385

-3.592

-201

Center for Sundhed

 

 

 

 

 

33 Sundhed

-1.955

15.829

4.243

2.288

15.829

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

 

 

 

 

 

34 Sociale ydelser

 

9.651

 

 

9.651

Social- og Sundhedsudvalget

-7.840

25.278

9.743

1.903

25.278

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

Tabel 2: Sammenligning af forventet mer-/mindreforbrug med tidligere opfølgning

Beløb i 1.000 kr.

Forventet

mer-/mindreforbrug i 2015
ekskl. overførsler

Overførbar

Forventet

mer-/mindreforbrug i 2015

Ikke-overførbar

30. apr.

31. okt.

Ændring

30. apr.

31. okt.

Ændring

Center for Ældre

 

 

 

 

 

 

31 Ældre

-929

-908

21

 

 

 

Center for Psykiatri og Handicap

 

 

 

 

 

 

32 Psykiatri og Handicap

-3.259

-4.977

-1.718

-162

-201

-39

Center for Sundhed

 

 

 

 

 

 

33 Sundhed

-1.563

-1.955

-392

4.880

15.829

11.023

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

 

 

 

 

 

 

34 Sociale ydelser

 

 

 

4.800

9.651

4.851

Social- og Sundhedsudvalget

-5.750

-7.840

-2.089

9.518

25.278

15.760

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 23. november 2015

1.
Driftsopfølgning på afdelingsniveau (DOCX)

2.
Anlægsopfølgning (DOCX)

3.
Resultatopgørelse pr. 31. oktober (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Serviceydelser og takster 2016 på kommunens plejehjem og plejecentre

27.42.20S29-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

3

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I forbindelse med budgettet for 2016 godkendte kommunalbestyrelsen kommunens takstblad for 2016. På området ”31 Ældre” som omhandler takster for de serviceydelser, som tilbydes som servicepakker på plejehjem og plejecentre, blev det oplyst, at taksterne for vask og rengøringsartikler er under genberegning/revidering. Der foreligger nu et forslag om at afskaffe servicepakker på plejecentrene og herefter kun tilbyde dem på plejehjemmet, og at taksten for servicepakker på plejehjemmet fastsættes.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller, at

a)   sagen sendes til Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på høring i forhold til anbefaling om, at der pr. 1. januar 2016 ikke længere tilbydes servicepakker (ud over madservice) på plejecentre

b)   taksterne vedr. servicepakker for 2016 for Plejehjemmet Toftegården anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

c)    for at kunne overholde muligheden for at ophør af servicepakker på plejecentre kan træde i kraft den 1. januar 2016 – sendes sagen efter udvalgets behandling den 23. november direkte i Økonomi- og Planudvalget den 8. december, hvor rådenes høringssvar vil foreligge til mødet, og derefter til kommunalbestyrelsens godkendelse den 17. december

d)   hvis der ikke træffes beslutning om, at afskaffe servicepakker på plejecentrene, vil taksterne som fremgår af takstbladet for 2016 være gældende, med det forbehold, at det står anført i noterne, at de skal genberegnes

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

a) Godkendt.

b) Anbefales.

c) Godkendt.

d) Taget til efterretning.

 

Sagsfremstilling

På kommunens plejehjem og plejecentre er der hidtil tilbudt servicepakker. Regelgrundlaget er ”Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger” hvoraf det fremgår, at kommunen udover bolig, el og varme, skal give beboerne tilbud om kost, vask, rengøring og leje af linned. Taksterne for egenbetalingen vedtages årligt i forbindelse med godkendelse af budgettet.

 

Der er ingen pligt til at tilbyde kommunens beboere i plejecentre servicepakker, men man har hidtil syntes, at det var en god løsning, at give det samme tilbud til borgere på plejecentre som på plejehjem.

En undersøgelse har vist, at der er meget forskellig praksis på de enkelte plejecentre. Nørremøllecenteret, Klippebo og Lunden (undtaget Paradisvej 11) tilbyder ikke servicepakker. Plejecenter Snorrebakken, Nylars Plejecenter, Paradisvej 11 (Lunden) og Plejecenter Aabo tilbyder servicepakker. Det er ikke alle beboere, som takker ja. 

 

Ældrechefen har nedsat en arbejdsgruppe, som har set på evt. harmonisering af tilbuddet omkring servicepakker. Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremover udelukkende tilbydes madservice på plejecentrene og fuld servicepakke på Plejehjemmet Toftegården, som er pligtigt for kommunen. Begrundelsen herfor er, at arbejdsgruppen finder, at det er i god tråd med rehabiliteringstankegangen og Ældrepolitikkens mål om ”længst muligt i eget liv”, ikke at have servicepakker. Borgerne vil, hvis de ønsker det, kunne forsætte med de produkter, som de kender fra deres eget hjem.

 

Ændringen betyder, at borgerne fremover selv skal købe rengøringsmidler og vaskepulver m.m. til deres egen lejlighed i lighed med andre indkøb, som de selv står for. Det fungerer fint på de steder, som ikke tilbyder servicepakker. Her får de borgere, som ikke selv kan handle, eller har pårørende, som vil påtage sig opgaven, hjælp til at udfylde og bestille indkøbssedler. Personalet er også behjælpeligt med bestillingerne.  Det er derfor arbejdsgruppens overbevisning, at det ikke medfører serviceforringelse for borgerne. For de (få) borgere, som har valgt at leje sengelinned, betyder det, at de fremover vil modtage regningen direkte fra leverandøren og ikke blive trukket som servicepakkebetaling fra kommunen. Desuden, vil det betyde, at de borgere, som tidligere har fået sendt vasketøj på vaskeri, som ikke selv kan vaske deres tøj, får hjælp fra personalet på plejecentrene.

 

Der vil efterfølgende kun være servicepakker på Plejehjemmet Toftegården. Taksterne for 2016 er blevet genberegnet som konsekvens af en afgørelse i ankestyrelsen, som betyder, at kommunen ikke kan tage betaling for personaleudgiften til vask hos ekstern leverandør.

 

Taksterne for 2016:

Plejehjem

Område

Målgruppe

Enhed

2015

2016

Note

Servicepakke

Beboere på plejehjem

 

 

 

 

Vask og leje af linned

 

kr./mdr.

337

281

1

Vask af personligt tøj

 

kr./mdr.

298

203

1

Rengøringsartikler

 

kr./mdr.

156

159

1

Vask af linned

 

kr./mdr.

168

144

1

Noter:

1.      Taksterne er fastsat på baggrund af en genberegning

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Evalueringsrapport af hjerneskadeprojekt  

27.36.12I00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

I perioden 2013 - 2014 har der været gennemført et projekt på hjerneskadeområdet. Projektet har været støttet økonomisk af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade med 2.101.000 kr.

 

Projektet er evalueret og evalueringsrapporten ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” foreligger nu. Evaluator har gennem projektperioden indsamlet dokumentation af resultater, herunder hvordan både kommunale aktører og borgere med senhjerneskade vurderer projektindsatsen. Rapporten fremsendes til politisk orientering.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

a)   at orienteringen om projektet tages til efterretning

b)   at bevilling 33 Sundhed i 2016 forhøjes med 440.000 kr. som finansieres ved at bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse (sygedagpenge) og bevilling 34 Sociale ydelser (førtidspension) nedsættes med hver 220.000 kr. i 2016

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

a) Orienteringen taget til efterretning. Udvalget udtrykker stor tilfredshed med indsatsen.

b) Anbefales.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 25. november 2015:

 

Sagsfremstilling

I perioden 2013 - 2014 har der været gennemført et projekt på hjerneskadeområdet. Projektet har været støttet økonomisk af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade med 2.101.000 kr.

 

Projektet er evalueret og evalueringsrapporten ”Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade” foreligger nu. Evaluator har gennem projektperioden indsamlet dokumentation af resultater, herunder hvordan både kommunale aktører og borgere med senhjerneskade vurderer projektindsatsen.

 

Projektets hovedmålsætninger har været:

·       Mere intensitet i indsatsen såvel kvalitativt som kvantitativt.

·       Bedre timing, sådan at de nødvendige ressourcer bliver bevilliget på rette tid og sted.

·       En fleksibel indsats sammensat og gennemført på den skadede borgeres præmisser.

·       Bedre sammenhæng, sådan at den skadede borger oplever indsatsen meningsfuld og relevant.

·       Fælles mål og strategi for indsatsen.

 

Der er udarbejdet evalueringsrapport og økonomianalyse af hjerneskadeprojektet med fokus på følgende formål:

  1. Resultatet af hjerneskadeprojektet.
  2. Etablering af fundamentet for, at BRK kan leve op til den skærpede lovgivning.
  3. Beskrivelse af at projektet i samarbejde med Hjerneskadecentret – BOMI kan løse opgaver på det mest specialiserede niveau.
  4. Der er økonomisk fornuft i projektet og samarbejdet med Hjerneskadecentret – BOMI

Ad 1:

Manglende koordination og sammenhæng i rehabiliteringsforløb er et problem, som hyppigt nævnes både på hjerneskadeområdet og i forbindelse med andre komplicerede sager.

Dette var således også udgangspunktet for BRKs hjerneskadeprojekt, hvor nu den endelige rapport foreligger.

 

Kort skitseret har resultatet for hjerneskadeprojektet betydet:

Området er gået fra samarbejde/orientering til systematisk koordinerede forløb med aftalte procedurer og tydelige rollefordelinger.  BRK lever op til Sundhedsstyrelsens ”Forløbsprogram for hjerneskadede” (dec. 2014) og ligeledes lever modellen op til ”Den centrale udmelding” fra Socialstyrelsen.

Evalueringsrapporten konkluderer at:

Effekt kan ikke påvises på kort sigt, men der er stærke indicier på, at der er økonomisk effekt på lang sigt.

 

Ad 2+3:

Efterfølgende er Sundhedsstyrelsen kommet med ”Visitationsretningslinjer …” (jan. 2015) og det er bekendt, at Socialstyrelsen kommer med forløbsprogram for de komplekse hjerneskader. I Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinjer er der præciseret faglige og organisatoriske krav til de tre niveauer almen, specialiseret og rehabilitering på specialiseret niveau. Det er første gang Sundhedsstyrelsen kommer med meget konkrete krav til de 3 niveauer. Hjerneskadeprojektet i BRK har resulteret i, at BRK kan leve op til koordinationsmæssige krav og gennem samarbejdet med Hjerneskadecentret BOMI vil BRK kunne leve op til en stor del af de forløb der kommer på det mest specialiserede niveau.

 

AD 4:

Den nye rehabiliterende måde at arbejde på i BRK bevirker, at der i flere forløb kan tilbydes borgerne en indsats på Bornholm, hvilket har en lang række fordele for både borgere, medarbejdere og økonomien. For det første får borgeren den specialiserede rehabiliterende indsats i sit nærmiljø og for det andet bliver der færre skift i borgerens forløb og endelig er der en økonomisk gevinst. Evalueringsrapporten konkluderer, at der er en øget udgift i starten, men at denne vil blive tjent ind over tid.

I enkelte forløb i BRK, hvor borgerne har fået en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau har borgerne delvist selv været i stand til at løse opgaven på grund af den koordinerede indsats og samarbejde med Hjerneskadecentret BOMI.

Det kan antages, at det har bevirket, at BRK har sparet en udgift på eksterne specialiserede forløb hos specialister på Sjælland/Jylland. I en enkelt sag har den koordinerede indsats bevirket, at BRK har undgået et forløb på fx Kurhus i en periode på 4 mdr. med en udgift til BRK på 890.000 kr. eller for 6 mdr. 1,3 mio. kr.

 

På længere sigt forventes den specialiserede indsats at medføre færre udgifter til forsørgelsesydelser ved at reducere varigheden på sygedagpenge og reducere antallet af borgere, som tilkendes førtidspension på baggrund af hjerneskade.

 

Der er således et endog ganske stort potentiale for reducerede udgifter i de mest komplekse sager. BRK opnår udover de reducerede udgifter også en faglig opkvalificering af egne medarbejdere, fastholder arbejdspladser på øen, gør det mere attraktivt at fastholde sit arbejde og rekruttering forbedres. Rehabiliteringsindsatsen ydet i nærmiljøet sikrer en direkte overførbar læring til dagligdagen.

 

En fortsat specialiseret indsats kræver en samarbejdsaftale med BOMI for at kunne leve op til de nye vejledninger.

For at leve op til de nye krav i 2015 har Kommunikationscentret, Center for Sundhed indgået en 1 årig samarbejdsaftale med Hjerneskadecentret BOMI. Rent økonomisk har udgiften været finansieret delvist via overførte midler og en periodisk vakant stilling på Kommunikationscentret. Der anbefales imidlertid en varig økonomisk løsning på denne opgave.

Økonomiske konsekvenser

For at leve op til de nye krav og for at fastholde og understøtte den nødvendige faglighed områderne imellem, anses det for hensigtsmæssigt at indgå en samlet aftale med Hjerneskadecenter BOMI. Udgiften til Hjerneskadecenter BOMI inkl. transport estimeres til årligt at udgøre 440.000 kr.

 

Som beskrevet er rehabiliteringsforløbene komplekse og sammensat af mange elementer indsatsmæssigt og økonomisk. For at kunne tilvejebringe midlerne indstilles derfor at der i dette tilfælde vil kunne flyttes økonomi mellem konto 5 og 6.

 

På baggrund af ovenstående foreslås følgende finansiering:

·       Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse (sygedagpenge)         220.000 kr.

·       Bevilling 34 Sociale ydelser (førtidspension)                                               220.000 kr.

 

Indsatsen følges løbende og evalueres pr. 30. juni 2016 og vil blive forelagt de relevante udvalg. I denne forbindelse skal der tages stilling til finansiering for 2017.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 23. november 2015

1.
Evalueringsrapport (PDF)

2.
Økonomianalyse (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Velfærdsteknologisk showroom

27.35.08P20-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

5

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at få afdækket mulighederne for et velfærdsteknologisk showroom på Bornholm. I sagen belyses muligheder for et sådant tilbud på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at udvalget drøfter hvilken model der eventuelt skal afdækkes nærmere, herunder økonomi og mulig finansiering  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med at afdække model 1.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med en status på Ældrepuljen ønsket at få afdækket mulighederne for et velfærdsteknologisk showroom, hvor borgerne kan komme og se, prøve og høre om muligheder, herunder hvor man selv kan købe velfærdsteknologi. 

 

Hjælpemiddelenheden har vurderet muligheder og konsekvenser i forbindelse med etablering af et velfærdsteknologisk showroom i Bornholms Regionskommune.

 

Hjælpemiddelenheden peger på, at et evt. showroom placeres i Hjælpemiddelenhedens bygning på Ullasvej 43, hvor der allerede er etableret køkken- og badeværelsesudstilling, med hæve/sænke køkkenbord, skyl/tørre toilet og diverse køkken- og badehjælpemidler.

 

Hjælpemidler peger på to mulige modeller:

1)   Showroomet har primært fokus på velfærdsteknologi som kommunen kan indfri.  Udstillingen kan eventuelt suppleres med en skærm, der kan vise film med de nyeste velfærdsteknologiske produkter.
Fordelen ved denne model er at borgerne kan få indfriet deres forventning, da størstedelen af de udstillede produkter kan bevilges, idet hovedparten af produkterne vil være i overensstemmelse med serviceniveauet på hjælpemiddelområdet. 
Ulempen er at dette kun udgør en mindre del af det velfærdsteknologiske område.

2)   Showroom som ovenstående, men med de nyeste velfærdsteknologiske produkter på markedet. Dette kunne fx være en intelligent plejeseng, badekabine til bad i liggende stilling, robotarm til at samle ting op og omverdenskontrol (stemmestyring) til at betjene vinduer, gardiner, lys og lyd.
Fordelen ved dette er at give de bornholmske borgere et indblik i de mange velfærdsteknologiske muligheder og BRK kan tilbyde yderligere rådgivning og vejledning i hvor de forskellige typer velfærdsteknologi kan anskaffes.
Ulempen er større krav til ajourføring og udskiftning af produkter i takt med udviklingen på området, og dermed behov for løbende finansiering.  Derudover vil borgernes behov og forventning om bevilling øges og det vil medføre et større pres på serviceniveauet og klager over afgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Midler til finansiering af et velfærdsteknologisk showroom kan ikke findes indenfor Hjælpemidlers egen bevilling. Udvalget har på sit møde i august 2015 prioriteret udmøntning af midlerne fra Ældrepuljen i 2016. Finansiering af et velfærdsteknologisk showroom indenfor denne ramme vil kræve en omprioritering af budgettet for 2016.

I model 1 skønnes etableringsudgifterne at beløbe sig til mellem 150.000 kr. – 200.000 kr. Udgifterne til etablering af model 2 er ikke umiddelbart mulige at vurdere, men det vil være væsentligt dyrere at etablere model 2 end model 1 og vil desuden medføre løbende udgifter til drift af et sådant showroom.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 23. november 2015

1.
Notat Velfærdsteknologisk showroom i Bornholms Regionskommune (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Kommunal befordring

00.14.00A00-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

6

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget 

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at få et overblik over kommunale befordringsregler og tilbud i Bornholms Regionskommune. I sagen belyses disse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet  

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Orienteringen taget til efterretning og sendes til orientering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket at få et overblik over befordringsordninger i Bornholms Regionskommune.  Der er derfor udarbejdet en oversigt, der for voksenområdet i skemaform beskriver:

 

Det skal bemærkes, at oversigten også indeholder en beskrivelse af den regionale befordring på sundhedsområdet, idet en skelnen mellem kommunale og regionale befordringsregler kan være vanskelig. Endvidere er listet en række områder, der ikke er dækket af befordringsordninger – hverken kommunalt eller regionalt. 

 

Bornholm adskiller sig fra en række andre kommuner, hvor borgere har mulighed for at benyttet forskellige flextursordninger. Flexture er et supplement til den kollektive trafik og omfatter kørsel fra adresse til adresse og finansieres med kommunalt tilskud og brugerbetaling.

 

Det fremgår af oversigten, at kommunen giver befordringsgodtgørelse til udenøs speciallæger, hvor regionen tilbyder en rekvisition. Det betyder, at patienter der skal til speciallæge i København i første omgang selv lægger ud, mens en patient der skal til behandling på et hospital i regionen ikke behøver at lægge ud for rejsen.

Kommunens praksis er i overensstemmelse med lovgrundlaget og også almindelig praksis i andre kommuner. Forskel i kommunens og regionens praksis skyldes bl.a. at Bornholms Regionskommune ikke har adgang til IT-systemer, der viser om borgeren er indkaldt til en udenøs speciallæge. Regionen derimod kan – via regionens patientadministrative system - se, om en borger er henvist til en given afdeling/hospital.

Kommunerne kan ikke udbetale udlæg til borgere – uden dokumentation for udgiften.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 23. november 2015

1.
Oversigt over kommunal befordring (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Uddeling af Ældreprisen 2015  

00.05.07G01-0043

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

7

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget  

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede senest i møde den 1. september 2014, at der fortsat skal uddeles en Ældrepris.

Der er annonceret efter indstilling af kandidater til prisen og indstillingerne vil forelægge til mødet, hvor udvalget skal udvælge prismodtager(e).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at der udvælges prismodtager(e) til Ældreprisen   

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Prismodtager valgt.

 

Sagsfremstilling

Ældreprisen giver til personer, foreninger, virksomheder o.a. som udfører en særlig indsats for ældre borgere på Bornholm.

 

Denne påskønnelse kan gives for tiltag som f. eks

·       Oplevelser til de ældre ud over det sædvanlige

·       Tiltag der letter de ældres hverdag

·       Mulighed for at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 25. november og prisoverrækkelsen vil finde sted mandag den 30. november, kl. 16 i Kulturhuset, Østergade 54, Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af tilskud til foreninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Uddeling af Handicapprisen 2015

00.05.07G01-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

8

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget besluttede senest i møde den 1. september 2014, at der fortsat skal uddeles en Handicappris.

Der er annonceret efter indstilling af kandidater til prisen og indstillingerne vil forelægge til mødet, hvor udvalget skal udvælge prismodtager(e).

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at der udvælges prismodtager(e) til Handicapprisen   

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Prismodtager valgt.

 

Sagsfremstilling

Handicapprisen gives som en påskønnelse til personer, virksomheder, foreninger o.a., der udfører en særlig indsats for handicappede borgere på Bornholm.

 

Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring

·       Oplevelser til de handicappede ud over det sædvanlige

·       Forbedring af handicappedes muligheder i forhold til bolig, arbejde og fritid, herunder mulighed for deltagelse i det sociale og kulturelle liv

·       Fysisk tilgængelighed

 

Annoncering vedr. selve prisoverrækkelsen vil ske onsdag den 25. november og prisoverrækkelsen vil finde sted mandag den 30. november, kl. 16 i Kulturhuset, Østergade 54, Rønne.

Økonomiske konsekvenser

Kr. 10.000 finansieres af tilskud til foreninger.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Gensidig orientering

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

9

 

 

 

·       Status på implementering af Projekt af Den Rehabiliterende Organisation og Sygepleje

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Orientering om status på implementering af Den Rehabiliterende Organisation.

Møde vedr. evaluering af Ældrepolitikken den 1.12.

Formanden indbudt til temamøde den 4.2. i KKR vedr. det specialiserede socialområde.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

·       at punkt 3 sendes i høring

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Godkendt.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0069

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Social- og Sundhedsudvalget

23-11-2015

11

 

 

Indstilling og beslutning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 23. november 2015:

Miljøpedeller sagsstartmøde den 17.12. med Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.