Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
07-01-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Fokusopfølgning pr. 30. november 2014
  lukket 3 Lukket punkt
  åbent 4 Styrkelse af ungeindsatsen
  åbent 5 Pulje til EGU-elever
  åbent 6 Indstilling af rammer for regionale udviklingsmidler 2015
  åbent 7 Business Center Bornholm udviklingskontrakt, 2015
  åbent 8 Godkendelse af Destination Bornholms handlingsplan 2015
  åbent 9 Ansøgning: Bornholms Kulturuge, 2015-2017
  åbent 10 Ansøgning om reserverede midler til Folkemødet 2015
  åbent 11 Vækstforums erhvervsstrategiske bidrag til Bornholms Udviklingsplan
  åbent 12 Fair Trade Island
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder
  åbent 14 Sager til orientering
  åbent 15 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 16 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

1

 

 

Fraværende

Per Ole Petersen forlod mødet kl. 15.50 efter pkt. 4.

 

Bemærkninger til dagsordenen

 

Pkt. 4 behandles først.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Fokusopfølgning pr. 30. november 2014

00.30.14G01-0041

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Det fremgår af retningslinjerne for økonomistyringen i Bornholms Regionskommune, at Økonomi- og Erhvervsudvalget og fagudvalgene hver måned forelægges en fokusopfølgning.

 

Den månedlige budgetopfølgning består af fokusopfølgning på en række områder. Med i denne fokusopfølgning der forelægges for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er Overførselsområdet og Sygefravær.

 

Der forelægges fokusopfølgninger på overførselsområdet pr. 30. november 2014.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Jobcentret forventede et samlet mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2014 vedr. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget område, og et mindreforbrug på ca. 15,8 mio. kr. vedr. Social- og sundhedsudvalgets område.

 

Der kan forekomme små forskydninger for resten af året.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2015

1.
Fokusopfølgning overførselsområdet november 2014 (PDF)

2.
Fokusopfølgning sygefravær november 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 

3. Lukket punkt


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Styrkelse af ungeindsatsen

15.20.00P00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked er der i forbindelse med budget 2015 afsat en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen.

 

 

Socialfaglig koordinator fra UU Claus Gjerrild og Ungdomsskoleleder Jørgen Helbro er inviteret til at deltage under behandlingen af punktet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af muligheder og udfordringer i forhold til iværksættelse af en styrket indsats for unge, som har svært ved at påbegynde og gennemføre en uddannelse. 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Drøftet. Temaoplæg om udfordringerne udarbejdes som grundlag for fælles drøftelse med Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

 

Af budgetteksten for 2015 fremgår følgende:

 

Forstærket ungeindsats

Vi ved, at en del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom at kontanthjælpsreform har haft og vil få stor betydning for nogle unge. Vi har desuden en overledighed for de unge på 25-30 år på Bornholm. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Erfaringerne fra UTA bringes i anvendelse. Puljen udmøntes efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

En markant øget mulighed for en forebyggende indsats i forhold til den gruppe af unge, som har svært ved skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelser. Målet vil være at der via en øget tværfagligindsats sikres en plan for den enkelte unge, så overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse sikres, enten direkte, eller via nødvendige supplerende tilbud inden start på ungdomsuddannelse. Indsatsen skal således være med til at reducere afbrudte forløb, som for unge ofte vil være forbundet med en nederlagsfølelse. Skal sammentænkes med allerede iværksatte initiativer på området både i BRK og hos udbyderne af ungdomsuddannelser.

 

Formålet er at igangsætte processen for at udmønte puljen.

 

Forslag til proces

 

Dagens møde:

 

 

 

Senere

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Pulje til EGU-elever

15.08.10Ø39-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter.

Resumé

For at fastholde egu-aktiviteten ved at styrke dels virksomhedernes økonomiske incitamenter til at ansætte egu-elever, og dels kommunens økonomiske incitament til at igangsætte egu-forløb, foreslås det, at muligheden for at konvertere offentlig ydelse(kontanthjælp) til egu løn for offentligt ansatte egu elever fortsættes i 2015 i lighed med 2014.

 

Forslaget vil medføre, at unge fremfor at modtage kontanthjælp får mulighed for i stedet at få en uddannelse via EGU.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse, at der afsættes midler svarende til den alternative udgift til offentlig ydelse (kontanthjælp), således at de kommunale centre, der forsat ansætter egu-elever kan søge om at blive delvist kompenseret økonomisk for elevudgiften (løn).

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Målgruppen er de unge under 30 år, bosat i kommunen, der ikke er under uddannelse, herunder i produktionsskoleforløb, eller i beskæftigelse, og ikke har forudsætninger for umiddelbart at gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

 

Et egu-forløb er erhvervsgrunduddannelse. Forløbets varighed er normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Praktikken kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra år, så den i alt varer 3 år. Egu-forløbet er et individuelt særlig tilrettelagt forløb, der understøtter den unges særlige behov.

 

Manglende praktikpladser:

Idet egu-elever altid har et særligt behov for støtte under praktikforløbene, er det vanskeligt at finde de nødvendige antal praktikpladser, herunder også sikre, at virksomheden har de nødvendige personaleressourcer til at håndtere netop denne målgruppe.

 

Erfaringerne med egu på Bornholm viser, at 60-70 % umiddelbart efter gennemført uddannelse fortsætter i ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

 

I skoleperioderne får egu-eleven en mindre ugentlig godtgørelse, en såkaldt skoleydelse. Når egu-eleven er i praktik modtager eleven ordinær elevløn på området.

 

 

Tidligere indsats

Der har i Bornholms Regionskommune været afsat midler i en særlig egu-pulje til økonomisk at kompensere og/eller friholde de BRK-virksomheder, der ansatte egu-elever. Puljen har været administreret af Løn og Personale.

 

Dette betød, at ansættelse af egu-elever var udgiftsneutralt for virksomheden, hvilket har givet mulighed for, at finde det nødvendige antal egu-praktikpladser.

 

Denne pulje blev afskaffet ifm. Budget 2013

Endvidere er statens løntilskudsordning helt afskaffet pr. 31.12.2013.

 

I forbindelse med budget 2014, blev der under Økonomi og Planudvalget afsat en pulje til skabelse af fleksjob og EGU pladser.

 

Forligsteksten:
”Den nye pulje tænkes brugt ved yderligere tiltag for at fremme etableringen af fleksjob til borgere med en ringe arbejdsevne og forskellige typer af udfordringer. Fleksjob-tiltaget udvides med støtte til EGU-forløb eller uddannelses og arbejdsmarkedsrettede, tværfaglige tilbud til 15-17-årige, hvorfor de 250.000 kr. af puljen reserveres til dette formål”.

 

Denne pulje vil blive sammentænkt med det beskrevne forslag.

 

 

Formål.

Hensigten er at øge nuværende antal af Egu-pladser, ved at styrke dels Brk-virksomhedernes økonomiske incitamenter til at ansætte egu-elever, og dels kommunens økonomiske incitament til at igangsætte egu-forløb frem for at lade de unge modtage uddannelseshjælp.

 

Formålet med at omlægge økonomien er at fastholde/skabe større grundlag mellem det antal egu-elever som kommunen har, og de kommunale virksomheder, som ansætter egu-elever.

 

Erfaringen fra 2014 er at der ikke bliver ansat Egu-elever, hvis det medfører udgift for virksomheden.

 

Afsætning af midler til dette formål vil blive tilpasset løbende således, at det matcher det aktuelle behov for egu-praktikpladser.

 

Forventet effekt

Erfaringer har indtil nu vist, at dels en prioritering af indsatsen og dels et målrettet egu-forløb til denne vanskelige gruppe har en forebyggende effekt, og er en medvirkende årsag til, at den unge ikke mister tilknytning til uddannelsessystemet og derved er i høj risiko for helt at miste tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Det er forsat jobcentrets ønske at kunne tilrettelægge og tilbyde egu-forløb for gruppen af unge med særlige behov. Jobcentret ønsker derfor forsat at sikre, at det nødvendige antal praktikpladser er til stede ved at omlægge økonomien, således at der bliver balance for de virksomheder der stiller ressourcer til rådighed for at uddanne egu-elever.

Økonomiske konsekvenser

Forudsætninger

 

Egu-elever modtager overenskomstmæssig elevløn i uddannelsesperioden, hvilket i det offentlige svarer til kr. 9.311,00 pr. mdr.(incl. Feriepenge mm)

 

Ung udeboende modtager i uddannelseshjælp kr. 5.753,00 brutto de første 3 måneder – herefter er ydelsen til kr. 6.767,00 brutto

 

 

 

 

Beregning

Årlig lønudgift ved ansættelse af en egu-elev:(Løn)                         kr. 111.732,00

 

Årlig udgift ved udbetaling af uddannelseshjælp (aktivitetsparat):

3 mdr. af kr. 5.753,00 svarer til kr. 17.259,00.

9 mdr. af kr. 6.767,00 svarer til kr. 60.903,00

Dette giver en årlig kommunal udgift til kontanthjælp på brutto.                               kr. 78.162,00

 

Statsrefusion 30 % af kr. 78.162,00                                                           kr. 23.449,00

 

Samlet årlig kommunal udgift ved udbetaling af kontanthjælp:                   Kr. 54.713,00

 

Der er ikke taget højde for, at såfremt der ikke påbegyndes et egu-forløb vil den unge skulle modtage et andet kommunalt aktiveringstilbud.

 

 

Økonomi ved kontanthjælp hensat til egu-pulje

 

Der er i 2015 estimeret med op til 12 ny-ansættelser af egu-elever af kr. 54.713 = 656.556 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Indstilling af rammer for regionale udviklingsmidler 2015

24.10.00Ø36-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-11-2014

5

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I 2015-budgettet for Bornholms Regionskommune indgår en overordnet fordeling af midlerne til regionale udviklingsformål. Af disse midler har Bornholms Vækstforum indstillingsret over 11.155.350 kr. til brug for erhvervsrelateret udvikling på Bornholm, herunder også til udvikling på uddannelsesområder samt udvikling på kulturområdet.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at fordelingen af de puljemidler, som Vækstforum har indstillingsret over, godkendes som forelagt.

 

Bornholms Vækstforum, den 24. november 2014, pkt. 5:

Anbefales.

Sagen sendes videre til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af de midler Bornholms Regionskommune (BRK) får til regional udvikling i 2015, har Vækstforum indstillingsret over 11.155.350 kr., hvilket er 1,27 mio. kr. mere end i 2014.

 

Fordelingen af de midler, som Vækstforum har indstillingsret over, foreslås fordelt efter samme model som tidligere år.

         

Pulje til udvikling af uddannelsesområdet     1.029.000 kr.

Pulje til udvikling af kulturområdet                 514.500 kr.

”Frie midler”                                 9.611.850 kr.

Samlet pulje til Vækstforums indstilling          11.155.350 kr.

 

Principperne for fordeling budgettet for Bornholms Vækstforum, herunder størrelsen af puljerne til udvikling af uddannelsesområdet og kulturområdet blev aftalt mellem borgmesteren og formanden for Vækstforum i forbindelse med budgetlægningen for 2008. Disse principper ligger stadig til grund for fordelingen. 

 

Regionale midler

BRK modtager i 2015 ca. 21,6 mio. kr. til regionale udviklingsopgaver. Midlerne kommer som et bloktilskud fra Region Hovedstaden. De dækker foruden puljen af regionale udviklingsmidler til erhvervsudvikling, som Vækstforum har indstillingsret over, også en særlig pulje til finansiering af kollektiv trafik samt finansiering af jordforurening og råstofområdet.

Vækstforum har ingen hjemmel eller beslutningskompetence over denne fordeling. Vækstforum har alene indstillingskompetence over de regionale udviklingsmidler der er afsat til erhvervsfremme.

 

De ca. 21,6 mio. kr. BRK modtager fordeles i 2015 således:

 

                                                            Beløb             Procent      I alt

Regionalpolitiske opgaver         966.716 kr.        4,5 %  

Kollektiv trafik                   3.065.127 kr.       14,2 %

Jordforurening og

råstofområdet                    1.900.974 kr.        8,8 %      27,5 %

Vækstforumsekretariatet, løn         2.594.636 kr.      12,0 %

Økonomifunktioner vedr. Vækstforum           388.628 kr.        1,8 %

Driftsudgifter til
Vækstforumsekretariatet                   418.210 kr.        1,9 %

Vækstforumsekretariatet,
medfinansiering af EU-adm.     363.807 kr.        1,7 %

Vækstforum, analyser, møder mv.     787.120 kr.        3,6 %      21,0 %

Vækstforums tilskudspulje   11.155.350 kr.      51,5 %     51,5 %

Budget i alt                       21.640.568 kr.    100,0 %    100,0 %

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår af punktet om status på forbrug af EU- og regionale udviklingsmidler, så er der i alt 5.807.157 kr. til rådighed i 2015, fordelt med 3.605.553 kr. under de frie midler, 1.672.604 kr. under uddannelsespuljen og 529.000 kr. under kulturpuljen. Resten af midlerne er bundet i udviklingskontrakter med operatører og flerårige projekter.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Business Center Bornholm udviklingskontrakt, 2015

24.10.00Ø54-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-11-2014

9

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Visionen om fremtidens erhvervsservice der omfatter én indgang til den offentlige erhvervsfremme på Bornholm er vedtaget af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Det betyder, at en fysisk samling af Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionens bornholmske afdeling under samme tag som Center for Erhverv- Uddannelse og Beskæftigelse i Rønne.

Budgettet er på knap 6 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsen bidrager med 2 mio. kr., Væksthus Hovedstaden bidrager med et årsværk svarende til 750.000 kr. og Vækstforum er jf. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anmodet om at finansiere det resterende beløb på 3.250.000 kr.

Dette punkt omhandler indstilling af 3.250.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til indgåelse af udviklingskontrakt med Business Center Bornholm, som skal have den største opgave af erhvervsfremmeaktiviteterne under fremtidens erhvervsservice.

I forhold til den tidligere udviklingskontrakt med Business Center Bornholm, er det i denne aftale lagt op til fokusering på direkte erhvervsfremme, mens information, tilflytterservice og internationale relationer udgår. Beløbet er reduceret med 500.000 kr. i forhold til BCB’s tilskud i 2014.

Indstilling og beslutning

Vækstforum sekretariat indstiller,

-     at Vækstforum indstiller medfinansiering af én indgang til den offentlige erhvervsfremme på Bornholm for perioden januar – dec. 2015, på 3.250.000 kr. overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget,

-     at Formandskabet bemyndiges til indgåelsen af Udviklingskontrakt m. BCB, der fastsætter økonomi, samt den overordnede ramme for BCB’s opgaver jf. sagsfremstillingen nedenfor,

-     at BCB’s Handlingsplan for 2015 godkendes på det kommende møde,

-     at Vækstforum drøfter den fremadrettede indsats på sit møde den 29. september 2015, på baggrund af de opnåede erfaringer i det nye setup.

 

Bornholms Vækstforum, den 24. november 2014, pkt. 9:

Godkendt.

Peter Vesløv, formand for BCB's bestyrelse, deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse af Bornholms Vækstforums indstilling, om medfinansiering af én indgang til den offentlige erhvervsfremme på Bornholm for perioden januar – dec. 2015 på 3.250.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets vision om én indgang til offentligt finansieret erhvervsfremme på Bornholm, er det aftalt, at Business Center Bornholm og Væksthushovedstadsregionen flytter til samme adresse som Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse på Landemærket i Rønne.

Flytningen betyder mulighed for et nyt koordineret samarbejde med jobcentrets virksomhedskonsulenter, der ligeledes har en opsøgende rolle i forhold til målet om øget beskæftigelse på Bornholm.

 

Overordnet formål

Erhvervsservice er et tilbud til de bornholmske virksomheder og iværksættere, der skal forbedre Bornholms Regionskommunes erhvervsklima, samt sikre at flere virksomheder der vil vækst kommer til at kunne vækste. Tilbuddene strækker sig derfor fra basal iværksættervejledning til aftaler om egentlige vækstforløb. Der afholdes også afholdes workshops, og henvises til private rådgivere der kan udfører driftsrelaterede opgaver som fx udarbejdelse af markedsføringsmateriale, rekruttering af specialiseret arbejdskraft, rejses kapital etc.

 

I forlængelse af det aftalte vurderer Center for Erhverv og Beskæftigelse, at der skal lægges et særligt fokus på, at aktørerne i fællesskab aftaler screeningsværktøjer, kundekartotek og hvordan fælles metoder og data kan anvendes i arbejdet med at forbedre koordinering af erhvervsservice tilbuddet.

Forslag til fremtidens erhvervsservice på Bornholm blev drøftet på Vækstforum temamøde om erhvervsudvikling den 19. juni og efterfølgende rettet til og forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Vækstforum.

På Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets møde den 13. august godkendte udvalget oplæg til fremtidens erhvervsservice og bad administrationen om at udarbejde forslag til politisk proces for beslutning om etablering af en indgang i forhold til økonomi og organisering.

 

Organisering

Der lægges op til at Business Center Bornholm, Væksthus Hovedstaden og virksomhedskonsulenterne i Jobcenteret samarbejder om fremtidens erhvervsservice i 2015 som tre ligeværdige aktører.

For 2015 vil ansvaret for koordinering af aftaler om arbejdsdeling og implementering af fælles databehandling og kundekartotek forankres i kommunens Center for Erhverv- og Beskæftigelse i team job og virksomhedsservice.

 

Økonomi

Væksthus Hovedstaden og Business Center Bornholm har angivet et estimat på omkostningerne ved fremtidens erhvervsservice på 5.925.000 kr.:

4 faglige årsværk á 700.000                 2.800.000

1 marketing årsværk á 500.000               500.000

1 administrativt årsværk á 350.000           350.000

0,5 ledelsesårsværk á 700.000                 350.000

Eksterne konsulenter                           1.425.000

Lokaler, it mv.                                      500.000

Samlet udgift, estimat                          5.925.000

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at afsætte 2.000.000 kr. i budgettet til ny erhvervsindgang. Væksthushovedstadsregionen bidrager med et årsværk svarende til 750.000 kr. og Vækstforum anmodes jf. denne sagsfremstilling om at bidrage med 3.250.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

Proces

Processen for beslutning om fremtidens erhvervsservice er aftalt således:

      13. august 2014: Beslutning om fysisk indgang på Landemærket i EBU

      29. september 2014: Udskydelse af udviklingskontrakt for BCB i Vækstforum

      29. oktober 2014: Beslutning om økonomimodel i EBU

      21. november 2014: Møde mellem aktørerne på politisk niveau om fremtidig organisering i 2015 og 2015

      24. november 2014: Beslutning udviklingskontrakt for BCB for 2015 og beslutning om at lade udviklingskontrakt for BCB og VHHR indgå i økonomi for fremtidens erhvervsservice

      December 2014: Beskrivelse af integration af myndighedsbehandling for erhvervslivet på Landemærket

      5. januar 2015: Åbning af én indgang til erhvervsservice på Landemærket

      Marts 2015: Møde mellem aktørerne på politisk niveau om fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven

      Juni 2015: Første evaluering af én indgang til erhvervsservice i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og drøftelse af fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven

      29. september 2015: Drøftelse i Vækstforum af én indgang til erhvervsservice og drøftelse af fremtidig organisering i 2016 og drøftelser om evt. konkurrenceudsættelse af opgaven og operatørdialog i den sammenhæng

 

På Vækstforums møde den 29. september 2014 blev der orienteret om status for arbejdet med fremtidens erhvervsservice på Bornholm og det blev godkendt at forlænge udviklingskontrakten med Business Center Bornholm frem til 31. marts, sådan at kommende udviklingskontrakt kan afspejle ambitionerne i fremtidens erhvervsservice på Bornholm og dermed en større grad af koordinering mellem de offentligt finansierede tilbud.

Såfremt det besluttes, at Vækstforum bidrager med 3.250.000 kr. til finansieringen af aktiviteterne i 2015, vil den tidligere beslutning annulleres for at undgå dobbelt finansiering.

 

Som det fremgik af evalueringen af Businesscenter Bornholm bør information, tilflytterservice og Bright Green Island forankres i BRK. Vækstforum skal således forberedes på at behandle en ansøgning vedr. dette. Nyoprettede stillinger som følge af disse beslutninger vil blive opslået.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt det besluttes at indgå en udviklingskontrakt med Business Center Bornholm på 3.250.000 år, vil dette finansieres via de regionale udviklingsmidler. Beløbet P/L fremskrives ikke.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Godkendelse af Destination Bornholms handlingsplan 2015

24.10.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-11-2014

10

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum indstillede en udviklingskontrakt for perioden 2013-2015 med Destination Bornholm, på sit møde den 3. juni 2013. Jf. kontrakten skal Destination Bornholms handlingsplaner godkendes forud for udbetaling af kontraktsummen på i alt 2.500.000 kr./årligt (2014 niveau).

Udviklingskontrakt og handlingsplanen er styringsdokumenter i forhold til konkret, praktisk implementering af Vækstforum erhvervsudviklingsstrategi til gavn for de bornholmske virksomheder.

I det at erhvervsudviklingsstrategien for 2015- endnu ikke er vedtaget, er det vækstforumsekretariatets anbefaling, at godkendelsen af Destination Bornholms handlingsplan 2015 udskydes til førstkommende møde i Vækstforum i 2015. Af hensyn til kontraktens bestemmelser indstilles det, at 1. rate af tilskuddet for 2015 på 50 % af 2.500.000 kroner (2013 niveau) udbetales som et aconto af de regionale udviklingsmidler på baggrund af handlingsplanen for 2014.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-   at Vækstforum drøfter Destination Bornholms handlingsplan for 2015 på det førstkommende møde i 2015, og

-   at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, at 1. rate af tilskuddet for 2015 på 50% af 2.500.000 kroner (2013 niveau) udbetales som et aconto beløb fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Bornholms Vækstforum, 24. november 2014, pkt. 10:

Anbefales.

Sagen sendes videre til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.                      

Pernille Kofod Lydolph, direktør for Destination Bornholm, deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse af Bornholms Vækstforums indstilling, at 1. rate af tilskuddet for 2015 på 50 % af 2.500.000 kroner (2013 niveau) udbetales som et aconto beløb fra de regionale udviklingsmidler i henhold til udviklingskontraktens bestemmelser.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Godkendt.                                                                                                                                        

Sagsfremstilling

I kontrakten beskrives de overordnede vilkår, mens opgavernes art og omfang uddybes i handlingsplanen for den gældende periode.

 

Destination Bornholm arbejder dels på en række kontinuerlige, koordinerende og strategiske opgaver, analyse samt på enkelte udviklingsprojekter, der er i gangsat via midler fra Bornholms Vækstforum o.a.:

 

Hovedoperatør på projekter:

      Tværgående outdoor koordination

      Kulturugen (hvis ansøgningen vedtages af Vækstforum)

 

Koordinering af aktiviteter:

      Strategi for Bornholms Turisme

      Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner (herunder Folkemødet)

      Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

      Sparring til klyngesamarbejdet på turismeområdet

      Koordinering af erhvervets markedsføringsindsats

 

Ansvarlig for turismeanalyser

 

Drift af koordinatorfunktion for tema-turisme

 

Rådgivning til turisterhvervet:

      Fungerer som talerør for turisterhvervet i forhold til myndigheder og offentlighed

      Formidler analyser og undersøgelser vedrørende kundeadfærd og efterspørgsel, markedsanalyser mv.

      Servicerer erhvervet med hensyn til markedsføring af produkter

      Rådgiver i forhold til markedsføring og produktudvikling

Økonomiske konsekvenser

Udbetaling af første rate af to halvårlige rater på 1.250.000,- kr. (2014 niveau) til Destination Bornholm sker på baggrund af bestemmelserne i kontrakten, der blev indstillet af Bornholms Vækstforum og siden godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. juni 2013.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Ansøgning: Bornholms Kulturuge, 2015-2017

24.00.00Ø39-0149

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-11-2014

11

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Foreningen Bornholms Kulturuge og Destination ansøger om 1.020.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til udvikling af Bornholms Kulturuge i perioden 2015-2017. Det ansøgte beløb udgør 31 % af det samlede budget på i alt 3.330.000 over tre år.

Projektet fokuserer på følgende strategiske delmål, der matcher den hidtidige erhvervsstrategi og den kommende strategi:

·         Udvidelse af sæsonen

·         Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende

·         Øget synlighed/tilgængelighed af bornholmske oplevelsesprodukter

Kulturugen afholdes fra fredag i uge 37 til og med uge 38 (midt september).

 

Vækstforumsekretariatet er vidende om, at der er andre ansøgninger inden for kulturområdet på vej, samt at et event/outdoor sekretariatet ligeledes kan være på vej for at understøtte det strategiske mål om øget job- og værdiskabelse på oplevelsesområdet. Sekretariatet indstiller således, at Kulturugen modtager tilskud til 2015 aktiviteterne, hvilket i flg. budgettet udgør 360.000,- kr.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller:

-      at Bornholms Vækstforum overfor Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller, at ansøgningen fra Bornholms Kulturuge/Destination Bornholm indstilles til at modtage 360.000 kr. til gennemførsel af aktiviteter i 2015.

 

Bornholms Vækstforum, den 24. november 2014, pkt. 11:

Anbefales.

Sagen sendes videre til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse af Bornholms Vækstforums indstilling om, at Bornholms Kulturuge/Destination Bornholm af de regionale udviklingsmidler får 360.000 kr. til gennemførsel af aktiviteter i 2015.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:                             

Godkendt                                                               

Sagsfremstilling

Projektets formål er, at videreudvikle konceptet for Bornholms Kulturuge over de kommende tre år med forskelligt fokus på henholdsvis fyrtårne og andre arrangementer.

Der skal i projektperioden udvikles mindst et ny fyrtårns arrangement, hvor det kommende regionale Madkulturhus er en oplagt samarbejdspartner.

Projektet vil afprøve en ny model for finansiering, hvor primært fyrtårnene finansieres ved sponsorater/fonde, og de mindre aktiviteter samt en andel af organisationen på sigt vil kunne finansieres ved salg af badges. Badges skal give gæsten gratis adgang til en række af kulturugens arrangementer. Modellen er inspireret af Kulturnatten i København.

 

De eksisterende 3 fyrtårnsarrangementer: "Udenfor Sæsonen" med Steffen Brandt, "Klassisk på kanten" med Andrea Pellegrini og "Jakob Hansens Litteraturfestival" med Dennis Gade Kofod skal iflg. ansøger styrkes, så de i endnu højere grad end hidtil bliver incitament til at foretage en rejse til Bornholm i Kulturugen, samtidig med at eksperimenterende kunst af international standard bliver tilgængelig for bornholmerne.

Kulturugen vil endvidere suppleres med mindst endnu et fyrtårnsarrangement, evt. indenfor madkulturområdet, hvor det i flg. ansøger er oplagt at indgå samarbejde med det nye regionale madkulturhus "Gården".

I projektperioden vil en ny model for finansiering blive afprøvet: Der gives "gratis" adgang til en række arrangementer for besøgende, der har købt et "kulturugebadge". Prisen for dette er endnu ikke besluttet.

 

Samarbejde

Bornholms Teater og Musikhuzet har været faste samarbejdspartnere gennem en årrække. Flere kulturinstitutioner søges involveret i stærkere grad end det hidtil har været tilfældet, bl.a. for at sikre den høje kunstneriske kvalitet i kulturugens indhold, men også for at tilføre mere bredde - større alsidighed, hvor fx historien og arkæologien kan spille en rolle.

 

De mere folkelige elementer i Kulturugen, som primært leveres af foreninger og initiativrige privatpersoner skal øges i antal og styrkes markedsføringsmæssigt dels med henblik på at forlænge opholdet for de tilrejsende gæster, men også for at styrke det lokale forenings- og kulturliv. Der vil blive taget direkte kontakt til relevante foreninger for at engagere dem i arrangementer.

 

Kulturugens målgrupper er:

·         Kulturinteresserede bornholmere og tilrejsende, som har mulighed for at deltage i den pågældende periode - fra fredag i uge 37 til og med uge 38.

·         Alle aldersgrupper. For tilrejsende gælder, at det typisk er personer, som ikke har skolesøgende børn og som enten er ude af arbejdsmarkedet eller kan tage fri i det pågældende tidsrum.

 

Mål 2017

·         Kulturugen indeholder minimum 4 faste fyrtårnsarrangementer med ”egen sponsoraftale”

·         Badgemodellen er afprøvet

·         Fastholdt kvalitetsbedømmelse blandt publikum (8,1 for kulturugen som helhed, på en skala fra 1-10)

·         1.870 tilrejsende gæster i 2017, som udgør 50% af kulturugens deltagere

·         Forbrug, genereret af tilrejsende udgør 4,8 mio. kr. i 2017

·         20 % af de tilrejsende gæster har meget stort eller stort kendskab til kulturugen inden ankomst til Bornholm

·         25 % af de tilrejsende mener, at Kulturugen har afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm

·         Mere end halvdelen af de tilrejsende gæster vil komme tilbage til Bornholm, fordi de er blevet rigere på oplevelser

·         Gennemførelse af projektet realiserer en del af kommunens kulturstrategi med hensyn til kulturoplevelser af kvalitet i lavsæsonen, samt synliggørelse af disse.

Effekter

På baggrund af evaluering fra de tidl. afholdte kulturuger, kan der med nogen rimelighed forventes følgende effekter:

·         Tiltrækningskraft: Blandt dem, der deltog i kulturugen udtrykker 19% (mod 15% i 2011), at Kulturugen havde afgørende eller stor betydning for beslutningen om at tage til Bornholm (Inzights 2013). En tiltrækningskraft på 25% er målet for 2017.

·         Kvalitetsvurdering: Tilfredsheden med kvaliteten af kulturugen ligger meget højt: 8,8 på en skala fra 1-10 for det enkelte arrangement og 8,1 for kulturugen som helhed. Kvalitetsbedømmelsen har ligget stabilt i årene 2011-2013 (egen analyse 2013).

·         Sandsynlighed for genbesøg: 54% udtaler at de helt sikkert eller sandsynligvis vil komme igen næste år. (Inzights 2013).

·         Forbrug: Det samlede forbrug, direkte afledt af Kulturugen steg i 2013 med 50% fra 2,6 mio. til 3,9 mio. (Inzights 2013). Med den forventede stigning i antal tilrejsende vil det samlede forbrug stige til 4,8 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes vil det betyde et træk på 360.000 kr. af de regionale udviklingsmidler.

 

Såfremt ansøgningen godkendes i sit fulde omfang, vil det betyde et træk på 1.020.000 kr. af de regionale udviklingsmidler i perioden 2015-2017. (360.000 i 2015, 340.000 i 2016, 320.000 i 2017). Det ansøgte beløb udgør 31 % af det samlede budget på i alt 3.330.000 over tre år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgifter

 2015

 2016

 2017

 I alt

 %

1. Løn: Projektledelse (overordnet planlægning, regnskab, markedsføring, evaluering)

45.000

45.000

45.000

135.000

4,05

2. Konsulentydelse: Arrangementskoordinering, webopdatering, PR og programlægning

160.000

160.000

160.000

480.000

14,41

3. Løn: Evaluering

20.000

20.000

20.000

60.000

1,80

6. Kontormaterialer

15.000

15.000

15.000

45.000

1,35

8. Information (inkl. annoncer)

265.000

265.000

265.000

795.000

23,87

10. Andet: Arrangementsafvikling (tilskud til arrangører)

600.000

600.000

600.000

1.800.000

54,05

11. Revision

5.000

5.000

5.000

15.000

0,45

 

 1.110.000

 1.110.000

 1.110.000

 3.330.000

100

 

 

 

Finansiering

 2015

 2016

 2017

 I alt

 %

Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning)

360.000

340.000

320.000

1.020.000

            30,63

Anden finansiering, Salg af badges

30.000

50.000

70.000

150.000

4,50

Anden finansiering, Sponsorater, tilskud fra fonde mv.*

720.000

720.000

720.000

2.160.000

64,86

1.110.000

1.110.000

1.110.000

3.330.000

100

 

* en eventuel stigning i øremærkede sponsorater til specifikke arrangementer er ikke medtaget i nærværende budget. Disse vil i givet fald modsvares af øgede omkostninger til arrangementsafvikling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 24. november 2014

1.
Ansøgning fra Bornholms Kulturuge 2015-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Ansøgning om reserverede midler til Folkemødet 2015

24.00.00Ø39-0142

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

24-11-2014

14

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Regionskommune anmoder om, at de reserverede 500.000 kr. endelig bevilges til udvikling og afholdelse af Folkemødet 2015, idet de samtidig fremsender den efterspurgte konkretiserede ansøgning efter afviklingen af Folkemødet i 2014.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-        at Vækstforum indstiller overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at projektkonkretiseringen godkendes, og de resterende 500.000 kr. af de regionale udviklingsmidler frigives.

 

Bornholms Vækstforum, den 24. november 2014, pkt. 14:

Anbefales.

Sagen sendes videre til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

 

Kommunaldirektøren indstiller til godkendelse Bornholms Vækstforums indstilling om, at projektkonkretiseringen godkendes, og at de resterende 500.000 kr. af de regionale udviklingsmidler frigives.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:                 

Godkendt.                                                                        

Sagsfremstilling

På mødet 6. november 2013 bevilgede Bornholms Vækstforum 500.000 kr. til afholdelse af Folkemødet 2014 samt forhåndsreserverede 500.000 kr. til Folkemødet 2015. En endelig frigivelse af 2015-beløbet forudsatte en konkretisering af ansøgningen efter afviklingen af Folkemødet i 2014.

 

På den baggrund har ansøger genfremsendt en konkretiseret ansøgning, der bygger oven på den udvikling Folkemøde 2014 har gennemgået. I den forbindelse angiver ansøger, at der planlægges væsentlige forbedringer inden for en række områder til Folkemødet 2015. Disse er skitseret i nedenstående:

 

Øget politikudvikling via programmet. Initiativer her vil være allokering af flere personaleressourcer med fokus på området, øget synliggørelse af partiernes partiledertale samt øvrige events, uddybning af ansøgningsformularer således, at arrangører tidligere vurderes på relevans ift. debatskabende eller politikudviklende events samt ændring af program-systemet, så systemet giver arrangørerne mulighed for at følge med i planlægningen af hinandens events (kan fx understøtte samarbejder på tværs af organisationer, kvalitetsløfts af det enkelte event mv.), eller således, at systemet kan vise, hvis arrangører/teltholdere ikke har fået events godkendt i Folkemødets program samt flere personaleressourcer også til behandling af de indkomne eventansøgninger, så en grundigere event-behandling kan foregå.

 

Flere frivillige hænder i opgaver relateret til Sekretariatet. Indsatser vil være opbygning af større frivillig organisation (herunder rekruttering, administration, beklædning, bespisning, samlingstelt, database over frivillige, info-møder mm) således, at vi kan gøre brug af henvendelser fra enkeltpersoner, der gerne vil være frivillige på Folkemødet samt rekruttering af nye grupper. Opgaver kunne være udbygning af eksisterende frivillighedsopgaver som p-plads anvisere, infoguider, kontrollanter ved eventområder, så biler ikke kører ind, indsamlinger til evalueringer, hjælpere i sekretariat samt pressecenter mm.

 

Grønnere Folkemøde. I samarbejde med DN planlægges indsats med kortlægning af muligheder og udvælgelse af to initiativer, der gennemføres med løsninger, der sikrer et grønnere Folkemøde 2015. Her vil der være udgifter til koordinering, afdækning samt evt. etableringsomkostninger af de nye løsninger.

 

Øget tematisering i områder samt øget synliggørelse af disse områder. Det kan være indsatser som et tematelt til sundhedsaktører, synliggørelse af temaområder på kort samt fysisk på Folkemødet via indgangsporte eller lignende til tema-områderne.

 

Stærkere organisation. Folkemødesekretariatet etableres som en selvstændig afdeling under

Sekretariatet pr. 1.1.15. I denne sammenhæng slås faste stillinger op som hhv. Festivalleder,

kommunikationsansvarlig samt teknisk koordinator.

Økonomiske konsekvenser

UDGIFTER

 

Løn

3.210.000 kr.

Konsulentydelser

265.000 kr.

Evaluering

50.000 kr.

Rejser

40.000 kr.

Kontormaterialer

30.000 kr.

Større anskaffelser

40.000 kr.

Information

225.000 kr.

Ikke refunderbar moms

670.000 kr.

Andet

3.253.000 kr.

Revision

12.000 kr.

Projektindtægter

-5.695.000 kr.

I alt

2.120.000 kr.

 

FINANSIERING

 

Regionale udviklingsmidler

500.000 kr.

Egen finansiering

1.620.000 kr.

I alt

2.120.000 kr.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 24. november 2014

1.
Ansøgning til Folkemødet 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Vækstforums erhvervsstrategiske bidrag til Bornholms Udviklingsplan

24.10.00P20-0031

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

11

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter

Økonomi- og Planudvalget drøfter

Resumé

Bornholms Vækstforums erhvervsstrategi ”Vilje til vækst” er blevet til i et samarbejde mellem erhvervslivet, politikkere, interesseorganisationer og erhvervsfremme operatører i løbet af 2014. Derfor er strategien ikke blot Vækstforums strategi, men hele erhvervslivets strategi for erhvervsudvikling på Bornholm.

Det erhvervsstrategiske bidrag indgår i Bornholms Udviklingsplan/Regional Vækst- og Udviklingsstrategi, jf. den procesplan der er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 20. november 2014.

Fokus er rettet mod øget beskæftigelse gennem forretningsudvikling og kompetenceløft i de bornholmske virksomheder, tiltrækning af nye virksomheder og optimale rammer for iværksætteri og innovation.

Strategiens indsatser kan langt hen ad vejen finansieres af de 74 mio. kroner, der er afsat til Bornholms Vækstforum i perioden 2014-2020 via EU’s strukturfondsprogram (Regionalfonden og Socialfonden). Dertil kommer ca. 20 mio. kr. årligt via regionale udviklingsmidler.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget er senest orienteret om processen på mødet 29. oktober 2014. Bornholm Vækstforum besluttede på sit møde den 24. november 2014, at forelægge udkastet (vedlagt som bilag) for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget forud for den offentlige høringsfase.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller,

at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Planudvalget drøfter vækstforums udkast til det erhvervsstrategiske bidrag, der indgår i Bornholms Udviklingsplan.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Strategien for erhvervsudvikling har to formål: A) at fungere som en fælles referenceramme for både udnyttelse af potentialer og ønsker til forbedrede rammevilkår etc. Og B) at igangsætte konkrete indsatser, der bidrager til vækst- og udvikling på Bornholm gennem de strukturfondsmidler og regionale udviklingsmidler, som Bornholms Vækstforum har indstillingsretten til. Prioriteringen af disse midler skal ske på baggrund af særlige bornholmske styrkepositioner på erhvervsområdet.

Mål

Vækstforums overordnede mål er, at den samlede indsats medvirker til, at der i 2020 er sket en stigning på 5 % i antallet af arbejdspladser (jobs) i den private sektor med øget værdiskabelse til følge (med udgangspunkt i 2014). Dvs. ca. 500 nye jobs.

Målgruppe

I strategien ”Vilje til vækst” tages der afsæt i:

·         Produktions- og servicevirksomheder med potentiale til vækst, samt iværksættere
Udvikling af konkurrenceevne, ledelses- og medarbejderkompetencer, i værksætterkultur, mm.

·         Turisme
Udvikling af outdoor turisme samt kulturinstitutioner, attraktioner og events

·         Fødevarer
Opskalering, ØKO-omlægning og lokal afsætning i samarbejde med
Born­holms landbrug, Danish Crown, Gourmet Bornholm og Madkulturhuset.

 

Aktiviteter

Virksomheds- og kompetenceudvikling betragtes som en grundforudsætning for vækst. Derfor er det afgørende, at arbejdsstyrkens kvalifikationer matcher de krav, som markedet og dermed erhvervet efterspørger.

Ejerskabet til de projekter, som iværksættes for Vækstforums midler, skal forankres bredt og dybt. Men der er særlig fokus på små og store ”lokomotiver”, der har vilje og kapacitet, eller vilje til at investerer i kapacitet der kan øge beskæftigelsen gennem målrettede udviklingsprojekter. Det betyder, at der i særlig grad vil blive arbejdet med ledelses- og medarbejderkompetencer gennem specifikke kurser, uddannelsesforløb samt rekruttering af uddannet arbejdskraft fra det øvrige land eller fra udlandet. Indsatserne er rettet mod bornholmske virksomheder med vækstpotentiale med det formål at forbedre konkurrenceevnen.

Gennemførelse

Strategien følges op af årlige handlingsplaner, der skal sikre fremdrift på realisering.

Sekretariatsbetjeningen af Vækstforum varetages af Center for Erhverv- Uddannelse og Beskæftigelse, som vil sikrer sammenhæng mellem erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitikken.

Handlingsplanerne vil desuden følge op på den vækstplan som regeringen, Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommunen indgik d. 11. dec. 2014.

Endvidere indgås både strategiske og operative samarbejder med regioner, COPENHAGEN (International House, Modtageapparat, m.fl.) og øvrige nationale innovations og erhvervsfremmeprogrammer for at optimere effekten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbart. Initiativer der er beskrevet i erhvervsstrategien finansieres hovedsageligt gennem Vækstforums egne midler, samt gennem øvrige fonde og finansieringskilder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2015

1.
Erhvervsstrategi til Bornholms Udviklingsplan (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Fair Trade Island

00.03.10G01-0089

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

12

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

I 2009 fik Bornholm officielt status som Fair Trade Island (FTI) og påtog sig dermed en række forpligtelser om bl.a. at indkøbe Fairtrade-mærkede produkter, nedsætte en styregruppe og kortlægge omfanget af Fairtrade produkter i øens butikker, caféer mv.

I praksis betyder kommunens FTI-status, at der i kommunens kantiner serveres Fairtrade-mærket kaffe og te, ligesom der benyttes Fairtrade-mærket sukker.

En række af forudsætningerne for kommunalbestyrelsens beslutning i 2009 er efterfølgende ændret, og med budgetforliget for 2015 er det besluttet at afskaffe den gratis medarbejderkaffe, der skønnes at udgøre godt halvdelen af kommunens indkøb af kaffe/te.

Som udgangspunkt skal der genansøges om FTI status hvert år, i forbindelse med dokumentation af arbejdet i kommunen med at fremme fairtrade.

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af, hvorvidt Bornholms Regionskommune skal afmelde Fair Trade Island status med virkning fra udgangen af 2015.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Drøftet og genoptages.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 28. maj 2009 at ansøge om status som Fair Trade Island (FTI), en international mærkningsordning, der garanterer producenter i verdens tredjelande en minimumspris for deres produkter og ordentlige arbejdsforhold.  Ved Fair Trade koncerten på Hammershus den 17. juli 2009 fik Bornholms Regionskommune overrakt sit Fairtrade diplom.

 

Ansøgningen om FTI-status blev set i lyset af arbejdet med Bright Green Island strategien, med målet om at styrke og synliggøre Bornholm som en social ansvarlig, grøn og bevidst Ø.

Udover Bornholm har yderligere fire af landets kommuner en tilsvarende Fair Trade status: København, Århus, Odense og Horsens. Haderslev kommune har netop besluttet at frasige sig sin hidtidige Fair Trade status.

Med FTI-status skal regionskommunen leve op til fire kriterier:

1.    Som minimum at servere fairtrade-mærket kaffe, te og sukker i regionskommunens kantiner

2.    Nedsættelse af en styregruppe til at forankre og udvikle regionskommunens arbejde med fairtrade

3.    Kortlægning af omfanget af fairtrade produkter i øens butikker, caféer mv.

4.    Planlægning af informationsindsats, fokusområder og det generelle arbejde med udbredelse af fairtrade på Bornholm

 

Ad. 1: Regionskommunens indkøbschef vurderede at indkøbet af fairtrade-mærket kaffe og te ville øge den årlige udgift fra ca. 84.000 kr. til ca. 159.000 kr. I 2013 var den samlede udgift til kaffe og te på ca. 220.000 kr. og heraf skønnes den gratis medarbejderkaffe at andrage ca. 120.000 kr. Den gratis medarbejderkaffe ophører fra 1. januar 2015, og erstattes med betalingsmaskiner.

 

Ad. 2: I henhold til den oprindelige ansøgning sammensættes styregruppen af borgmester, indkøbschefen i Bornholms Regionskommune, samt repræsentanter for foreningen Global Trade, Destination Bornholm, BRK’s Agenda 21-kontor, Business Center Bornholm, en repræsentant for erhvervsklyngerne under Bornholms Vækstforum og 1-2 repræsenter for øens dagligvarebutikker/han­delsstandsforeninger.

For tiden indgår alene en repræsentant for øens dagligvarebutikker, Global Trade og Fairtrade mærket i Danmark i Styregruppen, udover borgmesteren og bisiddere fra BRK’s indkøbskontor og Sekretariatet.

 

Ad. 3 og 4: Opgaver med ansøgningsarbejdet, kortlægningen, informationsindsatsen og den årlige dokumentation heraf blev af kommunalbestyrelsen placeret hos den nu nedlagte erhvervsambassadørfunktion i Business Center Bornholm. Fairtrade-funktionen er nu forankret i regionskommunen. Det omfatter primært opgaver i tilknytning til de årlige 3-4 møder i Styregruppen.

Informationsindsatsen og fremme af fairtrade udføres i praksis af Foreningen Hammershus Fairtrade Koncerter, finansieret hovedsageligt af midler fra et igangværende EU-projekt ”TriNet Global”. Projektet er ledet af delstatsregeringen i Berlin og inkluderer projektpartnere fra Tjekkiet, Tyskland og Østrig.

Forudsætningen for Bornholms Regionskommunes deltagelse i projektet har været kommunens FTI-status. Ændres denne status inden projektets udløb med udgangen af 2015, vil der være risiko for betaling af udbetalte EU-støttemidler til projektet.

Projektet tilfører fairtrade-arbejdet på Bornholm ca. 60.000 kr. årligt, og hertil kommer medfinansiering fra Bornholms Regionskommune på ca. 12.000 kr. årligt. Projektet, der inkluderer partnere fra Tjekkiet, Tyskland og Østrig, løber til udgangen af 2015.

 

Styregruppen besluttede på sit møde 12. februar 2014 at arbejde på en formel genansøgning om FTI-status. I henhold til optagelseskriterierne skal regionskommunen årligt genansøge om FTI-status og samtidig aflevere en årsrapport for fairtrade-arbejdet. Dette er i praksis alene sket gennem de afholdte styregruppemøder.

 

Fastholdes en FTI-status, fordrer det at der afsættes ressourcer til arbejdet med genansøgning, fornyet kortlægning af fairtrade-produkter på Bornholm, samt for perioden efter 2015 planlægning og gennemførelse af en informationsindsats til fremme af fairtrade på Bornholm.

 

Besluttes det at Bornholms Regionskommune ophører med sin FTI-status, anbefales det at den opsigelse først træder i kraft efter 2015, således at forudsætningerne for den aktuelle EU-projektbevilling ikke ændres, med risiko for tilbagebetaling af allerede hjemtagne midler.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

13

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Optagelse af et fast punkt på udvalgets dagsordener til behandling af koordinationen med andre politikområder.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til drøftelse af emner for koordination mellem politikområder.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget og Social- og sundhedsudvalget.     

Sagsfremstilling

Der optages et fast punkt på udvalgets dagsordener, hvor der er lejlighed til behandling af koordinationen med de øvrige politikområder.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

14

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Der foreligger oplysning om tilskudsramme for ansøgning af midler til Fleksjobambassadører, og tilskud fra puljer til Integrationspålæg og Brobygning på højskoler.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

a.    Midler til Fleksjobambassadører i 2015

På forslag til finanslov for 2015 er afsat 69,8 mio. kr. til Fleksjobambassadører. Heraf kan jobcentret søge om tilskud til Fleksjobambassadører inden for en tilskudsramme på kr. 712.000 til at virke i kommunen på grundlag af funktionsbeskrivelsen for fleksjobambassadører. Initiativet skal styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe mennesker med nedsat arbejdsevne, og for at få den enkelte til at blive en del af fællesskabet på den enkelte virksomhed.

 

b.    Tilskud fra pulje til Integrationspålæg

Jobcenter Bornholm har søgt om tilskud fra Integrationspålæg til projekt ”Integrationspålæg på Bornholm”, og har modtaget bevilling på kr. 900.000 begrundet i projektets sammenhængende tilrettelæggelse af indsatsen.  Der er på finansloven for 2014 af sat kr. 25,4 mio. kr. Formålet med indsatsen er at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job.

 

c.    Tilskud fra pulje til Brobygning på højskoler

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om kr. 772.900. det tilkendegives at tilsagnet navnlig er begrundet i, at ansøgningen på overbevisende facon formår at adressere målgruppens udfordringer, opstille fin visitationsstrategi og demonstrere et uddannelsesrettet fokus i forløbene. Endvidere at ansøgningen afspejler et kendskab til målgruppen der muliggør den opstillede indsats.

Det lokale Beskæftigelsesråd har på sit sidste møde den 28. oktober 2014 besluttet, at restbeløbet af rådets bevilling anvendes til at støtte højskoleophold for 10 unge på kontanthjælp.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 7. januar 2015

1.
Foreløbig fordeling af bevilling til Fleksjobambassadører i 2015 (DOC)

2.
Funktionsbeskrivelse for fleksjobambassadører (DOCX)

3.
Initiativet "Fleksjobambassadører i kommunerne" (DOCX)

4.
Tilsagn om tilskud fra Inteegrationspålæg (PDF)

5.
Integrationspålæg - budget (PDF)

6.
tilsagn om tilskud fra pulje til Brobygning på højskoler (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

15

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at ingen sager sendes til høring.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Eventuelt

00.01.00G00-0038

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

07-01-2015

16

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 7. januar 2015:

Intet.