Referat
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
04-03-2015 kl. 15:00
Mødelokale 1, Vibegård, Vibegårdsvej 2, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsorden
  åbent 2 Status Beskæftigelsesområdet
  åbent 3 Principbeslutning om virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune
  åbent 4 Ansøgning om midler til indkøb af nummersystem til fælles indgang for Jobcenter og Borgerservice og ydelser.
  åbent 5 Partnerskabsaftale - Udvikling og afsætning af Bornholmske kvalitetsfødevarer
  åbent 6 Vækstplan 2015
  åbent 7 Udviklingskontrakt med Business Center Bornholm, 2015
  åbent 8 Handlingsplan med Business Center Bornholm, 2015
  åbent 9 Handlingsplan med Destination Bornholm, 2015
  åbent 10 Valg af operatør til klyngeindsats for fødevareerhvervet
  åbent 11 Valg af operatør til en indsats for vækstrettet kompetenceudvikling i bornholmske virksomheder
  åbent 12 Vækstforums Handlingsplan 2015-2016
  åbent 13 Annoncering af nye strukturfondsindsatser
  åbent 14 Indstilling af tilforordnet til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm
  åbent 15 Koordinering med andre politikområder
  åbent 16 Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i servicelovens §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2014
  åbent 17 Sager til orientering
  åbent 18 Fokusopfølgning pr. 31. december 2014
  åbent 19 Budget og mål 2016 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område
  åbent 20 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 21 Eventuelt 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsorden

85.02.02G00-0009

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

1

 

 

Fraværende

Lotte Helms

Maria Fromseier Kjærgaard

Bemærkninger til dagsordenen

Punkt nr. 2 behandles til sidst

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Status Beskæftigelsesområdet

15.00.00G01-0063

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

2

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning.

Resumé

Status for udviklingen på det bornholmske arbejdsmarked samt på beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

På mødet vil der ved arbejdsmarkedschefen blive givet en kort status for udviklingen på det bornholmske arbejdsmarked, samt status for udviklingen i beskæftigelsesindsatsen med fokus på nøgletal for:

-      Beskæftigelse og ledighed

-      Unge

-      Dagpenge

-      Kontanthjælp

-      Sygedagpenge

-      Fleksjob

-      Førtidspension

-      Ressourceforløb

-      Integration

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. marts 2015

1.
Bornholm Ledighed (PDF)

2.
Bornholm Langtidsledighed (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Principbeslutning om virksomhedsoverdragelse af Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

81.00.00A00-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

3

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelses udvalget skal godkende at der startes en virksomhedsoverdragelsesproces der skal overdrage Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                                      at der startes en virksomhedsoverdragelsesproces med at       

                                      overdrage Bornholms Akademi til Bornholms Regionskommune

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2015:

Godkendt

Sagsfremstilling

Center for Regional- og Turismeforskning udarbejdede medio 2014 en analyse af det videregående uddannelsesområde på Bornholm og herunder Bornholms Akademi. Bestyrelsen for Bornholms Akademi var hurtige til at omsætte analyserapportens konklusioner til konkrete og handlingsorienterede indsatser.

Analysen viste bl.a. at Akademiet har opnået gode resultater i forhold til efter-/videreuddannelse i særligt den offentlige sektor og i mindre grad den private sektor. Derfor har Akademiet det seneste halve år arbejdet intenst på at afdække efterspørgsel på kompetencer i særligt den private sektor og at få omsat efterspørgsel til konkrete uddannelsestiltag. Et konkret og efterspurgt resultat er, at det i 2016 bliver muligt at tage første del af maskinmesteruddannelsen på Bornholm – dette i et samarbejde med Maskinmesterskolen København, Campus Bornholm og Bornholms Maritime Udviklingscenter.

 

Men skal uddannelsesindsatsen og den virksomhedsrettet indsats fremadrettet gøres mere hensigtsmæssigt, så er der behov for en forenkling af den virksomhedsrettede indsats. Ved bl.a. at ind tænke uddannelsesområdet i endnu højere grad kan der opnås bedre synergi i indsatserne.

 

Bestyrelsen for Bornholms Akademi har den 25. februar 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvorefter bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at opgaver og indsatser på uddannelses- og erhvervsområdet sammentænkes og dermed samles i et samlet tilbud til de bornholmske virksomheder. Bestyrelsen for Bornholms Akademi vil gerne i samarbejde med Erhvervs og beskæftigelsesudvalget afsøge muligheden for at virksomhedsoverdrage Bornholms Akademi, herunder opgaver og personale til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Dette vil medføre en organisering, som er i tråd med CRTs forslag til model for varetagelsen af overvågning og udvikling af videregående uddannelse på Bornholm samt Bornholms Akademis øvrige opgaver og forpligtelser.

 

Bornholms Akademi har en egenkapital der vil indgå i virksomhedsoverdragelsen, men som alene kan anvendes ift. akademiets virke. Det nuværende Bornholms Akademi vil således kunne løfte Bornholms Regionskommunes forpligtigelser på det samlede uddannelsesområde i de kommende år.

 

Der vil fra Bornholms Akademi’s side blive udarbejdet et notat der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af baggrunden for ønsket om en virksomhedsoverdragelse, Akademiets opgaver, den ønskede proces og etablering af et rådgivende udvalg til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. april 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

4 Ansøgning om midler til indkøb af nummersystem til fælles indgang for Jobcenter og Borgerservice og ydelser.

00.14.00G00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

4

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

For at kunne give en hurtigere borgerbetjening, optimere servicen, samt for at effektivisere arbejdsgangene ved henvendelser og dermed reducere ventetiden, ansøges om indkøb af nummersystem til fælles indgang for Jobcenter og Borgerservice.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstillinger til drøftelse hvorvidt der skal indkøbes et nummersystem til den fælles indgang på Landemærket 26, 3700 Rønne

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Godkendt

Sagsfremstilling

Grundet organisationsændring samt reduktion af medarbejderressourcer i forbindelse med digitaliseringen, er der etableret én indgang for Jobcenter og Borgerservice på Landemærket 26. Ønsket er at signalere én indgang til borgerbetjeningen, både over for borgere og medarbejdere. I forbindelse med digitaliseringen, har kommunalbestyrelsen pålagt Borgerservice og ydelser den af KL og digitaliseringsstyrelsens estimerede besparelse på 1 mio. kr.

 

Erfaringen nu viser, at der er sket en stigning af personlige henvendelser til Borgerservice og ydelser på Landemærket, samt at henvendelserne er mere tidskrævende. Konsekvensen af besparelser samt det ændrede henvendelsesmønster, har affødt en længere ventetid for borgeren, hvor det nu ofte opleves at borgere forlader Borgerservice på grund af køen, og hvor Borgerservice op til lukketid må henvise borgere til betjening den kommende dag.

 

Løsning

For at kunne give en hurtigere borgerbetjening, optimere servicen, samt for at effektivisere arbejdsgangene ved henvendelser, og dermed reducere ventetiden, vil indkøbet af et nummersystem til opsætning ved informationen/fælles indgang på Landemærket, være en mulig løsning.

 

Nummersystemet indeholder udover almindelige funktioner for et nummersystem bl.a. spørgsmålsmodul relateret til henvendelsen, møde registrering og statistik modul på henvendelser m.m.

 

Efter at have undersøgt forskellige løsninger, og været i kontakt med en række kommuner, som har indført nummersystem i deres borgerservicefunktioner, har en arbejdsgruppe peget på Løsningen - NEXT Kø-system, ud fra at der er tale om billigste løsning samt den løsning som giver de bedste muligheder for at yde den bedste service til borgere i Borgerservice.

 

Funktion og opsætning

NEXT touch-infostander opsættes efter indgangspartiet. Der kan trækkes numre, henvises til sagsbehandler uden kontakt til personale, informeres om ændringer eller fx nødvendige papirer, evt. printes, registrere møder og meget andet på infostanderen.

 

Nummervisning til ventende borgere foregår på en 32” nummerskærm, så borgerne frit kan sætte sig i venteområdet, eller benytte selvbetjenings PC’ere mens de venter på betjening.

 

Systemet er specielt velegnet på Landemærket, da systemet også kan advisere back-office medarbejdere, så alle afdelinger med henvendelser, således også Jobcenteret kan anvende løsningen, hvis der oprettes en knap til dem på touch-standeren. Der opsættes/ophænges en 32” fladskærm som viser de 4 sidst trukne numre og som evt. kan henvise til betjeningssted med pile-retning (højre/venstre). Borgeren kan udskrive blanketter og dokumenter, eventuelt til udfyldelse, inden mødet med sagsbehandleren, såfremt der opsættes en printer i området.

 

Anvendelse:

Systemet anvender ikke licenser, og det betyder at kommunen vil kunne anvende løsningen ubegrænset, til medarbejdere og afdelinger, hvor det giver mening. Det gælder både visiteringsløsningen (borgerservice) og mødemodulet, men er afgrænset til den samme fysiske location.

Økonomiske konsekvenser

Priser engangsudgift:

 

NEXT kø-system:

19" Infostander med touch skærm inkl. printer og master pc:

 

1

40.000

32” skærm til nummervisning, inkl. pc:

 

1

13.900

NEXT kø system software inkl. medarbejdere applikation:

 

1

55.000

Mødemodul med ubegrænset antal brugere

 

 

1

20.000

 

 

 

 

 

 

Samlet engangsudgift kr. 128.900      

                                                                        

Priser pr. år:
Årlig support/drift af løsning pr infostander koblet op på løsning afregnes på timebasis.

 

 

 

 

 

 

 

Under forudsætning af at Center for Erhverv, uddannelse og beskæftigelse får overført midler fra 2014 til 2015 indenfor de gældende rammer for overførsler (+5% / -2%), vil udgift kunne holdes indenfor nuværende budget.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Partnerskabsaftale - Udvikling og afsætning af Bornholmske kvalitetsfødevarer

00.16.05P27-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

5

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal godkende partnerskabsaftale mellem Gourmet Bornholm, Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer.

Indstilling og beslutning

Borgmesteren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at sagen videresendes anbefalet.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Anbefales

Sagsfremstilling

Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur har ansøgt Erhvervs- og Vækstministeriet om midler til etablering af et partnerskab mellem Parterne for udvikling og afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer. Erhvervs- og Vækstministeriet har bevilget 5 mio. kr. til projektet.

 

Formålet er at styrke sammenhængskraften i udviklingen af kvalitetsfødevarer på Bornholm med henblik på skabelsen af flere jobs i flere virksomheder. Partnerskabet skal i fællesskab sørge for at iværksætte aktiviteter, der understøtter de bornholmske fødevarevirksomheders kompetenceløft, styrker innovation og produktudvikling, øger muligheden for afsætning, herunder eksport, samt fastholder og styrker de bornholmske fødevareprodukters stærke markedsposition og varemærke gennem en strategisk markedsføring mod nye markeder.

 

Partnerskabet skal bidrage til skabelsen af 200 nye arbejdspladser – både i kraft af flere ansatte i eksisterende virksomheder samt gennem et fokus på fødevareiværksættere, som vælger at etablere sig som fødevarerelaterede erhvervsdrivende.

 

Endvidere skal partnerskabet medvirke til at sikre, at Bornholm fortsat og i stigende grad vil være en toneangivende fødevareregion i ind- og udland.

 

Aftalen er gældende fra 1. januar 2015 indtil 30. juni 2018.

 

Midlerne fra Erhvervs- og Vækstministeriet er tildelt under forudsætning af et partnerskab mellem Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur, Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune af en varighed på 3,5 år. Disse tre primære parter kan ikke udtræde af partnerskabet i ovennævnte periode.

 

Der er forståelse mellem Parterne om, at partnerskabet kan udvikle sig til et længerevarende samarbejde, som kan fortsætte ud over denne aftales gældende periode.

 

Det bemærkes, at der for Parterne gælder en yderligere ansvarsperiode på 5 år efter projektets afslutning, for så vidt angår ansvar for opbevaring af regnskaber og dokumentation, herunder ansvar for korrekt bogføring og forbrug af tildelte midler fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

 

Parterne har et fælles ansvar for opfyldelse af formålet i ansøgningen til Erhvervs- og Vækstministeriet og deler de økonomiske og juridiske forpligtelser forbundet hermed ligeligt med 1/3 til hver i hele projektets varighed samt i den efterfølgende 5 årige ansvarsperiode.

 

De enkelte Parter forpligter sig til at stille følgende ressourcer til rådighed til varetagelse af de overordnede opgaver i partnerskabet.

 

Gourmet Bornholm – en del af regional madkultur

 

Bornholms Landbrug

 

Bornholms Regionskommune

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet i partnerskabet er overordnet set finansieret via bevilling af 5 mio. kr. fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Endvidere er der ansøgt om midler fra Regionalfonden, ligesom der forventes at blive ansøgt om regionale udviklingsmidler til medfinansiering af arbejdet i de nedsatte arbejdsgrupper.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. marts 2015

1.
Partnerskabsaftale (PDF)

2.
Bilag 1.1. Ansøgning (PDF)

3.
Bilag 1.2 Overordnet tids- og handlingsplan (PDF)

4.
Bilag 2 (PDF)

5.
Bilag 3 (PDF)

6.
Bilag 4 (PDF)

7.
Bilag 5 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Vækstplan 2015 for Bornholm

00.01.00P27-0663

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

5

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

6

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Økonomi- og Planudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforums formandskab, Lars Nørby Johansen og borgmester Winni Grosbøll indgik på vegne af Bornholms Vækstforum og Bornholms Regionskommune en ”Aftale om Vækstplan for Bornholm” for 2015. Aftalen erstatter ”Vækstpartnerskabsaftalen” som traditionelt indgås mellem regeringen og regionernes vækstfora samt Bornholms Vækstforum.

Iflg. Vækstplanen skabes der grundlag for, at virksomhederne kan etablere 200 nye arbejdspladser på Bornholm som følge af initiativerne. Samtidig vil det bornholmske samfund også få gavn af bedre konjunkturer og den nationale vækst- og reformindsats, som kan skabe grundlaget for, at virksomhederne kan etablere op til 1.000 nye arbejdspladser på Bornholm frem mod 2020.

I modsætning til de tidligere vækstaftaler, er denne Vækstplan mere konkret i forhold til bornholmske forhold, og som noget nyt er nogle initiativer forbundet med ny finansiering. Vækstplanen indeholder samtidig nogle indsatser, der betyder inddragelse af Bornholms Regionskommunes organisation.

På mødet vil Winni Grosbøll redegøre for arbejdsdelingen mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum tager orienteringen til efterretning.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 5:

Taget til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

 

 

Sagsfremstilling

Vækstplanen for Bornholm består af fem hovedområder:

·         Ny vækst i fødevareerhvervet på Bornholm

·         Krydstogtsturisme og maritime services

·         Billigere færgebetjening af Bornholm

·         Adgang til kvalificeret arbejdskraft og gode uddannelsesmuligheder

·         Virksomheden i centrum – en styrket erhvervsfremmeindsats

 

Inden for hvert af disse hovedområder er der beskrevet en række eksisterende eller kommende initiativer, der skal forbedre erhvervslivets ramme vilkår.

 

Aftalernes initiativer gennemføres normalt inden for den eksisterende økonomiske ramme. Trods dette indeholder denne aftale flere initiativer hvor regeringen har afsat ekstra midler til Bornholm. Eksempler herpå er aftalen mellem DI og NNF om at etablere et medarbejder investeringsselskab, hvorigennem slagterimedarbejderne i Danish Crown i Rønne investerer 3,5 pct. af deres bruttoløn i produktionsanlæg, drift og vedligehold af slagteriet i Rønne med henblik på at sikre en mere omkostningseffektiv produktion.

Regeringen har derudover med hjemmel i Lov om erhvervsfremme og regional udvikling givet tilsagn om op til 1 mio. kr./årligt i fem år til investeringer, der kan understøtte en rentabel produktion. Aftalen indeholder desuden en række hensigtserklæringer om at undersøge muligheder for lempelser af spildevandsafgifter.

 

Som opfølgning på aftalen har Erhvervs- og Vækstministeriet i december 2014 afsat 5 mio. kr. til foreningen Gourmet Bornholm. Foreningen vil indgå i et nyt partnerskab med Bornholms Landbrug og Bornholms Regionskommune om udvikling af fødevaresektoren på Bornholm i samarbejde med øvrige relevante parter og leverandører. Vækstforumsekretariatet er i dialog med partnerne om muligheden for at matche disse midler med strukturfondsmidler.

 

Bedre rammer for en koordineret virksomhedsrettet indsats understøttes også af Vækstplanen. Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet nedsætter en arbejdsgruppe, der i dialog med Vækstforum, VEU-centre og de nye regionale arbejdsmarkedsråd senest i foråret 2015 udarbejder et beslutningsgrundlag for at styrke samarbejdet om den virksomhedsrettede kompetenceindsats.

Også nedsættelsen af færgetaksterne for erhvervstransport med i gennemsnit 80 pct., 60 mio. kr. til udbredelse af bredbånd på Bornholm, samt forlængelse af projekt ”uddannelse til alle” med. godt 1 mio. kr. er hægtet op på denne aftale.

 

Derudover indeholder vækstplanen en aftale om at Regeringen, Bornholms Regionskommune og Rønne Havn A/S udarbejder en business case og undersøger mulighederne for en etapevis udbygning af havnen i Rønne således at større fragtskibe og krydstogtsskibe ville kunne lægge til kaj.

 

De konkrete initiativer er indarbejdet i Vækstforums handlingsplan for 2015-2016, der drøftes under andet punkt på dette møde.

Økonomiske konsekvenser

Aftalen har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Bornholms Vækstforum eller Bornholms Regionskommune.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Vækstplan for Bornholm, 2015 (PDF)

2.
Tillæg om administrative samarbejder (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Udviklingskontrakt med Business Center Bornholm, 2015

24.10.00Ø54-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

8

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

7

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Visionen om ”fremtidens erhvervsservice” der omfatter én indgang til den offentlige erhvervsfremme og kommunale erhvervsservice på Bornholm er godt på vej; Business Center Bornholm, samt Bornholms Erhvervsfond er flyttet til Center for Erhverv- Uddannelse og Beskæftigelse i Rønne og Væksthus Hovedstadsregionens bornholmske afdeling er på vej.

På november-mødet indstillede Vækstforum at 3.250.000 kr. af de regionale udviklingsmidler til indgåelse af udviklingskontrakt med Business Center Bornholm, der har fået den største andel af erhvervsfremmeaktiviteterne i det nye setup.

Dette punkt omhandler formalisering af aftalen ved indgåelse af ny kontrakt for 2015, som erstatter det hidtidige aftalegrundlag mellem Bornholms Vækstforum og bestyrelsen for Business Center Bornholm. Kontrakten beskriver de overordnede rammer for aftalen, mens handlingsplanen beskriver de konkrete initiativer, der skal sikrer målopfyldelse.

Inden tredje kvartal 2015 afholdes det første møde mellem parterne med henblik på fornyelse af aftalen efter 2015. Det skal bemærkes, at idet aftalen kun er gældende for et enkelt år, vil Business Center Bornholm ikke kunne påtage sig forpligtelser som hovedoperatør for strukturfondsindsatserne.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum indstiller udviklingskontrakten med Business Center Bornholm til godkendelse overfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 8:

Anbefales.

Ved evt. fornyelse af udviklingskontrakten skal muligheden for flerårige kontrakter undersøges. Bestyrelsesformand for Business Center Bornholm, Peter Vesløv, deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Visionen for ”fremtidens erhvervsservice” er, ”at vi gennem et koordineret, kvalificeret og nemt tilgængeligt erhvervsfremmesystem på Bornholm med én indgang for iværksættere og virksomheder, medvirker til at bevare, udvikle og skabe arbejdspladser og vækst på Bornholm.

 

Aftalen bygger på følgende delmål:

 

·         At understøtte iværksættere og eksisterende virksomheder

·         At øge antallet af innovative virksomheder

·         At øge antallet af vækstvirksomheder

·         At øge værdiskabelsen i virksomhederne

Gennem en synlig og målrettet profilering af de offentlige erhvervsfremmetilbud, er det forventningen, at beskæftigelsen øges gennem vækst i eksisterende virksomheder og gennem etablering af nye virksomheder baseret på iværksættere og evt. tilflytning.

 

Udviklingskontrakt og budget

Udkastet til udviklingskontrakten (bilag) mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Business Center Bornholm beskriver den overordnede juridiske ramme for opgaverne samt finansieringsmodelen, mens handlingsplanen beskriver opgaver og delmål.

Udviklingskontrakten bygger på Vækstforums tidligere udviklingsaftaler med Business Center Bornholm. På baggrund af den eksterne evaluering af Business Center Bornholm, der blev foretaget i foråret 2014, er hovedvægten nu lagt på den direkte erhvervsvejledning, mens information/markedsføringsaktiviteter, tilflytterservice og de internationale relationer til dels er udgået. BCB vil naturligvis forsat markedsføre erhvervsfremmetilbuddene, men ansvaret for tilflytterservice overgår til BRK. ”Internationale relationer” indgår i GREATER COPENHAGEN hvor BCB er operatør i samarbejde med BRK.

Udover dette er der i udkastet foretaget præcisringer i forhold til samarbejde omkring Bornholms Erhvervsservicecenter og afrapportering/evaluering.

 

Fordeling af ressourcer i forhold til Kontrakt med Bornholms Vækstforum

Årsværk

 

Løn-

ramme

Drifts-

udgifter

%-fordel

lønninger

Ledelse inkl. formand

0,75

648.945

 

21,0 %

Administration

1,27

490.009

 

15,7 %

Lokal Erhvervsservice

3,00

1.499.850

 

48,5 %

Markedsføring

0,75

456.657

300.000

14,8 %

Externe konsulenter

 

 

905.000

 

Lokaler og drift

 

 

745.000

 

 

 

 

 

 

 

5,77

3.095.461

1.950.000

100,0 %

I alt budget

 

 

5.045.461

 

Finansiering 2015

Bornholms Vækstforum

3.250.000

Bornholms Regionskommune

1.500.000

Private midler:

·         Tilskud fra Bornholms erhverv

300.000

I alt finansiering

5.050.000

 

Om Business Center Bornholm

Business Center Bornholm er en selvejende erhvervsdrivende fond og opfylder Erhvervsfremmelovens § 9 stk. 4 og 6, som anfører, at de erhvervsudviklingsaktiviteter, der iværksættes skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet og at aktiviteterne ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Det betyder, at BCB alene må yde begrænset indledende screening/ vejledning til virksomheden, og herefter videreformidle og uvildige kontakter til egentlig privat eller andre offentlige erhvervsfremmeordninger.  

 

BCB blev etableret ved Vækstforums beslutning af 4. juni 2008 om "Single Point Of Entry" og er siden fusioneret med Bornholms Erhvervsråd. Peter Vesløv er formand for bestyrelsen i Business Center Bornholm.

Jane Wickmann repræsenterer Bornholms Vækstforum i Business Center Bornholms bestyrelse. Derudover er kommunalbestyrelsen repræsenteret i bestyrelsen ved borgmester Winni Grosbøll og 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Steen Colberg Jensen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke knyttet ny økonomi til dette punkt. På november-mødet besluttede Vækstforum at indstille 3.250.000 kr. af de regionale udviklingsmidler efter anmodning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til indgåelse af udviklingskontrakt med Business Center Bornholm.

Udover Vækstforums andel har Kommunalbestyrelsen vedtaget at bidrage med 2 mio. kr., og Væksthus Hovedstadsregionen bidrager med et årsværk svarende til 750.000 kr.

BCB har oplyst, at det bornholmske erhvervsliv derudover forventes at bidrage med ca. kr. 300.000,- i 2015. Dermed bliver den samlede ramme for erhvervsfremme på 6,3 mio. kr.

Dertil kommer BRK’s medarbejderressourcer.

Af dette beløb skal dog fratrækkes en række etablerings- og anlægsudgifter, der pt. anslås at andrage 500.000 – 600.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Oplæg til kontrakt med BCB 2015 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Handlingsplan med Business Center Bornholm , 2015

24.10.00Ø54-0025

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

9

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

8

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Business Center Bornholms (BCB) udviklingskontrakt for 2015 med Bornholms Vækstforum følges op af en handlingsplan, der nærmere beskriver hvilke aktiviteter og mål, der arbejdes henimod.

Jf. beslutningerne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Vækstforum om finansiering af ”fremtidens erhvervsservice” – en samling af den bonholmske erhvervsfremme og service -, foreligger et konkret ydelseskatalog og budget, der samtidig udgør handlingsplanen for 2015.

Handlingsplanens opgaver og mål vurderes at være et rimeligt grundlag for at kunne udløse 1.rate af finansieringen for 2015 jf. tidligere beslutning om udbetaling af aconto beløb til BCB.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-      at Bornholms Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at Business Center Bornholms Handlingsplan for 2015 godkendes således at også 2. rate kan udbetales jf. kontraktens bestemmelser.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 9:

Anbefales.

Bestyrelsesformand for Business Center Bornholm, Peter Vesløv, deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

Handlingsplanen 2015 for Business Center Bornholm er udformet indenfor rammerne af udviklingskontraktens indsatsområder:

  1. Opsøgende og proaktiv lokal erhvervsservice inden for produktions-, og servicevirksomheder med særligt fokus på udenøs markeder:

Individuelle aktiviteter: Opsøgende erhvervsfremme og 1:1 Vejledning og sparring, til ca. 220 iværksættere og 160 små, og mellemstore virksomheder.

Kollektive aktiviteter: Informationsmøder, workshops og kurser til ca. 120 små og mellemstore virksomheder.

Særlige støtte og udviklingsaktiviteter i form af elektronisk nyhedsbrev hver 14. dag til virksomheder med 0-50 ansatte, opsøgende overfor virksomheder med +25 ansatte, samt facilitering af netværksgrupper.

Fleksibel erhvervsservice. Det kan eks. være hjælp til større danske eller udenlandske virksomheder som ønsker at lægge aktiviteter på Bornholm

  1. Modtageapparat i forhold til danske og udenlandske henvendelser

Funktionen udføres i samarbejde med BRK og øvrige offentlige organisationer i GREATER COPENHAGEN samarbejdet (Region Hovedstaden, Sjælland, m.fl.).

  1. Medspiller i forhold til strategiske satsninger efter nærmere aftalte vilkår

På baggrund af den politiske beslutning om ”fremtidens erhvervsservice” samt det tilhørende ydelseskatalog og budget, har BCB’s bestyrelse og direktion udarbejdet en handlingsplan, der konkretiser af opgaverne for de enkelte målgrupper. Handlingsplanen beskriver samtidig den interne organisation (bilag 1). Det skal bemærkes, at BCB også modtager bidrag for ca. 300.000 kr. fra erhvervslivet, og således kan BCB’s handlingsplan omfatte flere opgaver end de Vækstforum/BRK støttede opgaver. Det skal samtidig bemærkes, at ”Start-up workshops” og ”Start-up café” er udgået i forhold til det oprindelige katalog. Det estimerede antal af Start up-møder med iværksættere er justeret fra 200 til 150 og ”Professionalisering af virksomheden”, (informationsmøde rettet mod SMV der er mere end 3 år og flere end 5 ansatte) er justeret fra at henvende sig til estimeret 200 virksomheder til nu 100.

Til gengæld vil alle bag nye CVR nummer kontaktet.

 

Vækstforumsekretariatet har jf. bilag 2 sammenfattet de Vækstforum/BRK-støttede opgaver i en oversigt fordelt på aktivitetstype jf. ovenstående kategorier.

 

I fællesskab med de øvrige erhvervsfremmeaktører arbejdes der med følgende aktivitets- og delmål:

 

Det fælles må/vision for den samlede erhvervsfremme- og service, er, at den samlede indsats vil medvirke til, at der i 2020 er sket en stigning på 5 % (=500 nye jobs) i antallet af jobs i den private sektor.

Økonomiske konsekvenser

Jf. Vækstforums indstilling på mødet den 24. november 2014 og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beslutning den 7. januar 2015, er kontraktsummen aftalt til 3.250.000 kr. for 2015 der finansieres via de regionale udviklingsmidler og forudbetales i to lige store rater. Dette punkt medfører ikke anden økonomi.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm (PDF)

2.
Handlingsplan 2015 BCB - Fremtidens erhvervsservice (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Handlingsplan med Destination Bornholm, 2015

24.10.00P20-0033

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

10

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

9

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum indstiller

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Bornholms Vækstforum indstillede en udviklingskontrakt for perioden 2013-2015 med Destination Bornholm på sit møde den 3. juni 2013. Jf. kontrakten forpligter Destination Bornholm sig til at løse en række opgaver for det bornholmske turismeerhverv på vegne af Vækstforum som opfølgning på erhvervsudviklingsstrategien. Disse opgaver defineres gennem konkrete handlingsplaner der godkendes forud for udbetaling af kontraktsummen på i alt 2.500.000 kr./årligt (2013 niveau).

Idet Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi endnu ikke var vedtaget, blev det besluttet, at udskyde behandlingen til dette møde.

Vækstforum besluttede samtidig, at indstille til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget at der blev foretaget udbetaling af 1. rate af tilskuddet for 2015 som et aconto beløb.

På dette møde skal Vækstforum således drøfte oplægget til Destination Bornholms handlingsplan for 2015, således at også 2. rate af tilskuddet for 2015 kan udbetales jf. udviklingskontraktens bestemmelser.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum drøfter oplægget til handlingsplan 2015 for Destination med henblik på positiv indstilling over for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 10:

Anbefales.

Direktør for Destination Bornholm, Pernille Kofod Lydolph, deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Godkendt

 

Sagsfremstilling

I kontrakten beskrives de overordnede vilkår, mens opgavernes art og omfang uddybes i handlingsplanen (bilag) for den gældende periode.

 

Destination Bornholm arbejder dels på en række kontinuerlige, koordinerende og strategiske opgaver, analyser samt på enkelte udviklingsprojekter, der er i gangsat eller forventes igangsat via midler fra Bornholms Vækstforum o.a. i 2015:

·         Projektledelse

o    Udvikling af turismeklynge med fokus på Outdoor

o    Udvikling af Bornholms Kulturuge

·         Samarbejdspartner

·         Koordinator

o    Opfølgning på strategi for Bornholms Turisme

o    Koordinering og samarbejde mellem offentlige og private aktører omkring turismerelaterede emner

o    Koordinering og samarbejde mellem turisterhvervet og andre brancher

o    Koordinering af erhvervets markedsføringsindsats

·         Ansvarlig for turismeanalyser

o    Analyse af Bornholms Turisme

·         Koordinator for tematurisme

o    Drift af koordinatorfunktion for tematurisme

·         Informationsservice og rådgivning til turisterhvervet

o    Fungere som talerør for turisterhvervet i forhold til myndigheder og offentlighed

o    Formidling af analyser og undersøgelser vedrørende kundeadfærd og efterspørgsel, markedsanalyser mv.

o    Rådgive i forhold til markedsføring og produktudvikling

 

Projektledelsesaktiviteterne er indarbejdet i oplægget til Vækstforums handlingsplan 2015-2016, der drøftes under andet punkt på denne dagsorden.

 

Vedlagt dette punkt er Destination Bornholms afrapportering fra Handlingsplanen for perioden

1/7 2013 - 31/12 2014.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen af Destination Bornholms handlingsplan 2015, der udgør 2,5 mio. kr. (2013 niveau) af de regionale udviklingsmidler er reserveret jf. Bornholms Vækstforums indstilling den 3. juni 2013 og Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse den 18. juni 2013. Udbetalingen sker i to halvårlige rater som angivet i udviklingskontrakten mellem Bornholms Vækstforum og Destination Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Destination Bornholm - Afrapportering, 2013-2014 (PDF)

2.
Destination Bornholm - Handlingsplan 2015, udkast (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Valg af operatør til klyngeindsats for fødevareerhvervet

00.03.04Ø39-0207

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

13

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

10

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Som led i Vækstpartnerskabsaftalen med regeringen modtog Gourmet Bornholm den 18. december 2014 5 mio. kr. fra Erhvervs- og Vækstministeriet til etablering af et nyt partnerskab om udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer på Bornholm. Det er forventningen, at de bornholmske aktører, herunder Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum, ligeledes vil bidrage med finansiering til partnerskabet.

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. september 2014 at iværksætte et klyngeprojekt med henblik på udvikling og innovation i fødevareerhvervet. Da en sådan indsats i henhold til Regionalfondsprogrammet skal forestås af en operatør, har vækstforumsekretariatet annonceret efter oplæg fra mulige operatører.

Der er kun indkommet et oplæg, nemlig fra Bornholms Landbrug i et partnerskab med Gourmet Bornholm og Bornholms Regionskommune.

Såfremt Bornholm Landbrug vælges som operatør, vil der til vækstforums møde i maj blive indsendt en detaljeret ansøgning med et forventet projektbudget på 4,2 mio. kr. Ifølge oplægget forventes der ansøgt om et Regionalfondstilskud på 2,1 mio. kr. og et tilskud fra de regionale udviklingsmidler på 780.000 kr.

Projektperioden er 1. juli 2015 – 1. juli 2018.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum vælger Bornholms Landbrug som operatør,

-     at Bornholms Landbrug anmodes om at indsende en endelig ansøgning til behandling på Vækstforums møde den 11. maj 2015,

-     at der til medfinansiering af projektet forhåndsreserveres 780.000 kr., med forbehold for at beløbet kan ønskes justeret i forbindelse med den endelige ansøgning.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 13:

Godkendt.

Borgmester Winni Grosbøll deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Vækstministeriets bevilling

Partnerskabet vil blandt andet kunne igangsætte aktiviteter inden for vejledning og uddannelse af ansatte i de bornholmske fødevarevirksomheder med henblik på at fremme produktudviklingen samt afsætningsmulighederne. Endvidere tiltag, der styrker samarbejdet mellem de mindre producenter af bornholmske fødevarer, samt tiltag, der styrker markedsføringen af de bornholmske kvalitetsfødevarer i Danmark og i udlandet. Foreningen Gourmet Bornholm vil få til opgave at etablere partnerskabet om kvalitetsfødevarer med en række relevante aktører, herunder repræsentanter fra den primære sektor, fødevare-producenterne, restaurationsbranchen og detailhandlen.

 

Ansøgningens indhold

Klyngesekretariatet vil blive sammensat af repræsentanter fra partnerskabet med Bornholms Landbrug som operatør.

Formålet med projektet er at udvikle og opnå en styrket fødevareklyngeorganisation på Bornholm, byggende på det ny partnerskab mellem GB, BL og BRK. Det er fødevareklyngens formål fortsat at udvikle det momentum, som er skabt gennem de forgangne års indsatser til klyngeudvikling af fødevareområdet, og at medvirke til, at Bornholm fortsat og i stigende grad vil være en toneangivende fødevareregion i ind-og udland, karakteriseret ved blandt andet en relativt høj andel af innovative SMV’er.

Gennem fokus på virksomhedsdreven og praksisorienteret innovation navnlig i SMV’erne skal der skabes bedre grundlag for fornyet vækst og produktudvikling, øget beskæftigelse, bedre markedsføring og større afsætning og eksport af kvalitetsfødevarer på nye og større markeder.

 

Partnerskabet vil således over en 3 årig periode have særlig fokus på kompetenceudvikling, innovation og produktudvikling, afsætning og eksport, markedsføring og en styrkelse af værdikæden fra jord til bord.

 

Klyngesekretariatets formål og opgave vil være:

 

·         At facilitere og sikre fremdrift i arbejdsgruppernes arbejde med indsatserne under hvert af

de 5 delmål, herunder sikre inddragelse af de nødvendige samarbejdspartnere med de rette erfaringer og kompetencer

·         At være opsøgende og formidlende omkring fødevareklyngens netværksaktiviteter for herved at øge antallet af virksomheder i klyngesamarbejdet og styrke innovations-aktiviteterne i klyngen

·         At rådgive nye og allerede etablerede SMV’er i forhold til styrket klyngeledelse, strategi- og

produktudvikling

·         At facilitere matchmaking mellem forskellige virksomheder og aktører i klyngen, hvorved viden kan spredes og nye innovative processer og produkter udvikles.

 

Den ny fødevareklyngeorganisation vil arbejde ud fra følgende 5 delmål for de konkrete indsatser og aktiviteter, som forventes igangsat og løftet i klyngesamarbejdet:

 

1.      Virksomhedernes kompetenceniveau og professionalisering er generelt øget

2.      Graden af proces- og produktinnovation er steget, og 20 procent flere virksomheder, deltager i samarbejdsprojekter om innovation

3.      Der ses en større afsætning og eksport til nye markeder

4.      Der er udviklet og iværksat en styrket offensiv markedsføring

5.      Samarbejdet i værdikæden fra jord til bord (producent, leverandør, forarbejdning, grossist og aftager) er styrket – og antallet af medlemmer i fødevareklyngesamarbejdet er steget med 50 %.

 

For at indfri de 5 delmål skal der nedsættes arbejdsgrupper til igangsættelse af en række konkrete initiativer.

De planlagte aktiviteter under initiativerne fremgår af det vedhæftede oplæg.

 

Nogle af disse initiativer forventes finansieret af Regional- og Socialfondsmidler på baggrund af selvstændige ansøgninger til disse fonde. Andre initiativer forventes finansieret fra andre finansieringskilder samt med midlerne fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

 

Projektets forventede langsigtede effekter

·         Det bornholmske fødevareerhverv vil være karakteriseret ved flere aktive medlemmer af klyngesamarbejdet, en høj grad af professionalisering og et voksende antal SMV’er, der vil drive forretning med vækst, innovation og arbejdspladsforøgelse for øje. Som følge heraf vil der blive etableret flere nye arbejdspladser, der - i særdeleshed i forarbejdningsleddet - vil sikre en større afsætning af bornholmske kvalitetsfødevarer i såvel ind- som udland, på nye og større markeder.

·         Madkultur-turisme vil tegne sig for en større andel af øens turisme som følge af en styrket og mere offensiv markedsføringsindsats i samarbejde med turisterhvervet.

·         Bornholm vil være arnested for innovation og iværksætterånd og tiltrække, fastholde og

modne iværksættere med en øget værditilvækst til følge, blandt andet som følge af en intensiveret markedsføring.

·         Melstedgård/Gaarden vil være etableret som hele Bornholms Madkulturhus og være

nationalt og internationalt anerkendt som det første regionale madkulturhus i Danmark.

Gaarden vil være det naturlige udgangspunkt for fødevarerelateret produktudvikling i regi af partnerskabet.

·         Der kan etableres en fælles it- platform og dertil hørende pakkehal m.v., hvorved

forarbejdning, pakning, opbevaring og distributionen af stadig flere fødevarer til et stadig større marked kan sikres.

 

Vurdering

Ansøgningen vurderes at være helt i tråd med den nye erhvervsudviklingsstrategis satsning på fødevareområdet og de indsatser der ønskes.

Der er i projektet tale om en meget virksomhedsnær, praksisorienteret og behovsstyret tilgang i indsatsen. Dette er udtryk for, at det gode arbejde, der har foregået de seneste år i regi af Væksthus Hovedstadsregionen har gjort fødevarevirksomhederne i stand til selv at stå for udviklingsopgaven fremadrettet.

Gennem denne ansøgning og det etablerede partnerskab mellem Gourmet Bornholm, BRK og Bornholms Landbrug går den hidtidige fødevareindsats fra at være et virksomhedsnetværk mere over i et egentligt triple helix klyngeprojekt i et partnerskab mellem virksomheder, offentlig myndighed og vidensinstitutioner. Der vil blive inddraget yderligere vidensaktører i projektet. Center for Regional- og Turismeforskning, Væksthus Hovedstadsregionen og Horesta har allerede indsendt tilkendegivelser om at ville stille deres viden og netværk til rådighed for samarbejdet.

Sekretariatet vurderer, at partnerskabet kan bidrage til at lukke hullerne i værdikæden fra jord til bord ved at skabe sammenhæng mellem produktion, forarbejdning og afsætning.

Det er derfor vurderingen, at projektet vil bidrage til øgede kompetencer, øget innovation, øget indtjening og dermed øget jobskabelse i øens fødevareerhverv.


Økonomiske konsekvenser

Projektets forventede budget:

 

Intern løn, inkl. evt. projektansættelse

3.374.000 kr.

Revision

70.000 kr.

18% udokumenterede udgifter

756.000 kr.

I alt

4.200.000 kr.

 

Projektets forventede finansiering

 

Erhvervs- og Vækstministeriet

1.320.000 kr.

Regionalfonden

2.100.000 kr.

Regionale udviklingsmidler

780.000 kr.

I alt

4.200.000 kr.

 

Der lægges op til, at der reserveres kr. 780.000 fra de regionale udviklingsmidler, idet en egentlig bevilling først finder sted i forbindelse med en reel ansøgning på Vækstforums møde i maj 2015.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Ansøgning - Valg af operatør til klyngeindsats for fødevareerhvervet (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Valg af operatør til en indsats for vækstrettet kompetenceudvikling i bornholmske virksomheder

00.03.04Ø39-0205

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

14

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

11

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Resumé

Vækstforum besluttede på sit møde den 29. september 2014 at iværksætte en indsats for vækstrettet kompetenceudvikling i de bornholmske virksomheder. Da en sådan indsats i henhold til Socialfondsprogrammet skal forestås af en operatør, har vækstforumsekretariatet annonceret efter oplæg fra mulige operatører.

Der er kun kommet et oplæg, nemlig fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) i et partnerskab med Campus Bornholm, Bornholms Akademi og Væksthus Hovedstadsregionen. Bornholms Landbrug vil også indgå i partnerskabet, bl.a. for at sikre koordinering af de kompetenceudviklingsbehov, der identificeres hos fødevarevirksomhederne i den ansøgte klyngeprojekt.

Hvis Vækstforum vælger CRT som operatør, vil der blive indsendt en endelig ansøgning til behandling på Vækstforums møde i maj.

Det indsendte oplæg dækker en indsats i perioden juli 2015 – december 2017, med et forventet projektbudget på ca. 9 mio. kr. Det forventes finansieret med tilskud fra Socialfonden på 3,5 mio. kr., tilskud fra de regionale udviklingsmidler på ca. 2,2 mio. kr., deltagerløn og kontant betaling fra deltagende virksomheder.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum drøfter oplægget og beslutter, om CRT skal anmodes om at indsende en endelig ansøgning under Socialfondens prioritet 1 til behandling på Vækstforums møde d. 11. maj 2015,

-     at der til medfinansiering af projektet forhåndsreserveres 2,2 mio. kr. fra de regionale udviklingsmidler og 3,5 mio. kr. fra Socialfondens prioritet 1, med forbehold for at beløbet kan ønskes justeret i forbindelse med den endelige ansøgning.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 14:

Godkendt.

Direktør for Center for Regional- og Turismeforskning, Lene Feldthus Andersen, deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

CRT søger, i samarbejde med Campus Bornholm, Bornholms Akademi og Væksthus Hovedstadsregionen, om operatørrollen for en indsats for vækstrettet kompetenceudvikling, ”Viden og vækst”, i de bornholmske virksomheder.  Indsatsen har en varighed på 2,5 år.

Såfremt Vækstforum vælger at bede CRT om at udarbejde en endelig ansøgning, vil CRT koordinere indsatsen med Business Center Bornholm og Jobcenter Bornholm. Disse parter er ikke inddraget i arbejdet med oplægget.

 

Der er i oplægget fokus på de tre strategiske forretningsområder, som Vækstforum har valgt i den kommende erhvervsudviklingsstrategi, nemlig fødevarer, turisme og andre produktions- og servicevirksomheder med vækstpotentiale.

Der er endnu ikke indgået aftaler med virksomheder om deltagelse, men CRT forventer at finde interesserede virksomheder via opsøgende arbejde og information via partnere, brancheforeninger med mere.  Relevante virksomheder besøges og screenes inden de optages i projektet.

 

Målet med projektet er at sikre de bornholmske virksomheders viden om og adgang til virksomhedsrelevant kompetenceudvikling, som kan medvirke til at indfri virksomhedens udviklingspotentiale. Det er også et mål, at der udvikles et varigt værktøj til kortlægning af virksomhedernes kompetencebehov der både omfatter løbende faglig kompetenceudvikling og kortlægning af strategiske kompetenceudviklingsforløb.

 

Projektet indeholder to typer af indsatser; en generel og en virksomhedsrettet.

 

Den generelle indsats vil bl.a. indeholde:

·         arbejdsmarkedsanalyser,

·         afdækning af vækstvilkårs betydning,

·         organisering og tilrettelæggelse af partnerskabets indsats,

·         overblik over efteruddannelsesmuligheder,

·         afdækning af behovet for videregående uddannelser i de bornholmske virksomheder mm.  Denne indsats vil blive koordineret med arbejdet i den arbejdsgruppe som Erhvervs- og Vækstministeriet, Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet nedsætter i dialog med Vækstforum, VEU-centre og de nye regionale arbejdsmarkedsråd, jf. Vækstplanen 2015.

 

Den virksomhedsrettede indsats omfatter bl.a.:

 

På baggrund af eksisterende analyser, opdateringer af disse og en ny analyse vil ansøger kortlægge arbejdsmarkedets kompetencebehov. Herefter screenes og udvælges hvilke virksomheder der skal deltage i projektet.

De virksomheder der ikke allerede har en vækstplan, vil få udarbejdet en. Alle virksomheder vil blive screenet for kompetenceudviklingsbehov på både leder- og medarbejderniveau og på den baggrund, vil der blive sammensat et kompetenceudviklingstilbud til virksomheden, enten i form af fælles aktiviteter eller en skræddersyet løsning.

 

CRT vil koordinere indsatsen med øvrige virksomhedsrettede indsatser på Bornholm, således at virksomhederne oplever indsatserne som relevante og virksomhedsrettede, dvs. at virksomhederne ikke forstyrres mere end højst nødvendigt af forskellige konsulenter i forskellige projekter. CRT vil sikre, at der tages udgangspunkt i virksomhedernes og branchernes behov, således at virksomhederne ikke oplever sig selv som statister i projektet.

 

CRT forventer at et advisory board for projektet vil består af repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Destination Bornholm, Horesta, Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm.

 

Indsatsens forventede resultater og effekter

 

 

Budgetoverslag (med forbehold for justering ved udarbejdelse af en endelig ansøgning)

Projektledelse og administration

   700.000 kr.

Opfølgning på kursusforløb

1.600.000 kr.

Proceskonsulenter (35.000 kr. pr. virksomhed)

1.050.000 kr.

Ekstern konsulentbistand (camps, udviklingsforløb, workshops)

2.450.000 kr.

Revision

50.000 kr.

18 % udgifter (husleje, kontorhold, anskaffelser, rejser, møder)

1.053.000 kr.

Deltagerløn  

2.062.500 kr.

I alt

8.965.500 kr.

 

 

Finansieringsforslag

 

Socialfonden

3.500.000 kr.

Regionale udviklingsmidler

2.203.000 kr.

Private tilskud (virksomheders deltagerbetaling)

1.200.000 kr.

Deltagerløn  

2.062.500 kr.

I alt

8.965.500 kr.

                                                                

 

Vurdering

Ansøgningen vurderes at være i tråd med den indsats for virksomheds- og kompetenceudvikling, som er beskrevet i den nye erhvervsudviklingsstrategi.

Ansøgningen vurderes også at opfylde de krav, der blev stillet i indkaldelsen, både i forhold til konkret indhold i indsatsen og i forhold til at de nødvendige kompetencer og likviditeten er til stede.

Det vurderes, at partnerskabet vil kunne løfte opgaven med vækstrettet kompetenceudvikling til virksomhederne på en måde, så virksomhederne opnår den ønskede produktivitetsforbedring, jobskabelse og tilpasning af arbejdsstyrkens kompetencer til forandringer, og at dette vil blive gjort på en solid, evidensbaseret, viden. De opstillede mål og effekter vurderes realistiske og opnåelige.

Der er tale om et stærkt partnerskab. Såfremt partnerskabet også kommer til at omfatte BCB og Jobcenter Bornholm, vil både erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet være dækket ind, hvilket vil styrke kompetenceudviklingsindsatsen yderligere.

Sekretariatet vurderer desuden, at det er vigtigt at Bornholms Landbrug og Gourmet Bornholm bliver inddraget som partnere, da begge besidder stor viden om fødevarebranchen og dens behov og fordi dette vil bidrage til at skabe den sammenhæng til de øvrige indsatser på fødevareområdet, bl.a. til den ansøgte klyngeindsats for fødevarevirksomheder.

Tilsvarende ville det være relevant at inddrage Destination Bornholm som partner for at sikre en tæt koordination med aktiviteter på turismeområdet.

Sekretariatet vurderer, at enkelte af de beskrevne aktiviteter i det indsendte oplæg falder uden for Socialfondens prioritet 1, men at dette ikke er kritisk for indsatsen i forhold til opnåelse af de beskrevne resultater og effekter. De aktiviteter der vurderes at falde uden for Socialfondens prioritet 1 er bl.a. erhvervsorienteret information på de gymnasiale uddannelser og indsatser, hvor medarbejdere opnår et reelt uddannelsesløft (f.eks. fra ufaglært til faglært).  Begge aktiviteter vil kunne rummes under Socialfondens prioritet 4, men dette vil kræve en selvstændig ansøgning. En screening af virksomhederne i forhold til behov for formelle kompetenceløft vil dog være støtteberettiget. Såfremt Vækstforum vælger denne operatør til at skrive en endelig ansøgning, vil indholdet skulle justeres, således at alle aktiviteter er støtteberettiget under Socialfondens prioritet 1.  

I forhold til den skitserede finansiering er sekretariatet ikke overbevist om, at det kan lade sig gøre at skaffe de forudsatte private tilskud hjem, da det er erfaringen fra tidligere projekter, at det er svært at få virksomhederne til at betale for kompetenceudvikling. CRT vil i forbindelse med udarbejdelse af en endelig ansøgning blive bedt om at sandsynliggøre betalingen fra virksomhederne.  

 

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Ansøgning fra CRT (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Vækstforums Handlingsplan 2015-2016

24.10.00P00-0024

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

7

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

12

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Vækstforums handlingsplan beskriver de aktiviteter, der forventes igangsat for at realisere visionen om vækst og udvikling som beskrevet i erhvervsudviklingsstrategien ”Vilje til vækst, 2015-2020”.

 

I handlingsplanen for 2015-2016 er der lagt op til en del nye fokuserede indsatser i kraft af den nye erhvervsudviklingsstrategi, Vækstplan 2015, ny udviklingskontrakt med Business Center Bornholm samt de nye strukturfondsprogrammer for 2014-2020, mm. Andre indsatser, som fx fødevareudvikling og satsningen på øget Outdoor-turisme, er fortsættelser eller udløbere af tidligere projekter.

 

Vækstforum har særligt fokus på at styrke forudsætninger for vækst i de virksomheder, der har viljen til udvikling, samt på at sikre et godt erhvervsklima på Bornholm gennem optimale indre og ydre rammevilkår.

 

Udkastet til handlingsplan 2015-2016 er vedhæftet.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum drøfter udkast til handlingsplan for 2015-2016 med henblik på vedtagelse.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 7:

Drøftet. Handlingsplanen for 2015-2016 blev godkendt.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Bornholms Vækstforum arbejder for at skabe et sundt, vækstorienteret erhvervsklima for virksomheder og iværksættere på Bornholm gennem en overvågning af vækstvilkår og en målrettet strategi, der tillader prioritering, investering og læring i samarbejde med erhvervs-, uddannelses- og videninstitutioner.

Handlingsplanen følger op på strategiens visioner om vækst- og udvikling, således at det er tydeligt hvordan der sættes handling bag ordene, samt hvem der gør hvad.

 

Vision for det bornholmske erhvervsliv 2020

Bornholm er i 2020 kendetegnet ved vækst og udvikling drevet af iværksætteri og vilje og evne til vækst, der sammen med den offentlige indsats har gjort Bornholm til et bæredygtigt samfund, attraktivt for omverdenen som leve-, forretnings-, forsøgs- og besøgssted.

Udover selve erhvervsstrategien har følgende dokumenter dannet udgangspunkt for det foreliggende udkast til handlingsplan for 2015-2016:

      Vækstplan for Bornholm, 2015

      ”Ydelseskataloget for fremtidens erhvervsservice” (nu implementeret i BCB’s udviklingskontrakt og handlingsplan 2015)

      Destination Bornholms handlingsplan, 2015

      Strukturfondsprogrammerne Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

      Oplæg til revideret Bright Green Island strategi

Vækstforums indsatser tager udgangspunkt i både udfordringer og muligheder og har med strategien ”Vilje til Vækst, 2015-2020” sat virksomheden i centrum for at sikre den største effekt af indsatserne. Et grundvilkår for at ”vækste” er vilje. Dernæst er virksomhedens ”organisatoriske kapacitet” en afgørende faktor. Adskillige aktiviteter – som beskrevet i handlingsplanen – fokuserer derfor på at styrke ledernes og medarbejdernes kompetencer.

 

Kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling

Udover indsatser rettet direkte mod den enkelte virksomhed, er der også behov for rammeskabende aktiviteter, der kan imødekomme de fremtidige udfordringer vedr. rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. I handlingsplanen lægges der op til at uddannelsesindsatsen i højere grad afspejler virksomhedernes reelle kompetencebehov. Jf. Vækstplanen 2015 lægges der op til at Bornholm skal være en rollemodel for en efterspørgselsdrevet uddannelsesindsats.

Der lægges op til at indsatserne skal omfatte et uddannelsesløft af de deltagende personer, både på ledelses- og medarbejderniveau. I det omfang kvalificeret arbejdskraft ikke kan rekrutteres blandt den bornholmske arbejdsstyrke, vil Vækstforum fortsætte tilflytterindsatsen, der også skal målrettes iværksættere.

 

Vækstorienterede produktions- og servicevirksomheder

Indsatserne under dette område er koncentreret om at styrke virksomhedernes konkurrenceevne. Det sker dels gennem de åbne og proaktive tilbud i den lokale erhvervsfremme der udføres af Business Center Bornholm og gennem udvikling af nye produkter og løsninger, herunder varer og tjenesteydelser, med et kommercielt sigte. Efter et vækstforløb vil det være muligt, at støtte enkeltvirksomheders investeringer til implementering af maskiner/udstyr.

Vækstforum vil desuden understøtte iværksættere med henblik på at øge antallet af selvstændige.

 

Turismeudvikling

Der skal udvikles et bredt udbud af let tilgængelige outdoor-tilbud af høj kvalitet, rettet mod familier og sportsentusiaster, som søger en naturskøn feriedestination, sådan som det seneste strategi- og analysearbejde har peget på.

I handlingsplanen lægges der op til at udviklingen af outdoor-pakketilbud kan ske i regi af en klyngeorganisation, der kan understøtte udviklingen af et økonomisk bæredygtigt outdoor-erhverv.

Derudover vil Vækstforum bl.a. understøtte oplevelsen af Bornholm som en attraktiv og let tilgængelig destination gennem udvikling af en tidssvarende digital infrastruktur til turismeinformation, smat opkvalificering af branchen.

Målet med turismeindsatserne er også at udvide antallet af overnatninger i forbindelse med Folkemødet til de omkringliggende dage.

I samarbejde med fødevareklyngen og det nye madkulturhus ”Gaarden” skal gourmetturismen udvikles.

 

Fødevareudvikling

Fødevareklyngens indsatser skal professionalisere de små fødevareproducenter. Der skal arbejde med fælles initiativer som fx fælles distributionssystemer, fælles pakke- og kølefaciliteter, markedsføring, eksportrådgivning mm. Målet er øget afsætning og dermed nye jobs. Området vil også omfatte: Iværksætterkonkurrence på fødevareområdet; Kvalitetsløft af spiseoplevelserne og en offensiv markedsføringsindsats i samarbejde med udenøs fødevarenetværk.

 

Social inklusion

Vækstforum vil øge arbejdsstyrken gennem social inklusion og socialøkonomisk virksomhed med afsæt i Socialfondsprogrammet. Indsatsen kan fx omfatte støtte til styrket vejledning og uddannelse af særligt udsatte unge, samt særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb og støtte til fastholdelse af sårbare unge i ordinært uddannelsessystem.

 

Grøn innovation

Bright Green Island strategien støttes af Vækstforum gennem fx udvikling af grønne forretningsmodeller baseret på cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet. Vækstforum vil også bakke op om andre initiativer som fx bæredygtigt miljøtilsyn der supplerer den lovpligtige vejledning med vejledning om at trimme produktionen i bæredygtig retning.

 

Udenøs samarbejde

Udviklingen på Bornholm har sammenhæng med de omgivende regioner, og de professionelle netværk bornholmske aktører indgår i. Her ventes særligt COPENHAGEN initiativet at blive en vigtig platform.

Finansiering

Nogle af de beskrevne indsatser er allerede finansieret via Vækstforums udviklingskontrakter med operatørerne eller via Bornholms Regionskommune. Strukturfondsindsatserne vil betyde konkrete projektansøgninger, der behandles af Bornholms Vækstforum.

Handlingsplanen rummer også indsatser, som ikke forventes at kræve medfinansiering af Vækstforum, men som alligevel relaterer sig til en bornholmsk erhvervspolitisk indsats, som Vækstforum forventes at spille en rolle i.

Økonomiske konsekvenser

En del af handlingsplanens aktiviteter er allerede igangsat og finansieret, heraf en hel del via udviklingskontrakter med Business Center Bornholm, Destination Bornholm. Andre handlinger er af politik-/rammeskabende karakter og er således ikke omfattet af økonomi. Endelig vil der være endnu ikke igangsatte projekter, som vil kræve finansiering. Vækstforum vil således blive præsenteret for en konkret ansøgning på et senere tidspunkt – dog uden at være forpligtet til at indstille denne.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Handlingsplan 2015-2016, udkast (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Annoncering af nye strukturfondsindsatser

00.03.04G01-0083

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

12

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

13

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres

Resumé

Bornholm har fået tildelt 74 mio. kr. i strukturfondsmidler i perioden 2014-2020. Der er krav om, at de årligt afsatte midler på landsplan skal være udbetalt senest 3 år efter, ellers skal de tilbagebetales til EU. På grund af tidligere problemer med afsætning af midler, er der både fra Erhvervsstyrelsens og Rigsrevisionens side stort fokus på afsætningsproblematikken og en forventning om, at Vækstforum sikrer både at midlerne bliver budt ud hurtigt, og at de bliver anvendt til gavn for virksomhederne.

Der blev i efteråret igangsat ansøgningsrunder under både Regionalfonden og Socialfonden, men dette er ikke tilstrækkeligt til at Vækstforum opfylder kravet om forbrug af strukturfondsmidler. Det anbefales derfor, at der nu igangsættes indkaldelser af ansøgninger baseret på den nye erhvervsudviklingsstrategi for 2015-2020, både med henblik at sikre opfyldelse af strategiens mål og for at sikre det nødvendige forbrug af strukturfondsmidler. 

Det foreslås, at Vækstforum igangsætter indkaldelse af ansøgninger under Socialfonden til en indsats om iværksætteri og til en indsats for bedre erhvervsuddannelser (sikring af kvalificeret arbejdskraft), begge med forventet behandling i Vækstforum d. 30. november 2015.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Vækstforum igangsætter en ansøgningsrunde under Socialfondens prioritet 1 med fokus på en indsats for iværksættere på Bornholm, herunder at de tidligere afsatte 7,28 mio. kr. frigives til denne ansøgningsrunde.

-     at Vækstforum igangsætter en ansøgningsrunde under Socialfondens prioritet 4 med fokus på en bedre kvalitet i de bornholmske erhvervsuddannelser, herunder at de tidligere afsatte 10 mio. kr. frigives til denne ansøgningsrunde,

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 12:

Godkendt.

Det blev i forlængelse heraf drøftet, hvordan kendskabet til programmerne kan udbredes.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Bornholm har fået tildelt 74 mio. kr. i strukturfondsmidler i perioden 2014-2020. Der er krav om, at de årligt afsatte midler på landsplan skal være udbetalt senest 3 år efter, ellers skal de tilbagebetales til EU. Det vil sige, at rammen for 2014 skal være anvendt og udbetalt senest ultimo 2017, hvilket kaldes n+3.

I tidligere strukturfondsperioder har der været problemer med at opfylde n+3, hvilket senest er blevet kritiseret af Rigsrevisionen.

Fra det annonceres at der kan søges midler til et projekt modtager et tilsagn, kan der gå op til  8 – 9 mdr. Der er derfor fra Erhvervsstyrelsens side fokus på at Vækstforum sikrer, at midlerne udbydes hurtigt, således at der kan blive igangsat projekter til gavn for virksomhederne, men også for at n+3 kan opfyldes.

 

Der blev i september 2014 åbnet for ansøgninger under Socialfonden om social inklusion og under Regionalfonden om produktudvikling. Derudover er der indkaldt oplæg til ansøgninger om operatørindsatser under Socialfonden om vækstrettet kompetenceudvikling i virksomheder og under Regionalfonden om en klyngeindsats på fødevareområdet samt et vækstprogram.

Der foreligger endnu ingen ansøgninger, men Vækstforum skal på dagens møde tage stilling til om de indsendte operatøroplæg om en klyngeindsats for fødevarevirksomheder og en indsats for vækstrettet kompetenceudvikling i bornholmske virksomheder skal munde ud i endelige ansøgninger.

 

På mødet i september 2014 vedtog Vækstforum også en fordeling af midlerne under strukturfondene. Der blev bl.a. afsat ca. 10 mio. kr. under Socialfonden til en indsats for bedre erhvervsuddannelser. Disse midler foreslås udbudt nu med forventet behandling af ansøgninger på Vækstforums møde d. 30. november 2015.

Der blev desuden afsat ca. 7,28 mio. kr. under Socialfonden til en indsats for vejledning og undervisning af iværksættere. Disse midler foreslås også udbudt nu med forventet behandling af ansøgninger på Vækstforums møde d. 30. november 2015.

Projekter vil kunne starte for egen regning og risiko fra den dato en ansøgning er afleveret, men sekretariatet anbefaler, at projekter først starter op efter Vækstforums behandling af ansøgningen.

For begge indsatser lægges der op til en eller flere flerårige indsatser. Såfremt alle midlerne ikke bliver disponeret ved denne ansøgningsrunde, vil Vækstforumsekretariatet indkalde til endnu en ansøgningsrunde på et senere tidspunkt.

Der resterer dermed 2 indsatser under Regionalfonen (energi- og ressourceeffektive virksomheder) og Socialfonden (Erhvervsfaglig uddannelse og videregående uddannelse), der ikke er udbudt endnu. Midlerne til disse indsatser foreslås frigivet på et senere tidspunkt. 

Økonomiske konsekvenser

Der er endnu ikke bevilget strukturfondsmidler fra perioden 2014-2020 på Bornholm. Det skyldes bl.a., at programmerne først blev godkendt og åbnet i august 2014. De første projekter vil formentlig blive bevilget i løbet af 2015 og vil dermed også kunne startes op i 2015. Men for at nå n+3, er det nødvendigt at der igangsættes flere projekter i løbet af 2015 og 2016. Såfremt der ikke igangsættes ansøgningsrunder nu, er der overvejende risiko for at Vækstforum ikke når at udnytte rammen og dermed må betale de uforbrugte midler tilbage til EU. De øvrige vækstforaer er også bagud i forhold til n+3 og det er dermed ikke sikkert at deres forbrug vil kunne dække et bornholmsk underforbrug.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Bornholms Vækstforum 9. februar 2015

1.
Skema med oversigt over strukturfondene 14-20 inkl. sekretariatets anbefalinger (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 14  Indstilling af tilforordnet til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm

24.10.00A30-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Bornholms Vækstforum

09-02-2015

15

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

14

 

Hvem beslutter

Bornholms Vækstforum beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Bornholms Vækstforum har modtaget henvendelse om indstilling af repræsentant for Vækstforum Bornholm som tilforordnet til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.

Indstilling og beslutning

Vækstforumsekretariatet indstiller,

-     at Bornholms Vækstforum indstiller en repræsentant for Vækstforum Bornholm som tilforordnet til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.

 

Bornholms Vækstforum, 9. februar 2015, pkt. 15:

Arbejdsmarkedschef Allan West blev udpeget som tilforordnet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm. Samtidig blev det besluttet at imødekomme anmodning fra RAR Bornholm om gensidig repræsentation i de to fora.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

En ny national pulje på 100 mio. kr. om året skal være med til at give dagpengemodtagere bedre muligheder for et uddannelsesløft, som kan styrke deres jobmuligheder. De ledige tilbydes korte, erhvervsrettede kurser/uddannelser inden for fagområder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende 6 måneder.

Positivlisten udarbejdes regionalt for bedst muligt at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder i det enkelte arbejdskraftopland.

Pr. 1. januar tiltrådte 8 nye regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) på landsplan – herunder et der alene dækker Bornholm. Arbejdsmarkedsrådet erstatter Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland og varetager følgende opgaver:

·         Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne

·         Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen

·         Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora

·         Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed

·         Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje

·         Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.

Hvert af de 8 RAR sekretariatsbetjenes fra et af de tre Arbejdsmarkedskontorer (AMK'er), som er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

 

Jf. Lov om organisering af og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. udpeger rådet en repræsentant for Vækstforum som tilforordnet efter indstilling fra Vækstforum.

Bornholms Vækstforum er således inviteret til at indstille en tilforordnet til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholm.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 15  Koordinering med andre politikområder

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

15

 

Fastlæggelse af fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget om Bright Green Island.

Fastlæggelse af fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget om Ungeindsatsen og proces til udmøntning af pulje på 2 mio. kr. i budget 2015.

 

Pt. er fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget planlagt til den 13. april 2015

Dato for fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget er under planlægning.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

                            at rammerne for fællesmøderne drøftes og datoer for møderne fastlægges

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Fællesmøde med Børne- og Skoleudvalget er fastlagt til tirsdag den 7. april 2015, kl. 15,30 - 16,30.

Dato for fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget er endnu ikke fastlagt

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 16  Redegørelse for udførte tilsynsbesøg i servicelovens §104 dagtilbud på voksenhandicapområdet i 2014

27.12.16K09-0135

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

16

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 fastslår, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Af § 16 i samme lov bestemmes, at kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15.

Der udarbejdes årligt en redegørelse for udførte tilsynsbesøg i dagtilbuddene på voksenhandicapområdet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·         at redegørelsen tages til efterretning

 

Social-og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning vil foreligge på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. marts 2015.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

Tilsynet har gennemført 9 anmeldte dialogbaserede tilsyn i 2014.

 

Formålet med tilsynsbesøgene er at påse, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde, og

·         forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.

 

I forbindelse med hvert gennemført tilsyn er der udarbejdet en rapport, som behandles i Social- og Sundhedsudvalget efter høring i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Tilsynet kan på baggrund af en gennemgang af alle rapporter i 2014 konkludere, at

·         borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet,

·         hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.

 

Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Af § 16 Stk. 2. fremgår det, at driftsorienteret tilsyn med visse sociale tilbud, jf. § 4 i lov om socialtilsyn, udføres dog af socialtilsynet

 

I Lov om social service § 148 a står anført, at kommunalbestyrelsen fører generelt driftsorienteret tilsyn med egne tilbud efter denne lov, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn, og med private tilbud efter denne lov beliggende i kommunen, som ikke er omfattet af § 4 i lov om socialtilsyn. Det driftsorienterede tilsyn omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi.

 

Tilsynet vil også i 2015 have særlig fokus på følgende områder:

 

·         Medborgerskab/ borgerinddragelse, herunder hvordan tilbuddene lever op til de nye retningslinjer for bruger- og pårørenderåd, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

·         Indholdet i tilbuddet og den omsorg, der gives til borgeren.

·         Opfølgning på anbefalinger.

 

Redegørelsen har været sendt til orientering og kommentering i Ældrerådet og i Handicaprådet.

 

Bornholms Ældreråd, den 10. februar 2015:

Rådet taget Tilsynets rapporter til efterretning, idet der er fulgt op på anbefalingerne.

Erik A. Larsen, Jørgen Kleener, Grethe Viborg, Ella Jallov og Anita Mortensen kan ikke tage stilling til tilsynsrapporterne, da de ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til rapporterne inden høring i Ældrerådet.

 

 

Handicaprådet, den 10. februar 2015:

Taget til orientering.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Social- og Sundhedsudvalget 2. marts 2015

1.
Rapport om tilsyn §104 tilbud (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 17  Sager til orientering

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

17

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Orienteringen taget til efterretning

 

Sagsfremstilling

a.    Midler til Fleksjobambassadører i 2015

På forslag til finanslov for 2015 er afsat 69,8 mio. kr. til Fleksjobambassadører. Heraf kan jobcentret søge om tilskud til Fleksjobambassadører inden for en tilskudsramme på kr. 712.000 til at virke i kommunen på grundlag af funktionsbeskrivelsen for fleksjobambassadører. Initiativet skal styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe mennesker med nedsat arbejdsevne, og for at få den enkelte til at blive en del af fællesskabet på den enkelte virksomhed.

 

b.    Tilskud fra pulje til Integrationspålæg

Jobcenter Bornholm har søgt om tilskud fra Integrationspålæg til projekt ”Integrationspålæg på Bornholm”, og har modtaget bevilling på kr. 900.000 begrundet i projektets sammenhængende tilrettelæggelse af indsatsen.  Der er på finansloven for 2014 af sat kr. 25,4 mio. kr. Formålet med indsatsen er at støtte aktivitetsparate indvandrere over 30 år, som har svært ved at opnå tilknytning til det danske arbejdsmarked, med at komme tættere på et job.

 

c.    Tilskud fra pulje til Brobygning på højskoler

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning modtaget tilsagn om kr. 772.900. det tilkendegives at tilsagnet navnlig er begrundet i, at ansøgningen på overbevisende facon formår at adressere målgruppens udfordringer, opstille fin visitationsstrategi og demonstrere et uddannelsesrettet fokus i forløbene. Endvidere at ansøgningen afspejler et kendskab til målgruppen der muliggør den opstillede indsats.

Det lokale Beskæftigelsesråd har på sit sidste møde den 28. oktober 2014 besluttet, at restbeløbet af rådets bevilling anvendes til at støtte højskoleophold for 10 unge på kontanthjælp.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

 

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. marts 2015

1.
Tilsagn om tilskud fra Integrationspålæg (PDF)

2.
Integrationstillæg - budget Bornholm (PDF)

3.
Tilsagn om tilskud fra pulje til Brobygning på højskoler (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 18  Fokusopfølgning pr. 31. december 2014

00.30.14G01-0022

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

18

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til efterretning

Resumé

Ifølge meddelelse fra Budget og Indkøb, Bornholms Regionskommune, vil der ikke længere blive produceret fokusopfølgninger, og fokusopfølgninger på overførselsområdet pr. 31. december 2014 er således den sidste.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 4. marts 2015:

Taget til efterretning

Sagsfremstilling

Samlet set er der tale om et mindreforbrug i 2014 på sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension (under politikområde 4). Der er således tale om en generel positiv udvikling på alle områder i 2014.

 

Udfordringen i 2015 vil være en implementering af den nye beskæftigelsesreform, som bl.a. medfører et nyt refusionssystem. Fremadrettet vil man derfor ikke kunne sammenligne 2014 med 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. marts 2015

1.
Fokusopfølgning december 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 19  Budget og mål 2016 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

00.30.04Ø00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

19

 

Hvem beslutter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

 

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere genbesøge og drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

Udvalget vil i sagsfremstillingen blive orienteret om målprocessen, i form af en tidsplan med beskrivelse af forløbet.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

·         at udvalget drøfter mål og forløbet frem mod budgetforhandlingerne, samt tager orienteringen om processen til efterretning

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Drøftet, orienteringen taget til efterretning

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Tidsplanen og udvalgets oplæg til mål drøftes i udvalget med henblik på prioriteringer til det fortsatte arbejde med mål, både de langsigtede mål, men især med fokus på evaluering af udvalgets mål for 2015, og drøftelse af udvalgets delmål for 2016, der skal indgå i materialet til hhv. budgettemadagen den 12. august 2015 og budgetseminaret i dagene 1. og 2. september 2015.

 

Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder.

Før sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække

udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august.

 

Tidsplan for målarbejdet i budgetprocessen er som følger:

 

Udvalgsmøder i marts

Opstart på mål- og budgetarbejdet for budget 2016. Med nærværende sagsfremstilling præsenteres beskrivelse af processen og der lægges op til de første drøftelser i udvalget om målarbejdet.

 

Udvalgets oplæg til mål for 2016 skal forberedes i dialog mellem direktionen, udvalgsformænd og centercheferne.

 

Udvalgsmøder i maj

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

I maj drøfter udvalgene ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Udvalgene drøfter endvidere emner til budgetmøderne ml. udvalg og centre i juni.

 

Udvalgsmøder i juni

Udvalgene afholder budgetmøder med centrene i juni, hvor udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til levering af kommunal service, og budget drøftes med repræsentanter fra centrene.

 

I juni beslutter udvalgene deres oplæg til delmål for budget 2016 med udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Udvalgsmøder i oktober og november

Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer, for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialogmøder med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015

 

 

Status og opfølgning på mål for 2015 gennemgås på udvalgsmødet i maj. Herunder gives udvalget en orientering om hvilke indsatser der er iværksat og en status på fremdrift i forhold til delmål for 2015. Udvalgene drøfter ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 4. marts 2015

1.
Budgetvejledning (PDF)

2.
De politiske fagudvalgs måloplæg B2015 (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 20  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00K04-0029

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

20

 

 

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, at ingen sager sendes til høring.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Indstillingen godkendt

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 21  Eventuelt

00.01.00G00-0044

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

04-03-2015

21

 

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 4. marts 2015:

Intet