Referat
Fritids- og Kulturudvalget
04-02-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om status på Skoletjenesten Bornholm
  åbent 3 Udpegning af medlemmer til kulturelle råd 2015-2017
  åbent 4 Opsamling af dialogmøder om "Lokale partnerskaber"
  åbent 5 Drøftelse af Fritids- og Kulturudvalgets frie midler
  åbent 6 Status på arbejdet med Idrætsstrategi
  åbent 7 Opgørelse over Fritids- og Kulturudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.
  åbent 8 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

1

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Skoletjenestekoordinatoren Ulla Didriksen deltager under punkt 2 kl. 14.00

Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 2,3,4 og 5.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2 Orientering om status på Skoletjenesten Bornholm

20.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.
Børne- og Skoleudvalget beslutter.

Resumé

Status på kulturaftaleprojektet En samlet skoletjeneste på Bornholm – også kaldet Skoletjenesten Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at Fritids- og Kulturudvalget tager status på Skoletjenesten Bornholm til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017.

På udvalgsmødet 13. august 2014 besluttede Fritids- og Kulturudvalget, at udvalget, som politisk styregruppe for aftalen, modtager en opfølgning på kulturaftalen tre gange årligt. Første gang 26. november med deltagelse af projektlederne på kulturaftaleprojekterne.

Skoletjenestekoordinatoren Ulla Didriksen var forhindret i at deltage, hvorfor status på projektet Samlet skoletjeneste på Bornholm blev udsat til næste udvalgsmøde.

Ulla Didriksen deltager i mødet og giver en opfølgning på projektet. Oplæg til arbejdsplan for 2015 er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Den samme sagsfremstilling er forelagt Børne- og Skoleudvalget.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. februar 2015

1.
Kulturaftale 2014-2017 (PDF)

2.
Oplæg til arbejdsplan 2015 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Udpegning af medlemmer til kulturelle råd 2015-2017

00.15.00G00-0007

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Udpegning af medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet for perioden 2015-2017.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget udpeger 8 medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd blandt de indkomne indstillinger

b)   at udvalget udpeger 8 medlemmer til Musik- og Teaterrådet blandt de indkomne indstillinger.

c)    at udvalget udpeger en politisk repræsentant i blandt sig til henholdsvis Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. februar 2015:
a) Der udpeges følgende medlemmer til Kunst- og Kulturhistorisk Råd: Anette Eriksen, Vibeke Eskesen, Jacob Bjerring-Hansen, Lars Kærulf Møller, Anne Sofie Meldgaard, Lena Mühlig, Rene Vilsholm Larsen, Pernille Stougaard.

b) Der udpeges følgende medlemmer til Musik- og Teaterrådet: Jens Svane Boutrup, Mikael Sondered, Peer Kofoed Andersen, Lea Wolffbrandt, Steffen Hyldig, Mie Hjort, Lene Kofoed, Hattie Andersen.

c) Der udpeges følgende politiske repræsentant til Kunst- og Kulturhistorisk råd: Carl Ilsøe og for Musik- og Teaterrådet: Erik Lund Hansen

 

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget godkendte i oktober 2014 to nye kulturelle råd; Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet i forbindelse med en ny struktur for regionskommunens kulturelle råd. Strukturen trådte i kraft primo 2015.

Den nye struktur omfatter en reduktion af antallet af råd fra fem til to råd, der henholdsvis råder over en pulje til aktiviteter indenfor kunst, natur- og kulturhistorie og en pulje på til aktiviteter inden for musik, teater, film og litteratur. I 2015 er budgettet for puljen til kunst, natur- og kulturhistorie på 232.000 kr. mens rammen for puljen til musik, teater, film og litteratur er 351.000 kr.


Ifølge vedtægterne består hvert råd af 9 medlemmer, der udpeges af det stående politiske fagudvalg efter indstilling og i henhold til vedtægternes retningslinjer for den faglige sammensætning. (Jf. vedlagte bilag 1 og 2). Vedtægterne fastsætter desuden, at Fritids- og Kulturudvalget er repræsenteret i hvert råd.


På baggrund af offentligt opslag er indkommet 15 indstillinger til Kunst- og Kulturhistorisk Råd og 11 indstillinger til Musik- og Teaterrådet.


I det administrative oplæg til forretningsorden er der lagt op til, at rådene mødes 3 gange årligt.


Medlemmernes funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Økonomiske konsekvenser
-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. februar 2015

1.
Oversigt over indstillede - Kunst- og Kulturhistorisk Råd (DOCX)

2.
Oversigt over indstillede - Musik- og Teaterrådet (DOCX)

3.
Indstillinger - Kunst- og Kulturhistorisk Råd (PDF)

4.
Indstillinger - Musik- og Teaterrådet (PDF)

5.
Støtteerklæring (MSG)

6.
Vedtægter for Kunst- og Kulturhistorisk Råd (PDF)

7.
Vedtægter for Musik- og Teaterrådet (PDF)

8.
Oplæg til forretningsordner for Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet (DOCX)

9.
Fælles retningslinjer for tilskud fra de kulturelle puljer (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Opsamling af dialogmøder om "Lokale partnerskaber"

00.01.10G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Et stort antal konkrete forslag indkom på de tre offentlige dialogmøder, som Fritids- og Kulturudvalget afholdt sammen med Teknik- og Miljøudvalget i november under temaet ”Lokale partnerskaber”. Udvalget skal nu tage stilling til, hvordan der følges op på de konkrete input, der vedrører Fritids- og Kulturudvalgets område.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller:

·        Fritids- og Kulturudvalget drøfter og godkender forslaget til den videre proces med at følge op på de tre afholdte dialogmøder.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget fastsatte i 2014 et delmål om at opretholde trivsel og fastholde og udvikle aktiviteter i lokalsamfundene. Teknik- og Miljøudvalget har tilsvarende formuleret et langsigtet mål om borgerinddragelse og partnerskab, som ligeledes omhandler udviklingen af lokalområder.

Sammenfaldet af de to mål førte til en beslutning på Fritids- og Kulturudvalgets møde den 24. september 2014, om at koordinere den videre indsats med Teknik- og Miljøudvalget gennem afholdelse af fælles, offentlige dialogmøder i november 2014.

Dialogmøderne var målrettet borgerne i henholdsvis indlandsbyer og deres opland, kystbyer og –områder, samt Rønne by. Der deltog i alt 131 borgere ved disse møder.

For hvert møde er udarbejdet et referat, der er offentligt tilgængeligt på BRK’s hjemmeside:

http://www.brk.dk/indflydelse-politik/borgerinddragelse/dialogmoeder/sider/dialogmoeder.aspx

 

De mange input ved møderne er sammenfattet i 35 punkter, hvor de 16 punkter specifikt vedrører Fritids- og Kulturudvalgets område.

De fire punkter er en opsamling af tværgående forslag og ideer indenfor områderne lokale udviklingsplaner, medborgerhuse, oplevelsescentre og tilbud til tilflyttere, eller potentielle tilflyttere.

De 12 input vedrører forslag og ideer for konkrete lokalsamfund på Bornholm, og en ganske stor af forslagene vedrører de lokale medborgerhuse.

 

Processen for opfølgningen af de mange input foreslås som følger:

1.    I samråd med Bornholmske Borgerforeningers Samvirke at afdække, i hvor høj grad de ekstra tildelte lokalpuljemidler (samlet 1,2 mio. kr. jf. Budget 2015) kan dække lokalsamfundenes ønsker i forhold til de lokale medborgerhuse

2.    En gennemgang af Fritids- og Kultursekretariatet af forslagene, med henblik på en ad hoc opfølgning på de sager i opsamlingen, der knytter sig til den daglige drift, og dermed ikke behøver at afvente særskilte tiltag eller udvalgsbeslutninger

3.    Afklaring med LAG-Bornholm om mulighederne i den nye programperiode at hente støtte til arbejdet med lokale udviklingsplaner, f.eks. et tilbud om gennemførelse af lokale kursusforløb for et eller flere lokalområder sammen

4.    En skrivelse til hver af øens borgerforeninger med tilbud om et møde lokalt med relevante embedsmænd og, om ønskeligt, politikere, hvor mulighederne for assistance til en lokal udviklingsplan drøftes mere konkret. Denne indsats vil blive koordineret med Teknik- og Miljøudvalget, der som delmål arbejder med lokale partnerskabsaftaler til vedligeholdelse, renholdelse mm., og udviklingsprojekter. Herefter vil det være op til de enkelte borgerforeninger om de vil benytte sig af tilbuddet.

5.    De tværgående input i forhold til oplevelsescentre med fokus på events og outdoor-turisme, samt tilbud til tilflyttere og potentielle tilflyttere formidles til videre behandling i forbindelse med udarbejdelse af Bornholms Udviklingsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. februar 2015

1.
Opsamling af dialogmøder (DOCX)

2.
Udkast til skrivelse, til borgerforeninger (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Drøftelse af Fritids- og Kulturudvalgets frie midler

00.01.00S49-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Drøftelse af Fritids- og Kulturudvalget frie midler.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller at:

a)   Udvalget godkender oplæg til anvendelse af frie midler som beskrevet i sagsfremstillingen.

b)   Udvalget godkender oplæg til anvendelse af pulje til mindre projekter som beskrevet i sagsfremstillingen. Puljens navn ændres til ”administrativ” pulje.

 

Fritids- og Kulturudvalget, 4. februar 2015

a) Godkendt

Rene Danielsson kan ikke medvirke, da midlerne ønskes givet til de to kulturelle råd.

b) Godkendt.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget har et samlet budget på 52 mio. kr. i 2015. En del af denne ramme går til de kommunale virksomheder inden for fagområdet så som Bornholms Folkebiblioteker og Bornholms Musik- og Billedskole.

Hertil kommer tilskud til folkeoplysende virksomhed, borgerforeninger og fritidshuse, selvejende kulturinstitutioner og idræts- og svømmehaller.

Nedenfor beskrives et sammentræk af budgettet på fritids- og kulturområdet for 2015. En uddybning af budgettet er vedhæftet som bilag. 

 

Modtager

Korr.Budget 2015

 

 

 Bornholms Biblioteker

                    14.517.589

 Bornholms Musik- og Billedskole

                       2.832.679

 Museer

                       6.721.047

 Teater 

                       2.668.487

 Musik

                       2.189.042

 Andre kulturelle opgaver 

                       3.994.974

 Fritid - Folkeoplysning

                       5.029.330

 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

                    12.219.995

 Adm. Fritid og Kultur

                       1.924.058

 I alt

                    52.097.201Størstedelen af udvalgets budget er disponeret. Derudover råder Fritids- og Kulturudvalget over enkelte puljer til egen disposition. Dette drejer sig om:

 

·        Frie midler – 96.000 kr.
    Placering på kontoplan: Under Andre kulturelle gaver

Tidligere er der blevet administrativt bevilget mindre årlige tilskud fra denne pulje. Det drejer sig særligt om rejselegat til Svanekegården kunst- og kulturforenings censureret udstilling, tilskud til ærespræmier til mindre foreninger og julekoncert med Rønne Byorkester.

 

·        Pulje til mindre projekter – 20.000 kr.
     Placering på kontoplan: Under Andre kulturelle opgaver

 

Kontoen udgør en nødpulje, der bruges til ekstraordinære opgaver, som der ellers ikke er budget til. Kontoen har i 2015 og 2016 et budget på -5.000 kr. på grund af finansiering af kulturaftalen i perioden 2014-2017. I 2017 forventes et budget på 96.000, hvormed der over 4 år vil være et budget på ca. 20.000 kr. pr. år. inden for perioden 2014-2017.

Inden for de seneste år er der f.eks. blevet afholdt udgifter i forbindelse med kulturaftalen, uddelingen af kultur- og idrætsprisen og diverse gebyrer.

 

Forslag til anvendelse

1. Frie midler

Administrationen anbefaler, at rammen disponeres efter ansøgninger. Udvalgsformanden bemyndiges til at træffe beslutning om ansøgninger op til 5.000 kr. pr. ansøgning. Udvalget orienteres halvårligt i december og juni. Puljemidler kan ligeledes anvendes til aktiviteter og initiativer, der iværksættes af Fritids- og Kulturudvalget.

2. Pulje til mindre projekter

Administrationen anbefaler, at puljen anvendes af ad hoc tiltag og løbende udgifter som følge af politiske beslutninger. Parallelt hermed anbefales det, at puljen administreres af kultur- og idrætskonsulenterne og at puljens navn som følge her af ændres til Administrativ pulje.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsfremstilling.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. februar 2015

1.
Budget 2015 (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Status på arbejdet med Idrætsstrategi

18.20.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Der gives en orientering om status på arbejdet med at udarbejde en idrætsstrategi, der udmønter idrætspolitikken.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        At status drøftes og tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe har arbejdet med idrætsstrategien siden juni 2014, og har i løbet af efteråret holdt en del dialogmøder med centrale aktører på området. Der er nu udarbejdet et første udkast til en idrætsstrategi i forlængelse af det vedtagne kommissorium. Dette udkast har den 2. februar 2015 været drøftet på et åbent dialogmøde for alle interesserede.

Næste skridt er at arbejdsgruppen færdiggør anbefalingen til en konkret idrætsstrategi til politisk behandling.

Det aktuelle materiale kan ses via dette link.

Der vil på mødet blive givet en orientering om status på arbejdet og processen, med henblik på en indledende drøftelse i udvalget forud for den videre politiske proces.

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. februar 2015

1.
Potientialekatalog for outdoorturisme på Bornholm 2015-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Opgørelse over Fritids- og Kulturudvalgets forbrug i 2014 til møder, rejser mm.

00.32.13Ø00-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget skal orienteres om forbrug i 2014 af det samlede fireårige budget til møder, repræsentation, rejser og uddannelse.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Planudvalget godkendte den 11. marts 2014 fordelingen af budgettet til møder og repræsentation, rejser og uddannelse for de politiske udvalg og kommunalbestyrelsen med en 4-årig ramme gældende for hele valgperioden.

Fordelingen af budgettet i en 4-årig ramme betyder, at udvalgenes beløb til rejser og uddannelse skal ses som et samlet beløb for hele valgperioden med mulighed for, at udvalgene i de enkelte år kan bruge mere eller mindre end det afsatte beløb, men uden overskridelse af den 4-årige ramme til udvalget.

 

Rejser og uddannelse

Beløb i 4-årig ramme

Beløb afsat pr. år

Forbrugt i 2014

Restbeløb indenfor den 4-årige ramme

Kommunalbestyrelsen

859.384

214.846

317.950

541.434

Økonomi- og Planudvalget

458.340

114.585

133.417

324.923

Teknik- og Miljøudvalget

229.168

57.292

0

229.168

Fritids- og Kulturudvalget

 

229.168

57.292

1.041

228.127

Børne- og Skoleudvalget

229.168

57.292

13.729

215.439

Social- og Sundhedsudvalget

 

229.168

57.292

81.895

147.273

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

343.752

85.938

41.533

302.219

 

 

I budgettet til møder og repræsentation er der over en fireårig periode i alt afsat 1.020.144 kr. for kommunalbestyrelsen, Økonomi- og Planudvalget og de stående udvalg. Nedenstående oversigt viser hvordan forbruget til møder og repræsentation fordeler sig:

 

Møder og repræsentation

Forbrugt i 2014

Kommunalbestyrelsen

201.819

Økonomi- og Planudvalget

8.694

Teknik- og Miljøudvalget

4.085

Fritids- og Kulturudvalget

 

6.476

Børne- og Skoleudvalget

8.510

Social- og Sundhedsudvalget

 

5.201

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

7.978

Forbrugt i 2014 i alt kr.

242.763

Restbeløb: 1.020.144 -

777.381

 

Opgørelserne er udarbejdet på basis af udtræk fra den 19. januar 2015, og der vil kunne forekomme mindre justeringer, når det endelige regnskab for 2014 foreligger.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om det afsatte budget for 2014 og overslagsårene.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

8

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

9

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-02-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. februar 2015:

Møde med Børne- og Skoleudvalget den 3. marts efter ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde om fællesmøderne med lokalområderne i forhold til skolestruktur.