Referat
Fritids- og Kulturudvalget
04-03-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Valg af næstformand
  åbent 3 Godkendelse af tilskud til energiprojekt i Gudhjem Svømmehal
  åbent 4 Orientering om evaluering af Motionspas 55+
  åbent 5 Orientering om brugerundersøgelse af bibliotekernes deltagelse i projekt "Nem IT For Ældre"
  åbent 6 Budget og mål 2016 - Fritids- og Kulturudvalgets område
  åbent 7 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 8 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 9 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Brian Kofoed er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen

Lykke Jensen mødte under punkt 4 kl. 14.15

Punkt 2 blev behandlet efter punkt 4.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Valg af næstformand

00.01.00A30-0057

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Der skal vælges ny næstformand for udvalget for perioden fra 4. marts 2015 – 31. december 2017, da Thomas Bay Jensen pr. 10. februar 2015 er indtrådt i udvalget i stedet for Søren Schow, der var næstformand.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget vælger en næstformand.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015:

Thomas Bay Jensen er valgt som næstformand.

Carl Ilsøe og René Danielsson kan ikke medvirke, da de stemmer på Carl Ilsøe som næstformand.

Sagsfremstilling

Valg af næstformand til at fungere ved formandens forfald. Valget ledes af formanden.

 

Der skal vælges ny næstformand for udvalget for perioden fra 4. marts 2015 – 31. december 2017, da Thomas Bay Jensen pr. 10. februar 2015 er indtrådt i udvalget i stedet for Søren Schow, der var næstformand. Se i øvrigt kommunalbestyrelsens beslutning af 28. januar 2015.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af tilskud til energiprojekt i Gudhjem Svømmehal

04.04.00P19-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

3

 

Hvem beslutter

 

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Gudhjem Svømmehal påtænker at etablere et solcelleanlæg og anmoder i den forbindelse om at de årlige afskrivninger på. 52.614 kan indgå som fast udgift i 10 år i tilskudsmodellen til de selvejende haller.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at de årlige afskrivninger godkendes for Gudhjem Svømmehal.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015:

Indstilling godkendt.

Sagsfremstilling

Af tidligere dagsordenspunkt d. 29. april 2013 pkt. 10 fremgår det at det godkendes, at tilskudsmodellen for de selvejende haller justeres, så afskrivninger på energiprojekter kan medregnes hvis projektet er udgiftsneutralt for kommunen og de øvrige selvejende haller og at afskrivningerne i hvert enkelt tilfælde godkendes på forhånd af Fritids- og Kulturudvalget.

 

Gudhjem Svømmehal:

De budgetterede økonomiske forhold er følgende:

Anlægsinvestering

Solcelleanlæg alt incl.                       526.140 kr

Finansiering

Private lån                                       450.000 kr

Egen finansiering                                76.140 kr

I alt                                                 526.140 kr

 

 

Resultat i år 1

Afskrivning                                      52.614 kr

Renter af lån                                                      15.750 kr

                                                       68.364 kr

Driftsbesparelse                               68.364 kr

Resultatpåvirkning i de første 10 år             0 kr

 

 

Renterne forventes at falde i løbet af den 10 årige periode, men den besparelse vil blive udlignet af forøgede vedligeholdelsesomkostninger på anlægget.

 

Investeringen vil være tilskudsneutralt i de første 10 år og derefter vil de sparede udgifter til elforbruget medføre et faldende grundlag for tilskudsberegningen. Dermed har det ingen direkte budgetmæssige konsekvenser og er en fornuftig måde hvorved kommunen kan hjælpe tiltag omkring energibesparende og miljømæssige hensyn.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. marts 2015

1.
Ansøgning Fonden GudhjemSvømmehal (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om evaluering af Motionspas 55+

18.16.00Ø40-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

4

 

Hvem beslutter

Social- og Sundhedsudvalget til efterretning

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning

Resumé

Evalueringen af pilotprojektet Motionspas 55+ er foretaget af DGI.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

·        at evalueringen tages til efterretning

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 2. marts 2015:

Taget til efterretning.

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at evalueringen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 4. marts 2015:

Evalueringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet Motionspas 55+ blev lanceret 1. september 2014 og afsluttet 1. december 2014. DGI har efterfølgende foretaget en evaluering på projektet.

 

Ifølge evalueringen blev der udleveret 212 pas, hvoraf ca. 50 % blev benyttet. Ud af de benyttede pas meldte ca. 70 % tilbage, at de var blevet aktive i en idrætsforening, hvilket svarer til ca. 75 personer. Evalueringen peger også på, at kun bestemte idrætsgrene blev benyttet så som petanque, golf, dans og fitness, hvor f.eks. løb, badminton og tennis ikke blev benyttet.

 

Under evalueringen har de adspurgte ytret, at motionspasset er en god idé og gerne ønskes gentaget.

 

Fritids- og Kulturudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har hver bidraget med 11.250 kr. og størstedelen af midlerne er gået til de administrative omkostninger der har været i forhold til at få sat gang i Motionspas 55+.

 

DGI anbefaler, såfremt Motionspas 55+ ønskes gentaget, at der overvejes en større repræsentation af aktiviteter på Østbornholm, og at aktiviteter der udbydes har relevans for målgruppen.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. marts 2015

1.
BrevBRK evaluering (PDF)

2.
Evalueringsrapport 55+ (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om brugerundersøgelse af bibliotekernes deltagelse i projekt "Nem IT For Ældre"

21.00.00Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning

Resumé

Orientering om brugerundersøgelse af bibliotekernes deltagelse i projekt "Nem IT For Ældre."

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)   at udvalget tager brugerundersøgelsen af bibliotekernes deltagelse i projekt ”Nem IT For Ældre” til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Folkebiblioteker har fremsendt seneste brugerundersøgelse fra bibliotekerne til orientering. Undersøgelsen omfatter tilfredsheden med deltagelse i undervisningen på et eller flere moduler af bibliotekernes IT-undervisning i 2014 herunder undervisning målrettet ældre borgere.

Overordnet viser undersøgelsen, at deltagerne har oplevet et højt udbytte af deres deltagelse i bibliotekernes it-undervisning. I alt har 518 personer deltaget i de planlagte kursusmoduler.

Brugerundersøgelsen har givet anledning til enkelte ændringer i forhold til IT-undervisningen i 2015. Disse omfatter udbygning af undervisningen i borger.dk og nyt undervisningsmodul om brug af e-boks på tablet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. marts 2015

1.
Brugerundersøgelse af bibliotekernes deltagelse i projekt "Nem IT For Ældre" (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Budget og mål 2016 – Fritids- og Kulturudvalgets område

00.30.04Ø00-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget til efterretning

Resumé

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

 

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere genbesøge og drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

Udvalget vil i sagsfremstillingen blive orienteret om målprocessen, i form af en tidsplan med beskrivelse af forløbet.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget

·        at udvalget drøfter mål og forløbet frem mod budgetforhandlingerne, samt tager orienteringen om processen til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015:

Mål drøftet og processen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Tidsplanen og udvalgets oplæg til mål drøftes i udvalget med henblik på prioriteringer til det fortsatte arbejde med mål, både de langsigtede mål, men især med fokus på evaluering af udvalgets mål for 2015, og drøftelse af udvalgets delmål for 2016, der skal indgå i materialet til hhv. budgettemadagen den 12. august 2015 og budgetseminaret i dagene 1. og 2. september 2015.

 

Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet. Der udarbejdes et administrativt sparekatalog, som vil omfatte administrationens forslag til effektiviseringer, servicetilpasninger og andre besparelser på alle områder.

Før sommerferien holder udvalgene budgetmøder med centrene. Budgetmøderne kan afdække

udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. Udvalgene orienteres om arbejdet med sparekataloget før sommerferien, og sparekataloget sendes i høring i august.

 

Tidsplan for målarbejdet i budgetprocessen er som følger:

 

Udvalgsmøder i marts

Opstart på mål- og budgetarbejdet for budget 2016. Med nærværende sagsfremstilling præsenteres beskrivelse af processen og der lægges op til de første drøftelser i udvalget om målarbejdet.

 

Udvalgets oplæg til mål for 2016 skal forberedes i dialog mellem direktionen, udvalgsformænd og centercheferne.

 

Udvalgsmøder i maj

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

I maj drøfter udvalgene ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Udvalgene drøfter endvidere emner til budgetmøderne ml. udvalg og centre i juni.

 

Udvalgsmøder i juni

Udvalgene afholder budgetmøder med centrene i juni, hvor udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til levering af kommunal service, og budget drøftes med repræsentanter fra centrene.

 

I juni beslutter udvalgene deres oplæg til delmål for budget 2016 med udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Udvalgsmøder i oktober og november

Ved budgetvedtagelsen i oktober fastsætter kommunalbestyrelsen mål og økonomiske rammer, for de enkelte udvalg. Udvalgene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem serviceniveau, kvalitetsstandarder, delmål og bevilling.

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialogmøder med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015

 

 

 

Status og opfølgning på mål for 2015 gennemgås på udvalgsmødet i maj. Herunder gives udvalget en orientering om hvilke indsatser der er iværksat og en status på fremdrift i forhold til delmål for 2015. Udvalgene drøfter ligeledes oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller

Administrativ tilføjelse

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 4. marts 2015

1.
Budgetvejledning (PDF)

2.
De politiske fagudvalgs måloplæg B2015 (PPTX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

7

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

8

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

Ingen sager til høring

 

Fritids- og kulturudvalget den 4. marts 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

04-03-2015

9

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 4. marts 2015:

Intet.