Referat
Fritids- og Kulturudvalget
08-04-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om status på kulturaftale 2014-2017
  åbent 3 Godkendelse af forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik
  åbent 4 Ansøgning fra Nexø Boldklub om tilskud til køb af Streetbanen
  åbent 5 Ansøgning om støtte til Fodbold Camp Bornholm 2015
  åbent 6 Anlægspulje til selvejende haller 2015
  åbent 7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015
  åbent 8 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 9 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 10 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen.

 

Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager kl. 14.00 under punkt 2,3,4,5

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager kl. 15.00 under punkt 4 og 5.

Afbud fra Louise Krogsriis - Steen Ebdrup deltog under punkt 2,3,4 og 5.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om status på kulturaftale 2014-2017

20.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Status på projekter under kulturaftalen 2014-2017 mellem Kulturministeriet og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at status på kulturaftalens fire projekter tages til efterretning.

b) at udvalget godkender forslag om halvårlige opfølgninger på kulturaftalens projekter

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 8. april 2015:

a)Taget til efterretning.

b)Godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014-31.december 2017.

Fritids- og Kulturudvalget er politisk styregruppe for kulturaftalen og modtager løbende opfølgninger på aftalens projekter.

Kulturkonsulenten orienterer om status på kulturaftalens fire projekter

·        Bevægelse gennem kultur

·        Kulturvenner

·        Skoletjenesten Bornholm

·        Kend din Ø


Administrationen stiller forslag om, at der fremadrettet aflægges halvårlige opfølgninger med deltagelse af projektledere. Det vurderes, at en status på projekterne to gange om året giver et fyldestgørende og tydeligere billede af projekterne udvikling og implementering.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. april 2015

1.
Kulturaftale 2014-2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik

00.01.00P22-0074

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.
Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Godkendelse af forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget indstiller forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen

 

Fritids- og Kulturudvalget, 8. april 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget besluttede 26. november 2014 at sende et forslag til en ny kulturpolitik i høring i Bornholms Regionskommunes kulturelle råd med høringsfrist 1. marts 2015.

Kulturpolitikken er udarbejdet på baggrund af en længere proces, der har haft til formål at skabe sammenhæng mellem politiske ambitioner og de seneste års politiske dokumenter vedrørende regionskommunens indsats på kulturområdet.

Dokumenterne omfatter kulturaftalen med Kulturministeriet for perioden 2014-2017, og kulturstrategien for regionskommunens samarbejde med de professionelle kulturinstitutioner med tilknyttede handlingsplaner for perioden 2014-2017.

Senest er der blevet taget politisk initiativ til at ændre strukturen for de kulturelle puljer, som den gældende kulturpolitik fra 2009 bygger på.Forslaget til en ny kulturpolitik skal:

·        udgøre overliggeren for regionskommunes indsats på kulturområdet

·        beskrive udvalgets overordnede visioner for det bornholmske kulturliv

·        sikre sammenhæng mellem kulturpolitiske visioner og den konkrete realisering af disse

Forslag til ny kulturpolitik erstatter gældende kulturpolitik fra 2009.

Høringssvar

Forslaget har været drøftet i Kunst- og Kulturhistorisk Råd og Musik- og Teaterrådet. Rådenes hørringssvar er udmøntet i forslag til konkrete rettelser, som fremgår af henholdsvis bilag 2 og 3.

Overordnet bærer ændringsforslagene præg af, at det ene råd savnede, at de professionelle kulturinstitutioner blev yderligere beskrevet, mens det andet råd mente, at frivilligheden var underbeskrevet. Rådene delte dog den opfattelse, at det var vigtigt, at politikken ikke kun fokuserede på nye kulturtiltag, men også beskrev regionskommunens ønske om at understøtte de etablerede kulturtilbud.

Forslaget, som ligger til politisk godkendelse, er udarbejdet på baggrund af høringssvarene og er et forsøg på en balancegang mellem kommentarerne vedrørende det frivillige og professionelle kulturliv.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. april 2015

1.
Forslag til Bornholms Regionskommunes kulturpolitik (DOCX)

2.
Høringsvar fra Kunst- og Kulturhistorisk Råd (DOCX)

3.
Høringssvar fra Musik- og Teaterrådet (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning fra Nexø Boldklub om tilskud til køb af Streetbanen

18.20.00Ø40-0006

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Nexø Boldklub ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til køb af Streetbanen ved siden af boldklubbens klubhus/SFO Juniorklub.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,
at udvalget drøfter om der kan ydes tilskud som ansøgt.

 

Fritids- og Kulturudvalget, 8. april 2015:

Udvalget efterkommer ansøgning og bevilger 25.000 kr.

Sagsfremstilling

På baggrund af Bornholms Sports og Events konkurs ansøger Nexø Boldklub om et tilskud på 25.000 kr. til køb af Streetbanen ved siden af boldklubbens klubhus/SFO Juniorklub.

Boldklubben ønsker at erhverve banen med henblik på at sikre et samlingssted for ungdommen i Nexø. Streetbanen er ifølge ansøger et populært mødested for byens unge, og påtænkes at skulle udgøre et åbent tilbud for alle.

Det ansøgte beløb søges som et engangsbeløb. Ansøger anfører, at boldklubben og støtteforeningen NBVennerne har varetaget vedligeholdelsen af banen ved hjælp af frivillig arbejdskraft og vil sikre dette fremadrettet.

Ansøger oplyser, at Nexø Boldklub har søgt Sparekassen Bornholms Fond om støtte og har modtaget et tilskud på 25.000 kr.

Såfremt ansøger modtager bevillinger fra øvrige fonde, vil denne modregnes tilskuddet fra Fritid- og Kulturudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Streetbanen koster 50.000 kr.

På udvalgsmødet 4. februar godkendte udvalget principper for hvem der afgør fordelingen af de frie midler. Derimod er der ikke besluttet kriterier for anvendelsen af puljen dvs. puljens midler kan anvendes efter udvalgets beslutning.

Et eventuelt tilskud på 25.000 kr. kan således finansieres inden for rammen af udvalgets frie midler.


Puljen for frie midler: 90.000

Tilskud til Nexø Boldklub vil formindske puljen med 25.000 kr. og der vil herefter være 65.000 kr. tilbage.

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. april 2015

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Ansøgning om støtte til Fodbold Camp Bornholm 2015

18.16.00Ø40-0037

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

5

 

Hvem beslutter

 

Fritids- og Kulturudvalget

Resumé

FC Granatchok v Søren Lassen ansøger om 20.000 kr. i støtte til projekt Fodbold Camp Bornholm 2015. Campen er en kombineret fodboldlejr/aktivitetstur, målrettet danske veteraner og pårørende.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget drøfter om der kan ydes tilskud som ansøgt.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015:

Udvalget har drøftet ansøgningen og ønsker ikke at bevilge tilskuddet.

René Danielsson kan ikke medvirke og ønsker sagen forelagt til kommunalbestyrelsens afgørelse.

Sagsfremstilling

FC Granatchok v/ Søren Lassen ansøger Fritid og Kultur om at støtte projektet ”Fodbold Camp Bornholm 2015”

 

Fodbold Camp Bornholm 2015 er en kombineret fodboldlejr/aktivitetstur, målrettet danske krigsveteraner og fodboldspillende pårørende.

 

Der ansøges om 20.000 kr.

 

10.000 kr. som en rammebevilling til Fodbold Camp 2015, samt ansøgning om 10.000 kr. i honorar til projekt-tovholder for Fodbold Camp 2015.

 

For de besøgende deltagere, er turen først og fremmest målrettet fodboldentusiasterne. Men andre veteraner, der har brug for et pusterum og som er indstillet på at hjælpe til, er ligeledes velkomne.

 

Projektet bygger videre på erfaringerne fra Fodbold Camp 2014. I år er turnering dog væsentlig mere omfattende. Målsætningen er deltagelse fra 5 hold i alt: 3 bornholmske hold (hvoraf ét består af aktivt tjenestegørende); et københavnerhold (FC Granatchok) samt et hold sammensat af brugere af Veteranhjemmene i Fredericia og Ålborg samt diverse soldaterhjem og andre veteraner (og pårørende), der måtte have lyst.

 

Fodbold Camp 2015 afholdes fra tors. D. 7. maj. til søn. D. 10.maj.

 

Budget (excl. honorar) ca. 250.000 kr., (overslag) for det skitserede koncept. 75.000 kr. for skrabet version.

Aktivitetsprogrammet skaleres i forhold til indkommende midler.

 

Der er bevilliget 75.000 kr. fra Veterancenteret i Ringsted. Veteranhjem København/Fonden danske Veteranhjem har ligeledes tilkendegivet interesse for at yde et bidrag. Der arbejdes ydermere på sponsor aftaler til tøj samt andre donationer.

 

Afrundingsvis udfærdiges en samlet evaluering af projektforløbet møntet på de primære bidragsydere.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen puljer i Fritid og Kultur til formål som ansøgte.

På udvalgsmødet 4. februar godkendte udvalget principper for hvem der afgør fordelingen af de frie midler. Derimod er der ikke besluttet kriterier for anvendelsen af puljen dvs. puljens midler kan anvendes efter udvalgets beslutning.

Puljen for frie midler: 90.000

Tilskud til FC Granatchok vil formindske puljen med 20.000 kr. og der vil herefter være 70.000 kr. tilbage.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. april 2015

1.
Ansøgning til Bornholms Regionskommune (PDF)

2.
Anbefaling Lene Espersen (PDF)

3.
Artikel i Berlingske (PDF)

4.
Tilsagn fra Veterancenteret (PDF)

5.
Artikel om veteraner (PDF)

6.
Fodbold Camp Bornholm 2014 (PDF)

7.
FC Granatchok (PDF)

8.
Artikel om FC Granatchok (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Anlægspulje til selvejende haller 2015

04.04.00Ø40-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Den afsatte anlægspulje til de selvejende haller er hidtil fordelt på baggrund af et oplæg udarbejdet ved et møde mellem de selvejende haller, hvor idrætskonsulenten fra Fritid og Kultur deltager. Oplægges til fordeling behandles og godkendes politisk.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

at udvalget drøfter processen for udmøntning af anlægspuljen til de selvejende haller i 2015

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015:

Drøftet og udvalget ønsker hurtigst muligt et oplæg til fordeling af puljen for 2015 fra de selvejende haller.

Sagsfremstilling

Puljen er i 2015 på:

-      Budget ekskl. moms: 849.000 kr.

-      Budget inkl. moms: 1.022.891,57 kr.

Anlægsopgaver, der fokuserer på klimaskærm, energiforbedring, myndighedskrav samt har en økonomisk størrelse over et ”mindstemål” bliver normalt prioriteret i indstillingen.

 

I 2014 var fordelingen således:

Nexø-hallen                        116.408

Nyvest-hallen                       94.703

Aakirkeby-hallerne            415.000

Nordlandshallen                   93.375

Rønne Svømmehal               29.050

Gudhjem Svømmehal        365.200


Østermarie-hallen og DGI havde ikke nogle presserende anlægsønsker i 2014.

 

Beløbet svarede i 2014 til 1.341.850 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter i 2014 udgjorde 1.113.736 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 8. april 2015

1.
Hallernes anlægsbevilling i 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

00.30.10P19-0014

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 på Fritids- og Kulturudvalgets område er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Samlet set har området et overskud på driften til overførsel på 3,0 mio. kr. Herudover overføres der 0,6 mio. kr. vedrørende anlæg.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at budgetoverførslerne for drift og anlæg indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015:

Anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 er opgjort efter de gældende regler for budgetoverførsler.

Reglerne indebærer, at der på den enkelte bevilling automatisk kan overføres overskud op til 5 pct., henholdsvis underskud op til -2 pct., af den overførbare budgetramme i budget 2014. Overskud ud over 5 pct. af budgetrammen overføres som udgangspunkt til kassebeholdningen, mens underskud på mere end 2 pct. også overføres til det efterfølgende års budget.

Centre, der vil overføre mere end 5 pct. overskud, skal begrunde anmodningen. Centre, der har underskud på mere end 2 pct. skal redegøre for årsagen til merforbruget på driften, og for tiltag, der kan nedbringe merforbruget.

 

På Fritids- og Kulturudvalgets område udviser driften et samlet overskud på 3,0 mio. kr. på den overførbare ramme jf. tabellen nedenfor. Center for Skole, Kultur og Fritid har anmodet om, at hele overskuddet overføres til 2015.

 

Bevilling 21 Kultur og Fritid

Bevillingen viser et overskud på 3.142.000 kr. hvoraf 1.162.000 kr. ligger ud over rammen på 5 pct. Centret har anmodet om overførsel af hele overskuddet, idet en række tilskud udbetales/efterreguleres i det følgende regnskabsår. Herudover er der en række puljer, hvor de kulturelle råd har bevilget tilskud som ikke er udbetalt ved årets udgang, og endelig reserveres der midler til understøttelse af eksisterende og nye projekter på området.

 

I forhold til budgetopfølgningen pr. 31.10.2014 er der en forbedring af det forventede resultat på 1,6 mio. kr. som skyldes, at de kulturelle puljer ikke er fordelt fuldt ud i 2014 som forudsat og der samtidig er bevilgede tilskud der ikke er blevet udbetalt i 2014.

På fritidsområdet er der ligeledes puljer på både idræts- og fritidsundervisningsområdet, der ikke er anvendt som forudsat ved opfølgningen.

 

Bevilling 22 Biblioteker

Bevillingen viser et underskud på 156.000 kr. som ligger inden for den automatiske overførselsadgang på -2 pct.

 

Anlæg

På Fritids- og Kulturudvalgets område er der to uafsluttede anlægsprojekter samt en anlægspulje, hvor der overføres i alt 553.083 kr. til 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

Opgørelsen af budgetoverførslerne til 2015 på udvalgets område fremgår nedenfor.

 

Beløb i 1.000 kr.
Overskud = positive beløb

Korrigeret resultat 2014

I pct. af budget-rammen

Automa-tisk over-førsels-adgang

Beløb ud over 5% og -2%

Anmod-ning fra centret

Beløb der indstilles overført til 2015

Beløb der ikke overføres

21 Kultur og Fritid

3.142

7,9%

1.980

1.162

1.162

3.142

0

22 Biblioteker

-156

-1,1%

-156

0

0

-156

0

I alt

2.986

 

1.824

1.162

1.162

2.986

0

 

Det samlede overskud på den overførbare bevilling udgør 2.986.000 kr. fordelt med 1.824.000 kr. inden for rammen af den automatiske overførselsadgang og 1.162.000 kr. herudover. Det indstilles, at der overføres 2.986.000 kr. til 2015 på driften.

 

På anlægssiden overføres 553.083 kr. jf. nedenstående tabel:

Projekt

Budget

Regnskab

Frem-skrivning

Overført rådighedsbeløb

Center for Skole, Kultur og Fritid

 

 

 

 

Aakirkeby-Hallerne, renovering 2014

415.000

194.718

Ingen

220.282

Gudhjem Svømmehal, renovering 2014

365.200

33.218

Ingen

331.982

Renoveringspulje til selvejende haller

819

0

Ingen 1)

819

1) Restbudget overføres til renoveringspulje til selvejende haller.

 

 

 

I alt - Center for Skole, Kultur og Fritid, FKU

553.083

 

 

Fritids- og Kulturudvalget i alt

 

 

 

553.083

 

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

8

 

Resumé:

For at få en afklaring af hvad der skal ske med bygningerne, der hidtil har huset skolerne i Vestermarie, Østerlars og Svaneke, og dermed også hvad der skal ske med de aktiviteter, der hidtil er foregået på skolerne, er der den 24. april aftalt et møde med borgerforeningerne i de berørte områder. I den forbindelse skal der udpeges 2 repræsentanter fra udvalget, som kan arbejde videre med forskellige løsningsmuligheder. Der udpeges ligeledes 2 repræsentanter i Teknik – og Miljøudvalget og i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling og beslutning:

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget udpeger 2 repræsentanter

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015:

Orientering givet.

Udvalget udpeger Betina Haagensen og Erik Lund Hansen som repræsentanter.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

9

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

08-04-2015

10

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2015:

Intet.