Referat
Fritids- og Kulturudvalget
06-05-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016
  åbent 3 Godkendelse af vedtægtsændring for Fonden Bornholms Middelaldercenter
  åbent 4 Ansøgning fra Ø.I.F. om tilskud til køb af miniarena i Østermarie
  åbent 5 Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015
  åbent 6 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 7 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 8 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

 

 

 

 

 

Fraværende

 

 

Bemærkninger til dagsordenen

Skole-, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup deltager kl. 14.00 under punkt 2.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

2   Budgetproces, målopfølgning og mål for 2016

00.30.02G01-0011

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som i processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016.

 

Udvalget orienteres med en statusopfølgning på de vedtagne mål for 2015. Orienteringen indeholder en beskrivelse af hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalget skal ligeledes drøfte oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet. Udvalgene kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a)  at udvalget drøfter status på målopfølgningen

b)  at udvalget drøfter muligt behov for revidering af eksisterende delmål for 2016

c)  at udvalget drøfter muligt behov justering af de langsigtede mål for valgperioden

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:

a)Drøftet.

b)De anbefalede justeringer blev tiltrådt.

c)De langsigtede mål fastholdes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen og de enkelte udvalg har siden målseminaret i februar 2014 arbejdet med målsætninger for Bornholms Regionskommune i de politiske processer. Dels langsigtede mål for valgperioden og dels for budgetåret 2015 i form af delmål.

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, der er deres ansvarsområde. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling. Udvalgenes mål skal kobles til prioriteringsforslag der vil skulle indgå i budgetmaterialet.

 

Et naturligt led i arbejdet med mål, er også at udvalget evaluerer status på delmål for 2015.

 

Status og opfølgning på mål for 2015

 

Status og opfølgning på mål for 2015. Orientering om hvilke indsatser der er iværksat og status på fremdrift i forhold til delmål for 2015.

 

Udvalgets langsigtede mål og aktuelle delmål for 2015:

 

Billede1

 


 

Status på delmål

 

 

Langsigtet mål

 

Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene


Delmål 1

 

Kursussamarbejde med LAG Bornholm


Målbeskrivelse

I udgangen af 2015 er der indgået et samarbejde med LAG Bornholm om borgerinddragelse og lokalområdeudvikling. Konkret vil samarbejdet bestå af afviklingen af en kursusrække for borgerforeningerne i udarbejdelse af en udviklingsstrategi for lokalområderne.
Hvert lokalområde har formuleret en strategi for udviklingen af deres særkendetegn i 2017.


Status

 

Det er ikke muligt at indgå et samarbejde med LAG-Bornholm om kursusforløb i udarbejdelse af lokale udviklingsplaner (LUP), da det nye LAG-Bornholm program ikke støtter processer. Der er tidligere blevet gennemført lignende indsatser i form af lokale områdefornyelser i Gudhjem, Sandvig, Hasle og Snogbæk. Derudover har Klemensker, Nexø og Nyker gennemført LUP-forløb, som har resulteret i lokale udviklingsplaner for det enkelte område.

Processen med at udarbejde en lokal udviklingsplan bør ske på initiativ af det enkelte lokalsamfund. Derfor anbefales en justering af delmålet. Jf. nedenfor


Delmål 2

Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser


Målbeskrivelse

I udgangen af 2015 er flere kultur- og fritidsaktiviteter blevet samlet på færre adresser. Effektmåling består af en årlig status på ejendomsstrategi og årlig opfølgning med udgangspunkt i antal benyttede bygninger i 2014.


Status

 

Der er endnu ikke blevet foretaget en kortlægning af antallet af aktiviteter, der finder sted i de kommunale fritids- og medborgerforeninger. Det forventes at finde sted inden udgangen af 2015 i forbindelse med forhandlingen af nye driftsaftaler med husene.
Marts 2015 blev folkebiblioteket og Borgerservice i Aakirkeby flyttet til Hans Rømer Skolen, afdelingen Åker. Folkebiblioteket og skolebiblioteket drives sammen.


Delmål 3

 

Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter


Målbeskrivelse

I udgangen af 2015 har arbejdsgruppen for fleksible adgang til idrætsfaciliteter har udarbejdet en plan for implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter, således at ikke blot foreninger, men også borgere kan få adgang til faciliteterne.


Status

 

Målet er ikke opfyldt.
Bornholms Idrætsområder har iværksat muligheden for at selvorganiserede idrætsudøvere kan benytte de kommunale idrætshaller, når disse ikke benyttes af foreningerne. Det vil blive annonceret med opstarten af den nye indendørs sæson 2015/2016. Bookingen foregår ved direkte kontakt til Bornholms Idrætsområder. Det er således stadig ikke muligt at ansøge om leje af en hal/bane og betale for dette via Conventus, hvilket udgør målet for projektet.
Der arbejdes på formuleringen af en plan for implementeringen af fleksibel adgang.

 

 


 


Langsigtet mål

Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud

Delmål 1


Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 %


Målbeskrivelse

Andelen af børn og unges brug af øens kulturinstitutioner øges år for år mod 2017. Effektmålingen består af en årlig måling af besøgsantallet af børn og unge (0-18 år) på et udvalg af øens centrale kulturinstitutioner med udgangspunkt i besøgstallet i 2013. Dette udgjorde i alt ca. 67.588 inkl. lejrskoler fordelt på følgende kulturinstitutioner:

§  NaturBornholm: 26.646

§  Bornholms Kunstmuseum: 5.884

§  Bornholms Museum:11.558

§  Bornholms Middelaldercenter: 23.500

§  Grønbechs Gård: 981


Status

 

Målet er ikke opfyldt.

Antallet af besøgende børn og unge på øens kulturinstitutioner er faldet i forhold til 2013. I 2014 besøgte i alt 61.940 børn og unge (0-18 år) på nedenstående kulturinstitutioner. Nogle kulturinstitutioner angiver en solrig sommer, som mulig årsag til faldet.

§  NaturBornholm: 26.138

§  Bornholms Kunstmuseum: 5.777

§  Bornholms Museum: 11.267

§  Bornholms Middelaldercenter: 18.100

§  Grønbechs Gård: 658

Fra 1. januar 2015 bliver der foretaget en specifik måling af alle bornholmske børn og unge(0- 18 år), der besøger ovenstående kulturinstitutioner.


Delmål 2

 

Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter


Målbeskrivelse

Den ikke-kommunale finansiering af kulturaktiviteter er stigende i perioden 2014-2017. Effektmålingen består af en årlig opfølgning på udvalgte kulturinstitutioners årsopgørelser med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2013.


Status

 

Samlet set kan der registreres en stigning i andelen af ikke-offentlige tilskud inkl. entreindtægt fra 2013-2014
Nedenstående viser ikke-offentlige tilskud inkl. entreindtægt i 2013 og 2014. Indtægter via varesalg er ikke medtaget.

 

Institution

2013

2014

NaturBornholm

3.705.080

3.601.668

Bornholms Kunstmuseum

2.215.523

3.570.631

Bornholms Museum

2.375.769

1.921.927

Bornholms Middelaldercenter

2.540.523

2.242.314

Grønbechs Gård

294.586

360.120

Svanekegaarden

491.379

578.923

Bornholms Teater

1.018.588*

1.049.114*

I alt

12.641.448

13.324.697

*Hertil kommer salgsindtægt på forestillinger: 140.000 kr. i 2013 og 210.000 i 2014


Langsigtet mål

Idræt og motion for alle

Delmål 1


Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger

 


Målbeskrivelse

I udgangen af 2015 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal i 2013, som var 17.505 medlemmer (DIF-tal)


Status

 

1. jan. 2015 kom en ny medlemsregistreringsdatabase CFR ,hvor både DGI, DIF og firmaidræt melder deres medlemstal ind. Det er dette tal, der fremadrettet bør måles på, da det er det mest præcise. 31 marts 2015 var tallet: 18.351. På grund af ændringen af datagrundlag er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere, hvorvidt der er sket en udvikling i medlemstallet i forhold til 2013.

Delmål 2


Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter


Målbeskrivelse

I udgangen af 2015 er udnyttelsesgraden af idrætsfaciliteter øget. Effektmålingen består af en måling af udnyttelsesgraden på organiserede, kommunale idrætsfaciliteter


Status

 

Ved udgangen af 2014 var der registret 7.069 folkeoplysende foreningstimer brugt i de kommunale haller.

·        3.531 første halvår 2014

·        3.538 sidste halvår 2014

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere om der har været en udvikling i foreningstimerne, da tallene måles ½ årligt. Næste tal kan måles efter 1. juli 2015 eller samlet tal efter 1. januar 2016.
Oplæg til nye delmål

Udvalget skal drøfte evt. oplæg til nye mulige delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

Udvalget kan i denne forbindelse også arbejde med delmål der går på tværs af udvalgsområder, og lægge op til andre udvalg at arbejde med delmålet.


 

 

 

Langsigtet mål

 

Opretholde trivsel og fastholde aktiviteter i lokalsamfundene

 

Delmål 1

 

Kursussamarbejde med LAG Bornholm


Ajourføring af delmål
inkl. målbeskrivelse

 


Delmål 1. Tilbud om facilitering af proces, der leder til en lokal udviklingsplan

To borgerforeninger (gerne Østerlars og Vestermarie) opfordres til at gennemføre en lettere udgave af hidtidige gennemførte LUP-forløb med processtøtte fra BRK inden udgangen af 2016. Effektmåling foretages foråret 2017. BRK har initiativpligten.

 

 

Delmål 2

 

Flere kultur- og fritidsaktiviteter på færre adresser

 

Ajourføring af delmål
inkl. målbeskrivelse

 

Målet fastholdes for 2016

 

Delmål 3

 

Implementering af fleksibel adgang til idrætsfaciliteter


Ajourføring af delmål
inkl. målbeskrivelse

 

Målet fastholdes for 2016

 

 


Langsigtet mål

Øge adgangen til det bornholmske kulturliv og sikre et alsidigt kulturudbud

Delmål 1


Antallet af besøgende børn og unge (0-18 år) på øens kulturinstitutioner er steget med 10 %

 

Ajourføring af delmål
inkl. målbeskrivelse

 

Målet fastholdes for 2016

 

Delmål 2

 

Øget ikke-kommunal finansiering af kulturaktiviteter

 

Ajourføring af delmål
inkl. målbeskrivelse

 

Målet fastholdes for 2016.


NY- Delmål 3

Undersøge muligheden for etablering af kulturskole

Målbeskrivelse

Målet er inden udgangen af 2016 at afdække mulighederne for at etablere en kulturskole, der som minimum omfatter musik, billedskole, drama. Der skal derudover arbejdes på etablering af et tilbud, der udbydes af musik- og billedskolen i samarbejde med folkebiblioteket som f.eks. et filmværksted og/eller forfatterskole.

 Langsigtet mål

Idræt og motion for alle

Delmål 1


Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger

 


Ajourføring af delmål
inkl. målbeskrivelse

 


Delmål 1: Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger


I udgangen af 2015 er medlemstallene i idrætsforeningerne uændret trods faldende befolkningstal. Effektmåling består af en årlig status på antal af medlemmer i bornholmske idrætsforeninger med udgangspunkt i medlemstal pr. 31. marts 2015, som var 18.351 medlemmer (Data fra CFR)


Delmål 2

Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter


Ajourføring af delmål
inkl. målbeskrivelse

 

Målet fastholdes for 2016 

Oplæg til justering af de langsigtede mål

 

Der foreslås ingen justering af de langsigtede mål.

 

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Godkendelse af vedtægtsændring for Fonden Bornholms Middelaldercenter

19.00.00P24-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Den erhvervsdrivende fond Bornholms Middelaldercenter ansøger om godkendelse af en vedtægtsændring. Ansøgningen rettes til regionskommunen i forbindelse med, at middelaldercentret ansøger Erhvervsstyrelsen om at blive godkendt som socialøkonomisk virksomhed.

Indstilling og beslutning

Servicedirektør indstiller,

at udvalget godkender vedtægtsændringen som foreskrevet i ansøgningen.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 6.maj 2015:

Ansøgning om vedtægtsændring godkendt.

Sagsfremstilling

Bornholms Middelaldercenter ønsker at blive registreret som en socialøkonomisk virksomhed i Erhvervsstyrelsen.

Registreringsordningen for socialøkonomiske virksomheder er et kvalitetsstempel, der viser, at det drejer sig om en privat erhvervsdrivende virksomhed, der har et socialt formål, hvor interessenterne bliver inddraget og overskuddet efter skat geninvesteres eller anvendes socialt. Formålet er at tiltrække socialt bevidste kunder, investorer og samarbejdsparter. Dermed bidrager socialøkonomiske virksomheder til at løfte nogle af de beskæftigelsesopgaver, der ellers påhviler kommunen.

Ifølge ansøger er en af forudsætningerne for at blive registeret som en social økonomisk virksomhed, at fondens kulturelle og socialøkonomiske indsats fremgår tydeligt i dets vedtægter. Ansøger har fremsendt forslag til ændring af fondens formålsparagraf § 3.

Fondens vedtægter foreskriver, at ændringer i fondens formålsparagraf skal godkendes af Bornholms Regionskommune.

Økonomiske konsekvenser

Ansøger og Erhvervsstyrelsen oplyser, at vedtægtsændringen ikke har konsekvenser for regionskommunen.


Bornholms Middelaldercenter blev i 2014 udvalgt til Den Sociale Kapitalfonds vækstprogram.

Læs mere om den nye registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder på www.socialvirksomhed.dk   

Bornholms Middelaldercenter modtager et kommunalt driftstilskud på 1.399.221 kr. i 2015 og har en 10-årig kommunal driftsgaranti fra 2012 på driftstilskuddet.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. maj 2015

1.
Ansøgning om godkendelse af vedtægtsændring (PDF)

2.
Vedtægter 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Ansøgning fra Ø.I.F. om tilskud til køb af miniarena i Østermarie

18.12.01Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Østermarie Idræts Forening (Ø.I.F.) ansøger om et tilskud på 25.000 kr. til køb af miniarena – også kaldet kunstbanen – i Østermarie.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget drøfter, om der kan bevilges som ansøgt.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 6. maj 2015:

Såfremt ansøger er i stand til at skaffe de resterende midler bevilger Fritids- og Kulturudvalget de 25.000 kr. Såfremt ansøger kan skaffe yderligere midler fraregnes disse i Fritids- og Kulturudvalgets bevilling.

Sagsfremstilling

På baggrund af Bornholms Sports og Events konkurs ansøger Østermarie Idrætsforening om et engangsbeløb på 25.000 kr. til køb af miniarenaen i Østermarie.

Ansøger oplyser, at foreningen har indgået en mundtlig aftale med Nexø Boldklub om at give et samlet bud på 100.000 kr. for miniarenaerne i Nexø og Østermarie.

Udvalget bevilgede ved forrige udvalgsmøde et tilskud 25.000 kr. til Nexø Boldklub til lignende formål. Med denne bevilling og en bevilling fra Sparekassen Bornholms Fond har Nexø Boldklub rejst i alt 50.000 kr. til køb af miniarenaen i Nexø. Dette resulterer i et finansieringsbehov på 50.000 kr. til køb af miniarenaen i Østermarie.

Ifølge ansøger har Ø.I.F. til hensigt at ansøge Sparekassen Bornholms Fond om yderligere støtte.

Ansøger oplyser, at foreningen af betalt en årlig leje på 21.170 kr. i perioden 2012-2014. Ansøger angiver ikke, hvordan driften af miniarenaen forventes varetaget fremadrettet. Det må derfor forudsættes, at Ø.I.F. afholder driftsomkostninger inden for eget driftsregnskab.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set vil miniarenaen i Østermarie koste 50.000 kr. 

Et eventuelt tilskud på 25.000 kr. kan finansieres inden for rammen af udvalgets frie midler.

Puljens rådighedsbeløb er på 68.000 kr. Et tilskud på 25.000 til Ø.I.F. resulterer i et samlet restbeløb på 43.000 kr.  

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 6. maj 2015

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Regnskab 2014 (PDF)

3.
Vedtægter (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Anlægsbevillinger til selvejende haller 2015

04.04.00Ø40-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Der er i budget 2015 afsat en pulje på 849.819 kr. til anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller.

Der søges om anlægsbevillinger til gennemførelse af konkrete projekter.

Repræsentanter for de selvejende haller har været indkaldt til drøftelse af de foreliggende forslag. Der er opnået enighed om forslaget blandt repræsentanterne.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at der gives 6 anlægsbevillinger på tilsammen 849.819 kr. fordelt på de under sagsfremstillingen nævnte anlægsopgaver i selvejende idræts- og svømmehaller

b) at der tilsvarende afsættes 6 rådighedsbeløb finansieret af renoveringspuljen til selvejende haller med 849.819 kr.

c) at et eventuelt mer-/mindreforbrug ved arbejdernes afslutning finansieres af eller tilbageføres til renoveringspuljen til selvejende haller

d) at anlægsbevillingerne gives til Center for Skole, Kultur og Fritid under Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:

Indstillingerne anbefales

Sagsfremstilling

De selvejende idræts- og svømmehaller på Bornholm har fremsendt ønsker til anlægsopgaver, som de ønsker igangsat i 2015.

På et møde d. 20. april 2015 blev de forskellige ønsker gennemgået med begrundelser og prioriteringer og der blev efterfølgende vedtaget et enigt forslag til behandling.

Der blev under mødet prioriteret i forhold til sikkerhed, energi og kritiske renoveringsopgaver, samt begrundede mundtlige ønsker fra hallerne på bestemte opgaver.

 

 

Budget inkl. moms

Budget ekskl. moms

Forslag til bevilling ekskl. moms

Aakirkeby-Hallerne

Ny gavl i hal B mod øst

Lyddæmpning i Caféen

Ny dobbeltport i mellembygning

Etablering af møde lokale ml. hal A& B

Nye vinduer i gl. klubhus

Nye vinduer i kælder i klubhus

Samlet forslag til bevilling

 

60.000

60.000

45.000

30.000

120.000

16.000

 

49.800

49.800

37.350

24.900

99.600

13.280

 

49.800

49.800

37.350

24.900

161.850

 

Nexø Hallen

Bevægelsessensor i gangarealer i hallen og nyt nøglesystem

Samlet forslag til bevilling

 

83.288

 

69.129

 

69.129

Nordlandshallen

Lakering af gulvet i hallen

Udskiftning af tagpap

Nyt indgangsparti

LED lys i gang og indgangsparti

Samlet forslag til bevilling

 

78.750

281.250

125.000

37.500

 

65.363

233.438

103.750

31.125

 

65.363

233.438

 

 

298.801

 

Nyvest Centeret

Lakering af gulvet i hallen

Udskiftning af db. Døre, panikhåndtag

Udskiftning af bænkebrædder rundt i hal

Samlet forslag til bevilling

 

62.369

36.500

33.687

 

51.766

30.295

27.960

 

51.766

30.295

82.061

 

Rønne Svømmehal

2 nye sauna ovne

Ny dør ved indgang

Udskiftning af undervandsbelysning til LED

Samlet forslag til bevilling

 

81.720

52.500

125.000

 

67.828

43.575

103.750

 

67.828

 

 

67.828

 

Østermarie Hallen

Renovering af skydekælder

Lyddæmpning af mødelokaler

Røgalarm i hallen

Samlet forslag til bevilling

 

140.000

65.000

38.750

 

116.200

53.950

32.163

 

116.200

53.950

170.150

 

 

 

 

 

I alt

1.572.314

1.305.022

849.819

 

 

Økonomiske konsekvenser

Der søges om følgende 6 anlægsbevillinger til renoveringsopgaver i de selvejende haller:

 

Aakirkeby-Hallerne                                             161.850     

Nexø Hallen                                                          69.129

Nordlandshallen                                                  298.801

Nyvest Centeret                                                    82.061

Rønne Svømmehal                                                67.828

Østermarie Hallen                                               170.150

I alt kr. ekskl. moms                                            849.819

 

Beløbet svarer til 1.023.878 kr. inkl. moms. De samlede anlægsudgifter udgør efter momsafløftning 849.819 kr., idet momsandelsprocenten på dette område er 85.

 

Anlægsudgifterne kan finansieres af renoveringspuljen til de selvejende haller 2015. I puljen er der afsat et rådighedsbeløb på 849.819 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

6

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

7

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

ingen sager til høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

06-05-2015

8

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 6. maj 2015:

Intet.