Referat
Fritids- og Kulturudvalget
03-06-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Budgetdialogmøde:Fritid, Kultur, Faciliteter og Idrætsområder
  åbent 3 Budget og mål 2016 - Fritids- og Kulturudvalgets område
  åbent 4 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Fritids- og Kulturudvalget
  åbent 5 Orientering om status på anvendelsen af frie midler
  åbent 6 Ansøgning om nyt tilskud til + 55 motionspas
  åbent 7 Orientering om undersøgelse vedr. ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse
  åbent 8 Etablering af en kulturskole på Bornholm
  åbent 9 Bornholms Idrætsstrategi
  åbent 10 Svanekehallens fremtidige ejerforhold
  åbent 11 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 12 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 13 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

1

 

 

Fraværende

Lykke Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Under punkt 2 kl. 14.00-15.15 deltager for Center for Ejendomme og Drift:

Driftschef Bjarne Freund-Poulsen

Leder af idrætsområder og tværgående opgaver Carsten Clemmensen

Leder af Ejendomsservice Ann Juul Nielsen

Driftsleder for Vej, Park og Anlæg Peter Gjedsted.

 

Under punkt 2 kl. 14.00-15.15  deltager For Center for Skole, Fritid og Kultur:

Skole, kultur- og fritidschef Steen Ebdrup

Kulturkonsulent Louise Krogsriis

Fritids- og idrætskonsulent Rebekka Kjempff

Biblioteksleder Jon Madsen

Musik- og billedskoleleder Mikael Sondered.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Budgetdialogmøde – Fritid, Kultur, Faciliteter og Idrætsområder  

00.30.02G01-0010

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Fritids- og Kulturudvalget holder jf. budgetprocessen i 2015 et budgetdialogmøde og et dialogmøde. Fritids- og Kulturudvalget mødes med repræsentanter for de to relevante centre Skole, Kultur og Fritid samt Ejendomme og Drift til budgetdialogmøde i juni 2015.

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til dialog mellem centrenes repræsentanter og udvalget, igennem gensidig orientering om status, arbejdet med mål og konkrete initiativer, samt budget

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

God dialog med repræsentanter fra de to centre.

Sagsfremstilling

Som et led i den politiske budgetproces afholder udvalgene budgetmøder med centrene.

 

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

 

Formålet med møderne er b.la., at drøfte status på udvalgenes delmål med særlig henblik på udfordringer og opmærksomhedspunkter, som udvalgene kan bringe ind i det videre budgetarbejdet.

 

Deltagerkredsen i budgetmøderne omfatter udvalget, den relevante direktør, centerchefen, repræsentanter for ledere på niveau 3 og 4, samt medarbejdere.

 

 

 

Centerchefen giver indledningsvist en kort mundtlig præsentation af status på initiativer iværksat med udgangspunkt i udvalgets mål, og hvilke fokusområder der aktuelt gør sig gældende i centeret. Centerchefen orienterer endvidere om hvad der aktuelt arbejdes med, til budgetmaterialet, herunder både hvilke opprioriteringsforslag og hvilke besparelsesmuligheder der arbejdes med til et administrativt sparekatalog i overensstemmelse med den udmeldte besparelsesramme for hvert af centrene.

 

Fritids- og Kulturudvalget og centrene har derefter ca. 20 minutter til dialog generelt, om de konkrete spareforslag og budgetsituationen etc.

 

Efter budgetvedtagelsen har udvalget dialog med centre, brugere og borgere om udmøntning af budgettet for 2016. Dialogmøderne ligger efter at budgetforliget er indgået, for at have dialog om baggrunden for forslagene og dialog om de politiske prioriteringer efterfølgende mhp. implementering af de politiske beslutninger. Dialogmøderne holdes således i perioden oktober til december 2015

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Budget og mål 2016 – Fritids- og Kulturudvalgets område

00.30.02G01-0012

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Udvalgenes arbejde med mål er en del af budgetprocessen. Som processen for budget 2015, skal udvalgene definere nye delmål for 2016. Udvalgene skal endvidere drøfte behov for justering af de langsigtede mål.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at udvalget drøfter oplæg til delmål og langsigtede mål

b) at udvalget godkender delmål og langsigtede mål til videre behandling som en del af budgettet for 2016

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

a)Oplæg til del og langsigtede mål drøftet.

b)Godkendt. Sendes videre til budgetbehandling.

Sagsfremstilling

De enkelte udvalg har ansvar for at sætte retning for udviklingen af de politikområder, de har som ansvarsområder. Dette skal ske i respekt for tidligere beslutninger og for kommunalbestyrelsens visioner og ønsker for Bornholms udvikling.

På udvalgsmødet i maj blev status og opfølgning på mål for 2015 gennemgået og udvalget drøftede oplæg til nye delmål og eventuelle justeringer af de langsigtede mål på baggrund af udviklingen inden for politikområdet.

 

I forlængelse af udvalgenes langsigtede (4-årige) mål, der blev vedtaget i forbindelse med

budget 2015, skal udvalget nu fastsætte delmål for budgetåret 2016.

 

Udvalgets oplæg til delmål for budget 2016 skal tage udgangspunkt i:

1.    Drøftelser fra udvalgsmødet i maj

2.    Budgetmøder med centrene

3.    Evt. henvendelser om tværgående delmål fra andre udvalg

 

Med henvisning til udvalgets gennemgang af de langsigtede mål og justeringer af delmål ved udvalgsmødet i maj fremlægges oplæg til endelig formulerede mål for 2016.

Af vedlagte oplæg fremgår følgende:

Mål for lokalområder: Det langsigtede mål om udvikling af lokalområderne fastholdes. Delmål 1 om udarbejdelsen af lokale udviklingsstrategier er justeret, mens de øvrige delmål fastholdes for 2016.

Mål for idrætsområdet: Det langsigtede mål om motion og idræt for alle, og tilhørende delmål fastholdes for 2016.


Mål for kulturområdet: Det langsigtede mål om alsidige kulturtilbud for alle, og tilhørende delmål fastholdes for 2016. Derudover tilføjes et delmål om undersøgelse af muligheder for at etablere en kulturskole.

Udvalgenes mål skal kobles til alle prioriteringsforslag der indgår i budgetmaterialet. Center-cheferne har ansvaret for at sikre koordinering mellem de politiske delmål, opprioriteringsforslag og spareforslag, altså konsekvenser som følge af delmålene.

 

Delmålene indgår i det samlede budgetmateriale, som behandles på kommunalbestyrelsens budgettemadag den 12. august og budgetseminar i dagene 1. og 2. september 2015.

 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. juni 2015

1.
Langsigtede mål 2014-2017 samt delmål 2016 - Lokalområder (DOCX)

2.
Langsigtede mål 2014-2017 samt delmål 2016 - Idrætsområde (DOCX)

3.
Langsigtede mål 2014-2017 samt delmål 2016 - Kulturområde (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Budgetopfølgning pr. 30. april 2015, Fritids- og Kulturudvalget

00.30.14G01-0045

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Økonomi- og Planudvalget indstiller

Kommunal Bestyrelsen beslutter

Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2015 viser på Fritids- og Kulturudvalgets områder et forventet regnskab der udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2015. Set under et er der fra 2014 overført et overskud på 3,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,6 mio. kr.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

 

Fritids- og kulturudvalget den 3. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjerne for økonomistyring i Bornholms Regionskommune, gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april 2015. I 2015 gennemføres budgetopfølgning pr. 30. april og 31. oktober, samt en administrativ budgetopfølgning pr. 31. juli.

Mer-/mindreforbrug angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015 ekskl. overførsler fra 2014.

Over-/underskud angiver afvigelser i forhold til det korrigerede budget 2015, dvs. inkl. overførsler fra 2014.

 

Af bilag 1 fremgår budgetopfølgning på driften.

 


Drift

Udmøntning af besparelsen i forbindelse med sygdom sker først senere på året i forhold til fald i sygefraværet. Udmøntningen af besparelsen kan derfor påvirke nedenstående forventninger omkring mer-/mindreforbrug på de enkelte bevillinger.

For den del af Center for Skole, Kultur og Fritid som vedrører Fritids- og Kulturudvalgets områder, forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2015. Fra 2014 er overført et overskud på 3,1 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,6 mio. kr.

De væsentligste årsager til merforbruget skyldes engangsudgifter samt udbetaling af bevillinger givet i 2014, svarende til den sædvanlige procedure på området og opvejes dermed af overført overskud fra 2014.

Økonomiske konsekvenser

Det forventede regnskab på Fritids- og Kulturudvalgets områder viser pr. 30. april samlet set et merforbrug på 1,4 mio. kr. i 2015. Set under et er der overført et overskud fra 2014 på 3,0 mio. kr., dermed forventes årets resultat at blive et overskud på 1,6 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsopfølgning pr. 30. april 2015

Beløb i 1.000 kr.

Forventet                  mer-/mindreforbrug i 2015

Overført fra 2014

Forventet resultat i 2015 (+overskud /-underskud)

Overførbar

Ikke-overførbar

Overførbar

Ikke-overførbar

21 Kultur og fritid

-1.394

 

3.142

1.748

 

22 Biblioteker

36

 

-156

-120

 

Fritids- og Kulturudvalget

-1.358

 

2.986

1.628

 

Note: Merforbrug angives med negativt fortegn

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. juni 2015

1.
Driftsopfølgning på bevilling og afdelingsniveau (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5  Orientering om status på anvendelsen af frie midler

20.00.00Ø40-0317

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Orientering om status på forbruget af Fritids- og Kulturudvalgets frie midler.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at udvalget tager bevillingslisten over frie midler til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget, 3. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Februar 2015 godkendte Fritids- og Kulturudvalget en procedure for anvendelsen af udvalgets frie midler. Rammen disponeres efter ansøgning, og udvalgsformanden har myndighed til at træffe beslutning om ansøgninger op til 5.000 kr. pr. ansøgning.

Ifølge godkendte procedure orienteres udvalget om bevillinger i december og juni.
 

Ansøger

Brutto*

Netto

Svanekegårdens Kunst- og Kulturforening - Studielegat

5.000

4.600

Bornholms Racekaninforening - Æreslegat

500

460

Bornholms Dueavlerforening - Æreslegat

500

460

Nexø Boldklub - Indkøb af Streetbane i Nexø

25.000

23.000

Fodbold Camp Bornholm 2015

10.000

9.200

Østermarie Idrætsforening - Køb af miniarena (Resv)

25.000

23.000

 

 

 

I alt

66.000

60.720

Budget 2015

105.179

96.765

Forventet ovf. 2014

44.216

40.679

Bevilget tilskud

-66.000

-60.720

Rest til rådighed

83.396

76.724

*I de tilfælde, hvor ansøger er fuldt momsregistreret er det ikke muligt at afløfte moms.

Oversigten viser, at der er anvendt 60.720 kr. netto ud af et budget på 137.444 kr. inkl. overførte midler fra 2014. Dette resulterer i et rådighedsbeløb på 76.724 kr. for resten af 2015.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning om nyt tilskud til + 55 motionspas

18.16.00Ø40-0036

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

6

 

Hvem beslutter

 

Social- og Sundhedsudvalget beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

DGI Bornholm ønsker i samarbejde med Bornholms Regionskommune, at afvikle endnu en omgang i 2015 af projektet omhandlende et sports- og aktivitetstilbud for alle borgere på Bornholm på 55 + og førtidspensionister.   

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,

at ansøgningen drøftes

 

Social- og Sundhedsudvalget den 1. juni 2015:

Social- og Sundhedsudvalget bevilger kr. 20.000 under forudsætning af, at Fritids- og Kulturudvalget bevilger kr. 10.000.

 

 

Servicedirektøren indstiller til Fritids- og Kulturudvalget,

at ansøgningen drøftes

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

Drøftet.

Der var ikke flertal for at efterkomme ansøgningen. Erik Lund Hansen ønsker ansøgningen løftet til kommunalbestyrelsens stillingtagen med henblik på bevilling.

Sagsfremstilling

I 2014 indgik Bornholms Regionskommune et partnerskab med DGI vedrørende et pilotprojekt,  

Bornholm Motionspas 55 + 2014. Projektet blev godt modtaget og betegnes som en succes. 

Der søges finansiering af en omgang mere af projektet i 2015.

 

Tilbuddet er et fleksibelt, alsidigt og uforpligtende sports- og aktivitetstilbud. Deltagerne får udleveret et ”motionspas”, der giver mulighed for at prøve de mange forskellige sportsgrene og idrætsaktiviteter. Aktiviteterne er afpasset den enkeltes niveau, og således er der plads til både nybegyndere og øvede, og aktiviteterne er spredt ud over hele øen og kan dyrkes i dagtimerne.

DGI ønsker med en ny omgang af projektet at få endnu tydeligere kommunikation omkring brugen af passet og få endnu flere idrætsgrene tilknyttet passet. Dette i håbet om at få endnu flere aktive seniorer på Bornholm og fastholde nogle af dem i foreninger.

Økonomiske konsekvenser

Bornholms Regionskommune søges om tilskud på kr. 30.000 som investering i det aktiverende og forebyggende arbejde.

 

Finansieringsmuligheder:                                                                       

Social- og Sundhedsudvalget vil kunne finansiere op til kr. 20.000 af endnu ikke disponerede midler.

                                                                        

Fritids- og Kulturudvalget:

Frie midler                                       36.045 kr.  

Overførsel fra 2014                          40.679 kr.

Til rådighed                                     76.724 kr.

 

DGI´s budget (brutto)

Medarbejdertimer (á 300 kr.)

-      Planlægning + kontakt til lokalforeninger (40 timer)      12.000

Samling af oversigter + hjemmeside (30 timer)                      9.000

TV spot reklamer (20 timer)                                                  6.000

Udstedelse af pas (15 min x 220 stk.)                                                      16.500

Evaluering og opfølgning (25 timer)                                       7.500         

I alt budgetterede medarbejderudgifter                                                    51.000 kr.

 

Tryk af materiale                                                                  4.000

Produktion af TV spot                                                            5.000

TV spots og annoncer                                                            10.000

I alt budgetterede andre udgifter                                                             19.000 kr. Samlet udgift                                                                                         70.000 kr.                  

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

 

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. juni 2015

1.
Ansøgning DGI (PDF)

2.
Evalueringsrapport + 55 2014 (PDF)

3.
Opsamling - Evaluering 2014 55+ (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Orientering om undersøgelse vedr. ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse

82.00.00G01-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Orientering om undersøgelse af muligheder for økonomisk ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at orientering om status tages til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget, den 3. juni 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er blevet fremsat et politisk ønske om at få undersøgt mulighederne for at skabe mere ligeværdige økonomiske vilkår for de kommunalt ejede og de foreningsejede medborgerhuse på Bornholm.

 

Ønsket er fremsat på baggrund af en dialog mellem øens borgerforeninger, Fritid- og Kulturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget om reduktionen af det kommunale tilskud til foreningsejede medborgerhuse i 2015 og bortfaldet af tilskuddet i 2016 og frem.

 

Det har givet anledning til bekymring om forskelsbehandling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse set i lyset af, at de kommunalt ejede medborgerhuse ikke har fået deres budgetter reduceret i 2015 og frem. 

 

Der er administrativt blevet nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til mulige modeller for økonomisk ligestilling mellem kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse. Et medborgerhus forstås i denne sammenhæng som et hus, som betjener al foreningsliv i lokalområderne.Med udgangspunkt i en kortlægning af medborgerhusenes økonomiske og rammemæssige forskelle skal oplægget beskrive på hvilke konkrete områder det er muligt at skabe mere ligeværdige vilkår for kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse.

 

Oplægget skal samtidig beskrive principperne for, hvornår et medborgerhus får kommunalt tilskud og til hvad. Endeligt skal oplægget udgøre en rettesnor for genforhandlingen af regionskommunens driftsaftaler med de kommunale medborgerhuse.

 

Arbejdet er igangsat pr. 29. april 2015 og forventes afsluttet primo juni, hvor det endelige oplæg forventes fremsendt til drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget og Fritids- og Kulturudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Enslydende dagsordenspunkt fremgår af Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 1. juni 2015.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Etablering af kulturskole på Bornholm

20.07.01G01-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

På baggrund af en udtrykt interesse for at samle øens dramaskoletilbud og kommunale musik- og billedskoletilbud i en kulturskole, anbefales det, at der udarbejdes et oplæg, der beskriver, hvordan en kulturskole kan realiseres. Der lægges i den forbindelse op til, at kulturskoletanken udvides til et kulturelt dannelsesprojekt, hvor øens børne- og ungekultur skabes via partnerskaber mellem folkeskolerne og kulturaktørerne inden for børne- og ungekulturen. 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

at der udarbejdes et konkret oplæg til, hvordan der kan etableres en kulturskole.

 

Fritids- og Kulturudvalget, den 3. juni 2015:

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

Inden for de seneste år har der været udtrykt interesse for at samle øens dramaskoletilbud og kommunale musik- og billedskoletilbud til en kulturskole. I forlængelse hermed godkendte udvalget den 6. maj et delmål for 2016, der foreskrev, at muligheden for at etablere en kulturskole skulle undersøges.

På denne baggrund anbefales det, at der udarbejdes et oplæg, der beskriver en mulig realiseringsmodel.

Med afsæt i kulturpolitikkens pejlemærke om samarbejde lægges der op til, at realiseringsmodellen tager udgangspunkt i, hvordan øens børne- og ungekultur kan skabes og udvikles ved hjælp af samarbejder/partnerskaber mellem øens folkeskoler og de forskellige aktører, der udbyder kulturtilbud til børn og unge.

Nedenstående diagram forsøger at visualisere dette koncept.
Ifølge diagrammet er kulturproducenterne og kulturbrugerne forankret i en fælles politisk vision for børne- og ungekulturen på Bornholm: Kulturelt aktive børn og unge. Samtidig eksisterer der et synergi- og samarbejdspotentiale på tværs af brugere og producenter, hvilket kan føre til kvalificering og udvikling af kulturaktiviteterne til børn og unge.

F.eks. kan kulturinstitutionen Hjorth Keramik Fabrik udbyde et lærerkursus, som hjælper øens skolelærere til at benytte ovnene på skolerne, hvilket opgraderer lærerne til at inddrage keramik i faget Håndværk og Design. Eller en lærer ansat på musikskole- og billedskolen kan lægge en dags undervisning på en folkeskole.


På den måde fokuserer konceptet på tværinstitutionelle samarbejder mellem folkeskole, selvejende kulturinstitutioner og kommunale kulturinstitutioner fremfor typen af kulturaktivitet dvs. fritidstilbud vs. læringsaktiviteter i skolen. På sigt bør også foreninger og erhverv inddrages som samarbejdspartnere.

Grundtanken er, at samarbejde på tværs vil føre til bedre udnyttelse af fælles ressourcer. Af dette følger, at kulturbrugerne og kulturproducenter hver især besidder ressourcer (faglighed, erfaring, faglokaler, udstyr m.v.) som ved hjælp af øget koordination kan samles og skabe flere og bedre kulturtilbud til børn og unge.

Bornholm har i dag en bred vifte af kulturtilbud til børn og unge. Bornholms Musik- og Billedskole og Bornholms Dramaskole udbyder ugentlig undervisning i fagene musik, billedkunst og drama. Samtidig tilbyder flere selvejende kulturinstitutioner undervisningsforløb til skoler via Skoletjenesten Bornholm. Og endelig eksisterer der øvrige aktører inden for børne- og ungekulturen (Cirkus Stjerneskud, Scene 2 m.v.) som tilbyder fritidstilbud til børn og unge. Tilbuddene har således forskellige forankringer og fungerer uafhængigt af hinanden.
 
Set i dette lys kan etableringen af en samlet indgang til tilbuddene musik, billedkunst og drama i form af en kulturskole udgøre et delmål mod en fælles vision om kulturelt aktive børn. Kulturskole bliver i den sammenhæng en del af et kulturelt dannelsesprojekt, hvor den bornholmske børne- og ungekultur bliver skabt og udviklet via partnerskaber mellem kulturproducenter og kulturbrugere.

Da Skoletjenesten Bornholm og skolerne indgår som centrale aktører i dette perspektiv anbefales det, at udvalget indgår et samarbejde med Børne- og Skoleudvalget om det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Der gøres opmærksom på, at ovenstående diagram ikke viser et endeligt billede af mulige aktører. Det udgør et eksempel på et øjebliksbillede af en udviklingsproces.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Bornholms Idrætsstrategi

18.20.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

9

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Siden foråret 2014 har en arbejdsgruppe nedsat af Fritids- og Kulturudvalget arbejdet med en strategi for Bornholms Idræt. Strategien skal udmønte idrætspolitikken fra december 2013.

Der har været løbende dialog med aktører inden for idrætslivet undervejs i processen.

Disse dialogmøder og input har påvirket strategien, som nu forelægges til endelig godkendelse.

Der lægges op til et nyt Idrættens Videns- og Kompetenceråd der udover at bidrage med en langt række kompetencer og viden indenfor idrætten på Bornholm, får høringsret til Fritids- og Kulturudvalget, kan lave indstillinger til udvalget og får til opgave, at udarbejde strategiens handlingsplaner. Dette, for det første, for at få et bredt vidensfelt indenfor idræt, dernæst for at sikre et tæt samarbejde med alle interessenter indenfor idrætten på Bornholm, både privat og kommunalt og til sidst, for at sikre en bred opbakning til handlingsplanerne og sikre en udvikling der er tilpasset nutiden krav.

Strategiens indsatser omhandler blandt andet Bornholms faciliteter, turismen, børn- og unge og økonomi.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller

til Fritids- og Kulturudvalget, at kommunalbestyrelsen anbefales, at idrætsstrategien sendes i høring

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

Anbefales.

Sagsfremstilling

Med afsæt i en række drøftelser vedtog Fritids- og Kulturudvalget den 30. april 2014 et kommissorium for udarbejdelse af en konkret strategi for udmøntning af idrætspolitikken. Kommissoriet fokuserer på tre af Idrætspolitikkens syv fokusområder: Faciliteter, Økonomi og tilskud, samt Børn og unge.

 

Med vedtagelsen af kommissoriet nedsatte Fritids- og Kulturudvalget en arbejdsgruppe bestående af Erik Lund Hansen, Leo Rasmussen, Marian Lundh og Per Dybdahl. Arbejdsgruppen har været sekretariatsbetjent af Rebekka Kjempff og Johannes Nilsson.

 

Idrætten på Bornholm betyder rigtig meget for hele øens befolkning. Den er med til at støtte op omkring visionen om et godt og aktivt liv for alle. Idrætten er primært knyttet op på ildsjæle, der brænder for det de laver.

Uanset hvor mange ressourcer der er tilgængelige er det et politisk mål at fastholde og om muligt at øge antallet af ildsjæle og medlemmer i foreningerne. For at bevare Bornholms idræt så stærk som muligt, er det vigtigt, at alle trækker i samme retning.

 

Arbejdsgruppen har derfor løbende været i dialog med flere aktører indenfor idrætslivet på Bornholm, med henblik på at drøfte idrætsstrategien og få input til mulighederne for at realisere såvel idrætspolitikken som strategien.

 

Det har især været input som nedenstående, der er blevet fremhævet:

 

-      Mere inddragelse af interessenter indenfor idrætslivet, når der skal laves strategier og handlingsplaner.

-      Et tættere samarbejde og dialog med kommunen omkring udvikling af idrætten på Bornholm.

-      Et bedre samarbejde foreningerne/klubberne imellem. Samarbejde i stedet for konkurrence.

-      Ikke noget ansvar for de svære økonomiske beslutninger, men stadig mulighed for indflydelse.

-      At kompetencer og viden indenfor de forskellige idrætsområder udnyttes noget bedre af kommunen.

 

På baggrund af netop disse input og dialogmøder fra en lang række interessenter på Bornholm blev oplægget til idrætsstrategien derfor revideret marts måned 2015.

 

Strategien har 6 indsatsområder:

 

1.    En organisering, hvor alle væsentlige interessenter bliver repræsenteret.

 

Første punkt i strategien er bygget op omkring et nyt råd, der skal rumme det tætte samarbejde, der skal til for at udarbejde og gennemføre de handlingsplaner strategien lægger op til med en bred opbakning blandt idrætten på Bornholm. 

 

Arbejdsgruppen har valgt at kalde rådet for ”Idrættens Videns- og Kompetenceråd”.

 

Rådets sammensætning er valgt med målsætningen om at ramme en bred viden omkring idrætten på Bornholm både fra kommunalt- og privat regi.

Når rådet er valgt og etableret vil de første opgaver være at lave handlingsplaner i forhold til de resterende 5 punkter i strategien. Denne opgave er valgt netop for at imødekomme ønskerne fra dialogmøderne omkring mere inddragelse og samarbejde omkring strategien og handlingsplanerne.

Rådet vil have høringsret overfor Fritids- og Kulturudvalget og kan ydermere komme med egne indstillinger til udvalget. Desuden har Fritids- og Kulturudvalget mulighed for at spørge rådet til råds i sager, hvor der er behov for det.

Høringsretten overgår fra Idrætsrådet til det nye Idrættens Videns- og Kompetenceråd, samtidig med at samarbejdsaftale skal genforhandles med det eksisterende idrætsråd. Det arbejde sættes i gang, når strategien godkendes.

 

Det har været vigtigt at begrænse rådets antal af medlemmer for at holde det så effektivt som muligt. Det er klart, at rådet ikke kan rumme alle, men der lægges op til, at rådet er sammensat af en bred viden inden for så mange forskellige idrætter som muligt, og at rådets opgave er at se på, hvordan man sammen kan udvikle idrætten generelt på Bornholm.

Hvor viden mangler, kan der indkaldes eksterne aktører, som omvendt også har mulighed for at henvende sig til rådet.

 

I strategien er der fremhævet følgende eksterne aktører:

·        Handicapområdet og Handicaprådet.

·        Ældreområdet og Ældrerådet.

·        Kommunale og private institutioner

·        Turistområdet og Destinationen.

·        Naturstyrelsen

·        Erhvervslivet

·        Sundhedsområdet

 

 

Der lægges op til, at rådet kan indkalde flere aktører afhængigt af, hvilket emne der skal behandles.

De øvrige 5 punkter i strategien:

 

2.    Et øget samarbejde på tværs af alle aktører mod fælles definerede mål.

3.    En løbende tilpasning af aktiviteterne til befolkningstal, lokalområder og demografi. Sommer og vinter.

4.    En løbende tilpasning til samfundsudviklingen, såvel i foreningerne som i de åbne rum.

5.    En styrkelse af de frivilliges og ildsjælenes indsats.

6.    En bæredygtig økonomi.

 

I punkt 2 og 3 vil der være øget fokus på Bornholms Idrætsfaciliteter, og rådet skal finde ud af, hvilke handlingsplaner der kan sættes i værk for at sikre et bedre samarbejde og ressourceudnyttelse til fordel for brugerne af faciliteterne. Der fokuseres især på skoleområdet og turismen.

Punkt 4 og 5 skal der udarbejdes handlingsplaner, som støtter op omkring idrættens foreninger og ildsjæle, men også de uorganiserede/selvorganiserede, der dyrker idræt på øen.

I punkt 6 skal der udarbejdes handlingsplaner, der fremadrettet kan sikre at ressourcerne indenfor området prioriteres mest fornuftigt og bidrager til fortsat udvikling af idrætten.

 

Strategien er samtidig med til at understøtte Fritids- og Kulturudvalgets langsigtede mål, samt delmål 1 og 2:

Målet er at få flest mulige borgere til at dyrke idræt og motion. Det vil sige, at alle borgere på Bornholm gennem hele livet skal have adgang til alsidige og gode idrætstilbud til at fremme folkesundheden og en positiv udvikling af det bornholmske samfund.

Delmål 1: Stabilt medlemsantal i øens idrætsforeninger

Delmål 2: Øget udnyttelsesgrad af idrætsfaciliteter

Høringsproces og tidsplan:

Behandles i FKU

3. juni 2015

Behandles i KB

25. juni 2015

Sendes i åben høring

25. juni – 3. august 2015

Behandles på FKU

19. august 2015

Behandles i KB

10. september 2015.

 

Bliver strategien vedtaget d. 10. september 2015 i værksættes:

Rådets medlemmer udpeges/godkendes hos FKU.

28. oktober 2015

Rådet mødes første gang.

Arbejdsgruppen og FKU deltager med et oplæg og en præsentation af de udvalgte rådsmedlemmer.

Herefter får rådet til opgave, at udarbejde en standard-vedtægt/forretningsorden, planlægge fremtidige møder og det fremtidige arbejde med de i punkt 2-6 nævnte strategier.

Der forslås allerede nu, at rådet mødes første gang fredag d. 13. november. (evt. fra kl. 15-22), så der er god tid til nævnte aktiviteter.

 

Økonomiske konsekvenser

Som udgangspunkt skal det nye Idrættens Videns- og Kompetenceråd økonomiske ramme ligge inden for Fritids- og Kultursudvalgets nuværende midler. Rådet vil blive betjent af Center for Skole, Fritid- og Kultur, og rådet vil i udgangspunktet ikke have egne midler. Fritids- og Kulturudvalget eller Kommunalbestyrelsen kan dog overveje om en prioritering af yderligere midler til det nye råd ikke vil være hensigtsmæssigt for at styrke rådets handlemuligheder.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 3. juni 2015

1.
Bornholms Idrætsstrategi (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Svanekehallens fremtidige ejerforhold

82.00.00G01-0243

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Teknik- og Miljøudvalget

01-06-2015

24

 

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

10

 

Hvem beslutter

Teknik- og Miljøudvalget indstiller.

Fritids- og Kulturudvalget indstiller.

Økonomi- og Planudvalget indstiller.

Kommunalbestyrelsen beslutter.

Resumé

Svanekehallen har været driftet som en del af Svaneke Skole. Køberne af Svaneke Skole ønsker ikke at idrætshallen skal indgå i handlen. Derfor skal der tages stilling til hvilken driftsform hallen skal videreføres under. Udvalget skal i princippet tage stilling til hvorvidt Svanekehallen skal fortsætte som kommunal idrætshal eller hvorvidt der skal oprettes en selvejende institution, som får overdraget/tilbud om at købe Svanekehallen med det formål at videreføre den som selvejende idrætshal.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Økonomidirektøren indstiller,

hvorvidt den fremtidige driftsform for Svanekehallen skal baseres på:

a) fortsat kommunal drift eller

b) at hallen sælges/overdrages til en forening og drives som en selvejende idrætshal.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2015:

Indstillingens pkt. a) anbefales med henvisning til den samlede økonomi.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

Indstillingens pkt. a) anbefales med henvisning til den samlede økonomi.

Sagsfremstilling

Svanekehallen har til og med udgangen af skoleåret 2014/2015 været drevet som en del af Svaneke Skole, og tjent som skolens gymnastiksal. I forbindelse med salg af skolens bygninger har køberne ikke ønsket at Svanekehallen skal indgå i ejendomshandelen. Hallen var vurderet til en salgspris på 500.000 kr. Der skal derfor findes en ny driftsform for hallen.

I vedhæftede bilag 1 fremgår den nuværende anvendelse af Svanekehallen, samt tilhørsforholdet med det tilstødende klubhus.

Det må forventes at Svaneke Friskole vil leje sig ind i Svanekehallen for at benytte denne til skolens idrætsundervisning.

Nuværende driftsomkostninger for Svanekehallen oplyses til anslået 285.000 kr. Der er ikke bogført særskilte lønomkostninger på hallen.

Der kan vælges mellem to fremtidige driftsformer for idrætshallen:

 

a) Svanekehallen forbliver en kommunal idrætshal og samdriftes med øvrige kommunale faciliteter i området.

b) Svanekehallen sælges/overdrages til en forening og drives som en selvejende idrætshal.

 

Vedr. model a:

Denne model medfører i princippet uændret drift.

Ved at fortsætte den nuværende drift vil følgende fordele kunne opnås:

 

a) Fremtidige driftsudgifter kan holdes på nuværende lave niveau.

b) Idrætsforeninger og øvrige brugerorganisationer vil være sikret brug af idrætshallen.

c) Evt. lejeindtægter fra udlejning til Svaneke Friskole vil kunne reducere BRK’s driftsudgifter.

d) Brugere af hallen sikres uændret adgang samt rimelige lejepriser for benyttelse af hallen.

e) Man imødekommer lokalsamfundets ønsker, som de blev udtrykt på dialogmøderne ved at fortsætte den nuværende drift vil følgende ulemper kunne opnås

f) BRK vil fortsat have ansvar for vedligeholdelse af idrætshallen

 

Vedr. model b:

Denne model medfører at hallen skal overdrages/sælges til en selvejende institution, der vil have som formål, at drive hallen videre.

Institutionen skal, ved overdragelse/salg, forpligtes til at stille hallen til rådighed for idrætsforeninger og øvrige folkeoplysende organisationer på Bornholm.

Som selvejende idrætshal vil Svanekehallen modtage tilskud fra puljen for tilskud til selvejende idrætshaller. Det beløb som Svanekehallen vil modtage i tilskud, reducerer tilskuddet til øvrige selvejende idrætshaller hvis ikke der tilføres ekstra driftsmidler til tilskudspuljen. Det kan overvejes at tilføre puljen de kommunale midler som anvendes til den nuværende drift, 285.000 kr.

Det årlige tilskud vil være afhængigt af idrætshallens regnskabsmæssige udgifter beregnet på basis af regnskab et år bagud. Til sammenligning får DGI-hallen netto 604.163 kr. årligt i tilskud. Den har stort set samme størrelse som Svaneke Hallen. Gældende for begge haller er, at de ikke har nogen kommunal skole tilknyttet. DGI hallen har næsten dobbelt så mange foreningstimer som Svanekehallen (hvilket udløser større tilskud), og har et meget lavt energi forbrug. Korrigerer man DGI hallens tal med de faktiske tal for Svanekehallen, så anslås det at Svanekehallen vil oppebære et tilskud, i henhold til tilskudsmodellen, på netto ca. 426.740 kr. årligt jf. bilag 2.

Hvis model B vælges skal der foretages yderlige beregninger på de faktiske udgifter, for at opnå det helt præcise tal og hvilke %-vise konsekvenser det vil have for de andre haller, hvis man enten tilfører midler eller holder samme driftstilskud indenfor rammen.

Hvis hallen optages som en selvejende hal, på lige vilkår som de andre, så vil de også have ret til puljen for anlægsmidler til selvejende idrætshaller. Denne pulje er på 849.000 kr. netto og fordeles efter gensidige aftaler mellem de selvejende idrætshaller.

Ved at omdanne idrætshallen til en selvejende institution, vil følgende fordele kunne opnås:

 

a) Fremtidige udgifter til drift og vedligeholdelse overgår til idrætshallen og dens bestyrelse.               

b) Som selvejende idrætshal vil Svanekehallen i højere grad have mulighed for selv at skaffe indtægter til bl.a. om- og tilbygning gennem lånoptagelse eller fondsansøgninger.

c) Det kan forventes, at idrætshallen vil blive mere forankret i lokalsamfundet, bl.a. gennem frivilliges medvirken i den daglige drift.

d) Idrætshallen vil kunne sammenlægges med det tilstødende klubhus, som i forvejen drives som en selvejende institution.

 

Ved at omdanne idrætshallen til en selvejende idrætshal vil følgende ulemper kunne opnås:

 

a) BRK’s tilskud til driftsudgifter vil blive forøget i forhold til nuværende driftsudgifter

b) Såfremt hallen forbliver beliggende på kommunalt areal, vil der skulle indgås en 30-årig lejekontrakt, af hensyn til institutionens mulighed for opnåelse af ekstern finansiering

 

Model B betinger, at der er nogle der vil overtage og drive Svanekehallen som en selvejende institution. Med udgangspunkt i de udsagn der blev fremsat på det lokale dialogmøde, vurderes dette ikke at være tilfældet. Det skal endvidere besluttes, hvorvidt hallen enten skal overdrages eller sælges til en selvejende institution. 

Økonomiske konsekvenser

 

Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Teknik- og Miljøudvalget 1. juni 2015

1.
Anvendelse af Svanekehallen (DOCX)

2.
Overslags beregninger på Svanekehallen som selvejende i driftsmodellen (XLSX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

11

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

Intet

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 13  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

03-06-2015

13

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 3. juni 2015:

Intet.