Referat
Fritids- og Kulturudvalget
19-08-2015 kl. 14:00
mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne
Dagsordenspunkter

  åbent 1 Fraværende og bemærkninger til dagsordenen
  åbent 2 Orientering om status på kulturaftale 2014-2017
  åbent 3 Forslag til Idrætsstrategi - høringssvar
  åbent 4 Orientering om mulig fortsættelse af egnsteateraftale
  åbent 5 Orientering om de økonomiske vilkår for medborgerhuse
  åbent 6 Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om støtte til Young Care Projekt 2
  åbent 7 Ansøgning fra Musikhuzet Bornholm om forhøjelse af driftstilskud
  åbent 8 Ansøgning fra Bornholms Kunstmuseum om forhøjelse af driftstilskud
  åbent 9 Veteranpolitik for BRK
  åbent 10 Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser
  åbent 11 Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd
  åbent 12 Koordinering med andre politikområder 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 1  Fraværende og bemærkninger til dagsordenen

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

1

 

 

Fraværende

Thomas Bay Jensen

 

Bemærkninger til dagsordenen

Betina Haagensen er indkaldt som suppleant for Thomas Bay Jensen

 

Michael Hansen Bager og Lars Paskjær (bevægelse gennem kultur)

Jens Svane Boutrup og Kim Caspersen (Kulturvenner)

Peter Haase (Kend din ø)

Ulla Didriksen (Skoletjenesten Bornholm)

Kulturkonsulent Louise Krogsriis deltager under punkt 2 kl. 14.00.

Rebecca Kjempff deltager under punkt 3 kl. 14.45.

 

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 2  Orientering om status på kulturaftale 2014-2017

20.20.00G01-0003

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

2

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Status på projekter under kulturaftalen 2014-2017 mellem Kulturministeriet og Bornholms Regionskommune.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at status på kulturaftalens fire projekter tages til efterretning.

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune indgik i 2013 en kulturaftale med Kulturministeriet for perioden 1. januar 2014 - 31.december 2017.

Fritids- og Kulturudvalget er politisk styregruppe for kulturaftalen og modtager løbende en status på aftalens projekter. Udvalget godkendte 8. april 2015, at reducere antallet af opfølgninger fra tre til halvårlige opfølgninger.

Nedenstående projektledere og projektmedarbejdere for følgende projekter deltager i mødet.

·        Bevægelse gennem kultur (Michael Hansen Bager og Lars Paskjær)

·        Kulturvenner (Jens Svane Boutrup og Kim Caspersen)

·        Skoletjenesten Bornholm (Ulla Didriksen)

·        Kend din Ø (Peter Haase)   

Økonomiske konsekvenser

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 19. august 2015

1.
Kulturaftale 2014 - 2017 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 3  Forslag til Idrætsstrategi - høringssvar

18.20.00P21-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

3

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget indstiller

Kommunalbestyrelsen beslutter

Resumé

Forslag til Bornholms idrætsstrategi har været i høring fra 25. juni til 3. august 2015. Der er i perioden indkommet høringssvar fra Bornholms Idrætsråd og DGI-Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

a) at høringssvarene fra DGI nr. 2 og nr. 3 indarbejdes

b) at høringssvarene fra DGI nr. 4 og nr. 8 drøftes

c) at strategien med ændringer anbefales til kommunalbestyrelsens godkendelse

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

a) Godkendt.

b) Drøftet. Fritids- og Kulturudvalget støtter op om alle idrættens aktører og deres strategiske arbejde. Denne tilføjelse indarbejdes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

c) Anbefales.

Sagsfremstilling

 

 

Høringssvar DGI

 

 

Forslag/kommentar fra DGI

Administrationens tilføjelse

1.

Afsnittet om Baggrund

 

Der stilles forslag om, at idrætsstrategiens opbygning lægger sig tættere op ad idrætspolitikkens 7 fokuspunkter og at alle 7 fokus områder nævnes direkte i strategien.

Tilføjelsen med de 7 områder kan foretages rent administrativt.

Det vil være et større arbejde at ændre på strategiens opbygning/indhold og dette skal til politisk behandling

 

2.

Afsnittet om Målgruppe

 

 

Der stilles forslag om ændring af formulering i forhold til interessenter.

Ændringen kan foretages rent administrativt.

3.

Afsnittet om Udgangspunkt og formål (1 af 2)

 

Forslag til udvidelse af turistsæsonen til hele året, ikke kun sommersæson

Ændringen kan foretages rent administrativt.

4.

Afsnittet om Udgangspunkt og formål (2 af 2)

 

DGI anbefaler at FKU støtter op om DGI/DIF´s vision 25-50-75 og skriver den ind i strategien.

Det er en politisk beslutning om man ønsker at skrive visionen direkte ind i strategien.

5.

Om indsatsområde 1: En organisering hvor alle væsentlige interessenter bliver repræsenteret

 

Rådets kompetencer tydeliggøres i forhold til øvrige aktører.

Dette skal præciseres i samarbejde med rådet når dette er nedsat. Rådets kompetencer kan udvides/ændre sig i processen med at forme rådet.

6.

Om indsatsområde 2: et øget samarbejde på tværs af alle aktører, mod fælles definerede mål

 

Der stilles forslag til at omformulere sætningen om de formelle samarbejder med øvrige aktører til ”..hvor det giver mening”

 

Ydermere at der ikke bør stilles krav til foreningerne i forhold til at modtage tilskud.

Formuleringen kan ændres rent administrativt

 

 

 

Der ydes tilskud til foreninger efter Folkeoplysningsloven og der stilles formelle krav til dokumentation.

 

Med tilskud i denne del menes tilskud som hentes ud af frie midler, driftstilskud eller puljer, hvor der fra kommunens side er ønske om at de aktører der modtager sådanne tilskud skal være åbne for samarbejder med andre aktører, så der opnås mest muligt for de tilskud der ydes.

 

7.

Om indsatsområde 3: En løbende tilpasning af aktiviteterne til befolkningstal, lokalområder og demografi. Sommer og vinter

 

Der stilles forslag til at ændre strategiens formulering om tilbud af grundlæggende idrætsgrene til børn og unge og i større lokalområder. Der foreslås idrætspolitikkens formulering omkring overkommelig afstand fra skoler, børnehaver og fritidsordninger.

Hverken ”større lokalområder” eller ”overkommelig afstand” præciserer eller beskriver helt præcist hvilke afstande der tales om.

Der bør overvejes politisk om man ønsker at definere nærmere afstand eller hvad et større lokalområde er og/eller om det er afstand fra kommunale institutioner eller om private institutioner også er den del af afstanden.

Der bør også indgå i den politiske diskussion at hvis der ikke er skole eller anden institution i nærområdet, er det så mere eller mindre vigtigt at der er forenings/facilitetsmuligheder?

 

8.

Om indsatsområde 4: En løbende tilpasning til samfundsudviklingen, såvel i foreningerne som i de åbne rum

 

DGI ønsker at kommunen arbejder på flere tilbud og foreninger, så der kan tiltrækkes flere medlemmer i foreningerne og tilbydes flere aktiviteter.

FKU´s delmål er at bevare medlemstallene trods befolkningsnedgang. DGI ønsker at delmålet ændres til at få flere medlemmer.

 

FKU´s delmål er politisk vedtaget og derfor er det en politisk beslutning hvorvidt man ønsker at ændre på de fastlagte delmål.

 

9.

Om indsatsområde 5: En styrkelse af de frivilliges og ildsjælenes indsats

 

Der forslås en ændret formulering hvor man bringer foreningerne mere ind i strategien.

Ændringen kan foretages rent administrativt.

10.

Om indsatsområde 6: En bæredygtig økonomi

 

DGI mener ikke overskriften rammer indholdet og enten bør det ene eller andet ændres.

Det er en politisk beslutning om man ønsker anderledes formulering.

11.

Om Implementering af idrætsstrategien

 

Der stilles forslag til tydeliggørelse af ressourcer inden der laves handleplaner for strategiens indsatsområder.

 

 

Desuden påpeges problematikken omkring, at den idrætspolitik som strategien bygger på skal tages op til revision senest midt i valgperioden 2014-17 og DGI stiller derfor forslag til at man opdaterer politikken og lader den nye strategi indgå.

 

Som udgangspunkt er der ingen ressourcer til rådighed for den nye strategi. Det er en politisk beslutning om man vil tilføre ressourcer.

 

Det er vigtigt at påpege, at det ikke er idrætspolitikken der er i høring.

Der skal først tages en politisk beslutning om man vil revidere idrætspolitikken.

 

 

 

 

Høringssvar Idrætsrådet

 

 

 

Forslag/kommentar fra DGI

Administrationens tilføjelse

1

Indsatsområde 1: En organisering hvor alle væsentlige interessenter bliver repræsenteret.

Idrætsrådet ønsker at bevare sin høringsret

Det skal politisk besluttes om Idrætsrådet skal bevare sin høringsret på samme vilkår som hidtil.

2.

Indsatsområde 3: En løbende tilpasning af aktiviteterne til befolkningstal, lokalområder og demografi. Sommer og vinter

Ændring fra ”skal” til ”bør”

 

Der stilles forslag til tilføjelse af at faciliteterne skal være i rimelig nærhed af brugerne.

Kan ændres administrativt

 

” i rimelig nærhed” beskriver ikke helt præcist hvilke afstande der tales om.

Der bør overvejes politisk om man ønsker at definerer nærmere hvad ”i rimelig afstand er”.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 19. august 2015

1.
Høringssvar DGI (DOCX)

2.
Høringssvar Idrætsrådet (PDF)

3.
Idrætsstrategi med rettelser til KB efter høringssvar (DOC)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 4  Orientering om mulig fortsættelse af egnsteateraftale

20.01.02P27-0005

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

4

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Ved udgangen af 2016 udløber gældende fireårige egnsteateraftale mellem Bornholms Regionskommune og Bornholms Teater. Senest 1. april 2016 skal der indsendes udkast til ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 til Kulturstyrelsen.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Sagen anbefales til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, idet han ønsker at anbefale kommunalbestyrelsen af øge det kommunale tilskud fra 2017 med kr. 200.000.

Sagsfremstilling

Ved udgangen af 2016 udløber Bornholms Regionskommunes nuværende fireårige egnsteateraftale med Bornholms Teater. Aftalen betyder, at regionskommunen inden for aftaleperioden modtager en statsrefusion ca. 40 % på sit samlede driftstilskud til Bornholms Teater.

I 2015 modtager teatret et kommunalt tilskud på 4,2 mio. kr., hvilket med en statsrefusion på 38,5 % giver en nettoudgift for kommunen på 2,6 mio. kr.

Egnsteateraftalen bygger på et teaterfællesskab bestående af egnsteatret Bornholms Teater, den selvejende institution Rønne Theater, Teaterforeningen Bornholm og foreningen Bornholms Dramaskole.

De to sidstnævnte modtager et kommunalt tilskud som formidles af Bornholms Teater, mens Rønne Theater modtager et driftstilskud, der består af husleje fra Bornholms Teater og teaterforeningen.

Denne konstruktion blev skabt ved stiftelsen af egnsteatret i 2005 på initiativ af Rønne Theater, dramaskolen og teaterforeningen. Ved at pulje deres tilskud og med en kommunal ekstrabevilling samledes midler til etablering af et egnsteater. De stiftende parter skulle dog fortsat beholdes deres oprindelige kommunale tilskud.

I 2014 blev der vedtaget en ændring af egnsteaterlovgivningen, som betyder, at der fremover kun ydes statsrefusion af kommunale udgifter forbundet med egnsteatrenes primære aktiviteter (dvs. at producere og opføre professionelle forestillinger) og aktiviteter i tilknytning hertil.

Konsekvensen af lovændringen er, at kommunen i en ny egnsteateraftale ikke kan opnå refusion til driftsudgifterne til teaterforeningen og dramaskolen, da deres aktiviteter (hhv. gæstespil og dramapædagogisk undervisning) ikke længere betragtes som værende refusionsberettigede.

Dramaskolens og teaterforeningens tilskud kan derfor ikke længere medtages under egnsteaterordningen og dermed mistes mere end 200.000 kr. om året i statsrefusion.


Der er foretaget beregninger på to situationer. Den første situation omfatter, at kommunen bærer tabet, mens den anden model forudsætter, at teaterfællesskabet bærer tabet. Hvis teaterfællesskabet skal holdes skadesløse, vil det betyde en merudgift for kommunen på ca. 200.000 kr. Hvis teaterfællesskabet selv skal bære tabet vil det betyde et tab på godt 60.000 kr. for hver af de fire teaterinstitutioner.

Teaterfællesskabet har forhørt sig hos Kulturstyrelsen og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst om muligheden for at få en dispensation for lovændringen. Anmodningen har fået afslag.

19. august 2015

Orientering om mulig fortsættelse af egnsteateraftale i Fritids- og Kulturudvalget

Udvalgsmøde FKU
Efteråret 2015

Afklaring af den økonomiske ramme for en ny aftale behandles i Fritids- og Kulturudvalget

Udvalgsmøde FKU – ØPU
Februar 2016

Indgåelsen af en ny egnsteateraftale 2017-2020 behandles i Fritids- og Kulturudvalget og Økonomi- og Planudvalget

KB-møde
Februar 2016

Indgåelse af ny egnsteateraftale 2017-2020 behandles i Kommunalbestyrelsen

Ultimo marts 2016

Indsendelse af udkast til ny egnsteateraftale

Situationen lægger op til en ændring af teaterfællesskabets nuværende konstruktion. Administrationen har på nuværende tidspunkt indledt en dialog med parterne om deres fremtidsperspektiver. Resultatet af denne dialog vil blive fremlagt i forbindelse med den politiske behandling af en mulig fortsættelse af en ny egnsteateraftale.

Frist for indsendelse af udkast til ny egnsteateraftale for 2017-2020 er 1. april 2016. Af udkastet skal kommunens finansieringsbidrag fremgå.

Nedenstående beskriver en tidsplan for behandlingen af et udkast til en ny egnsteateraftale 2017-2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 5 Orientering om økonomiske vilkår for medborgerhuse

82.00.00G01-0244

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

5

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Orientering om undersøgelse af de økonomiske vilkår for kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse på Bornholm.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at orienteringen tages til efterretning.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 17. august 2015:

Taget til efterretning.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På baggrund af et politisk ønske blev der i april nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge de økonomiske vilkår for kommunalt ejede og foreningsejede medborgerhuse på Bornholm. Formålet er, at tilvejebringe et politisk beslutningsgrundlag for at drøfte mulighederne for at skabe mere ligeværdige økonomiske vilkår.

I 2015 findes i alt 19 medborgerhuse på Bornholm. Kommunen ejer 11 af øens medborgerhuse, mens de resterende 8 medborgerhuse ejes af foreninger og selvejende institutioner.

De 11 kommunale medborgerhuse drives til daglig af enten forenings- eller husbestyrelser, som har indgået driftsaftaler med kommunen.  Kommunen stiller ejendommen vederlagsfrit til rådighed for husbestyrelsen. Til gengæld står husbestyrelsen for rengøring, indvendig vedligeholdelse samt renholdelse og glatførebekæmpelse af udenomsarealer. Hovedparten af driftsaftalerne skal revideres i 2015, og der skal fastlægges principper for genforhandlingen.

Det kommunale tilskud til de kommunale medborgerhuse går til afholdelse af husenes basisudgifter hvilket i alt udgør 822.000 kr. årligt i 2016-2019.

De 8 foreningsejede medborgerhuse har status som selvejende huse. Derfor har regionskommunen ikke driftsforpligtelser overfor dem. Traditionelt har de modtaget et direkte kommunalt tilskud, hvilket er udfaset og helt bortfalder i 2016.

Det er den administrative vurdering, at det opvarmede erhvervsareal målt i kvadratmeter er det mest retvisende, objektive parameter for sammenligning af medborgerhusene. De 11 kommunale huse disponerer i alt over ca. dobbelt så mange kvadratmeter som de 8 selvejende huse til sammen.

 

Isoleret set på denne baggrund vil en økonomisk ligestilling mellem de 19 forskellige medborgerhuse uanset ejerforhold medføre øgede udgifter på 412 t.kr. i kommunalt tilskud til de 8 selvejende huse. Der er dog rigtig mange forhold, der kan diskuteres, at have indflydelse på hvad ligestilling er, fx lejeindtægter, aktivitet i bygningerne etc. Disse forhold er ikke inddraget i nærværende undersøgelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Enslydende dagsordenspunkt fremgår af Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 17. august 2015.

 

 

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 6  Ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om støtte til Young Care Projekt 2

20.03.02Ø40-0030

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

6

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Musik- og Billedskole har indsendt en revideret ansøgning om tilskud til det 2-årige projekt ”YoungCare – tidlig indsats 2”, som er en fortsættelse af det 3-årige projekt ”YoungCare - tidlig indsats.”

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget bevilger et tilskud på 150.000 kr. pr. år, i alt 300.000 kr., for perioden 19. oktober 2015 – 1. april 2017 inden for rammen af overførte midler fra den nedlagte breddeidrætspulje.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Godkendt.

Sagsfremstilling

Fritids- og Kulturudvalget behandlede 29. oktober 2014 en ansøgning fra Bornholms Musik- og Billedskole om et tilskud på 860.000 kr. til en forsættelse af ”YoungCare – tidlig indsats”, som udløb i marts 2015. Ansøgningen blev samtidig behandlet i Børne- og Skoleudvalget.

Ansøgningen fik afslag af begge udvalg på grund af manglende mulighed for finansiering.

Bornholms Musik- og Billedskole har efterfølgende indsendt en revideret ansøgning. Ansøger har reduceret udgifterne og afsat i alt 100.000 kr. pr. år. inden for eget driftsbudget. Dette resulterer i et finansieringsbehov på i alt 300.000 kr. til det nye 2-årige projekt, dvs. 150.000 kr. pr. år.


Budget

År 1


År 2

 

Udgifter

 

 

Musikskoleundervisning, 20 børn

150.000

150.000

Frivillige, Bornholmer Garden

50.000

50.000

Transport omkostninger

30.000

30.000

Koncerter, rejse og udflugt

20.000

20.000

I alt

250.000

250.000

 

 

 

Finansiering

 

 

Musikskolen, driftsbudget

50.000

50.000

Musikskolen, overskud fra projekt 1

50.000

50.000

I alt

100.000

100.000

 

 

 

Difference

150.000

150.000

 

 

 

Samlet finansieringsbehov, 2 år


300.000

 

 

 

I forhold til den oprindelige ansøgning er der reduceret i omkostningerne til aktiviteterne, transport, kunstnerisk ledelse og administration. Der er ingen ændringer indholdsmæssigt.

Antallet af børn opretholdes, og de vil over 2 år få soloundervisning på et instrument en gang ugentligt. Frivillige voksne amatørmusikere (BornholmerGarden) vil følge børnene gennem begge år og vil fungere som faglige mentorer i det særlige orkester: Young Care Orkester Bornholm, som øver en gang om måneden i løbet af projektperioden.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede finansieringsbehov på 300.000 kr. kan finansieres af overførte midler fra den nedlagte breddeidrætspulje. De overførte midler udgør 327.000 kr.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Enslydende ansøgning er fremsendt til Børne- og Skoleudvalget. Det er midlertidig administrativt blevet vurderet, at ansøgningen rettelig kun hører hjemme i Fritids- og Kulturudvalget.

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 19. august 2015

1.
Revideret ansøgning af 20. januar 2015 (DOCX)

2.
Udtalelser fra forældre (PDF)

3.
Ansøgning af 30. september 2014 (MSG)

4.
Projektbeskrivelse af 30. september 2014 (DOCX)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 7  Ansøgning fra Musikhuzet Bornholm om forhøjelse af driftstilskud

20.03.12Ø40-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

7

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Ved udgangen af 2016 udløber nuværende fireårige rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm.
Musikhuzet har i den anledning fremsendt en ansøgning om forhøjelse af deres kommunale driftstilskud med 265.000 kr. fra og med 2017 i forbindelse med deres ansøgning om at blive godkendt som regionalt spillested for den næste periode 2017-2020.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget drøfter ansøgningen

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Sagen anbefales til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19.

Carl Ilsøe kan ikke medvirke, idet han ønsker at anbefale kommunalbestyrelsen af øge det kommunale tilskud som ansøgt.

Sagsfremstilling

Det regionale spillested Musikhuzet Bornholm ansøger om en forhøjelse af deres driftstilskud med 265.000 kr. fra og med 2017, hvor en ny fireårig aftaleperiode om at være regionalt spillested starter.

Bornholms Regionskommune har i dag en rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik og Musikhuzet Bornholm, som udløber ved udgangen af 2016. På baggrund af denne aftale modtager Musikhuzet Bornholm et statstilskud på 1,7 mio. og et kommunalt tilskud på 2,1 mio. Det kommunale tilskud består af et direkte tilskud på 1,8 mio., mens de resterende 0,3 mio. kr. består af lejeindtægter fra erhvervslejemål, som Musikhuzet overtog fra kommunen i 2013. 

Ifølge ansøger søges den ekstra bevilling med henblik på, at forbedre Musikhuzets position i forhold til, at komme i betragtning som regionalt spillested for næste periode 2017-2020.

Konkret betyder dette, at Musikhuzet vil kunne styrke sin mulighed for at ansætte og fastholde kvalificeret arbejdskraft og finansiere yderligere krav fra Kulturstyrelsen vedrørende den nye folkeskolereform og aktiviteter uden for Musikhuzets fysiske rammer.   
I en uddybning af ansøgningen fremhæver ansøger desuden, at Musikhuzet i næste udpegningsperiode har planer om at etablere en ny form for produktionsøvere, hvor musikere kan gennemøve deres materiale inden en evt. turne. 

Ansøger gør samtidig opmærksom på, at hvis Musikhuzet mister deres status som regionalt spillested vil det have en længere række konsekvenser herunder reduktion i aktiviteter, mindre diversitet i musikudbuddet og færre ressourcer til at understøtte øvrige musik- og eventaktører på øen. 

Der er frist for ansøgning om godkendelse som regionalt spillested den 29. februar 2016. Ansøgningen skal være godkendt af kommunen og ledsaget af et kommunalt tilsagn om substantiel driftsstøtte i udpegningsperioden.

 

Rammeaftalen om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 2013-2016, Musikhuzets midtvejsevaluering fra 2015 og regnskabet for 2014 er vedhæftet som bilag til Musikhuzets ansøgning til udvalget. Rammeaftalen beskriver de gældende vilkår for gældende udpegningsperiode, mens midtvejsevalueringen giver en status på Musikhuzets arbejde i de to første år af perioden i forhold til rammeaftalens målsætninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2015 og overslagsårene afsat midler til at udvide tilskudsrammen til Musikhuzet Bornholm.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

Ingen.

 

 

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 19. august 2015

1.
Ansøgning (PDF)

2.
Uddybning af ansøgning af 26. juli 2015 - Nr. 1 (DOCX)

 3.  Lukket bilag

3.
Rammeaftale 2013-2016 (PDF)

4.
Midtvejsevaluering 2015 (PDF)

5.
Regnskab 2014 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 8  Ansøgning fra Bornholms Kunstmuseum om forhøjelse af driftstilskud

20.13.00Ø40-0002

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

8

 

Hvem beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter.

Resumé

Bornholms Kunstmuseum ansøger om en forhøjelse af deres årlige driftstilskud med 350.000 kr. til delvis dækning af ansættelse af en museumsfaglig medarbejder.

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        at udvalget drøfter ansøgningen

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Afslag på ansøgningen.

Lykke Jensen og Erik Lund Hansen kan ikke medvirke, idet sagen anbefales til drøftelse i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19.

Sagsfremstilling

Bornholms Kunstmuseum ansøger om en forøgelse af deres årlige driftstilskud med 350.000 kr. til finansiering af en museumsfaglig medarbejder.

Ifølge ansøger oplever museet i disse år store ressourcemæssige udfordringer, som resultat af stigende krav til sikkerhed i forbindelse med udstillinger, øgede krav fra staten til forskning og formidling og større udgifter til vedligeholdelse af museumsbygningen.

På baggrund af kommende udbygningsplaner og udskiftning i ledelsen ser ansøger det som værende nødvendigt, at museet får et kommunalt tilskud, der svarer til det, som øvrige sammenlignelige kunstmuseer i landet modtager. De oppebærer ifølge ansøger i gennemsnit 2,8 mio. mere i kommunalt driftstilskud pr. museum.

Ansøger oplyser, at det ansøgte beløb kun finansierer en del af lønudgiften til museumsfaglige medarbejder, idet medarbejderen medfinansierer egen løn gennem opnåelsen ekstern støtte til museets virksomhed.

I 2015 modtager Bornholms Kunstmuseum et kommunalt driftstilskud på 2.338.809 kr. Museet er statsanerkendt og modtager 1 mio. i statstilskud.  

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke i budget 2015 og overslagsårene afsat midler til at udvide tilskudsrammen til Bornholms Kunstmuseum.

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

Bilag til Fritids- og Kulturudvalget 19. august 2015

1.
Ansøgning (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 9  Veteranpolitik for BRK

27.35.00P22-0001

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Kommunalbestyrelsen

25-06-2015

10

 

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

9

 

Hvem beslutter

Kommunalbestyrelsen beslutter

Fritids- og Kulturudvalget beslutter

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. juni 2015, at der skal formuleres en veteranpolitik for BRK. Proces for udarbejdelse af et udkast til veteranpolitikkens ordlyd til Kommunalbestyrelsens godkendelse, forankres i Fritids- og Kulturudvalget. 

 

I oktober 2010 offentliggjorde Regeringen en veteranpolitik, som indeholder en række initiativer målrettet veteraner og deres pårørende. Bornholms Regionskommunes veteranpolitik skal være et lokalt supplement til den landsdækkende politik og de tilbud til tidligere udsendte og deres pårørende, som allerede findes i regi af fx Forsvaret.

Indstilling og beslutning

Kommunaldirektøren indstiller til Kommunalbestyrelsens beslutning,

1) at der formuleres en veteranpolitik for BRK.

2) at kommunalbestyrelsen drøfter aktiviteter for herboende veteraner

3) at der udarbejdes et udkast til veteranpolitikkens ordlyd og indhold, og at denne proces forankres i Fritids- og Kulturudvalget. 

 

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015:

Godkendt.

 

Servicedirektøren indstiller,

at Fritids- og Kulturudvalget drøfter ambitionsniveau, indhold og proces, herunder bl.a.:

a) Formålet med en veteranpolitik

b) Hvem involveres politikkens tilblivelse

c) Etablering af procesplan

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Drøftet.

Sagsfremstilling

Danmarks forsvar har blandt andet til opgave at forebygge konflikter og krig samt fremme en fredelig udvikling i verden. Siden 1992 har flere end 26.000 personer været udsendt én eller flere gange i internationale operationer. III Opklaringsbataljon (III OPKBTN), som har hjemme på Almegårds Kaserne, er hærens største opklaringsenhed og har siden 1997 været spydspidsen for hæren i nye missioner. Dette medfører både en del hårde tab samt fysiske og psykiske følger for veteranerne og deres pårørende.

 

Baggrund og behov

I oktober 2010 offentliggjorde Regeringen en veteranpolitik, som indeholder en række initiativer målrettet veteraner og deres pårørende, herunder Forsvarets Veterancenter, som blev oprettet i oktober 2011.

 

Der er endvidere etableret tre veteranhjem i Danmark i hhv. København, Fredericia og Aalborg. Tillige har flere kommuner, typisk med nær-militære relationer, en veteranpolitik med varierende indhold. Nogle kommuner overvejer at etablere en veteranpolitik andre igen at nedlægge den. I 2014 indgik Regeringen en ny aftale om at styrke veteranindsatsen bl.a. gennem økonomisk støtte til frivillige organisationer, som yder en indsats for veteraner.

 

Behovet for hjælp og støtte til veteraner og pårørende i et specifikt geografisk område kan objektivt være svært at vurdere. Forsvarsministeriet har ikke umiddelbart kortlagt, hvor veteranerne bor i landet i dag. En undersøgelse foretaget af Videncentret ved Forsvarets Veterancenter blandt soldater udsendt til Afganistan har vist, at hver tiende udsendt soldat får psykiske mén. Det vides ikke hvor stor en andel, som får brug for særlig hjælp efterfølgende. 

 

Muligt indhold i en veteranpolitik

Bornholms Regionskommunes veteranpolitik skal være et lokalt supplement til den landsdækkende politik. Kommunen skal anerkende den indsats, som udsendte bornholmere samt de militære enheder, som er hjemmehørende på Bornholm, har ydet for Danmark, samt bidrage til at afhjælpe de forskellige former for vanskeligheder, veteranerne og deres pårørende kan opleve efter udsendelsen.

 

Anerkendelsen kan bestå af markering af samt deltagelse ved følgende højtidligheder:

 

1.  Markering af alle militære flagdage

2.  Højtideligholdelse af Flagdag for Danmarks udsendte d. 5. september.

3.  Årlig kransenedlæggelse i maj for faldne allierede soldater under 2. verdenskrig og med deltagelse fra engelsk, amerikansk og russisk ambassade. 

4.  Årlig kransenedlæggelse i maj for egne faldne under 2. verdenskrig i Rønne og Nexø.

 

Regionskommunen støtter endvidere InterForce og tilkendegiver derved, at man bakker op, når Forsvaret har brug for ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med Forsvaret eller er frivillig i hjemmeværnet.

Økonomiske konsekvenser

-

Supplerende sagsfremstilling og/eller
Administrativ tilføjelse

-

 

Bilag til Kommunalbestyrelsen 25. juni 2015

1.
Regeringens Veteranpolitik 2010 (PDF)


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 10  Gensidig orientering herunder orientering fra råd, udvalg og bestyrelser

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

 

Fritids- og Kulturudvalget

19-09-2015

10

 

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015

Orientering givet.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 11  Sager til høring i Ældreråd og Handicapråd

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

11

 

 

Indstilling og beslutning

Servicedirektøren indstiller,

·        ingen sager til høring.

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Godkendt.

 


 

 

Til indholdsfortegnelse

 Åbent  punkt

 12  Koordinering med andre politikområder

00.01.00G01-0058

Behandling

Mødedato

Åbent punkt

Lukket punkt

Fritids- og Kulturudvalget

19-08-2015

12

 

 

Indstilling og beslutning

 

Fritids- og Kulturudvalget den 19. august 2015:

Intet.